Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01104 023791 21104060 na godz. na dobę w sumie
PIP i ZUS – kontrole u pracodawcy. Wzory pism z komentarzem - ebook/pdf
PIP i ZUS – kontrole u pracodawcy. Wzory pism z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 166
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374409988 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kontrole PIP i ZUS u pracodawcy. Wzory pism z komentarzem to praktyczna i nieodzowna pomoc dla każdego pracodawcy. Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy. Wzory te zostały opatrzone praktycznym komentarzem. W książce zamieszczono m.in.:

■ wzór zastrzeżeń do protokołu kontroli PIP,

■ wzór zawiadomienia PIP o wykonaniu nakazu,

■ odwołanie od nakazu inspektora pracy,

■ wzór zastrzeżeń do protokołu kontroli ZUS.

W publikacji uwzględniono zmiany w zakresie postępowania przed PIP i ZUS wprowadzone w wyniku nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 r.

Z książką został powiązany specjalny suplement elektroniczny dostępny po zalogowaniu do serwisu Inforlex Prawo. Zawiera on aktywne wersje 35 wzorów pism zamieszczonych w niniejszej publikacji. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PIP i ZUS – kontrole u pracodawcy. Wzory pism z komentarzem 4. Przebieg kontroli 4.1. W jaki sposób przebiega kontrola przeprowadzana przez inspektora pracy Z uwagi na znaczne sformalizowanie procesu kontroli możliwe jest przedstawienie krok po kroku kolejnych posunięć kontrolującego, których pracodawcy mogą się spodziewać. Poszczególne kontrole mogą jednak różnić się od siebie ze względu na specyficzną tematy- kę kontroli, specyfikę branży lub danego zakładu pracy albo takie kwestie, jak np. możliwość (lub jej brak) ujawnienia danych osoby, która złożyła skargę na pracodawcę. Przebieg kontroli PIP składa się z następujących etapów: KROK 1. Okazanie dokumentów upoważniających do kontroli Każda kontrola powinna być poprzedzona okazaniem pracodawcy legitymacji służbowej, a w przypadku kontrolowania przedsiębiorcy – także upoważnienia do kontroli. W razie kontroli podmiotu, który nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (np. w jednostce sfery budżetowej), wystarczającym dokumentem upoważniającym do rozpoczęcia czynności kontrolnych będzie legitymacja. Inspektor nie musi wówczas posiadać przepustek, upoważnień czy delegacji od swoich zwierzchników. KROK 2. Zgłoszenie pracodawcy obecności kontrolera Kiedy kontrolujący okaże dokumenty uwiarygodniające, powinien zgłosić swoją obecność podmiotowi kontrolowanemu (tj. dyrektorowi, prezesowi itp.). Wyjątkowo inspektor może rozpocząć kontrolę bez informowania pracodawcy, w sytuacji gdy uprzedzenie kontrolowa- nego o wkroczeniu inspektora do firmy mogłoby wpłynąć na wynik kontroli (art. 26 ust. 3 ustawy o PIP). Przykład W fi rmie X zatrudniającej m.in. spawaczy ma odbyć się kontrola warunków bhp. Sprawdza- ne będzie, czy spawacze pracują w fartuchach i maskach ochronnych. W takiej sytuacji wcześniejsze poinformowanie pracodawcy o rozpoczęciu kontroli z pewnością poskutko- wałoby szybkim usunięciem przez niego braków dotyczących zapewnienia środków ochro- ny indywidualnej, a tym samym kontrola nie przyniosłaby efektów. Podczas spotkania z pracodawcą inspektor powinien: ■ przedłożyć upoważnienie do kontroli, jeśli jest ono wymagane, oraz ewentualnie ustnie doprecyzować jej zakres (wskazując pracodawcy, jakie zagadnienia będzie badał); ■ dokonać wpisu do książki kontroli; ■ zwrócić się do pracodawcy o wyznaczenie pracownika, który będzie z nim współpracował w trakcie kontroli (w praktyce pracodawca zwykle nie uczestniczy osobiście przy poszcze- 28 Rozdział I. Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP gólnych czynnościach kontrolnych, takich jak np. sprawdzanie dokumentów, wizytowanie stanowisk pracy itp.); ■ poprosić o przydzielenie mu miejsca do pracy w firmie (tj. biurka, a jeśli jest taka możli- wość to oddzielnego pokoju); ■ ustalić, czy u pracodawcy działają związki zawodowe, rada pracowników, społeczna in- spekcja pracy lub organy samorządu załogi, a jeśli tak, poprosić pracodawcę o poinformo- wanie takiego podmiotu o jego obecności w firmie. Wymienione powyżej przedstawicielstwa pracowników mają prawo żądać od inspektora in- formacji o tematyce i zakresie przeprowadzanej kontroli, porad i informacji z zakresu prawa pracy, a ponadto mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia, które powinny zostać przeanalizowane przez inspektora w trakcie kontroli (art. 29 ustawy o PIP). WAŻNE! W toku wykonywania czynności kontrolnych inspektor pracy współdziała ze związkami zawodowymi, organami samorządu załogi, radami pracowników i społecz- ną inspekcją pracy. Zazwyczaj współdziałanie PIP z przedstawicielami pracowników sprowadza się do spotkania z in- spektorem, który przedstawia zakres zagadnień, jakie będzie badał w trakcie kontroli. Przedstawiciele pracowników mogą zwrócić inspektorowi uwagę na zaobserwowane przez nich nieprawidłowości również w innych tematach, dotyczących przestrzegania prawa pracy lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Tym samym mają oni prawo rozszerzyć pierwotnie założony zakres kontroli PIP. KROK 3. Wpis do książki kontroli Przed podjęciem czynności kontrolnych inspektor ma obowiązek wpisać się do książki kontro- li. Na podstawie zawartej w książce informacji inspektor ustala, czy pracodawca był ostatnio kontrolowany i jakie środki pokontrolne zostały wydane. Informację na ten temat inspektor może też uzyskać przed pojawieniem się w firmie z rejestrów informatycznych prowadzonych przez PIP. Dowie się z nich m.in.: jakie środki prawne wydano po poprzedniej kontroli, kiedy upłynął termin ich wykonania, czy pracodawca został ukarany. Z pewnością zainteresuje się również sposobem wykonania środków prawnych po poprzednich kontrolach. Niewykonanie nakazu inspektora pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowni- ka zagrożone grzywną od 1000 do 30 000 zł (art. 283 § 2 pkt 7 k.p.). Natomiast zlekceważe- nie wystąpienia nie jest wprawdzie wykroczeniem, jednak może zostać potraktowane jako utrudnianie działalności inspektora pracy i skutkować skierowaniem przez niego do proku- ratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (art. 225 § 1 k.k.). KROK 4. Czynności kontrolne W praktyce najszybciej kontrola przeprowadzana jest w przypadku, gdy została wszczęta na podstawie skargi. Jeśli inspektor posiada zgodę na ujawnienie tego faktu pracodawcy, może 29 PIP i ZUS – kontrole u pracodawcy. Wzory pism z komentarzem ograniczyć się do kontroli osoby, która złożyła skargę i wyłącznie do zarzutów przedstawio- nych w skardze. Przykład Była pracownica spółki ABC złożyła do PIP skargę na swojego byłego pracodawcę w związ- ku z niewypłaceniem ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, odprawy ekonomicznej i niewy- stawieniem świadectwa pracy. Ponieważ skarżąca nie jest już pracownicą spółki ABC, wyra- ziła ona zgodę na ujawnienie faktu złożenia skargi. W takim przypadku inspektor będzie mógł ofi cjalnie poinformować pracodawcę, kto jest skarżącym i czego dotyczy sprawa. Po- zwoli to na zawężenie postępowania kontrolnego wyłącznie do kwestii wypłacenia ekwiwa- lentu i odprawy oraz wydania świadectwa pracy skarżącej. W praktyce jednak rzadko się zdarza, aby osoba składająca skargę wyraziła zgodę na ujaw- nienie tego faktu. Tym samym inspektor musi zatajać fakt, że powodem jego wizyty w zakła- dzie jest skarga. Przedmiotem kontroli mogą być wówczas zagadnienia wskazane w skardze, ale kontrola musi objąć większą liczbę pracowników, tak by uniemożliwić pracodawcy usta- lenie, który z nich poskarżył się do PIP. Przykład Dwaj pracownicy spółki Z. wnieśli do PIP skargę na nieprawidłowe rozliczanie godzin nad- liczbowych. Podczas kontroli mającej na celu zweryfi kowanie takiej skargi inspektor będzie musiał zbadać kwestię nadgodzin u większej liczby osób. Zapewne zwróci się do pracodaw- cy z prośbą o sporządzenie listy pracowników zatrudnionych w fi rmie lub z danego działu czy spełniających jakieś kryterium, np.(cid:160)przedstawicieli handlowych czy kierowców. Dopiero z takiej listy wybierze kilka osób, które zostaną skontrolowane. Znacznie więcej czasu zajmują kontrole tematyczne, czyli polegające na kompleksowym badaniu wszystkich zagadnień związanych z danym tematem (np. czasem pracy, wynagro- dzeniami, urlopami, ochroną rodzicielstwa itp.). W takiej sytuacji konieczne będzie bowiem wybranie reprezentatywnej grupy pracowników oraz przekrojowe sprawdzenie każdego aspektu przestrzegania przepisów danego działu prawa pracy. KROK 5. Spisanie protokołu kontroli Inspektor dokumentuje swoje ustalenia w protokole kontroli. W przypadku gdy nie zo- staną stwierdzone żadne uchybienia, wynik kontroli może być udokumentowany w for- mie notatki urzędowej (art. 31 ust. 10 ustawy o PIP). Inspektor sporządza te dokumenty co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron kontroli (tj. pracodawcy i inspektora), i zamieszcza w nich zwięzły opis stanu faktycz- nego. O ile protokół z kontroli musi być podpisany przez obie strony postępowania kon- trolnego, o tyle notatkę urzędową podpisuje wyłącznie inspektor pracy. W konsekwencji na podstawie notatki urzędowej inspektor nie może wydać żadnych decyzji (nakazów), a jedynie wystąpienia. 30
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PIP i ZUS – kontrole u pracodawcy. Wzory pism z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: