Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00371 009763 21047496 na godz. na dobę w sumie
Photoshop 7/7 CE. Kurs - książka
Photoshop 7/7 CE. Kurs - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-312-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zamiast długich tekstów - rysunki z dokładnymi objaśnieniami.
Samodzielna nauka nigdy nie była tak prosta

Komputerowe przetwarzanie zdjęć i obrazów cyfrowych nierozerwalnie związane jest z rozwojem najlepszego narzędzia służącego do tego celu: programu Photoshop firmy Adobe. Przez wiele lat Photoshop wyznaczał standardy w tej dziedzinie, aż stał się programem wybieranym przez profesjonalistów na całym świecie. Kolejne wersje wzbogacano o nowe możliwości; Photoshop stawał się coraz potężniejszy i coraz bardziej skomplikowany. Nie oznacza to jednak, że jego opanowanie jest poza Twoim zasięgiem, nie musisz też korzystać z drogich kursów. Wystarczy ta książka.

Książka 'Photoshop 7/7 CE. Kurs' to nowoczesny podręcznik, dzięki któremu w krótkim czasie poznasz tę aplikację i nauczysz się używać jej w praktyce. Jest to pozycja skierowana do początkujących użytkowników, nie mających większego doświadczenia w obsłudze komputera. Możesz z niej korzystać bez pomocy nauczyciela. Krótkie rozdziały, które możesz przeczytać w ciągu kilkunastu minut, pokazują krok po kroku, jakie czynności należy wykonać, aby osiągnąć zamierzony efekt.

Nauczysz się: Książki wydawnictwa Helion z serii 'Kurs' adresowane są do początkujących użytkowników komputerów, którzy chcą w krótkim czasie nabyć praktycznych umiejętności przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystępnym językiem i bogato ilustrowane są wspaniałą pomocą w samodzielnej nauce.

Poznaj najpopularniejszy program do obróbki fotografii

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Photoshop 7/7 CE. Kurs Autor: Anna Owczarz ISBN: 83-7361-312-9 Format: B5, stron: 320 Zawiera CD-ROM KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Zamiast d³ugich tekstów — rysunki z dok³adnymi objaġnieniami. Samodzielna nauka nigdy nie by³a tak prosta! CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Komputerowe przetwarzanie zdjêæ i obrazów cyfrowych nierozerwalnie zwi¹zane jest z rozwojem najlepszego narzêdzia s³u¿¹cego do tego celu: programu Photoshop firmy Adobe. Przez wiele lat Photoshop wyznacza³ standardy w tej dziedzinie, a¿ sta³ siê programem wybieranym przez profesjonalistów na ca³ym ġwiecie. Kolejne wersje wzbogacano o nowe mo¿liwoġci; Photoshop stawa³ siê coraz potê¿niejszy i coraz bardziej skomplikowany. Nie oznacza to jednak, ¿e jego opanowanie jest poza Twoim zasiêgiem, nie musisz te¿ korzystaæ z drogich kursów. Wystarczy ta ksi¹¿ka. Ksi¹¿ka „Photoshop 7/7 CE. Kurs” to nowoczesny podrêcznik, dziêki któremu w krótkim czasie poznasz tê aplikacjê i nauczysz siê u¿ywaæ jej w praktyce. Jest to pozycja skierowana do pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników, nie maj¹cych wiêkszego doġwiadczenia w obs³udze komputera. Mo¿esz z niej korzystaæ bez pomocy nauczyciela. Krótkie rozdzia³y, które mo¿esz przeczytaæ w ci¹gu kilkunastu minut, pokazuj¹ krok po kroku, jakie czynnoġci nale¿y wykonaæ, aby osi¹gn¹æ zamierzony efekt. Nauczysz siê: • Korzystaæ z palet Photoshopa i dostosowywaæ ich uk³ad do swoich potrzeb • Zaznaczaæ i modyfikowaæ wybrane fragmenty obrazu • U¿ywaæ warstw i efektów z nimi zwi¹zanych • Retuszowaæ fotografie • Tworzyæ efekty specjalne • Malowaæ przy pomocy narzêdzi Photoshopa • Cofaæ nieudane operacje Ksi¹¿ki wydawnictwa Helion z serii „Kurs” adresowane s¹ do pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników komputerów, którzy chc¹ w krótkim czasie nabyæ praktycznych umiejêtnoġci przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystêpnym jêzykiem i bogato ilustrowane s¹ wspania³¹ pomoc¹ w samodzielnej nauce. • Przeznaczony dla pocz¹tkuj¹cych • Praktyczne zadania omówione krok po kroku • Przystêpny i zrozumia³y jêzyk • Liczne ilustracje • Idealny do samodzielnej nauki Spis treści Wstęp ...................................................z...................................................z.................... ...................................................z.....7 Rozdział 1. Podstawy obsługi programu...................................................z.....................................................9 Uruchamiamy program................................................... ................................................... .11 Ułatwiamy sobie życie — skrót ................................................... ...................................... 12 Okno programu................................................... ................................................... ............. 14 Otwieramy nowe okno obrazu (dokumentu) ................................................... .............. 17 Zamykanie programu ................................................... ................................................... ... 21 Podsumowanie................................................... ................................................... ............... 25 Rozdział 2. Współpraca z plikami...................................................z................................................................27 Otwieranie pliku już istniejącego................................................... ...................................29 Importowanie obrazu. Skaner a aparat cyfrowy ................................................... .......... 31 Zapisywanie plików................................................... ................................................... .......34 Zapisywanie plików z jednoczesną zmianą ich formatu ............................................... 38 Podsumowanie................................................... ................................................... ...............42 Rozdział 3. Zaznaczanie obrazu oraz jego elementów...................................................z......................43 Zaznaczanie obszaru całego obrazu i anulowanie zaznaczenia.................................... 45 Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi: Zaznaczenie prostokątne i eliptyczne ................................................... .........................49 Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi: Lasso i Lasso magnetyczne ... 54 Przenoszenie zaznaczonego obszaru ................................................... ............................. 59 Klonowanie zaznaczenia i jego wykorzystanie przy retuszu obrazu ........................... 63 Podsumowanie................................................... ................................................... ............... 71 Rozdział 4. Kopiowanie i wklejanie ...................................................z...........................................................73 Kopiowanie zaznaczonego obszaru obrazu i wklejanie go do nowo otwartego okna................................................... ...............................................74 Podsumowanie................................................... ................................................... ...............78 4 Spis treści Rozdział 5. Anulowanie wykonanych czynności ...................................................z.................................79 Polecenie Undo (Cofnij) ................................................... .................................................80 Paleta History (Historia) ................................................... ................................................. 85 Podsumowanie................................................... ................................................... ............... 95 Rozdział 6. Lubisz zmiany?...................................................z..............................................................................97 Zmiana rozmiaru okna obrazu ................................................... ......................................99 Procentowy widok okna ................................................... ................................................ 105 Narzędzie Zoom Tool (Lupka)................................................... ..................................... 109 Paleta Navigator (Nawigator) ................................................... ........................................113 Podsumowanie................................................... ................................................... ..............119 Rozdział 7. Czas rozpocząć malowanie… ...................................................z............................................121 Wybieramy z Przybornika narzędzia Pędzel i Ołówek ................................................ 123 Zmiana koloru narzędzia i tła ................................................... ...................................... 126 Możliwości Ołówka ................................................... ................................................... .....131 Co potrafi narzędzie Pędzel?................................................... ......................................... 140 Wiadro z farbą, czyli jeden ze sposobów na wypełnienie kształtu ............................. 154 Podsumowanie................................................... ................................................... .............157 Rozdział 8. Warstwy — jak sobie z nimi poradzić?...................................................z.........................159 Uaktywnienie ze zmianą nazwy................................................... .....................................161 Kolejność ułożenia warstw — możesz to zmienić ................................................... ..... 164 Warstwa Tło................................................... ................................................... .................. 170 Dodatkowe funkcje palety Layers (Warstwy)................................................... .............. 175 A może chcesz utworzyć nową, własną warstwę? Czy potrafisz usunąć już istniejącą? ................................................... .......................... 180 Podsumowanie................................................... ................................................... .............184 Rozdział 9. Trochę więcej niż gumka Myszka…...................................................z................................185 Całkiem niezwykła Gumka ................................................... ........................................... 187 Gumka usuwająca tło ................................................... ................................................... .. 195 Podsumowanie................................................... ................................................... .............202 Rozdział 10. Narzędzia specjalne...................................................z............................................................... 203 A może coś rozmażemy…................................................... .............................................205 Rozjaśnienie i przyciemnienie koloru................................................... ..........................211 Czy spotkałeś już kiedyś Wampira? ................................................... ............................. 215 Podsumowanie................................................... ................................................... .............220 Rozdział 11. Linia prosta, wielokąty i inne kształty ...................................................z...........................221 Linia prosta — sposoby jej malowania................................................... ........................223 Inne kształty i ich obracanie ................................................... ......................................... 235 Kształty własne ................................................... ................................................... .............246 Podsumowanie................................................... ................................................... .............254 Spis treści 5 Rozdział 12. Wypełnianie kształtu ...................................................z............................................................. 255 Kolor ................................................... ................................................... .............................257 Wzorek ................................................... ................................................... .......................... 265 Gradient ................................................... ................................................... ........................ 281 Podsumowanie................................................... ................................................... .............293 Rozdział 13. Chcesz coś napisać? ...................................................z.............................................................. 295 Wstawiamy tekst ................................................... ................................................... ..........297 Formatowanie tekstu................................................... ................................................... ... 303 Wyginanie i odkształcanie tekstu................................................... ................................. 310 Podsumowanie................................................... ................................................... ..............313 Skorowidz...................................................z...................................................z................ .............................................315 ♦ ♦ ♦ Polecenie Undo (Cofnij) Paleta History (Historia) Podsumowanie Anulowanie wykonanych czynności W tym rozdziale dowiesz się jak: ♦ Anulować wykonaną czynność za pomocą polecenia Undo (Cofnij). ♦ Za pomocą palety History (Historia) cofnąć się w czasie. Kiedy zdobywasz nowe umiejętności, przyswajasz sobie wiadomości wraz z jednoczesnym wykorzystywaniem ich w praktyce, możesz doświadczyć sitresu. Często obawiasz się właśnie samej praktyki, możliwości popełnienia błędu. Jai również często miałam tego typu opory, zwłaszcza w sytuacji poznawania i uczeniia się nowych rzeczy. Na szczęście program Photoshop zapewnia nam w tym zakresie ogromny ikomfort. Pozwala skupić uwagę wyłącznie na zagadnieniach, a nie na ewentualnycih skutkach pomyłki. Program umożliwia bowiem cofnięcie nie tylko ostatniej z wykoinanych czynności. Dzięki palecie History (Historia) pozwala cofnąć się do dowolnie wybranego momentu luib czynności (stanu obrazu) spośród tych, które nastąpiły w odcinku iczasu pomiędzy otwarciem pliku a momentem zapisania w nim zmian i zamknięcia go. Fuinkcje umieszczone w palecie History (Historia) umożliwiają także zapamiętanie wybranego stanu obraziu. Więcej informacji na ten temat zamieściłam w poszczególnych piodrozdziałach. 80 Polecenie Undo (Cofnij) Polecenie Undo (Cofnij) Za pomocą tego polecenia możesz dokonać cofnięcia zmiian obrazu poczynionych za pomocą narzędzi do malowania, modyfikacji w sposoibie zaznaczania. Można także anulować wprowadzony efekt specjalny bądź rezultat użycia narzędzi służących do edycji. Nie możesz jednak cofnąć operacji dyskowych, np. zapisania obrazu na dysku. Cofnięcia można dokonać korzystając ze skrótu klawiaturowego Ctrl+Z oraz polecenia Edit/Undo (Edycja /Cofnij). Jeśli użyjesz kombinacji klawiszy Ctrl+Z, pamiętaj o tym, że zastosowanie tej kombinacji wywoła cofnięcie się o jedną dokonaną izmianę, dwukrotne jej użycie spowoduje ponowne wykonanie wcześniej cofniętej czyinności. Jeśli zaś postanowisz anulować wykonane czynności za pomocą polecenia Edit/Undo (Edycja/Cofnij), zapamiętaj: dla ułatwienia Ci orientacji, którą czynność cofniesz iklikając Undo (Cofnij), program obok słowa Undo (Cofnij) na pasku menu umieszcza nazwę tej właśnie czynnośici. Zobacz, jak wykorzystuje się to w praktyce. Włóż płytę CD-ROM do napędu. Uruchom program Photoshop. Otwórz plik o nazwie droga. 1 2 1. W Przyborniku kliknij ikonę symbolizującą narzędzia z grupy lassoi. 2. Z rozwiniętej listy wybierz narzędzie Lasso (Lasso). Polecenie Undo (Cofnij) 81 4 5 3 3. Zaznacz nim fragment obrazka. 4. Rozpocznij kopiowanie. Wejdź do menu Edit (Edycja). 5. Z rozwiniętej listy wybierz opcję Copy (Kopiuj) i kliknij ją. 6 7 82 Polecenie Undo (Cofnij) 6. Rozpocznij wklejanie: wejdź do menu Edit (Edycja). 7. Z listy wybierz pozycję Paste (Wklej) i kliknij ją. 8 9 8. Wejdź do menu Edit (Edycja). 9. Wybierz opcję Undo Paste1 (Cofnij Wklej). W ten sposób cofasz ostatnio wykonaną czynność — Wklejanie. i 1 Słowo Paste (Wklej) pojawia się w tym przykładzie, nie jest ono jednaak stałą częścią tego polecenia. Jak wspomniałam w części teoretycznej podrozdziału,a obok słowa Undo (Cofnij) pojawia się drugi człon, który ma na celu informowanie użytkownika progaramu, jaka czynność zostanie cofnięta po kliknięciu opcji Undo … (Cofnij …). Polecenie Undo (Cofnij) 83 10 11 10. Wejdź do menu Edit (Edycja). 11. Wybierz opcję Redo Paste (Ponów Wklej). 12 84 Polecenie Undo (Cofnij) 12. W ten sposób została ponowiona wcześniej cofnięta czyinność. Ten sam efekt cofnięcia uzyskasz używając skrótu kltawiszowego Ctrl+Z. Nie zamykaj pliku. Zostanie wykorzystany w następnyim podrozdziale. Paleta History (Historia) 85 Paleta History (Historia) Aby paleta ta została wyświetlona na Twoim monitorze, iwejdź do menu Window (Okno), a następnie z listy wybierz opcję History (Historia). Paleta ta zapisuje wszystkie operacje wykonane w okresie pomiędzy otwarciem pliku a jego izamknięciem i zapisaniem. Umieszcza je na liście zgodnie z zasadą: najdawniejsize operacje na górze, ostatnio wykonane — na dole. Każda wykonana czynność jest tutaij zapisywana, a program sam jej nadaje nazwę. Każda czynność zapisana pod określioną nazwą nazywana jest mianem stanu obrazu. Na czym polega cofanie się w czasie za pomocą tej palety? To bardzo proste. Wystarczy kliknąć poszczególne stany obrazu, aby przywiracać stany z przeszłości lub ponownie powracać do teraźniejszości. Na liście palety History (Historia) znajduje się tylko (i aż) 20 ostatnich stanów obrazu. Są to ustawienia domyślne programu. Aby to zmienić, skorzystaj z polecenia Edit/Preferences/General (Edycja/Preferencje/Ogólne) (lub Ctrl+K), w polu History States (Style historii) wpisz wartość, która będzie określała, ile ostatnich stanów obrazu program ma umieszczać w palecie History (Historia). Wspominam o tym, gdyż warto wiedzieć, iż w chwili kiedy w polu History States widnieje liczba np. 20, wykonanie 21. czynności spowoduje, iż wszystkie uprzednie 20 operacji zniknie z listy palety History (Historia). Oczywiście efekt uzyskany na obrazie za pomocą tych 20 wykonanych zadań nie zniknie. Natomiast ich nazwy zostaną usunięte z listy. Tym samym nie będzie już można zmodyfi- kować obrazu w zakresie tych dwudziestu czynności. Lista zacznie się wypeł- niać nowymi stanami obrazów od 21 do 40. Sposób zmiany ustawień został przedstawiony w podrozdziale „Zmieniamy ustawienia ilości dostępnych w palecie stanów obrazu”. Jeśli klikniesz pewien stan — cofniesz się do niego — iwszystkie stany, które znajdują się poniżej niego, zostaną zaznaczone kolorem szarym. Oznaicza to, że zostały w tej chwili cofnięte. Możesz wrócić do wybranego z nich, ponownie kliikając jego nazwę. Jednak jeśli to zrobisz, a następnie wykonasz jakieś działanie, wsziystkie stany znajdujące się poniżej (zaznaczone kolorem szarym) znikną. Możesz je przywrócić za pomocą dobrze już znanej kombinacji klawiszy Ctrl+Z. Ale to już ostatnia szansa na ich powrót. Jeśli teraz wykonasz jakąś nową operację, wszystkie stany zaznaczone koliorem szarym znikną na zawsze. Jeśli któryś ze stanów obrazu bardzo Ci się podoba i nie chceisz, aby został usunięty z listy po wykonaniu np. dwudziestej operacji, masz dwa rozwiąizania. Możesz zmienić ustawienia, wpisując w polu History States (Style historii) większą wartość, lub zapamiętać ten stan. Aby zapamiętać interesujący Cię stan, kliknij ikonę zinajdującą się na dole palety — Create new snapshot (Utwórz nowe zdjęcie). Paleta History (Historia) znacznie ułatwia pracę użytkowników programu, ma ona jednak drobną wadę: po zamknięciu priogramu, zamknięciu obrazu, na którym pracujemy, lub po prostu w momencie zawieszienia programu tracimy całą listę historii, a więc wszystkie zapisane na niej stiany obrazu. Jedyny sposobem zapisania 86 Paleta History (Historia) jakiegoś stanu obrazu na stałe, by móc do niego powrócići, jest skorzystanie z polecenia Create new document from current state (Utwórz nowy dokument na podstawie stanu obecnego). W tym celu należy kliknąć pierwszą ikonę na dole palety. iNa koniec dodam, iż stan obrazu wraz z wszystkimi znajdującymi się pod nim stanami możnai samodzielnie usuwać korzystając z ikony kosza znajdującej się na dole palety. W jakii sposób to robimy? Stajemy na nazwie stanu, który chcemy usunąć; naciskając lewy przycisk imyszy przesuwamy stan nad ikonę kosza. A teraz pora na praktykę. Możliwości palety History (Historia) Jak już wspomniałam, nie zamykaj pliku z poprzedniego iprzykładu, gdyż teraz właśnie nadszedł czas, by skorzystać z jego palety History (Historia). Jeśli na Twoim monitorze widoczna jest ta paleta, przejdź do punktu 3. 1 2 1. Otwórz menu Window (Okno). 2. Odnajdź na rozwiniętej liście opcję History (Historia), kliknij ją. Paleta History (Historia) 87 3 4 3. Kliknij w Przyborniku ikonę narzędzia Move (Przesunięcie). 4. Przesuń wklejony w uprzednim przykładzie fragment w inine miejsce obrazka. 5 6 88 Paleta History (Historia) 5. Kliknij w palecie History (Historia) stan drugi obrazu — Lasso. 6. Stany znajdujące się poniżej, zaznaczone na szaro, zositały anulowane. 8 9 7 10 7. Kliknij stan o nazwie Move (Przesuń), aby go przywrócić. 8. Kliknij w Przyborniku ikonę Lassa. 9. Zaznacz nim inny fragment obrazka. Pamiętaj o wciśnięciiu klawisza Shift. 10. Wykonanie nowej czynności spowodowało usunięcie stainów obrazka znajdujących się pod stanem Move (Przesuń) (gdyby takie były) i wstawienie na ich miejsce nowegoi stanu — Lasso. Paleta History (Historia) 89 11 12 11. 12. Chcąc zachować stan Move (Przesuń), stań na jego nazwie. Następnie kliknij ikonę Create new snapshot (Utwórz nowe zdjęcie) znajdującą się na dole palety History (Historia). Pamiętaj, że robisz to na wypadek, gdyby wykonanie o jedinej czynności więcej niż ilość umieszczanych przez program na liście palety spowodowało usunięcie tego stanu. 90 Paleta History (Historia) 13 14 13. A oto i nowe zdjęcie. 14. Aby zachować ten stan na stałe, kliknij ikonę Create new document from current state (Utwórz dokument na podstawie stanu obecnego). 15 Paleta History (Historia) 91 15. Stan obrazu został skopiowany do dokumentu, a program inadał mu nazwę Move (Przesuń). Możesz go zapisać w dowolnym formacie. 16 17 18 16. 17. 18. Kliknij pasek tytułowy okna pliku droga, aby go ponownie uaktywnić. Stań kursorem myszy na aktywnym stanie obrazu — Move (Przesuń). Naciskając lewy przycisk myszy, przesuń stan nad ikonię kosza (usuń bieżący stan). 92 Paleta History (Historia) 19 19. Stan Move (Przesuń) został usunięty. Możesz pozamykać otworzone okna. Nie zapisuj zmian. Paleta History (Historia) 93 Zmieniamy ustawienia ilości dostępnych w palecie stpanów obrazu Poniżej przedstawiam wreszcie sposób zmiany ilości ukiazujących się na palecie stanów obrazów. Zakładam, iż nadal masz uruchomiony program Photioshop. 1 2 3 1. Wejdź do menu Edit (Edycja). 2. Z rozwiniętej listy wybierz opcję Peferences (Preferencje). 3. Z rozwiniętej listy pod menu wybierz General (Ogólne). 94 Paleta History (Historia) 4 6 5 4. Zostało otwarte okno dialogowe Preferences (Preferencje). 5. W polu History States (Style historii) wpisz wartość, która oznacza ilość dostępnych na liście palety History (Historia) stanów obrazu. 6. Kliknij OK. Podsumowanie 95 Podsumowanie Pytania powtórzeniowe: 1. Do czego służy polecenie Edit/Undo (Edycja/Cofnij)? 2. Za pomocą których klawiszy można cofnąć wykonaną czyniność? 3. W jaki sposób można cofnąć w programie Photoshop wykonanie czynności. 4. Czy można zmienić liczbę stanów obrazu umieszczanych prizez program na liście palety History (Historia)? 5. Co zrobić, aby zapisać na stałe jeden ze stanów obrazu? 6. Dlaczego w punkcie 9. podrozdziału „Możliwości palety History (Historia)” należy pamiętać o wciśnięciu klawisza Shift? Odpowiedzi: 1. Polecenie to służy do cofania ostatniej wykonanej czyniności. 2. Ctrl+Z. 3. Ostatnią wykonaną czynność można cofnąć za pomocą poliecenia Edit/Undo (Edycja/Cofnij), (Ctrl+Z), palety Histiory (Historia). Aby cofnąć większą ilość czynności niż jedna — wykonana jako ostania — należy skorzystać iz dobrodziejstwa palety History (Historia). 4. Tak. Robimy to poprzez wywołanie okna dialogowego Ogólne (Ctrl+K) i zmianę wartości w polu History States (Style Histori). 5. Należy zaznaczyć ten stan (klikając jego nazwę) w paliecie History (Historia), a następnie kliknąć ikonę Create new document from current state (Nowy dokument) znajdującą się na dole palety. 6. Robimy to w celu dodania zaznaczenia do już istniejąciego. Zobacz: rozdział 3.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop 7/7 CE. Kurs
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: