Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00129 002267 20850059 na godz. na dobę w sumie
Pamięć absolutna. Jak radzić sobie z zapominaniem i podkręcić możliwości umysłu - książka
Pamięć absolutna. Jak radzić sobie z zapominaniem i podkręcić możliwości umysłu - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3344-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwój intelektualny
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Świat pamięci absolutnej

Kiedy w komputerze brakuje pamięci RAM, nie zastanawiasz się długo i po prostu dokładasz nową kostkę. Od razu widzisz różnicę. Sprzęt dostaje turbodoładowania i pracuje jak nowy. Ale co z Twoim własnym, wewnętrznym komputerem? Czy miewasz problemy z zapamiętywaniem kluczowych danych? Czy zdarza Ci się odczuwać irytację z powodu zapominania o ważnych rzeczach? Czy czujesz się przytłoczony coraz szybszym przyrostem nowej wiedzy do opanowania? W erze szybkiej wymiany informacji zwiększenie sprawności umysłu przestaje być alternatywą. Staje się koniecznością! Mam jednak dla Ciebie dobrą wiadomość. Zapamiętywanie jest umiejętnością i - jak każdą umiejętność - można je wyćwiczyć.

Swojej pamięci używasz non stop, korzystasz z niej przez całe życie i to, w jaki sposób się nią posługujesz, przekłada się na Twoje osiągnięcia. Niezależnie od tego, czym się zajmujesz i gdzie pracujesz, optymalizacja działania Twojej pamięci jest nakazem czasów i może pomóc Ci w karierze. W tej książce Nishant Kasibhatla dzieli się z Tobą prostymi, praktycznymi technikami, które pozwalają zapamiętać wszelkiego rodzaju informacje oraz skoncentrować się na najistotniejszych zagadnieniach.

Podczas podróży do świata pamięci absolutnej przewidziane są następujące atrakcje:


Nishant Kasibhatla - to międzynarodowy arcymistrz World Memory Championship i rekordzista wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Jest międzynarodowym wykładowcą i trenerem z więcej niż piętnastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Pomaga kadrze kierowniczej, menedżerom i liderom w osiągnięciu szczytu sprawności umysłowej oraz zwiększaniu wydajności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Bestsellery Nowe książki Zamów drukowany katalog Zapowiedzi Twój koszyk Twój koszyk Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka Cennik i informacje Cennik i informacje Zamów cennik Zamów cennik Zamów informacje Zamów informacje o nowościach o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Pamięć absolutna. Jak radzić sobie z zapominaniem i podkręcić możliwości umysłu Autor: Nishant Kasibhatla Tłumaczenie: Arkadiusz Romanek ISBN: 978-83-246-3344-9 Tytuł oryginału: Maximize Your Memory Power Format: 140 × 208, stron: 192 • Oceń swoje możliwości • Sekrety maksymalizacji sprawności pamięci • Ćwiczenia pamięciowe • Technika KAPO(wania) • Kojarzenie pojęć abstrakcyjnych oraz słów pochodzących z obcych języków • Zapamiętywanie liczb i danych statystycznych • Osiem sposobów na turbodoładowanie Twojego mózgu • Sztuczki pamięciowe w codziennym życiu zawodowym Świat pamięci absolutnej Kiedy w komputerze brakuje pamięci RAM, nie zastanawiasz się długo i po prostu dokładasz nową kostkę. Od razu widzisz różnicę. Sprzęt dostaje turbodoładowania i pracuje jak nowy. Ale co z Twoim własnym, wewnętrznym komputerem? Czy miewasz problemy z zapamiętywaniem kluczowych danych? Czy zdarza Ci się odczuwać irytację z powodu zapominania o ważnych rzeczach? Czy czujesz się przytłoczony coraz szybszym przyrostem nowej wiedzy do opanowania? W erze szybkiej wymiany informacji zwiększenie sprawności umysłu przestaje być alternatywą. Staje się koniecznością! Mam jednak dla Ciebie dobrą wiadomość. Zapamiętywanie jest umiejętnością i — jak każdą umiejętność — można je wyćwiczyć. Swojej pamięci używasz non stop, korzystasz z niej przez całe życie i to, w jaki sposób się nią posługujesz, przekłada się na Twoje osiągnięcia. Niezależnie od tego, czym się zajmujesz i gdzie pracujesz, optymalizacja działania Twojej pamięci jest nakazem czasów i może pomóc Ci w karierze. W tej książce Nishant Kasibhatla dzieli się z Tobą prostymi, praktycznymi technikami, które pozwalają zapamiętać wszelkiego rodzaju informacje oraz skoncentrować się na najistotniejszych zagadnieniach. SPIS TRE¥CI Przedmowa .................................................................................................7 Wprowadzenie ..........................................................................................11 Oceñ swoje moĝliwoĂci ..............................................................................15 1. Poznanie zasad funkcjonowania pamiÚci ...............................................23 Mózg lepiej zapamiÚtuje obrazy ............................................................ 25 RPP procesu zapamiÚtywania ................................................................ 26 Wrogowie Twojej pamiÚci ...................................................................... 27 Rozwiewamy mity dotyczÈce pamiÚci ................................................... 30 Sekrety maksymalizacji sprawnoĂci pamiÚci ........................................ 31 2. Asocjacja — lepiszcze pamiÚci ...............................................................35 Zasada wyzwalacza ................................................................................ 37 Jak dobrÈ masz pamiÚÊ? ....................................................................... 38 Jak tworzyÊ silne asocjacje? .................................................................. 41 mwiczenia skojarzeniowe ....................................................................... 45 3. Techniki pamiÚciowe dla poczÈtkujÈcych ...............................................49 Technika bazujÈca na pierwszych literach .............................................. 51 Technika bazujÈca na pierwszych literach zdania ................................... 53 Technika numer – wyraĝenie ................................................................. 56 Technika numer – ksztaït ....................................................................... 57 Technika numer – rym ........................................................................... 62 4. ZapamiÚtywanie list, przemówieñ i treĂci prezentacji ............................65 Technika KAPO(wania) ........................................................................... 67 Technika ciÈgu sïów ............................................................................... 69 3 4 | S P I S T R E ¥ C I Wykorzystanie techniki ciÈgu sïów do zapamiÚtywania elementów listy zadañ ........................................ 73 Technika bazujÈca na liĂcie ciaïa ............................................................ 74 Wykorzystanie listy ciaïa do zapamiÚtywania faktów i idei .......................... 75 Technika rzymskiego pokoju .................................................................. 76 Wykorzystanie techniki rzymskiego pokoju do zapamiÚtywania wystÈpieñ i prezentacji ....................................... 79 „Doposaĝenie” rzymskiego pokoju ........................................................ 83 Porównanie technik: ciÈg sïów versus lista ciaïa versus technika rzymskiego pokoju .......... 86 5. ZapamiÚtywanie pojÚÊ abstrakcyjnych oraz sïów pochodzÈcych z obcych jÚzyków ...........................................89 Technika wyzwalacza wizualnego .......................................................... 91 Wyzwalacze bazujÈce na wiedzy ............................................................ 92 Wyzwalacze bazujÈce na děwiÚku .......................................................... 94 Wykorzystywanie wyzwalaczy do poszerzania sïownictwa ..................... 95 Uĝycie wyzwalaczy do zapamiÚtywania sïów obcojÚzycznych .................... 98 Uĝycie wyzwalaczy do zapamiÚtywania sïownictwa technicznego i innych pojÚÊ abstrakcyjnych ............................................................ 99 6. ZapamiÚtywanie liczb i danych statystycznych .....................................101 GSP — gïówny system pamiÚciowy ..................................................... 104 Konwertowanie liczb na sïowa (i obrazy) ............................................. 106 Radzenie sobie z jedno- lub dwucyfrowymi liczbami .......................... 111 Zastosowanie GSP do zapamiÚtywania liczb o dowolnej dïugoĂci ........ 113 Baza danych stu obrazów — Twoja ĂciÈgawka ..................................... 117 7. ZapamiÚtywanie imion i twarzy ............................................................121 Dlaczego zapominamy imiona? ........................................................... 123 ZapamiÚtywanie imion — system piÚciu kroków ................................. 126 Technika podstawowa — wyjaĂnienie piÚciu kroków ........................... 126 Technika zaawansowana — wyjaĂnienie piÚciu kroków ....................... 130 Zbierzmy wszystkie wskazówki… ......................................................... 136 S P I S T R E ¥ C I | 5 8. Osiem sposobów na turbodoïadowanie Twojego mózgu .....................139 Medytacja ............................................................................................ 142 RozwiÈzywanie zagadek ....................................................................... 144 Malowanie w wyobraěni ....................................................................... 145 Co by byïo, gdyby… ............................................................................ 146 PomyĂl o dziesiÚciu zastosowaniach .................................................... 148 Zawierz swojemu mózgowi .................................................................. 149 Zdobywanie nowych umiejÚtnoĂci ...................................................... 151 Aktywacja natychmiastowego odtworzenia ......................................... 152 9. Radzenie sobie z codziennymi problemami z pamiÚciÈ ........................155 Jak poradziÊ sobie z zapominaniem? .................................................. 157 ZapamiÚtywanie danych w formacie literowym lub alfanumerycznym ..... 161 Radzenie sobie z TOT i blokadami pamiÚci ........................................... 162 ZapamiÚtywanie dat rocznic i urodzin ................................................. 162 ZapamiÚtywanie dat spotkañ ............................................................... 164 Przechowywanie informacji w pamiÚci dïugotrwaïej ........................... 166 ZapamiÚtywanie informacji z przekazu ustnego .................................. 167 ZapamiÚtywanie sïowa pisanego ......................................................... 167 10. Popisy, dziÚki którym zrobisz wraĝenie na innych i poprawisz swojÈ pamiÚÊ ..................................................................171 ZapamiÚtaÊ kalendarz .......................................................................... 173 Liczba trzydziestocyfrowa .................................................................... 175 Mentalne szuflady ............................................................................... 177 Fakty dotyczÈce ludzi .......................................................................... 178 ZapamiÚtywanie przekazu spotkañ firmowych .................................... 180 Sztuczki pamiÚciowe w codziennym ĝyciu zawodowym ...................... 182 O autorze ................................................................................................184 1 POZNANIE ZASAD FUNKCJONOWANIA PAMI}CI „Kaĝdy czïowiek dysponuje pamiÚciÈ fotograficznÈ. Tyle ĝe niektórzy nie majÈ kliszy do tego aparatu”. Autor nieznany 23 P O Z N A N I E Z A S A D F U N K C J O N O W A N I A P A M I } C I | 2 5 PragnÚ, aby ta ksiÈĝka wyróĝniaïa siÚ wyjÈtkowÈ praktycznoĂciÈ i aby przed- stawione tu strategie i techniki moĝna byïo z powodzeniem wykorzystywaÊ w codziennym ĝyciu. W myĂl zasady powstrzymywania siÚ od uĝywania skomplikowanego ĝargonu nie bÚdÚ opowiadaï o ĝadnych synapsach, den- drytach, aksonach, ciele modzelowatym, pïatach mózgu (skroniowym czy potylicznym) i innych tego typu zagadnieniach. JeĂli chciaïbyĂ, drogi Czytelni- ku, zapoznaÊ siÚ z wiÚkszÈ porcjÈ teorii naukowej procesu zapamiÚtywania, wiedz, ĝe w tej sferze internet moĝe byÊ Twoim przewodnikiem. Jednak za- nim dowiesz siÚ, jak polepszyÊ swojÈ pamiÚÊ, warto poznaÊ kilka absolutnie podstawowych zagadnieñ dotyczÈcych dziaïania mózgu w kontekĂcie zapa- miÚtywania informacji. Mózg lepiej zapamiÚtuje obrazy Jednym z podstawowych zagadnieñ, na którym bazujÈ moje techniki pamiÚ- ciowe, jest fakt, iĝ ludzki mózg najlepiej zapamiÚtuje obrazy. Wszyscy do- ĂwiadczyliĂmy tego, ĝe gdy obserwujemy jakiĂ obraz (posïugujÈc siÚ narzÈ- dem wzroku), dïuĝej zachowujemy przekazanÈ nam informacjÚ. To wïaĂnie z tego powodu wiÚkszoĂÊ z nas tak dobrze zna stwierdzenie: „Wiem, ĝe kie- dyĂ siÚ spotkaliĂmy, ale nie jestem w stanie przypomnieÊ sobie twojego imienia”. Zastanów siÚ, dlaczego wiÚkszoĂci z nas ïatwiej przychodzi zapamiÚtywanie twarzy, a nie imion? Twarz jest obrazem — w przeciwieñstwie do imienia. To dlatego czÚsto tak trudno jest dokonaÊ wizualizacji imienia. Ale co by byïo, gdybyĂ dysponowaï technikÈ pozwalajÈcÈ Ci zamieniaÊ imiÚ spotkanej osoby na obraz? Czy w ten sposób ïatwiej byïoby Ci je zapamiÚtaÊ? OczywiĂcie, ĝe tak! Wizualizacja jest kluczem, który uïatwia proces zapamiÚtywania. Zapewne w czasie, gdy uczÚszczaïeĂ do szkoïy lub uczestniczyïeĂ w zajÚciach na stu- diach, poznaïeĂ i opanowaïeĂ setki róĝnych idei i teorii. Ale czy dzisiaj jeszcze je pamiÚtasz? Prawdopodobnie nie. Niemniej jestem pewien, ĝe zapamiÚ- taïbyĂ wszystko to, co Twój nauczyciel pomógïby Ci zwizualizowaÊ. Ja na przykïad wciÈĝ Ăwietnie pamiÚtam trzeciÈ zasadÚ dynamiki Newtona („JeĂli 2 6 | P A M I } m A B S O L U T N A ciaïo A dziaïa na ciaïo B pewnÈ siïÈ, to ciaïo B dziaïa na ciaïo A siïÈ o takiej samej wartoĂci oraz kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie”). Dlaczego? Dla- tego, ĝe mój nauczyciel — na przykïadzie rakiety — pomógï mi stworzyÊ obraz przedstawiajÈcy tÚ ideÚ. W silniku rakietowym gorÈce gazy bÚdÈce produktem procesu spalania wyrzucane sÈ przez dysze rakiety (akcja). W ten sposób powstaje ciÈg napÚdzajÈcy silnik, który umoĝliwia pokonanie innych siï — takich jak siïa ciÚĝkoĂci — i prowadzÈcy do wznoszenia siÚ rakiety. PotÚga wizu- alizacji — praktycznego wyobraĝenia dziaïania siï — pomogïa mi zapamiÚtaÊ na dïuĝej definicjÚ naukowÈ, którÈ poznaïem ponad dziesiÚÊ lat temu! EUREKA! Mózg lepiej zapamiÚtuje obrazy niĝ sïowa. JeĂli naprawdÚ zaleĝy mi na zapamiÚtaniu jakiejĂ informacji, muszÚ przetworzyÊ jÈ w obraz. RPP procesu zapamiÚtywania Zastanówmy siÚ przez chwilÚ nad tym, jak wyglÈda caïy proces zapamiÚtywania. Dla uproszczenia okreĂlmy go skrótem: RPP1. Rejestracja — proces zapisywania nowych informacji w mózgu. Przechowywanie — umiejÚtnoĂÊ zachowania zapisanej wiedzy tak dïugo, jak chcemy. Przypomnienie — moĝliwoĂÊ przywoïania z pamiÚci informacji w dowolnym miejscu i czasie. Rejestracja jest pierwszÈ (i najwaĝniejszÈ) czÚĂciÈ procesu zapamiÚtywania. Na tym etapie staramy siÚ znaleěÊ odpowiednie miejsce „magazynowania” dla nowych danych trafiajÈcych do naszej pamiÚci. JeĂli masz skutecznie i efektyw- nie zarejestrowaÊ nowe informacje, konieczne jest skorzystanie z wïaĂciwych technik. JeĂli zdarza Ci siÚ mieÊ trudnoĂci z przypomnieniem sobie okreĂlo- 1 W angielskojÚzycznym oryginale tej ksiÈĝki autor uĝywa terminu „3R” (ang. Registration, Retention, Recall). Staraïem siÚ zamieniÊ 3R w skrót ïatwy do zapamiÚtania. RPP brzmi jak… Rada Polityki PieniÚĝnej… lub Raj PamiÚci Permanentnej (wybór rozwiniÚcia ïatwego do zapamiÚtania akronimu naleĝy do Ciebie, drogi Czytelniku) — przyp. tïum. P O Z N A N I E Z A S A D F U N K C J O N O W A N I A P A M I } C I | 2 7 nych informacji, przyczynÈ tego stanu rzeczy bywa „niewïaĂciwa rejestracja”. Wielu ludzi posïuguje siÚ zïymi metodami rejestracji danych, a to prowadzi do problemów z przechowywaniem i przypominaniem. Opïaca siÚ zachowaÊ peïne skupienie w czasie rejestracji nowych danych w pamiÚci. EUREKA! JakoĂÊ informacji przypomnianej jest wprost proporcjonalna do jakoĂci rejestracji. FAKTY 95 problemów z pamiÚciÈ to problemy z rejestracjÈ. Wrogowie Twojej pamiÚci Ludzie kupujÈ dziesiÈtki ksiÈĝek zawierajÈcych wskazówki dotyczÈce tego, jak poprawiÊ pamiÚÊ. PoĂwiÚcajÈ swój czas na poszukiwania w internecie wiedzy na ten temat. Mimo to zdarza siÚ, ĝe wciÈĝ narzekajÈ na sïabÈ pamiÚÊ. ByÊ moĝe dzieje siÚ tak dlatego, ĝe nie wiedzÈ, co jej szkodzi. Warto znaÊ wro- gów pamiÚci i podejmowaÊ aktywne dziaïania zmierzajÈce do wyelimino- wania problemów — zanim jeszcze zaczniesz poznawaÊ jakiekolwiek techniki wspomagania pamiÚci. Dwaj najwiÚksi wrogowie pamiÚci: Brak wiary Stres Brak wiary To bardzo niepokojÈce, ĝe tak wielu ludzi wierzy, iĝ nie dysponuje dobrÈ pamiÚciÈ! Dzieje siÚ tak z kilku powodów. Przyczynami niewiary sÈ: „ CiÈgïy kontakt i wysïuchiwanie stwierdzeñ, które kaĝÈ wierzyÊ w ulotnoĂÊ pamiÚci („Lepiej to zapisz, bo zapomnisz”). „ Demotywacja i zrzucanie winy na sïabÈ pamiÚÊ nawet w przypadkach niewielkich problemów. „ Powtarzanie wszystkim wokóï (i samemu sobie), ĝe masz „sïabÈ pamiÚÊ”. 2 8 | P A M I } m A B S O L U T N A Wiara czyni cuda. JeĂli nie uwierzysz, ĝe masz dobrÈ pamiÚÊ, nie ma sposo- bu jej poprawienia. I analogicznie — jeĂli wierzysz w to, ĝe moĝesz mieÊ do- brÈ pamiÚÊ, marzenie stanie siÚ rzeczywistoĂciÈ. UWAGA, NIEBEZPIECZE”STWO! Czy czÚsto zdarza Ci siÚ mówiÊ: „Pozwól, ĝe ci o tym opowiem, zanim zapomnÚ”? Tego rodzaju stwierdzenie nie pomaga w ulep- szaniu pamiÚci. Za kaĝdy razem, gdy mówisz coĂ takiego, wysyïasz do mózgu niebezpoĂredni sygnaï ĂwiadczÈcy o tym, jak niedosko- naïa jest Twoja pamiÚÊ. ZwróÊ uwagÚ takĝe na swoje emocje i sïo- wa, których uĝywasz wtedy, gdy zdajesz sobie sprawÚ, ĝe czegoĂ zapomniaïeĂ. Nie panikuj i nie odgrywaj wielkich scen rozpaczy. Wszyscy czasami popeïniamy bïÚdy. Kiedy robisz z tego wielkie halo, tylko pogarszasz sprawÚ. Problem tylko wydaje siÚ wiÚkszy, niĝ jest w rzeczywistoĂci. Po prostu rozluěnij siÚ i przyjmij spokojnie to, co siÚ staïo. W kolejnych czÚĂciach tej ksiÈĝki zaprezentujÚ Ci kilka naprawdÚ skutecznych technik pamiÚciowych. Ich uĝycie sprawi, ĝe bÚdziesz ïatwiej zapamiÚtywaï pewne informacje. Póki co zadbaj jednak o pozytywne nastawienie i ufaj po- tÚdze swojej pamiÚci. SPRÓBUJ! Aby zapobiec negatywnemu nastawieniu, zwróÊ uwagÚ, czy nie za czÚsto uĝywasz sïowa „zapomniaïem”, i nie narzekaj na swojÈ pa- miÚÊ. Zastosuj Ărodek odstraszajÈcy — za kaĝdym razem, gdy wy- powiesz sïowo „zapomniaïem”, wrzuÊ zïotówkÚ do specjalnie przygotowanej skarbonki. PoproĂ czïonków rodziny i przyjacióï o to, by CiÚ pilnowali. Im wiÚcej pieniÚdzy uda Ci siÚ zebraÊ, tym wiÚkszy jest brak wiary w Twoje umiejÚtnoĂci. Stres Stres jest jednym z gïównych czynników mogÈcych powodowaÊ utratÚ pamiÚci. W dzisiejszym Ăwiecie, kiedy kaĝdy z nas ma tak wiele zadañ i jest zmuszany do przyjÚcia na swoje barki coraz wiÚkszej odpowiedzialnoĂci, stres jest nieodïÈcznym elementem ĝycia. WiÚkszoĂÊ psychologów oraz na- ukowców zajmujÈcych siÚ badaniem funkcjonowania mózgu jest zdania, ĝe P O Z N A N I E Z A S A D F U N K C J O N O W A N I A P A M I } C I | 2 9 pewna dawka stresu w niektórych sytuacjach okazuje siÚ przydatna, ale zbyt duĝy stres moĝe prowadziÊ do utraty pamiÚci. Warto zatem poznaÊ sposoby radzenia sobie w trudnych i nerwowych sytuacjach. Oto co moĝesz uczyniÊ, aby ograniczyÊ stres i poradziÊ sobie z jego nieko- rzystnymi konsekwencjami: „ Regularnie oddawaj siÚ Êwiczeniom fizycznym. „ Wysypiaj siÚ. „ MÈdrze spÚdzaj czas z przyjacióïmi i rodzinÈ. „ Stosuj hierarchiÚ priorytetów dla zadañ. 3 0 | P A M I } m A B S O L U T N A SPRÓBUJ! JeĂli potrzebujesz odstresowania, zastosuj Êwiczenia oddechowe: „ UsiÈdě wygodnie, przyjmujÈc naturalne uïoĝenie ciaïa. „ Zamknij oczy. „ Przeanalizuj w umyĂle stan swojego ciaïa w poszukiwaniu punktów napiÚcia. „ Kolejno przenieĂ swojÈ uwagÚ na poszczególne czÚĂci ciaïa, zaczynajÈc od palców nóg aĝ po czubek gïowy. Postaraj siÚ rozluěniÊ wszystkie czÚĂci ciaïa. „ Oddychaj gïÚboko. OczyĂÊ umysï i skup siÚ na oddychaniu. „ Wstrzymaj oddech na kilka sekund. „ Powoli uwolnij powietrze. „ Powtarzaj proces spokojnego wdechu – wydechu przez 5 – 10 minut. Rozwiewamy mity dotyczÈce pamiÚci Wielu ludzi wierzy, ĝe potrafi zapamiÚtywaÊ duĝe iloĂci informacji. SÈ jednak tacy, którzy mylÈ siÚ w kwestii wïaĂciwych technik polepszania pamiÚci. Za- stanówmy siÚ nad trzema popularnymi mitami. Mit W rzeczywistoĂci… Przyjmowanie Ărodków w formie tabletek lub picie specjalnych napojów jest najlepszym sposobem poprawy pamiÚci. Tabletki i napoje wspomagajÈce zapamiÚtywanie sÈ skuteczne — ale ich efektywnoĂÊ jest ograniczona. ¥rodki tego rodzaju zwykle wpïywajÈ na poprawÚ ogólnego stanu mózgu — na zdrowie organu wewnÚtrznego. Jednak dysponowanie zdrowym i sprawnym mózgiem jest warunkiem wstÚpnym, a nie Ărodkiem pozwalajÈcym zrealizowaÊ cel, jakim jest posiadanie Ăwietnej pamiÚci. Aby osiÈgnÈÊ ten cel, konieczne sÈ Êwiczenia z wykorzystaniem wïaĂciwych technik pamiÚciowych. Moĝna je porównaÊ do dobrej — mentalnej — gimnastyki, która pomoĝe Ci zbudowaÊ TwojÈ „pamiÚciowÈ muskulaturÚ”. JeĂli chcesz mieÊ dobrÈ pamiÚÊ, wykonuj Êwiczenia pamiÚciowe przedstawione w tej ksiÈĝce. P O Z N A N I E Z A S A D F U N K C J O N O W A N I A P A M I } C I | 3 1 Mit W rzeczywistoĂci… Wraz z upïywem lat moja pamiÚÊ z pewnoĂciÈ zacznie siÚ pogarszaÊ. ZdolnoĂÊ do zapamiÚtywania informacji jest umiejÚtnoĂciÈ nabytÈ, a wiek nigdy nie uniemoĝliwia opanowywania nowych umiejÚtnoĂci. W miarÚ upïywu lat pamiÚÊ moĝe ulegaÊ pogorszeniu, ale dzieje siÚ tak tylko wtedy, gdy nie robisz nic, by temu przeciwdziaïaÊ. Jeĝeli zaĂ jesteĂ gotów podjÈÊ aktywne dziaïania i bÚdziesz wykonywaÊ Êwiczenia pamiÚciowe, poprawisz swojÈ pamiÚÊ. I w tym przypadku nie ma znaczenia, w jakim jesteĂ wieku. Istnieje limit danych moĝliwych do zapamiÚtania, po przekroczeniu którego nie bÚdÚ w stanie niczego sobie przyswoiÊ. To prawdopodobnie najczÚĂciej powtarzany mit dotyczÈcy pamiÚci. Twój mózg posiada lepszÈ zdolnoĂÊ do zbierania i przechowywania danych niĝ milion poïÈczonych ze sobÈ komputerów. Dlatego nie jest moĝliwe, ĝe za swojego ĝycia przekroczysz „limit magazynowania”. Nie pozwól, aby opisane tu mity powstrzymaïy CiÚ przed pójĂciem drogÈ zmierzajÈcÈ do poprawy Twojej pamiÚci. Sekrety maksymalizacji sprawnoĂci pamiÚci Kiedy juĝ wiemy, ĝe mózg lepiej pamiÚta obrazy, moĝemy uwzglÚdniÊ tÚ wiedzÚ i wykorzystaÊ trzy sekretne metody, pozwalajÈce zmaksymalizowaÊ sprawnoĂÊ pamiÚci. Nazywam je WAP. W jak wizualizacja — czyli wyobraĝenie, obrazowanie, umiejÚtnoĂÊ stwo- rzenia obrazu oglÈdanego „wewnÚtrznym okiem”. A jak asocjacja — kojarzenie, powiÈzanie nowej informacji z czymĂ, co juĝ znamy. P jak przyjemnoĂÊ — czerpanie radoĂci z procesu nauki. Wizualizacja Nasze mózgi lepiej zapamiÚtujÈ obrazy niĝ sïowa, dlatego przekonwertowa- nie informacji w obrazy uïatwi zapamiÚtanie. 3 2 | P A M I } m A B S O L U T N A Asocjacja W zapamiÚtywaniu nowych informacji bardzo pomaga powiÈzanie ich z ist- niejÈcymi juĝ danymi przechowywanymi w Twoim mózgu. Im wiÚcej siÚ uczysz, tym wiÚcej maïych „haczyków pamiÚci” bÚdziesz w stanie stworzyÊ w umy- Ăle. Im wiÚcej „haczyków”, tym wiÚksza bÚdzie iloĂÊ nowych danych, które bÚdziesz mógï zmagazynowaÊ („powiesiÊ”). Wykorzystaj potÚgÚ asocjacji! FAKTY Asocjacja, czyli kojarzenie, jest niczym mentalny klej, który wiÈĝe dane przechowywane w Twoim mózgu. PrzyjemnoĂÊ WiÚkszoĂci ludzi nauka, niestety, kojarzy siÚ z presjÈ, a nie z przyjemnoĂciÈ. Taki punkt wyjĂcia nie pomoĝe Ci cieszyÊ siÚ procesem zdobywania wiedzy. WrÚcz przeciwnie — moĝe siÚ okazaÊ, ĝe presja sprawi, iĝ wybierzesz drogÚ wygody i w ogóle bÚdziesz trzymaÊ siÚ z dala od nowych okazji do zdobycia wiedzy. A to w konsekwencji doprowadzi do tego, ĝe znajdziesz siÚ w zaklÚtym krÚgu kiepskiej pamiÚci. P O Z N A N I E Z A S A D F U N K C J O N O W A N I A P A M I } C I | 3 3 Na szczÚĂcie techniki pamiÚciowe proponowane przeze mnie w tej ksiÈĝce uczyniÈ proces nauki o wiele ïatwiejszym. Ponadto, uczÈc siÚ zapamiÚtywa- nia informacji, bÚdziesz siÚ dobrze bawiÊ — co moĝna potraktowaÊ jako bo- nus. Jednym z moich najwiÚkszych dokonañ byïo kiedyĂ zapamiÚtanie przy- padkowego ciÈgu cyfr skïadajÈcego siÚ z 1944 znaków. Moĝna by sÈdziÊ, ĝe próba zapamiÚtania tak dïugiego ciÈgu wiÈzaïa siÚ z wielkim stresem, ale tak naprawdÚ sprawiïo mi to wielkÈ frajdÚ. CoĂ takiego moĝliwe jest tylko wtedy, gdy korzystasz z wïaĂciwych technik i, co waĝniejsze, zaczniesz od wïaĂciwe- go, pozytywnego nastawienia. WSKAZÓWKI: ZROZUMIEm ZASADY DZIA’ANIA PAMI}CI 1. Stosuj wizualizacjÚ i konwertuj na obraz informacjÚ, którÈ chcesz zapamiÚtaÊ. 2. Podczas nauki lub wtedy, gdy próbujesz coĂ zapamiÚtaÊ — zadbaj o skupienie i skoncentruj siÚ na tym, co robisz. 3. Korzystaj z wïaĂciwych i efektywnych metod zapisywania informacji w pamiÚci. 4. Uwierz w potÚgÚ swojej pamiÚci. 5. Redukuj stres. PoĂwiÚÊ codziennie kilka minut na Êwiczenia oddechowe. 6. PowiÈzuj nowe informacje z czymĂ, co juĝ wiesz. Twórz „haki pamiÚciowe”. 7. Spraw, ĝe nieodïÈcznym elementem nauki bÚdzie przyjemnoĂÊ, która przestawi Twój mózg na dziaïanie w zgodzie z nowymi schematami.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pamięć absolutna. Jak radzić sobie z zapominaniem i podkręcić możliwości umysłu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: