Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00217 003434 21550520 na godz. na dobę w sumie
Pamięć czasu - malarstwo w czasach bankructwa duchowego - ebook/pdf
Pamięć czasu - malarstwo w czasach bankructwa duchowego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3719-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media >> sztuki plastyczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Publikacja pt. Pamięć czasu – malarstwo w czasach bankructwa ducho­wego obejmuje ponad 50 esejów analizujących różnorodną problematykę sztuki współczesnej w kontekście mojego autorskiego doświadczenia malarskiego, a także zawiera komentarze, refleksje dotyczące wielości zagadnień kreacyjnych ujawnianych w trakcie procesów twórczych w ramach mojej działalności artystycznej. Analiza tzw. programu twórczego poszczególnych cykli malarskich: Fantomanie, Kosmogonie, Księga Słońca, Głowy, Rytmy Pamięci, Ogrody Ciemności, Baśniowe Fantazje, Wirtualne Ikony jest próbą przedstawienia i opisania założeń ideowo-tematycznych poszczególnych realizacji, a także określenia charakteru języka malarskiego, adekwatnego do artykułowanych określonych treści oraz idei.

Druga część to materiał ilustracyjny – dokumentacja fotograficzna po­szcze­gólnych prac malarskich, powstających na przestrzeni 40 lat mojej aktywności artystycznej. Teksty oraz dokumentacja malarska tworzą spójną całość, a prawda i autentyzm indywidualnego, autorskiego doświadczenia malarskiego w pełni uwiarygadnia treści merytoryczne zawarte w esejach. Osią konstrukcji, kanwą stanowiącą główne założenie ideowe zarówno części teoretycznej (eseje, komentarze) oraz materiału ilustracyjnego jest próba przedstawienia dramatycznego wycofania się, zaniku, wręcz ban­kructwa doświadczenia przestrzeni duchowej w realizacjach tzw. sztuki współczesnej. Dociekania filozoficzne, refleksje na temat działalności w obrębie sztuki takich autorów, jak Platon, św. Augustyn, Pseudo-Dionizy, Grosseteste, św. Bonawentura czy mistrz Eckhart wydają się obecnie tak odległe i nieprzystające do przestrzeni mentalnej czasu obecnego, iż świa­domość kryzysu kulturowego, zaniku elementarnych punktów odniesienia staje się dramatycznym znakiem rozpadu kulturowego współczesności. W tej rozbitej, fragmentarycznej przestrzeni moja działalność malarska uzewnę­trznia głos człowieka usiłującego odnaleźć owe lekceważone, niechciane, pomijane przestrzenie duchowe, ślady porozumienia z wielką artystyczną tradycją, wysiłkami wielu dawnych mistrzów piszącymi, a także materializującymi poprzez sztukę swoje wielkie zamierzenia, idee, plany twórcze.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pamięć czasu — malarstwo w czasach bankructwa duchowego Lech Kołodziejczyk Pamięć czasu — malarstwo w czasach bankructwa duchowego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego — Katowice 2020 Recenzent Janusz Karbowniczek Spis treści Część I Eseje, uwagi, komentarze, refleksje Imperatyw twórczy — pytania, refleksje jako ekwiwalent postawy twórczej 9 11 15 21 25 29 32 34 36 40 45 49 56 58 61 63 65 70 71 74 78 Symetria — nieprzystawalność do współczesnego świata Redukcja — nieosiągalny fetysz współczesności Uporządkowana rzeczywistość malarska Wyczerpanie a kreacja Aktywność twórcza Obraz malarski jako emanacja potrzeby intymności Utracona pierwotność — mit romantycznej naiwności Obraz malarski jako miejsce rodzenia się znaczeń Obraz malarski w kulturze masowej Doznanie i przeżycie estetyczne dawniej i obecnie Odwaga tworzenia — twórczość jako spotkanie Labirynt — odnajdywanie drogi Urzeczywistnianie własnego „Ja” Dramat wielokrotności Obraz malarski — czas — odbiór Akt kreacji a bliskość formy Intencje a odbiór Radość tworzenia Podziw i ciekawość Pusta przestrzeń Część II O moim malarstwie 89 92 95 99 102 106 107 109 110 113 115 126 pamięci Profesora Zygmunta Lisa Fantomanie — początek lat 80. Materia malarska a przestrzeń duchowa — Moje pejzaże wewnętrzne Wirtualne Ikony — potrzeba sacrum Na marginesie — skrzydlate obrazy Gra z przestrzenią i czasem Namiętność i ład Wieloaspektowość kreacji malarskiej. Cykle malarskie 1979—2018 Konteksty przestrzeni autorskiej Bez taryfy ulgowej — obrazy wyobrażeniowe Rytmy Pamięci Zapomniany Horyzont — spektakl pulsujących form — poliptyk 132 Dokumentacja: wystawy, obrazy 163 165 166 Bibliografia Nota o autorze Summary Bibliografia Arendt H.: Myślenie. Przeł. H. Buczyńska. Warszawa, Czytelnik, 2002. Białostocki J.: Pięć wieków myśli o sztuce. Warszawa, PWN, 1976. Bloom A.: Umysł zamknięty. Przeł. T. Bieroń. Poznań, Zysk i S-ka, 1987. Borges J.L.: Twórca. Przeł. Z. Chądzyńska, K. Rodowska. Warszawa, Pró- szyński i S-ka, 1998. Broch H.: Kilka uwag o kiczu i inne eseje. Przeł. D. Borkowska, J. Garewicz, R. Turczyn. Warszawa, Czytelnik, 1998. Brun J.: Pascal. Przeł. A. Chodorowska-Kłosińska. Warszawa, Prószyński i S-ka, 2000. Chiaromonte N.: Listy do Muszki. Przeł. A. Kreisberg. Gdańsk, Fundacja Terytoria Książki, 2018. Czarnowski S.: Kultura. W: Antropologia kultury. Cz. I. Oprac. G. Godlewski. Red. A. Mencwel. Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. Dudek Z.W., Pankalla A.: Psychologia kultury — doświadczenie graniczne i transkulturowe. Warszawa, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008. Eco U. et al.: Historia piękna. Przeł. A. Kuciak. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis, 2005. Eco U.: Interpretacja i nadinterpretacja. Przeł. T. Bieroń. Kraków, Znak, 1996. Eco U.: Sześć przechadzek po lesie fikcji. Przeł. J. Jarniewicz. Kraków, Znak, 1996. Eco U.: Sztuka i piękno w średniowieczu. Przeł. M. Olszewski, M. Zabłocka. Kraków, Znak, 1997. Gadamer H.-G.: Prawda i  metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przeł. B. Baran. Warszawa, PWN, 2007. Hegel G.W.F.: Wykłady o estetyce. T. 1. Przeł. J. Grabowski, A. Landman. Warszawa, PWN, 1964. Heidegger M.: Fenomenologia egzystencjalna. Przeł. B. Chwedeńczuk. War- szawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1972. Herbert Z.: Do Ryszarda Krynieckiego — list. W: Idem: Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze. Wrocław, Wyd. Dolnośląskie, 1998. Huizinga J.: Jesień średniowiecza. Przeł. H. Stiller. Kraków, Wydawnictwo Vis-á-vis Etiuda, 2016. Jarzębski J.: Schulz. Wrocław, Wyd. Dolnośląskie, 1999. Kania I.: Ścieżka nocy. Kraków, Znak, 2001. Kołodziejczyk L.: Katalog wystawy indywiualnej. Katowice, Klub Marchołt, 1979. Lis Z.: Ocena dorobku artystycznego oraz pracy kwalifikacyjnej Lecha Ko- łodziejczyka opracowana w  związku z  przewodem kwalifikacyjnym II st. w dyscyplinie artystycznej — malarstwo, wszczętym przez Wydział 163 Malarstwa i  Rzeźby ASP we Wrocławiu. Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2001. Marinetti T.F.: Manifest futuryzmu. Przeł. M. Czerwiński. W: Artyści o sztu- ce. Od van Gogha do Picassa. Wyb. i oprac. E. Grabska, H. Morawska. Warszawa, PWN, 1969. Maritain J.: Creative Intuition in Art and Poetry. New York, Mass Market Paperback, 1953. Mickiewicz A.: Pieśń filaretów. W: Idem: Poezje. T. 1. Kraków, Krakowska Spółdzielnia Wydawnicza, 1922. Mistrz Eckhart: Kazania i  traktaty. W:  Idem: Mowy pouczające. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1988. Morawski S.: Główne nurty estetyki XX wieku. Wrocław, Wiedza o Kulturze, 1992. Nietzsche F.: Narodziny tragedii. Przeł. G. Sowinski. Kraków, Wyd. Uniwer- sytetu Jagiellońskiego, 2011. Pascal B.: Myśli. Przeł.  T.  Żeleński-Boy. Wyd.  3. Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1958. Paźniewski W.: Gry losowe. Katowice, Śląsk, 2017. Read H.: Sens sztuki. Przeł. K. Tarnowska. Warszawa, PWN, 1965. Rousseau J.-J.: Emil czyli o wychowaniu. Przeł. W. Husarski. Wrocław, Zakład im. Ossolińskich, 1955. Rzepińska M.: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wrocław, Zakład im. Ossolińskich, 1986. Tatarkiewicz W.: Dzieje sześciu pojęć. Warszawa, PWN, 1976. Tatarkiewicz W.: Historia estetyki. T. II. Wrocław—Kraków, Zakład im. Os- solińskich, 1960. Tatarkiewicz W.: Historia estetyki. Z estetyką średniowiecza. Warszawa, Arkady, 1988. Tatarkiewicz W.: Wielkość i upadek piękna. „Studia Filozoficzne” 1970, nr 1. Tischner J.: Wobec wartości. Poznań, W drodze, 1982. Włodarczyk-Kulak A., Kulak M.: O sztuce nowej i najnowszej. Warszawa, Wyd. Szkolne PWN, 2010. Zagajewski A.: Obrona żarliwości. Kraków, Wyd. „a5”, 2002. Życiński J.: Trzy kultury. Poznań, W drodze, 1990. 164 Nota o autorze Lech Kołodziejczyk — absolwent ASP Kraków, Wydział Grafiki w Kato- wicach. Dyplom uzyskał w 1978 roku. W roku 1980 rozpoczął pracę w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach . Od roku 2010 profesor w Insty- tucie Sztuki UŚ w Cieszynie. W latach 2004—2014 kierownik Katedry Malarstwa Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie. Od początku lat 80. zrea- lizował kilka obszernych cykli malarskich, z których najważniejsze to Kosmogonie, Księga Słońca, Głowy, Rytmy Pamięci, Ogrody Ciemności, Wirtualne Ikony, Metafizyczny Zachód Słońca, w których podejmuje szerokie spektrum twórczych poszukiwań, wynikających z osobistych doświadczeń, przeżyć, refleksji artykułowanych poprzez autorski, rozpoznawalny język artystyczny. Zorganizował około 100 wystaw in- dywidualnych, uczestniczył w ponad 80 wystawach zbiorowych w kra- ju i zagranicą. Jest autorem publikacji naukowych Wielość przestrzeni oraz Rytmy Pamięci. Obecnie pracuje nad zbiorem esejów pt. Malar- stwo jako forma kontaktu z własnym doświadczeniem egzystencjalnym. The Memory of Time — Painting in the Time of Spiritual Bankruptcy Summary The publication entitled The Memory of Time – Painting in the Time of Spiritual Bankruptcy includes over 50 essays pondering various issues of contemporary art in the context of my own experience as a painter, in addition to comments and reflections pertaining to variegated creation-related notions revealed in the course of creative processes during my artistic activity. The analysis of the so-called creative programme of particular painting series: Fantomanie, Kos- mogonie, Księga Słońca, Głowy, Rytmy Pamięci, Ogrody Ciemności, Baśniowe Fantazje, Wirtualne Ikony is an attempt to present and describe ideas- and themes-related assumptions of individual artistic productions, as well as to specify the character of their painting language that would correspond to the content and idea expressed by them. Another part of the publication consists of illustrative material – pho- tographs documenting particular works of painting created throughout the 40-year period of my artistic activity. The texts and paintings documentation compose a consistent whole, while the truth and authenticity of individual authorial experience of painting add credibility and substance to the content of the essays. What is pivotal idea here and what constitutes the kernel of both theoretical part (essays, comments) and illustrative material is an attempt at presenting the dramatic withdrawal, atrophy, one may even say bankrupt- cy of experiencing spiritual space, which is palpable in productions of so- called contemporary art. Philosophical considerations, reflections of such authors as Plato, Saint Augustin, Pseudo-Dionysius, Robert Grosseteste, Saint Bonaventura, or Meister Eckhart referring to the activity in the realm of art, seem today so distant and so unfitting the contemporary mental space, that the awareness of cultural crisis, of disappearing elementary reference points become a dramatic sign of the nowadays cultural disintegration. Within this shattered, fragmented space my painting activity externalizes the voice of a human individual searching for those ignored, unwanted, omitted spiritual spaces, the traces of understanding with great artistic tradition, with efforts of many old masters who wrote, but also materialized through art their great intentions, ideas, creative plans. 166 Key words painting workshop, creative element, artistic voice, space of intense reflection, subjective pole, formulaic habits, spiritual aspect of existence, ordered reality, inner activity, creative predispositions, technical background, transcending the sphere of matter, technical virtuosity, opulence of content, mysteriousness, visionarieness, universal values, infinity, visionary beings, a shaman-painter, religious (birth)marks, painting phenomenon, inner activity, metamorphosis, existential confines, authorial self-analysis, creativity, works, cultural plural- ism, artwork status, egalitarianazation of cultural phenomena, artefact, imagi- nation, responsibility, beauty, hierarchy, creative potential, specialization, ideal, value, perfection, internal imperative, consciousness, selection, reduction, synthesis, reproduction, interpretation, transformation, commensurateness, incommensurateness, antinomy, intuition, schema, chromatics, achromatics, harmony, dysonans, concentration, authenticity, abstracting, ritual, identity, sacred space, emanation, braveness of acting, neutrality, authority, mystery, transcendence, fragmentation of contemporary world, semantic chaos, episte- mological space, axiological space, reality of painting, extension of the current creative domain, cultural contexts, the role of imagination, in-depth reflection, universal element Na okładce wykorzystano zdjęcia autorstwa Waldemara Gizy obrazów Lecha Kołodziejczyka: pierwsza strona okładki (Płonące Miasto z cyklu Głowy, 2001, olej, płótno, 110 × 170), druga strona okładki (Jesienne Słońce z cyklu Księga Słońca, 1995, olej, płótno, 100 × 160), skrzydełko tylne (Pusta Przestrzeń nr 10 z cyklu Głowy, 2010, olej, płótno, 100 × 160). Zdjęcie portretowe autora książki, zamieszone na przednim skrzydełku jest autorstwa Agnieszki Jaworskiej. W części Dokumentacja: wystawy, obrazy wykorzystano zdjęcia autorstwa: Jerzego Pustelnika (fot. 1—13), Waldemara Gizy (fot. 14—21) oraz Władysława Kołodziejczyka (fot. 22—29). Redaktor inicjujący Szymon Hantkiewicz Opracowanie redakcyjne Magdalena Kopeć Korekta Barbara Jagoda Projekt okładki, układu typograficznego oraz łamanie Paulina Dubiel Copyright © 2020 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3718-0 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3719-7 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. PN 3949. Liczba arkuszy drukarskich 10,5. Liczba arkuszy wydawniczych 10,5. Cena 59,90 zł (w tym VAT). Publikację wydrukowano na papierze offsetowym klasy III 90 g / m2 oraz na papierze kredowym 130 g/m2. Do składu użyto kroju pisma Karmina oraz Karmina Sans (autorstwa Veroniki Burian José Scaglionego / TypeTogether). Druk i oprawę wykonano w drukarni: Volumina.pl Daniel Krzanowski (ul. Księcia Witolda 7—9, 71-063 Szczecin)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pamięć czasu - malarstwo w czasach bankructwa duchowego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: