Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00043 003674 22425515 na godz. na dobę w sumie
PORADNIK - Montaż okien i drzwi - ebook/pdf
PORADNIK - Montaż okien i drzwi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 70
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-931554-0-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik przeznaczony jest zwłaszcza dla początkujących ekip monterskich i zainteresowanych prawidłowym montażem stolarki budowlanej. Wydaje mi się, że dla tych z kolei, którzy myślą o zamknięciu swojego wymarzonego domku lub zainteresowanych wymianą okien dostarczy taki zasób wiadomości, który pozwoli stać się im najlepszym „nadzorem budowlanym”  Zdaję sobie sprawę z tego, że zainteresowani w temacie dotyczącym montażu okien i drzwi, a ogólnie stolarki budowlanej posiedli już chociaż minimalną wiedzę na ten temat i wszystkie teoretyczne rozważania mogą zniechęcać już na początku tego poradnika, lecz polecam trochę cierpliwości i zachęcam do zaznajomienia się dokładnie z częścią teoretyczną gdyż zorientujemy się później jak wielkie ma to znaczenie dla prawidłowego montażu stolarki.
Informacje wstępne starałem się ograniczyć do niezbędnego minimum i w taki sposób, aby były zrozumiałe nawet dla laików.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZADOWOLENIE NASZYCH KLIENTÓW JEST PODSTAWĄ NASZEGO ROZWOJU I PRZYSZŁOŚCI. Aby osiągnąć ten najwaŜniejszy cel, przeprowadzenie prawidłowego montaŜu jest niezmiernie waŜne. NaleŜy spełniać podane zalecenia, na które poradnik zwraca szczególną uwagę ! MONTAś ODZWIERCIEDLA IMAGE FIRMY Zadowolony klient poleci Waszą firmę znajomym i przyjaciołom, dlatego pierwszy kontakt powinien odznaczać się wzorowym i przyjaznym zachowaniem. Po zakończeniu montaŜu stanowisko pracy musi być pozostawione w nienagannej czystości. JeŜeli przekonacie klienta JAKOŚCIĄ I DOBRĄ OBSŁUGĄ, byliście w pracy profesjonalistami, wówczas moŜecie powiedzieć WYGRALIŚMY PODJĘTE WYZWANIE ! Dla tych którzy mają zacięcie „majsterkowicza” polecam zapoznanie się z poradnikiem gdyŜ nic tak nie popłaca w tym przypadku jak osobisty nadzór nad montaŜem. Pamiętajmy jednak o tym, Ŝe większość fachowców nie lubi gdy patrzy się im na ręce, ale to Ty ponosisz niemałe koszty więc powinno być to wybaczone w imię dobrej współpracy i relacji KLIENT – WYKONAWCA. autor ISBN 978-83-931554-0-8 2 SPIS TREŚCI 1.0. WPROWADZENIE 6 1.0. Od autor 1.1. Wbudowanie stolarki – uwagi ogólne 2.0. CZYNNIKI DZIAŁAJĄCE NA STOLARKĘ 11 2.1. Wbudowanie stolarki – uwagi ogólne 2.2. Podstawy montaŜu stolarki 2.3. Szczelina pomiędzy stolarką i ścianą 3.0. PIERWSZY KONTAKT Z KLIENTEM 18 4.0. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 19 5.0. NARZĘDZIA DO MONTAśU 20 5.1. Skrzynka z narzędziami. 5.2. Narzędzia elektryczne. 5.3. W słuŜbowym samochodzie warsztatowym. 6.0. SKŁADOWANIE, TRANSPORT I SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z OKNAMI. 22 6.1. Okna i drzwi 6.2. Szyby zespolone 7.0. REALIZACJA MONTAśU 24 7.1. Zestawienie norm 8.0. MONTAś W BUDOWNICTWIE NOWYM 25 8.1. Ściany 8.2. Przyjęcie sposobu wykonania montaŜu pod względem zastosowanych materiałów budowlanych. 8.3. Tolerancje wymiarowe i montaŜowe wbudowanych elementów. 8.4. Zamocowanie. 8.5. System uszczelnień 8.6. MontaŜ podczas renowacji. 9.0. RENOWACJA NA ISTNIEJĄCYCH OŚCIEśNICACH 34 9.1. Informacja ogólna o renowacjach. 9.2. Renowacja z roletami. 3 10.0. REGULACJA 35 10.1. Szerokość styku przylgi skrzydło/ościeŜnica. 10.2. Zaczepy. 11.0. OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE 37 11.1. DemontaŜ skrzydła rozwierno-uchylnego. 11.2. Zakładanie skrzydeł rozwierno-uchylnych. 12.0. DRZWI UCHYLNO-PRZESUWNE 39 12.1. WaŜne wskazówki montaŜowe. 13.0. DRZWI WEJŚCIOWE 42 13.1. Zasady montaŜu. 13.2. Drzwi z progami. 13.3. Przekazanie kluczy wejściowych. 14.0. OSADZANIE SZKŁA 45 14.1. Potrzebne narzędzia do montaŜu szkła. 14.2. Osadzanie i klinowanie szkła. 14.3. Sposoby klinowania szkła. 14.4. Osadzanie szkła. 14.5. DemontaŜ listwy przyszybowej. 14.6. Nowe klinowanie skrzydła. 14.7. MontaŜ duŜych powierzchni szklanych. 14.8. Pęknięcie szkła. 15.0. PRZEKAZANIE STOLARKI DO UśYTKU 50 15.1. Likwidacja budowy 16.0. REKLAMACJA 50 17.0. GWARANCJA 50 18.0. OKNA KOLOROWE 51 19.0. KONSERWACJA OKIEN 52 19.1. Regularna konserwacja 19.2. Środek czyszczący do okien i rolet z PVC. 20.0. PODSUMOWANIE 53 4 21.0. KOŃCOWE PORADY. 54 21.1. Przestrzegaj działania systemowego. 21.2. Zapewnij szczelność. 21.3. Obserwuj montaŜ. 21.4. Wymagaj i Ŝądaj od producenta. 21.5. Przygotuj się na montaŜ. 21.6. Nadzoruj montaŜystów. 22.0. WARTO JESZCZE RAZ PRZYPOMNIEĆ 60 22.1. Błędy montaŜu. 23.0. STOLARKA BUDOWLANA W INTERNECIE 67 23.1. Ogólna informacja 24.0. INSTRUKCJA KONSERWACJI 68 25.0. LITERATURA – inne źródła 69 5 1.0. WPROWADZENIE Poradnik przeznaczony jest zwłaszcza dla początkujących ekip monterskich i zainteresowanych prawidłowym montaŜem stolarki budowlanej. Wydaje mi się, Ŝe dla tych z kolei, którzy myślą o zamknięciu swojego wymarzonego domku lub zainteresowanych wymianą okien dostarczy taki zasób wiadomości, który pozwoli stać się im najlepszym „nadzorem budowlanym” Zdaję sobie sprawę z tego, Ŝe zainteresowani w temacie dotyczącym montaŜu okien i drzwi, a ogólnie stolarki budowlanej posiedli juŜ chociaŜ minimalną wiedzę na ten temat i wszystkie teoretyczne rozwaŜania mogą zniechęcać juŜ na początku tego poradnika, lecz polecam trochę cierpliwości i zachęcam do zaznajomienia się dokładnie z częścią teoretyczną gdyŜ zorientujemy się później jak wielkie ma to znaczenie dla prawidłowego montaŜu stolarki. Informacje wstępne starałem się ograniczyć do niezbędnego minimum i w taki sposób, aby były zrozumiałe nawet dla laików. Rynek oferuje nam bardzo duŜą ofertę róŜnorodnych systemów okiennych i potencjalnym nabywcom stolarki budowlanej trudno połapać się który z nich wybrać. Najczęściej klient wybiera ten system do którego przekona go sprzedawca i przy tym zaoferuje niską cenę. MoŜe juŜ na wstępie dla niektórych wygłoszę herezję, Ŝe dla komfortu uŜytkowania wyrobu jakim jest okno lub drzwi mniejsze znaczenie ma system profili uŜytych w finalnym wyrobie, a decydującą rolę w jakości związanej z eksploatacją stolarki mają: MontaŜ Właściwy montaŜ ma bardzo istotne znaczenie dla późniejszego prawidłowego funkcjonowania okien. MontaŜ wykonany z naleŜytą starannością, pozwala w pełni wykorzystać wszystkie zalety nowoczesnego okna i umoŜliwia jego komfortowe uŜytkowanie przez długie lata. Wyspecjalizowane juŜ ekipy najczęściej wykonają je zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami dostawcy systemu profili okiennych. Jednak równieŜ jako przyszli uŜytkownicy okien, powinniśmy wiedzieć o kilku podstawowych zasadach, jakich naleŜy przestrzegać podczas ich montaŜu. Podstawowym parametrem wyjściowym są wymiary okien oraz technicznego przygotowania otworu w ramach którego będą one zabudowywane. 6 Pozwala to na poprawne ustawienie okna, prawidłowe uszczelnienie połączenia ze ścianą i poprawne zamontowanie parapetu zewnętrznego oraz wewnętrznego. Odstęp między ramą okna a ościeŜem nazywany jest luzem montaŜowym lub dylatacyjnym. Jego szerokość jest uzaleŜniona od rodzaju systemu i wielkości okna. Bardzo istotnym parametrem jest właściwe osadzenie ramy okna zachowując poziom i pion w tolerancji dopuszczalnej, oraz unieruchomienie jej w otworze muru za pomocą podkładek klinujących w taki sposób, aby uzyskać jednakowy luz na górze okna i po jego bokach. Właściwy luz u dołu powinien umoŜliwić właściwy montaŜ parapetów. Bardzo waŜną czynnością dla grup montujących okna jest rodzaj uŜytych elementów mocujących, których dobór uzaleŜniony jest od rodzaju materiału z jakiego wykonana jest budowla. Jeśli mamy do czynienia z budynkiem zbudowanym z gazobetonu, betonu, cegły ceramicznej, wapienno-piaskowej, pustaków lub podobnych materiałów, wówczas do wykonania mechanicznego połączenia okna z murem wykorzystujemy specjalne kotwy metalowe lub dyble z płaszczem stalowym. Ze względu na zapewnienie odpowiedniej izolacji termicznej i akustycznej wolną przestrzeń między ramą okna a ścianą budowli wypełnia się materiałem uszczelniającym w postaci piany poliuretanowej, ewentualnie wełny mineralnej lub innych izolatorów. Zobacz jak to robią nie tylko profesjonaliści – dla tego przygotowałem w poradniku adresy krótkich internetowych prezentacji. JeŜeli tekst uzupełniony jest ikonką - to moŜesz skorzystać z wizualizacji załączonych w linkach. Okresowa konserwacja stolarki Drugim z istotnych czynników wpływających na jakość i trwałość okien jest ich odpowiednia konserwacja. Zaraz po montaŜu okien naleŜy zdjąć folię ochronną z profili zwłaszcza wykonanych z tworzywa sztucznego. Folia ochronna pozostająca na profilach przez dłuŜszy czas ma tendencje wulkanizujące, staje się krucha i pęka, co powoduje, Ŝe usunięcie jej moŜe być bardzo trudne i w efekcie moŜe skończyć się nawet uszkodzeniem powierzchni profili. 7 Wszelkie zanieczyszczenia powstające podczas montaŜu i prac przy obróbce ościeŜy naleŜy niezwłocznie usuwać, nie dopuszczając do ich zaschnięcia. Dotyczy to pianki montaŜowej na powierzchni profili, okuciach i szybach, oraz zaprawy murarsko- tynkarskiej. Aby zapewnić bezawaryjne funkcjonowanie naszych okien, powinniśmy pamiętać o kilku prostych zasadach, dotyczących pielęgnacji i konserwacji. NaleŜą do nich przede wszystkim: mycie ram odpowiednimi środkami, konserwacja uszczelek, okresowe smarowanie zawiasów oraz okuć. Do czyszczenia profili PCW nie powinno się stosować preparatów ścieralnych oraz takich, które zawierają rozpuszczalniki, kwasy i Ŝywice. Przynajmniej raz w roku powinniśmy nasmarować ruchome części okucia obwiedniowego smarem silikonowym a uszczelki natrzeć wazeliną techniczną. W końcowej części poradnika podaję przykład instrukcji, którą powinien dostać od Was Klient dla którego wykonujecie usługę. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PORADNIK - Montaż okien i drzwi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: