Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00221 003499 21532998 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS3 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Photoshop CS3 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0591-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Uratuj swoje zdjęcia!

Czy przywiozłeś kiedyś z wakacji zdjęcia, które koniecznie chciałbyś zachować, choć na ich widok właściwie masz ochotę siarczyście zakląć? Niedoświetlenie, rozmyte kontury, przekłamane kolory czy duża ilość szumu potrafią skutecznie zniweczyć radość związaną z miłymi wspomnieniami. Takich fotografii nie można ani pokazać znajomym, ani samemu oglądać bez poczucia zawodu, że nie udało się na nich odpowiednio utrwalić piękna chwili. Jednak odrobina wprawy i trochę cierpliwości często wystarczą, żeby je uratować! Na pomoc przybywa Photoshop CS3 PL!

'Photoshop CS3 PL. Ilustrowany przewodnik' to książka, która w sposób jasny i przejrzysty wprowadzi Cię w tajniki działania tego programu. Dzięki niej dowiesz się, jak poruszać się wśród wielu dostępnych poleceń, co zrobić, by zaimportować pliki ze zdjęciami, jak korzystać z zaznaczeń, zmieniać kolory czy ustawiać lepszy kontrast obrazu. Znajdziesz tu także opisy bardziej zaawansowanych operacji, takich jak posługiwanie się warstwami i ścieżkami, łączenie kilku obrazów czy automatyzacja wykonywanych działań. Ten znakomity ilustrowany podręcznik sprawi, że w końcu nauczysz się swobodnie używać Photoshopa -- a efekt szybko zobaczysz na własnych zdjęciach...

Dowiedz się, co możesz zrobić, by Twoje zdjęcia wreszcie zaczęły wyglądać tak, jak powinny. Ta książka może Ci w tym wydatnie pomóc. Przekonaj się, że satysfakcja z dobrze wykonanego retuszu warta jest każdej chwili poświęconej na poznawanie możliwości Photoshopa CS3 CE!

Pobierz dodatkowe rozdziały do książki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop CS3 CE. Ilustrowany przewodnik Autor: Anna Owczarz-Dadan ISBN: 978-83-246-0591-0 Uratuj swoje zdjŒcia! Fotografia cyfrowa w po‡„czeniu z potŒg„ Photoshopa CS3 CE Czy przywioz‡e(cid:156) kiedy(cid:156) z wakacji zdjŒcia, kt(cid:243)re koniecznie chcia‡by(cid:156) zachowa(cid:230), cho(cid:230) na ich widok w‡a(cid:156)ciwie masz ochotŒ siarczy(cid:156)cie zakl„(cid:230)? Niedo(cid:156)wietlenie, rozmyte kontury, przek‡amane kolory czy du¿a ilo(cid:156)(cid:230) szumu potrafi„ skutecznie zniweczy(cid:230) rado(cid:156)(cid:230) zwi„zan„ z mi‡ymi wspomnieniami. Takich fotografii nie mo¿na ani pokaza(cid:230) znajomym, ani samemu ogl„da(cid:230) bez poczucia zawodu, ¿e nie uda‡o siŒ na nich odpowiednio utrwali(cid:230) piŒkna chwili. Jednak odrobina wprawy i trochŒ cierpliwo(cid:156)ci czŒsto wystarcz„, ¿eby je uratowa(cid:230)! Na pomoc przybywa Photoshop CS3 CE! (cid:132)Photoshop CS3 CE. Ilustrowany przewodnik(cid:148) to ksi„¿ka, kt(cid:243)ra w spos(cid:243)b jasny i przejrzysty wprowadzi CiŒ w tajniki dzia‡ania tego programu. DziŒki niej dowiesz siŒ, jak porusza(cid:230) siŒ w(cid:156)r(cid:243)d wielu dostŒpnych poleceæ, co zrobi(cid:230), by zaimportowa(cid:230) pliki ze zdjŒciami, jak korzysta(cid:230) z zaznaczeæ, zmienia(cid:230) kolory czy ustawia(cid:230) lepszy kontrast obrazu. Znajdziesz tu tak¿e opisy bardziej zaawansowanych operacji, takich jak pos‡ugiwanie siŒ warstwami i (cid:156)cie¿kami, ‡„czenie kilku obraz(cid:243)w czy automatyzacja wykonywanych dzia‡aæ. Ten znakomity ilustrowany podrŒcznik sprawi, ¿e w koæcu nauczysz siŒ swobodnie u¿ywa(cid:230) Photoshopa (cid:151) a efekt szybko zobaczysz na w‡asnych zdjŒciach(cid:133) (cid:149) Podstawy obs‡ugi programu (cid:149) Pos‡ugiwanie siŒ warstwami i maskami (cid:149) Zaznaczanie i malowanie (cid:149) Korekcja kolor(cid:243)w i stopnia jasno(cid:156)ci (cid:149) U¿ywanie filtr(cid:243)w i retusz obrazu (cid:149) Dopasowywanie i ‡„czenie fotografii (cid:149) Tworzenie obiekt(cid:243)w inteligentnych i (cid:156)cie¿ek (cid:149) Upublicznianie zdjŒ(cid:230) w internecie i ich drukowanie Dowiedz siŒ, co mo¿esz zrobi(cid:230), by Twoje zdjŒcia wreszcie zaczŒ‡y wygl„da(cid:230) tak, jak powinny. Ta ksi„¿ka mo¿e Ci w tym wydatnie pom(cid:243)c. Przekonaj siŒ, ¿e satysfakcja z dobrze wykonanego retuszu warta jest ka¿dej chwili po(cid:156)wiŒconej na poznawanie mo¿liwo(cid:156)ci Photoshopa CS3 CE! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Okno programu i jego elementy ............................................. 11 Interfejs programu .................................................................................... 11 Pasek menu .......................................................................................12 Przybornik ..........................................................................................1 Pasek opcji .........................................................................................15 Palety programu i panele dokowania .................................................16 Skróty klawiszowe (klawiaturowe) ............................................................2 Zmiana wyglądu okna programu ..............................................................25 Rozdział 2. Importowanie obrazu do programu .........................................28 Otwieranie obrazu i elementy jego okna ..................................................28 Otwieranie obrazu za pomocą polecenia Otwórz ostatnie .................1 Skanowanie obrazów — jak to zrobić w Photoshopie? ............................2 Otwieranie zdjęć z aparatu cyfrowego w Photoshopie .............................4 Importowanie klatek materiału wideo .......................................................5 Rozdział 3. Obraz w Photoshopie .............................................................8 Kolory obrazu — wprowadzenie ...............................................................8 Rozmiar obrazu ........................................................................................42 Zmiana rozmiaru obrazu na potrzeby druku.......................................4 Zmiana rozmiaru obrazu ....................................................................45 Zapisywanie zmian wprowadzonych w obrazie ........................................46 Zapisywanie zmian za pomocą polecenia Zapisz ..............................46 Zapisywanie zmian za pomocą polecenia Zapisz jako.......................47  Photoshop CS3 PL. Ilustrowany przewodnik Wybrane formaty wykorzystywane do zapisu obrazu w Photoshopie....................................................................................48 Kopiowanie i wklejanie .............................................................................51 Rozdział 4. Nawigacja w Photoshopie ......................................................52 Procentowy widok okna ............................................................................52 Powiększanie i pomniejszanie widoku za pomocą narzędzia Lupka oraz skrótów klawiszowych ................................................5 Paleta Nawigator ................................................................................55 Narzędzie Rączka ..............................................................................56 Szybkie uzyskiwanie 100-procentowego powiększenia obrazu .........57 Dopasowywanie powiększenia obrazu do rozmiaru okna programu ..............................................................................57 Wyświetlanie siatki w oknie obrazu ....................................................57 Rozdział 5. Malowanie ..............................................................................59 Wybór koloru narzędzia i tła .....................................................................60 Okno Próbnik kolorów oraz paleta Próbki ..........................................60 Paleta Kolor ........................................................................................62 Ołówek......................................................................................................6 Pędzel.......................................................................................................66 Tworzenie własnego pędzla z obrazu ................................................68 Rozdział 6. Warstwy i maski ......................................................................69 Warstwy i ich rodzaje ................................................................................69 Zaznaczanie warstw .................................................................................71 Zmiana kolejności ułożenia warstw w palecie Warstwy ...........................74 Tworzenie nowej warstwy .........................................................................76 Zamiana warstwy Tło w zwykłą warstwę rastrową i odwrotnie .................77 Zmiana nazwy warstwy ............................................................................78 Zmiana krycia warstwy .............................................................................79 Kopiowanie zawartości wybranej warstwy na nową warstwę ...................81 Ukrywanie warstw .....................................................................................82 4 Spis treści Sposoby łączenia warstw .........................................................................84 Blokowanie przezroczystych pikseli .........................................................86 Blokowanie położenia warstwy .................................................................87 Tryby mieszania .......................................................................................88 Usuwanie warstwy ....................................................................................90 Maski ........................................................................................................91 Warstwy dopasowania ..............................................................................94 Maski przycinające ...................................................................................97 Rozdział 7. Zaznaczanie obrazu i jego wybranych fragmentów .....................100 Zaznaczanie całego obrazu....................................................................101 Zaznaczanie elementów znajdujących się na wybranej warstwie ..........102 Narzędzia do zaznaczania elementów o regularnych kształtach ...........10 Narzędzia do zaznaczania elementów o kształtach nieregularnych ......104 Lasso ................................................................................................104 Lasso wielokątne ..............................................................................105 Lasso magnetyczne .........................................................................105 Zaznaczanie poprzez kliknięcie ..............................................................106 Zaznaczanie przez pocieranie ................................................................108 Modyfikowanie zaznaczenia — polecenie Popraw krawędź .................. 110 Szybka maska ........................................................................................ 11 Włączanie trybu Szybka maska i jego okno dialogowe .................... 11 Zamalowywanie wybranych obszarów obrazu ................................. 114 Zakończenie pracy w trybie Szybka maska i utworzenie zaznaczenia ............................................................ 116 Odwracanie zaznaczenia ....................................................................... 117 Usuwanie zaznaczenia ........................................................................... 118 Odzyskiwanie usuniętego zaznaczenia .................................................. 119 Zapisywanie i wczytywanie zaznaczenia................................................120 Rozdział 8. Cofanie wykonanych czynności ............................................121 Polecenie Cofnij......................................................................................122 Paleta Historia ........................................................................................12 5 Photoshop CS3 PL. Ilustrowany przewodnik Rozdział 9. Korekcja kolorów i stopnia jasności obrazu ..........................126 Histogram ...............................................................................................127 Automatyczna korekcja kolorów i jasności .............................................129 Auto-kolor .........................................................................................129 Auto-kontrast ....................................................................................130 Auto-poziomy ...................................................................................131 Jasność/Kontrast ....................................................................................132 Ekspozycja .............................................................................................13 Barwa/Nasycenie....................................................................................135 Poziomy ..................................................................................................137 Krzywe ....................................................................................................139 Filtry fotograficzne ..................................................................................142 Balans kolorów .......................................................................................14 Zamiana obrazu kolorowego w czarno-biały ..........................................145 Czarno-biały .....................................................................................145 Zmniejsz nasycenie ..........................................................................146 Wariacje ..................................................................................................147 Rozdział 10. Narzędzia do retuszu obrazu .............................................149 Stempel ..................................................................................................149 Paleta Powiel źródło .........................................................................151 Narzędzia z grupy Gumka ......................................................................157 Gumka ..............................................................................................157 Gumka tła .........................................................................................158 Łatka .......................................................................................................159 Punktowy pędzel korygujący ..................................................................160 Czerwone oczy .......................................................................................162 Rozdział 11. Filtry i wykorzystywanie ich możliwości do edycji obrazu .......16 Okno Galeria filtrów ................................................................................164 Filtry artystyczne .....................................................................................168 Filtry korygujące .....................................................................................171 Korekcja zniekształceń obrazu .........................................................171 Usuwanie szumów za pomocą filtra Redukcja szumu .....................176 6 Spis treści Wyostrzanie obrazu za pomocą filtra Inteligentne wyostrzenie ............................................................ 179 Korekcja z zachowaniem perspektywy............................................ 181 Filtry do zadań specjalnych ................................................................... 185 Inteligentne filtry .................................................................................... 187 Łagodzenie efektu uzyskanego za pomocą filtra................................... 189 Rozdział 12. Modyfikacja obrazu ............................................................190 Zmiana rozmiaru obszaru roboczego .................................................... 190 Obracanie obrazu .................................................................................. 192 Obracanie obrazu o dowolny kąt ........................................................... 19 Odbijanie obrazu ................................................................................... 195 Przekształcenie swobodne .................................................................... 197 Wyginanie obrazu .................................................................................. 199 Narzędzie do przesuwania elementów obrazu ...................................... 202 Kadrowanie obrazu................................................................................ 20 Kadrowanie i prostowanie kilku obrazów jednocześnie .................. 204 Rozdział 13. Dopasowywanie i łączenie obrazów ................................. 205 Miksowanie dwóch obrazów .................................................................. 205 Łączenie obrazów w panoramy i polecenie Auto-mieszanie warstw.......................................................................... 209 Dopasowywanie kolorów między obrazami ........................................... 212 Rozdział 14. Automatyzacja operacji ..................................................... FTP Tworzenie i nagrywanie operacji .......................................................... FTP Dogrywanie do operacji dalszych czynności ................................... FTP Odtwarzanie operacji ............................................................................. FTP Odtwarzanie operacji na pojedynczym pliku ................................... FTP Odtwarzanie zadań na grupie plików .............................................. FTP Zapisywanie i wczytywanie plików operacji ........................................... FTP Rozdział 15. Obiekty inteligentne ........................................................... FTP Co to takiego? ....................................................................................... FTP Zamiana obrazu w Obiekt inteligentny .................................................. FTP 7 Photoshop CS3 PL. Ilustrowany przewodnik Zamiana Obiektu inteligentnego w zwykłą warstwę .............................. FTP Powielanie Obiektu inteligentnego ........................................................ FTP Skalowanie obrazu z użyciem Obiektów inteligentnych ........................ FTP Zastępowanie obrazu znajdującego się na warstwie typu Obiekt inteligentny innym obrazem ............................................................ FTP Edycja obrazów zamienionych w Obiekty inteligentne .................... FTP Rozdział 16. Ścieżki ............................................................................... FTP Czym są ścieżki? ................................................................................... FTP Budowa ścieżek, ich tworzenie i zapisywanie ....................................... FTP Zaznaczanie ścieżek ............................................................................. FTP Przesuwanie ścieżek ............................................................................. FTP Modyfikacja kształtu ścieżki................................................................... FTP Malowanie wzdłuż ścieżki...................................................................... FTP Tworzenie ze ścieżki zaznaczenia......................................................... FTP Tworzenie ścieżki z zaznaczenia........................................................... FTP Rozdział 17. Kształty w Photoshopie i ich wypełnianie .......................... FTP Tworzenie kształtów .............................................................................. FTP Tworzenie nowych kształtów własnych ........................................... FTP Modyfikowanie kształtów ....................................................................... FTP Wypełnianie kształtów ........................................................................... FTP Kolor ................................................................................................ FTP Gradient........................................................................................... FTP Wzorek ............................................................................................ FTP Rozdział 18. Tekst w Photoshopie ......................................................... FTP Wstawianie tekstu.................................................................................. FTP Przesuwanie tekstu ............................................................................... FTP Edycja tekstu ......................................................................................... FTP Formatowanie znaków........................................................................... FTP Wyginanie tekstu ................................................................................... FTP Zamiana tekstu w kształt ....................................................................... FTP Obrysowywanie tekstu........................................................................... FTP 8 Spis treści Umieszczanie tekstu na ścieżce............................................................ FTP Umieszczanie tekstu we wnętrzu kształtu ............................................. FTP Rozdział 19. Prezentowanie obrazów światu ......................................... FTP Drukowanie obrazów ............................................................................. FTP Zabezpieczanie zdjęć przed kradzieżą praw autorskich ....................... FTP Umieszczanie znaku wodnego w obrazie ....................................... FTP Odczytywanie znaku wodnego ........................................................ FTP Tworzenie prostej ramki wokół zdjęcia .................................................. FTP Tworzenie internetowej galerii zdjęć ...................................................... FTP Eksport obrazów o pełnej rozdzielczości do internetu — Zoomify ........ FTP Autorzy zdjęć ........................................................................................ 214 Skorowidz .............................................................................................. 216 9 Rozdział 3. Obraz w Photoshopie Kolory obrazu — wprowadzenie Każdy obraz (pochodzący z aparatu cyfrowego, ze skanera czy od podstaw stworzony w Photoshopie), który otwo- rzysz w Photoshopie, to mapa bitowa, czyli taka prostokątna matryca składają- ca się z punktów, które mają różne kolo- ry i odcienie. Każdy taki punkt o okre- ślonym kolorze i odcieniu nazywany jest pikselem. Jeśli chcesz dokładanie przyjrzeć się pikselom tworzącym obraz, powiększ widok w oknie obrazu (o tym, jak to zrobić dowiesz się z rozdziału 4.), a wówczas każdy z jego pikseli stanie się doskonale widoczny. Na rysunku   3.1  po powiększeniu obrazu ośmiokrotnie mo- żemy dokładnie zobaczyć każdy z pikse- li tworzących obraz. W świecie grafiki komputerowej niezwy- kle ważna jest umiejętność precyzyjnego określania, o jakim kolorze mówimy. Nie można po prostu powiedzieć, że mamy na myśli kolor czerwony, ponieważ to nic nie znaczy. Każdy może mieć na myśli inny odcień koloru czerwonego. Doskonałym przykładem tego jest fakt, że na każdym monitorze kolory tego sa- mego obrazu mogą wyglądać zupełnie inaczej. Istnieje kilka sposobów, za po- mocą których możemy sprecyzować, jaki kolor mamy na myśli. Pierwszy z nich polega na przedstawianiu koloru za po- mocą trzech składowych: R (ang. Red), G (ang. Green) oraz B (ang. Blue). Nosi on nazwę modelu RGB. O co w tym chodzi? Zauważ, że każdy z kolorów tęczy można uzyskać poprzez zmiesza- nie w odpowiednich proporcjach trzech kolorów podstawowych, tj. czerwonego, zielonego oraz niebieskiego. W zależno- ści od tego, jak dużo jest danego skład- nika, np. czerwonego, w danym kolorze, taki kolor otrzymamy. Kolor, w którym tworzące go wartości R, G oraz B wyno- szą 0, jest kolorem czarnym. Kolor, któ- ry powstał z połączenia wszystkich barw podstawowych jest kolorem białym (lub 38 Rozdział 3. Obraz w Photoshopie 8:1   3.1  szarym)   3.2  . Ten tryb opisywania barw cieszy się największym powodzeniem wśród grafików komputerowych. Informacja o kolorze może być również zapisywana w postaci czterech składo- wych: koloru czarnego i kolorów pochod- nych — czyli takich, które zmieszane ze sobą dają kolor podstawowy   3.3  . System ten wykorzystywany jest najczęściej przez drukarzy i nosi nazwę CMYK. Tutaj każda barwa opisywana jest za pomocą czterech składowych: cyjanu — C (ang. Cyan), magenty — M (ang. Magenta), żółtego — Y (ang. Yellow) oraz czarnego — K (ang. BlacK). W drukarni każdy wy- R C G B Y M RGB   3.2   CMYK   3.3   39 Photoshop CS3 PL. Ilustrowany przewodnik brany kolor uzyskuje się poprzez nałoże- nie na siebie w odpowiednich proporcjach tych czterech rodzajów farb, stąd ten spo- sób opisu koloru obrazów przygotowy- wanych na potrzeby druku cieszy się dużą popularnością. Niektóre kolory można uzyskać zarówno w modelu RGB, jak i CMYK, ale często zdarza się tak, że pewne kolory można uzyskać w jednym z trybów, ale nie są one dostępne w drugim. Możesz to zo- baczyć, studiując obrazek zamieszczony poniżej   3.4  . Kolory objęte białą ramką można uzyskać w trybie RGB, te objęte czarną ramką w CMYK, natomiast kolo- ry objęte szarą ramką — w trybie Lab. Obrazy w modelu RGB charakteryzują się większym nasyceniem, a te w modelu CMYK są bardziej „wypłukane”.   3.4   Jeszcze innym sposobem opisywania koloru jest model HSB, stosowany naj- częściej przez plastyków. Kolor określa- my tutaj za pomocą trzech składowych. 40 Pierwsza to H (czyli ang. Hue — barwa), określająca barwę, druga to S (czyli ang. Saturation — nasycenie), za pomocą której określa się stopień nasycenia bar- wy, natomiast ostatnią jest B (czyli ang. Brightness — jasność), umożliwiająca określenie poziomu jasności. Kiedy poznasz okno dialogowe Próbnik kolorów (Color Picker), które wykorzy- stuje się do zmiany koloru narzędzia lub tła, zobaczysz w nim pola, w których można wprowadzić odpowiednie warto- ści charakteryzujące wybrany kolor. Program Photoshop daje możliwość kon- wertowania, wyświetlania i przeprowa- dzania edycji obrazu w jednym z kilku trybów kolorów, tj. RGB (RGB), CMYK (CMYK), Skala szarości (Grayscale), Kolory indeksowane (Indexed Color) czy Lab (Lab Color). W tym celu należy wybrać polecenie Obraz/Tryb (Image/ Mode) i na liście kliknąć wybrany tryb koloru. O trybach RGB i CMYK już trochę zostało powiedziane. Dodam jedynie, że większość obrazów otwieranych w Photoshopie będzie zapisanych w try- bie RGB. Przekształcając obraz zapisany w trybie RGB na tryb CMYK (przygo- towując go np. do druku), zauważysz, że barwy, które były nasycone, zostaną przytłumione. Tryb RGB daje możliwość korzystania ze wszystkich narzędzi, fil- trów i poleceń w programie Photoshop, czego nie można powiedzieć o obrazach zapisanych np. w trybie CMYK. W tym przypadku dla takich obrazów niektóre polecenia stają się niedostępne. Rozdział 3. Obraz w Photoshopie Wskazówka Aby podejrzeć szybko, jak obraz w trybie RGB będzie wyglądał, gdy zamienimy go w CMYK, zastosuj skrót klawiszowy Ctrl+Y. Tryb Skala szarości (Grayscale) to tryb, w którym każdy piksel może mieć kolor czarny, biały lub jeden z odcieni szarości. Zamiany na ten tryb dokonuje się naj- częściej wtedy, gdy mamy do czynienia z obrazem w trybie RGB, który chcemy umieścić w internecie (zależy nam więc na tym, aby plik miał niewielkie rozmia- indeksowane ry), a nie zależy nam na zachowaniu in- formacji o kolorze. Tryb Kolory (Indexed Color) wykorzystuje się wtedy, gdy za- mierzamy przenieść obraz do programu służącego do tworzenia publikacji mul- timedialnych. Tryb Lab (Lab Color) — jeden z cie- kawszych i niezwykle przydanych pod- czas edycji obrazu — powstał z myślą o stworzeniu możliwości ujednolicenia odwzorowania kolorów przez urządze- nia wyjściowe. Nie jest to tryb, którym powinni bawić się początkujący użyt- kownicy Photoshopa, dlatego nie zosta- nie omówiony w tej książce. 41 Photoshop CS3 PL. Ilustrowany przewodnik Rozmiar obrazu Aby zapoznać się z rozmiarami obra- zu, należy po otwarciu go w programie Photoshop skorzystać z okna dialogo- wego Rozmiar obrazu (Image Size)   3.5  , które stanie się dostępne po wybraniu polecenia Obraz/Rozmiar obrazu (Image/ Image Size).   3.5   Wskazówka Okno Rozmiar obrazu (Image Size) można wywołać również poprzez kliknięcie pra- wym przyciskiem myszy paska tytułowego okna obrazu i wybranie z listy opcji Rozmiar obrazu (Image Size). Okno Rozmiar obrazu (Image Size) po- dzielone jest na dwie części. W pierw- szej z nich (Wymiary w pikselach [Pixel Dimensions]) — znajdziesz informacje na temat rozmiaru obrazu wyrażonego 42 w pikselach, a w drugiej (Rozmiar do- kumentu [Document Size]) na temat fi- zycznych rozmiarów aktywnego obrazu. Rozmiary obrazu wyrażane są za pomocą takich wielkości jak Szerokość (Width) i Wysokość (Height) oraz Rozdzielczość (Resolution). W polach: Szerokość (Width) i Wysokość (Height) wpisujemy wartości dotyczące szerokości oraz wy- sokości obrazu zgodnych z naszymi po- trzebami (w zależności od części okna, w której się znajdują, są one wyrażone albo w pikselach, albo za pomocą jednej z siedmiu jednostek miary). W przypad- ku wspomnianych pól określających fi- zyczne wymiary obrazu, aby ułatwić so- bie pracę, wskaż centymetr jako jednost- kę, w jakiej wyrazisz te wielkości. Jeśli jednostka ta nie jest widoczna w okien- ku obok, wybierz ją z listy. Parametr Rozdzielczość (Resolution) odgrywa bardzo ważną rolę podczas przygotowy- wania obrazu do druku. W przypadku obrazów widzianych na monitorze nie ma większego znaczenia. Największy problem początkującym użytkownikom programu może spra- wiać kolejność postępowania podczas zmiany rozmiaru obrazu oraz zapamię- tanie wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi polami. Wiele zależy od tego, w jakim celu chcemy zmienić rozmiar obrazu. Rozdział 3. Obraz w Photoshopie Zmiana rozmiaru obrazu na potrzeby druku Jeśli chcemy zmienić rozmiar obrazu na potrzeby druku, zaczynamy od określe- nia w oknie Rozmiar obrazu (Image Size) właściwej rozdzielczości obrazu. Często pojęcie rozdzielczości jest źle rozumia- ne, ponieważ w języku potocznym uży- wa się go na określenie trzech różnych wielkości. Załóżmy, że wykonaliśmy aparatem cyfrowym zdjęcie o szerokości 1600 i wysokości 1200 pikseli. Zwykle mówimy wówczas, że wykonaliśmy zdjęcie o rozdzielczości 1600x1200 pikseli, a powinniśmy powiedzieć, że wykonaliśmy zdjęcie o rozmiarach 1600x1200 pikseli. Wielkość zdjęcia opisana w pikselach charakteryzuje je w sposób jednoznaczny. Od niej zależy, ile miejsca na dysku zajmie obraz. Rozdzielczość obrazu (zdjęcia) jest na- tomiast parametrem opisującym jego „gęstość”. Rozdzielczość obrazu wyra- żana jest w pikselach na cal i wpływa na wielkość obrazu wyrażoną w calach. Jeśli dla naszego przykładowego zdjęcia mającego 1600 pikseli szerokości usta- wimy rozdzielczość 100 pikseli na cal (100 ppi czyli 100 pixels per inch), to będzie ono miało szerokość 16 cali. Jeśli ustawimy rozdzielczość na 200 ppi, sze- rokość wyniesie jedynie 8 cali. Najczęściej wystarcza wartość od 150 do 300 ppi. Nie możemy jednak od razu wprowadzić jej do pola o nazwie Rozdzielczość (Resolution). Dlaczego? Generalnie zasada pracy z oknem pole- ga na tym, że najpierw zajmujemy się zaznaczeniem lub usuwaniem zazna- czenia opcji znajdujących się w jego dolnej części, a następnie przechodzi- my do modyfikowania zawartości pól w częściach związanych z rozmiarami obrazu. Postąpmy zatem zgodnie ze wspomnianą zasadą. Najpierw w otwartym oknie dialo- gowym usuwamy zaznaczenie opcji Przeprowadź ponownie próbkowanie obrazu (Resample Image). W ten spo- sób wyłączamy mechanizm ponownego próbkowania obrazu, co mogłoby spo- wodować pogorszenie jakości i ostrości zdjęcia. Kiedy zaznaczenie tej opcji jest usunięte, część okna, w której znajdują się informacje na temat rozmiaru obrazu wyrażonego w pikselach, staje się nieak- tywna. Oznacza to, że zmiany wartości w polach Szerokość (Width) i Wysokość (Height) oraz Rozdzielczość (Resolution) nie spowodują zmian w ilości pikseli tworzących obraz — jakość zostanie za- chowana   3.6  .  3.6   Dopiero teraz możemy zająć się zmianą rozdzielczości i rozmiarów obrazu. W polu Rozdzielczość (Resolution) wid- nieje jakaś wartość. Jeśli jest to obraz pochodzący z aparatu cyfrowego, za- 43 Photoshop CS3 PL. Ilustrowany przewodnik pewne wynosi ona 72 ppi , gdyż jest to standardowa rozdzielczość takich obra- zów. Wprowadź w polu Rozdzielczość (Resolution) wartość określającą roz- dzielczość odpowiednią na potrzeby druku, np. 300 ppi. W tym momencie rozmiary fizyczne obrazu uległy zmniej- szeniu   3.7  .   3.7   Wskazówka Pojęcia rozdzielczość używamy także do opisania możliwości drukarki. Wyrażamy ją wtedy w punktach na cal wydruku (dpi — ang. dots per inch). Rozdzielczość wy- rażona w dpi nie jest tożsama z rozdziel- czością wyrażoną w ppi. Zapamiętaj, że rozdzielczość wyrażona w pikselach na cal (ppi) opisuje obraz (zdjęcie), a rozdziel- czość wyrażona w punktach na cal (dpi) jest cechą drukarki. Jeśli rozmiary obrazu nadal są zbyt duże, zaznacz opcję Przeprowadź ponownie próbkowanie obrazu (Resample Image) i w polu na samym dole okna wybierz jedną z opcji określających sposób prób- kowania. Na potrzeby druku wystarczy wybrać Dwusześcienna (najlepsze do wy- 44 Wskazówka Zwiększenie rozdzielczości powoduje zmniej- szenie fizycznych rozmiarów obrazu, nato- miast zmniejszenie rozdzielczości powoduje ich zwiększenie. gładzania gradientów) (Bicubic (best for smooth gradients)) lub Dwusześcienna (wyostrzenie, najlepsze do redukcji) (Bicubic Sharper (best for reduction)). Zaznacz opcję Zachowaj proporcje (Constrain Proportions) i Skaluj sty- le (Scale Styles). Wprowadź w polu Szerokość (Width) lub Wysokość (Height) w sekcji Rozmiar dokumentu (Document Size) odpowiednią wartość. W wyniku tej operacji rozdzielczość obrazu nie zmieniła się, zmieniły się natomiast jego fizyczne rozmiary oraz wymiary w pik- selach   3.8  . Na koniec kliknij OK. Informacja o ilości miejsca na dysku, jakie zajmował plik z obrazem przed zmianą jego rozmiarów i po jej przeprowadzeniu   3.8   Wybór metody próbkowania Rozdział 3. Obraz w Photoshopie Zmiana rozmiaru obrazu Oto w jaki sposób zmieniamy rozmia- ry obrazu w sytuacji, gdy rozdzielczość nie ma dla nas znaczenia. Na początek zaznaczamy opcję Przeprowadź po- nownie próbkowanie obrazu (Resample Image), a następnie Zachowaj propor- cje (Constrain Proportions). W sekcji Wymiary w pikselach (Pixel Dimensions) widoczne są aktualne wymiary obra- zu   3.9  . Następnie w polu Wysokość (Height) lub Szerokość (Width) wprowadź wartość określającą nową wysokość lub szerokość obrazka, wyrażoną w pikse- lach   3.10  . Zauważ, że wartość w drugim z pól (w tym, w którym nie wprowadziłeś nowej wartości) została automatycznie dopasowana przez program w celu za- chowania symetrii. Stało się tak dlatego, że w oknie dialogowym zaznaczona jest opcja Zachowaj proporcje (Constrain Proportions). Kliknij OK. Aktualne wymiary obrazu wyrażone w pikselach Nowe wymiary obrazu. Zmiana wartości w jednym z pól spowodowała automatyczną zmianę wartości w drugim z pól.   3.9     3.10   45 Photoshop CS3 PL. Ilustrowany przewodnik Zapisywanie zmian wprowadzonych w obrazie Warto, aż do znudzenia, przypominać o zapisywaniu plików. Jeśli tego nie zrobisz, Twoja praca i trud mogą pójść na marne, gdyż wszystko, czego nie zapiszesz, zostanie utracone. Mówiąc o zapisywaniu obrazu, należy wziąć pod uwagę trzy sytuacje. Pierwsza to taka, w której tworzymy nowe okno obrazu za pomocą polecenia Plik/Nowy (File/ New), a następnie po zakończeniu prac chcemy zapisać ich efekt. Druga to taka, w której chcemy po prostu uaktualnić obraz wcześniej już zapisany na dysku bez zmiany jego nazwy i formatu zapi- su. Trzecia polega na tym, że zapisujemy obraz poddawany modyfikacji, stosując nową nazwę i/lub nowy format, ale nie powodujemy tym samym zmian w ory- ginalnym obrazie. Zapisywanie zmian za pomocą polecenia Zapisz Polecenie Zapisz (Save) dostępne jest w menu Plik (File), a jego użycie po- woduje nadpisanie oryginalnego obrazu. Stosuj je wtedy, gdy: l Masz do czynienia z plikiem, który już wcześniej został zapisany na dysku, a Ty chcesz w trakcie pracy progra- mu na bieżąco zapisywać wprowa- dzane w nim zmiany. l Chcesz zapisać efekty swojej pracy przeprowadzonej w nowo utworzo- nym oknie obrazu. Wówczas zosta- nie otwarte okno dialogowe Zapisz jako (Save As) — zobacz następny podrozdział. Wskazówka Zamiast polecenia Plik/Zapisz (File/Save) możesz użyć skrótu klawiszowego Ctrl+S. Uwaga Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwią- zaniem w przypadku nowo tworzonego okna obrazu jest zapisanie go zaraz po jego utworzeniu, a następnie zapisywanie co jakiś czas wprowadzanych do niego zmian za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+S. Zwlekanie z zapisaniem pliku do czasu, kiedy uzyskamy finalną, satysfakcjonują- cą nas wersję obrazu, jest niebezpieczne, gdyż w każdej chwili (z powodu braku prą- du, awarii sprzętu czy zawieszenia progra- mu) dane mogą zostać utracone. 46 Rozdział 3. Obraz w Photoshopie Zapisywanie zmian za pomocą polecenia Zapisz jako Polecenie Zapisz jako (Save As) możemy zastosować w tych samych sytuacjach co polecenie Zapisz (Save), jednak efekt, jaki uzyskamy, będzie nieco inny. Otóż jego użycie powoduje zapisanie obrazu z wprowadzonymi do niego zmianami w nowym oknie dokumentu, którego na- zwę i format zapisu ustalamy sami, ale nie powoduje zapisania zmian w orygi- nalnym obrazie (obraz oryginalny nie zostaje nadpisany). Na początek wybierz polecenie Plik/Zapisz jako (File/Save As). W otwartym oknie dialogowym 3.11 w polu Zapisz w1 (ang. Save in) wybierz z listy opcję określającą miej- sce na dysku, w którym chcesz zapisać obraz. W polu Nazwa pliku (ang. File name) wpisz nazwę pliku, a polu Format wybierz format zapisu (więcej na temat formatów przeczytasz w dalszej części rozdziału). Kliknij przycisk Zapisz (ang. Save). W tym momencie powinno poja- wić się jeszcze okno dialogowe zawie- rające opcje zapisu w wybranym przez Ciebie formacie (będzie o tym mowa w dalszej części rozdziału). Kiedy usta- wisz w nim wszystkie parametry i klik- niesz OK, obraz zostanie zapisany pod nową nazwą.   3.11   1 Polskie nazwy są dostępne w angielskojęzycznej wersji programu Photoshop CS3 tylko wtedy, gdy korzy- stasz z systemu operacyjnego Windows w polskiej wersji językowej. Dla tych, którzy korzystają z systemu operacyjnego Windows w wersji angielskojęzycznej, w nawiasach podaję angielskie nazwy opcji. 47 Photoshop CS3 PL. Ilustrowany przewodnik Wybrane formaty wykorzystywane do zapisu obrazu w Photoshopie Photoshop pozwala zapisywać obraz przy użyciu jednego z 25 formatów pli- ków. Jakie korzyści płyną ze zmiany formatu? Wybierając odpowiedni for- mat, możemy np. zmniejszyć rozmiary pliku. Innym powodem może być zamiar otwarcia obrazu utworzonego w innym programie obsługiwanym przez system Windows. Najbardziej popularne for- maty to: PSD (własny format programu Photoshop), JPEG, GIF, TIFF oraz BMP. Krótka charakterystyka pozwoli Ci zapo- znać się z nimi i wybrać ten właściwy. l PSD — to własny format Photoshopa. Jest on przeznaczony głównie do ob- sługi w Photoshopie, chociaż pliki tego typu mogą być otwierane rów- nież w innych programach graficz- nych, np. Paint Shop Pro. W takiej sytuacji jednak należy się liczyć z tym, że jeśli obraz złożony jest z kilku warstw, to po otwarciu go w PSP war- stwy wektorowe zostaną zamienione w rastrowe. Jeśli obrazek utworzony w Photoshopie chcesz przenieść do in- nego programu i nie ma konieczności, aby warstwy tworzące obraz zostały zachowane, spłaszcz go, a następnie zapisz w formacie TIFF, JPEG lub innym z omówionych. Jeśli chcesz nadal pracować nad nim w programie Photoshop, to format PSD daje moż- liwość zapisania wszystkich warstw tworzących obraz. Wybieraj ten format 48 również wtedy, gdy przewidujesz, że edycja obrazu będzie wymagała wie- lokrotnego otwierania go, zapisywania zmian i zamykania. Dzięki niemu wie- lokrotne powtarzanie tych czynności nie spowoduje utraty jakości obrazu. l JPEG — format ten, chyba najpopu- larniejszy, stosuje się najczęściej do zapisywania obrazów w skali szarości oraz kolorowych zdjęć w trybie RGB lub CMYK. Nadaje się do kompresji obrazów (czyli zmiany ich rozmia- rów), w których różnica kolorów po- między sąsiadującymi pikselami jest niewielka. Przykładem takich obrazów są fotografie. Po wybraniu tego forma- tu zostanie otwarte okno dialogowe Opcje JPEG (JPEG Options)   3.12  . Najważniejszą jego opcją jest Jakość (Quality), która wpływa na stopień kompresji obrazka.   3.12   Rozdział 3. Obraz w Photoshopie Wskazówka Im wyższą wartość parametru Jakość (Quality) wybierzesz, tym jakość obrazu będzie lepsza, ale będzie on miał jednocześnie większe rozmiary. Nie chodzi tu o jego rozmiary fizyczne, lecz o ilość miejsca zajmowanego przez niego na dysku komputera. Mimo to niemal zawsze zalecam stosowanie wartości 10 lub większej. Nawet jeśli zastosujesz mniejszą war- tość kompresji, np. Niska (Low), format JPEG umożliwi Ci zachowanie znacznie większej ilości wolnego miejsca na dys- ku niż inny format, który nie jest oparty na kompresji JPEG. Wadą tego forma- tu jest to, że wielokrotne zapisywanie zmian w oknie obrazu, jego zamykanie i ponowne otwieranie powoduje utratę jakości obrazu. To samo może spowo- dować stosowanie niskich wartości pa- rametru Jakość (Quality) w oknie Opcje JPEG (JPEG Options). W wyniku dużej kompresji obrazu może pojawić się zja- wisko nazywane pikselizacją, widoczne na rysunku   3.13  . Po prawej widać ory- ginalne zdjęcie, zaś po lewej obraz pod- dany kompresji, którego jakość uległa znacznemu pogorszeniu, z widocznymi poszczególnymi pikselami.   3.12   49 Photoshop CS3 PL. Ilustrowany przewodnik l GIF — najczęściej wykorzystuje się go do zmniejszania rozmiarów plików, aby można było je szybciej wysyłać za pomocą modemu. Zastosowanie znajduje on np. w plikach umieszcza- nych na stronach internetowych. Pliki o mniejszych rozmiarach są szybciej wczytywane. Kompresja wiąże się tutaj z ograniczeniem liczby kolorów do 256 — czasem jest to zupełnie wy- starczające. Upewnij się, czy w oknie dialogowym Kolory indeksowane (Indexed Color), które pojawi się, jeśli wybierzesz ten właśnie format, zosta- ła zaznaczona opcja Przezroczystość (Transparency). Umożliwi to ogląda- nie przezroczystych obszarów pod- czas oglądania obrazu w przeglądarce internetowej. W przypadku pozosta- łych parametrów najlepiej pozostaw wartości wpisane automatycznie. l TIFF — jest to format obsługiwa- ny przez największą liczbę progra- mów. Możesz w nim — tak samo jak w przypadku formatu PSD — zapi- sywać obrazy składające się z więcej niż jednej warstwy. Zapisując obraz w tym formacie, musisz liczyć się z tym, że jego waga będzie większa, niż gdybyś zapisał go w formacie JPEG, ale też jego jakość będzie dużo lepsza. Osobom początkującym po- lecam pozostawienie w oknie Opcje TIFF (TIFF Options) ustawień pro- ponowanych przez program. l BMP — mapa bitowa systemu Windows. Znajduje zastosowanie podczas tworzenia ilustracji do pli- ków pomocy, a także tzw. tapet ekra- nu Windows (czyli obrazów tła). Podczas zapisywania obrazu w for- macie BMP pojawi się okno dialo- gowe. Pamiętaj, aby w polu Format pliku (File Format) zaznaczyć opcję Windows. Chcemy bowiem, aby był to obraz współgrający z systemem Windows i kompresją. 50 Rozdział 3. Obraz w Photoshopie Kopiowanie i wklejanie Można zadać pytanie, po co właści- wie uczyć się kopiowania i wklejania. Odpowiedź jest prosta. Program Pho­ toshop służy do tworzenia grafiki i ma- lowania. Bardzo często prace, które są tworzone za jego pomocą, powstają w wy- niku korzystania z wielu obrazów. Są one dobierane w zależności od aktualnych potrzeb grafika (użytkownika programu) oraz modyfikowane w odpowiedni sposób za pomocą narzędzi dostępnych w progra- mie. Aby jednak grafik (użytkownik pro- gramu) mógł na nich pracować i wyko- rzystać je do stworzenia własnego dzieła, często musi je (lub ich elementy) najpierw skopiować, a następnie wkleić w odpo- wiednie miejsce. Nie sposób więc uniknąć wykonywania tych operacji! Aby skopiować zaznaczony obszar, nale- ży wybrać jedną z następujących metod: l Wybierz polecenie Edycja/Kopiuj (Edit/ Copy). l Użyj skrótu klawiszowego Ctrl+C. Aby wkleić do nowego obrazu skopiowa- ny i przechowywany w schowku obraz lub jego fragment, należy wybrać jedną z na- stępujących metod: l Wybierz polecenie Edycja/Wklej (Edit/ Paste). l Użyj skrótu klawiaturowego Ctrl+V. Wskazówka Istnieje jeszcze jedna metoda kopiowania i wklejania zaznaczonego obrazu do innego okna. Polega ona na tym, że po zaznaczeniu wybranego fragmentu naciskamy klawisz Alt i przecią- gamy zaznaczenie do nowego okna. 51
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS3 PL. Ilustrowany przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: