Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00159 004227 21780804 na godz. na dobę w sumie
Perl. Testowanie. Zapiski programisty - książka
Perl. Testowanie. Zapiski programisty - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0240-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> perl - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Testowanie aplikacji to temat najczęściej pomijany przez programistów. Testowanie nie jest tak pasjonujące jak tworzenie programów czy poznawanie nowych narzędzi. Jest jednak niezbędne. Prawidłowo przeprowadzony proces testowania może znacznie poprawić wydajność, podnieść jakość projektu i kodu, zmniejszyć obciążenia wynikające z konserwacji kodu i pomóc lepiej zaspokoić wymagania klientów, współpracowników i kierownictwa. W powszechnie uznanych metodykach projektowych testowanie, szczególnie za pomocą testów automatycznych, jest niezwykle istotnym procesem.

Książka 'Perl. Testowanie. Zapiski programisty' to praktyczny przewodnik dla programistów Perla, którzy chcą poprawić jakość i wydajność tworzonych przez siebie programów. Opisuje metody tworzenia testów automatycznych, stosowania ich i interpretowania ich wyników. Przedstawia sposoby testowania pojedynczych modułów, całych aplikacji, witryn WWW, baz danych, a nawet programów stworzonych w innych językach programowania. Zawiera również informacje o tym, jak dostosować podstawowe narzędzia testujące do własnego środowiska i projektów.

Dzięki wiadomościom zawartym w tej książce można zredukować długość cyklu tworzenia oprogramowania i zdecydowanie ułatwić konserwację gotowych systemów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Perl. Testowanie. Zapiski programisty Autorzy: Ian Langworth, chromatic T³umaczenie: Maja Królikowska ISBN: 83-246-0240-2 Tytu³ orygina³u: Perl Testing: A Developers Notebook Format: B5, stron: 240 Testowanie aplikacji to temat najczêœciej pomijany przez programistów. Testowanie nie jest tak pasjonuj¹ce jak tworzenie programów czy poznawanie nowych narzêdzi. Jest jednak niezbêdne. Prawid³owo przeprowadzony proces testowania mo¿e znacznie poprawiæ wydajnoœæ, podnieœæ jakoœæ projektu i kodu, zmniejszyæ obci¹¿enia wynikaj¹ce z konserwacji kodu i pomóc lepiej zaspokoiæ wymagania klientów, wspó³pracowników i kierownictwa. W powszechnie uznanych metodykach projektowych testowanie, szczególnie za pomoc¹ testów automatycznych, jest niezwykle istotnym procesem. Ksi¹¿ka „Perl. Testowanie. Zapiski programisty” to praktyczny przewodnik dla programistów Perla, którzy chc¹ poprawiæ jakoœæ i wydajnoœæ tworzonych przez siebie programów. Opisuje metody tworzenia testów automatycznych, stosowania ich i interpretowania ich wyników. Przedstawia sposoby testowania pojedynczych modu³ów, ca³ych aplikacji, witryn WWW, baz danych, a nawet programów stworzonych w innych jêzykach programowania. Zawiera równie¿ informacje o tym, jak dostosowaæ podstawowe narzêdzia testuj¹ce do w³asnego œrodowiska i projektów. (cid:129) Instalowanie modu³ów testuj¹cych (cid:129) Pisanie testów (cid:129) Automatyzacja uruchamiania testów (cid:129) Analiza wyników testów (cid:129) Dystrybucja testów (cid:129) Testy jednostkowe (cid:129) Testowanie baz danych (cid:129) Testowanie witryn WWW i kodu HTML Dziêki wiadomoœciom zawartym w tej ksi¹¿ce mo¿na zredukowaæ d³ugoœæ cyklu tworzenia oprogramowania i zdecydowanie u³atwiæ konserwacjê gotowych systemów. Spis treści Seria „Zapiski programisty” ..................................................................... 7 Przedmowa .......................................................................................... 13 Rozdział 1. Początki testowania .......................................................... 21 Instalowanie modułów testujących ......................................................21 Uruchamianie testów ..........................................................................25 Interpretacja wyników testów .............................................................28 Pisanie pierwszego testu .....................................................................31 Wczytywanie modułów .......................................................................34 Ulepszanie porównań w testach ..........................................................38 Rozdział 2. Pisanie testów ................................................................... 43 Pomijanie testów .................................................................................43 Pomijanie wszystkich testów ..............................................................46 Oznaczanie testów jako „do zrobienia” ................................................48 Porównywanie prostych struktur danych ............................................51 Złożone struktury danych ...................................................................56 Testowanie ostrzeżeń ..........................................................................60 Testowanie wyjątków ..........................................................................63 3 Rozdział 3. Zarządzanie testami ..........................................................67 Organizowanie testów ..........................................................................67 Sprawdzanie pokrycia kodu ................................................................71 Pisanie biblioteki testującej ..................................................................78 Testowanie biblioteki testującej ............................................................81 Pisanie systemu uruchamiania z testowaniem ...................................84 Testowanie w sieci ..............................................................................86 Automatyzacja uruchamiania testów ..................................................88 Rozdział 4. Dystrybuowanie testów (i kodu) ........................................93 Testowanie plików POD .......................................................................93 Testowanie pokrycia dokumentacją .....................................................95 Podpisywanie dystrybucji ....................................................................98 Testowanie całych dystrybucji ...........................................................101 Pozwól użytkownikowi decydować ....................................................103 Pozwól użytkownikowi decydować (ciąg dalszy) ...............................106 Umieszczanie testów w dystrybucji modułów ...................................107 Pobieranie wyników testów ...............................................................110 Sprawdzanie poprawności Kwalitee ..................................................114 Rozdział 5. Testowanie nietestowalnego kodu ..................................117 Zastępowanie operatorów i funkcji wbudowanych .............................118 Imitowanie modułów .........................................................................123 Imitowanie obiektów ..........................................................................127 Częściowe imitowanie obiektów .........................................................133 Zastępowanie kodu ............................................................................138 Zastępowanie operatorów ..................................................................142 Rozdział 6. Testowanie baz danych ...................................................147 Dostarczanie testowych baz danych ..................................................147 Testowanie danych w bazie danych ..................................................151 Używanie tymczasowych baz danych ...............................................156 Imitowanie baz danych ......................................................................161 4 Spis treści Rozdział 7. Testowanie witryn WWW ................................................. 167 Testowanie zaplecza aplikacji ...........................................................167 Testowanie widocznej części aplikacji ...............................................173 Nagrywanie i odtwarzanie sesji przeglądarki ...................................176 Testowanie poprawności HTML ........................................................180 Uruchamianie własnego serwera Apache .........................................182 Testowanie za pomocą Apache-Test .................................................185 Dystrybuowanie modułów z Apache-Test .........................................191 Rozdział 8. Testy jednostkowe przeprowadzane za pomocą Test::Class ....................................................................... 195 Pisanie przypadków testowych .........................................................196 Tworzenie środowiska testu ..............................................................200 Dziedziczenie testów .........................................................................203 Pomijanie testów przy użyciu Test::Class .........................................206 Oznaczanie testów jako „do zrobienia” przy użyciu Test::Class .........208 Rozdział 9. Testowanie całej reszty ................................................... 211 Pisanie testowalnych programów .....................................................211 Testowanie programów .....................................................................215 Testowanie programów interaktywnych ...........................................218 Testowanie bibliotek współdzielonych ...............................................221 Skorowidz .......................................................................................... 225 Spis treści 5 ROZDZIAŁ 2. Pisanie testów Perl ma bardzo bogatą składnię, ale wiele rzeczy daje się zrobić, wyko- rzystując tylko ułamek jego możliwości. Przykładowo: Perl oferuje ciągle zwiększającą się liczbę modułów do testowania, a także najlepszych prak- tyk w tym zakresie, ale wszystko to zbudowano wokół funkcji ok() opisa- nej w poprzednim rozdziale. Ćwiczenia przedstawione w niniejszym rozdziale prowadzą przez zaawan- sowane funkcje Test::More i innych często używanych modułów testu- jących. Nauczymy się tutaj, jak i w jakim celu kontrolować uruchamianie testów oraz jak efektywnie porównywać dane wynikowe z oczekiwa- nymi i jak testować warunki wyjątkowe. Są to bardzo istotne techniki — budulec pozwalający na pisanie wszechstronnych zestawów narzędzi do testowania. Pomijanie testów Niektóre testy powinny być uruchamiane tylko w szczególnych przypad- kach. Przykładem może być test połączenia z zewnętrzną usługą, bo ma on sens tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do internetu, lub test, który zależy od systemu operacyjnego. Poniższe ćwiczenie pokazuje, jak pominąć testy, o których wiadomo, że się nie powiodą. 43 Jak to osiągnąć? Przyjmijmy, że piszemy program tłumaczący z języka angielskiego na holenderski. Klasa Phrase będzie przechowywać pewien tekst i będzie udostępniać konstruktor, akcesor (funkcję ustawiającą wartość zmiennej klasy) oraz metodę as_dutch(), zwracającą tekst przetłumaczony na ję- zyk holenderski. Następujący kod zapisz w pliku Phrase.pm: package Phrase; use strict; sub new { my ( $class, $text ) = @_; bless $text, $class; } sub text { my $self = shift; return $$self; } sub as_dutch { my $self = shift; require WWW::Babelfish; return WWW::Babelfish- new- translate( source = English , destination = Dutch , text = $self- text(), ); } 1; Użytkownik nie musi mieć zainstalowanego modułu do tłumaczenia WWW::Babelfish. Ustalamy, że funkcja as_dutch() w klasie Phrase jest opcjonalna. Jak jednak ją przetestować? Następujący kod umieść w pliku phrase.t: #!/usr/bin/env perl use strict; use Test::More tests= 3; use Phrase; 44 Rozdział 2: Pisanie testów my $phrase = Phrase- new( Good morning! ); isa_ok( $phrase, Phrase ); is( $phrase- text(), Good morning! , akcesor text() działa ); SKIP: { eval use WWW::Babelfish ; skip ( WWW::Babelfish jest wymagane w funkcji as_dutch() , 1 ) if $@; is( $phrase- as_dutch, Goede ochtend! , udane tłumaczenie na holenderski ); } Gotowy test uruchom za pomocą prove z opcją –v. Jeśli masz zainstalo- wany moduł WWW::Babelfish, to prove wypisze, co następuje: $ prove -v phrase.t phrase....1..3 ok 1 - The object isa Phrase ok 2 - akcesor text() działa ok 3 - udane tłumaczenie na holenderski ok All tests successful. Files=1, Tests=3, 5 wallclock secs ( 0.49 cusr + 0.06 csys = 0.55 CPU) Jeśli jednak brak jest WWW::Babelfish, to wynik będzie inny: $ prove -v phrase.t phrase....1..3 ok 1 - The object isa Phrase ok 2 - akcesor text() działa ok 3 # skip WWW::Babelfish jest wymagane w funkcji as_dutch() ok 1/3 skipped: WWW::Babelfish jest wymagane w funkcji as_dutch() All tests successful, 1 subtest skipped. Files=1, Tests=3, 1 wallclock secs ( 0.09 cusr + 0.01 csys = 0.10 CPU) Jak to działa? Plik z testem zaczyna się od deklaracji Test::More, podobnie jak to było przy poprzednich ćwiczeniach, a potem tworzony jest przykładowy obiekt klasy Phrase, testowany jego konstruktor oraz akcesor text(). Aby pominąć testowanie funkcji as_dutch() w sytuacji, gdy użytkownik nie ma zainstalowanego modułu WWW::Babelfish, należy użyć specjalnej Pomijanie testów 45 Liczba bloków kodu z etykietą SKIP może być dowolna, zależnie od potrzeb. Bloki można także zagnieżdżać, pod warunkiem, że każdy zagnieżdżony blok będzie również opatrzony etykietą SKIP. Test::Harness uznaje wszystkie pominięte testy za sukcesy, bo to jest zachowanie, którego oczekujemy. składni. Test as_dutch() zawarty jest w jednym bloku kodu oznaczo- nym etykietą SKIP. Blok ten zaczyna się od próby załadowania modułu WWW::Babelfish. Jeśli próba wykorzystania modułu WWW::Babelfish się nie powiedzie, eval przechwyci błąd i umieści go w zmiennej globalnej $@, w przeciwnym wypadku wyczyści jej zawartość. Jeśli w zmiennej $@ jest zapisana jakaś wartość, to wykona się instrukcja umieszczona w następnym wierszu. Wykorzystano w niej kolejną funkcję eksportowaną przez Test::More, skip(). Funkcja ta ma dwa argumenty: powód pominięcia testu oraz liczbę testów do pominięcia. W naszym przypadku pomijany jest jeden test, a wyjaśnieniem jest niedostępność opcjonalnego modułu. Test funkcji as_dutch() nie został uruchomiony, ale zaliczono go do te- stów poprawnie zakończonych, bowiem został oznaczony jako test do pominięcia. Znaczy to, że oczekujemy, że test nigdy się nie powiedzie, jeśli nie zostaną spełnione pewne warunki. Jeśli WWW::Babelfish byłby dostępny, to test przebiegłby normalnie i został zaliczony do poprawnie zakończonych, tak jak to jest w przypadku każdego innego testu. Pomijanie wszystkich testów Poprzednie ćwiczenie pokazuje, jak można pominąć konkretny test w okre- ślonych okolicznościach. Zdarzają się jednak przypadki, w których cały plik z testami nie powinien być uruchamiany. Na przykład testowanie funkcjonalności specyficznej dla platformy X nie da żadnych znaczących wyników na platformie Y. Dla takiego przypadku Test::More także do- starcza użytecznej składni. Jak to osiągnąć? Zamiast podawać liczbę testów w use(), należy osobno użyć funkcji plan. Następujący kod sprawdza, czy bieżącym dniem tygodnia jest wtorek i jeśli nie jest, to wszystkie testy zostają pominięte. Zapisz go w pliku skip_all.t: use Test::More; if ([ localtime ]- [6] != 2) { 46 Rozdział 2: Pisanie testów plan( skip_all = te testy uruchamiane są tylko we wtorki ); } else { plan( tests= 1 ); } require Tuesday; my $day = Tuesday- new(); ok( $day- coat(), wzięliśmy nasze palto ); Tuesday.pm jest bardzo prosty: package Tuesday; sub new { bless {}, shift; } # noś palto tylko we wtorki sub coat { return [ localtime ]- [6] == 2; } 1; Uruchom plik testujący we wtorek, a zobaczysz następujący wynik: $ prove -v skip_all.t skip_all....1..1 ok 1 - wzięliśmy nasze palto ok All tests successful. Files=1, Tests=1, 0 wallclock secs ( 0.14 cusr + 0.02 csys = 0.16 CPU) Żeby pominąć wszystkie testy, uruchom plik testujący innego dnia tygo- dnia: $ prove -v skip_all.t skip_all....1..0 # Skip te testy uruchamiane są tylko we wtorki skipped all skipped: te testy uruchamiane są tylko we wtorki All tests successful, 1 test skipped. Files=1, Tests=0, 0 wallclock secs ( 0.10 cusr + 0.01 csys = 0.11 CPU) Jak to działa? Zamiast od razu podawać plan testów za pomocą przekazywania dodat- kowych argumentów do use, w skip_all.t do ustalenia planu uruchomie- nia skryptu wykorzystana została funkcja plan() z modułu Test::More. W prawdziwym pliku testowym byłoby więcej testów; tutaj pokazujemy tylko przykład. Pomijanie wszystkich testów 47 Jeśli bieżącym dniem tygodnia nie jest wtorek, to wywoływany jest plan() z dwoma argumentami: instrukcją niewykonywania jakichkolwiek te- stów oraz wyjaśnieniem, dlaczego tak ma się stać. Jeśli jest wtorek, kod zgłasza normalny plan testów i wszystko się wykonuje tak jak zwykle. Oznaczanie testów jako „do zrobienia” Jakkolwiek posiadanie dobrze przetestowanego podstawowego kodu ma szansę przyspieszyć powstawanie oprogramowania, to jednak czasem program znajduje się w stanie, w którym brakuje mu części funkcjonal- ności lub ma znane, ale jeszcze niepoprawione błędy. Wygodnie byłoby wyłapać tę informację w testach, które na pewno się nie udadzą, bowiem kod, który mają testować, jeszcze nie powstał. Na szczęście takie zada- nia można oznaczyć jako „do zrobienia”, co sugeruje, że sprawdzenia będą wykonywane, ale zarządzanie ich wynikami będzie się odbywało w inny sposób. Jak to osiągnąć? Oto dobry pomysł na kod: moduł, który czyta przyszłe wersje plików. Może być naprawdę użyteczny. Nazwij go File::Future, a jego kod zapisz w pliku File/Future.pm (najpierw tworząc katalog File, jeśli go nie ma): package File::Future; use strict; sub new { my ($class, $filename) = @_; bless { filename = $filename }, $class; } sub retrieve { # do zaimplementowania później... } 1; 48 Rozdział 2: Pisanie testów Konstruktor File::Future jako argument przyjmuje ścieżkę do pliku i zwra- ca obiekt. Wywołanie retrieve() z daną datą zwróci plik w danym ter- minie. Niestety, nie ma jeszcze rozszerzenia do Perla do kondensatorów strumienia. Na razie wstrzymujemy się z implementacją retrieve(). Nie ma jednak sensu nie testować tego kodu. Dobrze by było wiedzieć, że robi on to, co powinien robić, bo może kiedyś, na Gwiazdkę, pojawi się w końcu moduł Acme::FluxFS. Co więcej, testowanie tej funkcji jest ła- twe. Następujący kod zapisz w pliku future.t: use Test::More tests= 4; use File::Future; my $file = File::Future- new( perl_testing.dn.pod ); isa_ok( $file, File::Future ); TODO: { local $TODO = continuum nie daje się jeszcze testować ; ok( my $current = $file- retrieve( 30 stycznia 2005 ) ); ok( my $future = $file- retrieve( 30 stycznia 2070 ) ); cmp_ok( length($current), , length($future), zapewne dodamy trochę tekstu do 2070 roku ); } Uruchom test za pomocą prove. Wynik będzie następujący: $ prove -v future.t future....1..4 ok 1 - The object isa File::Future not ok 2 # TODO continuum nie daje się jeszcze testować # Failed (TODO) test (future.t at line 10) not ok 3 # TODO continuum nie daje się jeszcze testować # Failed (TODO) test (future.t at line 11) not ok 4 - zapewne dodamy trochę tekstu do 2070 roku # TODO continuum nie daje się jeszcze testować # Failed (TODO) test (future.t at line 13) # 0 # # 0 ok All tests successful. Files=1, Tests=4, 1 wallclock secs ( 0.13 cusr + 0.01 csys = 0.14 CPU) Oznaczanie testów jako „do zrobienia” 49 W odróżnieniu od testów pominiętych, te oznaczone jako „do zrobienia” są naprawdę uruchamiane. Jednakże, inaczej niż w przypadku normalnych testów, system uruchamiania z testowaniem interpretuje je jako udane, nawet jeśli nie uda się ich Jak to działa? W pliku testowym dla File::Future zaznaczono testowanie pobierania dokumentów z przyszłości jako niedokończoną, ale planowaną funkcjo- nalność. Żeby oznaczyć zestaw testów jako „do zrobienia”, trzeba je umieścić w blo- ku z etykietą TODO, podobnie jak to było w przypadku bloku SKIP w pod- rozdziale „Pomijanie testów” wcześniej w tym rozdziale. Zamiast jednak wykorzystywać funkcję podobną do skip(), trzeba użyć zmiennej $TODO i przypisać do niej powód, dla którego testy nie powinny się udać. Warto zauważyć w podanym wyniku, że Test::More oznaczył testy jako TODO (do zrobienia), podając powód, dla którego nie są uruchamiane. Testy się nie udają, ale ponieważ w pliku testowym zapisano, że jest to zacho- wanie oczekiwane, system uruchamiania z testowaniem traktuje je jako zakończone sukcesem. A co… …się stanie, jeśli testy się powiodą? Jeśli na przykład test sprawdza ja- kiś błąd, który zostanie przez kogoś poprawiony w trakcie naprawiania czegoś innego, to co się zdarzy? Jeśli testy oznaczone jako TODO („do zrobienia”) naprawdę zakończą się sukcesem, to system uruchamiania z testowaniem zgłosi, że niektóre testy niespodziewanie się udały: $ prove -v future-pass.t future-pass....1..4 ok 1 - The object isa File::Future ok 2 # TODO continuum nie daje się jeszcze testować ok 3 # TODO continuum nie daje się jeszcze testować ok 4 # TODO continuum nie daje się jeszcze testować ok 3/4 unexpectedly succeeded All tests successful (3 subtests UNEXPECTEDLY SUCCEEDED). Files=1, Tests=4, 0 wallclock secs ( 0.11 cusr + 0.03 csys = 0.14 CPU) Jest dobrze. Można teraz przenieść udane testy poza blok TODO i uznać je za pełnoprawne testy, które powinny zawsze kończyć się sukcesem. 50 Rozdział 2: Pisanie testów Porównywanie prostych struktur danych Funkcja is() z modułu Test::More sprawdza, czy dwie wartości skalarne są równe, ale co zrobić z bardziej skomplikowanymi strukturami takimi jak listy lub listy list? Dobre testy często wymagają sprawdzenia, czy dwie struktury są naprawdę identyczne w sensie równości każdego z ich elementów. Pierwsze rozwiązanie, które przychodzi do głowy, to funkcja rekursywna lub kilka zagnieżdżonych pętli. Warto się jednak wstrzymać — Test::More i inne moduły do testowania zrobią to lepiej swoimi funkcjami porównującymi. Jak to osiągnąć? Następujący kod zapisz w pliku deeply.t: use Test::More tests = 1; my $list1 = [ [ [ 48, 12 ], [ 32, 10 ], ], [ [ 03, 28 ], ], ]; my $list2 = [ [ [ 48, 12 ], [ 32, 11 ], ], [ [ 03, 28 ], ], ]; Uruchom go za pomocą prove –v, a zobaczysz następujące komunikaty diagnostyczne: $ prove -v deeply.t deeply....1..1 not ok 1 - równoważność egzystencjalna # Failed test (deeply.t at line 25) # Structures begin differing at: # $got- [0][1][1] = 10 # $expected- [0][1][1] = 11 Porównywanie prostych struktur danych 51 # Looks like you failed 1 test of 1. dubious Test returned status 1 (wstat 256, 0x100) DIED. FAILED test 1 Failed 1/1 tests, 0.00 okay Failed Test Stat Wstat Total Fail Failed List of Failed -------------------------------------------------------------------------- ----- deeply.t 1 256 1 1 100.00 1 Jak to działa? Przykładowy test porównuje dwie listy list za pomocą funkcji is_deeply() wyeksportowanej przez moduł Test::More. Warto zwrócić uwagę na róż- nicę między listami. Ponieważ w drugiej tablicy umieszczono wartość 11 tam, gdzie w pierwszej jest 10, to test zakończył się porażką. Wynik testu pokazuje też różnicę pomiędzy $list1 a $list2. Jeśli w strukturach danych występuje wiele różnic, to is_deeply() wypisze tylko pierwszą. Co więcej, jeśli w jednej ze struktur danych brakuje elementu, to is_deeply() też to pokaże. A co… …gdy musimy zobaczyć różnice, a nie podobieństwa pomiędzy struktu- rami danych? Test::Differences eksportuje funkcję eq_or_diff(), która pokazuje wy- niki podobne do uniksowego diff, ale dla struktur danych. Plik differences.t jest zmodyfikowaną wersją poprzedniego pliku testowego i wykorzystuje tę funkcję: use Test::More tests = 1; use Test::Differences; my $list1 = [ [ [ 48, 12 ], [ 32, 10 ], ], [ [ 03, 28 ], ], ]; my $list2 = [ 52 Rozdział 2: Pisanie testów [ [ 48, 12 ], [ 32, 11 ], ], [ [ 03, 28 ], ], ]; eq_or_diff( $list1, $list2, opowieść o dwóch referencjach ); Uruchomienie tego pliku za pomocą prove daje wynik prezentowany po- niżej. Wiersze diagnostyczne, które zaczynają się i kończą gwiazdką (*), oznaczają różnice między strukturami danych. $ prove -v differences.t differences....1..1 not ok 1 - opowieść o dwóch referencjach # Failed test (differences.t at line 24) # +----+-----------+-----------+ # | Elt|Got |Expected | # +----+-----------+-----------+ # | 0|[ |[ | # | 1| [ | [ | # | 2| [ | [ | # | 3| 48, | 48, | # | 4| 12 | 12 | # | 5| ], | ], | # | 6| [ | [ | # | 7| 32, | 32, | # * 8| 10 | 11 * # | 9| ] | ] | # | 10| ], | ], | # | 11| [ | [ | # | 12| [ | [ | # | 13| 3, | 3, | # | 14| 28 | 28 | # | 15| ] | ] | # | 16| ] | ] | # | 17|] |] | # +----+-----------+-----------+ # Looks like you failed 1 test of 1. dubious Test returned status 1 (wstat 256, 0x100) DIED. FAILED test 1 Failed 1/1 tests, 0.00 okay Failed Test Stat Wstat Total Fail Failed List of Failed -------------------------------------------------------------------------- differences.t 1 256 1 1 100.00 1 Failed 1/1 test scripts, 0.00 okay. 1/1 subtests failed, 0.00 okay. Porównywanie prostych struktur danych 53 …z porównywaniem dwóch napisów wiersz po wierszu? Funkcja eq_or_diff() z Test::Differences pokazuje różnice między napisami wielowierszowymi. Następujący przykład zapisz w pliku strings.t. Sprawdza on równoważność dwóch tekstów przy użyciu wspomnianej funkcji: use Test::More tests = 1; use Test::Differences; my $string1 = END1 ; Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer, adipiscing elit. END1 my $string2 = END2 ; Lorem ipsum dolor sit amet, facilisi adipiscing elit. END2 eq_or_diff( $string1, $string2, Czy są takie same? ); Uruchomienie go za pomocą prove daje poniższy wynik: $ prove -v strings.t strings....1..1 not ok 1 - Czy są takie same? # Failed test (strings.t at line 16) # +---+-----------------------+-----------------------+ # | Ln|Got |Expected | # +---+-----------------------+-----------------------+ # | 1|Lorem ipsum dolor sit |Lorem ipsum dolor sit | # * 2|amet, consectetuer, |amet, facilisi * # | 3|adipiscing elit. |adipiscing elit. | # +---+-----------------------+-----------------------+ # Looks like you failed 1 test of 1. dubious Test returned status 1 (wstat 256, 0x100) DIED. FAILED test 1 Failed 1/1 tests, 0.00 okay Failed Test Stat Wstat Total Fail Failed List of Failed -------------------------------------------------------------------------- ----- strings.t 1 256 1 1 100.00 1 Failed 1/1 test scripts, 0.00 okay. 1/1 subtests failed, 0.00 okay. Diagnostyka przypomina uzyskaną z differences.t. Różniące się wiersze zostały oznaczone gwiazdkami. 54 Rozdział 2: Pisanie testów …z porównywaniem danych binarnych? W przypadku niektórych różnic dobrze jest móc porównać specjalne se- kwencje znaków. Taką funkcjonalność w postaci zestawu funkcji do po- równywania i testowania napisów, które nie są czystym tekstem lub są szczególnie długie, udostępnia moduł Test::LongString. Plik longstring.t jest zmodyfikowanym plikiem strings.t i różni się od niego wykorzystaniem is_string(): use Test::More tests = 1; use Test::LongString; my $string1 = END1 ; Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer, adipiscing elit. END1 my $string2 = END2 ; Lorem ipsum dolor sit amet, facilisi adipiscing elit. END2 is_string( $string1, $string2, Czy są takie same? ); Uruchomienie longstring.t za pomocą prove daje następujący wynik: $ prove -v longstring.t longstring....1..1 not ok 1 - Czy są takie same? # Failed test (longstring.t at line 16) # got: ... sitx{0a}amet, consectetuer,x{0a}adipiscing elit.x{0a} ... # length: 59 # expected: ... sitx{0a}amet, facilisix{0a}adipiscing elit.x{0a} ... # length: 54 # strings begin to differ at char 29 # Looks like you failed 1 test of 1. dubious Test returned status 1 (wstat 256, 0x100) DIED. FAILED test 1 Failed 1/1 tests, 0.00 okay Failed Test Stat Wstat Total Fail Failed List of Failed -------------------------------------------------------------------------- longstring.t 1 256 1 1 100.00 1 Failed 1/1 test scripts, 0.00 okay. 1/1 subtests failed, 0.00 okay. Test::LongString eksportuje także kilka innych wygodnych funkcji do testowania napisów. Funkcje te dają podobne informacje diagnostyczne. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji modułu. Porównywanie prostych struktur danych 55 x{0a} jest jednym ze sposobów reprezentacji znaku nowego wiersza. Diagnostyczne wyjście z funkcji is_string() modułu Test::LongString wyświetla w specjalny sposób znaki niedrukowalne (x{0a}), prezentuje długość napisów (59 i 54) oraz pozycję pierwszego znaku różniącego oba napisy. Złożone struktury danych Wraz ze wzrostem złożoności struktur danych używanych w kodzie kom- plikują się też testy. Ważna staje się możliwość weryfikacji tego, co tak naprawdę składa się na strukturę danych, a nie tylko proste porówny- wanie do istniejącej struktury. Można sprawdzać każdy element z osob- na, przechodząc przez wszystkie poziomy zagnieżdżonych list czy tablic asocjacyjnych. Na szczęście moduł Test::Deep pozwala na poprawienie wyglądu kodu odpowiadającego za testowanie skomplikowanych struk- tur oraz dostarcza sensownych komunikatów o błędach. Jak to osiągnąć? Następujący kod zapisz w pliku cmp_deeply.t: use Test::More tests = 1; use Test::Deep; my $points = [ { x = 50, y = 75 }, { x = 19, y = -29 }, ]; my $is_integer = re( ^-?d+$ ); cmp_deeply( $points, array_each( { x = $is_integer, y = $is_integer, } ), obydwa zestawy punktów powinny być liczbami całkowitymi ); Plik cmp_deeply.t uruchom za pomocą prove z wiersza poleceń. Wyni- kiem jest jeden udany test: $ prove cmp_deeply.t cmp_deeply....ok 56 Rozdział 2: Pisanie testów Funkcja re() pozwala także wykonywać sprawdzenia na danych, które pasują do wyrażenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji Test::Deep. All tests successful. Files=1, Tests=1, 1 wallclock secs ( 0.25 cusr + 0.02 csys = 0.27 CPU) Jak to działa? Funkcja cmp_deeply, podobnie jak większość innych funkcji testujących, przyjmuje dwa lub trzy argumenty: strukturę danych do przetestowania, jej oczekiwaną zawartość oraz opcjonalny opis testu. Drugi argument, ocze- kiwane dane, to specjalna struktura testowa w formacie zawierającym specjalne funkcje Test::Deep. Plik testowy rozpoczyna się od utworzenia wyrażenia regularnego za pomocą funkcji re() z modułu Test::Deep. W funkcji re() deklaruje się, że dane muszą pasować do podanego wyrażenia regularnego. Jeśli za- miast tego użyjemy bezpośrednio wyrażenia regularnego, to Test::Deep uzna, że oczekujemy właśnie takiego wyrażenia w charakterze danych, a nie że dane mają do niego pasować. Funkcja array_each() z modułu Test::Deep tworzy główną strukturę te- stową. Żeby test zakończył się sukcesem, $points musi być tablicą, a każdy jej element musi być zgodny ze strukturą testową przekazaną do funkcji array_each(). Przekazanie odwołania do tablicy asocjacyjnej jako struktury testowej ozna- cza zadeklarowanie, że każdy element testowanej tablicy musi być tabli- cą asocjacyjną i że wartości w nim przechowywane muszą być zgodne z wartościami w strukturze testowej. W pliku cmp_deeply.t tablica aso- cjacyjna ma tylko dwa klucze, x oraz y, więc testowana struktura też musi mieć tylko te dwa klucze. Dodatkowo obydwie wartości muszą pasować do wyrażenia regularnego utworzonego przez re(). Diagnostyka Test::Deep jest naprawdę bardzo użyteczna, gdy mamy do czynienia z dużymi strukturami danych. Zmień teraz $points tak, aby wartością y w pierwszej tablicy asocjacyjnej była litera Q, co jest niepo- prawne z punktu widzenia struktury testowej. Zmieniony plik zapisz w pliku cmp_deeply2.t: use Test::More tests = 1; use Test::Deep; my $points = Złożone struktury danych 57 [ { x = 50, y = 75 }, { x = 19, y = Q }, ]; my $is_integer = re( ^-?d+$ ); cmp_deeply( $points, array_each( { x = $is_integer, y = $is_integer, } ) ); cmp_deeply2.t uruchom za pomocą prove –v. Funkcja cmp_deeply() zgłosi niepowodzenie, pokazując następujące komunikaty diagnostyczne: $ prove -v cmp_deeply2.t cmp_deep2....# Failed test (cmp_deeply2.t at line 12) # Using Regexp on $data- [1]{ y } # got : Q # expect : (?-xism:^-?d+$) # Looks like you failed 1 test of 1. dubious Test returned status 1 (wstat 256, 0x100) DIED. FAILED test 1 Failed 1/1 tests, 0.00 okay Failed Test Stat Wstat Total Fail Failed List of Failed -------------------------------------------------------------------------- cmp_deeply2.t 1 256 1 1 100.00 1 Failed 1/1 test scripts, 0.00 okay. 1/1 subtests failed, 0.00 okay. W komunikatach diagnostycznych określono dokładnie, która część struk- tury danych nie przeszła testu. Znajduje się tam też wyjaśnienie, że wartość Q nie pasuje do wyrażenia regularnego $is_integer. A co… …zrobić, jeśli niektóre wartości w strukturze mogą się zmieniać? Żeby nie sprawdzać niektórych wartości, trzeba zamiast wyrażenia regu- larnego użyć funkcji ignore(). Następujący przykład pozwala się upew- nić, że każda tablica asocjacyjna w tablicy jako klucze wykorzystuje za- równo x jak i y, ale nie jest sprawdzana wartość y: array_each( { x = $is_integer, 58 Rozdział 2: Pisanie testów y = ignore(), } ); …zrobić, jeśli niektóre klucze w strukturach danych mogą się zmienić? Przypuśćmy, że chcemy się upewnić, że każda tablica asocjacyjna zawiera przynajmniej klucze x oraz y. Funkcja superhashof() zapewnia, że klucze i wartości im przypisane znajdują się w sprawdzanej tablicy asocjacyj- nej, ale pozwala też na inne klucze i wartości: array_each( superhashof( { x = $is_integer, y = ignore(), } ) ); W podobny sposób funkcja subhashof() z modułu Test::Deep zapew- nia, że dana tablica asocjacyjna może zawierać niektóre albo wszystkie klucze podane w testowej tablicy asocjacyjnej, ale żadnych innych. …ze sprawdzaniem zawartości tablicy, gdy nie da się przewidzieć ko- lejności jej elementów? Moduł Test::Deep dostarcza funkcji bag(), która dokładnie to robi. Za- pisz następujący kod w pliku bag.t: Warto o tym pomyśleć jako o nadzbiorach i podzbiorach. use Test::More tests = 1; use Test::Deep; my @a = ( 4, 89, 2, 7, 1 ); cmp_deeply( @a, bag(1, 2, 4, 7, 89 ) ); Po uruchomieniu bag.t widać, że test kończy się powodzeniem. Funkcja bag() jest tak często wykorzystywana w plikach testowych, że Test:: Deep zawiera też funkcję cmp_bag(). Plik bag.t można również napisać następująco: use Test::More tests = 1; use Test::Deep; my @a = ( 4, 89, 2, 7, 1 ); cmp_bag( @a, [ 1, 2, 4, 7, 89 ]); Złożone struktury danych 59 Więcej informacji Niniejszy podrozdział zawiera jedynie krótki przegląd modułu Test::Deep. Moduł ten dostarcza dalszych funkcji porównujących do testowania obiek- tów, metod, zbiorów (nieuporządkowanych tablic o unikalnych elemen- tach), zmiennych logicznych i odwołań. Informacje na ten temat znajdują się w dokumentacji Test::Deep. Testowanie ostrzeżeń Testowania nie wymagają jedynie niepotrzebne fragmenty kodu. Jeśli pro- gram w niektórych sytuacjach zgłasza ostrzeżenia i są one ważne, to trzeba przetestować, czy występują tylko wtedy, gdy są oczekiwane. Mo- duł Test::Warn zawiera użyteczne funkcje do wyłapywania i sprawdzania ostrzeżeń. Jak to osiągnąć? Następujący kod należy zapisać w pliku warnings.t: use Test::More tests = 4; use Test::Warn; sub add_positives { my ( $l, $r ) = @_; warn pierwszy argument ($l) jest ujemny if $l 0; warn drugi argument ($r) jest ujemny if $r 0; return $l + $r; } warning_is { is( add_positives( 8, -3), 5 ) } drugi argument (-3) jest ujemny ; warnings_are { is( add_positives( -8, -3), -11) } [ pierwszy argument (-8) jest ujemny , drugi argument (-3) jest ujemny ]; Uruchom ten plik za pomocą prove, a otrzymasz następujący wynik: $ prove -v warnings.t warnings....1..4 ok 1 ok 2 Między pierwszym a drugim argumentem wszystkich funkcji testujących z modułu Test::Warn nie ma przecinka, bo ich prototypy zamieniają normalnie wyglądające bloki kodu na odwołania do podprogramów. 60 Rozdział 2: Pisanie testów ok 3 ok 4 ok All tests successful. Files=1, Tests=4, 0 wallclock secs ( 0.19 cusr + 0.04 csys = 0.23 CPU) Jak to działa? W pliku testowym znajduje się deklaracja i test prostej funkcji add_posi- tives(). Funkcja dodaje do siebie dwie liczby i generuje ostrzeżenie, jeśli którakolwiek z tych liczb jest mniejsza od zera. Argumentem warning_is() jest blok kodu, który będzie uruchamiany, oraz tekst oczekiwanego ostrzeżenia. Podobnie jak inne funkcje testujące, ma ona jeszcze trzeci, opcjonalny argument, który jest opisem testu. Wywoła- nie add_positives() z dwoma argumentami mniejszymi od zera powo- duje wygenerowanie dwóch ostrzeżeń. Żeby przetestować taką sytuację, trzeba użyć funkcji warnings_are() z modułu Test::Warn. Zamiast poje- dynczego napisu drugim argumentem warnings_are() jest odwołanie do tablicy napisów generowanych przez ostrzeżenia. A co… …zrobić, gdy ostrzeżenia nie da się wyrazić konkretnym napisem? Moduł Test::Warn eksportuje również funkcję warning_like(), której podaje się odwołanie do wyrażenia regularnego zamiast do konkretnego napisu. Argumentem drugiej funkcji, warnings_like(), jest nienazwana tablica wyrażeń regularnych, a nie pojedyncze takie wyrażenie. Dzięki tym funkcjom można skrócić plik warnings.t: use Test::More tests = 4; use Test::Warn; sub add_positives { my ( $l, $r ) = @_; warn pierwszy argument ($l) jest ujemny if $l 0; warn drugi argument ($r) jest ujemny if $r 0; return $l + $r; } warning_like { is( add_positives( 8, -3), 5 ) } qr/ujemny/; warnings_like { is( add_positives( -8, -3 ), -11 ) } Testowanie ostrzeżeń 61 [ qr/pierwszy.*ujemny/, qr/drugi.*ujemny/ ]; …jeśli chcemy dowieść, że nie ma żadnych ostrzeżeń w pewnym bloku kodu? To jest dobry test w sytuacji, gdy add_positives() zostaje wywołane z dwoma liczbami naturalnymi. Aby się upewnić, że blok kodu nie gene- ruje żadnych ostrzeżeń, trzeba użyć funkcji warnings_are() z modułu Test::Warn z pustą tablicą nienazwaną jako argumentem: warnings_are { is( add_positives( 4, 3), 7 ) } []; …zrobić, żeby się upewnić, że w kodzie nie jest generowane żadne ostrze- żenie? Do tego służy moduł Test::NoWarnings, który w trakcie działania testu sprawdza, czy pojawiły się jakieś ostrzeżenia. Test::NoWarnings na końcu dodaje test, w którym się upewnia, że nie było ostrzeżeń. Program przedstawiony na poniższym listingu, nowarn.t, testuje funkcję add_positives() i wykorzystuje Test::NoWarnings. Licznik testów zmie- nił się i uwzględnia dodatkowy test: use Test::More tests = 3; use Test::NoWarnings; sub add_positives { my ( $l, $r ) = @_; warn pierwszy argument ($l) jest ujemny if $l 0; warn drugi argument ($r) jest ujemny if $r 0; return $l + $r; } is( add_positives( 4, 6 ), 10 ); is( add_positives( 8, -3), 5 ); Drugi test generuje ostrzeżenie, które będzie przechwycone i zapamiętane przez Test::NoWarnings. Uruchomienie testu wyświetli informacje diagno- styczne na temat wszystkich ostrzeżeń, które wystąpiły, i testów, które je wygenerowały. nowarn....1..3 ok 1 ok 2 not ok 3 - no warnings # Failed test (/usr/lib/perl5/5.8.6/Test/NoWarnings.pm at line 45) 62 Rozdział 2: Pisanie testów # There were 1 warning(s) # Previous test 1 # drugi argument (-3) jest ujemny at nowarn.t line 8. # at nowarn.t line 8 # main::add_positives(8, -3) called at nowarn.t line 13 # # Looks like you failed 1 test of 3. dubious Test returned status 1 (wstat 256, 0x100) DIED. FAILED test 3 Failed 1/3 tests, 66.67 okay Failed Test Stat Wstat Total Fail Failed List of Failed -------------------------------------------------------------------------- nowarn.t 1 256 3 1 33.33 3 Failed 1/1 test scripts, 0.00 okay. 1/3 subtests failed, 66.67 okay. Testowanie wyjątków Czasem coś się nie udaje. Nic nie szkodzi, niejednokrotnie najlepszym po- mysłem na obsługę nienaprawialnego błędu jest jego zgłoszenie i pozo- stawienie wyższym warstwom kodu decyzji, co z nim zrobić. Jeśli po- stępujemy w taki sposób, to zachowanie to musi być przetestowane. Jak zwykle jest gotowy moduł, który to ułatwia. Test::Exception dostarcza funkcji testujących, czy dany blok kodu zgłasza (lub nie zgłasza) wyjątki, których oczekujemy. Jak to osiągnąć? Przypuśćmy, że jesteśmy zadowoleni z add_positives() omówionego w podrozdziale „Testowanie ostrzeżeń”, ale nasi współpracownicy nie używają tej funkcji poprawnie. Wywołują funkcję z ujemnymi argumen- tami i ignorują ostrzeżenia, a potem mają pretensje, że ich kod nie działa prawidłowo. Lider naszego zespołu zaproponował, żeby zmienić funkcję tak, by nie tolerowała ujemnych liczb i zgłaszała wyjątek, jeśli na jakąś trafi. Jak to teraz przetestować? Następujący kod zapisz w exception.t: use Test::More tests = 3; use Test::Exception; use Error; sub add_positives { Testowanie wyjątków 63 Między pierwszym a drugim argumentem wszystkich funkcji testujących z Test::Exception nie ma przecinków. my ( $l, $r ) = @_; throw Error::Simple( pierwszy argument ($l) jest ujemny ) if $l 0; throw Error::Simple( drugi argument ($r) jest ujemny ) if $r 0; return $l + $r; } throws_ok { add_positives( -7, 6 )} Error::Simple ; throws_ok { add_positives( 3, -9 )} Error::Simple ; throws_ok { add_positives( -5, -1 )} Error::Simple ; Plik uruchom za pomocą prove: $ prove -v exception.t exception....1..3 ok 1 - threw Error::Simple ok 2 - threw Error::Simple ok 3 - threw Error::Simple ok All tests successful. Files=1, Tests=3, 0 wallclock secs ( 0.13 cusr + 0.02 csys = 0.15 CPU) Jak to działa? Wywołanie funkcji throws_ok() zapewnia nas, że add_positives() zgła- sza wyjątek typu Error::Simple. Funkcja throws_ok wykonuje sprawdze- nie isa() dla przechwyconych przez siebie wyjątków. W związku z tym można więc podać dowolną klasę nadrzędną dla zgłaszanego wyjątku. Ponieważ wyjątki dziedziczą po klasie Error, to można, na przykład, zamienić wszystkie wystąpienia Error::Simple w exception.t na Error. A co… …gdy trzeba się upewnić, że kod nie zgłasza żadnych wyjątków? Należy wykorzystać funkcję lives_ok() z modułu Test::Exception. Żeby się upewnić, że funkcja add_positives() nie zgłasza wyjątków, gdy ma argumenty będące liczbami naturalnymi, należy dodać dodatkowy test sprawdzający: use Test::More tests = 4; use Test::Exception; use Error; sub add_positives { my ( $l, $r ) = @_; throw Error::Simple( pierwszy argument ($l) jest ujemny ) if $l 0; 64 Rozdział 2: Pisanie testów throw Error::Simple( drugi argument ($r) jest ujemny ) if $r 0; return $l + $r; } throws_ok { add_positives( -7, 6 )} Error::Simple ; throws_ok { add_positives( 3, -9 )} Error::Simple ; throws_ok { add_positives( -5, -1 )} Error::Simple ; lives_ok { add_positives( 4, 6 )} tutaj nie ma wyjątku! ; Jeśli w bloku kodu zgłaszany jest wyjątek, to funkcja lives_ok() wyświetli informację o nieudanym teście. W przeciwnym wypadku test zakończy się sukcesem. Testowanie wyjątków 65
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Perl. Testowanie. Zapiski programisty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: