Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
03736 030742 23399445 na godz. na dobę w sumie
PO Wiedza Edukacja Rozwój. Cele i działania - ebook/pdf
PO Wiedza Edukacja Rozwój. Cele i działania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4807-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> europejskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z publikacji pt.: 'PO Wiedza Edukacja Rozwój. Cele i działania' dowiesz się m.in. o jakie wsparcie mogą ubiegać się beneficjenci, na jakiego rodzaju projekty można otrzymać dofinansowanie, w jakich branżach przewidziane jest największe wsparcie oraz jakie warunki trzeba spełnić by je otrzymać.  Ponadto poznasz zasady prowadzenia projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dotyczące np. sprawozdawczości, obowiązków promocyjno-informacyjnych, promocji i oznakowania, monitoringu czy też zasad trwałości projektu. Dla przyszłych beneficjentów planujących składanie wniosków o dotacje istotne będą również informacje dotyczące kryteriów ich oceny. Dzięki temu szanse na uzyskanie wsparcia wzrosną.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PO Wiedza Edukacja Rozwój. Cele i działania BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona | 1 Marek Dominik Peda PO Wiedza Edukacja Rozwój. Cele i działania Strona | 2 PO Wiedza Edukacja Rozwój. Cele i działania POWER stawia na osoby młode i szkolnictwo Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) jest programem krajowym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz współfinansowanym z krajowych środków publicznych i prywat- nych. Powstał jako wsparcie w obszarach zatrudnienia, włączenia społecz- nego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia oraz dobrego rządzenia. Na jego realizację przeznaczono ponad 4,4 mld euro z EFS oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób mło- dych. Zakres wsparcia programu Wiedza Edukacja Rozwój opiera się na dwóch fila- rach: 1) poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych oraz 2) interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego (wsparcie osób młodych, szkolnictwo wyższe, i współpracy ponadnarodowej). innowacje społeczne, programy mobilności Istota POWER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój został zatwierdzony przez Komi- sję Europejską 17 grudnia 2014 r. Koncentruje się on na działaniach dotyczących przygotowania i wsparcia wdrażania reform w takich obszarach jak: zatrudnienie, integracja społeczna, edukacja i funkcjonowanie administracji publicznej, oraz obszarach, w których bardziej efektywna jest pomoc z poziomu krajowego (wsparcie osób młodych, społeczności romskiej, osób odbywających karę pozba- wienia wolności, instrumentów zwrotnych dla podmiotów ekonomii społecznej, a także wsparcie szkolnictwa wyższego, innowacji społecznych i współpracy po- nadnarodowej). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach POWER pełni funkcję Insty- tucji Pośredniczącej dla działania 1.3 w Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” oraz działań 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 w Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. PO Wiedza Edukacja Rozwój. Cele i działania POWER zastąpił funkcjonujący i bardzo rozpoznawany w latach 2007–2013 Pro- gram Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL). Zaznaczyć należy, że POWER jest kontynuacją POKL tylko w części. W odróżnieniu od swojego poprzednika bę- dzie przede wszystkim realizowany na poziomie krajowym. Tematyczne wspar- cie na poziomie regionalnym przejmują programy regionalne. Strona | 3 Priorytety POWER Poszczególne priorytety tego programu operacyjnego najlepiej obrazuje tabela 1. Tabela 1. Priorytety POWER Działania Realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które przyczyniają się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy Wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Eu- ropa 2020 i krajowych programów reform Wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyż- szego jako instrumentu budowy gospodarki opartej na wiedzy Realizacja działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodo- wych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regio- nalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności po- nadnarodowej M.in. działania dotyczące wdrożenia i rozwoju programów profi- laktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na za- soby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności zawo- dowej, oraz wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań or- ganizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych - Priorytet Osoby młode na rynku pracy Efektywne polityki pu- bliczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Innowacje społeczne współpraca dowa i ponadnaro- Wsparcie dla obszaru zdrowia Pomoc techniczna
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PO Wiedza Edukacja Rozwój. Cele i działania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: