Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00719 012122 21078639 na godz. na dobę w sumie
Pan Tadeusz - ebook/pdf
Pan Tadeusz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2311-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom poświęcony wydanemu 180 lat temu Panu Tadeuszowi, jego funkcjonowaniu w dawnej i we współczesnej kulturze (w różnych mediach), odmiennym sposobom i stylom interpretacji oraz czytań poematu. Do tekstowej dyskusji nad Panem Tadeuszem zaproszono wielu badaczy: przedstawicieli rożnych pokoleń, ośrodków i dyscyplin naukowych, reprezentujących różne strategie i metodologie badawcze. Wśród autorów zebranych w tomie tekstów znaleźli się przedstawiciele nieomal wszystkich ważnych ośrodków akademickich w Polsce, starsi, uznani oraz młode pokolenie badaczy. Książka może stanowić ważne świadectwo współczesnej mickiewiczologii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie W roku 2014 upłynęło 180 lat od wydania Mickiewiczowskiego arcypo- ematu. Kolejna rocznica stała się dobrym pretekstem, by zadać jakże dziś aktualne pytanie o status Pana Tadeusza we współczesnej kulturze. Czy przewidywana przez Stanisława Pigonia nieśmiertelna sława epopei trwa także dzisiaj? Czy słowa Aliny Witkowskiej o tym, że Pan Tadeusz „poka- zywał władczą siłę tradycji” i jednocześnie „formował ją tak, aby poka- zać zaczyn nowych idei wieku i uczynić ją podatną na skojarzenie z po- stępem, z duchem przemian, bez którego Pan Tadeusz byłby rzeczywiście tylko pięknym «kamieniem grobowym» położonym na dawnej Polsce…” są dziś aktualne? Wiele o poemacie już napisano i powiedziano, sięganie więc do utworu, jakby się mogło wydawać, „interpretacyjnie zdartego”, jest obciążone du- żym ryzykiem. Paradoksalnie jednak siła arcydzieł polega na możliwości ich nieustającej interpretacji. Możliwość poszerzania kręgów lekturowych tworzą jednak nie tylko coraz to nowe metodologie czy strategie badaw- cze, ale przede wszystkim przedziwna otwartość samego dzieła, jego nie- zwykła pojemność, niejednoznaczność, migotliwość, która jednym czytel- nikom kazała widzieć w Panu Tadeuszu poemat o „wieprzowatości życia” (Słowacki), innym zaś utwór głęboko metafizyczny (Miłosz). Do tej pory przecież, mimo tylu powstałych już na ten temat prac, ba- dacze borykają się z trudnym do rozstrzygnięcia problemem genologicz- nym (epopeja?, a jeżeli tak, to jaka, z jakiej wyrastająca tradycji?), zawi- kłaną estetyką utworu, wreszcie z kwestią bohatera dzieła (Jacek Soplica a tytułowy Tadeusz). Odrębnym nurtem w badaniach nad arcypoematem jest problematyka recepcyjna dzieła: w lekturze dziewiętnastowiecznej, w interpretacji poetów, pisarzy, artystów, we współczesnych metodolo- giach, w dzisiejszej i dawnej kulturze (różnych mediach), wreszcie w pry- watnej, subiektywnej lekturze. Wydaje się, że Mickiewiczowska „gminna opowieść”, zapisana w niej rzeczywistość, mimo tylu różnorodnych propozycji odczytań, nadal bu- dzi interpretacyjny niedosyt. Dlatego też do dyskusji nad Panem Tadeuszem 7 8 udało nam się zaprosić tak wielu badaczy: przedstawicieli rożnych po- koleń, ośrodków i dyscyplin naukowych, reprezentujących różne strate- gie i metodologie badawcze. Co ciekawe, współczesny namysł nad arcy- poematem zdominowały refleksje o problemach estetyczno-filozoficznych dzieła (por. teksty Bernadetty Kuczery-Chachulskiej, Bogusława Do- parta, Magdeleny Saganiak, Michała Kuziaka), rozważania o  struktu- rze poematu i jego szczególnych właściwościach (m.in. o aspektach hu- morystycznych pisze Agnieszka Ziołowicz). Grażyna Tomaszewska na przykład pokazuje Pana Tadeusza jako poemat realizujący estetykę nie- doskonałości, uświadamiający „wagę sprzeczności i niejednoznaczności w ludzkiej egzystencji”, polemiczny wobec przyjętej w badaniach nad ar- cypoematem kategorii „wyłączności ładu i harmonii”. Tekstowi badaczki towarzyszy niepokój, który ujawniają i inne teksty: o to, by dzieła Mickie- wicza nie zaszufladkować, nie umieścić w wąskich koleinach takich kate- gorii jak np. epos, poemat humorystyczny, realistyczny, czy „arcydzieło polszczyzny” (Jarosław Ławski). Taką relekturę proponują m.in. teksty: Karola Samsela, który podważa z perspektywy metod fenomenologicz- nych stereotypy badawcze Pana Tadeusza czytanego przez interpretatorów epifaniczności arcypoematu, Ewy Hoffmann-Piotrowskiej – podejmujący raz jeszcze kwestię antropologicznych (egzystencjalnych) modeli wpisa- nych w epos, czy grupa trzech artykułów (Andrzeja Fabianowskiego, Je- rzego Fiećki, Michała Friedricha) poświęconych Jankielowi, który wyra- sta na szczególnie ważną wśród postaci soplicowskich osobę „bohatera postulowanego”, a nawet – jak dowodzi Michał Friedrich – idealnego ze swą przedsiębiorczością, inteligencją i sprytem. Ważna, choć może mniej ostatnio obecna w badaniach, wydaje się także lektura przez konkret, a więc kulturowe, historyczne odniesienia, które dotykałyby choćby re- aliów obyczajowych dworu szlacheckiego (por. tekst Joanny Puchalskiej). Za każdym razem lektura Pana Tadeusza ponawia też pytania o kontek- sty, kulturowe oddziaływanie i recepcję. W jednym z bloków tematycz- nych zebrane zostały teksty rozmaicie podejmujące kwestię żywotności, trwania Pana Tadeusza w indywidualnej (Barbara Kryda, Marek Piechota), artystycznej (np. teksty Grażyny Halkiewicz-Sojak, Teresy Winek), me- dialnej (Krzysztof Kopczyński, Michał Pieńkowski) pamięci. Do książki włączone zostały także refleksje dotyczące obecności Pana Tadeusza w szkole. Jak się wydaje, nie da się tego problemu ominąć, dys- kutując o miejscu arcypoematu we współczesnej kulturze (artykuł Hen- ryka Gradkowskiego). Zbiór refleksji o jakimś tekście z jednej strony doświetla sam utwór, z drugiej strony wiele mówi o współczesnych tendencjach w badaniach nad romantyzmem. Dlatego książka może także stanowić skromne (jeśli 9 wziąć pod uwagę bogactwo dotychczasowych badań), acz, miejmy na- dzieję, dość ważne świadectwo współczesnej mickiewiczologii. Pretekstem do powstania książki była, jak już zaznaczyliśmy na po- czątku, rocznica wydania Pana Tadeusza. Publikacja ukazuje się jednak w  2016 roku  – roku szczególnie istotnym dla Uniwersytetu Warszaw- skiego. W  tym czasie przypada bowiem dwusetna rocznica powstania Uczelni, w obrębie której, na wydziale Polonistyki, w Zakładzie Literatury Romantyzmu Instytutu Literatury Polskiej zrodził się pomysł powstania tej zbiorowej monografii. Książką o arcypoemacie – utworze szczególnym dla polskiego losu, polskiej kultury – pragniemy zatem wpisać się w ob- chody Jubileuszu Uniwersytetu Warszawskiego i złożyć tym samym hołd macierzystej Uczelni. Ewa Hoffmann-Piotrowska * * * Cytaty z utworów Adama Mickiewicza podawane są według edycji: A. Mickiewicz, Dzieła, Komitet Redakcyjny, t. 1–17, Warszawa 1993–2005 (Wydanie Rocznicowe).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pan Tadeusz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: