Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00343 009768 21046400 na godz. na dobę w sumie
Paint Shop Pro 9. Obróbka zdjęć cyfrowych. Ćwiczenia - książka
Paint Shop Pro 9. Obróbka zdjęć cyfrowych. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 140
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-984-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> paint shop pro
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Paint Shop Pro 9 jest doskonałym narzędziem dla amatorów fotografii cyfrowej. Obecna na rynku od wielu lat aplikacja graficzna doczekała się kolejnego wcielenia, oferującego ogromne możliwości obróbki i retuszu cyfrowych obrazów. Nowy, bardziej intuicyjny interfejs, ulepszone narzędzia i nowe funkcje powodują, że prace związane z przetwarzaniem fotografii cyfrowych przebiegają szybko i sprawnie. Bez problemu można poprawić jakość zdjęcia, usunąć lub zmienić tło, wymazać zbędne elementy czy też usunąć efekt czerwonych oczu.

Książka 'Paint Shop Pro 9. Obróbka zdjęć cyfrowych. Ćwiczenia' przedstawia podstawowe techniki graficzne niezbędne każdemu fotografowi, który chce wykorzystywać w cyfrowej ciemni Paint Shop Pro 9. Opisuje możliwości programu, sposób jego instalacji i wykonania podstawowych operacji na plikach. W kolejnych ćwiczeniach nauczysz się kadrować i prostować zdjęcia, dokonywać korekcji barwnej i usuwać efekty nieprawidłowego oświetlenia. Dowiesz się też, jak zaznaczać fragmenty obrazu, zastępować tło i pozbywać się niepożądanych elementów zdjęcia.

Dzięki Paint Shop Pro 9 wszystkie Twoje zdjęcia będą udane.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Paint Shop Pro 9. Obróbka zdjêæ cyfrowych. Æwiczenia Autor: Roland Zimek ISBN: 83-7361-984-4 Format: B5, stron: 140 Paint Shop Pro 9 jest doskona³ym narzêdziem dla amatorów fotografii cyfrowej. Obecna na rynku od wielu lat aplikacja graficzna doczeka³a siê kolejnego wcielenia, oferuj¹cego ogromne mo¿liwoġci obróbki i retuszu cyfrowych obrazów. Nowy, bardziej intuicyjny interfejs, ulepszone narzêdzia i nowe funkcje powoduj¹, ¿e prace zwi¹zane z przetwarzaniem fotografii cyfrowych przebiegaj¹ szybko i sprawnie. Bez problemu mo¿na poprawiæ jakoġæ zdjêcia, usun¹æ lub zmieniæ t³o, wymazaæ zbêdne elementy czy te¿ usun¹æ efekt czerwonych oczu. Ksi¹¿ka „Paint Shop Pro 9. Obróbka zdjêæ cyfrowych. Æwiczenia” przedstawia podstawowe techniki graficzne niezbêdne ka¿demu fotografowi, który chce wykorzystywaæ w cyfrowej ciemni Paint Shop Pro 9. Opisuje mo¿liwoġci programu, sposób jego instalacji i wykonania podstawowych operacji na plikach. W kolejnych æwiczeniach nauczysz siê kadrowaæ i prostowaæ zdjêcia, dokonywaæ korekcji barwnej i usuwaæ efekty nieprawid³owego oġwietlenia. Dowiesz siê te¿, jak zaznaczaæ fragmenty obrazu, zastêpowaæ t³o i pozbywaæ siê niepo¿¹danych elementów zdjêcia. • Instalacja programu • Otwieranie, zamykanie i zapisywanie obrazów • Okna dialogowe programu • Pobieranie zdjêæ z aparatu cyfrowego • Kadrowanie i skalowanie zdjêæ • Korekcja kolorystyki i oġwietlenia • Zaznaczanie obszarów zdjêcia i ich modyfikacja • Retusz fotografii • Usuwanie efektu czerwonych oczu, zmarszczek i przebarwieñ na portretach • Wykorzystywanie histogramu w korekcji • Praca na warstwach Dziêki Paint Shop Pro 9 wszystkie Twoje zdjêcia bêd¹ udane Spis treści Rozdział 1. Podstawy pracy z programem ..............................................................................................................5 Opis programu ...................................................m...................................................m....... 5 Co nowego? ...................................................m...................................................m........... 7 Instalacja programu ...................................................m.................................................. 9 Uruchamianie ...................................................m...................................................m...... 13 Okno programu...................................................m...................................................m.... 14 Podstawowe operacje na plikach ...................................................m............................ 16 Otwieranie obrazu ...................................................m............................................. 16 Zapisanie zdjęcia...................................................m............................................... 17 Eksportowanie zdjęcia ...................................................m...................................... 19 Kilka porad ...................................................m...................................................m.......... 22 Cofanie dokonanych zmian...................................................m............................... 22 Przywracanie ustawień domyślnych ...................................................m................. 23 Praca z oknami dialogowymi ...................................................m............................ 25 Paleta podglądu...................................................m................................................. 29 Przeglądarka zdjęć...................................................m.................................................. 30 Pobieranie zdjęć z aparatu cyfrowego ...................................................m.................... 33 Podłączenie aparatu cyfrowego do komputera...................................................m.. 33 Importowanie zdjęć...................................................m........................................... 34 Rozdział 2. Proste poprawki .........................................................................................................................................37 Obracanie zdjęć ...................................................m...................................................m... 37 Obracanie zdjęć w poziomie...................................................m................................... 38 Obracanie o dowolny kąt ...................................................m........................................ 38 Kadrowanie zdjęć ...................................................m...................................................m 40 Zmiana rozmiaru zdjęcia ...................................................m........................................ 44 Podstawowa korekcja zdjęć...................................................m.................................... 45 Automatyczna korekcja ...................................................m.................................... 45 Automatyczny balans kolorów...................................................m.......................... 46 Automatyczna regulacja kontrastu ...................................................m.................... 47 Automatyczne zwiększanie nasycenia kolorów ...................................................m 48 Wygładzanie z zachowaniem krawędzi ...................................................m............ 49 Wyostrzanie zdjęć...................................................m............................................. 49 Korekcja niedoświetlenia ...................................................m.................................. 50 Korekcja prześwietlenia...................................................m.................................... 51 4 Paint Shop Pro 9. Obróbka zdjęć cyfrowych. Ćwiczenia Rozdział 3. Korekcja i retusz zdjęć...........................................................................................................................53 Zaznaczanie fragmentów zdjęć...................................................m............................... 53 Proste zaznaczanie ...................................................m............................................ 54 Lasso ...................................................m...................................................m.............. 56 Magiczna różdżka ...................................................m............................................. 61 Modyfikacja zaznaczonych obszarów ...................................................m.................... 63 Odwracanie zaznaczenia obiektu ...................................................m...................... 63 Rozszerzenie lub pomniejszenie zaznaczonego obszaru........................................... 64 Zaznaczanie podobnych obszarów...................................................m.................... 64 Usuwanie plamek i luk...................................................m...................................... 66 Usuwanie rys i zmarszczek...................................................m..................................... 67 Poprawianie większych fragmentów zdjęć ...................................................m................. 69 Usuwanie efektu czerwonych oczu...................................................m......................... 71 Rozjaśnianie zębów i oczu...................................................m...................................... 75 Usuwanie ciemnych kręgów pod oczami ...................................................m............... 76 Wygładzanie skóry ...................................................m................................................. 77 Prostowanie horyzontu ...................................................m........................................... 78 Korygowanie perspektywy ...................................................m..................................... 79 Korekcja zniekształceń beczkowych, poduszkowych i efektu rybiego oka............... 80 Likwidacja aberracji chromatycznej...................................................m....................... 81 Usuwanie szumu...................................................m...................................................m.. 83 Histogram ...................................................m...................................................m............ 85 Oczyszczanie histogramu ...................................................m....................................... 89 Nasycenie kolorów ...................................................m................................................. 90 Regulacja poziomów wejściowych...................................................m......................... 92 Punkty czerni i bieli...................................................m................................................ 93 Krzywe tonalne...................................................m...................................................m.... 95 Usuwanie artefaktów ...................................................m.............................................. 97 Miękkie zdjęcie ...................................................m...................................................m... 98 Efekty ...................................................m...................................................m................ 100 Zdjęcia czarno-białe i w sepii ...................................................m............................... 102 Maska wyostrzająca...................................................m.............................................. 103 Rozmycie tła ...................................................m...................................................m...... 105 Ramki ...................................................m...................................................m................ 107 Rozdział 4. Praca z wieloma zdjęciami i warstwami....................................................................................109 Praca z kilkoma zdjęciami ...................................................m.................................... 109 Praca na warstwach ...................................................m.............................................. 109 Klonowanie obiektów...................................................m........................................... 112 Kopiowanie obiektów pomiędzy zdjęciami...................................................m.......... 113 Kopiowanie obiektów z wtapianiem w tło ...................................................m........... 117 Usuwanie tła ...................................................m...................................................m...... 119 Poprawianie nieba...................................................m................................................. 121 Przekształcanie zdjęcia w obraz namalowany ręcznie............................................. 124 Panorama ...................................................m...................................................m........... 127 Usuwanie obiektów ...................................................m.............................................. 130 Opisy zdjęć ...................................................m...................................................m........ 132 Rozdział 3. Korekcja i retusz zdjęć W poprzednim rozdziale opisałem podstawowe operacje związane z poprawą jakości zdjęć, które można przeprowadzić za pomocą programu Paint Shop Pro. Można je wy- konać szybko i prosto, korzystając w większości przypadków z automatycznych poprawek, wymagających niewielkiego nakładu pracy. W dużej mierze poprawki te są wystarcza- jące do otrzymania fotografii zadawalającej jakości. Nie zawsze jednak automatyczne narzędzia, w które jest wyposażony program, potrafią sobie poradzić z nietypową foto- grafią i wtedy lepsza znajomość funkcji programu może okazać się nieodzowna. Kolejnym zagadnieniem omówionym w tej książce będzie dokonywanie zmian na wy- branych fragmentach obrazu. Przypadkami, które często wymagają poprawy, są na przy- kład efekt czerwonych oczu, zmarszczki, druty telefoniczne psujące piękny krajobraz i tym podobne. Zaznaczanie fragmentów zdjęć Domyślnie program Paint Shop Pro dokonuje zmian całego obrazu. Niejednokrotnie jed- nak dany efekt należy zastosować tylko dla wybranego, niewielkiego obszaru. W takim przypadku pomocna okazuje się możliwość wybierania fragmentów. Program Paint Shop Pro 9 oferuje kilka różnych sposobów wybierania. Niejednokrotnie okazuje się jednak, że aby rozpocząć obróbkę żądanego obszaru, należy skorzystać z kilku metod w określonej kolejności. 54 Paint Shop Pro 9. Obróbka zdjęć cyfrowych. Ćwiczenia Proste zaznaczanie Najprostszym sposobem wybrania fragmentu zdjęcia jest zaznaczenie na nim prostokąt- nego obszaru. Ćwiczenie 3.1. Aby wybrać fragment obrazu w kształcie prostokąta, należy wykonać następujące czynności: 1. Wybierz narzędzie Selection Tool z przybornika (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Wybieranie obszaru o kształcie prostokąta 2. Przesuń wskaźnik myszy do punktu, w którym ma się znajdować lewy górny narożnik wybieranego obszaru i wciśnij lewy przycisk. 3. Przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij nią do prawego dolnego rogu żądanego obszaru wyboru. 4. Zwolnij lewy przycisk myszy. Wybrany obszar zostanie zaznaczony na zdjęciu w postaci biało-czarnej ramki. Jeżeli utworzona ramka wyboru nie obejmuje dokładnie żądanego obszaru, można ją usunąć klikając na zdjęciu prawym przyciskiem myszy. Trzeba jednak mieć w tym momencie wybrane dowolne narzędzie zaznaczania. Jeżeli jednak po wybraniu obszaru zmieniono narzędzie na inne, także można usunąć ramkę wyboru. Wystarczy w tym celu wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+D. Ćwiczenie 3.2. Nie zawsze ramka wyboru musi być prostokątna. Program oferuje możliwość naryso- wania ramki wyboru o niemal dowolnym kształcie: 1. Wybierz narzędzie Selection Tool z przybornika. 2. Na pasku właściwości rozwiń listę Selection type (rysunek 3.2). Rozdział 3. (cid:1) Korekcja i retusz zdjęć 55 Rysunek 3.2. Wybór kształtu ramki wyboru 3. Wybierz z listy żądany kształt. 4. Narysuj ramkę wyboru. Łatwo zauważyć, że jeśli narysowano już ramkę wyboru i następnie próbuje się utworzyć nową w innym miejscu, to ta poprzednia ramka znika. Ćwiczenie 3.3. Aby dodać lub odjąć wybrany fragment fotografii od istniejącej ramki wyboru, należy wykonać następujące czynności: 1. Narysuj dowolną ramkę wyboru. 2. Wciśnij i przytrzymaj klawisz Shift na klawiaturze. 3. Przy wskaźniku myszy pojawi się znak plusa (+), oznaczający dodawanie nowego obszaru wyboru do istniejącego. 4. Narysuj nową ramkę (rysunek 3.3). 5. Wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl na klawiaturze. 6. Przy wskaźniku myszy pojawi się znak minusa (–), oznaczający odejmowanie fragmentu obszaru wyboru od istniejącego. 7. Narysuj nową ramkę. Przytrzymując wciśnięty klawisz + lub – można narysować dowolną liczbę nowych ra- mek, za każdym razem dodając je bądź odejmując od już zaznaczonego obszaru. Przed narysowaniem nowej ramki wyboru można także zmienić jej kształt, wybierając go z listy rozwijanej Selection type. 56 Paint Shop Pro 9. Obróbka zdjęć cyfrowych. Ćwiczenia Rysunek 3.3. Dodawanie nowej ramki wyboru Jeżeli do już zaznaczonego obszaru należy dodać lub odjąć większą liczbę nowych frag- mentów obrazu, wygodniejszym rozwiązaniem może być włączenie trybu rysowania nowego obszaru wyboru. Tryb ten jest dostępny na pasku właściwości, w postaci listy rozwijanej Mode i oferuje następujące możliwości: (cid:1) Replace — nowo rysowana ramka wyboru zastępuje poprzednią (rysunek 3.4), Rysunek 3.4. Zmiana trybu rysowania ramki wyboru (cid:1) Add (Shift) — nowy obszar zostanie dodany do narysowanej ramki wyboru, (cid:1) Remove (Ctrl) — pewien fragment zostanie odjęty od narysowanej ramki wyboru.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Paint Shop Pro 9. Obróbka zdjęć cyfrowych. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: