Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00141 003088 21536170 na godz. na dobę w sumie
Perfekcyjnie dobrani. Psychologia szczęśliwych związków - książka
Perfekcyjnie dobrani. Psychologia szczęśliwych związków - książka
Autor: , Liczba stron: 400
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2021-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Odkryj tajemnice typów osobowości

Koniec ze stereotypami

Kiedy byłeś dzieckiem, wszystko było prostsze -- albo się kogoś lubiło, albo się go tłukło. Dorastanie sprawiło, że kontakty z ludźmi stały się znacznie bardziej skomplikowane. Niemały szok towarzyszył odkryciu, że otaczający Cię ludzie różnią się od Ciebie. Mają inne zainteresowania, potrzeby, poglądy, uczucia i podejście do życia. Nagle okazało się, że trzeba włożyć naprawdę sporo wysiłku w to, aby kogoś poznać, zaprzyjaźnić się z nim albo związać. Jak to wszystko ogarnąć i nie zwariować?

Autorzy tej fascynującej książki wręczą Ci klucz do zrozumienia człowieka. Tworząc podział na typy osobowości, zdradzą Ci pewien sekret. Zrozumiesz, dlaczego z pewnymi ludźmi tak łatwo nawiązujesz nić porozumienia, podczas gdy inni doprowadzają Cię do szału. Pomogą Ci także odkryć własną osobowość oraz rozszyfrować i zaakceptować zachowanie Twojego życiowego partnera. A jeśli szukasz partnera idealnego, ta książka stanie się przewodnikiem w niezwykłej podróży, u kresu której czeka Twoja prawdziwa miłość.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Perfekcyjnie dobrani. Psychologia szczêœliwych zwi¹zków Autor: Paul D. Tieger, Barbara Barron-Tieger T³umaczenie: Ma³gorzata Sierakowska ISBN: 978-83-246-2021-0 Tytu³ orygina³u: Just Your Type: Create the Relationship You ve Always Wanted Using the Secrets of Personality Type Format: 180x235, stron: 400 Odkryj tajemnice typów osobowoœci • Jeœli jesteœ w zwi¹zku — poznaj i zrozum swojego partnera • Jeœli jesteœ singlem — znajdŸ swoj¹ drug¹ po³ówkê • Jeœli jesteœ ciekawy œwiata — dowiedz siê, w co graj¹ ludzie Koniec ze stereotypami Kiedy by³eœ dzieckiem, wszystko by³o prostsze — albo siê kogoœ lubi³o, albo siê go t³uk³o. Dorastanie sprawi³o, ¿e kontakty z ludŸmi sta³y siê znacznie bardziej skomplikowane. Niema³y szok towarzyszy³ odkryciu, ¿e otaczaj¹cy Ciê ludzie ró¿ni¹ siê od Ciebie. Maj¹ inne zainteresowania, potrzeby, pogl¹dy, uczucia i podejœcie do ¿ycia. Nagle okaza³o siê, ¿e trzeba w³o¿yæ naprawdê sporo wysi³ku w to, aby kogoœ poznaæ, zaprzyjaŸniæ siê z nim albo zwi¹zaæ. Jak to wszystko ogarn¹æ i nie zwariowaæ? Autorzy tej fascynuj¹cej ksi¹¿ki wrêcz¹ Ci klucz do zrozumienia cz³owieka. Tworz¹c podzia³ na typy osobowoœci, zdradz¹ Ci pewien sekret. Zrozumiesz, dlaczego z pewnymi ludŸmi tak ³atwo nawi¹zujesz niæ porozumienia, podczas gdy inni doprowadzaj¹ Ciê do sza³u. Pomog¹ Ci tak¿e odkryæ w³asn¹ osobowoœæ oraz rozszyfrowaæ i zaakceptowaæ zachowanie Twojego ¿yciowego partnera. A jeœli szukasz partnera idealnego, ta ksi¹¿ka stanie siê przewodnikiem w niezwyk³ej podró¿y, u kresu której czeka Twoja prawdziwa mi³oœæ. • Ustal typ Twojej w³asnej osobowoœci. • SprawdŸ, jak dzia³asz na innych ludzi. • Poznaj powszechne przyczyny konfliktów. • Odkryj, jak zbudowaæ szczêœliwy zwi¹zek na ca³e ¿ycie. Spis treści Podziękowania CZĘŚĆ I Tajemnica szczęśliwej miłości Rozdział 1 „Ja o chlebie, ty o niebie” Rozdział 2 Odkrywamy tajemnice typów osobowości Rozdział 3 Szyty na miarę — weryfikujemy Twój typ osobowości CZĘŚĆ II Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 9 Jak kochać swoją drugą połowę — wprowadzenie do kombinacji par Tradycjonaliści²: PS z PS Tradycjonaliści z empirykami: PS z PO Tradycjonaliści z konceptualistami: PS z NM Tradycjonaliści z idealistami: PS z NU Empiryści²: PO z PO Empiryści z konceptualistami: PO z NM Rozdział 10 Empiryści z idealistami: PO z NU Rozdział 11 Konceptualiści²: NM z NM Rozdział 12 Konceptualiści z idealistami: NM z NU Rozdział 13 Idealiści²: NU z NU Rozdział 14 Co dalej? Końcowe uwagi, sugestie i propozycje dalszej lektury Dodatek O badaniach na potrzeby Twojego Ideału 7 9 11 21 45 79 91 111 147 183 219 239 275 309 327 361 381 389 CZĘŚĆ I Tajemnica szczęśliwej miłości „Kiedyś myślałem, że moja żona jest po prostu nieśmiała i musi z tego wyrosnąć. Dziś szanuję to, że czasem chce pobyć sama, i staram się czę- ściowo sam zaspokajać swoją potrzebę działania i spotykania się z innymi”. „Oboje bardzo troszczymy się o nasz związek. Nie ranimy się nawzajem i nie jesteśmy porywczy. Tajemnica tkwi w tym, że zawsze wiemy, czego się po sobie spodziewać”. „Mój mąż wręcz zmusza nas do tego, byśmy zawsze dyskutowali na różne tematy. Dzięki temu nasz związek jest o wiele głębszy i daje nam więcej zadowolenia”. „Nie jesteśmy z tych »słodkich i milutkich« par. Oboje cieszymy się z tego, że nasz związek w niczym nie przypomina takiego ciepłego kocyka”. „Naszym największym wyzwaniem jest to, by być ze sobą w ciągłym kontakcie. Gdy któreś z nas zafascynuje się jakiś nowym pomysłem, zamykamy się z nim we własnym świecie”. „Kiedyś zdarzyło mi się wspomnieć, że przydałaby nam się półka nad pralką. Tego wieczoru mój partner poszedł późno spać, bo montował tę półkę. Bez zbędnego ociągania się — po prostu to zrobił!”. „JA O CHLEBIE, TY O NIEBIE” Rozdział 1 „Ja o chlebie, ty o niebie” Sylwia i Jacek wierzyli, że są dla siebie stworzeni. Poznali się na studiach, mieli mniej więcej takie same zainteresowania, pochodzili z podobnych rodzin. Kiedy ułożyli sprawy związane z karierą, wzięli ślub. Choć dobrze wiedzieli, że różnią się pod wieloma względami, czuli też, że to właśnie te różnice przyciągały ich do siebie. Jacek był bardzo towarzyski, pełen entuzjazmu i nowych pomysłów, Sylwia zaś łagodna, praktyczna i od- powiedzialna. Każde z nich równoważyło słabości drugiego i dopełniali swoje mocne strony. Jednak kilka miesięcy po ślubie w ich sielankę zaczęło stopniowo wkradać się ciągłe, wyczuwalne napię- cie. Szybko wyszło na jaw, że w głębi duszy Sylwia jest tradycjonalistką. Jako bardzo konserwatywna osoba marzyła o tym, by wieść stateczne, z góry zaplanowane życie. Pracowita, spokojna i niezwykle sumienna w dopełnianiu wszelkich obowiązków, w najmniejszych szczegółach planowała ich wspól- ną przyszłość, oszczędzała pieniądze na kupno ładnych rzeczy i zawsze z entuzjazmem mówiła o założeniu rodziny oraz zamieszkaniu w mieście, z którego pochodziła. Za to Jacek był uosobieniem człowieka renesansu — wiecznie zmieniał swój pomysł na życie i planował coś nowego. Wrodzona przedsiębiorczość nakazywała mu bez przerwy angażować się w nowe przedsięwzięcia, często na granicy opłacalności. Na gruncie towarzyskim był niezwykle otwarty, ugodowy, pełen zrozu- mienia dla innych i wiecznie spragniony nowych doznań. Daleko mu było do marzeń Sylwii o ustat- kowaniu się. Chciał przemierzać z nią świat i od- krywać nowe, nieznane im kultury. To, co na początku przyciągało Sylwię i Jacka do siebie, powoli przeradzało się w nieuniknioną frustrację. Sylwia namawiała Jacka na kupno domu w sąsiedztwie, on z kolei starał się ją przekonać, by pożyczyli przyczepę kempingową od jego znajo- mego i spędzili trochę czasu na podróżowaniu po kraju. Czuł, że żona, zamiast wspierać go i zachęcać do realizacji nowych pomysłów oraz zaspokajania głodu wrażeń, bezustannie krytykowała go, ogra- niczała i podważała jego autorytet. Sylwia nato- miast, choć bardzo się starała, nie umiała dostrzec w pomysłach Jacka niczego poza kolejnymi pro- blemami. Zaczynała się też coraz bardziej martwić o ich perspektywy i sytuację finansową, gdyż w dalszym ciągu nie udawało jej się nakłonić męża, by zaczął poważnie myśleć o przyszłości. Starali się rozmawiać ze sobą o tym, co ich gnębi, ale nie umieli się porozumieć, co tylko po- tęgowało ich frustrację i sprawiało, że oboje zaj- mowali pozycję obronną. Sylwia zaczęła się wy- cofywać, czując, że Jacek nie wspiera jej, a co więcej — rani ją. Ten natomiast miotał się, raz starając się nakłonić żonę, aby dała im jeszcze jedną szansę, a raz wypadając z domu jak burza na kolejne spotkanie z przyjaciółmi. Po trzech la- tach kłótni, wycofywania się i budowania między sobą coraz wyższego muru zdecydowali w koń- cu, że po prostu za bardzo do siebie nie pasują, i dołączyli do grona ponad 30 małżeństw, które biorą rozwód. 11 PERFEKCYJNIE DOBRANI Jak mogłyby potoczyć się sprawy, gdyby Sylwia i Jacek umieli rozmawiać ze sobą w lepszy, bar- dziej konstruktywny sposób? Co by się stało, gdy- by nie tylko zrozumieli, co ich różni, ale i pod- chodzili do tych różnic jak do czegoś, co może ich wzbogacić? A co, jeśli zamiast starać się nawzajem zmienić, spróbowaliby cieszyć się swoją indywi- dualnością i ustanowić wspólną płaszczyznę po- rozumienia? Może udałoby im się uniknąć cier- pienia, które oboje odczuwali, i uratować swoje małżeństwo. Być może. Wprawdzie nie wszystkie pary są tak dalece niedopasowane jak Sylwia i Jacek, ale zdarza się to stosunkowo często. Według naszych ostatnich ba- dań (rozbudowanego projektu badawczego, obej- mującego naukową obserwację i szczegółowe wy- wiady z parami, które brały w tym udział) ponad 40 par przyznaje, że miewa regularne problemy w związku, co przejawia się na wiele sposobów, od nieokreślonego niezadowolenia i rozgoryczenia, aż po głębokie cierpienie. Większość partnerów szczerze pragnie, by sprawy między nimi uległy poprawie, ale ponieważ nie są nawet w stanie zro- zumieć istoty problemu, tym bardziej nie wiedzą, jak go naprawić. Dlaczego tak wielu ludzi jest tak bardzo niezadowolonych? Dlaczego tak ciężko jest sprawić, by związek dobrze funkcjonował? Czy nie jest tak, że „miłość wszystko zwycięża”? Oczywiście, jest wiele powodów, dla których związki się rozpadają, ale jednym z ważniejszych jest to, że większość osób wkracza w nowe relacje, kiedy są jeszcze młode, niedoświadczone i same siebie do końca nie znają, nie mówiąc już o swoich partnerach. Kiedy doda się do tego ogromną pre- sję wywieraną na młodych przez troskliwych ro- dziców, przyjaciół, instytucje religijne oraz media, które nakłaniają ich, aby jak najszybciej się „ustat- kowali” (i pobrali), nic dziwnego, że wiele par po- chopnie decyduje się na ślub, przyjmując, że tak 12 już widocznie musi być. Poza tym mimo że obecna średnia długość życia znacznie przekracza tę sprzed zaledwie kilku pokoleń (kiedy małżeństwo na całe życie trwało około dwudziestu lat), ludzie nadal oczekują, że przeżyją swe życie szczęśliwie u boku jedynego, ukochanego partnera, choć może to oznaczać nawet sześćdziesiąt wspólnie spędzonych lat. To bardzo długo, nawet dla najwspanialszego małżeństwa! A czy jest coś dziwnego w tym, że przyciągają nas osoby zupełnie od nas różne? Większość z nas, jak Sylwia i Jacek, w niewyjaśniony sposób lgnie do całkowicie odmiennych osób. Cechy, które wydawały nam się takie czarujące i ekscytujące podczas magicznego okresu zalotów, okazują się znacznie mniej atrakcyjne, kiedy odkrywamy, że partner jest taki na co dzień! Zamiast rozumieć, akceptować i doceniać ukochane osoby za to, kim są, mimowolnie sprawiamy, że to, co nas różni, staje się głównym źródłem frustracji, irytacji i nie- zadowolenia. Zamiast pielęgnować nasze różnice, sprzeciwiamy się im i staramy się jak najbardziej upodobnić partnerów do siebie. Podkopujemy fundamenty związku przez bezustanne krytyko- wanie, narzekanie, obwinianie i lekceważenie cech oraz wrodzonych skłonności ukochanych osób. Większość par angażuje się w tę kampanię osła- biającą relację, działając w bardzo subtelny i za- woalowany sposób. Rzadko zdarza się, że jasno i uczciwie odnoszą się do swojego problemu. Po prostu przestają rozmawiać — naprawdę rozma- wiać. Wydaje się więc, że główną przyczyną po- rażki w związkach jest nieumiejętność porozu- miewania się. To żadna nowość, prawda? Jednak biorąc pod uwagę, z ilu źródeł fachowego poradnictwa mo- żemy w dzisiejszych czasach korzystać, dziwne i smutne wydaje się to, że w dalszym ciągu nie na- uczyliśmy się skutecznie porozumiewać ze swoimi partnerami. Wielu „ekspertów” przedstawia swoje „JA O CHLEBIE, TY O NIEBIE” ulubione teorie, które mają wyjaśnić, dlaczego tak trudno jest zbudować i utrzymać satysfakcjonujący związek. Większość z nich oferuje proste, szybko działające sposoby, przypominające najnowszą modną dietę, dzięki której zrzucisz dziesięć kilo w tyle samo dni. Niektóre z tych metod rzeczywi- ście przynoszą rezultaty, przynajmniej tymczasowe. Niestety, w ostatecznym rozrachunku zawodzą, gdyż albo nie opierają się na żadnych wartościo- wych badaniach, albo nie w pełni rozumieją po- stępowanie ludzi, albo też z obu tych powodów naraz. Przekonanie o tym, że to różnica płci jest wszystkiemu winna, napędza cały wielki przemysł. Mężczyźni i kobiety są tak różni, że muszą wręcz pochodzić z różnych planet! Skoro nie mówią tym samym językiem, nie będą nim mówić i nie są w stanie się go nauczyć, nie należy się spodziewać, że kiedykolwiek się zrozumieją, a tym bardziej — że kiedykolwiek uda im się nawiązać prawdziwą komunikację. W ich przypadku porady bazujące na różnicach płci często okazują się trafione. Niestety, nie do końca dają się zastosować w przypadku 60 czy 70 osób, które nie odpowiadają stereotypowi. Skoro to nie różnice płci odpowiadają za brak porozumienia między partnerami, czyli główne źródło konfliktu, to w czym należy szukać przy- czyny rozpadu związków? Odpowiedź brzmi — w różnicach osobowości, w naszej naturze. Ludzie nie są tacy sami. Mamy różne zasoby energii, zwra- camy uwagę na inne rzeczy wokół nas, podejmuje- my decyzje, opierając się na różnych przesłankach, i odmiennie kształtujemy swoje życie, w zależności od tego, co dla nas najkorzystniejsze. Wszystkie te niezmiernie istotne i fundamentalne cechy skła- dają się na całokształt naszej osobowości, czyli coś, co w znacznej mierze wykracza poza samo pojęcie płci. Taką właśnie wszechstronną perspektywę możemy uzyskać dzięki doskonałemu zrozu- mieniu Typów Osobowości. Demaskujemy mit, że to wszystko wina płci Zwolennicy poglądu, zgodnie z którym płeć sta- nowi barierę nie do pokonania na drodze do skutecznej komunikacji, bez wątpienia uderzają w czuły punkt niezliczonej rzeszy osób niezado- wolonych z tego, jak układają się ich relacje z part- nerem. Większość z nas zgadza się z tym, że ko- biety i mężczyźni rzeczywiście się różnią, i to pod wieloma podstawowymi względami. Część pań odpowiada stereotypowi kobiecości, zgodnie z któ- rym powinny być wrażliwe, uczuciowe, opiekuńcze i otwarte, podobnie jak część mężczyzn ma typowe cechy męskie, takie jak twardy charakter, chęć rywalizacji, niezależność i powściągliwość w oka- zywaniu uczuć. Jednak z naszych badań wynika, że panie i panowie o tych typach osobowości sta- nowią zaledwie od 30 do 40 społeczeństwa. Witamy we wspaniałym świecie Typów Osobowości Istnieje spora szansa, że teoria typów osobowości nie jest Ci obca. Może nawet udało Ci się już okre- ślić swój typ dzięki przeczytaniu jednej z wielu książek na ten temat, wykorzystaniu instrumentu MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)* — wskaźnika psychologicznego do określania typu osobowości — bądź uczestnictwu w warsztatach lub semina- riach z tej dziedziny. W ciągu ostatnich dwudzie- stu pięciu lat teoria typów osobowości pomogła ponad trzydziestu milionom osób dokonać warto- ściowej, dogłębnej analizy ich samych i innych ludzi, dzięki czemu zaczęło im się lepiej powodzić * Nazwa Myers-Briggs Type Indicator oraz jej skrót MBTI stanowią zarejestrowany znak handlowy wy- dawnictwa Consulting Psychologists Press, Inc. 13 PERFEKCYJNIE DOBRANI — zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Teoria typów osobowości, wywodząca się z prac szwedzkiego psychologa Karla Junga, zyskała ogromną popularność dzięki staraniom dwóch wybitnych Amerykanek: Katharine Briggs i jej córki, Isabel Briggs Myers. Udało im się opraco- wać doskonałe narzędzie, wykorzystywane każdego dnia przez tysiące doradców, terapeutów i wycho- wawców. Ponadto wiele przedsiębiorstw znajdują- cych się na liście pięciuset najlepszych amerykań- skich firm uznało, że jest to najskuteczniejsze narzędzie do poprawy komunikacji interperso- nalnej. Czym więc są typy osobowości i jak ich zna- jomość pomaga ludziom lepiej się zrozumieć? Typy osobowości tworzą system, dzięki któremu lepiej rozumiemy ludzkie zachowania. Wyróż- niamy szesnaście znacznie różniących się od sie- bie typów osobowości. Każdy z nich jest jednakowo wartościowy i wyposażony zarówno we wrodzone mocne strony, jak i w cechy stanowiące o poten- cjalnych słabościach. Choć każdy z nas jest wy- jątkowy, często osoby należące do tego samego typu wykazują istotne podobieństwa, na przykład są tak samo towarzyscy lub zamknięci w sobie, realistyczni lub obdarzeni bujną wyobraźnią, lo- giczni lub emocjonalni, poważni lub weseli. Teoria typów osobowości stroni od wąskotorowego my- ślenia kategoriami stereotypów na temat różnic między kobietami a mężczyznami, w zamian ofe- ruje zaś jaśniejsze i bogatsze ujęcie osobowości, dzięki temu, że pomaga każdemu z nas zrozumieć, jakimi kierujemy się wartościami oraz skąd czer- piemy energię i motywację. Przeprowadziliśmy setki szczegółowych wywiadów z parami, w któ- rych występowały wszelkie możliwe kombinacje typów i które znały oraz wykorzystywały teo- rię typów osobowości do poprawy komunikacji w swoim związku. Nie zaskoczyło nas wcale, że w rozmowach tych jak echo powracało pełne me- lancholii stwierdzenie: „Żałuję, że wcześniej nie znaliśmy teorii typów osobowości. Tyle rzeczy w naszym związku wyglądałoby zupełnie inaczej!”. Co więcej, praktycznie wszyscy nasi rozmówcy zapytani o to, jakiej rady udzieliliby innym parom o podobnym połączeniu typów, odpowiadali zgod- nie: „Zapoznajcie się z teorią typów osobowości”. O autorach Kierowani chęcią zgłębienia wszystkich tajników tego potężnego modelu ludzkich zachowań, w ciągu ostatnich dwudziestu lat przeprowadziliśmy wiele badań, napisaliśmy cztery książki i przeszkoliliśmy tysiące specjalistów w dziedzinie teorii typów osobowości. Zaczynaliśmy jako doradcy zawodowi. Udało nam się wtedy napisać prawdziwy bestseller — Rób to, do czego jesteś stworzony. Książka ta pomogła ponad pięciuset tysiącom osób w odna- lezieniu ich wymarzonej ścieżki kariery, zgodnej z ich typem osobowości. Gdy urodziło nam się dziecko, napisaliśmy poradnik Nurture by Nature (Wychowaj dziecko zgodnie z jego naturą — przyp. tłum.), który pomaga rodzicom zrozumieć, jaki typ osobowości ma ich pociecha. Dzięki temu mogą oni lepiej wychować swoje dziecko i obda- rzyć je większym szacunkiem, co pomaga zmniej- szyć liczbę konfliktów na linii rodzic — maluch. Następnie za namową wielu kolegów i czytelników napisaliśmy The Art of SpeedReading People. W tej książce opisaliśmy system, dzięki któremu można błyskawicznie ocenić, z kim mamy do czynienia, by jak najszybciej zacząć mówić je- go językiem. Tym razem postanowiliśmy stawić czoła nowemu, niezmiernie ważnemu wyzwaniu. Chcemy pomóc partnerom lepiej się zrozumieć i nauczyć wzajemnie się cenić, aby dzięki tym umiejętnościom potrafili zbudować bardziej satys- fakcjonujące związki. 14 „JA O CHLEBIE, TY O NIEBIE” Badania Właściwie wszyscy, którzy mieli do czynienia z teorią typów osobowości, zgodzą się z tym, że można ją natychmiast zastosować do ich związków. Bez względu na to, czy prowadzimy warsztaty na temat pracy w zespole, wychowywania dzieci, czy też wyboru ścieżki kariery, uczestnicy seminariów zawsze pytają o związki, w których żyją: Czy nasz związek ma szansę na sukces, czy też jest z góry skazany na niepowodzenie? Czy istnieje coś takiego jak jeden, idealny dla nich typ osobowości? Czy osoby o pewnych określonych typach osobowości dogadują się lepiej niż inne? Czy związek oparty na przeciwieństwach ma szansę przetrwać? Choć przez wiele lat udało nam się zebrać mnóstwo informacji i anegdot na ten temat, aż do chwili obecnej nie przeprowadzono rygorystycznych ba- dań naukowych o charakterze doświadczalnym, które pozwoliłyby nam sprawdzić naszą hipotezę. Brzmi ona następująco — im bliższe typy osobowo- ści reprezentuje dwójka ludzi, tym lepiej się rozumie i tym łatwiejszy tworzy związek. Im mniej wspólne- go mają ze sobą partnerzy, tym ciężej będą musieli pracować nad zrozumieniem swoich potrzeb, jed- nak nie przekreśla to ich szans na udaną relację! Zaczęliśmy od zaprojektowania wszechstron- nego programu badawczego — pierwszego tego typu narzędzia — który miał nam pomóc w ze- braniu dowodów na poparcie naszych obserwacji prowadzonych przez dwadzieścia lat wśród osób korzystających z teorii typów osobowości, uczest- ników warsztatów, rodziny, przyjaciół i współ- pracowników. Opracowaliśmy rozbudowany, ano- nimowy kwestionariusz on-line, dzięki któremu chcieliśmy między innymi przekonać się, co przed- stawiciele każdego z szesnastu typów osobowości uważali za najważniejsze w ich związkach. Osoby wypełniające kwestionariusz przytaczały też naj- powszechniejsze powody konfliktów oraz opisy- wały, na czym według nich polega tajemnica szczę- śliwej relacji. Ankietowani opowiadali o swoich doświadczeniach, nadziejach i rozczarowaniach. W szczegółach opisywali to, co ich zbliżyło, jak i to, co sprawiło, że zaczęli się od siebie oddalać. Z chęcią dzielili się też pomysłami zaczerpniętymi ze swoich związków na to, by stworzyć łatwiejszą, bardziej zgodną i przyjemną relację. Kwestiona- riusz wypełniło grubo ponad tysiąc osób repre- zentujących każdy z szesnastu typów i każdy przedział wiekowy, różne poziomy wykształcenia i odmienne statusy majątkowe. Były wśród nich osoby tuż po ślubie, żyjące w drugim lub trzecim małżeństwie oraz partnerzy, którzy byli ze sobą przez ponad pięćdziesiąt lat. Następnie przeprowadziliśmy rozmowy, tele- fonicznie lub osobiście, z setkami par z każdej możliwej kombinacji typów osobowości. Nasi rozmówcy niezwykle szczodrze dzielili się z nami swoimi obserwacjami na temat tego, co dawało im radość, a co wywoływało w nich frustrację. Wyja- wili nam swoje z trudem zdobyte tajemnice po- wodzenia i opowiedzieli o tym, co zadecydowało, że byli zadowoleni ze swojego związku. Co jednak najważniejsze, sformułowali cenne rady dla innych par, w których partnerzy stanowili podobne kom- binacje typów osobowości. Nasze badania wykazały, że spośród ponad tysiąca ankietowanych, którzy mieli za sobą pełen przekrój życiowych doświadczeń, aż 91 uznało umiejętność porozumiewania się za najważniejszą kwestię w udanym związku. Nieumiejętność po- rozumiewania się była najczęściej wymienianym powodem konfliktów. Wnioski z naszych badań nie pozostawiają żadnych wątpliwości — im lepsza komunikacja, tym większe zadowolenie partnerów ze związku. Znajomość typów osobowości skutecz- nie poprawia jakość porozumiewania się. W na- szej książce zamieściliśmy wiele dowodów i od- kryć z tej dziedziny, aby przedstawić Ci praktyczne 15 PERFEKCYJNIE DOBRANI porady, których zawsze Ci brakowało. Dzięki nim lepiej zrozumiesz siebie i swojego partnera, a także nauczysz się komunikować w lepszy, bardziej efektywny sposób. Rozwiązanie problemów z po- rozumiewaniem się pomoże Wam zmierzyć się z innymi wyzwaniami, przed którymi stają pary, jak na przykład bycie rodzicami czy też kwestie związane z dopasowaniem seksualnym. Opano- wanie języka, jakiego używa Twój partner, sprawi, że o wiele łatwiej poradzicie sobie z tymi pro- blemami. Twój ideał jest więc przede wszystkim poradnikiem skutecznej komunikacji. Dla kogo właściwie jest ta książka? I czy na pewno jej potrzebuję? Twój ideał — w przeciwieństwie do wielu innych poradników traktujących o związkach — został napisany z myślą o Tobie i Twojej drugiej połowie. Bez względu na to, jaki typ osobowości reprezen- tujesz (lub jaki typ reprezentuje Twój partner), ta książka jest właśnie dla Ciebie. Przedstawiciele każ- dej z możliwych kombinacji typów osobowości znajdą fragment tylko dla siebie. Nasza książka przyda się również osobom będącym na różnych etapach związku — tym, którzy dopiero zaczynają być razem, jak i tym, którzy są ze sobą od wielu lat. A ponieważ na różnych etapach życia mamy odmienne potrzeby i stajemy przed różnymi wy- zwaniami, w naszych badaniach uważniej przyj- rzeliśmy się też kwestiom związanym z wiekiem partnerów. To, czego się dowiedzieliśmy, pomoże Ci, bez względu na to, w jakim punkcie się znaj- dujesz. Polując na ideał Poznanie teorii typów osobowości pomoże mło- dym ludziom, którzy dopiero rozglądają się za odpowiednią osobą, lub tym, którzy już są w jakimś związku, ale nie mają pewności, czy partner jest na pewno „tym jedynym”. Jeśli należysz do tego grona czytelników, dzięki naszej książce dokładnie po- znasz swoje potrzeby i trafniej określisz, czy osoba, o której myślisz, ma szanse je zrealizować. Jeśli już teraz poznasz teorię typów osobowości, na- uczysz się podążać przed siebie, uważnie rozglą- dając się dokoła. Wprawdzie nie jest tak, że na każdego czeka gdzieś jeden, jedyny ideał, jednak aby odnaleźć prawdziwe spełnienie w związku, warto zawczasu dowiedzieć się ważnych rzeczy o sobie i o tym, czego się potrzebuje. Nasza książka może nawet zapobiec przyszłym cierpieniom, jeśli zdecydujesz się już teraz zakończyć relację, która po prostu nie jest dla Ciebie. Szczęśliwie zakochani A co, jeśli już z kimś jesteś, a do tego wszystko świetnie się układa? Do czego miałaby Ci się przy- dać ta książka? Z naszych badań wynika, że oso- by w wieku od osiemnastu do dwudziestu pięciu lat odczuwają największe zadowolenie ze swoich związków. Dla nich relacje, które budują, są ciągle czymś nowym i ekscytującym, a ich życie zawodo- we dopiero nabiera rumieńców. Większość osób w tym wieku może wydawać pieniądze jedynie na swoje potrzeby, nierzadko po raz pierwszy w życiu. Cieszą się dużą swobodą i mają stosun- kowo niewiele obowiązków (jedynie 6 ankie- towanych z tego przedziału wiekowego ma już dzieci). Na tym etapie wiele osób ma jeszcze bar- dzo idealistyczne nastawienie do życia i z ufnością patrzy w przyszłość. Jeśli przeczytasz Twój ideał na tym etapie, zyskasz świadomość swoich pra- gnień oraz umiejętność przekazania tego swojemu partnerowi, dzięki czemu Twoje szanse na zaspo- kojenie tych potrzeb wzrosną. Ponadto nasza książ- ka pomoże Ci docenić te aspekty Waszego związ- ku, które funkcjonują bez zarzutu, oraz lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre kwestie niezmiennie 16 „JA O CHLEBIE, TY O NIEBIE” wywołują konflikty. Jeśli trudności, z którymi się borykacie, wynikają z różnych typów osobowości, a problemy w związkach prawie zawsze biorą się właśnie stąd, należy zająć się nimi właśnie teraz, zanim przekształcą się w utarte schematy. Teoria typów osobowości pozwala na tak dokładną analizę, że wielu doradców małżeńskich i liczni duchowni gorąco polecają (a czasem wręcz nalegają), by partnerzy poznali wzajemnie swoje typy osobo- wości, zanim wstąpią w związek małżeński. Dwudziesto — i trzydziestolatki — karuzela kręci się dalej Większość partnerów w wieku od dwudziestu kilku do trzydziestu kilku lat zaczyna odczuwać rosnącą presję, która jest związana z wyborem i dalszym rozwojem kariery, a około 25 z nich rodzą się w tym czasie dzieci. Etap zalotów, podczas którego oboje prezentowali się z jak najlepszej strony, może już pomału odchodzić w niepamięć. Do związku wkrada się szara rzeczywistość, a wiele wyjąt- kowych cech partnera, niegdyś tak atrakcyjnych, teraz odbierana jest jako irytujące dziwactwa, co często prowadzi do sprzeczek. W międzyczasie oboje starają się na nowo określić swoje miejsce w innych relacjach. Są nie tylko mężem i żoną — powinni też odnaleźć się w sytuacji świeżo upie- czonych rodziców albo synowych i zięciów. Co wię- cej, wiele osób musi przejść tę pełną pułapek drogę bez wskazówek wyniesionych z domu rodzinnego, jako że ponad połowa małżeństw ich rodziców za- kończyła się rozwodem. Korzystanie z przydatnego narzędzia teorii typów osobowości wspomoże i umocni ich związek, zaoferuje im wspólny język i nowy wymiar wzajemnego szacunku. Pod presją Spośród wszystkich grup wiekowych to właśnie osoby pomiędzy trzydziestym a czterdziestym ro- kiem życia wykazują najwyższy poziom niezado- wolenia. Przyczyną tego stanu rzeczy może być to, że w tym czasie doświadczają najsilniejszej presji związanej z rozwojem kariery zawodowej, podej- mowaniem wiążących decyzji finansowych (takich jak kupno domu czy samochodu) oraz inwesto- waniem w przyszłość. Do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać fakt zostania rodzicami i wychowy- wania dzieci, co często bywa największym źródłem stresu dla par. Choć zdecydowana większość ro- dziców uważa, że potomstwo daje im najwięcej szczęścia w życiu, pociechy są też powodem nu- mer jeden, jeśli chodzi o dostarczanie mamie i tacie zmartwień. Twój typ osobowości ma duży wpływ na to, jakim wartościom hołdujesz i w jaki sposób wychowujesz swoje dzieci. Można się więc spo- dziewać, że partnerzy o różnych typach osobowości będą częściej spierać się w kwestiach wychowania swoich pociech, na przykład o to, jak dalece wy- magający, konsekwentni i liberalni powinni być. Umiejętność komunikowania się staję się więc coraz ważniejsza. Biorąc pod uwagę ogrom presji, której poddani są ludzie w tym wieku, nikogo nie powinien dziwić fakt, że właśnie w tej grupie odnotowuje się najwyższy współczynnik rozwo- dów. To właśnie w tym czasie ważą się przyszłe losy związków. Większość partnerów z tej grupy wiekowej jest już ze sobą od siedmiu do piętnastu lat, wielu z nich od dłuższego czasu nie jest spe- cjalnie szczęśliwych i w głębi duszy zastanawiają się oni nad tym, czy „to już wszystko, co ich w życiu czeka”. Partnerzy, którzy stopniowo oddalają się od siebie, zaczynają myśleć, że skoro i tak nic nie wskazuje na to, iż sytuacja ulegnie poprawie, mogą równie dobrze odejść już teraz, kiedy są jeszcze młodzi i na tyle atrakcyjni, by znaleźć sobie kogoś nowego. Partnerzy z tej grupy mogą jednak patrzeć w przyszłość z optymizmem, pod warunkiem że powstrzymają się od ucieczki, uczciwie spojrzą na siebie i swojego partnera, wezmą odpowiedzialność 17 PERFEKCYJNIE DOBRANI za swoje wady i znajdą zrozumienie dla niedo- ciągnięć swojej drugiej połowy. Z naszych badań wynika, że największym źródłem stresu w tym przedziale wiekowym są kariera i wychowywanie dzieci, więc im więcej satysfakcji udaje się partne- rom czerpać z tych dziedzin, tym lepiej układa się ich związek. Poznanie swojego typu osobo- wości ułatwi Ci wprowadzenie wielu zmian na lepsze w obu tych dziedzinach. Związki, którym uda się przetrwać tę burzę, często okazują się bliż- sze i silniejsze niż kiedykolwiek przedtem. Coraz lepiej z każdym dniem Jeszcze lepszą wiadomość mamy dla tych, którzy zostaną ze sobą na dłużej. Poziom zadowolenia osób między czterdziestym pierwszym a pięćdzie- siątym rokiem życia wzrasta, by pomiędzy pięć- dziesiątym pierwszym a sześćdziesiątym rokiem osiągnąć jeszcze wyższą wartość, głównie z po- wodu coraz większej dojrzałości, lepszego zro- zumienia samych siebie i partnera, pewniejszej i bardziej satysfakcjonującej sytuacji zawodowej oraz większej stabilności materialnej. W tym czasie oczekiwania tych osób stają się bardziej realistyczne, więc lepiej radzą sobie w sytuacjach spornych i, co najważniejsze, potrafią porozumiewać się ze sobą w naprawdę skuteczny sposób. Ta cha- rakterystyka często odnosi się też do partnerów budujących drugi lub trzeci związek małżeński, jako że wiele nauczyli się ze swoich poprzednich doświadczeń. Osoby w wieku od sześćdziesięciu jeden do siedemdziesięciu lat przyznają, że właśnie teraz przeżywają najlepszy okres życia, zwłaszcza jeśli cieszą się dobrym zdrowiem i nie są obar- czone poważnymi zobowiązaniami finansowymi. Mają nie tylko mniej obowiązków, ale też i więcej czasu na oddanie się zainteresowaniom, które przez wiele pracowitych lat zmuszone były odkła- dać na później. Więź między partnerami znacznie się umocniła dzięki dziesięcioleciom wspólnych doświadczeń, a oni sami znacznie lepiej poznali siebie nawzajem. Przez wszystkie te wspólnie spę- dzone lata i wiele trudnych chwil nauczyli się w istocie tego, co dzięki teorii typów osobowości można osiągnąć znacznie wcześniej — rozumieć, akceptować i cenić ukochaną osobę za to, kim jest. To właśnie największa korzyść ze znajomości typów osobowości. Bez względu na to, czy Twój związek trwa dwa miesiące, czy dwadzieścia lat, nasza książka pomoże Ci zobaczyć Twojego part- nera w zupełnie nowym świetle i na nowo docenić jego zalety. Jak zacząć Na Ciebie i Twojego partnera czeka mnóstwo cen- nych nagród, ale zdobycie ich będzie wymagało od Was wiele aktywnego wysiłku. Podejdźcie do tej książki jak do zeszytu ćwiczeń i interaktywnego poradnika, którym powinniście się dzielić. Będzie- my Cię wspierać poradami, jak krok po kroku przejść przez to ekscytujące i intelektualnie sty- mulujące doświadczenie. Z przeprowadzonych rozmów wiemy, że pary, które razem odpowiadały na pytania z kwestionariusza (nawet jeśli od wielu lat były razem) dowiedziały się wielu ważnych rzeczy o swoim partnerze, których wcześniej nie były świadome. Wiele osób na nowo doceniło zalety swoich ukochanych osób, a większość po- czuła przypływ nadziei, entuzjazmu i wzajemnego zauroczenia. Wielu partnerów zwierzyło się nam, że mieli wrażenie, jakby na nowo się odnajdowali. Pomimo wrodzonej niezależności ludzie są z natury towarzyskimi stworzeniami. Wydajemy się być wręcz stworzeni do życia w parach. Nawet jeśli ponad połowa małżeństw kończy się rozwo- dem, to w ciągu kilku kolejnych lat większość by- łych partnerów ponownie wstępuje w związek mał- żeński. Wygląda na to, że wszyscy chcemy być w szczęśliwych relacjach, nawet jeśli oznacza ona 18 „JA O CHLEBIE, TY O NIEBIE” zupełnie różne rzeczy dla odmiennych typów oso- bowości. Kiedy dowiesz się, jak w konstruktywny i pełen miłości sposób podejść do różnic między Tobą i Twoim partnerem, możesz zbudować zwią- zek, który zadowoli Was oboje. Dzięki teorii typów osobowości wzmocnisz, a może nawet uratujesz swoją relację przed rozpadem. Nauczysz się też sprawiać, że Wasz związek będzie się zmieniał i wzrastał wraz z Wami. 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Perfekcyjnie dobrani. Psychologia szczęśliwych związków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: