Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00215 004029 21522753 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS3/CS3 PL. Biblia - książka
Photoshop CS3/CS3 PL. Biblia - książka
Autor: , Liczba stron: 1184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1496-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium wiedzy o najnowszej wersji Photoshopa

Nazwa 'Photoshop' już od dawna jest synonimem uniwersalnego narzędzia graficznego dla projektantów, grafików, fotografów i innych cyfrowych artystów zajmujących się tworzeniem i przetwarzaniem grafiki komputerowej. Photoshop wyznacza trendy aplikacji graficznych. Obecny na rynku od wielu lat program staje się coraz lepszy i z każdą nową wersją oferuje ciekawsze i bardziej wydajne narzędzia oraz funkcje. Nie inaczej jest w przypadku Photoshopa CS3. Najnowsza edycja tej aplikacji to nie tylko nowy interfejs użytkownika, ale dziesiątki nowych narzędzi, udoskonalone i zoptymalizowane odmiany tych, które znamy z poprzednich wersji, nowa przeglądarka Bridge oraz moduł służący do tworzenia i edycji animacji komputerowych.

'Photoshop CS3/CS3 PL. Biblia' to kompleksowy przegląd funkcjonalności najnowszej wersji tej aplikacji i wyczerpujący podręcznik do nauki jej magicznych możliwości.

Okiełznaj potęgę możliwości Photoshopa CS3!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop CS3/CS3 PL. Biblia Autor: Laurie Ulrich Fuller, Robert C. Fuller T‡umaczenie: Monika Raulinajtys ISBN: 978-83-246-1496-7 Tytu‡ orygina‡u: Photoshop CS3 Bible Stron: 670+16 stron kolorowej wk‡adki Kompendium wiedzy o najnowszej wersji Photoshopa (cid:149) Jak korzysta(cid:230) z nowego interfejsu u¿ytkownika? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b tworzy(cid:230) i modyfikowa(cid:230) cyfrowe obrazy? (cid:149) Jak przetwarza(cid:230) cyfrowe fotografie? (cid:149) Do czego s‡u¿„ inteligentne filtry? Nazwa (cid:132)Photoshop(cid:148) ju¿ od dawna jest synonimem uniwersalnego narzŒdzia graficznego dla projektant(cid:243)w, grafik(cid:243)w, fotograf(cid:243)w i innych cyfrowych artyst(cid:243)w zajmuj„cych siŒ tworzeniem i przetwarzaniem grafiki komputerowej. Photoshop wyznacza trendy aplikacji graficznych. Obecny na rynku od wielu lat program staje siŒ coraz lepszy i z ka¿d„ now„ wersj„ oferuje ciekawsze i bardziej wydajne narzŒdzia oraz funkcje. Nie inaczej jest w przypadku Photoshopa CS3. Najnowsza edycja tej aplikacji to nie tylko nowy interfejs u¿ytkownika, ale dziesi„tki nowych narzŒdzi, udoskonalone i zoptymalizowane odmiany tych, kt(cid:243)re znamy z poprzednich wersji, nowa przegl„darka Bridge oraz modu‡ s‡u¿„cy do tworzenia i edycji animacji komputerowych. (cid:132)Photoshop CS3/CS3 PL. Biblia(cid:148) to kompleksowy przegl„d funkcjonalno(cid:156)ci najnowszej wersji tej aplikacji i wyczerpuj„cy podrŒcznik do nauki jej magicznych mo¿liwo(cid:156)ci. Przeczytasz tu o wszystkim, co mo¿e przyda(cid:230) siŒ projektantowi i fotografowi w codziennej pracy z t„ aplikacj„. Znajdziesz nie tylko opisy narzŒdzi i funkcji programu, ale tak¿e sposoby ich wykorzystania w praktyce podczas tworzenia w‡asnych projekt(cid:243)w i obr(cid:243)bki cyfrowych fotografii. Wielu informacji zawartych w tej ksi„¿ce nie znajdziesz w oficjalnej dokumentacji (cid:150) autor dzieli siŒ bowiem wiedz„ wynikaj„c„ z d‡ugoletniego u¿ytkowania tego wspania‡ego programu. (cid:149) Interfejs u¿ytkownika (cid:149) Definiowanie preferencji (cid:149) Zarz„dzanie obrazami za pomoc„ przegl„darki Bridge (cid:149) Skalowanie i kadrowanie obraz(cid:243)w (cid:149) Modele barw (cid:149) NarzŒdzia malarskie (cid:149) Retuszowanie i odnawianie obraz(cid:243)w (cid:149) Zaznaczanie element(cid:243)w obrazu (cid:149) Warstwy, (cid:156)cie¿ki i kana‡y (cid:149) Korzystanie z filtr(cid:243)w (cid:149) Tryby mieszania warstw (cid:149) Obiekty inteligentne (cid:149) Tworzenie i edycja obiekt(cid:243)w tekstowych (cid:149) Zarz„dzanie kolorem (cid:149) Korekcja barwna obraz(cid:243)w (cid:149) Tworzenie i obr(cid:243)bka animacji (cid:149) Eksport na potrzeby publikacji w sieci Okie‡znaj potŒgŒ mo¿liwo(cid:156)ci Photoshopa CS3! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treħci O autorach ....................................................................................................... 19 Wstúp ............................................................................................................... 21 Czúħè I Witamy w Photoshopie .................................................... 25 Rozdziađ 1. Wprowadzenie do Photoshopa CS3 ............................................... 27 TrochĊ teorii ........................................................................................................................................28 Grafika rastrowa i wektorowa .......................................................................................................28 Zalety i wady malowania ..............................................................................................................31 Zalety i wady rysowania ...............................................................................................................32 Zastosowania Photoshopa .............................................................................................................33 Zastosowania programów wektorowych .......................................................................................33 Co nowego w Photoshopie CS3? ........................................................................................................34 Podsumowanie ....................................................................................................................................36 Rozdziađ 2. Witaj w ħwiecie Photoshopa! ........................................................ 37 Ekran powitalny ..................................................................................................................................38 PrzestrzeĔ robocza Photoshopa ...........................................................................................................38 Paleta Info .....................................................................................................................................41 NarzĊdzia ......................................................................................................................................46 Elementy kontrolne przybornika ...................................................................................................54 Pasek opcji ....................................................................................................................................57 Predefiniowane ustawienia narzĊdzi .............................................................................................57 Preset Manager (MenedĪer ustawieĔ predefiniowanych) .............................................................60 Palety páywające i zadokowane ....................................................................................................61 Rozmieszczanie i dokowanie palet ...............................................................................................63 Nawigacja w Photoshopie CS3 ...........................................................................................................67 Skalowanie widoku .......................................................................................................................67 NarzĊdzie Zoom (Lupka) ..............................................................................................................69 Polecenia powiĊkszania i pomniejszania ......................................................................................70 Pole wspóáczynnika powiĊkszenia ................................................................................................70 Tworzenie okna odniesienia .........................................................................................................72 Przewijanie zawartoĞci okna .........................................................................................................72 Paleta Navigator (Nawigator) .......................................................................................................73 Dostosowanie interfejsu do potrzeb uĪytkownika ...............................................................................75 6 Photoshop CS3/CS3 PL. Biblia Panele preferencji ................................................................................................................................76 Preferencje ogólne ........................................................................................................................77 Panel Interface (Interfejs) .............................................................................................................81 Panel File Handling (Obsáuga plików) ..........................................................................................83 Panel Performance (WydajnoĞü) ...................................................................................................87 Panel Cursors (Kursory) ...............................................................................................................90 Panel Transparency Gamut (PrzezroczystoĞü i gamut) .............................................................91 Panel Units Rulers (Jednostki i miarki) ....................................................................................92 Panel Guides, Grid, Slices Count (Linie pomocnicze, Siatka, Plasterki i Zliczanie obiektów) ......95 Panel Plug-Ins (Wtyczki) ..............................................................................................................96 Panel Type (Tekst) ........................................................................................................................97 Podsumowanie ....................................................................................................................................99 Rozdziađ 3. Zarzædzanie obrazami .................................................................. 101 Rozmiar kontra rozdzielczoĞü ...........................................................................................................102 Zmiana rozdzielczoĞci na potrzeby druku .........................................................................................102 Zmiana rozdzielczoĞci przy umieszczaniu obrazu w dokumentach ..................................................104 Jak okreĞliü idealną rozdzielczoĞü? ...................................................................................................105 RozdzielczoĞü obrazów wyĞwietlanych na ekranie ...........................................................................106 Otwieranie, powielanie i zapisywanie obrazów ................................................................................107 Tworzenie nowego obrazu ..........................................................................................................110 Otwieranie obrazu .......................................................................................................................115 Posáugiwanie siĊ programem Bridge .................................................................................................121 Typowa sesja z programem Bridge .............................................................................................121 Wczytywanie obrazów za poĞrednictwem programu Bridge ......................................................124 DostĊpne widoki .........................................................................................................................125 Wybieranie obrazów ...................................................................................................................129 Obracanie obrazów .....................................................................................................................130 Dodawanie obrazów do listy ulubionych ....................................................................................131 Zarządzanie buforem ..................................................................................................................142 Zmienianie nazw plików .............................................................................................................142 Korzystanie z polecenia File Info (Informacje o pliku) ..............................................................143 Powielanie obrazu .......................................................................................................................147 Zapisywanie obrazu na dysk .............................................................................................................147 Dodawanie rozszerzeĔ do nazw plików w Mac OS ....................................................................148 Inne opcje zapisu ........................................................................................................................148 Okno dialogowe Save for Web Devices (Zapisz dla Internetu i urządzeĔ) .............................151 Przegląd formatów plików ................................................................................................................153 PSD — format wáasny Photoshopa .............................................................................................153 Formaty specjalne .......................................................................................................................154 Formaty obsáugiwane przez róĪne programy ..............................................................................161 Formaty najbardziej popularne ...................................................................................................168 Formaty specyficzne ...................................................................................................................172 Nadal nie moĪesz otworzyü pliku? .............................................................................................176 Dodawanie adnotacji .........................................................................................................................176 Wprowadzanie notatek do obrazu ...............................................................................................176 WygáoĞ swoją opiniĊ ...................................................................................................................177 Zarządzanie adnotacjami ............................................................................................................178 Ponowne próbkowanie (resampling) i kadrowanie ...........................................................................179 Zmiana rozmiaru a ponowne próbkowanie .................................................................................179 Kadrowanie .................................................................................................................................182 Spis treħci 7 Stosowanie narzĊdzi z menu Analysis (Analiza) ..............................................................................190 Mierzenie narzĊdziem Ruler (Miarka) ........................................................................................193 Zliczanie obiektów ......................................................................................................................195 Definiowanie wáasnych operacji .......................................................................................................195 Jak dziaáają operacje ...................................................................................................................197 Edytowanie operacji ...................................................................................................................200 Odtwarzanie operacji i czynnoĞci ...............................................................................................203 Zapisywanie i wczytywanie zestawów operacji ..........................................................................205 Podsumowanie ..................................................................................................................................205 Czúħè II Malowanie i retusz ......................................................... 207 Rozdziađ 4. Definiowanie kolorów .................................................................. 209 Wybieranie kolorów ..........................................................................................................................210 UĪywanie próbnika kolorów .............................................................................................................211 RĊczne wpisywanie wartoĞci kolorów ..............................................................................................213 Praca z róĪnymi modelami kolorów ..................................................................................................214 RGB ............................................................................................................................................215 HSB ............................................................................................................................................217 CMYK ........................................................................................................................................217 CIE Lab ......................................................................................................................................220 Anatomia modelu Lab ................................................................................................................221 Kolor indeksowany .....................................................................................................................221 Skala szaroĞci .............................................................................................................................224 16 i 32 bity na kanaá ....................................................................................................................225 Bitmapa (obraz czarno-biaáy) .....................................................................................................226 Korzystanie z bibliotek kolorów .......................................................................................................229 Predefiniowane kolory ................................................................................................................229 Paleta Color (Kolor) ...................................................................................................................232 Paleta Swatches (Próbki) ............................................................................................................233 Predefiniowane próbki kolorów ..................................................................................................235 NarzĊdzie Eyedropper (Kroplomierz) .........................................................................................236 NarzĊdzie Color Sampler (Próbkowanie kolorów) .....................................................................238 Kanaáy kolorów .................................................................................................................................239 Dlaczego miaáoby CiĊ to obchodziü? ..........................................................................................240 Jak dziaáają kanaáy? ....................................................................................................................240 Jak uaktywniaü i przeglądaü kanaáy? ..........................................................................................241 Sztuczki z kanaáami ..........................................................................................................................243 Kanaáy RGB ...............................................................................................................................243 Kanaáy CMYK ............................................................................................................................245 Kanaáy Lab .................................................................................................................................245 Inne funkcje związane z kanaáami ....................................................................................................245 Edycja kanaáów kolorów ...................................................................................................................250 Poprawianie wyglądu kolorowych skanów .................................................................................250 Tryb wielokanaáowy ...................................................................................................................252 Podsumowanie ..................................................................................................................................254 Rozdziađ 5. Malowanie i púdzle ....................................................................... 255 Poznaj swoje narzĊdzia .....................................................................................................................256 NarzĊdzia malarskie ....................................................................................................................257 NarzĊdzia edycyjne .....................................................................................................................259 8 Photoshop CS3/CS3 PL. Biblia Techniki podstawowe .......................................................................................................................262 Malowanie linii prostych ............................................................................................................262 Malowanie za pomocą narzĊdzia Smudge (SmuĪenie) ...............................................................265 Modyfikowanie kolorów narzĊdziem Sponge (Gąbka) ...............................................................267 UĪywanie narzĊdzia Color Replacement (ZastĊpowanie kolorów) .............................................268 Cofanie popeánionych báĊdów ....................................................................................................270 Ksztaát i rozmiar pĊdzla ....................................................................................................................271 Wybór ksztaátu pĊdzla ................................................................................................................271 Tworzenie wáasnych koĔcówek pĊdzli .......................................................................................274 Tworzenie wáasnych pĊdzli .........................................................................................................278 Zapisywanie i wczytywanie zestawów pĊdzli .............................................................................279 Dynamika pĊdzla ..............................................................................................................................281 Podstawy .....................................................................................................................................282 Dynamika ksztaátu ......................................................................................................................283 Pozostaáe kategorie dynamiki pĊdzla ..........................................................................................288 Szum, mokre krawĊdzie i caáa reszta ..........................................................................................290 Anulowanie linii o „zmiennej czuáoĞci” .....................................................................................292 Krycie i intensywnoĞü, przepáyw i ekspozycja ..................................................................................292 Tryby pĊdzla .....................................................................................................................................295 27 trybów pĊdzla .........................................................................................................................296 Trzy tryby Ğciemniania i rozjaĞniania .........................................................................................302 Podsumowanie ..................................................................................................................................303 Rozdziađ 6. Wypeđnianie i obrysowywanie .................................................... 305 Wypeánianie zaznaczeĔ kolorem lub wzorem ...................................................................................306 NarzĊdzie Paint Bucket (Wiadro z farbą) ..........................................................................................307 Polecenie Fill (Wypeánij) ..................................................................................................................312 Klawisze Backspace i Delete ............................................................................................................314 Nakáadanie wypeánieĔ gradientowych ..............................................................................................315 Praca z narzĊdziem Gradient ......................................................................................................316 Opcje narzĊdzia Gradient ............................................................................................................317 Style gradientów .........................................................................................................................320 Tworzenie wáasnych gradientów ................................................................................................320 Edycja gradientów kryjących ......................................................................................................322 Tworzenie gradientów szumowych ............................................................................................327 Zapisywanie gradientów i zarządzanie nimi ...............................................................................329 Gradienty a tryby mieszania .......................................................................................................330 Obrysy i strzaáki ................................................................................................................................331 Obrysowywanie konturu zaznaczenia .........................................................................................331 Dodawanie grotów strzaáek do linii ............................................................................................334 Podsumowanie ..................................................................................................................................335 Rozdziađ 7. Retuszowanie i restaurowanie obrazów .................................... 337 NarzĊdzia specjalne ..........................................................................................................................338 Klonowanie i korygowanie ...............................................................................................................340 NarzĊdzie Clone Stamp (Stempel) ..............................................................................................341 Paleta Clone Source Palette (Powiel Ĩródáo) ...............................................................................345 NarzĊdzie Healing Brush (PĊdzel korygujący) ...........................................................................349 NarzĊdzie Spot Healing Brush (Punktowy pĊdzel korygujący) ..................................................354 Spis treħci 9 NarzĊdzie Patch (àatka) ..............................................................................................................355 NarzĊdzie Red Eye (Czerwone oczy) .........................................................................................357 Retuszowanie fotografii ....................................................................................................................358 Odnawianie starej fotografii ..............................................................................................................361 Cofanie siĊ w czasie ..........................................................................................................................365 Tradycyjne funkcje cofania .........................................................................................................367 Paleta History (Historia) .............................................................................................................368 Malowanie przeszáoĞcią ..............................................................................................................371 Podsumowanie ..................................................................................................................................377 Czúħè III Zaznaczenia, maski i filtry ............................................ 379 Rozdziađ 8. Narzúdzia zaznaczania i ħcieľki ................................................... 381 Jak dziaáają zaznaczenia? ..................................................................................................................382 Geometryczne kontury zaznaczenia ..................................................................................................386 Kontury o nieregularnym ksztaácie ...................................................................................................389 Zaznaczenia magnetyczne .................................................................................................................391 UĪywanie narzĊdzia Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne) .......................................................391 Modyfikowanie opcji lassa magnetycznego ...............................................................................393 Magiczny Ğwiat róĪdĪki ....................................................................................................................394 Regulacja parametru Tolerance (Tolerancja) ..............................................................................395 Zmuszanie róĪdĪki do spoglądania równieĪ na inne warstwy ....................................................398 NarzĊdzie Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) ...........................................................................398 Zmiana konturów zaznaczenia ..........................................................................................................400 Szybkie zmiany ...........................................................................................................................400 RĊczne dodawanie i odejmowanie zaznaczeĔ .............................................................................401 Triki stosowane przez doĞwiadczonych uĪytkowników .............................................................402 Dodawanie i odejmowanie zaznaczeĔ za pomocą poleceĔ .........................................................403 Wygáadzanie konturów zaznaczenia ...........................................................................................405 Poprawianie krawĊdzi zaznaczeĔ ................................................................................................409 Przenoszenie i kopiowanie zaznaczeĔ ...............................................................................................411 Rola narzĊdzia Move (PrzesuniĊcie) ...........................................................................................411 Wykonywanie precyzyjnych przesuniĊü .....................................................................................412 Klonowanie zaznaczenia .............................................................................................................413 Przesuwanie konturu zaznaczenia niezaleĪnie od jego zawartoĞci .............................................415 Skalowanie i obracanie konturu zaznaczenia ..............................................................................415 Rysowanie i edytowanie ĞcieĪek .......................................................................................................419 Ogólny opis ĞcieĪek ....................................................................................................................419 Rysowanie ĞcieĪek narzĊdziem Pen (Pióro) ................................................................................423 Edycja ĞcieĪek ............................................................................................................................428 Wypeánianie ĞcieĪek ...................................................................................................................434 Malowanie wzdáuĪ ĞcieĪki ..........................................................................................................435 Przeksztaácanie i zapisywanie ĞcieĪek ........................................................................................436 Importowanie i eksportowanie ĞcieĪek .............................................................................................439 Wymiana ĞcieĪek z programem Illustrator ..................................................................................439 Eksportowanie do Illustratora .....................................................................................................440 Zachowywanie przezroczystych fragmentów obrazu .................................................................440 Podsumowanie ..................................................................................................................................440 10 Photoshop CS3/CS3 PL. Biblia Rozdziađ 9. Maskowanie i wyodrúbnianie elementów obrazu ..................... 443 Malowanie i edycja wewnątrz zaznaczeĔ .........................................................................................445 Praca w trybie szybkiej maski ...........................................................................................................448 Dziaáanie trybu szybkiej maski ...................................................................................................449 Modyfikowanie czerwonej nakáadki ...........................................................................................453 Maski gradientowe ......................................................................................................................454 Automatyczne generowanie masek ...................................................................................................458 NarzĊdzie Magic Eraser (Magiczna gumka) ...............................................................................460 Jeszcze bardziej magiczna gumka táa ..........................................................................................461 Jeszcze bardziej magiczne polecenie Extract (Wydziel) .............................................................464 Stosowanie polecenia Color Range (Zakres koloru) ...................................................................470 Polecenie Color Range (Zakres koloru) — kilka praktycznych wskazówek ..............................474 Tworzenie niezaleĪnego kanaáu maski ..............................................................................................474 Zapisywanie konturu zaznaczenia do kanaáu maski ....................................................................474 Przeksztaácanie maski w zaznaczenie .........................................................................................477 Oglądanie maski i obrazu ...........................................................................................................477 Podsumowanie ..................................................................................................................................478 Rozdziađ 10. Filtrowanie korekcyjne .............................................................. 479 Pierwszy rzut oka na filtry ................................................................................................................480 Filtry korekcyjne .........................................................................................................................480 Filtry destrukcyjne ......................................................................................................................481 Filtry efektowe ............................................................................................................................482 Praca z filtrami inteligentnymi ....................................................................................................483 Maski filtrów inteligentnych .......................................................................................................487 Dziaáanie filtrów ...............................................................................................................................489 Moduáy rozszerzające (pluginy) ..................................................................................................489 Podgląd dziaáania filtrów ............................................................................................................490 Ponowne stosowanie ostatnio uĪytego filtra ...............................................................................491 Zmienianie wartoĞci numerycznych ...........................................................................................492 Tonowanie efektów filtra ..................................................................................................................492 Umieszczanie efektów na dodatkowej warstwie .........................................................................493 Filtrowanie obrazu otoczonego ramką ........................................................................................494 Cofanie sekwencji filtrów ...........................................................................................................495 ZwiĊkszanie ostroĞci i kontrastu .......................................................................................................495 Stosowanie filtra Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) .............................................................495 Pozbywanie siĊ efektu halo .........................................................................................................497 Stosowanie predefiniowanych filtrów wyostrzających ...............................................................502 Filtr Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzenie) ..........................................................................504 Filtr High Pass (Górnoprzepustowy) ..........................................................................................506 Przeksztaácanie obrazu w grafikĊ ................................................................................................507 Rozmywanie obrazu ..........................................................................................................................509 Zastosowanie filtra Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) ......................................................509 Predefiniowane filtry rozmywające ............................................................................................509 Wygáadzanie obrazu ...................................................................................................................509 Rozmycie kierunkowe ................................................................................................................512 Rozmywanie z progiem ..............................................................................................................516 Posáugiwanie siĊ filtrem Lens Blur (Rozmycie soczewkowe) ....................................................520 Stosowanie filtra Box Blur (Rozmycie polowe) .........................................................................524 Stosowanie filtra Shape Blur (Rozmycie ksztaátu) ......................................................................525 Stosowanie filtra Surface Blur (Rozmycie powierzchniowe) .....................................................526 Spis treħci 11 Szum .................................................................................................................................................527 Dodawanie szumu .......................................................................................................................528 Usuwanie szumu .........................................................................................................................532 Usuwanie szumu za pomocą filtra Despeckle (Usuwanie szumu i ziarna) .................................535 UĞrednianie pikseli za pomocą filtra Median (Mediana) ............................................................536 Czyszczenie zeskanowanych fotografii ......................................................................................538 Posáugiwanie siĊ filtrem Average (ĝrednia) ................................................................................539 Podsumowanie ..................................................................................................................................540 Rozdziađ 11. Szaleēstwo filtrów ..................................................................... 543 Szalone efekty ...................................................................................................................................544 A co z innymi? ............................................................................................................................552 RAM i zasoby systemowe ..........................................................................................................553 Galeria filtrów ...................................................................................................................................554 Filtry z menu Pixelate (Pikslowanie) ................................................................................................556 Mezzotinta ..................................................................................................................................557 Filtry akcentujące krawĊdzie .............................................................................................................559 Wytáaczanie obrazu ....................................................................................................................559 ĝledzenie krawĊdzi .....................................................................................................................561 Tworzenie metalicznej powáoki ..................................................................................................562 Filtry znieksztaácające .......................................................................................................................563 Gabinet krzywych luster .............................................................................................................564 Wirujące spirale ..........................................................................................................................566 Tworzenie koncentrycznych zmarszczek na wodzie ...................................................................566 Tworzenie równolegáych zmarszczek i fal ..................................................................................568 Znieksztaácanie obrazu wzdáuĪ krzywej .....................................................................................576 WspóárzĊdne biegunowe .............................................................................................................577 Stosowanie filtra Lens Correction (Korekcja obiektywu) ...........................................................578 Znieksztaácanie za pomocą polecenia Liquify (Skraplanie) ........................................................584 Tworzenie punktu zbiegu ............................................................................................................595 Podstawy filtra Vanishing Point (Punkt zbiegu) .........................................................................597 Dodawanie chmur i oĞwietlenia ........................................................................................................599 Tworzenie chmur ........................................................................................................................600 Korzystanie z filtru Fibers (Wáókna) ..........................................................................................601 OĞwietlanie obrazu .....................................................................................................................602 Podsumowanie ..................................................................................................................................607 Rozdziađ 12. Efekty specjalne wđasnej produkcji ........................................... 609 Tworzenie wáasnych efektów przy uĪyciu filtra Custom (Wáasny) ...................................................610 Rada dotycząca uĪywania filtra Custom (Wáasny) .....................................................................612 Stosowanie wartoĞci specjalnych ................................................................................................613 Efekty symetryczne ....................................................................................................................614 Wyostrzanie ................................................................................................................................614 Warianty niejedynkowe ..............................................................................................................618 Inne efekty wáasne ......................................................................................................................620 Przemieszczanie pikseli ....................................................................................................................624 Teoria przemieszczania ...............................................................................................................625 Okno dialogowe Displace (Przemieszczanie) .............................................................................628 UĪywanie map przemieszczenia .......................................................................................................631 Stosowanie predefiniowanych map przemieszczenia .................................................................631 Dopasowywanie mapy przemieszczenia do obrazu ....................................................................634 12 Photoshop CS3/CS3 PL. Biblia Polecenie Pattern Maker (Tworzenie wzorka) ............................................................................635 Tworzenie wzorków za pomocą filtrów ......................................................................................640 Podsumowanie ..................................................................................................................................642 Czúħè IV Warstwy, obiekty i tekst .............................................. 643 Rozdziađ 13. Praca z warstwami ..................................................................... 645 Przenoszenie zaznaczenia na warstwĊ ..............................................................................................646 Inne sposoby tworzenia warstw ..................................................................................................649 Powielanie warstw ......................................................................................................................651 Praca z warstwami ............................................................................................................................652 Uaktywnianie warstwy ...............................................................................................................652 Poruszanie siĊ miĊdzy warstwami za pomocą klawiatury ..........................................................654 Zaznaczanie podobnych warstw .................................................................................................654 PrzezroczystoĞü warstw ..............................................................................................................655 Modyfikowanie warstwy táa .......................................................................................................657 Zmiana kolejnoĞci warstw ..........................................................................................................659 WyĞwietlanie krawĊdzi warstw ..................................................................................................660 Automatyczne usuwanie pozostaáoĞci táa ....................................................................................661 Mieszanie warstw .......................................................................................................................664 Scalanie warstw ..........................................................................................................................665 Usuwanie warstw ........................................................................................................................667 Zapisywanie spáaszczonej wersji obrazu ....................................................................................667 Zaznaczanie zawartoĞci warstwy ......................................................................................................667 Przemieszczanie, áączenie i wyrównywanie warstw .........................................................................670 àączenie i rozáączanie warstw ....................................................................................................670 Grupowanie warstw ....................................................................................................................672 Automatyczne wyrównywanie warstw .......................................................................................674 Tworzenie i uĪywanie obiektów inteligentnych ................................................................................676 Tworzenie nowego obiektu inteligentnego .................................................................................676 Edytowanie obiektów inteligentnych ..........................................................................................677 Eksportowanie i zastĊpowanie obiektów inteligentnych .............................................................679 Praca ze stosami obrazów ...........................................................................................................680 Rasteryzowanie warstwy ............................................................................................................684 Blokowanie warstw ....................................................................................................................684 Zwykáe i inteligentne linie pomocnicze ......................................................................................686 Ustawianie siatki .........................................................................................................................689 UĪywanie narzĊdzia Measure (Miarka) ......................................................................................691 Przeksztaácanie obrazu ......................................................................................................................693 Przeksztaácanie caáego obrazu ....................................................................................................693 Przeksztaácanie warstwy lub zaznaczonego obszaru ...................................................................694 Wypaczanie warstw ....................................................................................................................698 Przeksztaácenia numeryczne .......................................................................................................698 Maski i warstwy ................................................................................................................................701 Zachowywanie przezroczystoĞci warstwy ..................................................................................701 Tworzenie dodatkowych masek warstw .....................................................................................703 Wklejanie w obrĊbie zaznaczenia ...............................................................................................705 Maskowanie grup warstw ...........................................................................................................706 Praca z kompozycjami warstw ..........................................................................................................707 Spis treħci 13 Edytowanie obrazów 3D ...................................................................................................................710 Praca z plikami 3D ......................................................................................................................711 Przeksztaácanie modeli 3D ..........................................................................................................712 Sterowanie kamerą ......................................................................................................................713 Tworzenie widoków ...................................................................................................................715 Opcje oĞwietlenia i renderingu ...................................................................................................715 Praca z widokami przekrojów poprzecznych ..............................................................................718 Edytowanie tekstur modeli 3D ....................................................................................................719 Podsumowanie ..................................................................................................................................720 Rozdziađ 14. Tryby mieszania .......................................................................... 721 Parametry Opacity (Krycie) i Fill (Wypeánij) ...................................................................................723 Tryby mieszania warstw ...................................................................................................................726 Hierarchiczne ukáady trybów mieszania .....................................................................................738 Zaawansowane opcje mieszania warstw ...........................................................................................741 Mieszanie wewnĊtrznych efektów warstwy ................................................................................743 Maskowanie efektów ..................................................................................................................746 Wyrzucanie caáych kanaáów koloru ............................................................................................748 Przebijanie warstw ......................................................................................................................749 Wykluczanie pikseli i wymuszanie przeĞwitywania .........................................................................750 Suwaki ustawiające zakres kolorów ...........................................................................................753 Rozmywanie ...............................................................................................................................754 Obliczenia wykonywane na caáym obrazie .......................................................................................756 Polecenie Apply Image (Zastosuj obraz) ....................................................................................758 Dodawanie i odejmowanie obrazów ...........................................................................................762 Polecenie Calculations (Obliczenia) ...........................................................................................765 àączenie masek ...........................................................................................................................767 Podsumowanie ..................................................................................................................................769 Rozdziađ 15. Ksztađty i style ............................................................................ 771 Rysowanie wielokątów, linii i ksztaátów dowolnych ........................................................................772 Zalety i wady ksztaátów ..............................................................................................................772 NarzĊdzia do tworzenia ksztaátów ..............................................................................................774 Rysowanie ksztaátu .....................................................................................................................776 àączenie i edycja ksztaátów ........................................................................................................779 Edycja wypeánienia ksztaátu ..............................................................................................................781 Style warstw ......................................................................................................................................783 Zalety stylów warstw ..................................................................................................................795 Wewnątrz okna Layer Style (Styl warstwy) ...............................................................................796 Modyfikowanie i zapisywanie efektów .............................................................................................804 Wyáączanie efektów ....................................................................................................................804 Kopiowanie efektów ...................................................................................................................805 Przeksztaácanie efektów w nowe warstwy ..................................................................................806 Zapisywanie efektów w stylach ..................................................................................................806 Podsumowanie ..................................................................................................................................807 Rozdziađ 16. W peđni edytowalny tekst .......................................................... 809 PiĊü rodzajów tekstu .........................................................................................................................811 Tekst artystyczny ..............................................................................................................................813 Posáugiwanie siĊ narzĊdziem Type (Tekst) .......................................................................................815 Tworzenie tekstu w Photoshopie ................................................................................................816 Edytowanie i formatowanie ........................................................................................................818 14 Photoshop CS3/CS3 PL. Biblia Warstwy tekstowe .......................................................................................................................819 Tworzenie tekstu pionowego ......................................................................................................819 Tworzenie i edytowanie tekstu w ramce ...........................................................................................820 Zaznaczanie i edytowanie tekstu .................................................................................................822 Formatowanie znaków ......................................................................................................................823 Krój czcionki (Font) ...................................................................................................................824 Rozmiar czcionki ........................................................................................................................826 Interlinia .....................................................................................................................................827 Kerning .......................................................................................................................................829 Opcje Fractional Widths (SzerokoĞci uáamkowe) i System Layout (Ukáad systemowy) ............831 Tracking (ĝwiatáo) ......................................................................................................................831 Skalowanie poziome i pionowe ..................................................................................................831 Linia bazowa pisma ....................................................................................................................832 Kolor tekstu ................................................................................................................................833 Wygáadzanie (antyaliasing) ........................................................................................................833 Formatowanie akapitów ....................................................................................................................834 Wyrównanie tekstu (Alignment) .................................................................................................835 Wyrównanie znaków interpunkcji ..............................................................................................836 Justowanie tekstu (Justification) .................................................................................................836 WciĊcia i odstĊpy akapitów ........................................................................................................838 Dzielenie wyrazów .....................................................................................................................839 àamanie wierszy .........................................................................................................................839 Sprawdzanie pisowni ..................................................................................................................840 Wyszukiwanie i zastĊpowanie tekstu ................................................................................................841 Umieszczanie tekstu wzdáuĪ ĞcieĪki .................................................................................................842 Umieszczanie tekstu na ĞcieĪce ..................................................................................................843 Umieszczanie tekstu wewnątrz ĞcieĪki .......................................................................................845 Znieksztaácanie tekstu .......................................................................................................................846 Edycja tekstu przekonwertowanego na ksztaáty ................................................................................848 Podsumowanie ..................................................................................................................................850 Czúħè V Zarzædzanie kolorem i publikowanie obrazów ............ 851 Rozdziađ 17. Zarzædzanie kolorem .................................................................. 853 Typowy scenariusz dopasowywania kolorów ...................................................................................854 Ustawienie monitora Ĩródáowego ...............................................................................................855 Dobór najlepszej przestrzeni kolorów .........................................................................................858 Osadzanie profilu w pliku ...........................................................................................................860 Ustawianie docelowej przestrzeni kolorów .................................................................................861 OkreĞlanie zasad zarządzania kolorem .......................................................................................862 Konwersja przestrzeni kolorów ..................................................................................................863 Centrum konwersji kolorów ..............................................................................................................864 Panel Description (Opis) .............................................................................................................864 Panel Working Spaces (Przestrzenie robocze) ............................................................................864 Panel Color Management Policies (Zasady zarządzania kolorami) ............................................867 WiĊcej opcji ................................................................................................................................869 Wáasne ustawienia CMYK ................................................................................................................872 Zapisywanie i wczytywanie ustawieĔ dotyczących kolorów ............................................................875 Tworzenie profilów dostĊpnych na liĞcie CMYK .......................................................................875 Synchronizacja ustawieĔ w programie Bridge ......................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS3/CS3 PL. Biblia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: