Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00127 006790 21555739 na godz. na dobę w sumie
PKPiR 2019 - ebook/pdf
PKPiR 2019 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 139
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-417-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
W publikacji omówiono:
• rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów),
• rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, zasady dokonywania korekty kosztów, dowody księgowe rozliczające koszty),
• zamknięcie księgi.
Publikacja zawiera również rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KTo PRowADZi KSiĘGĘ PRZYCHoDÓw i RoZCHoDÓw 1. Kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów Podatkową księgę przychodów i rozchodów (dalej: pkpir) zobowiązane są prowadzić osoby fizycz- ne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą w formie spół- ki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych czy spółki partnerskiej, których dochody z tej działalności są opodatkowane: ■■ według zasad ogólnych albo ■■ podatkiem liniowym – a osiągnięte w poprzednim roku przychody nie zobowiązują tych podmiotów do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych . UWAGA! Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowią- zane prowadzić w 2019 r. księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody – w myśl art. 14 ustawy o PIT – za poprzedni rok obrotowy (tj. 2018 r.) wyniosły co najmniej 8 559 000 zł (równowartość 2 000 000 euro). Przeliczenia kwoty 2 000 000 euro dokonuje się po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro 1 października 2018 r. wynosił 4,2795 zł (tabela 190/A/2018). Zasady ogólne polegają na opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej . Zaletą opodatkowania dochodów według skali podatkowej jest możliwość: ■■ potrącania kosztów uzyskania przychodów, ■■ skorzystania z pełnego katalogu ulg podatkowych, m .in . z odliczenia od dochodu darowizn czy od- liczenia od podatku ulgi rodzinnej, ■■ rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko . Minusem opodatkowania dochodów według skali podatkowej jest opodatkowanie dochodów po- wyżej kwoty 85 528 zł wysoką stawką podatkową, tj . 32 . Istotą podatku liniowego jest to, że bez względu na wysokość dochodu osiąganego z działalno- ści gospodarczej podatnik opłaca podatek dochodowy według jednej stałej stawki, tj . 19 (art . 30c ust . 1 ustawy o PIT) . Ta forma opodatkowania jest więc korzystna dla podatnika o wysokich docho- dach z działalności gospodarczej, który przy opodatkowaniu dochodów według skali podatkowej wchodziłby w drugi próg podatkowy . Wadą podatku liniowego jest brak możliwości skorzystania z preferencyjnych rozliczeń wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci . Również katalog odliczeń jest węższy niż przy opodatkowaniu według skali podatkowej . PRZYKŁAD 1 Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, której wspólnikami są ta osoba fizyczna oraz spółka z o .o . Dochód z działalności gospodarczej tej osoby (podatnikami po- datku dochodowego są wspólnicy spółki jawnej) jest opodatkowany według skali podatkowej . Taka spółka jawna nie może prowadzić pkpir, ponieważ jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne . Musi więc prowadzić księgi rachunkowe . W 2019 r . podatnicy mogą wybrać podatek liniowy poprzez złożenie właściwemu naczelnikowi urzę- du skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20 . dnia mie- siąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego . Podatnik może zawiadomić w formie pisemnej o rezygnacji z opo- datkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym przed upływem terminu, o którym mowa powyżej . Wtedy przejdzie na skalę podatkową, jeżeli nie wybierze innej for- www.infoR.Pl 5 PoDATKowA KSiĘGA PRZYCHoDÓw i RoZCHoDÓw my opodatkowania działalności gospodarczej, tj . ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo karty podatkowej . Dokonany wybór sposobu opodatkowania dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie do 20 . dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatko- wego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z podatku liniowego . O re- zygnacji z podatku liniowego świadczy również pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym . Powyższe oświadczenia lub zawiadomienia podatnicy mogą złożyć również poprzez formularz CEIDG . Z praktyki organów podatkowych: ■■ Limit przychodów przy prowadzeniu działalności indywidualnie i w spółce osobowej: Skoro więc przychody, które podatnik (osoba fizyczna) uzyskuje w związku z udziałem w zysku spółki koman- dytowej (w takiej formie działa Spółka), nie są przychodami z działalności gospodarczej wykony- wanej we własnym imieniu (działalność tę prowadzi we własnym imieniu spółka komandytowa), to przychodów tych nie należy uwzględniać przy obliczaniu limitu, o którym mowa w art . 24a ust . 4 ustawy o PIT . Powyższe znajduje potwierdzenie w brzmieniu art . 5b ust . 2 ustawy o PIT . Zgodnie z tym przepisem, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobo- wości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art . 8 ust . 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art . 10 ust . 1 pkt 3 (tj . z działalności gospodar- czej) . Z przepisu tego bezsprzecznie wynika zatem, że to Spółka (a nie Wnioskodawca) jest pod- miotem prowadzącym działalność gospodarczą . W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, iż w przypadku, gdy przychody osiągane przez niego z Działalności Indywidualnej (bez uwzględ- nienia przychodów z udziału w zysku Spółki) nie osiągną wartości określonej w art . 24a ust . 4 ustawy o PIT, Wnioskodawca nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych . (…) W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedsta- wionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbo- wej w Warszawie z 9 marca 2016 r ., nr IPPB1/4511-71/16-3/ES) . PRZYKŁAD 2 Osoba fizyczna prowadzi indywidualną działalność gospodarczą oraz działalność w formie spół- ki jawnej osób fizycznych . W obu przypadkach dochody tej osoby z działalności gospodarczej są opodatkowane podatkiem liniowym . Przychody z indywidualnej działalności gospodarczej wyniosły w 2018 r . 120 000 zł . Przychody spółki wyniosły w 2018 r . 10 500 000 zł . W takim przypadku spółka jawna jest zobowiązana prowadzić w 2019 r . księgi rachunkowe . Dla indywidualnej działalności go- spodarczej osoba fizyczna może w 2019 r . prowadzić pkpir . Z praktyki organów podatkowych: ■■ Prowadzenie pkpir przy wspólnym przedsięwzięciu: Wnioskodawca wespół z inną osobą fizyczną zamierzają prowadzić szkołę podstawową oraz gimnazjum . Wnioskodawca wraz z inną osobą zo- staną wpisani łącznie do stosownej ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego jako organ prowadzący szkołę . Działalność będą prowadzić na zasadzie spółki cy- wilnej lub wspólnego przedsięwzięcia . (…) Co prawda, powyższe przepisy nie wskazują jako pod- miotu obowiązanego do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – wspólnego przedsięwzięcia, jednakże jego podobieństwo, a w zasadzie tożsamość z instytucją spółki cywil- nej, powinno prowadzić do konstatacji, że również i w przypadku wspólnego przedsięwzięcia osób fizycznych – jedyną właściwą ewidencją powinna być podatkowa księga przychodów i rozchodów . Taka wspólna księga razem ze wspólną ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiałaby dokładne obliczenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania oraz wysokości należnego podatku . Każdy bowiem z uczestników przedsięwzięcia (w tym Wniosko- 6 PoDATKi nR 1 KTo PRowADZi KSiĘGĘ PRZYCHoDÓw i RoZCHoDÓw dawca) rozliczałby je na podstawie umówionego w umowie/porozumieniu udziału w zyskach i stra- tach . Powyższy sposób rozliczeń wydaje się zresztą jedynym możliwym, gdyż – w przeciwnym sta- nowisku (odrębną księgę dla każdego uczestnika przedsięwzięcia) – trudno sobie wyobrazić, by uczestnicy wspólnego przedsięwzięcia każdą fakturę zakupu i sprzedaży pozyskiwali/generowali w wielu egzemplarzach, tak, by każdy miał egzemplarz dla siebie (interpretacja indywidualna Dy- rektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 czerwca 2014 r ., nr ILPB1/415-366/14-2/AA) . ■■ Wspólne przedsięwzięcie w ramach spółki cywilnej: Wnioskodawczyni wraz ze wspólniczką (oso- bą fizyczną) prowadzi szkołę, określoną jako „Wspólne Przedsięwzięcie” . Szkoła została w miesią- cu sierpniu 2016 r . zarejestrowana w ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych jako placówka oświatowo-wychowawcza . Szkoła, jako placówka oświatowo-wychowawcza rozpocz- nie działalność 1 września 2016 r . Przed zarejestrowaniem placówki oświatowo-wychowawczej wspólniczki prowadziły szkołę w ramach działalności gospodarczej, na podstawie umowy spółki cywilnej . Wspólniczki uznały, że skoro mają wspólnie prowadzić placówkę, to ich sposób współ- działania powinien być oparty na umowie i jako organ prowadzący placówkę oświatowo-wycho- wawczą, w ramach swobody zawierania umów, mogą nadal być wspólniczkami spółki cywilnej, zgodnie z którą mają równy, 50 udział we „Wspólnym Przedsięwzięciu” . Umowa spółki nie bę- dzie miała skutków zewnętrznych dla kontrahentów (tzn . umowy będą zawierane przez obie Pa- nie łącznie a nie przez spółkę), ale będzie regulowała wzajemne relacje i rozliczenia . Zgodnie z za- pisami art . 82 ust . 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r . o systemie oświaty, organem prowadzącym szkołę lub placówkę niepubliczną może być tylko osoba fizyczna lub prawna . Wspólniczki uważa- ją, że prowadzenie placówki powierzone jest nie spółce cywilnej, ale poszczególnym wspólnikom, a spółka cywilna reguluje wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami, więc forma umowy między osobami fizycznymi nie narusza przytoczonego zapisu ustawy . Zgodnie z zapisami art . 83a ust . 1 ww . ustawy, prowadzenie placówki nie jest działalnością gospodarczą, ale wspólniczki w ramach spółki cywilnej będą również prowadzić działalność gospodarczą, polegającą na wystawianiu przedstawień musicalowych, dlatego też wspólniczki nadal będą figurować w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, jako wspólnik Spółki cywilnej . Wnioskodawczyni wraz ze wspólniczką będą ewidencjonować zdarzenia gospodarcze związane z realizacją przez osoby fi- zyczne wspólnego przedsięwzięcia, polegającego zarówno na prowadzeniu szkoły, jak i na wysta- wianiu przedstawień musicalowych, opartego na umowie spółki cywilnej, w prowadzonej wspólnie przez te osoby podatkowej księdze przychodów i rozchodów . (…) Zdaniem Wnioskodawczyni, osoby prowadzące niepubliczną placówkę oświatowo-wychowaw- czą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 .09 .1991 r . o systemie oświaty, mogą ewidencjonować zdarzenia gospodarcze związane z realizacją przez osoby fizyczne wspólnego przedsięwzięcia, polegającego zarówno na prowadzeniu szkoły, jak i na wystawianiu przedstawień musicalowych, opartego na umowie spółki cywilnej, w prowadzonej wspólnie przez te osoby podatkowej księ- dze przychodów i rozchodów . (…) W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnio- skodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidło- we (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 listopada 2016 r ., nr 1462-IPPB1 .4511 .963 .2016 .1 .ES) . Należy zastrzec, że jeżeli szkoła będzie realizować zadania zlecone i otrzyma na ten cel dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszy ce- lowych, powinna prowadzić księgi rachunkowe od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały jej przyznane . Jeśli dotacja lub subwencja nie jest powiązana z zadaniem zleco- nym, to prowadzenie pkpir jest wystarczające . Z praktyki organów podatkowych: ■■ Przedszkole może prowadzić pkpir: Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że od września 2014 r . Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna prowadząca działalność www.infoR.Pl 7 PoDATKowA KSiĘGA PRZYCHoDÓw i RoZCHoDÓw gospodarczą w formie spółki cywilnej, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodar- czej oraz wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzi niepubliczne przedszko- le oraz niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej . We wrześniu 2014 r . Wnioskodawczyni wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Miasta o udzielenie dotacji z budżetu miasta na rzecz niepublicznych oraz publicznych szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, zgodnie z art . 90 ustawy o systemie oświaty . Zdarzenia gospo- darcze związane z prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą ewidencjo- nowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów . Ponadto z wniosku wynika, że nie przekroczyła progu przychodów, o którym mowa w art . 2 ust . 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości . Nie dotyczy jej również art . 2 ust . 1 pkt 7 tej ustawy, bowiem nie ma ani nie będzie miała podpi- sanej umowy z Urzędem Miasta, w której Urząd zlecałby Wnioskodawczyni wykonanie określo- nych czynności, uzależniających przyznanie przedmiotowej dotacji od ich wykonania . Z powyż- szego wynika, że Wnioskodawczyni nie wypełni hipotezy cyt . art . 2 ust . 1 pkt 2 i pkt 7 ustawy o rachunkowości . W konsekwencji, w świetle tak opisanego zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji księgowej w posta- ci ksiąg rachunkowych . Tym samym zdarzenia gospodarcze związane z działalnością gospodar- czą prowadzoną w formie niepublicznego przedszkola oraz niepublicznej szkoły podstawowej, Wnioskodawczyni może ewidencjonować w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i roz- chodów (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 stycznia 2015 r ., nr IBPBI/1/415-1276/14/ESZ) . Obowiązek prowadzenia księgi dotyczy nie tylko wymienionych wcześniej przedsiębiorców . Doty- czy on również osób: ■■ wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawar- tych zgodnie z odrębnymi przepisami, ■■ prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadze- nia tych ksiąg, a limit przychodów za zeszły rok nie zobowiązuje ich do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych, ■■ duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego (art . 24a ust . 2 ustawy o PIT) . Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzić również mogą przedsiębiorstwa w spad- ku . To nowe pojęcie związane jest z rozwiązaniami, jakie od 25 listopada 2018 r . wprowadziła w życie ustawa z 5 lipca 2018 r . o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – Dz .U . z 2018 r . poz . 1629 . Wymienione podmioty prowadzą pkpir według podstawowego wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r . w sprawie prowadzenia podatko- wej księgi przychodów i rozchodów – j .t . Dz .U . z 2017 r . poz . 728 z późn .zm . (dalej: rozporządzenie w sprawie pkpir) . Prowadzonej księgi przychodów i rozchodów nie można, co do zasady, zmieniać na księgi rachunkowe w trakcie roku, chyba że następuje zmiana, z którą związany jest obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych . PRZYKŁAD 3 Spółka jawna osób fizycznych prowadzi w 2019 r . księgę przychodów i rozchodów . 1 września 2019 r . do spółki tej przystępuje jako wspólnik spółka z o .o . Od 1 września 2019 r . spółka jawna ma obowią- zek zaprowadzić księgi rachunkowe . Na dzień 31 sierpnia 2019 r . musi więc zamknąć księgę przy- chodów i rozchodów . Podatnicy mogą prowadzić pkpir w wersji papierowej albo elektronicznie . W przypadku prowadze- nia księgi w systemie teleinformatycznym warunkiem uznania księgi za prawidłową jest: 8 PoDATKi nR 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PKPiR 2019
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: