Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00514 005908 22760243 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS2 - książka
Photoshop CS2 - książka
Autor: Liczba stron: 480
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0017-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj najnowszą wersję doskonałego narzędzia
dla grafików i fotografów

Photoshop CS2 to kolejne wcielenie rewelacyjnej aplikacji do obróbki grafiki. Zalety Photoshopa doceniają graficy, projektanci i miłośnicy fotografii cyfrowej. Każdy z nich znajdzie w programie narzędzia ułatwiające i przyspieszające pracę oraz pozwalające na uzyskanie efektów zapierających dech w piersiach. Najnowsza wersja Photoshopa została wzbogacona o kilka nowych narzędzi, a polecenia i funkcje znane z poprzednich wersji zostały udoskonalone oraz rozbudowane. Photoshop CS2 podobnie, jak poprzednie wersje, jest niekwestionowanym liderem wśród programów graficznych.

'Photoshop CS2' to książka poświęcona temu właśnie programowi. Początkujący użytkownicy znajdą w niej informacje pozwalające na szybkie rozpoczęcie pracy z programem, a ci, którzy znają jego poprzednie wersje, mogą przeczytać o nowych narzędziach i funkcjach oferowanych przez wersję CS2. Książka przedstawia wszystkie narzędzia Photoshopa służące do tworzenia i obróbki obrazów. Opisuje sposoby korzystania z warstw i ścieżek oraz filtrów. Zawiera także opis modułu Camera Raw oraz omawia metody korekcji kolorystyki fotografii cyfrowych.

Przekonaj się, jak wiele zmian wprowadzono w najnowszej wersji Photoshopa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Photoshop CS2 Autor: Anna Owczarz ISBN: 83-246-0017-5 Format: B5, stron: 480 Photoshop CS2 to kolejne wcielenie rewelacyjnej aplikacji do obróbki grafiki. Zalety Photoshopa doceniaj¹ graficy, projektanci i mi³oœnicy fotografii cyfrowej. Ka¿dy z nich znajdzie w programie narzêdzia u³atwiaj¹ce i przyspieszaj¹ce pracê oraz pozwalaj¹ce na uzyskanie efektów zapieraj¹cych dech w piersiach. Najnowsza wersja Photoshopa zosta³a wzbogacona o kilka nowych narzêdzi, a polecenia i funkcje znane z poprzednich wersji zosta³y udoskonalone oraz rozbudowane. Photoshop CS2 podobnie, jak poprzednie wersje, jest niekwestionowanym liderem wœród programów graficznych. „Photoshop CS2” to ksi¹¿ka poœwiêcona temu w³aœnie programowi. Pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownicy znajd¹ w niej informacje pozwalaj¹ce na szybkie rozpoczêcie pracy z programem, a ci, którzy znaj¹ jego poprzednie wersje, mog¹ przeczytaæ o nowych narzêdziach i funkcjach oferowanych przez wersjê CS2. Ksi¹¿ka przedstawia wszystkie narzêdzia Photoshopa s³u¿¹ce do tworzenia i obróbki obrazów. Opisuje sposoby korzystania z warstw i œcie¿ek oraz filtrów. Zawiera tak¿e opis modu³u Camera Raw oraz omawia metody korekcji kolorystyki fotografii cyfrowych. (cid:129) Korzystanie z przegl¹darki plików Adobe Bridge (cid:129) Praca z narzêdziami rysunkowymi (cid:129) Zaznaczanie elementów obrazu (cid:129) Stosowanie warstw, œcie¿ek i kszta³tów (cid:129) Wprowadzanie i formatowanie tekstu (cid:129) Kadrowanie i skalowanie obrazów (cid:129) Modyfikowanie kolorystyki obrazów (cid:129) Tworzenie panoram (cid:129) Usuwanie uszkodzeñ i niedoskona³oœci z cyfrowych fotografii (cid:129) Korzystanie z filtrów (cid:129) Obróbka zdjêæ cyfrowych za pomoc¹ modu³u Camera Raw (cid:129) Drukowanie obrazów Przekonaj siê, jak wiele zmian wprowadzono w najnowszej wersji Photoshopa Spis treści Wstęp .............................................................................................................9 Rozdział 1. Powinieneś to wiedzieć, zanim zaczniesz ...........................................11 Uruchamianie programu ...............................................................................................................12 Okno programu ..............................................................................................................................14 Tworzenie nowego okna obrazu ................................................................................................... 16 Elementy okna obrazu ....................................................................................................................21 Zapisywanie zmian wprowadzonych w oknie obrazu ...............................................................24 Przeglądarka plików nowej generacji — Adobe Bridge .............................................................25 Uruchamianie przeglądarki plików ...................................................................................... 27 Elementy przeglądarki plików ............................................................................................... 27 Ocena plików i oznaczanie obrazów ......................................................................................37 Wyszukiwanie plików ...............................................................................................................39 Segregowanie plików za pomocą opcji menu View i poleceń z paska opcji .................... 44 Zaznaczanie plików w przeglądarce ...................................................................................... 47 Pokaz slajdów ............................................................................................................................ 47 Adobe Stock Photos ................................................................................................................. 47 Wykorzystywanie przeglądarki do otwierania obrazów w aplikacji Photoshop .............60 Wykorzystywanie przeglądarki do otwierania obrazów w aplikacjach innych niż Photoshop ...........................................................................................................61 Zamykanie przeglądarki ..........................................................................................................61 Zamykanie programu ..................................................................................................................... 61 Rozdział 2. Królestwo narzędzi do malowania ...................................................63 Przybornik ........................................................................................................................................63 Ołówek i Pędzel ...............................................................................................................................65 Ołówek ........................................................................................................................................66 Pędzel ..........................................................................................................................................67 Próbnik kolorów .............................................................................................................................74 Narzędzie Color Replacement ......................................................................................................77 Opcje narzędzia ........................................................................................................................ 78 Jak posługiwać się narzędziem? .............................................................................................. 80 4 Photoshop CS2 Rozdział 3. Praca z obrazem ...........................................................................83 Zaznaczanie całego obszaru obrazu .............................................................................................84 Zaznaczanie elementów posiadających regularne kształty .......................................................84 Zaznaczanie elementów o nieregularnych kształtach ................................................................89 Lasso ........................................................................................................................................... 90 Lasso magnetyczne ................................................................................................................... 92 Różdżka ............................................................................................................................................96 Kopiowanie i wklejanie ..................................................................................................................98 Przesunięcie .................................................................................................................................... 101 Rozdział 4. Zmiany często bywają potrzebne ................................................... 105 Zmiana rozmiaru dokumentu ....................................................................................................106 Zmiana widoku okna dokumentu ..............................................................................................109 Pole stopnia powiększenia .....................................................................................................109 Narzędzie Zoom ...................................................................................................................... 112 Paleta Navigator .............................................................................................................................115 Rozdział 5. Warstwy .....................................................................................119 Warstwa Background (Tło) a zwykła warstwa ...........................................................................120 Zamiana warstwy Tło w zwykłą warstwę .................................................................................... 121 Tworzenie nowej warstwy i nadawanie jej nazwy ...................................................................... 123 Uaktywnianie warstwy i zmiana jej położenia w palecie Layers .............................................126 Usuwanie warstwy .........................................................................................................................129 Łączenie ze sobą warstw ................................................................................................................ 130 Kopiowanie warstw ....................................................................................................................... 132 Kopiowanie warstw w obrębie jednego dokumentu .......................................................... 133 Kopiowanie warstw z dokumentu do dokumentu ............................................................ 133 Scalanie warstw .............................................................................................................................. 134 Wyginanie i transformowanie warstw ........................................................................................ 135 Zagnieżdżone grupy warstw ........................................................................................................ 139 Tworzenie grupy warstw .........................................................................................................139 Umieszczanie wybranych warstw i grup warstw w grupie .................................................144 Usuwanie grupy .......................................................................................................................147 Inne opcje palety Layers ...............................................................................................................148 Smart Object ...................................................................................................................................151 Tworzenie Smart Object ........................................................................................................ 153 Edycja danych źródłowych Smart Object ...........................................................................157 Eksportowanie Smart Object do katalogu na dysku ..........................................................157 Zastępowanie Smart Object innymi Smart Objects ...........................................................158 Zamiana Smart Object w zwykłą warstwę i vice versa ........................................................158 Tworzenie kopii Smart Object ..............................................................................................158 Tryby mieszania warstw ................................................................................................................ 159 Spis treści 5 Rozdział 6. Ścieżki .........................................................................................171 Ścieżki — spojrzenie ogólne ........................................................................................................ 171 Narzędzia obsługujące ścieżki ..................................................................................................... 173 Rysowanie ścieżek .........................................................................................................................174 Narzędzie Pen ..........................................................................................................................174 Narzędzie Freeform Pen .........................................................................................................180 Narzędzie Magnetic Pen ........................................................................................................182 Zmiana kształtu ścieżki ................................................................................................................ 183 Malowanie wzdłuż ścieżki ............................................................................................................184 Tworzenie ścieżki z zaznaczenia .................................................................................................186 Rozdział 7. Kształty ..................................................................................... 189 Linia prosta i strzałki ....................................................................................................................190 Prostokąt, prostokąt zaokrąglony oraz elipsa ........................................................................... 195 Kształty własne ...............................................................................................................................201 Techniki wypełniania kształtów ................................................................................................. 204 Kolor ........................................................................................................................................ 204 Wzorek ..................................................................................................................................... 207 Gradient ...................................................................................................................................210 Rozdział 8. Tekst ......................................................................................... 215 Wstawianie tekstu do okna obrazu .............................................................................................216 Przemieszczanie warstwy tekstowej ........................................................................................... 220 Edycja tekstu w ramce .................................................................................................................. 220 Formatowanie znaków .................................................................................................................221 Ozdabianie tekstu ........................................................................................................................ 229 Ozdabianie tekstu przez jego wyginanie i odkształcanie ................................................. 229 Ozdabianie tekstu przez przekonwertowanie go do kształtu ...........................................231 Obrysowywanie tekstu .......................................................................................................... 232 Umieszczanie tekstu na ścieżce ...................................................................................................234 Umieszczanie tekstu we wnętrzu kształtu ..................................................................................237 Praca z akapitami tekstu ...............................................................................................................237 Rozdział 9. Kadrowanie ................................................................................243 Narzędzie Crop ............................................................................................................................ 244 Crop and Straighten .................................................................................................................... 247 Kadrowanie zaznaczenia ............................................................................................................. 249 Canvas Size .....................................................................................................................................250 Rozdział 10. Anulowanie wykonanych czynności i zapisywanie ich przebiegu .......253 Polecenie Undo .............................................................................................................................254 Paleta History .................................................................................................................................254 Zapisywanie przebiegu czynności w pliku tekstowym ............................................................261 6 Photoshop CS2 Rozdział 11. Praca z kolorami i ekspozycją obrazów .........................................267 Ściemnianie i rozjaśnianie obrazu ..............................................................................................269 Rozmazywanie obrazu .................................................................................................................271 Zmiana nasycenia koloru ............................................................................................................ 272 Poziomy jasności obrazka ........................................................................................................... 274 Polecenie Levels ...................................................................................................................... 274 Polecenie Auto Levels ............................................................................................................ 279 Polecenie Auto Color i Auto Contrast ..................................................................................... 280 Polecenie Match Color .................................................................................................................281 Dopasowywanie koloru między dwoma obrazkami ........................................................ 284 Dopasowanie koloru z jednej z warstw danego obrazka do koloru znajdującego się na innej warstwie tego samego obrazka ............................ 286 Polecenie Replace Color .............................................................................................................. 288 Filtry fotograficzne ...................................................................................................................... 290 Polecenie Shadow/Highlight ..................................................................................................... 292 Polecenie Color Balance .............................................................................................................. 299 Polecenie Hue/Saturation ........................................................................................................... 301 Kolorowanie obrazu .............................................................................................................. 307 Zapisywanie i wczytywanie ustawień korekcji barwy, jej jasności i nasycenia .............. 309 Polecenie Brightness/Contrast ....................................................................................................309 Polecenie Exposure ........................................................................................................................311 Rozdział 12. HDR ......................................................................................... 313 Wyjaśnienie pojęcia HDR ............................................................................................................ 313 Wykonanie serii zdjęć do utworzenia obrazu ........................................................................... 314 Merge To HDR .............................................................................................................................. 315 Posługiwanie się plikami HDR ...................................................................................................326 Rozdział 13. Panorama .................................................................................329 Wybór zdjęć do kompozycji ........................................................................................................329 Okno dialogowe Photomerge ......................................................................................................332 Rozdział 14. Usuwanie niedoskonałości z obrazów ............................................339 Gumka ............................................................................................................................................340 Gumka usuwająca tło .................................................................................................................... 341 Wtapianie .......................................................................................................................................345 Stempel ...........................................................................................................................................348 Łatka ................................................................................................................................................352 Usuwanie efektu czerwonych oczu .............................................................................................356 Punktowa korekcja obrazu ..........................................................................................................358 Usuwanie szumów ......................................................................................................................... 361 Spis treści 7 Usuwanie zniekształceń wprowadzanych do obrazu przez obiektyw ...................................363 Korekcja zniekształceń beczkowych i poduszkowych .......................................................364 Korekcja aberracji chromatycznych .....................................................................................365 Korekcja winietowania ...........................................................................................................365 Korekcja perspektywy .............................................................................................................366 Skalowanie obrazu ..................................................................................................................366 Zapisywanie i wczytywanie ustawień korekcji ....................................................................367 Rozdział 15. Filtry programu Photoshop CS2 ....................................................369 Filtry — wprowadzenie ................................................................................................................369 Galeria filtrów ................................................................................................................................ 371 Filtry do zadań specjalnych .........................................................................................................376 Unsharp Mask .........................................................................................................................376 Smart Blur ............................................................................................................................... 379 Efekty specjalne .............................................................................................................................382 Grupa pierwsza — Artistic ................................................................................................... 382 Grupa druga — Brush Strokes ..............................................................................................386 Grupa trzecia — Distort ....................................................................................................... 387 Grupa czwarta — Render ...................................................................................................... 389 Grupa piąta — Sketch ............................................................................................................391 Grupa szósta — Stylize ...........................................................................................................393 Grupa siódma — Texture ......................................................................................................395 Rozdział 16. Camera Raw .............................................................................399 Uruchamianie Camera Raw z poziomu Photoshopa i Adobe Bridge ................................. 400 Elementy okna Camera Raw .......................................................................................................401 Korekcja obrazu ............................................................................................................................405 Korekta barw obrazu ............................................................................................................. 405 Korekta szumów i ostrości ..................................................................................................... 411 Korekta aberracji chromatycznych i winietowania ...........................................................412 Korekta tonalna ......................................................................................................................413 Korekta wbudowanych profili barw ....................................................................................413 Przeprowadzanie korekcji na kilku obrazach jednocześnie .................................................... 415 Zapisywanie obrazów poddawanych korekcji w Camera Raw .............................................. 420 Rozdział 17. Drukowanie ...............................................................................423 Rozdzielczość .................................................................................................................................423 Ustawienia wydruku .....................................................................................................................425 Page Setup ................................................................................................................................ 425 Print with Preview .................................................................................................................. 427 Drukowanie ................................................................................................................................... 431 8 Photoshop CS2 Dodatek A Ustawienia programu i ich dostosowywanie do indywidualnych potrzeb użytkownika ....................................................................................433 Zmiana preferencji ........................................................................................................................434 Panel General .......................................................................................................................... 434 Panel File Handling ............................................................................................................... 438 Panel Display Cursors ....................................................................................................... 440 Panel Transparency Gamut .............................................................................................. 442 Panel Units Rulers (Jednostki i miarki) .......................................................................... 444 Panel Guides, Grid Slices .................................................................................................. 446 Panel Plug-Ins Scratch Disks ............................................................................................ 448 Panel Memory Image Cache ............................................................................................. 449 Panel Type ............................................................................................................................... 450 Tworzenie własnych skrótów klawiaturowych ................................................................................451 Dopasowywanie wyglądu paska menu programu Photoshop CS2 do własnych potrzeb ..... 454 Skorowidz ...................................................................................................459 Rozdział 2. Królestwo narzędzi do malowania W tym rozdziale: ♦ Paleta Przybornik ♦ Specyfika narzędzi Pencil (Ołówek) oraz Brush (Pędzel) ♦ Próbnik kolorów ♦ Nowe narzędzie programu Photoshop — Color Replacement (Zastępowanie koloru) Ołówek (Pencil) oraz Pędzel (Brush) są w programie Photoshop narzędziami służą- cymi do rysowania i malowania. Bez nich właściwie trudno byłoby cokolwiek stworzyć (narysować) w oknie dokumentu. W rozdziale tym zapoznasz się z moż- liwościami obu tych narzędzi. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób działa narzędzie Color Replacement (Zastępowanie koloru) służące do kolorowania obrazów bez na- ruszania ich tekstury. Przybornik Czym jest Przybornik? To jedna z palet — chyba nikt nie zakwestionuje stwier- dzenia, że najważniejsza — w której umieszczone zostały wszystkie narzędzia, ja- kie oferuje swoim użytkownikom program Photoshop (rysunek 2.1). Jeśli Przybornik nie jest widoczny w oknie programu, wybierz polecenie Window/Tools (Okno/Narzędzia). Każde z narzędzi jest umieszczone w Przyborniku na jednej ze znajdujących się tam pozycji. Czasem bywa tak, że na pozycji takiej widać ikonę tylko jednego na- rzędzia, np. ikona narzędzia Move (Przesunięcie), w innym przypadku znajduje się kilka różnych narzędzi, lecz pełniących pokrewne funkcje, np. po kliknięciu 64 Photoshop CS2 Rysunek 2.1. Paleta Przybornik programu Photoshop CS2 ikony znajdującej się na pozycji 11. udostępnione zostają narzędzia Eraser (Gum- ka), Background Eraser (Gumka tła) oraz Magic Eraser (Magiczna gumka). Pozycje te są pewnego rodzaju szufladkami, do których wrzucono jedno lub kilka narzę- dzi jednocześnie. Każde narzędzie ma swoją własną ikonę. Aby uaktywnić narzę- dzie, które nie dzieli z niczym miejsca na danej pozycji (w szufladce) — kliknij jego nazwę. W pozostałych przypadkach kliknij małą czarną strzałkę znajdują- cą się w prawym dolnym rogu ikony, a następnie z rozwiniętej listy wybierz po- trzebne w danej chwili narzędzie. Warto także dodać, że w przypadku narzędzi, które zajmują wspólnie jedną pozycję (szufladkę) w Przyborniku, na pozycji tej wi- doczna jest ikona tego narzędzia, które spośród danej grupy było używane jako ostatnie. Narzędzia można uaktywniać, stosując tzw. skróty klawiaturowe, czyli po prostu naciskając określony klawisz lub grupę klawiszy na klawiaturze. Panuje tutaj następująca zasada: jeśli narzędzie, które chcesz uaktywnić, zajmuje szufladkę samodzielnie, np. Move (Przesunięcie), i jest do niego przypisany klawisz V, wów- czas naciskając go, uaktywnisz to narzędzie. Jeśli zaś dzieli ono w Przyborniku szufladkę z innymi podobnymi narzędziami, np. Lasso (Lasso), to naciskając przy- pisany do niego klawisz — w tym przypadku L — uaktywnisz to z narzędzi znaj- dujących się w danej grupie, które było użyte jako ostatnie. Aby przełączyć się między ukrytymi narzędziami zgrupowanymi w tej samej szufladce (menu na- rzędziowym), użyj kombinacji klawisza Shift1+ klawiszy skrótu dla danej grupy narzędzi. 1 Stanie się tak wtedy, jeśli włączona jest opcja Use Shift Key for Tool Switch (Użyj klawisza Shift do przełączania narzędzi) w oknie Preferences (Preferencje). Aby to sprawdzić, użyj skrótu Ctrl+K i w polu na samej górze okna wybierz opcję General (Ogólne). Rozdział 2. (cid:139) Królestwo narzędzi do malowania 65 Skróty odpowiednie dla każdego z narzędzi podaję w odpowiednich miejscach w książce. Umieść kursor nad ikoną wybranego narzędzia w palecie Przybornik i nie naciskaj żadnego klawisza. Wówczas program w małym okienku wyświetli nazwę danego narzędzia, a także przypisany do niego skrót klawiaturowy. Aby szybko ukryć paletę Przybornik (i wszystkie otworzone w programie palety), naciśnij klawisz Tab, aby ją (je) wyświetlić i ponownie naciśnij klawisz Tab. Przydaje się to wtedy, gdy masz mało miejsca do pracy w oknie programu. Klikając ikonę znajdującą się w górnej części Przybornika, uzyskasz dostęp do strony firmy Adobe — producenta programu — poświęconej najnowszej wersji programu Photoshop. Oczywiście musisz być połączony z internetem. Ołówek i Pędzel Ołówek (Pencil) oraz Pędzel (Brush) zostały umieszczone w Przyborniku na pozycji 8. Aby wybrać jedno z nich, kliknij umieszczoną tam ikonę, a następnie z rozwinię- tej listy wybierz konkretne narzędzie, klikając jego nazwę (rysunek 2.2). Rysunek 2.2. Uaktywnianie narzędzi Pędzla i Ołówka Narzędzia Ołówek lub Pędzel możesz uaktywnić również przy użyciu skrótu klawiaturowego — naciskając klawisz B lub B+Shift. Czas na kilka słów na temat każdego z narzędzi. 66 Photoshop CS2 Ołówek Pencil (Ołówek) jest narzędziem, które rysuje linie o ostrych krawędziach. W au- tomatycznym ustawieniu grubość linii wynosi 1 piksel. Możesz to zmienić. Aby ustalić nową grubość rysowanej linii, musisz skorzystać z paska Opcji tego na- rzędzia (rysunek 2.3). Pasek znajduje się w górnej części okna programu. Jeśli nie jest widoczny, upewnij się, czy została włączona opcja Options (Opcje) w menu Window (Okno). Rysunek 2.3. Pasek Opcji narzędzia Pencil Grubość linii zmienisz za pomocą suwaka Master Diameter (Główna średnica) (rysunek 2.4). Aby zwiększyć wartość omawianego parametru, przesuń suwak w prawo, aby ją zmniejszyć — w lewo. Dostęp do tego parametru uzyskasz, kli- kając strzałkę znajdującą się po prawej stronie pola Brush na pasku Opcji (na rysun- ku 2.3 miejsce to jest wskazywane przez strzałkę będącą kursorem). Rysunek 2.4. Paleta opcji narzędzia Pencil Rozmiar średnicy narzędzia Pencil (Ołówek) możesz zwiększyć lub zmniejszyć, korzystając odpowiednio z klawiszy ] lub [. Ćwiczenie 2.1. Ćwiczenie polega na zwiększeniu grubości linii rysowanej za pomocą narzędzia Pencil do 5 pikseli. 1. Uaktywnij narzędzie Pencil, klikając w Przyborniku jedną z ikon:( ), ( ) lub ( ) i wybierając z rozwiniętej listy opcję Pencil (Ołówek). 2. Na pasku Opcji kliknij strzałkę pokazaną na rysunku 2.3. Rozdział 2. (cid:139) Królestwo narzędzi do malowania 67 3. Przesuń suwak Master Diameter (Główna średnica) w prawo tak, aby wartość w polu opcji zwiększyła się do 5 pikseli. Możesz również wpisać w pole opcji (rysunek 2.4) Master Diameter (Główna średnica) wartość 5. Aby to zrobić, zatrzymaj kursor w wyżej wspomnianym polu, zaznacz widniejącą tam wartość i wprowadź na jej miejsce nową. Naciśnij Enter, aby zatwierdzić. Jak posługiwać się narzędziem ołówka? Wystarczy je uaktywnić, a następnie — wciskając lewy przycisk myszy — przesuwać kursorem w dowolnym kierunku. Poza zmianą grubości linii, które powstają podczas malowania ołówkiem, można ustawić stopień ich przeźroczystości. Pozwala na to funkcja Opacity (Kry- cie), znajdująca się na pasku Opcji narzędzia. Możesz określić jej wartość, korzy- stając z zakresu od 0 do 100 . 100 oznacza pełną widoczność linii. W miarę zmniejszania stopnia krycia zmniejsza się widoczność linii. Aby zmienić wartość krycia, wystarczy kliknąć strzałkę znajdującą się obok pola, w którym widnieje jej wartość. Za pomocą suwaka należy ustawić nowe krycie. Pędzel Narzędzie Brush (Pędzel) pozwala m.in. uzyskać taki sam efekt jak podczas ma- lowania farbami akwarelowymi. Program Photoshop w zakresie omawianego narzędzia umożliwia zmianę jego końcówek — ich liczba i różnorodność jest im- ponująca. Są one podzielone na grupy i typy. W każdej grupie znajduje się wiele rodzajów końcówek danego typu. Aby je zmieniać, musisz skorzystać z palety pędzli (rysunek 2.5). Rysunek 2.5. Paleta pędzli Najszybszym sposobem uzyskania dostępu do tej palety jest kliknięcie pra- wym przyciskiem myszy obszaru otwartego okna dokumentu. Możesz także, tak jak w przypadku ołówka, skorzystać z paska Opcji, tym razem narzędzia Brush (rysunek 2.6). Wystarczy kliknąć strzałkę znajdującą się po prawej stronie pola 68 Photoshop CS2 Rysunek 2.6. Pasek Opcji narzędzia Brush i ikona umożliwiająca dostęp do palety pędzli Brush (Pędzel). Paleta pędzli na pierwszy rzut oka wygląda tak samo jak paleta ołówka. Rzeczywiście tak jest, jednak w tym przypadku będziesz korzystał z po- zostałych funkcji, jakie zostały w niej ukryte. Na początek zauważyłeś zapewne, że paleta posiada dwie podstawowe opcje: Master Diameter (Główna średnica) — za pomocą suwaka możesz regulować średnicę pędzla — oraz Hardness (Twar- dość), która pozwala określić jego twardość (stopień wygładzenia śladu, jaki pozostawia pędzel). Wszystkie końcówki pędzli z założenia są automatycznie wygładzane, tzn. ślad przez nie pozostawiany jest bardziej łagodny, płynny, a jego krawędzie nie są ostre. Aby wzmóc ten efekt, zmniejsz wartość parametru Hardness (Twardość), przesuwając jego suwak w lewo. Rozmiar średnicy narzędzia Brush (Pędzel) możesz zwiększyć lub zmniejszyć, korzystając odpowiednio z klawiszy ] lub [. Aby zwiększyć twardość jego końcówki, zastosuj skrót Shift+] (każdorazowe jego użycie zwiększy twardość o kolejne 25 ), aby zmniejszyć — Shift+[. Czas na grupy pędzli i przypisane do nich końcówki. Spójrz na rysunek 2.5. W prawym górnym rogu palety znajduje się strzałka skierowana grotem w prawo. Kiedy ją klikniesz, rozwinięta zostanie lista zawierająca szereg opcji umożliwiających m.in. zmianę sposobu wyświetlania umieszczonych w palecie miniaturek koń- cówek pędzla, a także dwanaście opcji stanowiących grupy pędzli (począwszy od Assorted Brushes, na Wet Media Brushes skończywszy) (rysunek 2.7). Rysunek 2.7. Lista opcji palety pędzli Rozdział 2. (cid:139) Królestwo narzędzi do malowania 69 Ćwiczenie 2.2. Ćwiczenie polega na zamianie widocznego w palecie typu pędzli na Special Effect Brushes. 1. Otwórz nowe okno dokumentu (jego rozmiar i pozostałe ustawienia nie są istotne). 2. Uaktywnij narzędzie Brush. 3. Kliknij jego obszar prawym przyciskiem myszy, aby uaktywnić paletę pędzli. Przyjrzyj się, jak wyglądają znajdujące się tam końcówki pędzli (rysunek 2.5). Zaraz zostaną zmienione. 4. Kliknij strzałkę znajdującą się w prawym górnym rogu palety pędzli (rysunek 2.8). Rysunek 2.8. Kliknij strzałkę znajdującą się w prawym górnym rogu palety pędzli, aby uzyskać dostęp do listy umożliwiającej zmianę typu końcówek pędzli 5. Na rozwiniętej liście odnajdź określoną wcześniej grupę pędzli — Special Effect Brushes — i kliknij jej nazwę. Pojawiło się okno komunikatu programu (rysunek 2.9), w którym widzisz pytanie, czy życzysz sobie, aby program aktualne pędzle zastąpił pędzlami ze Special Effect Brushes.abr. Rysunek 2.9. Okno komunikatu programu Photoshop CS2 6. Kliknij OK, aby zatwierdzić. Spójrz teraz na paletę pędzli. Dostępne w niej końcówki uległy zmianie (rysu- nek 2.10). Aby wybrać jedną z nich, kliknij jej miniaturkę. Obok pola Brush na pasku Opcji widoczna jest ikona nowo wybranej, aktywnej końcówki pędzla (ry- sunek 2.11). 70 Photoshop CS2 Rysunek 2.10. Zmiany w palecie pędzli, które wystąpiły w wyniku zastosowania nowej grupy pędzli Rysunek 2.11. Wygląd paska Opcji po zastosowaniu nowej grupy pędzli — obok pola Brush pojawiła się ikona nowo wybranej końcówki pędzla Jeśli w palecie pędzli wybierzesz określoną ich grupę, będzie ona widoczna rów- nież w palecie Brushes (Pędzle), której zakładka widoczna jest w polu dokowania. Jeśli z pewnych powodów jej tam nie ma, wybierz polecenie Window/Brushes (Okno/Pędzle). Wówczas paleta Brushes zostaje umieszczona w polu dokowania — aby ją otworzyć, należy kliknąć jej zakładkę (rysunek 2.12) — lub pojawia się (tak jak inne palety) w oknie programu. Na rysunku 2.13 widzimy paletę Brushes. Rysunek 2.12. Pole dokowania programu Photoshop CS2 i znajdująca się w nim zakładka palety Brushes. Aby otworzyć paletę, kliknij jej zakładkę — tak jak pokazuje strzałka Paletę Brushes (Pędzle) można wywołać również poprzez naciśnięcie klawisza F5. Kiedy otworzysz paletę, zauważysz zapewne, że po prawej stronie znajdują się dokładnie te same końcówki pędzli, które ustawiałeś za pomocą palety pędzli. Znajduje się tutaj także dobrze już znany suwak Master Diameter (Główna śred- nica), a także pole podglądu wybranego pędzla. Dzięki niemu zobaczysz — pod- czas zmiany np. wartości parametru Master Diameter (Główna średnica) — jakiego efektu możesz się spodziewać. Po lewej stronie widać szereg dodatkowych opcji. Uaktywniasz je, klikając małe pola, znajdujące się po lewej stronie ich nazw, dez- aktywujesz przez ponowne kliknięcie. Efekt cały czas jest widoczny w polu pod- glądu. W ten sposób można osiągnąć naprawdę ciekawe rezultaty. Rozdział 2. (cid:139) Królestwo narzędzi do malowania 71 Rysunek 2.13. Wygląd palety Brushes, w chwili gdy aktywny jest panel Brush Presets (Ustawienia pędzla) Zauważ, że w górnej części palety zaznaczona jest w tej chwili opcja Brush Presets (Ustawienia pędzla). Klikając położoną pod nią opcję Brush Tip Shape (Kształt pędzla), przechodzisz do panelu, który umożliwia tworzenie własnej końcówki na bazie już istniejących. Zauważ, że uległ nieco zmianie wygląd palety Brushes (rysunek 2.14). Możesz zmienić średnicę, twardość, odstępy czy kąt nachylenia pędzla. Kiedy włączysz opcję Wet Edges (Mokre brzegi), możesz uzyskać efekt ma- lowania akwarelami. Diameter (Średnica) służy do określania szerokości wybrane- go pędzla. Wszystkie końcówki pędzli są wygładzane (w przeciwieństwie do ołów- ka). Aby jeszcze bardziej zmiękczyć krawędzie pędzla, użyj parametru Hardness (Twardość). Ustaw wartość na mniej niż 100 . Spacing (Odstępy) to parametr, któ- ry sprawuje kontrolę nad wielkością odstępu między jednym a drugim nałoże- niem pędzla (jak często jest nakładany ślad pędzla). Kolejny parametr, Angle (Kąt), określa kąt nachylenia pędzla. Pozwala obracać jego końcówkę. Jest to jednak wi- doczne tylko wtedy, gdy pędzel jest elipsą. Kiedy już dokonasz wszystkich usta- wień końcówki pędzla i osiągniesz efekt, który Cię zadowoli, kliknij OK, aby zatwierdzić zmiany. Paleta Brushes (Pędzle) umieszczona została domyślnie w polu dokowania. Możesz ją odłączyć od pola, naciskając lewy przycisk myszy i przesuwając jej zakładkę poza obszar pola. Aby ją ponownie umieścić w polu dokowania, kliknij strzałkę znajdującą się w jej prawym górnym rogu i z listy wybierz opcję Dock do Pallete Well (Zadokuj do studni palet). Jak malować pędzlem? Tak samo jak ołówkiem: przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuwasz ją w dowolnym kierunku, a kursor jednocześnie pozostawia ślad w oknie obrazu. 72 Photoshop CS2 Rysunek 2.14. Wygląd palety Brushes (Pędzle), w chwili gdy aktywny jest panel Brush Tip Shape (Kształt pędzla) Ponieważ wspomniałam o palecie pędzli oraz palecie Brushes (Pędzle), warto dokonać podsumowania. Paleta pędzli umożliwia dokonanie zmiany grupy dostępnych końcówek pędzla. W palecie Brushes (Pędzle) pracujesz na końcówkach pochodzących z już aktywnej grupy pędzli (właśnie tej ustalonej za pomocą opcji dostępnych w palecie pędzli). W palecie Brushes (Pędzle) możesz modyfikować końcówki za pomocą wielu dostępnych opcji, których nie posiada paleta pędzli. Jaki z tego wniosek? Aby pracować sprawnie z końcówkami pędzli, przyjmij zasadę, że grupę końcówek pędzli wybierasz w palecie pędzli. Następnie — jeśli nie zamierzasz wybranej końcówki poddawać bardziej skomplikowanym procesom (niż zmiana jej średnicy lub stopnia twardości) — pozostań przy palecie pędzli. Jeśli zaś na bazie uaktywnionej grupy końcówek pędzli chcesz utworzyć swoją własną końcówkę lub wybraną poddać działaniu bardziej wyszukanych opcji, przejdź do palety Brushes (Pędzle) i w niej dokonaj modyfikacji. Na pasku opcji narzędzia Brush (Pędzel) dostępna jest również opcja Opacity (Kry- cie). Pozwala ona określić stopień krycia śladu pozostawianego przez narzędzie w oknie obrazu. Wystarczy kliknąć strzałkę znajdująca się po jej prawej stronie. Uzyskasz wówczas dostęp do suwaka, który umożliwi Ci ustawienie wartości z zakresu od 1 do 100 , przy czym 100 oznacza, że nanoszona farba całkowi- cie (w 100 ) zakrywa powierzchnię, na którą jest nakładana. Ustawienia mniejsze niż 100 pozwalają złagodzić działanie narzędzia. Jest to wykorzystywane w wie- lu technikach edycji obrazów cyfrowych2. Kolejną opcją jest Flow (Przepływ). Pozwala ona określić, jak szybko w oknie ob- razu ma być nakładana farba podczas malowania narzędziem Brush (Pędzel). 2 Wszystkich zainteresowanych tematem zachęcam do zapoznania się z materiałem dotyczącym edycji obrazów w Photoshopie, jaki zamieściłam w książce Edycja obrazów na przykładzie Photoshop — www.annaowczarz.pl lub z inną tego typu pozycją dostępną na rynku wydawniczym. Rozdział 2. (cid:139) Królestwo narzędzi do malowania 73 Jeśli chcesz w polu Opacity (Krycie) wprowadzić określoną wartość z zakresu od 1 do 100, możesz zrobić to bez konieczności klikania i przesuwania suwaka. Wystarczy taką wartość wprowadzić z klawiatury za pomocą klawiszy cyfr (0, 1, 2, …, 9,). Jeśli chcesz wprowadzić wartość mniejszą niż 10 , np. 2 , wówczas — zanim naciśniesz klawisz 2 — najpierw wciśnij klawisz 0. W takiej sytuacji klawisze należy naciskać szybko jeden po drugim. To samo można zrobić w przypadku ustalania wartości opcji Flow (Przepływ). Jednak w tym przypadku należy użyć klawiszy cyfr, wciskając przy tym Shift.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: