Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00147 004958 22441809 na godz. na dobę w sumie
Perełki programowania gier. Vademecum profesjonalisty. Tom 3 - książka
Perełki programowania gier. Vademecum profesjonalisty. Tom 3 - książka
Autor: Liczba stron: 728
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-111-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> gry >> programowanie gier
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
To już trzecia część 'Perełek programowania gier. Vademecum profesjonalisty', wspaniałego zbioru opisów rozmaitych technik programistycznych używanych przez profesjonalnych programistów gier. Twórcy gier i oprogramowania graficznego z firm takich jak Nintendo, ATI, Electronic Arts, Sony Computer Entertainment, Intel, Creative Labs, NVidia, Microsoft, IBM czy Westwood Studios - najlepsi z najlepszych - przedstawiają swoje ulubione algorytmy i sztuczki pozwalające tworzyć gry na światowym poziomie.

Dla początkujących niniejsza książka to prawdziwy przewodnik po wyzwaniach, którym muszą stawić czoło programiści gier. Na końcu każdego rozdziału znajduje się bibliografia, która pozwala rozszerzyć wiadomości o prezentowanym temacie. Jeśli jesteś zaawansowanym programistą, dzięki tej książce zaoszczędzisz mnóstwo czasu. Autorzy spędzili całe miesiące wymyślając, pisząc kod i ilustrując wybrane zagadnienie, więc nie musimy być ekspertami w danym temacie, aby go zrozumieć. Więcej czasu pozostanie na tworzenie wspaniałych funkcji dla własnych gier.

Książka podzielona jest na 6 części: Jeśli marzysz o karierze w przemyśle gier komputerowych, musisz mieć tę książkę. Informacje z pierwszej ręki są zawsze najcenniejsze, a tylko takie informacje znajdziesz w tej książce.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Pere³ki programowania gier. Vademecum profesjonalisty. Tom 3 Autor: Dante Treglia T³umaczenie: Rafa³ Joñca ISBN: 83-7361-111-8 Tytu³ orygina³u: Game Programming Gems 3 Format: B5, stron: stron: 728+8 stron kolorowej wk³adki To ju¿ trzecia czêġæ „Pere³ek programowania gier. Vademecum profesjonalisty”, wspania³ego zbioru opisów rozmaitych technik programistycznych u¿ywanych przez profesjonalnych programistów gier. Twórcy gier i oprogramowania graficznego z firm takich jak Nintendo, ATI, Electronic Arts, Sony Computer Entertainment, Intel, Creative Labs, NVidia, Microsoft, IBM czy Westwood Studios — najlepsi z najlepszych — przedstawiaj¹ swoje ulubione algorytmy i sztuczki pozwalaj¹ce tworzyæ gry na ġwiatowym poziomie. Dla pocz¹tkuj¹cych niniejsza ksi¹¿ka to prawdziwy przewodnik po wyzwaniach, którym musz¹ stawiæ czo³o programiġci gier. Na koñcu ka¿dego rozdzia³u znajduje siê bibliografia, która pozwala rozszerzyæ wiadomoġci o prezentowanym temacie. Jeġli jesteġ zaawansowanym programist¹, dziêki tej ksi¹¿ce zaoszczêdzisz mnóstwo czasu. Autorzy spêdzili ca³e miesi¹ce wymyġlaj¹c, pisz¹c kod i ilustruj¹c wybrane zagadnienie, wiêc nie musimy byæ ekspertami w danym temacie, aby go zrozumieæ. Wiêcej czasu pozostanie na tworzenie wspania³ych funkcji dla w³asnych gier. Ksi¹¿ka podzielona jest na 6 czêġci: • Programowanie ogólne • Matematyka • Sztuczna inteligencja • Grafika • Sieæ i gry dla wielu graczy • Dĥwiêk Jeġli marzysz o karierze w przemyġle gier komputerowych, musisz mieæ tê ksi¹¿kê. Informacje z pierwszej rêki s¹ zawsze najcenniejsze, a tylko takie informacje znajdziesz w tej ksi¹¿ce. 5RKUVTGħEK 5đQYQYUVúRPG P 2T\GFOQYC P 4[UWPGM\QMđCFMKP $KQITCHKG9URÎđCWVQTÎY P Część I 2TQITCOQYCPKGQIÎNPG G Rozdział 1.1 Rozdział 1.2 Rozdział 1.3 9RTQYCF\GPKG P *CTOQPQITCOQYCPKG\FCT\GēIT[ P Koncepcje harmonogramowania ...................................................a.....................................48 Prosty system harmonogramowania ...................................................a................................51 Zwiększanie złożoności ...................................................a...................................................a53 Podsumowanie...................................................a...................................................a..............55 Bibliografia ...................................................a...................................................a...................56 5\MKGNGVIT[Y[MQT\[UVWLæE[UMđCFCPKGQDKGMVÎY Etapy tworzenia gry...................................................a...................................................a......57 Projekt szkieletu gry ...................................................a...................................................a.....59 Implementacja szkieletu gry ...................................................a............................................62 Kod źródłowy ...................................................a...................................................a...............65 Bibliografia ...................................................a...................................................a...................67 CNGV[OCMTLú\[MC P Uwaga ...................................................a...................................................a...........................69 Sztuczka 1. — zamiana wyliczeń na tekst...................................................a.......................70 Sztuczka 2. — stałe z reprezentacji binarnych w trakcie kompilacji .................................71 Sztuczka 3. — stosowanie opisowych komentarzy w asercjach ........................................72 Sztuczka 4. — asercje w trakcie kompilacji...................................................a....................72 Sztuczka 5. — określanie liczby elementów tablicy ...................................................a.......73 Sztuczka 6. — Zamiana __LINE__ na tekst ...................................................a...................73 Sztuczka 7. — zabezpieczenie się przed pętlami nieskończonymi ....................................74 Sztuczka 8. — niewielkie, wyspecjalizowane języki ...................................................a......75 Sztuczka 9. — upraszczanie interfejsu klasy...................................................a...................76 Podsumowanie...................................................a...................................................a..............79 Bibliografia ...................................................a...................................................a...................79 Rozdział 1.4 )GPGTCVQTMQFWFQđæE\CPKCHWPMELKPKG\CNGľP[QFRNCVHQTO[ Młodość i wiedza...................................................a...................................................a..........81 Sedno sprawy...................................................a...................................................a................82 Szczegóły...................................................a...................................................a......................83 4 Perełki programowania gier. Vademecum profesjonalisty. Tom 3 Rozdział 1.5 Skrypty...................................................a...................................................a..........................85 Sieć ...................................................a...................................................a...............................85 Podsumowanie...................................................a...................................................a..............86 Bibliografia ...................................................a...................................................a...................86 +PVGNKIGPVPGYUMCļPKMKDC\WLæEGPCWEJY[VCEJ  Korzystanie z rozwiązania...................................................a...............................................88 Uchwyt...................................................a...................................................a..........................88 Inteligentny wskaźnik...................................................a...................................................a...89 Podsumowanie...................................................a...................................................a..............91 Bibliografia ...................................................a...................................................a...................91 Rozdział 1.6 #NQMCVQT[56. P Przykład ...................................................a...................................................a........................93 Podstawy alokatorów...................................................a...................................................a....94 Wymagania stawiane alokatorowi...................................................a...................................94 Domyślny obiekt alokatora...................................................a..............................................98 Pisanie własnego alokatora...................................................a..............................................99 Sposoby wykorzystania ...................................................a.................................................100 Dane stanu alokatora...................................................a...................................................a...101 Zalecenia...................................................a...................................................a.....................101 Szczegóły implementacji ...................................................a...............................................102 Podsumowanie...................................................a...................................................a............102 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................102 CRKU\OPKGVGTC\ P Dlaczego to jest takie trudne?...................................................a........................................103 Klasa SAVEMGR...................................................a...................................................a.......104 Klasa SAVEOBJ...................................................a...................................................a.........104 Typy danych i rozszerzenia ...................................................a...........................................105 Przysłanianie domyślnych funkcji...................................................a.................................106 Prosty przykład ...................................................a...................................................a...........106 Podsumowanie...................................................a...................................................a............107 Rozdział 1.7 Rozdział 1.8 9\QT\GERTQLGMVQY[CWVQOCV[E\P[EJNKUV  Implementacja...................................................a...................................................a.............109 Komentarz do implementacji...................................................a.........................................111 Podsumowanie...................................................a...................................................a............113 Rozdział 1.9 1DUđWICY[LæVMÎYNKE\D\OKGPPQRT\GEKPMQY[EJ  Dlaczego warto powodować zawieszenia programu? ...................................................a...115 Czy nasz program obsługuje wyjątki liczb zmiennoprzecinkowych?..............................116 Rodzaje wyjątków ...................................................a...................................................a......116 Kod ...................................................a...................................................a.............................117 Usuwanie błędów powodujących wyjątki zmiennoprzecinkowe .....................................118 Podsumowanie...................................................a...................................................a............118 Rozdział 1.10 -TGQYCPKGRTQLGMVWTF\GPKCIT[\CRQOQEæLú\[MC7/.  Gra to obiekty ...................................................a...................................................a.............119 Klasy poruszają się… jak skały...................................................a.....................................122 Współpraca i iteracja ...................................................a...................................................a..124 Zagadnienia implementacyjne ...................................................a.......................................126 Podsumowanie...................................................a...................................................a............127 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................128 Spis treści 5 Rozdział 1.11 7ľ[EKGPCT\úF\K.GZK;CEEFQRT\GVYCT\CPKCRNKMÎYFCP[EJ  Lex ...................................................a...................................................a..............................130 Yacc ...................................................a...................................................a............................130 Zalety i wady ...................................................a...................................................a..............131 Współpraca Yacca z Leksem...................................................a.........................................131 Pliki danych w podsystemach gry ...................................................a.................................131 Integracja Leksa i Yacca z eksporterami danych ...................................................a..........133 Przykład ...................................................a...................................................a......................134 Podsumowanie...................................................a...................................................a............137 Dostępność narzędzi Flex i Bison...................................................a..................................137 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................137 Rozdział 1.12 6YQT\GPKGIKGTFNCT[PMWħYKCVQYGIQ  Potencjał rynku ...................................................a...................................................a...........139 Najważniejsze są podstawy — ekran i wejście ...................................................a.............140 Zbiory znaków ...................................................a...................................................a............143 Zagadnienia związane z projektem i interfejsem...................................................a...........145 Lokalizacja...................................................a...................................................a..................148 Planowanie i projektowanie...................................................a...........................................150 Testowanie...................................................a...................................................a..................151 Podsumowanie...................................................a...................................................a............154 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................154 Rozdział 1.13 9GLħEKGKKPVGTHGLUWľ[VMQYPKMCE\CUWT\GE\[YKUVGIQ FNCIKGT P Implementacja interfejsu użytkownika...................................................a..........................157 Określanie elementów interfejsu użytkownika...................................................a..............158 Zagadnienia związane z lokalizacją...................................................a...............................160 System wejścia...................................................a...................................................a............161 Mysz i joystick...................................................a...................................................a............162 Rola interfejsu użytkownika w walce z opóźnieniami...................................................a.......162 Podsumowanie...................................................a...................................................a............163 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................164 Rozdział 1.14 QDÎTPCVWTCNP[ōTQ\YÎLOGPWMQđQYGIQ Projektowanie menu kołowego...................................................a......................................165 Ewolucja i badania menu kołowego ...................................................a..............................166 Stosowanie menu kołowego ...................................................a..........................................167 Kierunek rozwoju ...................................................a...................................................a.......172 Poznajmy miasto SimCity ...................................................a.............................................172 Życie w domu z The Sims ...................................................a.............................................172 Podsumowanie...................................................a...................................................a............175 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................176 Rozdział 1.15 -TÎVMKMQFF\KGPPKMC\FCT\GēDC\WLæEGIQPC\CUCFCEJ  Opisy zasad...................................................a...................................................a.................177 Znacznik testowania ...................................................a...................................................a...178 Plik konfiguracyjny ...................................................a...................................................a....179 Konfigurowalne znaczniki...................................................a.............................................179 Dzienniki zdarzeń ...................................................a...................................................a.......179 Sposób użycia ...................................................a...................................................a.............182 Podsumowanie...................................................a...................................................a............183 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................183 6 Perełki programowania gier. Vademecum profesjonalisty. Tom 3 Rozdział 1.16 7UđWIKF\KGPPKMÎY P Zarządzanie informacją ...................................................a.................................................185 Hierarchia systemu ...................................................a...................................................a.....186 Interfejs dziennika ...................................................a...................................................a......189 Budowanie usługi dziennika...................................................a..........................................191 Podsumowanie...................................................a...................................................a............194 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................194 Rozdział 1.17 *KGTCTEJKE\P[RTQITCORTQHKNWLæE[F\KCđCLæE[YIT\G  Drzewo profilowania ...................................................a...................................................a..196 Sposób użycia ...................................................a...................................................a.............196 Implementacja...................................................a...................................................a.............199 Podsumowanie...................................................a...................................................a............201 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................201 Część II /CVGOCV[MC G Rozdział 2.1 Rozdział 2.2 9RTQYCF\GPKG P 5\[DMKGHWPMELGQRQFUVCYKGFNCNQICT[VOÎY KIGPGTCVQTÎYNKE\DRUGWFQNQUQY[EJ  Logarytm przy podstawie 2 dla liczb całkowitych ...................................................a........207 Maski bitów i generatory liczb losowych...................................................a......................208 Sposób działania funkcji...................................................a................................................209 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................209 5VQUQYCPKGWđCOMÎYYGMVQTQY[EJ FQVYQT\GPKCFQMđCFPGLIGQOGVTKK P Problem...................................................a...................................................a.......................211 Rozwiązanie — ułamki wektorowe...................................................a...............................215 Korzystanie z ułamków wektorowych...................................................a...........................216 Zakresy wartości...................................................a...................................................a.........217 Szczegóły implementacji ...................................................a...............................................218 Podsumowanie...................................................a...................................................a............220 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................220 Rozdział 2.3 #RTQMU[OCELCHWPMELKVT[IQPQOGVT[E\P[EJ Pomiar błędu...................................................a...................................................a...............221 Sinus i cosinus ...................................................a...................................................a............222 Aproksymacja wielomianami ...................................................a........................................229 Uwagi na temat zbieżności ...................................................a............................................234 Podsumowanie...................................................a...................................................a............235 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................235 Rozdział 2.4 -QORTGULCMYCVGTPKQPÎYP Kwaterniony ...................................................a...................................................a...............237 Metoda trzech najmniejszych ...................................................a........................................237 Metoda biegunowa...................................................a...................................................a......238 Implementacja...................................................a...................................................a.............239 Wydajność ...................................................a...................................................a..................240 Podsumowanie...................................................a...................................................a............241 Podziękowania...................................................a...................................................a............241 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................241 Spis treści 7 Rozdział 2.5 1ITCPKE\QPCMKPGOCV[MCQFYTQVPC +-  Hierarchia kości ...................................................a...................................................a..........243 Cykliczne dochodzenie do współrzędnych...................................................a....................244 Ograniczanie obrotu...................................................a...................................................a....246 Wykonanie obrotu i zastosowanie ograniczeń ...................................................a..............246 Podsumowanie...................................................a...................................................a............249 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................249 Rozdział 2.6 /QFGNQYCPKGħYKCVC\CRQOQEæCWVQOCVWMQOÎTMQYGIQ Podstawy automatów komórkowych...................................................a.............................252 Drzewo ósemkowe...................................................a...................................................a......255 Fizyka praktyczna...................................................a...................................................a.......255 Model rdzenia przetwarzania...................................................a.........................................256 Powietrze ...................................................a...................................................a....................257 Woda...................................................a...................................................a...........................257 Przepływ ...................................................a...................................................a.....................258 Ciepło...................................................a...................................................a..........................259 Ogień...................................................a...................................................a...........................261 Dynamiczna częstotliwość aktualizacji ...................................................a.........................263 Podsumowanie...................................................a...................................................a............264 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................264 Rozdział 2.7 4WEJ\VCTEKGOYU[OWNCELCEJF[PCOKE\P[EJ  Tarcie ...................................................a...................................................a..........................267 Metody numeryczne ...................................................a...................................................a...271 Wzory dla przestrzeni trójwymiarowej ...................................................a.........................276 Zagadnienia geometryczne ...................................................a............................................277 Podsumowanie...................................................a...................................................a............278 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................278 Część III5\VWE\PCKPVGNKIGPELCG 9RTQYCF\GPKG P Rozdział 3.1 1RV[OCNK\CELCWE\GPKC\CRQOQEæVGEJPKMK)Q CR Omówienie architektury systemu GoCap...................................................a......................283 Nauka prowadzenia samochodu ...................................................a....................................285 Uczenie zasad ...................................................a...................................................a.............289 Podsumowanie...................................................a...................................................a............291 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................291 Rozdział 3.2 0CYKICELCQDU\CTQYCōTQ\U\GT\CPKG\CICFPKGPKC \PCLFQYCPKCFTQIK P Zacząć od starego podejścia ...................................................a..........................................294 By uzyskać nowe ...................................................a...................................................a........295 Dziel i rządź...................................................a...................................................a................298 Przechodzenie przez ścieżkę...................................................a..........................................302 Rozszerzenie zagadnienia...................................................a..............................................306 Podsumowanie...................................................a...................................................a............307 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................308 Rozdział 3.3 #WVQOCVUVCPÎYUMQēE\QP[EJ Y[MQT\[UVWLæE[YUMCļPKMKPCHWPMELG  Czym jest automat stanów? ...................................................a...........................................309 Implementacja automatu stanów ...................................................a...................................311 8 Perełki programowania gier. Vademecum profesjonalisty. Tom 3 Implementacja — klasa CFSM...................................................a......................................313 Korzystanie z klasy CFSM ...................................................a............................................316 Podsumowanie...................................................a...................................................a............319 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................319 Rozdział 3.4 #PCNK\CVGTGPWYITCEJ465ōWMT[VCUKđC  Obszary ...................................................a...................................................a.......................321 Wielokąty wypukłe...................................................a...................................................a.....326 Siła pudełka od zapałek ...................................................a.................................................329 Punkty przyciągania...................................................a...................................................a....332 Przeprowadzanie analizy terenu ...................................................a....................................336 Podsumowanie...................................................a...................................................a............336 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................336 Rozdział 3.5 Rozdział 3.6 Rozdział 3.7 4Q\U\GT\CNP[U[UVGO\FCT\GēFNCCIGPVÎY U\VWE\PGLKPVGNKIGPELKQDKGMVÎYK\CFCē Wprowadzenie do systemu wyzwalania...................................................a........................337 System wyzwalania dla obiektów...................................................a..................................338 Definiowanie warunków...................................................a................................................338 Łączenie warunków logiką boolowską...................................................a..........................339 Definiowanie odpowiedzi...................................................a..............................................340 Obliczanie wyzwolenia...................................................a..................................................341 Pojedyncze strzały i czas przeładowania...................................................a.......................342 Łączenie wyzwalania z licznikami i znacznikami...................................................a.........342 Systemy wyzwalania a języki skryptowe ...................................................a......................343 Ograniczenia ...................................................a...................................................a...............344 Podsumowanie...................................................a...................................................a............345 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................345 PCLFQYCPKGPCLDCTF\KGLQFRQYKGFPKGLVCMV[E\PKGFTQIK CNIQT[VOGO# P A*, ale bardziej ryzykownie ...................................................a..........................................348 Poprawianie niedoskonałej ścieżki ...................................................a................................350 Czas wystawienia i modelowanie wroga...................................................a.......................351 Zagrożenia nie są statyczne ...................................................a...........................................353 Poprawa uzyskiwanych ścieżek...................................................a.....................................353 Wydajność ...................................................a...................................................a..................354 Wydajne testy widzialności i ostrzału ...................................................a...........................354 Rozszerzone koszta A*...................................................a..................................................356 Program ASE ...................................................a...................................................a..............357 Podsumowanie...................................................a...................................................a............357 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................357 5\[DMCOGVQFCQDNKE\GēFNCUKCVGMPCYKICE[LP[EJ  Przeszkody dynamiczne i statyczne...................................................a...............................359 Siatki nawigacyjne...................................................a...................................................a......360 Portale ...................................................a...................................................a.........................360 Budowanie tablicy ...................................................a...................................................a......363 Pozostałe zagadnienia dotyczące portali ...................................................a.......................365 Reprezentacja postaci ...................................................a...................................................a.365 Przeszkody dynamiczne...................................................a.................................................366 Poruszanie się między przeszkodami statycznymi i dynamicznymi ................................369 Dodatkowe uwagi dotyczące siatek nawigacyjnych...................................................a......369 Podsumowanie...................................................a...................................................a............370 Spis treści 9 Rozdział 3.8 9[DÎT\YKæ\MWOKúF\[\PCLFQYCPKGOFTQIKC\FGT\GPKCOK  Ruch pod kontrolą zderzeń ...................................................a............................................371 Model zderzeniowy dla znajdowania drogi...................................................a...................372 Podejście 1. Sztuczna inteligencja z tolerancją błędu ...................................................a........372 Podejście 2. Znajdowanie drogi w podzbiorze niezajętej przestrzeni ..............................375 Podejście 3. Korzystanie ze znajdowania drogi w zderzeniach postaci ...........................377 Implementacja ruchu wzdłuż ścieżki...................................................a.............................378 Podsumowanie...................................................a...................................................a............380 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................381 Część IV )TCHKMC G Rozdział 4.1 Rozdział 4.2 Rozdział 4.3 Rozdział 4.4 Rozdział 4.5 9RTQYCF\GPKG P NKOKPCELCRQđæE\GēV[RW6KRT\GNKE\CPKGUKCVGM Eliminacja połączeń typu T ...................................................a...........................................390 Ponowna triangulacja...................................................a...................................................a..391 Implementacja...................................................a...................................................a.............392 Podsumowanie...................................................a...................................................a............393 5\[DMKGQDNKE\GPKCPQTOCNP[EJFNCRÎNY[UQMQħEK Normalne dla dowolnych siatek ...................................................a....................................395 Normalne pól wysokości ...................................................a...............................................396 Podsumowanie...................................................a...................................................a............399 Kod źródłowy ...................................................a...................................................a.............399 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................399 5\[DMKGPQTOCNPGFNCđCV P Definicje ...................................................a...................................................a.....................401 Podejścia tradycyjne ...................................................a...................................................a...402 Inne rozwiązania...................................................a...................................................a.........402 Prostszy sposób...................................................a...................................................a...........402 Inne zalety...................................................a...................................................a...................403 Jaką dokładność uzyskujemy?...................................................a.......................................403 Podsumowanie...................................................a...................................................a............403 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................404 5\[DMKGKRTQUVGY[MT[YCPKG\CUđCPKCPKC Problem widzialności...................................................a...................................................a..405 Algorytm PLP...................................................a...................................................a.............406 Algorytm cPLP ...................................................a...................................................a...........407 Zalety algorytmów...................................................a...................................................a......408 Wyniki eksperymentów ...................................................a.................................................408 Podsumowanie...................................................a...................................................a............409 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................410 6YQT\GPKGQRV[OCNK\CELCKTGPFGTKPIRCUMÎYVTÎLMæVÎY Paski trójkątów ...................................................a...................................................a...........411 Tworzenie pasków trójkątów...................................................a.........................................413 Optymalizacja ...................................................a...................................................a.............416 Rendering...................................................a...................................................a....................417 Paski trójkątów przyjazne dla pamięci podręcznej...................................................a........417 Paski dla ciągłych poziomów szczegółowości ...................................................a..............417 Podsumowanie...................................................a...................................................a............418 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................418 10 Perełki programowania gier. Vademecum profesjonalisty. Tom 3 Rozdział 4.6 1DNKE\CPKG\QRV[OCNK\QYCP[EJQDU\CTÎYEKGPKC Rozdział 4.7 Rozdział 4.8 Rozdział 4.9 FNC\đQľQP[EJ\GUVCYÎYFCP[EJ P Poprzednie algorytmy...................................................a...................................................a.419 Algorytm...................................................a...................................................a.....................420 Algorytm optymalizacji ...................................................a.................................................421 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................423 2QF\KCđRQYKGT\EJPKYCPKOCELKRQUVCEK Sposoby podziału...................................................a...................................................a........425 Hierarchia kości i bufor akumulacji wierzchołków...................................................a.......430 Optymalizacje ...................................................a...................................................a.............431 Łączymy wszystko...................................................a...................................................a......433 Kod źródłowy ...................................................a...................................................a.............435 Podsumowanie...................................................a...................................................a............435 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................435 7FQUMQPCNQPCFGHQTOCELCMQħEK P Tło...................................................a...................................................a...............................437 Proste metody ...................................................a...................................................a.............438 Dodawanie kości...................................................a...................................................a.........438 Zmiana wag ...................................................a...................................................a................439 Łączymy wszystko i przyspieszamy działanie ...................................................a..............443 Podsumowanie...................................................a...................................................a............445 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................445 4F\GēU[UVGOWTGCNKUV[E\PGIQRQTWU\CPKCRQUVCEKæ Problem — przejście do dowolnego celu ...................................................a......................448 Problem — płynne przejście między animacjami ...................................................a.........449 Rdzeń nowego rozwiązania — lokalne modyfikatory z niezależnymi stosunkami przejść...................................................a..............................451 Zastosowanie — ruch do dowolnego celu...................................................a.....................452 Modyfikatory przemieszczenia...................................................a......................................453 Zastosowanie — przejścia ...................................................a.............................................454 Dodatkowe informacje...................................................a...................................................a455 Podsumowanie...................................................a...................................................a............455 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................455 Rozdział 4.10 -QORKNCVQTRTQITCOQYCNPGIQUJCFGTCYKGT\EJQđMÎY  Programowalny shader wierzchołków...................................................a...........................457 Kompilator...................................................a...................................................a..................459 Składniki kompilatora...................................................a...................................................a.460 Podsumowanie...................................................a...................................................a............464 Podziękowania...................................................a...................................................a............464 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................464 Rozdział 4.11 2TQOKGPKG\DKNNDQCTFÎY P Macierze ...................................................a...................................................a.....................467 Wierzchołki...................................................a...................................................a.................468 Mapowanie UV...................................................a...................................................a...........468 Podsumowanie...................................................a...................................................a............470 Rozdział 4.12 5\VWE\MKVTÎLY[OKCTQYGYK\QOGVT[E\P[EJTF\GPKCEJIKGT  Przejście do trzeciego wymiaru ...................................................a.....................................472 Podsumowanie...................................................a...................................................a............477 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................477 Spis treści 11 Rozdział 4.13 5[OWNCELCMT\[YK\P\CRQOQEæOCRPQTOCNP[EJ Mapy normalnych...................................................a...................................................a.......479 Opis procesu ...................................................a...................................................a...............480 Przygotowanie danych...................................................a...................................................a481 Rzucanie promieni ...................................................a...................................................a......481 Uzyskiwanie szczegółów...................................................a...............................................483 Przetwarzanie końcowe ...................................................a.................................................483 Często spotykane problemy...................................................a...........................................484 Inne podejście ...................................................a...................................................a.............485 Podsumowanie...................................................a...................................................a............485 Podziękowania...................................................a...................................................a............485 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................486 Rozdział 4.14 /GVQF[F[PCOKE\PGIQTGCNKUV[E\PGIQQħYKGVNGPKCVGTGPW  Tło...................................................a...................................................a...............................487 Taksonomia rozwiązań ...................................................a..................................................489 Światło słoneczne — kąt horyzontu, elipsy cienia i wielomianowe mapy tekstur...........489 Światło z nieba — łaty i aproksymacja metodą radiosity.................................................492 Animowane cienie chmur ...................................................a..............................................493 Rozwiązanie bazujące na sekwencjach wideo...................................................a...............495 Obiekty, które nie są terenem ...................................................a........................................496 Podsumowanie...................................................a...................................................a............496 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................496 Rozdział 4.15 /GVQFCQħYKGVNGPKCWľ[YCLæECOCRU\GħEKGPP[EJ  Fizyczne właściwości map sześciennych ...................................................a......................499 Jak pobrać dane z mapy sześciennej lub umieścić je na niej............................................500 Rendering map sześciennych...................................................a.........................................501 Kodowanie pokrywy chmur ...................................................a..........................................502 Kodowanie świateł na mapie sześciennej...................................................a......................504 Kodowanie świateł rozmytych na mapach sześciennych .................................................504 Kodowanie cyklu dnia i nocy na mapie sześciennej ...................................................a.....505 Podsumowanie...................................................a...................................................a............505 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................506 Rozdział 4.16 6GMUVWTQYCPKGRTQEGFWTCNPG P Parametry i procedury...................................................a...................................................a.507 Skupiamy się na grach ...................................................a...................................................a508 Akceleracja sprzętowa ...................................................a...................................................a511 Podsumowanie...................................................a...................................................a............511 Podziękowania...................................................a...................................................a............512 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................513 Rozdział 4.17 7PKMCNPGVGMUVWT[ P Tekstury proceduralne ...................................................a...................................................a515 Inteligentne buforowanie tekstur ...................................................a...................................516 Model łączeń...................................................a...................................................a...............516 Mapowanie warstw i przekształcenia ...................................................a............................516 Źródła i filtry warstw ...................................................a...................................................a..517 Metody łączenia...................................................a...................................................a..........518 Wartości sterujące...................................................a...................................................a.......518 Tekstury dynamiczne...................................................a...................................................a..519 Skalowalność ...................................................a...................................................a..............519 Łączenie wykonywane w procesorze czy karcie graficznej? ...........................................520 Demo...................................................a...................................................a...........................521 12 Perełki programowania gier. Vademecum profesjonalisty. Tom 3 Podsumowanie...................................................a...................................................a............522 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................522 Rozdział 4.18 6GMUVWT[LCMQVCDNKEGRT\GINæFQYG YQDNKE\GPKCEJQħYKGVNGPKCFNCRKMUGNKP Oświetlenie z rozbłyskiem dla pikseli bez korzystania z amapy sześciennej w celu normalizacji (mapowanie n.h/h.h)...................................................a....................523 Wykładnik rozbłysku dla pikseli na podstawie mapy (n.h)k ............................................525 Opalizacja przesunięcia kolorów...................................................a...................................528 Światła punktowe z poprawnym zanikiem oparte na pikselach .......................................529 Światła kierunkowe i reflektory z poprawnym zanikiem oparte na pikselach .................530 Podsumowanie...................................................a...................................................a............531 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................531 Rozdział 4.19 4GPFGTKPIY[MQT\[UVWLæE[TúE\PKGVYQT\QPG OQFGNGEKGPKQYCPKC P Modele cieniowania...................................................a...................................................a....533 Model cieniowania bazujący na mikrofasetach...................................................a.............534 Cieniowanie NDF ...................................................a...................................................a.......535 Mapowanie nierówności w NDF ...................................................a...................................537 Rozszerzenia ...................................................a...................................................a...............538 Podsumowanie...................................................a...................................................a............538 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................538 Część V 5KGèKIT[FNCYKGNWITCE\[G 9RTQYCF\GPKG P Rozdział 5.1 /KPKOCNK\CELCQRÎļPKGēYITCEJ465  Blokowanie klatek a blokowanie zdarzeń ...................................................a.....................545 Synchronizacja czasu...................................................a...................................................a..549 Podsumowanie...................................................a...................................................a............551 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................552 Rozdział 5.2 Rozdział 5.3 2TQVQMÎđUKGEKQY[FNCUVTCVGIKKE\CUWT\GE\[YKUVGIQ Inne protokoły...................................................a...................................................a.............553 Nasz protokół...................................................a...................................................a..............555 Udoskonalanie ...................................................a...................................................a............557 Użyteczne moduły ...................................................a...................................................a......559 Pułapki w grze StarTopia...................................................a...............................................560 Przykładowa gra ...................................................a...................................................a.........562 Podsumowanie...................................................a...................................................a............562 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................562 NCUV[E\PCCTEJKVGMVWTCU[OWNCELKFNCIKGT \QITQOPæNKE\DæITCE\[ P Opis architektury ...................................................a...................................................a........563 Klasy pomocnicze...................................................a...................................................a.......564 Klasy podstawowe ...................................................a...................................................a......567 Zarządcy i fabryki...................................................a...................................................a.......570 Łączymy wszystko...................................................a...................................................a......572 Podsumowanie...................................................a...................................................a............574 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................574 Rozdział 5.4 Rozdział 5.5 Rozdział 5.6 Spis treści 13 5MCNQYCNPGUGTYGT[IKGTUKGEKQY[EJ  Strategie zapewniające grę w pełni fair ...................................................a.........................577 Projektowanie skalowalnych serwerów...................................................a.........................579 Rozkład obciążenia...................................................a...................................................a.....584 Optymalizacja ...................................................a...................................................a.............587 Podsumowanie...................................................a...................................................a............590 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................590 5GTKCNK\CELCQDKGMVÎYDC\WLæECPCU\CDNQPCEJ Istniejące rozwiązania...................................................a...................................................a.591 Przenośność ...................................................a...................................................a................593 Klasa Serializer...................................................a...................................................a...........594 Możliwe rozszerzenia i optymalizacje...................................................a...........................599 Dalsze rozszerzanie możliwości ...................................................a....................................601 Podsumowanie...................................................a...................................................a............602 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................602 $G\RKGE\PGIPKC\FCP Standard IPSec...................................................a...................................................a............603 Założenia...................................................a...................................................a.....................604 Związki bezpieczeństwa ...................................................a................................................604 Format pakietu ...................................................a...................................................a............605 Wysyłanie danych...................................................a...................................................a.......607 Otrzymywanie danych ...................................................a...................................................a608 Przykładowa implementacja...................................................a..........................................610 Interfejs CryptoAPI ...................................................a...................................................a....611 Wydajność ...................................................a...................................................a..................612 Bezpieczeństwo ...................................................a...................................................a..........613 Podsumowanie...................................................a...................................................a............613 Bibliografia ...................................................a...................................................a.................613 Rozdział 5.7 0CT\úF\KGU[OWNCELKKOQPKVQTQYCPKCUKGEK  Interfejs ...................................................a...................................................a.......................615 Monitoring sieci...................................................a...................................................a..........616 Symulacja połączeń TCP...................................................a...............................................617 Symulacja połączeń UDP ...................................................a..............................................617 Symulacja przepustowości komputera ...................................................a..........................618 Podsumowanie...................................................a...................................................a............618 Rozdział 5.8 6YQT\GPKGIKGTFNCYKGNWITCE\[ \Y[MQT\[UVCPKGO KTGEV2NC[P Architektura systemu DirectPlay...................................................a...................................619 Transmisja danych ...................................................a...................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Perełki programowania gier. Vademecum profesjonalisty. Tom 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: