Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00214 007987 20647359 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu - książka
Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1541-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nikomu nie trzeba go przedstawiać! W końcu Adobe Photoshop jest najbardziej zaawansowanym i jednocześnie najpopularniejszym narzędziem do obróbki grafiki rastrowej. Przemyślany interfejs, obsługa wielu formatów graficznych, bogactwo narzędzi to niewątpliwie atuty Photoshopa. Jego blisko osiemnastoletnia obecność na rynku zaowocowała ogromną rzeszą wiernych użytkowników -- od profesjonalistów branży graficznej po amatorów fotografii cyfrowej. Projektanci z niecierpliwością oczekują kolejnych, jeszcze bardziej udoskonalonych i rozwiniętych wersji tego narzędzia... i jak dotąd firma Adobe ich nie zawiodła.

Dzięki książce 'Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu ' poznasz tylko i wyłącznie te narzędzia, które pojawiły się w aktualnej wersji programu, i nauczysz się wykorzystywać wszystkie nowe możliwości! Autor odwołuje się do funkcji znanych z poprzednich wersji Photoshopa tylko w sytuacjach wyjątkowych, tak abyś lepiej zrozumiał jakąś konkretną nową funkcjonalność. Dzięki temu podręcznikowi uda Ci się szybko opanować także odmieniony interfejs użytkownika i wszystkie te nowości, które znalazły się w dodatkowych narzędziach, takich jak Bridge czy Camera Raw. Po tej lekturze Photoshop CS3 przestanie mieć dla Ciebie jakiekolwiek tajemnice!

Poznaj i wykorzystaj wszystkie zmiany w Adobe Photoshop CS3!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu Autor: Ben Willmore T‡umaczenie: Rados‡aw Brzozowski, Joanna Pasek ISBN: 978-83-246-1541-4 Tytu‡ orygina‡u: Adobe Photoshop CS3: Up to Speed Format: 170x230, stron: 168 Poznaj program Photoshop CS3 i tw(cid:243)rz wyj„tkow„ grafikŒ! (cid:149) Jak tworzy(cid:230) kompozycje warstw i pos‡ugiwa(cid:230) siŒ nimi? (cid:149) Jak przenosi(cid:230) efekty pomiŒdzy warstwami? (cid:149) Jak przygotowa(cid:230) pracŒ do druku? Aktualna wersja Photoshopa CS3 udostŒpnia wiele nowych opcji usprawniaj„cych pracŒ, np. przegl„darkŒ plik(cid:243)w Adobe Bridge czy technologiŒ (cid:132)Obiekty inteligentne(cid:148), kt(cid:243)ra pozwala na odwracalne skalowanie, obracanie i zniekszta‡canie warstw. Program umo¿liwia pracŒ na wielu warstwach z wykorzystaniem inteligentnych linii pomocniczych, redukcjŒ szumu znacznie poprawiaj„c„ jako(cid:156)(cid:230) zdjŒ(cid:230), a tak¿e importowanie i teksturowanie modeli 3D. Ogromna r(cid:243)¿norodno(cid:156)(cid:230) funkcji i narzŒdzi sprawia, ¿e Photoshop jest doskona‡ym narzŒdziem do edycji i obr(cid:243)bki grafiki rastrowej. Jednak aby profesjonalnie pos‡ugiwa(cid:230) siŒ t„ aplikacj„, niezbŒdna jest rzetelna wiedza oraz sprawno(cid:156)(cid:230) w poruszaniu siŒ po programie. PodrŒcznik, kt(cid:243)ry trzymasz w rŒkach, pozwoli Ci na takie poznanie funkcji i mo¿liwo(cid:156)ci Photoshopa, aby wreszcie w pe‡ni je wykorzystywa(cid:230)! Ksi„¿ka (cid:132)Po prostu Photoshop CS3/CS3 PL(cid:148) zawiera zwiŒz‡e, zrozumia‡e, bogato ilustrowane i dok‡adnie przetestowane rozwi„zania (cid:150) gotowe przepisy na korzystanie z Photoshopa. Nie oznacza to jednak, ¿e musisz zrezygnowa(cid:230) z w‡asnej kreatywno(cid:156)ci. WrŒcz przeciwnie (cid:150) umiejŒtno(cid:156)(cid:230) pos‡ugiwania siŒ konkretnymi narzŒdziami pozwala na eksperymentowanie i zachŒca do tw(cid:243)rczych dzia‡aæ. Ten przewodnik udostŒpnia Ci ca‡„ potrzebn„ wiedzŒ, ¿eby(cid:156) m(cid:243)g‡ realizowa(cid:230) wszelkie zadania w Photoshopie, wykorzystuj„c sw(cid:243)j artystyczny potencja‡. Nauczysz siŒ pracowa(cid:230) z warstwami, zarz„dza(cid:230) kolorem, korygowa(cid:230) i retuszowa(cid:230) zdjŒcia. Dowiesz siŒ tak¿e, jak prezentowa(cid:230) i drukowa(cid:230) swoje prace. (cid:149) Interfejs i pasek narzŒdzi (cid:149) Zarz„dzanie kolorem (cid:149) Program Bridge (cid:149) Kadrowanie, obracanie i odwracanie obraz(cid:243)w (cid:149) Warstwy, maski i siatki (cid:149) Praca z zaznaczeniami (cid:149) Korekcja tonalna (cid:149) Format Camera Raw (cid:149) Ekspozycja i wyostrzanie (cid:149) Retusz i gradienty (cid:149) Zastosowanie styl(cid:243)w (cid:149) Praca z tekstem (cid:149) Prezentacja prac i drukowanie Po prostu wykorzystaj sw(cid:243)j artystyczny potencja‡! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Podziękowania.................................................................... 6 O autorze............................................................................ 7 Wprowadzenie.................................................................. 10 Rozdział 1. Bridge CS3......................................................................... 12 Gdzie to się podziało? ....................................................................... 13 Zmiany w interfejsie .......................................................................... 15 Panel Folders (Foldery) ..................................................................... 17 Panel Favorites (Ulubione) ............................................................... 17 Panel Filter (Filtr) .............................................................................. 20 Panel Content (Zawartość)............................................................... 22 Panel Preview (Podgląd) ................................................................... 26 Panel Metadata (Metadane) ............................................................. 27 Photo Downloader ............................................................................ 28 Edycja obrazów JPEG i TIFF w Camera Raw ................................ 32 Inne zmiany ........................................................................................ 33 Rozdział 2. Camera Raw 4.0................................................................ 36 Gdzie to się podziało? ....................................................................... 37 Ogólne zmiany ................................................................................... 38 Narzędzie Red Eye (Usuwanie efektu czerwonych oczu) ............. 41 Narzędzie Retouch (Retusz) ............................................................. 43 Sekcja Basic (Podstawowe) .............................................................. 48 Krzywe parametryczne ..................................................................... 51 Sekcja HSL/Grayscale (HSL/Skala szarości) ................................. 53 Sekcja Split Toning (Rozdziel tonowanie) ...................................... 55 Sekcja Presets (Ustawienia predefiniowane) .................................. 56 Różne zmiany ..................................................................................... 56 Rozdział 3. Zmiany w interfejsie.......................................................... 58 Gdzie to się podziało? ....................................................................... 59 Terminologia ...................................................................................... 60 Podstawowe zasady korzystania z palet ......................................... 60 Dokowanie palet ................................................................................ 62 Zmiany w trybach wyświetlania ...................................................... 64 Różne zmiany ..................................................................................... 66 Rozdział 4. Adjustments (Dopasowania)............................................. 68 Gdzie to się podziało? ....................................................................... 69 Krzywe ................................................................................................ 71 Konwerter Black White (Czarno-biały) ....................................... 83 HDR i pliki 32-bitowe ....................................................................... 86 Pozostałe zmiany ............................................................................... 88 Rozdział 5. Narzędzia........................................................................... 92 Gdzie to się podziało? ....................................................................... 93 Narzędzie Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) ........................ 94 Okno Refine Edge (Popraw krawędź) ............................................. 96 Narzędzia do retuszu ......................................................................... 98 Paleta Clone Source (Powiel źródło)............................................. 100 Inne zmiany ...................................................................................... 105 Rozdział 6. Warstwy............................................................................ 106 Gdzie to się podziało? ..................................................................... 107 Smart Filters (Inteligentne filtry) ................................................... 107 Nowe tryby mieszania ..................................................................... 112 Auto-Align Layers (Autowyrównywanie warstw) ....................... 115 Auto-Blend Layers (Automieszanie warstw) ............................... 117 Rozdział 7. Różne ulepszenia............................................................. 124 Gdzie to się podziało? ..................................................................... 125 Device Central ................................................................................. 126 Polecenie Vanishing Point (Punkt zbiegu) ................................... 128 Drukowanie ...................................................................................... 131 Preferencje ........................................................................................ 132 Drobne zmiany ................................................................................ 134 Wersja rozszerzona programu (Photoshop CS3 Extended) ....... 138 Rozdziały dodatkowe..................................................... 141 Skorowidz........................................................................ 154  Rozdział 2 Camera Raw 4.0 nowe opcje, w tym możliwość edycji plików TIFF i JPEG. Do tego Adobe dorzuciło C AMERA RAW TROCHĘ SIĘ OSTATNIO ROZROSŁO — pojawiły się nowe suwaki, jeszcze trochę narzędzi z Photoshop Lightroom, nowego programu do profesjo- nalnej edycji zdjęć. Gdzie to się podziało? Niektóre opcje i narzędzia, jakich używałeś w poprzed- niej wersji programu, zmieniły swoje miejsce:  Znajome zakładki. Zakładki okna Camera Raw Nazwa Ikona Basic (Podstawowe) Tone Curve (Krzywa tonalna) Detail (Szczegół) Lens Corrections (Korekcja obiektywu) Camera Calibration (Kalibracja aparatu) Jeśli szukasz dawnych zakładek (zatytułowanych Adjust, De- tail, Lens, Curve i Calibrate) to się rozczarujesz — teraz trzeba przywyknąć do ikon. Ikony zajmują na ekranie mniej miejsca niż teksto- we nagłówki, fi rma Adobe zdecydowała się więc na nie, by zostawić więcej przestrzeni na dodatkowe opcje i narzędzia (wciąż jednak używa się terminu „zakładka”). Dodatkowo musisz pamiętać, że dawna zakładka Adjust stała się teraz zakładką Basic (Pod- stawowe).  Suwak Shadows (Cienie). Suwak Shadows został teraz przemianowany na suwak Blacks (Czarne), po- nieważ fi rma Adobe dodała nowy suwak Fill Light (Wypełnij światło1) do edycji obszarów zacienionych; dawny suwak Shadows tak naprawdę wpływał wy- łącznie na najciemniejsze miejsca zdjęcia. 1 Chodzi oczywiście o tzw. światło wypełniające lub dopeł- niające, czyli słabe światło uzupełniające główne oświet- lenie sceny w studiu fotografi cznym. Obszary oświetlone tym światłem pogrążone są w półmroku, lecz nie w zupełnej ciemności — przyp. tłum. Rozdział 2: Camera Raw 4.0 Rozdział 2: Camera Raw 4.0 37 37 Wszystko to oznacza, że można zrobić z obrazem o wiele więcej bez otwierania go w Photoshopie. Oto przegląd zagadnień, którymi zajmiemy się w tym rozdziale:  Ogólne zmiany. Na początek przedstawimy zmiany w ogólnych założeniach dotyczących funkcji, jaką ma pełnić Camera Raw. Aby ułatwić Ci przestawie- nie się na nowy tok myślenia, omówimy kilka gene- ralnych koncepcji edycji obrazu.  Narzędzie Red Eye (Usuwanie efektu czerwonych oczu). Czerwone oczy możesz teraz usunąć z foto- grafi i jednym kliknięciem, kontrolując poziom za- chowania detali zdjęcia.  Narzędzie Retouch (Retusz). Bezpieczny sposób usuwania pyłków i innych drobnych zanieczyszczeń.  Zakładka Basic (Podstawowe). Pod tą zakładką ukry- wa się nowa sekcja okna Camera Raw z trzema suwaka- mi służącymi do zaawansowanej edycji obrazu.  Krzywe parametryczne. Nowe krzywe typu Parame- tric (Parametryczne) umożliwią edycję obrazu nawet tym użytkownikom, którzy o działaniu krzywych nie mają zielonego pojęcia.  Zakładka HSL/Grayscale (HSL/Skala szarości). W tej sekcji okna możesz przekonwertować obraz do skali szarości lub w prosty sposób zmodyfi kować jego kolory.  Zakładka Split Toning (Rozdziel tonowanie). Tu możesz wprowadzić kolor w światłach i cieniach, czyli najjaśniejszych i najciemniejszych miejscach obrazu.  Prede(cid:29) niowane ustawienia. Szybki dostęp do Twoich ulubionych ustawień w oknie Camera Raw.  Różne zmiany. Garść drobnych ulepszeń, o których warto wiedzieć. Ogólne zmiany Zanim zaczniemy szczegółowo omawiać nowe opcje dostępne w Camera Raw, przyjrzyjmy się generalnym zmianom, które powinny wpłynąć na Twoje podejście do edycji obrazu niezależnie od tego, jakiego narzędzia czy suwaka postanowiłeś akurat użyć. Tryb pełnoekranowy Przy górnej krawędzi okna Camera Raw, na lewo od histogramu, pojawiła się ikona trybu pełno- ekranowego Full Screen Mode (Przełącz na tryb pełnoekrano- wy). Kliknięcie tej ikony powoduje włączenie lub wyłą- czenie pełnoekranowego wyświetlania okna Camera Raw. W trybie pełnoekranowym okno Camera Raw zostanie powiększone na cały ekran, a jego pasek tytułowy zosta- nie ukryty, tak by dać Ci jak najwięcej miejsca do pracy. W poprzednich wersjach programu w pasku tytuło- wym okna pojawiały się informacje o czasie naświetla- nia i użytej ogniskowej. Ponieważ teraz pasek może być ukryty w czasie edycji zdjęcia, informacje te zostały przeniesione. Obecnie pojawiają się one bezpośrednio pod histogramem. Intuicyjne suwaki Dla wielu suwaków dostępnych w oknie Camera Raw za- stosowano kosmetyczne poprawki, aby łatwiej było się domyślić, jaki jest ich wpływ na zdjęcie. Najbardziej wi- doczne jest to w przypadku suwaków balansu bieli: Tem- perature (Temperatura) i Tint (Tinta). Są kolorowe, aby una- ocznić fakt, że ich przesunięcie wpływa na zabarwienie obrazu. Przykładowo przesunięcie suwaka Temperature (Temperatura) w lewo czyni obraz bardziej niebieskim, a w prawo — bardziej żółtym. Oszczędzi Ci to konieczności zapa- miętania paru infor- macji, tak byś mógł swoje komórki móz- gowe wykorzystać na coś innego, bardziej potrzebnego w pracy z Photoshopem. Suwaki balansu bieli. U góry: Suwaki balansu bieli. U góry: w CS2, u dołu: w CS3  Tryb Auto (Automatyczny). W CS3 nie ma już czterech od- dzielnych opcji Auto. Zostały one zastąpione jedną. . Zostały one zastąpione jedną.  Opcja Shadow (Ostrzeżenie odcinania cienia). To pole wyboru opcji, poprzednio znajdujące się w gór- nej części okna Camera Raw, zostało zastąpione trój- kątną strzałką w lewym górnym narożniku histo- gramu. Kliknij strzałkę, by włączyć tę opcję. Ramka wyświetlona wokół ikonki oznacza stan aktywny. wyświetlona wokół ikonki oznacza stan aktywny.  Opcja Highlight (Ostrzeżenie odcinania podświetle- Opcja Highlight ( Highlight ( Highlight Ostrzeżenie odcinania podświetle- nia). To pole wyboru opcji zostało zastąpione trójkątną strzałką w prawym górnym narożniku histogramu.  Rozwijana lista Settings (Ustawienia). Ta lista, w wer- sji CS2 umieszczona bezpośrednio pod histogramem, została zastąpiona rozwijanym menu ukrytym pod malutką ikonką umieszczoną po prawej stronie paska Basic (Podstawowe), tuż pod ikonami zakładek. ), tuż pod ikonami zakładek.  Dostęp do preferencji z menu. W wersji Dostęp do preferencji z menu. W wersji CS2 programu mogłeś uzyskać dostęp do preferencji z rozwijanej listy ustawień. Obecnie fi r- preferencji z rozwijanej listy ustawień. Obecnie fi r- ma Adobe zdecydowała się przeznaczyć na otwie- ranie okna preferencji specjalną ikonę, umieszczo- ną w górnej części okna Camera Raw — Preferences, w wersji polskiej Otwórz okno dialogowe preferencji.  Rozwijana lista Presets (Ustawienia prede(cid:29) nio- wane). Rozwijana lista predefi niowanych ustawień została zastąpiona zakładką predefi niowanych usta- wień. Ikona zakładki Presets (Ustawienia predefiniowa- ne) znajduje się po prawej stronie w pasku ikon, tuż pod histogramem.  Przycisk Save Image (Zapisz obraz). Przycisk został przesunięty z prawego dolnego narożnika okna do przesunięty z prawego dolnego narożnika okna do lewego dolnego narożnika, aby wprowadzić większy porządek na ekranie. wprowadzić większy porządek na ekranie.  Parametry robocze Work(cid:28) ow settings (Opcje obie- gu pracy). Parametry rozmiaru obrazu, rozdzielczo- ści, głębi bitowej i przestrzeni kolorów, które znaj- dowały się w dolnej części okna, przybrały formę tekstowej informacji, nadal podawanej w dolnej części okna. Aby uzyskać do nich dostęp, kliknij wyświetlony napis. 38 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu Opcje kontro- lujące obcięcie szczegółów szczegółów w światłach w światłach i cieniach do- i cieniach do- stępne są teraz stępne są teraz w górnych na- w górnych na- rożnikach pola rożnikach pola z histogramem z histogramem Kontrola nad obcięciem szczegółów W poprzedniej wersji okna dialogowego Camera Raw mieliśmy do dyspozycji opcje Shadow (Ostrzeżenie odci- nania cienia) oraz Highlight (Ostrzeżenie odcinania podświet- lenia), dzięki którym można było sprawdzić, w których rejonach obrazu następuje utrata szczegółów. Opcje te zostały zastąpione dwiema małymi trójkątnymi strzał- kami umieszczonymi w obu górnych narożnikach pola histogramu (po lewej stronie dla cieni, po prawej — dla świateł). Trójkątne strzał- ki pełnią kilka różnych funkcji i są bardziej uży- teczne niż pola wyboru opcji z poprzedniej wer- sji, choć ich działanie nie jest tak oczywiste, jak to było w przypadku opcji, co może stanowić utrud- nienie dla mniej zaawan- sowanych użytkowników programu. Strzałki będą wyświetlane w kolorze czarnym, gdy obcięcie nie występuje. Staną się kolorowe, gdy w rejonie cieni (lewa strzałka) albo świateł (prawa strzał- ka) zacznie pojawiać się obcięcie, a gdy — odpo- wiednio — cienie lub światła obrazu staną się już jedną czarną albo białą plamą, to właściwa (dla cieni lub świateł) strzałka stanie się cał- kiem biała. Możesz kliknąć trójkątną strzałkę, aby wyświetlić objęte ob- cięciem (w światłach UWAGA Co to jest obcięcie Gdy jakiś obszar zdjęcia w skali szarości w efekcie wprowadzonej edycji (na przykład podniesienia kontrastu) staje się bardzo jasny lub bardzo ciemny, to w końcu otrzymu- jemy, odpowiednio, plamę zupełnie białego lub zupełnie czarnego kolo- ru, co oznacza całkowite zatarcie się szczegółów obrazu w tym rejonie. Określamy to jako obcięcie (clip- ping) do bieli lub do czerni. Obraz RGB składa się z trzech ka- nałów w skali szarości, które repre- zentują ilość światła czerwonego, zielonego i niebieskiego w danym obrazie. W każdym z tych kanałów może nastąpić obcięcie w rejonie świateł lub cieni (co oznacza poja- wienie się w kanale obszarów zupeł- nie białych lub czarnych). Jeśli takie zjawisko nastąpi tylko w jednym z trzech kanałów, utrata szczegółów nie jest całkowita, bo dwa pozostałe kanały wciąż przechowują detale obrazu. Z sytuacją taką często mamy do czynienia przy stosowaniu kolorów bardzo nasyconych (tzw. saturation clipping). Gdy obcięcie w światłach albo obcięcie w cieniach nastąpi w trzech kanałach naraz, uzyskamy gładki kolor biały lub czar- ny, czyli całkowicie utracimy detale. lub cieniach) obszary w oknie dokumentu. Obszary, gdzie występuje obcięcie do bieli, zostaną oznaczone czerwoną, półprzejrzystą nakładką. Te, gdzie występu- je obcięcie do czerni — niebieską. Obszary obcięcia są wyznaczane inaczej w jasnych, a inaczej w ciemnych rejonach obrazu. Czerwona nakładka wyświetlana jest tam, gdzie nastąpiło obcięcie do bieli w jednym, dwóch lub trzech kanałach. Niebieska nakładka (obcięcie do czerni) wyświetlona zostanie tylko tam, gdzie we wszystkich trzech kanałach naraz pojawiła się pełna czerń, co oznacza, że wynikowy obraz w tym miejscu również będzie całkowicie czarny. W starszych wer- sjach Photoshopa obszary obcięcia również były wy- znaczane w taki właśnie sposób. Edycja obrazów JPEG i TIFF W poprzednich wersjach Photoshopa w oknie dialogo- wym Camera Raw można było poddać edycji wyłącznie obrazy w formacie RAW. W Photoshopie CS3 można poddać takiej edycji także obrazy JPEG oraz TIFF! Umożliwia to zastosowanie raz dokonanej korek- cji barw do tuzinów obrazów bez potrzeby uciekania się do zadań albo skryptów. Mimo wszystko — jak mogłeś się dowiedzieć, czytając rozdział 1. tej książki, poświęcony Bridge — nowość ta budzi we mnie mie- szane uczucia. Edycja taka grozi bowiem katastrofą w przypadku tych użytkowników, którzy nie zachowają dostatecznej ostrożności. Mogę Ci tyko poradzić, byś uważnie przeczytał ten fragment tekstu, zachowywał wszelkie możliwe środki ostrożności przy edycji obra- zów TIFF i JPEG w Camera Raw i nie tracił nadziei, że fi rma Adobe poprawi to w następnej wersji programu. Co powiedziawszy, przedstawię teraz bliżej to nowe na- rzędzie, bo właściwie użyte może ono przynieść liczne korzyści. Narzędzia dostępne w Camera Raw są identyczne dla wszystkich formatów plików, jakie można w nim ot- worzyć, jednak w przypadku plików JPEG i TIFF nale- ży zwrócić uwagę na parę szczegółów. Przede wszystkim trzeba zadbać o to, by opcja Pre- fer Adobe Camera Raw for JPEG and TIFF (Preferowany for- mat Adobe Camera Raw dla plików JPEG i TIFF) w sekcji Thumbnails (Miniaturki) okna preferencji programu Brid- ge pozostała włączona (domyślnie jest włączona). Bez włączenia tej opcji edycja plików JPEG i TIFF w Came- ra Raw nie jest możliwa. Po jej włączeniu możesz zazna- czyć dowolną kombinację obrazów JPEG, TIFF i RAW i wybrać polecenie File/Open in Camera Raw (Plik/Otwórz w Camera Raw), by poddać je edycji. Nie możesz tylko edytować w Camera Raw plików TIFF zawierających warstwy. Rozdział 2: Camera Raw 4.0 39 U góry: okno dialogowe Camera Raw Po prawej: w usta- wienia dostępnych w tych trzech zakładkach zostały wprowadzone tylko kosmetyczne zmiany, dlatego też nie będziemy ich omawiać w tym rozdziale 40 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu Aby uzyskać dostęp do tej opcji, wybierz polecenie Preferences (Prefe- Aby uzyskać dostęp do tej opcji, wybierz polecenie Preferences (Prefe- rencje) z menu Edit (Edycja), jeśli pracujesz w Windowsie, a z menu Bridge CS3, jeśli pracujesz w systemie Mac OS. Po otwarciu okna preferencji przejdź do sekcji Thumbnails (Miniaturki) Musisz pamiętać, że zmia- ny dokonywane w plikach TIFF i JPEG w tym trybie pracy są oparte na metadanych, a to oznacza, że piksele oryginal- nego obrazu nie są naprawdę zmieniane. Cała Twoja edycja to garść instrukcji (metada- nych), które informują Camera Raw, w jaki sposób wyświetlić zmodyfi kowaną wersję obrazu. Pliki TIFF oraz JPEG edytowane w oknie Camera Raw będą oznaczane ikoną dopasowania (kółeczko z dwoma małymi suwakami w środku), gdy wyświetlisz je w Brid- ge. Podwójne kliknięcie tak oznaczonej miniaturki spowo- duje otwarcie obrazu w Camera Raw nawet w przypadku, gdy odpowiednia opcja w preferencjach jest wyłączona. Otwarcie obrazu gdziekolwiek poza aplikacją Came- ra Raw będzie równoznaczne z powrotem do pierwotnej, niezmodyfi kowanej wersji. Przeczytaj to zdanie jeszcze raz, bo ma ono krytyczne znaczenie dla właściwego za- planowania przebiegu Twojej pracy nad obrazem. Aby się przed tym zabezpieczyć, musisz utrwalić efekt edy- cji, zapisując edytowany obraz za pomocą przycisku Save Image (Zapisz obraz) w oknie Camera Raw albo za pomocą polecenia File/Save As (Plik/Zapisz jako) w Photosho- pie. Utworzysz w ten sposób plik z taką wersją obrazu, w której wprowadzona edycja znajduje odzwierciedlenie w kolorach pikseli, nie w metadanych. Sam widzisz, że musisz być naprawdę BARDZO ostrożny z edycją obra- zów JPEG i TIFF w Camera Raw, bo może się okazać, że posłałeś komuś edytowany plik, a ta osoba po otwarciu go zobaczyła co innego, niż Ty widziałeś na swoim ekra- nie (wystarczy, że otworzyła obraz w jakimkolwiek in- nym programie niż Camera Raw albo Photoshop CS3). Powtórzmy to jeszcze raz: wszystko będzie dobrze, jeśli pliki będą otwierane w Photoshopie CS3. Jeśli jednak ktoś otworzy je w innym programie grafi cznym albo w starszej wersji Photoshopa, zobaczy obraz pozbawio- ny wszelkich modyfi kacji wprowadzonych przez Ciebie w Camera Raw. Nie zapomnij przeczytać podrozdziału poświęcone- go edycji plików JPEG i TIFF w Camera Raw w roz- dziale 1. tej książki. Znajdziesz tam więcej informacji na temat posługiwania się edytowanymi w tym trybie plikami obrazów. Narzędzie Red Eye (Usuwanie efektu czerwonych oczu) Firma Adobe dodała do okna Camera Raw narzędzie do usuwania efektu czerwonych oczu, działające podobnie do analogicznego narzędzia z Photoshopa. Aby go użyć, kliknij i przeciągnij myszą, zakreślając ramkę wokół każdego obszaru obrazu, w którym wystę- puje takie niepożądane zaczerwienienie. Gdy zwolnisz przycisk myszy, Photoshop zawęzi ramkę tak, by obejmo- wała tylko czerwone oko. UWAGA Jak uniknąć efektu czerwonych oczu Efekt czerwonych oczu jest powodowany przez użycie fl esza zamontowanego na aparacie, a więc umiesz- czonego blisko obiektywu. Światło wyemitowane w roz- błysku fl esza odbija się od dna oka (które zachowuje się jak czerwono zabarwione lustro) i wpada do obiekty- wu. Są dwa sposoby, by tego uniknąć: 1) używaj osobnej lampy błyskowej, umieszczo- nej co najmniej pół metra od aparatu — wtedy światło od- bije się od dna oka pod takim kątem, że nie będzie mogło dostać się do obiektywu; 2) używaj aparatu z fl eszem redukującym efekt czerwo- nych oczu, który działa tak, że przed właściwym błyskiem fl esza następuje jeszcze jeden błysk, powodujący zwężenie się źrenicy fotografowanej osoby. W ten sposób mniej światła dostaje się do oka i mniej się go również odbija w stronę obiektywu aparatu w chwili, gdy następuje właś- ciwy rozbłysk. Obraz oryginalny Od góry po lewej zgodnie z ruchem wskazówek zegara: oryginalny obraz, zaznaczanie prostokątnego obszaru, efekt uzyskany po puszcze- niu przycisku myszy, efekt końcowy Jeśli uzyskane w ten spo- sób prostokątne zaznaczenie nie obejmuje właściwego ob- szaru, będziesz musiał poprawić ramkę, przeciągając my- szą jej boczne krawędzie i dopasowując w ten sposób roz- miar i położenie prostokąta (jak na poniższym rysunku). Po lewej: zaznaczanie prostokątnego obszaru. Pośrodku: rezultat. Po prawej: po ręcznych poprawkach Rozdział 2: Camera Raw 4.0 41 Opcje dostępne dla narzędzia Red Eye (Usuwanie efektu czerwonych oczu) Po zdefi niowaniu obszaru, w którym występuje defekt, możesz ustawić suwaki parametrów Pupil Size (Rozmiar źrenicy) oraz Darken (Ciemniej), aby wyregu- lować zasięg edycji. Ustawienia te będą stosowane na ostatnio zaznaczonym przez Ciebie prostokątnym obszarze. Aktywny obszar możesz poznać po tym, że ramka wokół niego jest czerwona i przerywana. Aby uaktywnić inną prostokątną ramkę, kliknij ją po prostu, mając nadal wybrane narzędzie Red Eye (Usuwanie efektu czerwonych oczu). Rozmiar źrenicy Parametr Pupil Size (Rozmiar źrenicy) decyduje o tym, jak duży będzie obszar poddany edycji. Suwak ten bywa przydatny, gdy czerwony kolor nie zajmuje całej po- wierzchni tęczówki, lecz tylko jej część. W tej sytuacji dobrze jest zmniejszyć wartość parametru Pupil Size, jeśli bowiem będzie ona zbyt wysoka, to narzędzie zu- pełnie odbierze kolor oku (a może zdarzyć się i tak, że również powiece). Z kolei zbyt niska wartość parametru Pupil Size może spowodować pozostawienie czerwonej obwódki na krawędziach tęczówki. Ustawienia parametru Pupil Size (Rozmiar źrenicy) — od lewej do prawej: 1, 25, 50, 100 (nasycenie obrazu zwiększono, by efekt zmiany ustawienia był lepiej widoczny) Suwak Darken (Ciemniej) Za pomocą suwaka Darken (Ciemniej) ustalamy, jak jas- na ma być tęczówka oka. Przesunięcie suwaka w lewo uwidoczni więcej szczegółów tęczówki, przesunięcie go w prawo uczyni tęczówkę bardzo ciemną. Domyślne ustawienie wartości parametru Darken na 50 jest odpo- wiednie dla większości obrazów. Ustawienia parametru Darken (Ciemniej) — od lewej do prawej: 1, 25, Ustawienia parametru Darken (Ciemniej) — od lewej do prawej: 1, 25, Ustawienia parametru Darken (Ciemniej) — od lewej do prawej: 1, 25, Ustawienia parametru Darken (Ciemniej) — od lewej do prawej: 1, 25, Ustawienia parametru Darken (Ciemniej) — od lewej do prawej: 1, 25, Ustawienia parametru Darken (Ciemniej) — od lewej do prawej: 1, 25, Ustawienia parametru Darken (Ciemniej) — od lewej do prawej: 1, 25, Ustawienia parametru Darken (Ciemniej) — od lewej do prawej: 1, 25, 50, 100 (kontrast obrazu zwiększono, by efekt zmiany ustawienia był lepiej widoczny) Jeśli uznasz, że prostokątne ramki utrudniają Ci oglądanie obrazu, możesz wyłączyć opcję Overlay (Pokaż nakładkę) sąsiadującą z parametrem Darken (albo wcis- nąć V; ten skrót klawiszowy pozwala szybko wyświetlać i chować ramki). Gdyby nie spodobał Ci się efekt edycji narzędziem Red Eye (Usuwanie efektu czerwonych oczu), możesz go usunąć, likwidując ramki utworzone tym narzędziem. Można to zrobić, naciskając przycisk Clear All (Wyczyść wszystko) lub też uaktywniając jedną z ramek i naciskając klawisz Delete. Możesz również kliknąć ramkę z wciś- niętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) — to także spowoduje jej zlikwidowanie. Wolę używać narzędzia Red Eye (Usuwanie efektu czerwonych oczu) w Camera Raw niż w Photoshopie, bo w oknie Camera Raw mogę dopasowywać wartości para- metrów Pupil Size (Rozmiar źrenicy) oraz Darken (Ciemniej) już po utworzeniu ramki, obserwując efekt na podglą- dzie. Analogiczne parametry w Photoshopie muszą być ustawione, zanim jeszcze klikniesz obraz, by go retuszo- wać. Poruszanie suwakami nie wpływa bowiem na wy- gląd obszaru już klikniętego. Na tym obrazie widzimy, jak ustawienie parametru Pupil Size (Rozmiar źrenicy) wpływa na rozmiar edytowanego obszaru w odniesieniu do pro- stokąta definiującego granice czerwonego oka. Od góry po lewej zgodnie z ruchem wskazówek zegara: 1, 25, 50, 100 42 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu Narzędzie Retouch (Retusz) Firma Adobe dodała do okna Camera Raw świetne narzędzie do usuwania pyłków, rys i innych drobnych defektów obrazu. Aby retuszować tego typu wady, wybierz narzędzie Retouch (Retusz), ustaw parametr Radius (Promień) w górnej części okna odpowiednio do rozmiarów usuwanych za- nieczyszczeń, a potem ustaw kursor narzędzia — przeci- nające się linie — nad ob- szarem, w którym występuje wada obrazu. Na koniec klik- nij myszką. Na ekranie pojawi się okrągła ramka z biało-czer- wonej, przerywanej linii. Powinna ona obejmować obszar przeznaczony do wy- retuszowania. Jeśli tak nie jest, to po prostu przeciąg- nij myszą, nie zwalniając jej przycisku, aby wyregulować wielkość ramki. W tym mo- mencie powinno pojawić się drugie kółko, tym razem biało-zielone. Zaznacza ono miejsce, z którego będzie pobierany materiał do repe- racji obrazu (tzw. źródło). UWAGA Edycja oparta na metadanych Narzędzie Retouch (Retusz) jest z konieczności proste w działaniu, ponieważ efekt jego pracy musi dać się za- pisać w formie tekstowej, w metadanych obrazu (dzięki temu w każdej chwili można zrezygnować z wykonanego w ten sposób retuszu, bo nie ma on tak naprawdę wpływu na piksele obrazu). Retusz jest zapisywany w ten sposób, że zapamiętywane jest położenie i rozmiar obu tego, które oznacza kół: obszar docelowy, tego, które oznacza źródło. Ta informacja podana w meta- danych zajmuje bardzo nie- wiele miejsca w pamięci. Na dodatek zapisywanie edycji w metadanych umożliwia łatwe kopiowanie wykonanej edycji do innych plików, jak to opiszemy w dalszej części tego rozdziału. i Narzędzie Retouch zaprojektowano specjalnie do usuwania pyłków kurzu ze zdjęć. W cyfrowych lustrzan- kach kurz często osiada na matrycy aparatu, a potem pojawia się na zdjęciach w formie ciemnych, nieco roz- mytych kropeczek. Gdy już ustalisz właściwy promień dla retuszu (zwykle wystarczy wyretuszować w tym celu jeden pyłek), pozostałe pyłki usuniesz, zwyczajnie kli- kając je myszą. Jeśli okaże się, że wyretuszowane obszary zdjęcia nie stapiają się płynnie ze swym otoczeniem, to albo przesuń biało-czerwone kółko, aby zmienić retuszowany obszar na inny, albo przesuń to biało-zielone, aby zmie- nić źródło. Opcje dostępne dla narzędzia Retouch (Retusz) U góry: obraz oryginalny przed retuszem. Mniejsze obrazki od góry po lewej zgodnie z ruchem wskazówek zegara: obiekt do wyretuszowania, definicja okrągłego obszaru wokół tego obiektu, automatyczny wybór źródła, efekt automatycznego retuszu, efekt ręcznego retuszu Rozdział 2: Camera Raw 4.0 43 1. Obraz oryginalny z plamą wymagającą retuszu 4. Przeciągnięcie zielono-białego kółka pozwoliło zdefiniować inne źródło, właściwe 2. Kliknięciem i przeciągnięciem myszy utworzono okrągłą ramkę wokół tego obszaru 5. Rezultat ustawienia zbyt małego rozmiaru kółka 3. Camera Raw w trybie automatycznym wybrało niewłaściwy obszar jako źródło 6. Efekt retuszu po wyregulowaniu rozmiaru okrągłej ramki Jeśli w polu z ustawieniami narzędzia z rozwijanej listy Type (Typ) wybierzesz opcję Heal (Skoryguj), to wy- retuszowany obszar zostanie dopasowany do swego oto- czenia pod względem jasności i koloru. Wybranie opcji Clone (Klonowanie) oznacza, że takie dopasowanie nie nastąpi. Gdy używasz opcji Clone, sam musisz zadbać o to, by wybrać źródło o właściwym kolorze i jasnoś- ci, tak by efekt retuszu wtopił się w obraz. Korzystając z opcji Heal, wystarczy zadbać o to, by obszar źródłowy miał zbliżoną teksturę (wzór, jaki tworzą ciemniejsze i jaśniejsze tony w danym rejonie obrazu). Używam op- cji Heal (Skoryguj) w 90 przypadków. 44 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu Obraz przed retuszem Obraz po dziesięciokrotnym użyciu narzędzia Retouch (Retusz) w trybie Clone (Klonowanie) i sześciokrotnym w trybie Heal (Skoryguj) Brzeg fotografii został wyretuszo- wany z użyciem dziesięciu okrągłych ramek naniesionych narzędziem Retouch (Retusz). Użyto trybu Clone (Klonowanie), by zachować ogólną jasność i kolor ściany Przybrzeżny obszar obrazu został sto- piony z sąsiadu- jącymi rejonami ściany za pomocą sześciu okrągłych ramek naniesionych narzędziem Retouch (Retusz) w trybie Heal (Skoryguj) Po lewej: efekt użycia trybu Heal (Skoryguj) w narożniku obrazu. Po prawej: efekt użycia trybu Clone (Klonowanie) W poniższym przykładzie użyłem narzędzia retu- szu z opcją Clone (Klonowanie) do wyretuszowania kra- wędzi zdjęcia, a potem użyłem opcji Heal (Skoryguj), by płynnie połączyć tę wyretuszowaną krawędź z resztą fotografi i. Używając kombinacji różnych trybów dzia- łania narzędzia retuszu, rozmiarów ramek i różnie wy- branych źródeł, możesz wykonać w Camera Raw nawet dość skomplikowaną edycję. Choć jednak cieszę się z tej nowej możliwości, to przy poważniejszych pracach pole- całbym Ci użycie odpowiednich narzędzi Photoshopa: Healing Brush (Pędzel korygujący), Patch (Łatka) oraz Clone Stamp (Stempel). W połączeniu z nową paletą Clone Source (Powiel źródło) Photoshopa CS3 jest to optymalny zestaw do wykonywania skomplikowanego retuszu obrazu. Rozdział 2: Camera Raw 4.0 45 Tych sześć obrazków zostało wykonanych w ciągu niecałej minuty. Wszystkie mają drobne plamki dokładnie w tych samych miejscach (matryca aparatu była zanieczyszczona) Retusz wielu obrazów Gdy do matrycy aparatu cyfrowego przylgną drobinki kurzu, to będą się one pojawiać dokładnie w tych sa- mych miejscach na wszystkich wykonanych zdjęciach. Aby ograniczyć nakład pracy przy retuszu, rozważ wy- konanie go tylko na jednym zdjęciu i zastosowanie tych samych ustawień Camera Raw dla pozostałych fotografi i. Aby powtórzyć wykonany retusz wielokrotnie, wykonaj następujące kroki: 1) zaznacz wszystkie obrazy w Bridge i wybierz polecenie Open in Camera Raw (Otwórz w Camera Raw) z menu File (Plik); 2) użyj narzędzia Retouch (Retusz) do usunięcia pyłków z jednego obrazu; 3) nie zamykając obrazu poddanego retuszowi, kliknij przycisk Select All (Zaznacz wszystko); 4) kliknij przycisk Synchronize (Syn- chronizuj) i z rozwijanej listy u góry okna, które się wtedy pojawi, wybierz pozycję Spot Removal (Usuwanie dodatko- we2). Następnie kliknij OK, aby zastosować retusz na in- nych obrazach. Dobrze jest potem przejrzeć wszystkie obrazy i poszukać miejsc, które wymagają wprowadze- nia ręcznej korekty retuszu. Może się bowiem zdarzyć, że wybrane w pierwszym obrazie obszary źródłowe w innych obrazach nie będą odpowiednie, tak że nanie- siony retusz nie połączy się dobrze z tłem. Retusz został skopiowany do pozostałych obrazów przez zaznaczenie ich wszystkich i użycie narzędzia Synchronize (Synchronizuj) z włączoną opcją Spot Removal (Usuwanie dodatkowe) U góry: ten obraz zawiera ciemne plamki w obszarze nieba Pośrodku: efekt użycia narzędzia Retouch (Retusz) do ich usunięcia U dołu: ta sama edycja zastosowana na innym zdjęciu za pomocą opcji Synchronize (Synchronizuj) Po lewej: po skopiowaniu retuszu do innego zdjęcia często trzeba wpro- wadzić ręczne poprawki. Po prawej: zmiana położenia źródła pozwoliła rozwiązać problem 2 Powinno być: „usuwanie plamek” lub „usuwanie skaz”. Na- zwa tej opcji w polskiej wersji programu nie jest niestety zrozumiała — przyp. tłum. 46 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu Po ważnych sesjach zdjęciowych dobrze jest wykonać jedno puste zdjęcie, aby sprawdzić, gdzie mogły pojawiać się drobinki kurzu Pomocnicze puste ujęcie Na zakończenie sesji zdjęciowej w plenerze często wy- konuję jedno dodatkowe „puste” zdjęcie. Aby je uzyskać, fotografuję dowolną jasną, gładką płaszczyznę — na przykład błękitne bezchmurne niebo albo ekran mojego laptopa wypełniony bielą. Używam przy tym takiej głębi ostrości, aby pyłki nie były zbyt rozmyte (jasne tło może być rozmyte, nie zależy mi na nim). Potem używam tego pustego kadru jako odniesienia przy retuszu. W Camera Raw przesuwam suwaki Con- trast (Kontrast) oraz Blacks (Czarne) maksymalnie w pra- wo, aby uwidocznić nawet najdrobniejsze detale, suwak Saturation (Nasycenie) przesuwam maksymalnie w lewo, aby pozbyć się koloru, a na koniec ustawiam suwak Brightness (Jasność) w taki sposób, by mieć dobry widok na wszystkie pyłki, których ślady pojawiły się w kadrze. Po ustawieniu widoku wykonuję retusz pyłków i syn- chronizuję go z pozostałymi obrazami z sesji, aby usu- nąć pyłki z nich wszystkich. UWAGA Czyszczenie matrycy Jeśli korzystasz z aparatu cyfrowego z wymiennym obiektywem i zauważasz na swoich zdjęciach ciemne punkty stale w tym samym położeniu, to matryca Twojego aparatu najprawdopodobniej wymaga czyszczenia. Kurz osiada na niej za każdym razem, gdy wyjmujesz obiektyw. Aby sprawdzić, czy już czas na czyszczenie, użyj techniki pustego kadru opisanej w tym rozdziale. Sam zwykle czyszczę sensory mojego aparatu raz na tydzień, a gdy fotografuję przy wietrznej pogodzie w miejscach, gdzie jest duże zapylenie, to nawet kilka razy dziennie. Szczegółowy opis metody czyszczenia, której używam, znajdziesz na stronie www.CleaningDigitalCameras.com/cleaning.html. Końcowe poprawki Po wyretuszowaniu licznych obszarów obrazu dobrze jest sprawdzić, czy efekt edycji jest zadowalający. W tym celu wyłącz opcję Show Overlay (Pokaż nakładkę) (lub naciśnij klawisz V). Spowoduje to ukrycie wszystkich kół, tak byś mógł dokładnie obejrzeć cały obraz. Jeśli wykryjesz jakieś niespójności pomiędzy obszarami retuszowanymi a resztą obrazu, znów włącz wyświetlanie nakładek, klik- nij ramkę otaczającą niewłaściwie wyretuszowany obszar i dostosuj położenie obu kół, które decydują o wyglądzie tego rejonu obrazka. Możesz używać nawiasów kwadra- towych (klawisze [ i ]), aby zmieniać również rozmiar ak- tywnej ramki. Ta metoda działa nawet wtedy, gdy ramki są ukryte (opcja Show Overlay jest wyłączona). Jeśli uznasz, że jedna z ramek nie jest potrzebna, kliknij kółko, by je uaktywnić, i naciśnij klawisz Backspa- ce lub Delete. Możesz również użyć przycisku Clear All (Wyczyść wszystko), by usunąć wszystkie ramki narzędzia retuszu i zacząć edycję od nowa. Wyretuszowane obszary będą zmieniać się inter- aktywnie, dopasowując się do ustawień suwaków uży- tych do ogólnej edycji obrazu w Camera Raw. Często wykorzystuję to, przyciemniając obraz przed retuszem, aby pyłki kurzu w jasnych obszarach obrazu (na przy- kład w obszarze nieba) były lepiej widoczne. Potem dla odmiany rozjaśniam obraz, by móc „przeegzaminować” jego ciemniejsze obszary. Znacznie lepiej jest wykryć wszystkie pyłki na tym wczesnym etapie pracy nad obra- zem, niż odkrywać je potem w znacznie mniej sprzyja- jących momentach: gdy wykonamy wielkoformatowy kosztowny wydruk, gdy poślemy obraz do obejrzenia klientowi itp. Rozdział 2: Camera Raw 4.0 47 Utrwalanie edycji Kliknięcie przycisku Done (Gotowe) w oknie Camera Raw spowoduje wpisanie wykonanej edycji w metada- ne dołączone do obrazu (w postaci tekstowej). Mimo to będziesz mógł nadal zmieniać wykonany retusz, gdy ponownie otworzysz obraz w oknie Camera Raw. Dane na temat położenia i rozmiaru wszystkich kół zostaną wtedy odczytane z metadanych, a niezmodyfi kowany obraz oryginalny nadal będzie do Twojej dyspozycji. Aby rzeczywiście zmodyfi kować piksele obrazu, trze- ba zapisać go na nowo za pomocą przycisku Save Image (Zapisz obraz) w oknie Camera Raw lub też otworzyć ten obraz i zapisać go w Photoshopie. Po cudownych nowych narzędziach do retuszu zaj- miemy się teraz kolejnym tematem — zestawem równie cudownych narzędzi do dopasowywania obrazu, jakie są dostępne w Camera Raw 4.0. Sekcja Basic (Podstawowe) Zakładka Adjust z wersji CS2 stała się teraz zakładką (Podstawowe), Basic oznaczoną ikoną p r z y pom i n a j ą c ą obiektyw aparatu. Zmieniła się rów- nież jej zawartość. dobrze Jeśli poznałeś interfejs poprzedniego wcie- lenia Camera Raw, to na pewno rzucił Ci się w oczy brak suwaka cieni Sha- dows. Firma Adobe po prostu zmieniła nazwę tego suwaka na Blacks (Czarne), co bardziej precyzyjnie określa jego funkcję w obrazie i zapobiega nieporozumieniom, bo do edycji cieni (ciemnych rejonów obrazu) jest obecnie przeznaczony inny suwak — Fill Light (Wypełnij światło). Ponieważ zmian jest sporo, najlepiej będzie dokonać przeglądu całej zawartości zakładki Basic — starych i nowych opcji — tak byś mógł nauczyć się używać tego zestawu narzędzi jako jednej całości. Mamy do dyspozycji cztery suwaki, które kon- trolują jasność obrazu: Exposure (Ekspozycja), Recovery (Odtwarzanie), Fill Light (Wypełnij światło) oraz Blacks (Czarne). Może się to wydawać nadmiernie skompliko- wane, dopóki nie uświadomimy sobie, że każdy z tych suwaków wpływa na inny zakres tonów i że te cztery suwaki razem pozwalają nam ustawić jasność obrazka znacznie prościej niż miriady służących do tego narzę- dzi w Photoshopie. Suwak Exposure (Ekspozycja). Ten suwak ustala poziom jasności w najjaśniejszych rejonach zdjęcia. Przesunię- cie suwaka w prawo rozjaśni obraz, w lewo — przyciem- ni. Suwak wpłynie na jasność całego obrazu, lecz usta- wiając go, powinieneś skoncentrować się na obszarach najjaśniejszych, bo taka właśnie jest jego rola. Ustawienia ekspozycji — od lewej do prawej: u góry — -4, -2, 0, u dołu — +2, +4 Suwak Recovery (Odtwarzanie). Ten suwak służy do odzyskiwania detali utraconych w wyniku prześwietle- nia zdjęcia lub agresywnego ustawienia suwaka Exposu- re (Ekspozycja). Przesunięcie suwaka Recovery (Odtwarza- nie) w prawo przyciemni najjaśniejsze rejony obrazu. Jest to ogromnie użyteczne narzędzie, gdy domyślne ustawienia w Camera Raw powodują utratę zbyt wiel- kiej ilości szczegółów w światłach obrazu. UWAGA Format JPEG a RAW Większość jednoobiektywowych cyfrowych lustrzanek jest w stanie uchwy- cić 4096 poziomów jasności. Robienie zdjęć w formacie RAW pozwala zachować informację o wszystkich tych poziomach, dzięki czemu przy sta- rannej obróbce możemy z tego materiału uzyskać obraz o dużej ilości wi- docznych szczegółów, zwłaszcza w światłach. Plik JPEG przechowuje tylko 256 poziomów jasności i ma zwyczaj likwidowania szczegółów w światłach w miejscach, gdzie na zdjęciu następuje częściowe obcięcie do bieli — w celu uzyskania lepszej kompresji. 48 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu Po lewej: obraz oryginalny. Pośrodku: chmury przyciemnione przez Po lewej: obraz oryginalny. Pośrodku: chmury przyciemnione przez Po lewej: obraz oryginalny. Pośrodku: chmury przyciemnione przez Po lewej: obraz oryginalny. Pośrodku: chmury przyciemnione przez Po lewej: obraz oryginalny. Pośrodku: chmury przyciemnione przez Po lewej: obraz oryginalny. Pośrodku: chmury przyciemnione przez ustawienie parametru Recovery (Odtwarzanie) na +50. Po prawej: próba przyciemnienia chmur przez zmianę parametru Exposure (Ekspozycja) Suwak Fill Light (Wypełnij światło). Ten suwak kontro- luje jasność ciemnych rejonów obrazu — ciemnych, ale nie aż tak ciemnych, by były niemal czarne. Są to właś- nie te rejony, o których myślimy zwykle jako o „cie- niach” (dlatego właśnie fi rma Adobe zmieniła nazwę dawnego suwaka Shadows na Blacks (Czarne); wpływa on bowiem tylko na obszary najgłębszego mroku, nie zaś „cienia” w potocznym znaczeniu tego słowa). Prze- sunięcie suwaka w prawo rozjaśni zacienione obszary zdjęcia, co zwykle powoduje uwidocznienie większej ilości szczegółów. Po lewej: obraz oryginalny. Pośrodku: koń rozjaśniony przez ustawienie parametru Fill Light (Wypełnij światło) na +50. Po prawej: próba przy- ciemnienia konia przez ustawienie parametru Brightness (Jasność) na wartość maksymalną, +150. Suwak Blacks (Czarne) był już ustawiony na najniższą wartość Suwak Blacks (Czarne). Ten suwak wpływa na naj- ciemniejsze miejsca w obrazie. Przesunięcie suwaka w prawo przyciemnia je jeszcze bardziej, w lewo — rozjaśnia je. Zwykle ustawiam parametr Blacks (Czar- ne) przed parametrem Fill Light (Wypełnij światło), a potem w razie potrzeby poprawiam jeszcze wartość Blacks (Czarne). Ustawienia parametru Blacks (Czarne) — od lewej do prawej: 0, 50, 100 Suwak Brightness (Jasność). Ten suwak kontroluje ogólną jasność obrazu, szczególnie mocno wpływając na tony po- średnie. Dodatkowo używaj suwaka Exposure (Ekspozycja), by zdecydować, czy w obrazie mają się pojawić miejsca całkiem białe, oraz suwaka Blacks (Czarne), by zdecydować, czy w obrazie mają się pojawić miejsca całkiem czarne. Ustawienia parametru Brightness (Jasność) — od lewej do prawej: Ustawienia parametru Brightness (Jasność) — od lewej do prawej: Ustawienia parametru Brightness (Jasność) — od lewej do prawej: Ustawienia parametru Brightness (Jasność) — od lewej do prawej: Ustawienia parametru Brightness (Jasność) — od lewej do prawej: Ustawienia parametru Brightness (Jasność) — od lewej do prawej: –150, 0, +150 Suwak Contrast (Kontrast). Ten suwak, zgodnie ze swą nazwą, pozwala ustawić kontrast między jasnymi a ciem- nymi obszarami obrazu. Gdy przemieszczasz go w pra- wo, jasne obszary stają się jeszcze jaśniejsze, a ciemne jeszcze ciemniejsze, tak że wizualna różnica między nimi zwiększa się. Przemieszczanie suwaka w lewo oznacza stopniowe zmniejszenie tej różnicy i upodob- nienie ciemnych i jasnych obszarów. Ustawienia parametru Contrast (Kontrast) — od lewej do prawej: Ustawienia parametru Contrast (Kontrast) — od lewej do prawej: Ustawienia parametru Contrast (Kontrast) — od lewej do prawej: Ustawienia parametru Contrast (Kontrast) — od lewej do prawej: Ustawienia parametru Contrast (Kontrast) — od lewej do prawej: Ustawienia parametru Contrast (Kontrast) — od lewej do prawej: –50, 0, +50 Omówiliśmy już wszystkie parametry służące do ustawiania zakresu tonalnego zdjęcia; przejdźmy teraz do tych, które pozwalają sterować kolorem w obrazie. To dwa parametry, które często są ze sobą mylone: Vibrance oraz Saturation (Nasycenie). Rozdział 2: Camera Raw 4.0 49 Po lewej: obraz oryginalny. Po prawej: pastelowe kolory zostały przy- gaszone przez ustawienie parametru Vibrance na –100, a Saturation (Nasycenie) na +100 Opcja Convert to Grayscale (Konwertuj na skalę sza- rości). Włączenie tej opcji usuwa cały kolor z obrazu, zamieniając go w obraz w skali szarości. Efekt nie jest jednak taki sam, jak w przypadku przesunięcia su- waków Vibrance i Saturation (Nasycenie) maksymalnie w lewo, choć wtedy też cały kolor jest usuwany. Włącze- nie opcji Convert to Grayscale (Konwertuj na skalę szarości) w zakładce Basic (Podstawowe) powoduje uaktywnienie konwersji do skali szarości w zakładce HSL/Grayscale (HSL/Skala szarości); taka konwersja zwykle daje lep- sze rezultaty niż zwykłe obniżenie nasycenia kolorów do zera za pomocą suwaków. Firma Adobe umieściła w zakładce Basic ten poręczny skrót do opcji Convert to Grayscale (Konwertuj na skalę szarości) z zakładki HSL/ Grayscale, abyś nie uległ pokusie używania suwaków Vibrance i Saturation, gdy chcesz uzyskać obraz czar- no-biały. Więcej na temat konwersji do czerni i bieli powiemy w dalszej części rozdziału. Poznaliśmy już zakładkę Basic (Podstawowe), więc pora przyjrzeć się innym zakładkom w Camera Raw 4.0. Po lewej: obraz oryginalny. Pośrodku: parametr Vibrance ustawiony na Po lewej: obraz oryginalny. Pośrodku: parametr Vibrance ustawiony na Po lewej: obraz oryginalny. Pośrodku: parametr Vibrance ustawiony na Po lewej: obraz oryginalny. Pośrodku: parametr Vibrance ustawiony na Po lewej: obraz oryginalny. Pośrodku: parametr Vibrance ustawiony na Po lewej: obraz oryginalny. Pośrodku: parametr Vibrance ustawiony na +45. Po prawej: parametr Saturation (Nasycenie) ustawiony na +45 Suwak Vibrance. Przesunięcie tego suwaka w prawo ożywi kolory obrazu, lecz nie wszystkie jednakowo. Kolory, których nasycenie już na początku było wyso- kie, będą traktowane z większą rezerwą. Nie nastąpi też zbytnie ożywienie tonów skóry (to oznacza również, że nie nastąpi ożywienie ciepłych kolorów ziemi w tych obrazach, które takie kolory zawierają). Suwak Saturation (Nasycenie). Przesunięcie tego su- waka w prawo zwiększa w równym stopniu nasycenie wszystkich kolorów obrazu, niezależnie od początko- wych wartości ich nasycenia. Może to oznaczać, że nie- które barwy staną się już przesadnie jaskrawe, gdy inne nie osiągną jeszcze swego pełnego potencjału (z tego po- wodu suwak Vibrance jest często lepszym wyborem). Po lewej: obraz oryginalny. Po prawej: pastelowe kolory zostały ożywione przez ustawienie parametru Vibrance na +100, a Saturation (Nasycenie) na –35 Przesunięcie suwaków Vibrance i Saturation (Nasyce- nie) w przeciwnych kierunkach to często dobry sposób, by uzyskać równowagę między żywymi barwami i tymi bardziej subtelnymi, pastelowymi. Aby subtelne kolory stały się jeszcze subtelniejsze, bledsze, przesuń suwak Vibrance maksymalnie w lewo, a potem za pomocą su- waka Saturation wyreguluj ogólne nasycenie kolorów w obrazie. Aby subtelne kolory stały się nieco żywsze, wykonaj operację odwrotną: przesuń suwak Vibrance maksymalnie w prawo, a potem za pomocą suwaka Satu- ration wyreguluj ogólne nasycenie kolorów w obrazie. 50 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu Krzywe parametryczne W zakładce Tone Curve (Krzywa tonalna) okna Camera Raw wprowadzono nowy rodzaj krzywej. Jest ona zwa- na krzywą parame- tryczną Parametric (Parametryczny) i sta- nowi alternatywę dla krzywej punktowej Point (Punkt) znanej z poprzednich wersji programu. Krzywa parametryczna wy- posażona jest w czte- ry suwaki, które słu- żą do kontrolowania jej kształtu. Możesz korzystać z tych su- waków, zamiast usta- wiać jasność obrazu za pomocą suwaka Brightness (Jasność) z zakładki Basic (Pod- stawowe). Suwak Highlights (Światła). Przyciemnia lub rozjaśnia najjaśniejsze rejony obrazu. Jego działanie zostaje łagod- nie wygaszone mniej więcej w momencie, gdy jasność spada do poziomu 40-procentowej szarości. Możesz zmienić zakres tonów, na które oddziałuje ten suwak, przesuwając prawy trójkątny uchwyt umieszczony pod polem wykresu. Suwak Lights (Jasne). Przyciemnia lub rozjaśnia po- średnie tony obrazu, koncentrując swe działanie na jaś- niejszych obszarach z tego zakresu. Suwak Darks (Ciemne). Przyciemnia lub rozjaśnia pośrednie tony obrazu, koncentrując swe działanie na ciemniejszych obszarach z tego zakresu. Środkowy uchwyt umieszczony pod polem wykresu wyznacza punkt, w którym kończy się działanie suwa- ka Darks, a zaczyna działanie suwaka Lights. Przesuwa- jąc ten uchwyt, zmieniasz „pogląd” okna Camera Raw na to, gdzie przebiega granica między tonami jasnymi a ciemnymi. Powinieneś poważnie rozważyć rezygnację z używania suwaka Brightness (Jasność) z zakładki Basic (Podstawowe) na rzecz suwaków Lights (Jasne) oraz Darks (Ciemne), ponieważ pozwalają one ustawić jasność obra- zu znacznie precyzyjniej. U góry: obraz oryginalny. U dołu: efekt użycia krzywej parametrycznej U góry: obraz oryginalny. U dołu: efekt użycia krzywej parametrycznej pokazanej po lewej stronie Suwak Shadows (Cienie). Przyciemnia lub rozjaśnia najciemniejsze rejony obrazu. Jego działanie zostaje wy- gaszone mniej więcej na poziomie 60-procentowej sza- rości. Możesz zmienić zakres tonów, na które oddziałuje ten suwak, przesuwając lewy trójkątny uchwyt znajdu- jący się pod polem wykresu. Używam niekiedy krzywej parametrycznej, gdy chcę zwiększyć kontrast w jasnych albo w ciemnych ob- szarach obrazu. Aby zwiększyć kontrast cieni, przesuń suwak Shadows (Cienie) w lewo, a Darks (Ciemne) w prawo. Za pomocą trójkątnych uchwytów pod oknem krzywej wyreguluj, na jaki dokładnie zakres tonów będą oddzia- ływać te suwaki. Aby zwiększyć kontrast w jasnych re- jonach obrazu, przesuń suwak Highlights (Światła) w pra- wo, a Lights (Jasne) w lewo. Rozdział 2: Camera Raw 4.0 51 Adobe Photoshop Lightroom Firma Adobe opublikowała ostatnio nowy program — Adobe Photoshop Lightroom. Jest to samodzielna aplikacja i mimo podobieństwa nazwy nie jest sprzedawana w zestawie z Photoshopem. Służy ona do katalogowania zdjęć i poprawiania ich. Sposób edycji zdjęć w tym pro- gramie przypomina edycję w oknie Camera Raw w Photoshopie. Ponieważ mechanizm działania Adobe Photoshop Lightroom oraz Camera Raw jest wspólny, obraz można poddać edycji w jednej z tych aplikacji i otworzyć go potem w drugiej, zachowując wprowadzone modyfi ka- cje. Proces konwersji nie jest automatyczny, lecz po zmianie paru ustawień powinno Ci się udać nakłonić oba programy do współpracy. Pierwszy krok to ustawienie obu programów tak, aby korzystały z formatu DNG (który potrafi przechować oryginalny obraz i nałożone modyfi kacje w jednym pliku), albo nakłonienie Lightroom do korzystania z oddzielnych plików XMP, tak jak to czyni Camera Raw. Domyślnie Lightroom przechowuje modyfi kacje w swej wewnętrznej bazie danych, do której Camera Raw nie ma dostępu. Aby zmusić Lightroom do zapisywania edycji w pikach XMP odczytywanych przez Camera Raw, otwórz okno prefe- rencji programu Lightroom (wybierając polecenie Prefe- rences z menu Edit w Windowsie albo z menu Lightroom w systemie Mac OS), przejdź do zakładki File Management i włącz opcję Automatically write changes into XMP. Kolejny krok to upewnienie się, że również Camera Raw będzie zapisywać edycję w oddzielnym pliku XMP, tak by mogła ona być odczytywana przez Lightroom (to ustawienie domyślne, warto jednak sprawdzić, czy jest nadal włączone). Otwórz okno preferencji Camera Raw, wybierając w Bridge polecenie Camera Raw Preferences (Preferencje Camera Raw) (skorzystaj z menu Edit (Edycja) w Windowsie i z menu Bridge CS3 w systemie Mac OS), i upewnij się, czy ) w Windowsie i z menu Bridge CS3 w systemie Mac OS), i upewnij się, czy na liście Save image settings in: (Zapisz ustawienia obrazu w:) wybrana jest opcja Sidecar „.xmp” fi les (Pliki doczepione „.xmp”). Gdy już dopilnujemy, aby oba programy zapisywały edycję w plikach XMP, możemy edytować obrazy wymiennie w jednym lub drugim programie. Camera Raw będzie odczytywać informacje z pliku XMP i zawsze otworzy obraz z najświeższymi modyfi kacjami, niezależnie od tego, w którym z tych dwóch programów je wprowadzono. Przeglądając obrazy w Lightroom, będziesz mógł czasem zaobserwować znaczek wykrzykni- ka w prawym górnym narożniku miniaturki. Znaczek ten oznacza, że obraz był modyfi kowany poza środowiskiem programu. Kliknięcie ikony z wykrzyknikiem spowoduje wyświetlenie okna dialogowego — takiego, jak to pokazane poniżej. Wybranie opcji Import Settings from Disc oznacza uznanie zmian wpro- wadzonych w Camera Raw. Wybranie opcji Overwrite Settings sprawi, że zamiast tego zostaną zastosowane ostatnie zmiany wprowadzone w Lightroom. W końcu wybranie opcji Do nothing pozostawi wszystko bez zmian (co oznacza również dalsze wyświetlanie wykrzyknika), tak byś mógł podjąć decyzję w późniejszym terminie. Osobiście zupełnie zrezygnowałem z Bridge i z Camera Raw na rzecz Adobe Photoshop Lightroom, ponieważ uznałem ten nowy program za znacznie efektywniejsze narzędzie do wyko- nywania wstępnej edycji moich obrazów. Lightroom pozwala między innymi skatalogować cały Twój zbiór fotografi i i ma w in- terfejsie wiele udogodnień, których brak w Camera Raw. 52 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu Po lewej: obraz oryginalny. Po prawej: w ciemnych obszarach obrazu Po lewej: obraz oryginalny. Po prawej: w ciemnych obszarach obrazu Po lewej: obraz oryginalny. Po prawej: w ciemnych obszarach obrazu Po lewej: obraz oryginalny. Po prawej: w ciemnych obszarach obrazu wzmocniono kontrast, obniżając wartość parametru Shadows (Cienie) i zwiększając wartość parametru Darks (Ciemne) Jeśli umiesz się posługiwać tradycyjną wersją krzy- wych przy edycji obrazu (krzywe te w oknie Camera Raw noszą nazwę krzywych punktowych — Point, w polskiej wersji programu Punkt), to krzywa parametryczna będzie Ci się wydawać krokiem wstecz. Wszystko, co można zrobić przy użyciu krzywej parametrycznej — i jeszcze więcej, a przy tym łatwiej i z większą precyzją — może też być zrobione za pomocą zwykłej, czyli punktowej krzywej. Ponieważ sam jestem pasjonatem edycji za po- mocą krzywych (tych zwykłych), to korzystanie z krzy- wych parametrycznych wydaje mi się frustrujące niczym próby oddychania pod wodą. Trzeba jednak przyznać, że krzywe parametryczne to wy- godny etap pośredni pomię- dzy edycją za pomocą suwaka Brightness (Jasność) a edycją za pomocą krzywej o peł- nych możliwościach — Point (Punkt). Należy je polecać tym użytkownikom, którzy jeszcze nie w pełni oswoili się z krzy- wymi punktowymi. Ogólne zasady edycji za pomocą krzywych zostaną wyjaśnione w rozdziale 4. tej książki. Jeśli to nie wystarczy, więcej informacji na ten te- mat znajdziesz w książce Pho- toshop CS3 Studio Techniques mojego autorstwa. UWAGA Krzywe Sekcja HSL/Grayscale (HSL/Skala szarości) Nowa zakładka HSL/Grayscale (HSL/Skala szarości) po- zwala niezależnie modyfi kować osiem podstawowych kolorów w Twoim obrazie. Gdy już przejdziesz do tej zakładki, będziesz mógł przełączać się między mody- fi kowaniem barwy bazowej Hue (Barwa), nasycenia Sa- turation (Nasycenie) i jasności Luminance (Luminancja) dla każdego z ośmiu kolorów oddzielnie. Inaczej niż w oknie Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) w Photoshopie, możesz tu również modyfi - tony poma- kować (Oranges), rańczowe turkusowe (Aquas) i fi oletowe (Purples). Dzięki temu ła- twiej jest kontrolować poszczególne grupy kolorów w obrazie; łatwiej niż w Photos- hopie jest też ustawić właściwe barwy dla zieleni (na zdjęciach drzewa, itp. często są tak napraw- dę bardziej żółte niż zielone) i dla tonów skóry. trawa Po lewej: obraz oryginalny. Po prawej: zwiększono nasycenie tonów czerwonych (Reds) i żółtych (Yellows), a dla tonów zielonych (Greens) zmniejszono nasycenie i nieco je przyciemniono Rozdział 2: Camera Raw 4.0 53 Często korzystam z tych suwaków, by poprawić bar- wy moich obrazów. Oto kilka najczęstszych zastosowań: 1) w zakładce Hue (Barwa) za pomocą suwaka tonów żółtych Yellows (Żółte) koryguję barwy zieleni na obra- zie, tak by była mniej żółta, a bardziej zielona (często też zmniejszam nasycenie); 2) przyciemniam zbyt blade niebo i dopasowuję jego koloryt, korzystając z suwaków tonów niebieskich Blues (Niebieskie), turkusowych (Aquas, Aqua) i fi oletowych Purples (Fioletowe); 3) w zakładkach Saturation (Nasycenie) i Luminance (Luminancja) zmniej- szam nasycenie i jasność tych elementów tła, które od- rywają uwagę widza od głównego obiektu na fotografi i. Konwersja do skali szarości Włączenie opcji Convert to Grayscale (Konwertuj na skalę sza- rości) w zakładce HSL/Grayscale (HSL/Skala szarości) spra- wi, że z obrazu zostanie usunięty cały kolor. Suwaki, które przedtem kontrolowały osiem różnych kolorów, będą teraz kontrolować jasność różnych obszarów obrazu. Kliknięcie opcji Default (Domyślnie) spowoduje wyzero- wanie wartości suwa- ków, co umożliwi Ci rozpoczęcie od zera, a kliknięcie opcji Auto (Automatyczny) oznacza, że Camera Raw przeprowadzi własną analizę obra- zu i spróbuje ustawić wartości suwaków jak najlepiej, tworząc w ten sposób dla Cie- bie optymalny punkt startowy do ewentualnej dalszej edycji. Jeśli po zarzą- dzeniu konwersji do czerni i bieli wolisz zaczynać edycję od wartości zerowych, otwórz okno preferencji; wybierz polecenie Camera Raw Preferences (Preferencje Camera Raw) z menu Edit (Edycja) w Windowsie3 albo z menu Bridge CS3 w systemie Mac OS i wyłącz opcję Apply auto gray- scale mix when converting to grayscale (Zastosuj automatyczne mieszanie skali szarości podczas konwersji na skalę szarości). Tę opcję znajdziesz w oknie preferencji Camera Raw 3 Okno preferencji można włączyć również w Camera Raw za pomocą ikony dostępnej w górnej części okna — przyp. tłum. 54 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu U góry po lewej: obra
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: