Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00431 009719 21045873 na godz. na dobę w sumie
PIT-y 2015 - ebook/pdf
PIT-y 2015 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-648-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera omówienie zasad:

- sporządzania PIT-8C, PIT-11, PIT-40 przez płatników
- sporządzania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 przez podatników
- korzystania z ulg przysługujących podatnikom dokonującym rozliczenia rocznego (m.in. ulgi na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej.

Publikacja została wzbogacona o konkretne przykłady liczbowe wraz z wypełnionymi zeznaniami PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT -38, PIT-39.

Do publikacji dołączona jest płyta CD zawierająca:
- program do rozliczeń rocznych PIT za 2015 r.
- przepisy prawne
- kalkulatory
- wskaźniki i stawki.

W przypadku publikacji elektronicznej zamiast płyty CD jest link do pobrania zawartości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

profesjonalnie i na czas aktualności porady prawne komentarze ekspertów rozliczenia podatkowe i rachunkowe najnowsze interpretacje specjalistyczne dodatki W 2016 roku na łamach MONITORA księgowego artykuły, porady i przepisy dotyczące zmian w ustawie o rachunkowości, VAT, CIT, PIT, Ordynacji podatkowej i prawie gospodarczym. Do każdej prenumeraty papierowej e-wydanie gratis dostępne na www.mk.infor.pl www.sklep.infor.pl 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl PODATKI NR 1 INDEKS 36990X ISBN 978-83-7440-603-1 STYCZEŃ 2016 CENA 19,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) PIT-Y 2015 UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PIT-Y 2015 rozliczenie podatkowe Jak rozliczyć ulgę na dziecko oraz inne ulgi podatkowe? Jak rozliczyć działalność gospodarczą? Jak rozliczyć przychody z prywatnego najmu? ISBN 978-83-7440-603-1 Partner merytoryczny Bezpłatny program do rozliczeń rocznych PIT 2015 Pobierz zawartość płyty: www.infor.pit-format.pl Polecany przez tysiące księgowych i kadrowych! www.infororganizer.pl Najszybsze odpowiedzi! Mobilny INFORorganizer to najszybszy dostęp do aktualności dla księgowych. Aplikacja błyskawicznie dostarczy informacje z zakresu prawa i podatków na twoją komórkę. Bezpłatna aplikacja PIT-Y 2015 Dyrektor Centrum Rynku Firm Marzena Nikiel Redaktor merytoryczny Katarzyna Wojciechowska Sekretarz redakcji Anna Seroczyńska Redaktor graficzno-techniczny Jarosław Miller Korekta Irena Biśta-Kanciała Adres redakcji 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Reklamy Aneta Dmowska e-mail: aneta.dmowska@infor.pl Monika Jukiewicz e-mail: monika.jukiewicz@infor.pl tel. 22 530 40 27 Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, 801 626 666 faks: 22 761 30 31 e-mail: bok@infor.pl Copyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publika- cja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wy- dawcy w całości lub części jest zabronione i pod- lega odpowiedzialności karnej. Druk: TINTA Materiałów niezamówionych nie zwracamy, za- chowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach. PIT-y 2015 SPIS TreścI Rozliczenie pracownika ...................................................................................................................... 5 Wycena świadczeń w naturze i świadczeń nieodpłatnych ...................................................................... 9 Przychody pracowników zwolnione z podatku ....................................................................................10 Moment powstania przychodu pracownika .......................................................................................11 Koszty uzyskania przychodu ..........................................................................................................12 Wybór formularza zeznania rocznego ...............................................................................................14 Rozliczenie pracownika przez płatnika PIT-40 ..................................................................................15 Inne dochody rozliczane w PIT-40 ..................................................................................................17 Samodzielne rozliczenie się pracownika ..........................................................................................17 Emerytury i renty ........................................................................................................................ 20 Działalność wykonywana osobiście .................................................................................................21 Przedsiębiorcy .................................................................................................................................24 Zasady ogólne..............................................................................................................................24 Podatek liniowy ............................................................................................................................... 27 Działy specjalne produkcji rolnej ........................................................................................................ 28 Dochód ustalany na podstawie ksiąg ............................................................................................... 28 Normy szacunkowe ...................................................................................................................... 29 Najem, dzierżawa ........................................................................................................................... 30 Prawa majątkowe, prawa autorskie ......................................................................................................31 Kapitały pieniężne ............................................................................................................................ 35 Sprzedaż rzeczy .............................................................................................................................. 37 Sprzedaż rzeczy ruchomych ......................................................................................................... 37 Sprzedaż nieruchomości .............................................................................................................. 38 Przychody z innych źródeł ................................................................................................................. 42 Zeznanie roczne dla przychodów z innych źródeł ............................................................................. 43 Podatek zryczałtowany wykazywany w zeznaniu rocznym ........................................................................ 44 Dochody małoletnich dzieci .............................................................................................................. 46 Dochody zagraniczne polskich rezydentów ......................................................................................... 48 Dochody cudzoziemców w Polsce ..................................................................................................... 50 Wspólne rozliczenie przez małżonków .................................................................................................51 Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dzieci ................................................................................. 53 Straty z lat ubiegłych – odliczenie od dochodu ..................................................................................... 55 Składki na ubezpieczenia społeczne – odliczenie od dochodu ................................................................ 56 Odliczenie składek przez przedsiębiorców ........................................................................................... 57 Odliczanie składek ZUS sfinansowanych przez płatnika ......................................................................... 58 Zwrot kwot nienależnych – odliczenie od dochodu ............................................................................... 59 Wydatki na cele rehabilitacyjne – odliczenie od dochodu ........................................................................ 59 Wydatki niepodlegające limitom ...................................................................................................... 60 Wydatki podlegające limitowi ......................................................................................................... 62 Leki ........................................................................................................................................... 63 Darowizny – odliczenie od dochodu ................................................................................................... 64 Darowizny na działalność charytatywną Kościoła .............................................................................. 66 Darowizny na rzecz krwiodawstwa .................................................................................................. 66 www.infor.pl 3 PIT-y 2015 Internet – odliczenie od dochodu ....................................................................................................... 67 Oszczędzanie na emeryturę – odliczenie od dochodu ............................................................................ 67 Ulga odsetkowa – odliczenie od dochodu ............................................................................................ 68 Nabycie nowej technologii – odliczenie od dochodu .............................................................................. 69 Kontynuacja ulg mieszkaniowych – odliczenie od dochodu ..................................................................... 70 Kwota zmniejszająca podatek ............................................................................................................ 70 Składka na ubezpieczenie zdrowotne – odliczenie od podatku ................................................................ 70 Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej – odliczenie od podatku .................................................................71 Ulga uczniowska – odliczenie od podatku .............................................................................................71 Pomoc domowa – odliczenie od podatku ............................................................................................. 72 Ulga prorodzinna – odliczenie od podatku ............................................................................................ 72 Jedno dziecko ............................................................................................................................ 72 Dwoje dzieci ............................................................................................................................... 73 Troje dzieci ................................................................................................................................. 73 Czworo dzieci ..............................................................................................................................74 Ulga na powrót – odliczenie od podatku ............................................................................................. 75 Przekazanie podatku na organizację pożytku publicznego ....................................................................... 75 Wyliczenie podatku .......................................................................................................................... 75 Śmierć podatnika ..............................................................................................................................76 Przykłady i wzory formularzy PIT-36 ....................................................................................................................................... 77 PIT-36L ..................................................................................................................................... 89 PIT-37 ........................................................................................................................................ 95 PIT-37 i PIT-39 ..........................................................................................................................103 PIT-38 ...................................................................................................................................... 116 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ....................................................................................... 119 Działalność gospodarcza ............................................................................................................. 119 Najem prywatny ..........................................................................................................................120 Ulgi i zwolnienia ryczałtowca .........................................................................................................121 Przykład i wzór formularza PIT-28 ......................................................................................................................................123 4 www.infor.pl PIT-y 2015 PIT-Y 2015 Grzegorz Ziółkowski doradca podatkowy Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia kilka źródeł przychodu. Każde z nich wiąże się z odrębnymi zasadami podatkowego rozliczenia. Uzyskiwanie dochodów z określo- nego źródła decyduje również o rodzaju składanego zeznania podatkowego. Prawidłowe ustalenie źródła przychodu ma więc ogromne znaczenie dla właściwego rocznego rozliczenia podatku. rozliczenie pracownika Za przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych świadczeń, a w szczegól- ności: ■■ wynagrodzenie zasadnicze, ■■ wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, ■■ różnego rodzaju dodatki, ■■ nagrody, ■■ ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, ■■ wszelkie inne kwoty, niezależnie, czy ich wysokość została określona z góry, ■■ świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Regulacja ta jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania. W razie dokonywania wypłaty świadczeń pieniężnych, wydawania świadczeń rzeczowych bądź ponoszenia świadczeń za pracow- nika, należy liczyć się z koniecznością wykazania tego świadczenia jako przychodu dla celów podat- kowych. Przychodem ze stosunku pracy są również świadczenia, które zostały wypłacone po roz- wiązaniu umowy o pracę, ale związane są ze stosunkiem pracy, np. premia za okres zatrudnienia czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacony po ustaniu stosunku pracy. Przy wypłacie świad- czeń po rozwiązaniu umowy o pracę były pracodawca pobiera zaliczkę, uwzględniając zryczałtowa- ne koszty ze stosunku pracy, nie uwzględnia natomiast kwoty zmniejszającej podatek. Aby mówić o przychodzie pracownika, należy jednak jasno wykazać, że świadczenie było skiero- wane indywidualnie do pracownika i spowodowało przysporzenie w jego majątku. Takiego problemu nie ma zasadniczo w przypadku wynikających z umowy wynagrodzeń pieniężnych, czy to zasadni- czych, czy to uznaniowych. Są one przychodem pracownika. Problemy podatkowe pojawiają się w przypadku świadczeń nieodpłatnych bądź zwrotu kosztów wydatków, które służą faktycznie dzia- łalności pracodawcy. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 podkreślał: Mimo bardzo szerokiego ujęcia przychodów ze stosunku pracy, nie każde świadczenie TK spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika bez ustalonej za nie zapłaty jest świad- czeniem podlegającym podatkowi dochodowemu. Jak zauważył Trybunał we współczesnych relacjach pracowniczych, pracodawcy oferują pracow- nikom całą gamę świadczeń, które leżą niejako wpół drogi między gratyfikacją przyznaną pracowni- kowi jako element wynagrodzenia za pracę, która jest objęta podatkiem dochodowym, a wymagany- mi przez odpowiednie przepisy świadczeniami ze strony pracodawcy, które służą stworzeniu odpowiednich warunków pracy i które są zwolnione z tego podatku. W tej sytuacji pojawia się pyta- nie o kryterium wyodrębnienia świadczeń objętych podatkiem dochodowym. www.infor.pl 5 PIT-y 2015 Zdaniem Trybunału, tym kryterium musi być obiektywna ocena, czy świadczenie leżało w interesie pracownika, a jest tak wtedy, gdy stanowi ono realne przysporzenie majątkowe (korzyść), którego efekt jest uchwytny w jego majątku. Świadczenia uzyskiwane od pracodawcy, aby podlegały opodat- kowaniu, muszą prowadzić do pojawienia się po stronie pracownika dochodu, czyli korzyści mająt- kowej, która może wystąpić w dwóch postaciach: ■■ prowadzić do powiększenia aktywów, co jest zwykłym skutkiem wypłaty pieniędzy, albo ■■ powodować zaoszczędzenie wydatków, co może być następstwem np. świadczenia rzeczowego. W wyniku takiego świadczenia w majątku pracownika nie pojawia się wprawdzie realny dochód (w znaczeniu ekonomicznym), ale ponieważ znaczenie dochodu na gruncie ustawy PIT jest szer- sze, zaoszczędzenie wydatków musi być traktowane na równi z przyrostem majątku. Aby mówić o przychodzie, świadczenie powinno zostać spełnione w interesie pracownika, a nie w interesie pracodawcy. Musi przynieść pracownikowi korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia przez niego wydatku. Przy czym świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia stanowią przychód wyłącznie wtedy, gdy zostały faktycznie otrzymane przez pracownika. Problem – Wycieczka ufundowana za dobre wyniki w pracy Naszym najlepszym pracownikom ufundowaliśmy wycieczkę zagraniczną. Jest to rodzaj premii za bardzo dobre wyniki w pracy. Wycieczkę ufundowaliśmy ze środków obrotowych firmy. Czy wartość zakupionej wycieczki jest przychodem pracownika? Świadczenie otrzymane przez pracownika w postaci wycieczki zagranicznej stanowi dla niego przy- chód ze stosunku pracy. Wartość tego świadczenia ustala się według ceny zakupu wycieczki. Przychód pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń powstaje w momencie ich otrzymania. Oznacza to, że przychód z tytułu ufundowanej wycieczki powstanie w miesiącu jej przyznania przez pracodawcę. W tym miesiącu zakład pracy jako płatnik ma obowiązek doliczyć wartość wycieczki do wynagrodzenia pracownika i pobrać od tak ustalonej sumy zaliczkę na podatek. Przykład Pracodawca ufundował pracownikowi ze środków obrotowych wycieczkę o wartości 1500 zł. Jest to nagroda za dobre wyniki w pracy. Wycieczka została przyznana pracownikowi 24 maja 2015 r. Odbyła się w czerwcu 2015 r. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 4000 zł brutto. Jest ono płatne 28 każdego miesiąca. W takim przypadku do wynagrodzenia za maj pracodawca był obowiązany doliczyć wartość wycieczki, czyli kwotę 1500 zł. Jeżeli dany pracownik nie skorzysta z jakichś powodów z wycieczki, to oznacza, że nie otrzymał da- nego świadczenia nieodpłatnego. W takim przypadku zakład pracy nie koryguje zaliczki na podatek pobranej wcześniej od przekazanej wycieczki. Instytucja nadpłaty w prawie podatkowym odnosi się zasadniczo do podatku, nie zaś do zaliczek na podatek. Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 paździer- nika 2009 r., sygn. IBPBII/1/415-619/09/BJ. Czytamy w niej, że: MF Instytucja nadpłaty w prawie podatkowym odnosi się wyłącznie do podatku, nie zaś do zaliczek na podatek. Nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych powstaje dopiero po rozliczeniu rocz- nym. Zwrot nadpłaty wynikającej z wpłaconych zaliczek następuje po zakończeniu okresu, za któ- ry rozlicza się podatek. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy to podatnik składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty w zaliczkach na podatek z uwagi na wadliwe działanie płatnika. Podatnik, kwestionujący zasad- ność pobrania przez płatnika zaliczki albo jej wysokość, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Zwrot nadpłaty wynikający z tej decyzji jest dokonywany w ciągu 30 dni od dnia jej wydania. W przypadku nieskorzystania z wycieczki nie będzie potrzeby składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty przez pracownika. Wystarczy bowiem, że pracownik w zeznaniu rocznym nie doliczy wartości 6 www.infor.pl PIT-y 2015 wycieczki do przychodów ze stosunku pracy, ale w sumie zaliczek na podatek wykaże zaliczkę pobraną przez zakład pracy od wycieczki. W takim przypadku pobrana zaliczka od wycieczki wpłynie na zmniej- szenie zobowiązania podatkowego pracownika w zeznaniu rocznym (zmniejszy podatek do zapłaty albo zwiększy kwotę nadpłaty w zeznaniu rocznym). Również brak możliwości określenia wartości otrzymanego przez pracownika świadczenia powo- duje, że nie uzyskuje on z tego tytułu przychodu. Z praktyki organów podatkowych: W żadnej części umowy ubezpieczenia OC krąg „osób ubezpieczonych” nie został wskaza- MF ny imiennie. Tożsamość oraz liczba „osób ubezpieczonych” może podlegać zatem zmia- nom w okresie trwania umowy. Analogicznie, w umowie ubezpieczenia OC nie wskazano imiennie osób związanych z „osobami ubezpieczonymi”, które także objęto ochroną ubezpieczenio- wą w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń. Z tytułu objęcia Wnioskodawcy oraz „osób ubez- pieczonych” ochroną ubezpieczeniową, spółka A obciąża Wnioskodawcę częścią składki ubezpie- czeniowej (na podstawie wystawionej przez spółkę A faktury). Wysokość kwoty, do której uiszczenia jest obowiązany Wnioskodawca na rzecz spółki A, ustalana jest ryczałtowo – kwota ta została usta- lona w jednej wysokości bez względu na ilość osób objętych ubezpieczeniem. (…) Z powyższego wynika, że umowa ubezpieczenia dotyczy nie tylko członków władz Wnioskodawcy, samej Spółki- -Wnioskodawcy, ale i szerokiego grona osób trzecich, którego w żaden sposób nie da się określić. (…) Na dzień zapłaty składki nie można zatem jednoznacznie ustalić grona osób objętych ubezpie- czeniem, a tym samym w sposób skonkretyzowany wskazać wysokości przychodu przypadającego na jedną osobę, z wszelkimi dalszymi konsekwencjami tych okoliczności. Tym samym w przedstawio- nym stanie faktycznym brak jest podstaw do ustalenia przychodu, a zatem na Wnioskodawcy z tytułu finansowania składki OC (jej części) nie ciążą obowiązki płatnika (interpretacja indywidualna Dyrekto- ra Izby Skarbowej w Katowicach z 28 listopada 2014 r., sygn. IBPBII/1/415-704/14/AŻ). Trybunał w wyroku z 8 lipca 2014 r. podkreślił ponadto wagę dobrowolnego skorzystania ze świad- czenia przez pracownika. Zgoda na skorzystanie ze świadczenia wyraża bowiem ocenę pracownika, że świadczenie – z punktu widzenia jego sytuacji zawodowej, życiowej, rodzinnej – jest celowe i przy- datne, leży w jego interesie. Oznacza to, że w przypadku braku świadczenia ze strony pracodawcy pracownik musiałby ponieść wydatek. Jednak, gdy nieodpłatne świadczenie zostało przyjęte jako warunek niezbędny do zgodnego z prawem wykonania pracy – po stronie pracownika nie pojawia się korzyść, która mogłaby być objęta podatkiem dochodowym. Wyrok Trybunału, choć niewątpliwie ważny i pomocny w interpretacji przepisów, nie rozwiał wszystkich wątpliwości interpretacyjnych przy rozpoznawaniu przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Należy jednak pamiętać o jego podstawowym skutku. Jak podkreślił Trybunał: (…) art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2–2b TK ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) rozumiane w ten sposób, że „inne nieodpłatne świadczenie” oznacza wyłącznie przyspo- rzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika, są zgodne z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji. Zgodność z konstytucją oznacza, że przekazując nieodpłatne świadczenie pracownikowi, musimy rozstrzygnąć o jego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Problem – Telefon służbowy udostępniony pracownikowi Normalną praktyką jest, że pracownik wykonuje z telefonu służbowego nie tylko rozmowy służbowe, lecz także prywatne. Jeżeli firma pokrywa mu koszty wszystkich rozmów, to wartość refundowanych kosztów rozmów prywatnych dla pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Jest to przychód ze stosunku pracy, ponieważ uzyskane świadczenie wynika z faktu pozostawania www.infor.pl 7 PIT-y 2015 pracownika w stosunku pracy. Ponieważ cena zakupu usługi telekomunikacyjnej obejmuje VAT, wartość świadczenia pracownika pracodawca powinien ustalić według ceny zakupu brutto, tj. z VAT. Wartość rozmów prywatnych odbytych przez pracownika z telefonu służbowego firma może określić na podsta- wie oświadczenia pracownika. Powinno być ono oparte na billingu telefonicznym danego numeru. Bil- ling jest najbardziej wiarygodną podstawą do ustalenia wartości otrzymanego świadczenia. Przychód należy ustalić również wtedy, gdy w ramach abonamentu dostępne są tzw. darmowe minuty, a rozmowy prywatne mieszczą się w ramach limitu tych darmowych minut. Wynika to z faktu, że koszt bezpłatnych minut zawarty jest w cenie abonamentu, który pokrywa zakład pracy. Przykład Firma udostępniła pracownikom telefony służbowe. W ramach abonamentu, który wynosi 59 zł brutto, przysługuje 150 darmowych minut. Jeden z pracowników we wrześniu 2015 r. wykorzystał do celów prywatnych 120 minut z limitu minut bezpłatnych. Pracodawca jest zo- bowiązany doliczyć do jego przychodów ze stosunku pracy kwotę w wysokości 46,80 zł (0,39 zł × 120 minut). Wartość ta wynika z tego, że cena darmowej minuty wynosi faktycznie 0,39 zł (59 zł/150 minut). Przychód pracowników nie powstanie, jeżeli zwracają oni pracodawcy koszty rozmów prywatnych odby- tych z telefonu służbowego. Wielu pracodawców w regulaminie korzystania z telefonów służbowych (umo- wie) ustala kwotowe limity na rozmowy wykonywane przez pracowników ze służbowych telefonów komórko- wych. Przyznanie limitów może być czasowe lub stałe, w zależności od zajmowanego stanowiska oraz powierzonych pracownikowi obowiązków służbowych. W takich przypadkach wartość rozmów powyżej przyznanych limitów traktowana jest jak rozmowy prywatne. Kwotą przekroczeń pracodawca obciąża pra- cownika. Zarówno kwoty przyznanych limitów, jak i przekroczenia tych limitów nie stanowią dla pracowni- ków przychodu i tym samym nie podlegają z tego tytułu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na temat rozliczania przychodu z tytułu telefonów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych wypowiadają się również organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w in- terpretacji indywidualnej z 20 lipca 2011 r., sygn. IPPB2/415-448/11-2/MK: MF W przypadku udostępnienia telefonów komórkowych i przyznania w związku z tym limitów do wykorzystania na rozmowy służbowe nie sposób uznać, iż pracownicy spółki uzyskują przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracownicy ci uzyskiwaliby nieodpłatne świadczenia, które podlegałyby opodatkowaniu łącz- nie z innymi składnikami wynagrodzenia w sytuacji, gdyby korzystali z telefonów dla celów prywatnych, na- tomiast wnioskodawca ponosiłby koszty takiego korzystania w całości lub w części. Należy podkreślić, że gdy telefon wykorzystywany jest jako narzędzie pracy (służy tylko celom służbowym) – wydatki ponoszone przez wnioskodawcę, związane z jego udostępnieniem i eksploatacją, nie stanowią przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń. WAŻNe W przypadku wprowadzenia limitu na rozmowy służbowe nie trzeba rozliczać roz- mów pracownika na podstawie billingów. Wyłączone z opodatkowania są świadczenia, które nie stanowią przysporzenia w majątku prywat- nym pracownika, ponieważ służą realizacji obowiązków pracownika wynikających ze stosunku pracy. Przykład Do przychodów pracownika nie dolicza się świadczenia rzeczowego w postaci ubrania służbowego związanego z promocją firmy. Ten charakter ubrania musi być jednak wyraźny. Ubranie musi być wyraźnie oznaczone logo czy też innym znakiem firmowym. W orzecznictwie sądowym zwracano 8 www.infor.pl PIT-y 2015 uwagę, że ubranie pracownika powinno być odpowiednio oznaczone, tak aby jasno wynikało, z przedstawicielem jakiej firmy mamy do czynienia (tak w wyroku NSA z 15 marca 2000 r., sygn. akt SA/Sz 59/99). Jeśli ubranie będzie miało wyraźnie charakter firmowy, naturalne jest, że nie będzie ono wykorzystywane do celów osobistych. Nie ma więc potrzeby doliczać jego wartości do przy- chodów pracownika. W przypadku garnituru czy garsonki, która nie posiada logo firmy, ze strony organów podatkowych może paść zarzut, że takie ubranie może być używane do celów osobi- stych pracownika, toteż jego wartość należy zaliczyć do przychodów pracownika. Powstania przychodu nie powoduje również używanie samochodu służbowego do celów służbo- wych. Przychód powstanie w przypadku używania samochodu służbowego do celów prywatnych. Od 1 stycznia 2015 r. wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości: ■■ 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3; ■■ 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 (art. 12 ust. 2a usta- wy o PIT). W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesią- ca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywat- nych w wysokości 1/30 kwot określonych powyżej (art. 12 ust. 2b ustawy o PIT). Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywat- nych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością kwot określonych powyżej i odpłatnością ponoszoną przez pracownika (art. 12 ust. 2c ustawy o PIT). Przykład Pracownik użytkuje samochód służbowy do celów prywatnych. Płaci za to 150 zł miesięcznie. Sa- mochód ma pojemność 1400 cm3. Przychód pracownika z tytułu użytkowania samochodu służbo- wego do celów prywatnych wynosi 100 zł miesięcznie. Wycena świadczeń w naturze i świadczeń nieodpłatnych Wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów ustala się według cen stosowanych wobec innych odbiorców, jeżeli przedmiotem świadcze- nia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy (art. 12 ust. 2 ustawy o PIT). Przykład Pracodawca prowadzący hurtownię spożywczą wręczył nieodpłatnie swojemu pracownikowi z okazji jego ślubu pięć skrzynek napojów gazowanych. Pracodawca napoje te kupił w sumie za 150 zł. Natomiast sprzedawał je po 180 zł. Dla pracownika oznacza to, że osiągnął wynagrodzenie w kwocie 180 zł. Jeżeli przedmiotem świadczenia w naturze nie są towary i usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy, ich wartość określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się następująco: ■■ jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu, ■■ jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku, ■■ w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczegól- ności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. www.infor.pl 9 PIT-y 2015 Cena zakupu oznacza cenę faktycznie zapłaconą, a więc obejmującą VAT, jeżeli usługa była opo- datkowana VAT. Stanowisko to potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbo- wej w Bydgoszczy z 11 grudnia 2009 r., sygn. ITPB1/415-720/09/PSZ: MF sprzedawcę VAT (który jest składnikiem ceny). (…) w przypadku gdy przedmiotem nieodpłatnych świadczeń są usługi zakupione przez świadczeniodawcę, wartość świadczeń udzielonych ustala się według cen zakupu. Ceną zakupu (...) jest cena faktycznie zapłacona, a więc z uwzględnieniem naliczonego przez Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy warto- ścią tych świadczeń a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przychody pracowników zwolnione z podatku Podatkowi nie będą podlegać świadczenia zwolnione od podatku. Ze zwolnienia korzystają różne- go rodzaju świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty pieniężne za te świadczenia czy należności związane z odbywaniem podróży służbowych. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT zwolniony od podatku jest ekwiwalent pieniężny za używanie przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzi, materiałów lub sprzętów stano- wiących ich własność. Ponieważ przepis ten nie precyzuje wykazu narzędzi, zwolnienie obejmuje teoretycznie wszystkie narzędzia, materiały lub sprzęt używane przy wykonywaniu pracy. Praco- dawca może pracownikowi wypłacić ekwiwalent pieniężny, np. za używany przez niego dla celów służbowych telefon, komputer, kamerę. Natomiast z tego zwolnienia nie skorzysta ekwiwalent przyznany w zamian za używany dla celów pracodawcy samochód, co wyraźnie podkreślają orga- ny podatkowe. Zwolnienie w stosunku do ekwiwalentu ma zastosowanie po spełnieniu łącznie następujących warunków: ■■ ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu, ■■ kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydatkom, ■■ narzędzia, materiały lub sprzęt muszą stanowić własność pracownika, ■■ narzędzia, materiały lub sprzęt należące do pracownika muszą być wykorzystywane przy wykony- waniu pracy na rzecz pracodawcy. Powyższe warunki stosowania zwolnienia podkreślały również organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 9 czerwca 2010 r., sygn. ITPB2/415-399/10/IB. Przyznanie ekwiwalentu powinno być udokumentowane umową pracodawcy z pracownikiem o używaniu narzędzia pracownika na potrzeby pracodawcy. Przepisy podatkowe nie ograniczają wprost wysokości takiego ekwiwalentu. W przypadku telefonu powinien on równoważyć koszt rozmów służbowych odbywanych z telefonu prywatnego. Dlatego też ekwiwalent w praktyce powinien być kalkulowany na podstawie billingów z telefonu pracownika. Takie stanowisko potwier- dza m.in. wyrok WSA we Wrocławiu z 13 marca 2007 r., sygn. akt I SA/Wr 59/07: Skoro zatem ustawodawca wymaga wykazania, że konkretne narzędzia używane były do WSA wykonywania pracy, a to w przypadku używania telefonu może nastąpić przez przedłoże- nie billingów przeprowadzonych rozmów telefonicznych, prawidłowe jest stanowisko or- ganów podatkowych wskazujące na taki sposób interpretacji wymogów tego przepisu. Tylko usta- lenie wykorzystania telefonu dla przeprowadzenia rozmów służbowych będzie skutkowało wypłaceniem ekwiwalentu pieniężnego z tytułu odbytych rozmów służbowych, bowiem ekwiwa- lent ma zrównoważyć poniesione przez pracownika koszty związane z używaniem swojego sprzę- tu dla celów pracodawcy. W przypadku zawyżenia przez pracodawcę wypłacanego pracownikowi ekwiwalentu z tytułu uży- wania narzędzia prywatnego do celów służbowych organy podatkowe mogą opodatkować część tego ekwiwalentu jako ukrytą formę wynagrodzenia. 10 www.infor.pl PIT-y 2015 Wolne od podatku są otrzymane przez pracowników należności z tytułu podróży służbowych (w gra- nicach limitów przewidzianych przez odrębne przepisy w sprawie podróży służbowych). Wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika. Zwolnie- nie to nie obejmuje wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszą- cym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. Warto również pamiętać o zwolnieniu dla odse- tek z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń ze stosunku pracy. Oczywiście nie są to wszystkie zwolnienia, jakie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dla pracowników. Z praktyki organów podatkowych: Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania, to czynności te mogą być powierzone MF pracownikowi. Możliwe to jest jedynie za zgodą pracownika. Wówczas pracodawca zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesio- nych przez pracownika. W przypadku gdy ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej zo- stanie przyznany pracownikowi na podstawie powołanych wyżej przepisów Kodeksu pracy, wówczas wartość tego ekwiwalentu podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…) Regulamin pracy przewiduje wy- płacanie ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej. Wypłacane pracownikom świadczenia pie- niężne z tytułu prania odzieży roboczej stanowią ryczałt brutto ustalany kwotowo, [w wysokości] niestanowiącej równowartości poniesionych przez pracownika kosztów. Biorąc pod uwagę lite- ralne brzmienie wyżej powołanych przepisów, należy stwierdzić, iż „ekwiwalent za pranie odzie- ży roboczej”, o którym mowa w stanie faktycznym, nie jest ekwiwalentem korzystającym ze zwol- nienia od podatku, gdyż jego wysokość nie stanowi równowartości faktycznie poniesionych przez pracownika kosztów. Zatem wypłata pracownikom stałej ryczałtowej kwoty kosztów pra- nia odzieży roboczej podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 października 2012 r., sygn. IPPB4/415-574/12-4/JK). Od 1 stycznia 2015 r. wolna od podatku jest wartość świadczenia otrzymanego przez pracowni- ka z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu autobusem do pracy (art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o PIT). W zwolnieniu tym ustawodawca odwołał się do definicji autobusu zawartej w art. 2 pkt 41 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Wynika z niej, że autobus to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą. Przykład Pracodawca zorganizował pracownikom dojazd do pracy samochodem osobowym należącym do jego firmy. Świadczenie to nie podlega zwolnieniu od podatku, ponieważ dojazd nie odbywa się autobusem. Jednak przychód pracownika z tytułu dowozu powstaje wyłącznie za te dni, w których pracownik korzysta z tego dowozu. Z obowiązującego zwolnienia nie skorzystają inne osoby niż pracownicy, np. zleceniobiorcy. Jed- nak tak jak w przypadku pracowników przychód zleceniobiorcy powstanie, jeżeli faktycznie skorzy- sta on z bezpłatnego dowozu. Moment powstania przychodu pracownika Przychód pracownika powstaje z chwilą otrzymania świadczenia lub postawienia go do jego dyspo- zycji. Nie jest to więc przychód należny, który powstaje niezależnie od faktu otrzymania świadczenia. www.infor.pl 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PIT-y 2015
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: