Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00164 002852 20669077 na godz. na dobę w sumie
Photoshop 7. Skuteczne rozwiązania - książka
Photoshop 7. Skuteczne rozwiązania - książka
Autor: , Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-047-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Niniejsza książka, to jedyny w swoim rodzaju zbiór wskazówek i tricków przeznaczonych dla użytkowników najpopularniejszego programu graficznego, jakim jest Adobe Photoshop. Nie znajdziesz tu nużących wykładów, rozwlekłych odautorskich monologów i mętnego wodolejstwa. Każda z porad zaoszczędzi Ci kilkanaście sekund, a może i kilka minut pracy. Jeśli zastosujesz się do przedstawionych tu wskazówek, może okazać się, że oszczędności staną się wyrażalne w godzinach, a nawet dniach. Twój czas jest cenny, nie marnuj go!

'Photoshop 7. Skuteczne rozwiązania' to pozycja skierowana do osób, które potrafią już posługiwać się Photoshopem, ale chcą poznać sztuczki używane przez prawdziwych profesjonalistów. Wielu z przedstawionych tu trików nie znajdziesz w żadnych innych książkach, o oficjalnej dokumentacji programu nie wspominając. Dotyczą one między innymi pracy z warstwami, selekcjami, grafiką sieciową, tekstem i kolorami. Jeśli nie masz ochoty spędzać nocy w studio graficznym i chcesz zostać najszybszym 'photoshopowcem' w okolicy, musisz mieć tę książkę.

Scott Kelby jest redaktorem naczelnym czasopisma 'Photoshop User', przewodniczącym National Association of Photoshop Professionals, szefem do spraw kształcenia Adobe Photoshop Seminar Tour i jednym z czołowych instruktorów na seminariach poświęconych Photoshopowi w Stanach Zjednoczonych. Scott jest też autorem bestsellera 'Photoshop Down & Dirty Tricks' i ekspertem posiadającym certyfikat Adobe.

Felix Nelson jest szefem do spraw twórczości czasopisma 'Photoshop User', starszym kierownikiem artystycznym National Association of Photoshop Professionals i kierownikiem artystycznym czasopisma 'Mac Design Magazine'. Felix jest też instruktorem w kursie wideo nauki programu Photoshop - 'Photoshop Photorealistic Techniques'. Jest współautorem książki 'Photoshop 6 Effects Magic', gościnnym prelegentem na Adobe Photoshop Seminar Tour i członkiem 'Dream Team' instruktorów PhotoshopWorld.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Photoshop 7. Skuteczne rozwi¹zania Autorzy: Scott Kelby, Felix Nelson T³umaczenie: Iwo Nowosielski ISBN: 83-7361-047-2 Tytu³ orygina³u: Photoshop 7 KillerTips Format: B5, stron: 224 Niniejsza ksi¹¿ka, to jedyny w swoim rodzaju zbiór wskazówek i tricków przeznaczonych dla u¿ytkowników najpopularniejszego programu graficznego, jakim jest Adobe Photoshop. Nie znajdziesz tu nu¿¹cych wyk³adów, rozwlek³ych odautorskich monologów i mêtnego wodolejstwa. Ka¿da z porad zaoszczêdzi Ci kilkanaġcie sekund, a mo¿e i kilka minut pracy. Jeġli zastosujesz siê do przedstawionych tu wskazówek, mo¿e okazaæ siê, ¿e oszczêdnoġci stan¹ siê wyra¿alne w godzinach, a nawet dniach. Twój czas jest cenny, nie marnuj go! „Photoshop 7. Skuteczne rozwi¹zania” to pozycja skierowana do osób, które potrafi¹ ju¿ pos³ugiwaæ siê Photoshopem, ale chc¹ poznaæ sztuczki u¿ywane przez prawdziwych profesjonalistów. Wielu z przedstawionych tu trików nie znajdziesz w ¿adnych innych ksi¹¿kach, o oficjalnej dokumentacji programu nie wspominaj¹c. Dotycz¹ one miêdzy innymi pracy z warstwami, selekcjami, grafik¹ sieciow¹, tekstem i kolorami. Jeġli nie masz ochoty spêdzaæ nocy w studio graficznym i chcesz zostaæ najszybszym „photoshopowcem” w okolicy, musisz mieæ tê ksi¹¿kê. Scott Kelby jest redaktorem naczelnym czasopisma „Photoshop User”, przewodnicz¹cym National Association of Photoshop Professionals, szefem do spraw kszta³cenia Adobe Photoshop Seminar Tour i jednym z czo³owych instruktorów na seminariach poġwiêconych Photoshopowi w Stanach Zjednoczonych. Scott jest te¿ autorem bestsellera „Photoshop Down Dirty Tricks” i ekspertem posiadaj¹cym certyfikat Adobe. Felix Nelson jest szefem do spraw twórczoġci czasopisma „Photoshop User”, starszym kierownikiem artystycznym National Association of Photoshop Professionals i kierownikiem artystycznym czasopisma „Mac Design Magazine”. Felix jest te¿ instruktorem w kursie wideo nauki programu Photoshop — „Photoshop Photorealistic Techniques”. Jest wspó³autorem ksi¹¿ki „Photoshop 6 Effects Magic”, goġcinnym prelegentem na Adobe Photoshop Seminar Tour i cz³onkiem „Dream Team” instruktorów PhotoshopWorld. S P I S T R E (cid:140) C I ROZDZIA£ 1. Na wysokich obrotach: wskaz(cid:243)wki produktywne PŒdzle dok‡adnie tam, gdzie chcesz Zmieæ pŒdzel tu (cid:151) a pojawi siŒ tam Nigdy wiŒcej postrzŒpionego zaznaczenia 21 22 22 za pomoc„ narzŒdzia Lasso (Lasso) 23 24 Niech Photoshop sam radzi sobie z krzywymi Potrzebujesz dok‡adniejszej siatki? ProszŒ! 24 Do zmiany rozmiaru pŒdzla nie potrzebujesz palety Brushes (PŒdzle) 25 25 Szybki obr(cid:243)t pod okre(cid:156)lonym k„tem Poprawianie nie wyklucza powiŒkszania 26 26 Jak szybko znale(cid:159)(cid:230) (cid:156)rodek dowolnego obiektu? 27 Nowe rozmiary dokument(cid:243)w (cid:151) zr(cid:243)b to po swojemu 28 Pozb„d(cid:159) siŒ niepotrzebnych pŒdzli Poruszaj siŒ po pr(cid:243)bniku pŒdzli jak profesjonalista 28 29 WiŒksza kontrola poci„gniŒ(cid:230) pŒdzla 29 Szybkie prze‡„czanie miŒdzy otwartymi obrazkami 30 Ukrywanie tych denerwuj„cych, maszeruj„cych mr(cid:243)wek Prze‡„czanie linii pomocniczych 30 31 Zapisywanie w‡asnych ustawieæ pŒdzli 31 Wykorzystywanie ostatniego ustawienia Curves (Krzywe) 32 Przywracanie odciŒtych obszar(cid:243)w 32 Porad(cid:159) sobie szybko z tymi zab‡„kanymi pikselami! Lepsza kontrola narzŒdzia Magic Wand (R(cid:243)¿d¿ka) 33 33 Aby paleta Color (Kolor) pracowa‡a dwa razy wydajniej 34 Skr(cid:243)(cid:230) czas tworzenia dokumentu 34 Zmiana uk‡adu pŒdzli ZaoszczŒd(cid:159) czas, u¿ywaj„c wcze(cid:156)niejszych ustawieæ 35 35 Jak szybko dotrze(cid:230) do kana‡(cid:243)w? Jak cofn„(cid:230) siŒ po zamkniŒciu dokumentu? 36 Korzystasz z narzŒdzia Pen (Pi(cid:243)ro)? Nie wracaj do palety Toolbox (Paleta narzŒdziowa) Umie(cid:156)(cid:230) pr(cid:243)bnik gradient(cid:243)w pod rŒk„ Nie klikaj tego pola Brakuje pamiŒci? Spr(cid:243)buj tak Jak cofn„(cid:230) gumowanie? Stw(cid:243)rz wiŒcej przestrzeni dla obrazu Skopiuj z jednej warstwy lub skopiuj ze wszystkich Utkn„‡e(cid:156) w jakim(cid:156) polu? Oto spos(cid:243)b wyj(cid:156)cia 36 37 37 38 38 39 39 40 S P I S T R E (cid:140) C I Nie anuluj, wyzeruj i oszczŒdzaj czas Czas na u‡atwienie pracy z Pantone Szybsza zmiana warto(cid:156)ci za pomoc„ klawiatury Prze‡„czanie narzŒdzi na palecie Toolbox (Paleta narzŒdziowa) Zawsze mo¿esz skorzysta(cid:230) z narzŒdzia Move (PrzesuniŒcie) Photoshop pamiŒta ostatnio wpisany rozmiar Jak ukry(cid:230) (cid:156)cie¿kŒ wok(cid:243)‡ kszta‡tu? Usuwanie punkt(cid:243)w z zaznaczenia Polygonal Lasso (Lasso wielok„tne) Znajd(cid:159) (cid:156)rodek dowolnego dokumentu Ale ja chcŒ z powrotem star„ paletŒ Brushes (PŒdzle) Ogl„danie krzywych w zbli¿eniu ROZDZIA£ 2. Urodzony, by pŒdzi(cid:230) (cid:151) wa¿ne wskaz(cid:243)wki, kt(cid:243)re musisz zna(cid:230) Korzystasz z narzŒdzia Lasso? Narysuj liniŒ prost„ Pomiæ narzŒdzie Zoom (PowiŒksz) Nie pamiŒtasz skr(cid:243)t(cid:243)w s‡u¿„cych do zaznaczania? Patrz na kursor Tak, domy(cid:156)lne gradienty s„ kulawe Twoje zaznaczenie nie jest przywi„zane do jednego miejsca (cid:151) przesuæ je! Kt(cid:243)re narzŒdzie jest w‡„czone? Photoshop mo¿e to pokaza(cid:230) Pozb„d(cid:159) siŒ denerwuj„cego wzoru szachownicy Zrozumienie u¿yteczno(cid:156)ci palety Brushes (PŒdzle) Jak okie‡zna(cid:230) polecenie Select Similar (Zaznacz podobne)? Zastosuj ten filtr wiŒcej ni¿ raz Ponowne dokowanie przegl„darki plik(cid:243)w Chcesz domy(cid:156)lnych kolor(cid:243)w? Zr(cid:243)b to Korekta kolor(cid:243)w dla pocz„tkuj„cych Nie mo¿esz znale(cid:159)(cid:230) narzŒdzia Airbrush (Aerograf)? Nie b(cid:243)j siŒ Ukryj tŒ nier(cid:243)wn„, brzydk„ krawŒd(cid:159) Ucieknij przed narzŒdziem Crop (Kadrowanie) lub zgiæ! Paleta Brushes (PŒdzle): to nie nag‡(cid:243)wek, to przycisk Niebezpieczne przeciŒcia? Przepychanie Niech pasek opcji p‡ywa swobodnie (cid:151) p‡ywa??? Chroæ sw(cid:243)j pierwotny obrazek Pozb„d(cid:159) siŒ palet! PowiŒksz to 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 8 S P I S T R E (cid:140) C I Zablokuj piksele i wype‡nij Ukradnij kolor z dowolnego miejsca Niech Photoshop pamiŒta wiŒcej Tajemny skr(cid:243)t do rankingu Pomniejsz palety do w‡a(cid:156)ciwej wielko(cid:156)ci Poka¿ mi dodatkowe Tworzenie superpalety Likwidowanie warstw Jeste(cid:156) zmŒczony naciskaniem klawisza Shift podczas zmiany narzŒdzi? Szybko doprowad(cid:159) ustawienia narzŒdzi do porz„dku Uporz„dkuj sw(cid:243)j (cid:156)wiat Nieoficjalny skr(cid:243)t do wype‡niania Usun„‡e(cid:156) zaznaczenie i zapomnia‡e(cid:156) je zapisa(cid:230)? Nie martw siŒ Bardzo szybka zmiana cali na piksele Bardzo szybkie wtapianie Zarz„dzanie palet„ Swatches (Pr(cid:243)bki) PowiŒkszy‡e(cid:156)? Nie u¿ywaj pask(cid:243)w przewijania Niech Photoshop wykona obliczenia podczas kopiowania czy wklejania Natychmiastowe zaznaczenie z dowolnej (cid:156)cie¿ki Najlepszy format pliku Dostosuj dokument do wielko(cid:156)ci po¿„danej ZaoszczŒd(cid:159) sobie klikania podczas zamykania Brakuje pamiŒci RAM? Mo¿e czas co(cid:156) wyczy(cid:156)ci(cid:230)? Je(cid:156)li wydaje siŒ, ¿e co(cid:156) jest narzŒdziem, prawdopodobnie nim jest Jednoczesna transformacja i kopiowanie Jak pomniejszy(cid:230) paletŒ Toolbox (Paleta narzŒdziowa) Przywo‡aj palety do porz„dku Od(cid:156)wie¿anie przegl„darki plik(cid:243)w za pomoc„ jednego przycisku Nie pozw(cid:243)l, by przegl„darka plik(cid:243)w oszukiwa‡a ROZDZIA£ 3. (cid:140)wietlne i niezwyk‡e wskaz(cid:243)wki WiŒcej znacznik(cid:243)w kolor(cid:243)w ni¿ ogarniesz Z aureol„ czy bez, oto jest pytanie Rozwi„zanie tajemnicy jajka-niespodzianki Turbodo‡adowanie dla efekt(cid:243)w Cofnij za pomoc„ suwaka! Nowa mo¿liwo(cid:156)(cid:230) zmiany nazwy 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 75 76 76 77 77 78 78 9 S P I S T R E (cid:140) C I Lepsze dwa pliki ni¿ jeden Prosty spos(cid:243)b zmiany wielko(cid:156)ci (cid:156)cie¿ek Niech okna odetchn„! Skr(cid:243)t do wykonywania wielu cofniŒ(cid:230) jednocze(cid:156)nie Potrzebujesz strza‡ki? Photoshop mo¿e je doda(cid:230)! Kopnij to, odbij, przekszta‡(cid:230) swobodnie Przeci„gnij i upu(cid:156)(cid:230) tam, gdzie chcesz W‡asne pŒdzle nie musz„ ju¿ by(cid:230) kwadratowe Nie musisz zgadywa(cid:230) podczas zmiŒkczania zaznaczenia Tworzenie sp‡aszczonej wersji obrazka zawieraj„cego warstwy Nawet je(cid:156)li nie jest kwadratowy, mo¿esz go wykadrowa(cid:230) Tajemna winieta Photoshopa Zakochaj siŒ (lub nie) w tymczasowym pŒdzlu CofniŒcie zapisu? To niemo¿liwe, prawda? Utw(cid:243)rz w Photoshopie prezentacjŒ dla klient(cid:243)w Szybka zmiana twardo(cid:156)ci pŒdzla (cid:140)wiat‡a, kamera, akcja (cid:151) pokaz slajd(cid:243)w za pomoc„ Photoshopa Korekta koloru szybka jak b‡yskawica Tworzenie lepszego narzŒdzia Background Eraser (Gumka t‡a) Uzyskiwanie bardziej z‡owrogich chmur W‡asne pŒdzle: zacznij od czystego pola Czas to pieni„dz! Sta‡a kontrola wielko(cid:156)ci miniatury Przyspieszenie dostŒpu do preferencji Bezpieczne retusze fotografii Nieudokumentowana sztuczka prze‡„czania narzŒdzia Airbrush (Aerograf) Nowe dokumenty z w‡asn„ specyfikacj„ w Photoshopie 7.0 ROZDZIA£ 4. Pal gumy pracuj„c z tekstem Zmiany tekstu nie s„ problemem Rastrowanie tekstu jednym klikniŒciem Zrobione na miarŒ Zmiany tekstu w (cid:156)cie¿ki Wyobra(cid:159) sobie, ¿e mo¿esz umie(cid:156)ci(cid:230) zdjŒcia w tek(cid:156)cie Czcionki, czcionki i jeszcze raz czcionki Niech tekst wskoczy do zadania Podw(cid:243)jna przyjemno(cid:156)(cid:230) 79 79 80 80 81 81 82 82 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 89 90 90 91 91 92 92 93 93 95 96 96 97 97 98 99 99 100 10 S P I S T R E (cid:140) C I Zobacz, jak tekst zmienia kolor Przesuæ tekst, nie zmieniaj„c narzŒdzia Edycja tekstu przy u¿yciu wyr(cid:243)¿nienia Rasteryzuj 2, 4, 6(cid:133) razy Potrzebujesz trochŒ miejsca: dostosuj kerning Powiedz Photoshopowi, ¿e skoæczy‡e(cid:156) pracŒ z tekstem Po‡„cz wszystkie warstwy tekstowe Flip i Flap w tek(cid:156)cie fleby pasowa‡o: czŒ(cid:156)(cid:230) druga Maska tekstowa: to ju¿ nie przelewki Dok‡adne rozmiary kolumn tekstowych Usuwanie b‡Œdnych (z typograficznego punktu widzenia) spacji Zmieæ ca‡y tekst za jednym zamachem! Nie masz kursywy czy pogrubienia? Nie martw siŒ! Znowu potrzebujŒ prostych cudzys‡ow(cid:243)w fleby sprawdzanie pisowni wykonywa‡o Twoje polecenia ROZDZIA£ 5. Szybcy i w(cid:156)ciekli (cid:151) zab(cid:243)jcze wskaz(cid:243)wki dotycz„ce sieci Pomniejsz, aby uzyska(cid:230) bardziej ostre obrazki sieciowe Funkcja z programu ImageReady zostaje dodana do Photoshopa Dwa proste sposoby tworzenia przezroczysto(cid:156)ci Musisz zredukowa(cid:230) rozmiar pliku? U¿yj przezroczysto(cid:156)ci Je(cid:156)li co(cid:156) jest bezpieczne dla sieci, nie u¿ywaj tego Zmieæ jedn„ preferencjŒ, zapisz kilka Rzeczywisty widok 100 Niech Photoshop dokona wyboru! Niech Photoshop napisze r(cid:243)wnie¿ kod! Superczysty tekst na potrzeby sieci Masz folder pe‡en obrazk(cid:243)w do zastosowania w sieci? Zajmij siŒ nim! Szybkie nazywanie plik(cid:243)w dla u¿ytkownik(cid:243)w Maca Odczytaj kolory sieciowe na ekranie Wykadruj jeszcze bardziej Pozb„d(cid:159) siŒ denerwuj„cych liczb w lewym g(cid:243)rnym rogu Sprawd(cid:159), czy widzisz to tak samo jak oni Nie ‡aduj tego fikcyjnego fragmentu! Wykorzystaj odciŒcia oparte na warstwach Rozmyj i pomniejsz JPEG-a 100 101 101 102 102 103 103 104 104 105 106 106 107 107 108 108 109 110 110 111 111 112 112 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 11 S P I S T R E (cid:140) C I Szybkie wyja(cid:156)nienie okna ImageReady Po(cid:156)wiŒ(cid:230) wiŒcej czasu na animacje, a mniej na klikanie Turbo Eyedropper (Kroplomierz) programu ImageReady Automatyczna funkcja Tile Maker (Tworzenie p‡ytek) programu ImageReady Wywieranie wp‡ywu na GIF-y Ostrze¿enie dotycz„ce styl(cid:243)w dla projektant(cid:243)w na potrzeby sieci ROZDZIA£ 6. Szybka pi‡ka (cid:151) wskaz(cid:243)wki na temat projektowania w Photoshopie Skupianie uwagi za pomoc„ koloru Skupianie uwagi przez dodanie g‡Œbi Krycie i miŒkko(cid:156)(cid:230) cienia Na‡(cid:243)¿ na siebie elementy, aby zwiŒkszy(cid:230) ich atrakcyjno(cid:156)(cid:230) U¿yj odpowiednich kolor(cid:243)w CMYK, aby dopasowa(cid:230) kolory Pantone Dodaj kolory do cieni Wybierasz kolory? Skorzystaj z wbudowanego ko‡a kolor(cid:243)w Kombinacje kolor(cid:243)w wp‡ywaj„ na rozmiar i proporcje U¿yj mocnego kadrowania, aby doda(cid:230) obrazkom smaku Okre(cid:156)lanie d‡ugo(cid:156)ci rzuconego cienia Dwa kolory mog„ by(cid:230) lepsze ni¿ cztery Niech to nie bŒdzie czarne (cid:151) ale mega czarne! Efektywny zanik lub przebitka Utw(cid:243)rz w‡asn„ czcionkŒ Dodaj punkt odniesienia, aby odda(cid:230) rozmiar ROZDZIA£ 7. Speedy Gonzales (cid:151) wskaz(cid:243)wki dotycz„ce warstw Brakuje warstwy Background (T‡o)? Oto spos(cid:243)b Nazywanie warstw (i dlaczego powiniene(cid:156) to robi(cid:230)) Zablokuj wszystkie warstwy jednym klikniŒciem Prze‡„czaj siŒ przez tryby krycia Ukryj inne warstwy w mgnieniu oka Po co przeci„ga(cid:230) i upuszcza(cid:230) style? Stosowanie styl(cid:243)w warstwy do warstwy Background (T‡o) Zablokuj, za‡aduj i przesuæ warstwy Zarz„dzanie warstwami 120 120 121 121 122 122 123 124 124 125 126 126 127 128 129 129 130 131 131 132 132 133 135 136 136 137 137 138 138 139 139 140 12 S P I S T R E (cid:140) C I Natychmiastowa zmiana krycia Skopiuj warstwŒ do tego samego po‡o¿enia w innym dokumencie Przesuwanie wielu warstw z dokumentu do dokumentu Centrowanie przeci„gniŒtych warstw w prosty spos(cid:243)b Prostsze dostosowywanie k„ta cienia rzuconego Skr(cid:243)t do nawigacji warstwami Superszybkie kopie warstw Natychmiastowe wyr(cid:243)wnywanie warstw Niepok(cid:243)j separacji: umie(cid:156)(cid:230) styl warstwy na oddzielnej warstwie Szybka wskaz(cid:243)wka do usuwania efekt(cid:243)w warstw Skocz do dowolnej warstwy, klikaj„c w obrŒbie obrazka Proste kodowanie kolor(cid:243)w Nie mo¿esz malowa(cid:230) na warstwie? Oto wyt‡umaczenie Przyspiesz pracŒ Photoshopa, ‡„cz„c warstwy Superszybka wskaz(cid:243)wka zestawu warstw ZaoszczŒd(cid:159) miejsce na palecie Layers (Warstwy) Nie mogliby(cid:156)my wszyscy mie(cid:230) tego samego stylu? Wskaz(cid:243)wki do szybkiej nawigacji na palecie Layers (Warstwy) Szybkie kopiowanie maski warstwy Zaznacz wszystko na warstwie jednym klikniŒciem Obejrzyj maskŒ warstwy jako rubinow„ kalkŒ Zaznaczanie tylko jednego obiektu na warstwie Niech style warstw nie wp‡ywaj„ na dalsz„ pracŒ Zmniejszenie wype‡nienia dla zabawy i korzy(cid:156)ci Wskaz(cid:243)wki przyspieszaj„ce pracŒ z suwakiem Opacity (Krycie) Zmieniaj uwa¿nie tryby krycia zestawu warstw Unikanie menu Layer (Warstwa) Lepsza kontrola nad mieszaniem: mieszanie zaawansowane Kszta‡ty bez warstwy Shape (Kszta‡t) Tajemnicza przezroczysta czŒ(cid:156)(cid:230) krycia (cid:151) wskaz(cid:243)wki na temat warstwy ROZDZIA£ 8. Zwariowany na punkcie szybko(cid:156)ci (cid:151) wskaz(cid:243)wki rozwi„zuj„ce problemy Zawiæmy tekst jeszcze raz Odblokowywanie warstwy Background (T‡o) Chcesz szybciej startowa(cid:230) (cid:151) przytnij ilo(cid:156)(cid:230) plugin(cid:243)w Znikaj„cy kszta‡t koæc(cid:243)wki pŒdzla Czy masz wystarczaj„co du¿o pamiŒci RAM? Zapytaj Photoshopa 140 141 141 142 142 143 143 144 144 145 145 146 146 147 147 148 149 149 150 150 151 151 152 153 153 154 154 155 155 156 157 158 158 159 159 160 13 S P I S T R E (cid:140) C I 160 Jak stosowa(cid:230) filtry RGB na obrazkach w skali szaro(cid:156)ci? 161 Zab(cid:243)jcza wskaz(cid:243)wka na k‡opoty: usuwanie preferencji 162 Powr(cid:243)t do warstwy Background (T‡o) 162 Pobieranie rozdzielczo(cid:156)ci wydruku ze zdjŒ(cid:230) z aparatu cyfrowego 163 Rozwi„zywanie problemu zaokr„glonych naro¿nik(cid:243)w zaznaczenia Uczyæ, aby (cid:156)wiat‡o og(cid:243)lne pracowa‡o dla Ciebie 163 Odnajd(cid:159) ukryte opcje narzŒdzia Magnetic Pen (Pi(cid:243)ro(cid:160)magnetyczne) 164 Nadrukowywanie cieni na jednolitych t‡ach w(cid:160)aplikacjach do sk‡adu komputerowego Niech Photoshop odtworzy Twoje preferencje Pozostawienie styl(cid:243)w warstw bez zmian w aplikacji After Effects firmy Adobe Szybsze prze‡„czanie siŒ miŒdzy aplikacjami Zatrzymaj przyci„ganie przy kadrowaniu Wyja(cid:156)nienie dotycz„ce zaokr„glonych naro¿nik(cid:243)w podczas rozszerzania zaznaczenia Pomniejszanie plik(cid:243)w Photoshopa fleby JPEG-i nadal wygl„da‡y dobrze Aby kolory wydruku odpowiada‡y kolorom monitora Jak otrzyma(cid:230) lepszy podgl„d EPS? Czy w Photoshopie mo¿na utworzy(cid:230) ka¿dy tekst? Jak u¿ywa(cid:230) zadaæ z internetu? Czy przy wiŒkszej ilo(cid:156)ci pamiŒci RAM Photoshop bŒdzie dzia‡a‡ szybciej? Nie u¿ywaj narzŒdzia Crop (Kadruj) do poprawiania zniekszta‡cenia beczkowego Skoæcz z (cid:132)kliknij i przeskocz do tej warstwy(cid:148) ROZDZIA£ 9. Wy(cid:156)cig z czasem (cid:151) wskaz(cid:243)wki dotycz„ce korekty obrazka i(cid:160)przygotowania do wydruku Po¿egnaj siŒ ze stopniowaniem gradientu Wyostrz obrazek jak profesjonalista PiŒ(cid:230) wskaz(cid:243)wek, jak pozby(cid:230) siŒ mory Zeskanuj grafikŒ liniow„ w po¿„danej rozdzielczo(cid:156)ci Wyostrzanie za pomoc„ filtra High Pass (G(cid:243)rnoprzepustowy) OszczŒdzaj„cy kliszŒ gradient koloru dodatkowego Korekta w CMYK czy RGB? Prostowanie zeskanowanych obrazk(cid:243)w w 10 sekund (lub mniej) 14 165 166 166 167 167 168 168 169 169 170 170 171 171 172 172 173 173 174 174 175 176 176 177 177 178 S P I S T R E (cid:140) C I Trzymaj siŒ z daleka od narzŒdzia Sponge (G„bka) 178 Usuwanie szumu ze zdjŒ(cid:230) zrobionych aparatem cyfrowym 179 Skanery nie skanuj„ tylko p‡askich obiekt(cid:243)w 179 UsuniŒcie efektu czerwonych oczu 180 Czy Twoje kolory s„ gotowe do druku? 180 Nigdy nie zamieniaj ponownie kolor(cid:243)w podczas oczyszczania grafiki 181 Niech Photoshop policzy rozdzielczo(cid:156)(cid:230) 181 BŒdziesz drukowa(cid:230)? Sprawd(cid:159), czy monitor jest we (cid:132)w‡a(cid:156)ciwej przestrzeni(cid:148) 182 Chcesz uzyska(cid:230) lepszy gradient w druku? Oto(cid:160)wskaz(cid:243)wka 182 183 Podgl„dy przed i po 183 Klonowanie z obrazka do obrazka 184 Uzyskaj w druku bardziej rzeczywiste cienie rzucone Sprawd(cid:159), czy obszary bia‡e s„ naprawdŒ bia‡e 184 185 Spr(cid:243)buj nie poprawia(cid:230) wiŒcej ni¿ raz 185 Niech Photoshop pomo¿e odnale(cid:159)(cid:230) (cid:156)wiat‡a (cienie) 186 Moja rozdzielczo(cid:156)(cid:230) Czy naprawdŒ widzisz swoje wyostrzenie? 186 187 Precyzyjne dostosowywanie punkt(cid:243)w krzywej 187 Zastosuj filtr Unsharp Mask (Wzmocnienie) do(cid:160)obrazk(cid:243)w CMYK 188 Barwa sk(cid:243)ry RGB: pozbywanie siŒ czerwonego Kiedy ju¿ raz znajdziesz siŒ w trybie CMYK, pozostaæ(cid:160)przy nim 188 189 Prosta wskaz(cid:243)wka polepszaj„ca separacjŒ kolor(cid:243)w 189 Jak wyostrzy(cid:230) barwy sk(cid:243)ry w trybie CMYK? 190 Jak odczyta(cid:230) cztery rozdzia‡y jednocze(cid:156)nie? Szybkie wskaz(cid:243)wki dotycz„ce punkt(cid:243)w krzywej 190 191 Korygowanie pod ci(cid:156)nieniem Kontroluj krycie procesu korekty 191 ROZDZIA£ 10. Zab(cid:243)jcza prŒdko(cid:156)(cid:230) (cid:151) wskaz(cid:243)wki zaawansowane Dodaj mocy swoim stylom warstw Zmieniasz pliki? Sprawd(cid:159), czy kolor nie zosta‡ naruszony Szybka zmiana narzŒdzi Freeform Pen (Dowolne pi(cid:243)ro) Wzrokowa kontrola zaznaczeæ za pomoc„ trybu Quick Mask (Szybka maska) Lepsze kolory dla skali szaro(cid:156)ci za pomoc„ trybu Lab Niech Photoshop zaznaczy cienie i (cid:156)wiat‡a Problematyczne zadania? Zwolnij! DostŒp do wybranych filtr(cid:243)w w trybie CMYK 193 194 194 195 195 196 196 197 197 15 S P I S T R E (cid:140) C I Lepsza kontrola filtr(cid:243)w Jak pozby(cid:230) siŒ postrzŒpionych krawŒdzi za pomoc„ narzŒdzia Smudge (Smu¿enie)? Stosujesz liczne filtry? Nie na mojej warstwie! New Snapshot (Nowy zrzut), polisa ubezpieczeniowa 198 198 199 na wypadek b‡Œd(cid:243)w 199 200 Zapisywanie zadaæ w postaci plik(cid:243)w tekstowych do wydruku 200 Efekty druku 3D (i sk„d wzi„(cid:230) te (cid:156)mieszne okulary?) 201 Tworzenie uko(cid:156)nych linii pomocniczych do(cid:160)wielokrotnego u¿ytku 201 Szybsze skanowanie wielu obrazk(cid:243)w 202 ZaoszczŒd(cid:159) sobie wypraw do menu Select (Zaznacz) 202 Przeci„gnij i upu(cid:156)(cid:230) krzywe (cid:151) szybka korekta 203 Wskaz(cid:243)wka u¿yteczno(cid:156)ci zadaæ: dodaj zadanie do zadania 203 Czyszczenie przed drukiem w pigu‡ce 204 U¿yteczna wskaz(cid:243)wka dotycz„ca tryb(cid:243)w mieszania 204 Umieszczanie flary obiektywu na w‡a(cid:156)ciwym miejscu 205 Nigdy wiŒcej nie tw(cid:243)rz tekstu w kana‡ach 205 Niech Photoshop poda (cid:156)wiat‡o i cieæ U¿ywanie narzŒdzia Lasso (cid:151) nie przestawaj przemieszcza(cid:230) siŒ 206 Za‡aduj dowolne zapisane zaznaczenie bez palety Channels (Kana‡y) 206 Narysuj wiele punkt(cid:243)w krzywej jednym klikniŒciem 207 207 Wskaz(cid:243)wka dotycz„ca trudnego zaznaczania 208 Aby wska(cid:159)nik kolor(cid:243)w pokazywa‡ kolory CMYK 208 Przesuwanie wielu punkt(cid:243)w krzywej jednocze(cid:156)nie Dodaj do zaznaczenia za po(cid:156)rednictwem palety Channels (Kana‡y) 209 209 Wbudowywanie (cid:156)cie¿ek do zadaæ 210 Zmierz dwa razy, popatrz raz 211 Obrysowywanie czŒ(cid:156)ci (cid:156)cie¿ki (cid:151) czŒ(cid:156)ci (cid:156)cie¿ki??? Przyspieszanie zadania Batch (Wsad) 211 212 Projektowanie dla sieci w Photoshopie 212 Naucz siŒ Photoshopa od podstaw 213 Biblia korekty koloru Nieodzowny odno(cid:156)nik 213 214 Projekty Marka: zawracaj„ce w g‡owie strony o Photoshopie 214 Najlepsze instrukcje na ziemi 215 We(cid:159) jeden dla dru¿yny Uczenie siŒ u (cid:159)r(cid:243)d‡a 215 Skorowidz 217 16 Je(cid:156)li mam by(cid:230) szczery, to muszŒ przyzna(cid:230), ¿e wcale nie jestem pewien, czy ten rozdzia‡ jest na pewno potrzebny. Zacznijmy wiŒc od ma‡ego Zwariowany na punkcie szybko(cid:156)ci (cid:151) wskaz(cid:243)wki rozwi„zuj„ce problemy quizu (cid:151) je(cid:156)li z jakiej(cid:156) przyczyny nie odpo- wiesz na wszystkie pytania, bŒdziesz musia‡ przeczyta(cid:230) ten rozdzia‡. Je(cid:156)li natomiast zgadniesz, bŒdziesz m(cid:243)g‡ przej(cid:156)(cid:230) od razu do rozdzia‡u 9. Gotowy? Zaczynamy (masz 12 minut na pierwsz„ czŒ(cid:156)(cid:230)). Pytanie pier wsze. Je(cid:156)li Photoshop za- wiesi siŒ podczas kopiowania pliku wielko- (cid:156)ci 50 MB do pamiŒci schowka, Ty: a) pakujesz komputer, dzwonisz do Bil- lie(cid:146)go Joe(cid:146)go MacAllistera i prosisz, by cze- ka‡ na Ciebie przy najbli¿szym mo(cid:156)cie? b) rozbierasz siŒ i siadasz ze skrzy¿o- wanymi nogami na pod‡odze, a wok(cid:243)‡ opa- kowania po programie Photoshop zapa- lasz (cid:156)wiece? c) naciskasz Shift+Alt+Control+Delete+ klawisz tyldy +Tab+Escape+Enter+Option+ F15+Backslash pod warunkiem, ¿e masz jedena(cid:156)cie palc(cid:243)w? d) robisz to wszystko naraz? Odpowied(cid:159). To by‡o podchwytliwe pyta- nie. Rzecz jasna, w‡a(cid:156)ciwa jest odpowied(cid:159) (cid:132)b(cid:148), ale nie wa¿ siŒ nigdy, przenigdy zbli- ¿a(cid:230) z ogniem do pude‡ka po Photoshopie. Przykro mi (cid:151) obr(cid:243)(cid:230) kartkŒ i zacznij czyta(cid:230). Photoshop 7 Skuteczne rozwi„zania ZAWI(cid:209)MY TEKST JESZCZE RAZ Coraz wiŒcej os(cid:243)b przychodzi do(cid:160)mnie z tym problemem. Je(cid:156)li(cid:160)korzystasz z funkcji wyginania tekstu Photoshopa, mo¿esz otrzyma(cid:230) komunikat ostrzegawczy o nastŒpuj„cej tre(cid:156)ci: Could not complete your request because the type layer uses a faux bold style (Nie mo¿na dokoæczy(cid:230) Twojego ¿„dania poniewa¿ warstwa tekstowa u¿ywa symulacji stylu pogrubionego). Symulacja stylu pogrubionego (faux bold)? Co to takiego? Jest to funkcja Photoshopa (wprowadzona ju¿ w Photoshopie 5.0), dziŒki kt(cid:243)rej mo¿na tworzy(cid:230) udawany styl pogrubiony (bold) lub kursywy (italic) w przypadku czcionek, kt(cid:243)re tak naprawdŒ tego stylu nie maj„. W‡„cza siŒ j„ i wy‡„cza w rozwijanym menu palety Character (Typografia). W Photoshopie 7.0 specjali(cid:156)ci z Adobe dodali w oknie komunikatu ostrzegawczego opcjŒ Remove attribute and continue (Czy usun„(cid:230) atrybut i kontynuowa(cid:230)?). Musisz jedynie klikn„(cid:230) OK, aby usun„(cid:230) styl faux bold (Pogrubiony) i mo¿esz wygi„(cid:230) tekst. flycie jest piŒkne?! ODBLOKOWYWANIE WARSTWY BACKGROUND (T£O) Nie mo¿esz przesun„(cid:230) warstwy Background (T‡o)? Dzieje siŒ tak, poniewa¿ w Photoshopie 6 specjali(cid:156)ci z Adobe zablokowali warstwŒ Background (T‡o), by nie(cid:160)da‡o siŒ jej rusza(cid:230). Nie by‡oby to takie z‡e, gdyby nie fakt, ¿e pole zaznaczania s‡u¿„ce do blokowania ruchu jest na palecie Layers (Warstwy) zaznaczone, a co wiŒcej (cid:151) wyszarzone, wiŒc nie mo¿na po prostu usun„(cid:230) zaznaczenia i odblokowa(cid:230) ruch warstwy. BlokadŒ tŒ mo¿na obej(cid:156)(cid:230) jedynie po dwukrotnym klikniŒciu warstwy Background (T‡o), dziŒki czemu pojawi siŒ okno dialogowe New Layer (Nowa warstwa). Kliknij OK, a warstwa Background (T‡o) stanie(cid:160)siŒ warstw„ odblokowan„ o nazwie Layer 0 (Warstwa 0). Teraz mo¿na j„ swobodnie przesuwa(cid:230). 158 ROZDZIA£ 8. (cid:159) Zwariowany na punkcie szybko(cid:156)ci (cid:151) wskaz(cid:243)wki rozwi„zuj„ce problemy Photoshop 7 Skuteczne rozwi„zania CHCESZ SZYBCIEJ STARTOWA˘ (cid:151) PRZYTNIJ ILO(cid:140)˘ PLUGIN(cid:211)W Je(cid:156)li ‡adowanie konfiguracji zajmuje Photoshopowi ca‡„ wieczno(cid:156)(cid:230), to trzeba szuka(cid:230) przyczyny (chyba, ¿e lubisz przerwy na kawŒ). Niezwykle d‡ugo ‡aduj„ siŒ na przyk‡ad pluginy Photoshopa. Im wiŒksza ich ilo(cid:156)(cid:230), tym wiŒcej czasu zajmie ca‡y proces. Pluginy te poch‡aniaj„ te¿ mn(cid:243)stwo pamiŒci RAM, wiŒc ich mniejsza ilo(cid:156)(cid:230) oznacza szybsz„ pracŒ Photoshopa. Mo¿na ten problem rozwi„za(cid:230), tworz„c specjalny folder z najczŒ(cid:156)ciej u¿ywanymi pluginami. W ten spos(cid:243)b za‡adowane zostan„ tylko konkretne pluginy. Oto spos(cid:243)b: utw(cid:243)rz nowy folder i nadaj mu nazwŒ, na przyk‡ad (cid:132)odchudzone pluginy(cid:148) lub (cid:132)chudziutkie pluginy(cid:148). Potem zr(cid:243)b kopie plugin(cid:243)w, kt(cid:243)re maj„ wej(cid:156)(cid:230) w sk‡ad tego zestawu i umie(cid:156)(cid:230) je w tym folderze. Aby ten zestaw plugin(cid:243)w sta‡ siŒ aktywny, po prostu przytrzymaj klawisze Shift+Control (Mac: Shift+Command) podczas uruchamiania Photoshopa, a pojawi siŒ okno dialogowe z pro(cid:156)b„, by wybra(cid:230) folder plugin(cid:243)w, z(cid:160)kt(cid:243)rego chcesz skorzysta(cid:230). Wybierz folder (cid:132)odchudzonych plugin(cid:243)w(cid:148) i kliknij OK, a od tej pory(cid:160)(cid:243)w zestaw bŒdzie siŒ ‡adowa‡. Gdyby(cid:156) kiedy(cid:156) chcia‡ za‡adowa(cid:230) pe‡ny domy(cid:156)lny zestaw plugin(cid:243)w, przytrzymaj po prostu ten sam skr(cid:243)t klawiaturowy i wybierz Plug-ins w charakterze zestawu, kt(cid:243)ry ma zosta(cid:230) za‡adowany. ZNIKAJ¥CY KSZTA£T KO(cid:209)C(cid:211)WKI P˚DZLA Ta funkcja dla wielu u¿ytkownik(cid:243)w Photoshopa zdaje siŒ dzia‡a(cid:230) jak b‡„d. Pracujesz w(cid:160)Photoshopie, u¿ywasz narzŒdzia Paintbrush (PŒdzel) i wszystko wydaje siŒ by(cid:230) w porz„dku. Ale(cid:160)chwilŒ p(cid:243)(cid:159)niej ponownie wybierasz narzŒdzie Paintbrush (PŒdzel) i nie wy(cid:156)wietla ju¿ ono rozmiaru (i kszta‡tu) wybranej w danej chwili koæc(cid:243)wki pŒdzla. Pokazuje natomiast ma‡y kursor w kszta‡cie krzy¿yka. Udajesz siŒ wiŒc do menu Preferences (Preferencje), wybierasz Display and Cursors (Wy(cid:156)wietlanie i kursory) i widzisz, ¿e masz wybran„ opcjŒ Brush Size (Rozmiar pŒdzla) jako domy(cid:156)ln„, ale z jakiej(cid:156) nieznanej przyczyny nie pokazuje ona rozmiaru pŒdzla, lecz(cid:160)tylko ten krzy¿yk. Oto przyczyna: sprawd(cid:159) klawisz Caps Lock. Jest w‡„czony, a to sprawia, ¿e kursor narzŒdzia Paintbrush (PŒdzel) nie wy(cid:156)wietla rozmiaru pŒdzla, ale krzy¿yk. Jest to(cid:160)w‡a(cid:156)ciwie funkcja, z kt(cid:243)rej mo¿na skorzysta(cid:230) do oznaczania dok‡adnego (cid:156)rodka pŒdzla. Problem polega na tym, ¿e funkcja ta przypisana jest do klawisza Caps Lock, wiŒc za ka¿dym razem gdy naci(cid:156)niesz ten klawisz podczas pracy z tekstem, zmieniasz sw(cid:243)j kursor pŒdzla. Czy(cid:160)specjali(cid:156)ci z Adobe powinni znale(cid:159)(cid:230) lepszy klawisz dla tej funkcji? Pewnie tak. Czy to siŒ stanie? Z tego, co mi wiadomo, raczej nie. ROZDZIA£ 8. (cid:159) Zwariowany na punkcie szybko(cid:156)ci (cid:151) wskaz(cid:243)wki rozwi„zuj„ce problemy 159 Photoshop 7 Skuteczne rozwi„zania CZY MASZ WYSTARCZAJ¥CO DUflO PAMI˚CI RAM? ZAPYTAJ PHOTOSHOPA Nie jeste(cid:156) pewien, czy masz wystarczaj„c„ ilo(cid:156)(cid:230) pamiŒci RAM? Zapytaj Photoshopa. Mo¿esz wierzy(cid:230) lub nie, ale(cid:160)on(cid:160)naprawdŒ to wie. Oto spos(cid:243)b: otw(cid:243)rz dokument reprezentatywny dla typu obrazka, kt(cid:243)rym siŒ zazwyczaj zajmujesz. Popracuj nad tym obrazkiem w zwyk‡y spos(cid:243)b przez oko‡o 10 minut. W lewym dolnym rogu okna dokumentu z prawej strony wska(cid:159)nika powiŒkszenia aktualnego dokumentu znajdziesz pole informacyjne. Domy(cid:156)lnie wy(cid:156)wietla ono rozmiar pliku Twojego dokumentu, ale je(cid:156)li klikniesz i przytrzymasz skierowany w prawo tr(cid:243)jk„t z prawej strony tego pola, pojawi siŒ rozwijana lista opcji. Wybierz Efficiency (Wydajno(cid:156)(cid:230)). Je(cid:156)li pojawi siŒ warto(cid:156)(cid:230) 100 , jeste(cid:156) geniuszem! Oznacza to, ¿e Photoshop pracuje z(cid:160)najwiŒksz„ wydajno(cid:156)ci„, poniewa¿ przez 100 czasu Twoje manipulacje obrazkiem obs‡ugiwane s„ w pamiŒci RAM. Je(cid:156)li wydajno(cid:156)(cid:230) wynosi, powiedzmy 75 , oznacza to, ¿e przez 25 czasu Photoshopowi brakowa‡o pamiŒci RAM i(cid:160)musia‡ korzysta(cid:230) z wolnego miejsca na twardym dysku, co oznacza z kolei, ¿e w owym czasie Photoshop pracowa‡ znacznie wolniej. Wydajno(cid:156)(cid:230) 75 to jeszcze ca‡kiem nie(cid:159)le. Je(cid:156)li jednak wydajno(cid:156)(cid:230) jest mniejsza, najwy¿szy czas dokupi(cid:230) pamiŒ(cid:230) RAM. I to szybko, zanim Twoja wydajno(cid:156)(cid:230) spadnie poni¿ej zera! JAK STOSOWA˘ FILTRY RGB NA OBRAZKACH W SKALI SZARO(cid:140)CI? Je(cid:156)li pracujesz na obrazkach w skali szaro(cid:156)ci, przekonasz siŒ, ¿e niekt(cid:243)re filtry Photoshopa nie dzia‡aj„ (w menu s„ one szare, wiŒc nie mo¿na do nich dotrze(cid:230)), a zawsze s„ to jakie(cid:156) ekstra filtry, jak Lens Flare (Flara obiektywu) czy Lighting Effect (Efekty (cid:156)wietlne). Jednak nie martw siŒ, poniewa¿ bŒdziesz m(cid:243)g‡ skorzysta(cid:230) z owych filtr(cid:243)w (cid:151) przejd(cid:159) do trybu RGB, zastosuj filtry, a potem wr(cid:243)(cid:230) do(cid:160)trybu Grayscale (Skala szaro(cid:156)ci). Nie wp‡ynie to na kolory obrazka, poniewa¿ nie ma on kolor(cid:243)w (cid:151) pracujesz w skali szaro(cid:156)ci. Prze‡„czenie do trybu RGB nie dodaje nagle kolor(cid:243)w; obrazek w skali szaro(cid:156)ci nadal bŒdzie szary w trybie RGB. Kiedy po zastosowaniu filtr(cid:243)w powr(cid:243)cisz do(cid:160)trybu Grayscale (Skala szaro(cid:156)ci), otrzymasz komunikat ostrzegawczy z pytaniem Discard color information? (Usun„(cid:230) informacje o kolorze?). Mo¿esz spokojnie klikn„(cid:230)(cid:160)OK, poniewa¿ i tak nie by‡o ¿adnego koloru. 160 ROZDZIA£ 8. (cid:159) Zwariowany na punkcie szybko(cid:156)ci (cid:151) wskaz(cid:243)wki rozwi„zuj„ce problemy Photoshop 7 Skuteczne rozwi„zania ZAB(cid:211)JCZA WSKAZ(cid:211)WKA NA K£OPOTY: USUWANIE PREFERENCJI To jest prawdopodobnie najwa¿niejsza wskaz(cid:243)wka w ca‡ym rozdziale. Je(cid:156)li co(cid:156) siŒ zepsuje w(cid:160)Photoshopie, to niemal bez wzglŒdu na to, co(cid:160)siŒ uszkodzi‡o, mo¿na to naprawi(cid:230), usuwaj„c plik preferencji Photoshopa. Je(cid:156)li wezwiesz obs‡ugŒ techniczn„ z Adobe, bŒdzie to zazwyczaj pierwsza rzecz, kt(cid:243)r„ ka¿„ zrobi(cid:230), mo¿esz wiŒc ich(cid:160)w og(cid:243)le nie wzywa(cid:230). Musisz tylko odnale(cid:159)(cid:230) plik(cid:160)preferencji, usun„(cid:230) go i (to w‡a(cid:156)nie sedno sprawy) zrestartowa(cid:230) Photoshopa, a program automatycznie utworzy nowy zestaw preferencji i(cid:160)wtedy problem prawdopodobnie zniknie. Jedyn„(cid:160)trudn„ czŒ(cid:156)ci„ tego scenariusza jest samo znalezienie preferencji. A szuka(cid:230) nale¿y w nastŒpuj„cych miejscach. Windows 98: WindowsApplication DataAdobePhotoshop7.0Adobe Photoshop 7 Settings (WindowsDane aplikacjiAdobePhotoshop7.0 CEAdobe Photoshop 7 Settings CE) Windows NT: WinNTprofiles nazwa u¿ytkownika Application DataAdobePhotoshop7.0Adobe Photoshop 7 Settings (WinNTprofiles nazwa u¿ytkownika Dane aplikacji AdobePhotoshop7.0 CEAdobe Photoshop 7 Settings CE) Windows 2000: C:Documents and Settings nazwa u¿ytkownika Application DataAdobePhotoshop 7.0Adobe Photoshop 7 Settings (C:Documents and Settings nazwa u¿ytkownika Dane(cid:160)aplikacjiAdobePhotoshop7.0 CEAdobe Photoshop 7 Settings CE) Windows XP: C:Documents and Settings nazwa u¿ytkownika Application DataAdobePhotoshop 7.0Adobe Photoshop 7 Settings (C:Documents and Settings nazwa u¿ytkownika Dane(cid:160)aplikacjiAdobePhotoshop7.0 CEAdobe Photoshop 7 Settings CE) MacOs 9.x: System FolderPreferencesAdobe Photoshop 7 SettingsAdobe Photoshop 7 Prefs Macintosh Os X: Users nazwa u¿ytkownika LibraryPreferencesAdobe Photoshop 7.0 SettingsAdobe Photoshop 7.0 Prefs ROZDZIA£ 8. (cid:159) Zwariowany na punkcie szybko(cid:156)ci (cid:151) wskaz(cid:243)wki rozwi„zuj„ce problemy 161 Photoshop 7 Skuteczne rozwi„zania POWR(cid:211)T DO WARSTWY BACKGROUND (T£O) Utraci‡e(cid:156) warstwŒ Background (T‡o)? Zdarza(cid:160)siŒ. Je(cid:156)li nagle oka¿e siŒ, ¿e mimo przygl„dania siŒ palecie Layers (Warstwy) nie(cid:160)mo¿esz na niej znale(cid:159)(cid:230) warstwy Background (T‡o) (mog‡o siŒ zdarzy(cid:230), ¿e(cid:160)przypadkiem skonwertowa‡e(cid:156) warstwŒ Background (T‡o) na zwyk‡„ warstwŒ), oto(cid:160)spos(cid:243)b na jej odzyskanie: utw(cid:243)rz now„, pust„ warstwŒ. NastŒpnie z menu Layer (Warstwa) wybierz polecenie New (Nowa) i(cid:160)Background from Layer (T‡o(cid:160)z warstwy), a(cid:160)Photoshop zamieni now„ pust„ warstwŒ na(cid:160)nieprzezroczyst„ bia‡„ warstwŒ Background (T‡o) umieszczon„ na dole stosu warstw. POBIERANIE ROZDZIELCZO(cid:140)CI WYDRUKU ZE ZDJ˚˘ Z APARATU CYFROWEGO Masz problem. Importowa‡e(cid:156) zdjŒcie z(cid:160)aparatu cyfrowego i chocia¿ fizyczne wymiary owego obrazka s„ do(cid:156)(cid:230) du¿e, rozdzielczo(cid:156)(cid:230) wynosi tylko 72 ppi. Jak(cid:160)uzyska(cid:230) rozdzielczo(cid:156)(cid:230) wystarczaj„c„ do wydrukowania tego obrazka? Oto rozwi„zanie: z menu Image (Obrazek) wybierz Image Size (Wielko(cid:156)(cid:230) obrazka). Wy‡„cz opcjŒ Resample Image (Ponowne pr(cid:243)bkowanie), a potem w(cid:160)polu Resolution (Rozdzielczo(cid:156)(cid:230)) wpisz rozdzielczo(cid:156)(cid:230), jakiej potrzebujesz dla drukarki, na kt(cid:243)rej bŒdziesz drukowa(cid:230). Kiedy to zrobisz, Photoshop automatycznie wprowadzi warto(cid:156)ci wysoko(cid:156)ci (Height) i szeroko(cid:156)ci (Width) wynikaj„ce z danej rozdzielczo(cid:156)ci (rozmiar obrazka z pewno(cid:156)ci„ bŒdzie mniejszy (cid:151) im wy¿sza rozdzielczo(cid:156)(cid:230) jest potrzebna, tym mniejsze wymiary fizyczne obrazka). Musisz teraz klikn„(cid:230) OK, a Photoshop zrobi resztŒ i wykreuje obrazek o mniejszych wymiarach i wy¿szej rozdzielczo(cid:156)ci. Dobra wiadomo(cid:156)(cid:230) jest taka, ¿e nie ponosimy strat dotycz„cych jako(cid:156)ci pliku, rozwi„zuj„c problem w ten spos(cid:243)b. Dla przeciŒtnych zastosowaæ do wydruku na domowej drukarce wystarczy rozdzielczo(cid:156)(cid:230) obrazka 150 dpi, je¿eli jednak na obrazku mamy wyra(cid:159)ne krawŒdzie (np. rysunek techniczny) nale¿y ustawi(cid:230) przynajmniej 300 dpi. W druku offsetowym minimalna rozdzielczo(cid:156)(cid:230) obrazka powinna wynosi(cid:230) 250 dpi. 162 ROZDZIA£ 8. (cid:159) Zwariowany na punkcie szybko(cid:156)ci (cid:151) wskaz(cid:243)wki rozwi„zuj„ce problemy Photoshop 7 Skuteczne rozwi„zania ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMU ZAOKR¥GLONYCH NAROflNIK(cid:211)W ZAZNACZENIA Czy kiedy(cid:156) Ci siŒ to przydarzy‡o? Czy podczas rysowania zaznaczenia za pomoc„ narzŒdzia Rectangular Marquee (Zaznaczenie prostok„tne) okaza‡o siŒ, ¿e naro¿niki zaznaczenia s„ zaokr„glone, a nie prostok„tne? To spotyka wiele os(cid:243)b, szczeg(cid:243)lnie po przepiciu. Je(cid:156)li nie pi‡e(cid:156), ale(cid:160)cierpisz z powodu zaznaczenia o zaokr„glonych naro¿nikach, na pasku opcji znajdziesz pole Feather (Wtapianie). Mo¿liwe, ¿e w tym polu widnieje liczba inna ni¿ 0 i przyczyna k‡opot(cid:243)w jest nastŒpuj„ca: za ka¿dym razem gdy za pomoc„ tego narzŒdzia rysujesz zaznaczenie, jego krawŒdzie s„ automatycznie zmiŒkczone. Najprawdopodobniej w kt(cid:243)rym(cid:156) momencie doda‡e(cid:156) warto(cid:156)(cid:230) zmiŒkczania celowo lub nie, a potem zapomnia‡e(cid:156) przywr(cid:243)ci(cid:230) jej domy(cid:156)ln„, zerow„ warto(cid:156)(cid:230). Aby wiŒc naprawi(cid:230) sw(cid:243)j b‡„d, wyr(cid:243)¿nij pole i wpisz 0. Jest to paskudny kawa‡, kt(cid:243)ry mo¿na wyci„(cid:230) wsp(cid:243)‡pracownikom, przysz‡ym wrogom itp., poniewa¿ pole Feather (Wtapianie) to ostatnie miejsce, kt(cid:243)re im przyjdzie do g‡owy. UCZY(cid:209), ABY (cid:140)WIAT£O OG(cid:211)LNE PRACOWA£O DLA CIEBIE Zastosowa‡e(cid:156) cieæ rzucony do obiektu na jednej warstwie, a potem doda‡e(cid:156) fazŒ na innej, ale kiedy w(cid:160)oknie dialogowym Bevel i Emboss (Faza i(cid:160)p‡askorze(cid:159)ba) zmienisz k„t fazy, zauwa¿ysz, ¿e(cid:160)po‡o¿enie cienia rzuconego r(cid:243)wnie¿ uleg‡o zmianie. Powodem jest u¿ycie przez Adobe funkcji (dzia‡aj„cej jak b‡„d) zwanej Global Light ((cid:140)wiat‡o og(cid:243)lne). Jej za‡o¿enia s„ rozs„dne, ale nigdy nie znale(cid:159)li(cid:156)my siŒ w sytuacji, w kt(cid:243)rej owa funkcja jest(cid:160)przydatna. Za‡o¿enia s„ takie: utworzy‡e(cid:156) obrazek ze znaczn„ liczb„ cieni rzuconych w(cid:160)okre(cid:156)lonym kierunku. Gdyby klient po obejrzeniu pracy powiedzia‡: (cid:132)A te cienie, zamiast pada(cid:230) w d(cid:243)‡ i prawo, mog‡yby pada(cid:230) w g(cid:243)rŒ i w lewo?(cid:148). Je(cid:156)li taka ma‡o prawdopodobna sytuacja kiedykolwiek siŒ zdarzy, funkcja ta bardzo pomo¿e, poniewa¿ wystarczy przesun„(cid:230) tylko jeden cieæ, a reszta cieni na wszystkich warstwach przesunie siŒ wraz z nim pod dok‡adnie tym samym k„tem. Dobry pomys‡, ale to siŒ po prostu nigdy nie zdarza (no dobrze, zdarzy‡o siŒ kiedy(cid:156)). Oto rozwi„zanie: w oknie Layer Style (Efekty) usuæ zaznaczenie pola Use(cid:160)Global Light (U¿yj (cid:156)wiat‡a og(cid:243)lnego). Teraz mo¿esz przesuwa(cid:230) k„t aktualnego stylu warstwy niezale¿nie od pozosta‡ych. flycie znowu jest piŒkne. ROZDZIA£ 8. (cid:159) Zwariowany na punkcie szybko(cid:156)ci (cid:151) wskaz(cid:243)wki rozwi„zuj„ce problemy 163 Photoshop 7 Skuteczne rozwi„zania ODNAJD(cid:143) UKRYTE OPCJE NARZ˚DZIA MAGNETIC PEN (PI(cid:211)RO(cid:160)MAGNETYCZNE) Wiem, o czym my(cid:156)lisz (cid:151) jakie opcje narzŒdzia Magnetic Pen (Pi(cid:243)ro magnetyczne)? Nie(cid:160)wiedzia‡em, ¿e takie narzŒdzie istnieje. Specjali(cid:156)ci z Adobe bardzo siŒ napracowali nad ukryciem tych opcji, a w wersji 7.0 s„ one schowane jeszcze g‡Œbiej. Z jakiego(cid:156) powodu chyba nie lubi„ tego narzŒdzia. Tak czy inaczej, aby dotrze(cid:230) do narzŒdzia Magnetic Pen (Pi(cid:243)ro magnetyczne) ((cid:132)magnetyczne(cid:148) oznacza, ¿e jest ono przyci„gane do okre(cid:156)lonych krawŒdzi, dziŒki czemu mo¿esz rysowa(cid:230) (cid:156)cie¿ki wok(cid:243)‡ obiekt(cid:243)w z wiŒksz„ dok‡adno(cid:156)ci„), musisz najpierw wybra(cid:230) narzŒdzie Freeform Pen (Pi(cid:243)ro dowolne) z palety Toolbox (paleta narzŒdziowa). Dopiero wtedy ukryte magnetyczne pole zaznaczenia pojawi siŒ na pasku opcji. Jednak aby(cid:160)dotrze(cid:230) do (cid:132)magnetycznych opcji(cid:148) (a tym samym kontrolowa(cid:230) to narzŒdzie), musisz zej(cid:156)(cid:230) do podziemnego (cid:156)wiata wersji 7.0. Kliknij skierowany w d(cid:243)‡ czarny tr(cid:243)jk„t z prawej strony ikony narzŒdzia Custom Shape (Kszta‡t w‡asny) na pasku opcji, aby ods‡oni(cid:230) rozwijane menu, kt(cid:243)re(cid:160)zobaczy tylko w„ska grupa wybraæc(cid:243)w (cid:151) Freeform Pen Options (Opcje pi(cid:243)ra dowolnego). W(cid:160)owym rzadko ogl„danym menu znajdziesz pole zaznaczania dla pi(cid:243)ra magnetycznego, a(cid:160)jego(cid:160)klikniŒcie o¿ywi niedostŒpne dot„d opcje Magnetic (Magnetyczne) i otworzy skarbiec (te(cid:160)skarby s„ zwane te¿ nudnymi opcjami). 164 ROZDZIA£ 8. (cid:159) Zwariowany na punkcie szybko(cid:156)ci (cid:151) wskaz(cid:243)wki rozwi„zuj„ce problemy Photoshop 7 Skuteczne rozwi„zania NADRUKOWYWANIE CIENI NA JEDNOLITYCH T£ACH W(cid:160)APLIKACJACH DO SK£ADU KOMPUTEROWEGO To (cid:156)wietna wskaz(cid:243)wka (nie jestem pewien, czy rozwi„¿e Twoje problemy, ale sama idea przysparza tyle k‡opot(cid:243)w, i¿ uznali(cid:156)my, ¿e bŒdzie tu pasowa(cid:230)). Problem jest nastŒpuj„cy: jak(cid:160)umie(cid:156)ci(cid:230) obiekt (na przyk‡ad krzes‡o, zegarek czy sylwetkŒ) z miŒkkim cieniem na kolorowym tle w aplikacji do sk‡adu komputerowego (jak QuarkXPress, InDesign czy Pagemaker)? Pomy(cid:156)l o tym. Jest to trudniejsze, ni¿ mog‡oby siŒ wydawa(cid:230). Nie mo¿na w tym celu wykorzysta(cid:230) (cid:156)cie¿ki wycinaj„cej, gdy¿ wyciŒ‡aby miŒkkie krawŒdzie, pozostawiaj„c nie‡adn„ bia‡„ krawŒd(cid:159). Idealnym rozwi„zaniem jest utworzenie ca‡ego t‡a w Photoshopie i umieszczenie na nim obiektu wraz z cieniem, a potem wyeksportowanie tego ca‡ego kramu w postaci potŒ¿nego pliku do programu sk‡adu. Niestety czŒsto siŒ zdarza, ¿e nie mo¿na tego zrobi(cid:230) z powodu specyfiki projektu, nad kt(cid:243)rym pracujesz. WiŒc jak sprawi(cid:230) ten minicud? Utw(cid:243)rz co(cid:156), co nazywane jest cieniem rozsianym. To nietrudne, ale wiŒkszo(cid:156)(cid:230) ludzi uwa¿a, ¿e przera¿aj„ce. Oto spos(cid:243)b. Krok pierwszy. Najpierw wejd(cid:159) do menu Image (Obrazek) i utw(cid:243)rz kopiŒ obrazka, wybieraj„c polecenie Duplicate (Powiel). Krok drugi. Zmieæ kolor narzŒdzia na 40 szaro(cid:156)ci, a potem przejd(cid:159) do warstwy obiektu i(cid:160)naci(cid:156)nij Shift+Alt+Backspace (Mac: Shift+Option+Backspace), aby wype‡ni(cid:230) obiekt szarym kolorem. Zastosuj Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) z du¿ym parametrem rozmycia (cid:151) np. 15, aby warstwa o 40 szaro(cid:156)ci mia‡a miŒkkie krawŒdzie (to bŒdzie cieæ). Krok trzeci. Skonwertuj obrazek RGB na tryb Grayscale (Skala szaro(cid:156)ci), wybieraj„c polecenie Mode (Tryb) a potem Grayscale (Skala szaro(cid:156)ci) z menu Image (Obrazek). Kiedy pojawi siŒ okno dialogowe z pytaniem, czy pozby(cid:230) siŒ koloru, kliknij OK. Krok czwarty. Teraz skonwertuj obrazek z trybu Grayscale (Skala szaro(cid:156)ci) na tryb Bitmapped (Bitmapa). Kiedy pojawi siŒ okno dialogowe Bitmap (Bitmapa), w polu Output (Wyj(cid:156)cie) wpisz warto(cid:156)(cid:230) 600 w pikselach na cal i ustaw metodŒ na Diffusion Dither (Dithering dyfuzyjny). Zmieæ nazwŒ pliku i zapisz go w formacie TIFF. Krok pi„ty. Importuj cieæ do aplikacji sk‡adu, a potem importuj pierwotny obiekt Photoshopa (z(cid:160)zastosowan„ (cid:156)cie¿k„ wycinaj„c„, wiŒc otrzymasz sam obiekt bez bia‡ego t‡a dooko‡a) i(cid:160)umie(cid:156)(cid:230) go nad cieniem w po¿„danej pozycji (koniecznie pamiŒtaj, by cieæ wychodzi‡ poza obiekt i by‡ dobrze widoczny). Krok sz(cid:243)sty. To jest moment krytyczny (czytaj: przera¿aj„cy) tego procesu. W swojej aplikacji sk‡adu musisz ustawi(cid:230) cieæ TIFF, aby nadrukowywa‡ siŒ na t‡o (a nie jak zwykle je zastŒpowa‡). DziŒki temu, kiedy poka¿esz obrazek w wysokiej rozdzielczo(cid:156)ci, cieæ bŒdzie g‡adki, nadrukowany na tle i wygl„daj„cy jak miŒkki cieæ bez bia‡ej otoczki. Jednym z powod(cid:243)w, dla(cid:160)kt(cid:243)rych ta metoda odstrasza ludzi, jest fakt, ¿e na ekranie w aplikacji sk‡adu zobaczysz bia‡e piksele nad t‡em, wiŒc wydrukowanie czego(cid:156) takiego wymaga niema‡ej ufno(cid:156)ci. Wszystko(cid:160)jest jednak w porz„dku dziŒki opcji nadruku. To niebezpieczny spos(cid:243)b, ale s„ tacy, kt(cid:243)rzy go u¿ywaj„. Dzielni ludzie. ROZDZIA£ 8. (cid:159) Zwariowany na punkcie szybko(cid:156)ci (cid:151) wskaz(cid:243)wki rozwi„zuj„ce problemy 165 Photoshop 7 Skuteczne rozwi„zania NIECH PHOTOSHOP ODTWORZY TWOJE PREFERENCJE Je(cid:156)li powiniene(cid:156) usun„(cid:230) bie¿„cy plik preferencji Photoshopa (co jest czŒsto pierwszym krokiem podczas rozwi„zywania problem(cid:243)w), nie musisz przy tym przeszukiwa(cid:230) dysku. W wersji 7.0 wystarczy tylko nacisn„(cid:230) klawisze Shift+Alt+Control (Mac: Shift+Option+Command) podczas uruchamiania Photoshopa, a(cid:160)zostaniesz powitany oknem dialogowym i pytaniem, czy(cid:160)chcesz usun„(cid:230) plik ustawieæ Photoshopa. Je(cid:156)li chcesz, kliknij Yes (Tak), a Photoshop utworzy nowiutki zestaw preferencji. POZOSTAWIENIE STYL(cid:211)W WARSTW BEZ ZMIAN W APLIKACJI AFTER EFFECTS FIRMY ADOBE To wskaz(cid:243)wka, dziŒki kt(cid:243)rej mo¿na u¿ywa(cid:230) plik(cid:243)w Photoshopa zawieraj„cych warstwy w aplikacji After Effects do tworzenia efekt(cid:243)w wideo. Powszechn„ metod„ jest animacja ka¿dej warstwy Photoshopa z(cid:160)osobna. Problem pojawia siŒ, kiedy do obrazka zastosujesz style warstw, poniewa¿ aplikacja After Effects je zignoruje, wiŒc wszystkie Twoje fazy i cienie znikn„. Oto spos(cid:243)b rozwi„zania problemu: zanim zapiszesz sw(cid:243)j plik do importu do aplikacji After Effects, przejd(cid:159) do ka¿dej warstwy, w kt(cid:243)rej zastosowa‡e(cid:156) styl, a potem z menu Layer (Warstwa) wybierz polecenie Layer Style (Styl warstwy) i Create Layer (Utw(cid:243)rz warstwŒ). DziŒki temu efekty (nawet fazy) zostan„ umieszczone na oddzielnych warstwach pod warstw„ pierwotn„. W zwi„zku z tym efekty bŒd„ widoczne po otwarciu pliku w aplikacji After Effects, poniewa¿ nie bŒd„ ju¿ stylami warstw, ale(cid:160)pojedynczymi warstwami. Teraz mo¿na animowa(cid:230) owe efekty oddzielnie w‡a(cid:156)nie dlatego, ¿e(cid:160)znajduj„ siŒ na r(cid:243)¿nych warstwach. Je(cid:156)li nie chcesz, by by‡y one oddzielone od obiektu, do(cid:160)kt(cid:243)rego zosta‡y zastosowane, kliknij warstwŒ obiektu, a potem naci(cid:156)nij Control+E (Mac:(cid:160)Command+E), aby po‡„czy(cid:230) warstwŒ obiektu z warstw„ (warstwami) le¿„c„ poni¿ej. 166 ROZDZIA£ 8. (cid:159) Zwariowany na punkcie szybko(cid:156)ci (cid:151) wskaz(cid:243)wki rozwi„zuj„ce problemy Photoshop 7 Skuteczne rozwi„zania SZYBSZE PRZE£¥CZANIE SI˚ MI˚DZY APLIKACJAMI Czy czŒsto kopiujesz i wklejasz obrazki z(cid:160)Photoshopa do innych aplikacji (FileMaker Pro, Word itp.)? Nie m(cid:243)wiŒ o importowaniu obrazka TIFF czy EPS; m(cid:243)wiŒ o kopiowaniu obiektu, prze‡„czaniu do innej aplikacji i(cid:160)wklejaniu skopiowanego obrazka ze schowka. Nie? To dobrze, mamy wobec tego(cid:160)wskaz(cid:243)wkŒ, kt(cid:243)ra znacznie przyspieszy zmianŒ aplikacji. Z menu Edit (Edycja) wybierz polecenie Preferences (Preferencje), a potem General (Og(cid:243)lne) i usuæ zaznaczenie pola Export Clipboard (Eksport schowka) (w(cid:160)systemie Mac OSX polecenie Preferences (Preferencje) znajduje siŒ w menu Photoshop). Oto, co siŒ dzieje, kiedy to pole jest zaznaczone: to, co ostatnio skopiowa‡e(cid:156) w(cid:160)Photoshopie, zostaje przeniesione do(cid:160)pamiŒci schowka systemu, kiedy zmieniasz aplikacjŒ, na wypadek gdyby(cid:156) chcia‡ to wklei(cid:230). Je(cid:156)li w schowku masz du¿y obrazek, ujrzysz okno dialogowe z paskiem statusu o(cid:160)tre(cid:156)ci Exporting Clipboard (Eksport schowka) i dop(cid:243)ki ono nie zniknie mo¿esz spokojnie czeka(cid:230). Wy‡„cz tŒ preferencjŒ i ju¿ nie czekaj. ZATRZYMAJ PRZYCI¥GANIE PRZY KADROWANIU Oto problem. Kiedy pr(cid:243)bujesz wykadrowa(cid:230) obrazek za pomoc„ narzŒdzia Crop (Kadruj), krawŒd(cid:159) kadruj„ca usi‡uje skoczy(cid:230) do krawŒdzi okna dokumentu. To samo mo¿e siŒ r(cid:243)wnie¿ zdarzy(cid:230) podczas rysowania du¿ego prostok„tnego zaznaczenia. Rozwi„zanie: naci(cid:156)nij Shift+Control+; (Mac: Shift+Command+;), czyli skr(cid:243)t s‡u¿„cy do wy‡„czania przyci„gania. Jedyna wada tego pomys‡u polega na tym, ¿e wy‡„czone zostaje ca‡e przyci„ganie (przyci„ganie do linii pomocniczych, miarek(cid:160)itp.). Je(cid:156)li chcesz wy‡„czy(cid:230) jedynie przyci„ganie kadrowania (czy ramki), z menu View (Widok) wybierz polecenie Snap To (Skocz do), a potem Document Bounds (Granice dokumentu) (cid:151) a Twoje narzŒdzia nie(cid:160)bŒd„ usi‡owa‡y skaka(cid:230) do granic dokumentu. ROZDZIA£ 8. (cid:159) Zwariowany na punkcie szybko(cid:156)ci (cid:151) wskaz(cid:243)wki rozwi„zuj„ce problemy 167 Photoshop 7 Skuteczne rozwi„zania WYJA(cid:140)NIENIE DOTYCZ¥CE ZAOKR¥GLONYCH NAROflNIK(cid:211)W PODCZAS ROZSZERZANIA ZAZNACZENIA Nie mamy rozwi„zania tego problemu, ale przynajmniej bŒdziesz wiedzia‡, ¿e nie jeste(cid:156) temu winien. Oto wyja(cid:156)nienie. Je(cid:156)li po wykonaniu zaznaczenia bŒdziesz chcia‡ je rozszerzy(cid:230), z menu Select (Zaznacz) wybierz polecenie Modify (Zmieæ), a potem Expand (Rozszerzanie). Problemy zaczynaj„ siŒ pojawia(cid:230), gdy rozszerzasz wiŒcej ni¿ tylko parŒ pikseli. Co siŒ stanie, gdy rozszerzysz o piŒ(cid:230) czy(cid:160)sze(cid:156)(cid:230) pikseli? Proste dotychczas krawŒdzie zaznaczenia zostaj„ zaokr„glone. Jak rozwi„za(cid:230) ten problem? Z tego, co wiemy, nie ma on rozwi„zania. Po prostu bŒdziesz mia‡ zaokr„glone naro¿niki, ale przynajmniej wiesz, dlaczego tak siŒ dzieje. POMNIEJSZANIE PLIK(cid:211)W PHOTOSHOPA Czy rozmiar pliku .psd Photoshopa wydaje siŒ za du¿y? Mo¿e tak by(cid:230) z(cid:160)powodu ustawienia preferencji, dziŒki kt(cid:243)rym Photoshop zachowuje sp‡aszczon„ wersjŒ Twojego obrazka wraz z plikiem zawieraj„cym warstwy. Dlaczego tak siŒ dzieje? Poniewa¿ istnieje nik‡a szansa, ¿e bŒdziesz chcia‡ podzieli(cid:230) siŒ tym plikiem z kim(cid:156), kto u¿ywa Photoshopa 2.5 (tak jak nik‡a jest szansa, ¿e Sejm przeg‡osuje uchwa‡Œ o obni¿eniu w‡asnych pensji), a Photoshop 2.5 nie obs‡uguje warstw, wiŒc ten kto(cid:156) nie bŒdzie m(cid:243)g‡ odczyta(cid:230) dokumentu sk‡adaj„cego siŒ z warstw. Poniewa¿ sp‡aszczona wersja jest domy(cid:156)lnie w‡„czona do pliku zawieraj„cego warstwy, wersja 2.5 bŒdzie w stanie go otworzy(cid:230). Co za szczŒ(cid:156)cie! A komu to potrzebne? Wola‡bym mie(cid:230) zawsze mniejsze pliki, a(cid:160)je(cid:156)li(cid:160)Ty te¿ masz na to ochotŒ, z menu Edit (Edycja) (menu Photoshop w systemie Mac OSX) wybierz polecenie Preferences (Preferencje), a potem File Handling (Obs‡uga plik(cid:243)w) i usuæ zaznaczenie pola Always Maximize Compatibility for Photoshop (PSD) Files (Zawsze maksymalna zgodno(cid:156)(cid:230) dla plik(cid:243)w Photoshopa (PSD)). Pomy(cid:156)l o tym przez chwilŒ, a zaczniesz siŒ dziwi(cid:230), dlaczego funkcja ta jest w‡„czona domy(cid:156)lnie. A teraz podumaj nad tym przez dwie chwile, a(cid:160)zaczniesz siŒ zastanawia(cid:230), dlaczego tak w og(cid:243)le jest w Photoshopie. 168 ROZDZIA£ 8. (cid:159) Zwariowany na punkcie szybko(cid:156)ci (cid:151) wskaz(cid:243)wki rozwi„zuj„ce problemy Photoshop 7 Skuteczne rozwi„zania flEBY JPEG-i NADAL WYGL¥DA£Y DOBRZE Obrazek zapisany jako JPEG wygl„da‡ dobrze w Photoshopie, ale po edycji, zapisaniu i(cid:160)ponownym otwarciu przedstawia siŒ nieciekawie. Oto rozwi„zanie: nie zapisuj obrazk(cid:243)w w formacie JPEG, poniewa¿ za ka¿dym razem gdy to zrobisz, Photoshop ponownie je skompresuje, trac„c w ka¿dym kolejnym kroku wiŒcej danych. Zapisz ten sam obrazek w formacie JPEG cztery czy piŒ(cid:230)(cid:160)razy, a bŒdziesz m(cid:243)g‡ go r(cid:243)wnie dobrze przeci„gn„(cid:230) do kosza. ABY KOLORY WYDRUKU ODPOWIADA£Y KOLOROM MONITORA Czy obrazki drukowane na kolorowej drukarce atramentowej r(cid:243)¿ni„ siŒ bardzo od tych ogl„danych na ekranie w programie Photoshop? Czy obrazki te s„ zbyt nasycone i nienaturalne? Mo¿e siŒ tak dzia(cid:230) z r(cid:243)¿nych powod(cid:243)w, ale najpierw trzeba sprawdzi(cid:230), w jakim trybie koloru drukujesz. Problem jest nastŒpuj„cy: wiele os(cid:243)b prze‡„cza siŒ do trybu CMYK przed drukowaniem obrazka, poniewa¿ drukarka ma cztery kolory tuszu: cyjan, magenta, ¿(cid:243)‡ty i czarny. K‡opot w(cid:160)tym, ¿e nie drukujesz poszczeg(cid:243)lnych kolor(cid:243)w niezale¿nie (separacja kolor(cid:243)w (cid:151) przyp. t‡um.) , gdzie z jednego obrazka otrzymujesz cztery arkusze: jeden w kolorze cyjan, jeden magenta, jeden ¿(cid:243)‡ty i jeden czarny. Ty drukujesz obrazek kompozytowy (jedna strona z wszystkimi kolorami, a nie cztery oddzielne strony), wiŒc w wiŒkszo(cid:156)ci wypadk(cid:243)w powiniene(cid:156) pozosta(cid:230) w(cid:160)trybie RGB, aby wyniki lepiej odpowiada‡y kolorom na ekranie. WiŒkszo(cid:156)(cid:230) kolorowych drukarek atramentowych daje lepsze rezultaty, kiedy korzystasz z obrazk(cid:243)w w trybie RGB (drukarki tak naprawdŒ dokonuj„ konwersji z trybu RGB na CMYK za pomoc„ sterownik(cid:243)w drukarki, dziŒki czemu korzystaj„ z tusz(cid:243)w CMYK, ale je(cid:156)li to zrobisz najpierw, wszystko zwali siŒ na g‡owŒ). Nie wiesz, czy to prawda? Przetestuj swoj„ drukarkŒ: wydrukuj ten sam obrazek dwa razy (cid:151) najpierw w trybie RGB, a potem skonwertuj go na tryb CMYK i spr(cid:243)buj jeszcze raz. Po paru chwilach otrzymasz ostateczn„ odpowied(cid:159). ROZDZIA£ 8. (cid:159) Zwariowany na punkcie szybko(cid:156)ci (cid:151) wskaz(cid:243)wki rozwi„zuj„ce problemy 169 Photoshop 7 Skuteczne rozwi„zania JAK OTRZYMA˘ LEPSZY PODGL¥D EPS? Oto problem. Obrazek wygl„da‡ (cid:156)wietnie w(cid:160)Photoshopie, ale kiedy skonwertowa‡e(cid:156) go na(cid:160)tryb CMYK, zapisa‡e(cid:156) w pliku EPS i umie(cid:156)ci‡e(cid:156) w programie QuarkXPress, InDesign, PageMaker itp., to wygl„da‡ paskudnie (cid:151) by‡ znacznie przesycony i ca‡kiem zmieniony. Pow(cid:243)d: podgl„d obrazk(cid:243)w TIFF w trybie CMYK tylko tak wygl„da, wiŒc siŒ nie martw (cid:151) je(cid:156)li wygl„da‡ dobrze w(cid:160)Photoshopie, powinien siŒ dobrze wydrukowa(cid:230). Je(cid:156)li zapisa‡e(cid:156) plik w formacie EPS i umie(cid:156)ci‡e(cid:156) obrazek w aplikacji do sk‡adu komputerowego, kolor obrazka bŒdzie wygl„da‡ dobrze, jednak sam obrazek nie bŒdzie wyra(cid:159)ny i ostry, ale rozdzielony na poszczeg(cid:243)lne piksele. Pow(cid:243)d: domy(cid:156)lnie podgl„d wbudowany w obrazki w formacie EPS jest podgl„dem o 256 kolorach i rozdzielczo(cid:156)ci 72(cid:160)dpi. A oto rozwi„zanie problemu. W oknie dialogowym EPS Options (Opcje EPS) wybierz Preview (Podgl„d), a nastŒpnie (cid:151) JPEG. DziŒki temu wy(cid:156)le on 24 bitowy podgl„d w pe‡nej gamie kolor(cid:243)w zamiast podgl„du w 256 kolorach. CZY W PHOTOSHOPIE MOflNA UTWORZY˘ KAflDY TEKST? Je¿eli nie wierzysz, ¿e tworzenie tekstu w programie Adobe Illustrator i importowanie go do Photoshopa w formacie EPS da czysty tekst wektorowy, a nie tekst mapy bitowej, to nie jest problem. To jedna z legend od lat przekazywanych przez nie(cid:156)wiadomego podejrzanego naiwnemu zecerowi. Oto problem: kiedy umie(cid:156)cisz lub otworzysz obrazek Illustratora zapisany w formacie EPS w Photoshopie, Photoshop podda ten plik rasteryzacji (co oznacza, ¿e skonwertuje on g‡adki plik wektorowy na plik oparty na pikselach, jakby(cid:156) go od razu utworzy‡ w(cid:160)Photoshopie). ZaoszczŒd(cid:159) sobie problem(cid:243)w i zr(cid:243)b to od razu w Photoshopie. Dlaczego wiŒc(cid:160)ludzie kiedy(cid:156) tworzyli tekst w Illustratorze, a potem importowali go do Photoshopa? Dzia‡o siŒ tak, poniewa¿ Photoshop nie mia‡ kiedy(cid:156) tak zaawansowanej mo¿liwo(cid:156)ci kontroli tekstu jak Illustrator. Te dwa programy s„ w tej chwili dosy(cid:230) do siebie podobne, poza jednym: Illustrator nadal mo¿e umie(cid:156)ci(cid:230) tekst na (cid:156)cie¿ce. Jest to rozs„dne wykorzystanie tekstowych mo¿liwo(cid:156)ci Illustratora. 170 ROZDZIA£ 8. (cid:159) Zwariowany na punkcie szybko(cid:156)ci (cid:151) wskaz(cid:243)wki rozwi„zuj„ce problemy Photoshop 7 Skuteczne rozwi„zania JAK UflYWA˘ ZADA(cid:209) Z INTERNETU? Problem: (cid:156)ci„gn„‡e(cid:156) zadanie z sieci, ale wygl„da na to, ¿e(cid:160)Photoshop go nie rozpoznaje. Jak wprowadzi(cid:230) je do Photoshopa? Rozwi„zanie: najpierw sprawd(cid:159), czy zadanie ma rozszerzenie pliku .atn (dziŒki czemu Photoshop bŒdzie wiedzia‡, ¿e jest to jego zadanie). Z rozwijanego menu palety Actions (Zadania) wybierz polecenie Load Actions (Wczytaj zadania). Potem odszukaj swoje zadanie i(cid:160)kliknij OK, a pojawi siŒ ono w swoim w‡asnym zestawie na palecie Actions (Zadania), gdzie bŒdziesz m(cid:243)g‡ je uruchomi(cid:230). CZY PRZY WI˚KSZEJ ILO(cid:140)CI PAMI˚CI RAM PHOTOSHOP B˚DZIE DZIA£A£ SZYBCIEJ? Doda‡e(cid:156) do swojego systemu pamiŒ(cid:230) RAM i przypisa‡e(cid:156) wiŒcej tej pamiŒci Photoshopowi, ale(cid:160)Photoshop wcale nie dzia‡a szybciej. Pow(cid:243)d: dodawanie pamiŒci RAM nie zawsze przyspiesza pracŒ Photoshopa. Zadzia‡a to, ale jedynie w(cid:243)wczas gdy wcze(cid:156)niej mia‡e(cid:156) za ma‡o pamiŒci. Dodawanie pamiŒci RAM sprawi, ¿e Tw(cid:243)j komputer bŒdzie dzia‡a‡ szybko w granicach swoich mo¿liwo(cid:156)ci, ale nie spowoduje, ¿e komputer z zegarem 800 MHz bŒdzie pracowa‡ z(cid:160)prŒdko(cid:156)ci„ 801 MHz. Na przyk‡ad je(cid:156)li pracujesz nad obrazkami na potrzeby sieci, a(cid:160)przeciŒtny taki obrazek to 3 MB, potrzebujesz tylko 15 czy 20 MB pamiŒci przypisanej do(cid:160)Photoshopa, aby m(cid:243)g‡ on pracowa(cid:230) z pe‡n„ prŒdko(cid:156)ci„. Je(cid:156)li masz jej tyle, po dodaniu 256(cid:160)MB pamiŒci RAM Photoshop nie bŒdzie dzia‡a‡ szybciej, gdy¿ potrzebuje on tylko owych 15(cid:160)czy 20 MB, kt(cid:243)re mia‡e(cid:156) wcze(cid:156)niej. Dziwne. ROZDZIA£ 8. (cid:159) Zwariowany na punkcie szybko(cid:156)ci (cid:151) wskaz(cid:243)wki rozwi„zuj„ce problemy 171 Photoshop 7 Skuteczne rozwi„zania NIE UflYWAJ NARZ˚DZIA CROP (KADRUJ) DO POPRAWIANIA ZNIEKSZTA£CENIA BECZKOWEGO Usi‡ujesz naprawi(cid:230) zniekszta‡cenie beczkowe pojawiaj„ce siŒ na edytowanym zdjŒciu, ale wykorzystanie w tym celu funkcji Perspective (Perspektywa) narzŒdzia Crop (Kadruj) to zgadywanka. Rozwi„zanie: nie u¿ywaj funkcji Perspective (Perspektywa) narzŒdzia Crop (Kadruj), chocia¿ powsta‡a ona specjalnie pod k„tem zniekszta‡cenia beczkowego. Lepiej skorzystaj ze standardowego narzŒdzia Free Transform (Swobodnie przekszta‡(cid:230)), poniewa¿ umo¿liwia ono podgl„d na ¿ywo, wiŒc naprawienie zniekszta‡cenia zajmie tylko chwilŒ. SKO(cid:209)CZ Z (cid:132)KLIKNIJ I PRZESKOCZ DO TEJ WARSTWY(cid:148) Problem: niespodziewanie za ka¿dym razem gdy klikniesz warstwŒ, korzystaj„c z narzŒdzia Move (PrzesuniŒcie), przeskoczy ono do klikanej warstwy. Rozwi„zanie: jakim(cid:156) sposobem w‡„czy‡e(cid:156) funkcjŒ zwan„ Auto Select Layer (Automatyczny wyb(cid:243)r warstwy), kt(cid:243)ra pozwala uaktywni(cid:230) warstwŒ przez klikniŒcie jej za pomoc„ narzŒdzia Move (PrzesuniŒcie). Aby wy‡„czy(cid:230) tŒ funkcjŒ, kliknij narzŒdzie Move (PrzesuniŒcie) i na pasku opcji wy‡„cz pole zaznaczenia dla Auto Select Layer (Automatyczny wyb(cid:243)r warstwy). A poza tym w og(cid:243)le nie trzeba w‡„cza(cid:230) tej funkcji, poniewa¿ mo¿na przytrzyma(cid:230) klawisz Control (Mac: Command) i(cid:160)klikn„(cid:230) dowoln„ warstwŒ. 172 ROZDZIA£ 8. (cid:159) Zwariowany na punkcie szybko(cid:156)ci (cid:151) wskaz(cid:243)wki rozwi„zuj„ce problemy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop 7. Skuteczne rozwiązania
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: