Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00148 003378 22410741 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener - książka
Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener - książka
Autor: , Liczba stron: 368
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1442-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj możliwości Photoshopa, aby Twoje obrazy przemawiały do wyobraźni

Photoshop CS3 od wielu już lat jest doskonałym i sprawdzonym narzędziem do profesjonalnego przetwarzania obrazów. Program umożliwia nie tylko techniczną obróbkę zdjęć i grafiki, które wykorzystywane są we wszelkiego rodzaju publikacjach, ale także pozwala na realizację własnych twórczych projektów. W wersji CS3 dodano wiele nowych funkcji (np. filtry inteligentne, zwiększenie obszaru roboczego czy ulepszone narzędzia do zaznaczania), które przede wszystkim umożliwiają niedostępne dotychczas sposoby obróbki, a jednocześnie ułatwiają użytkowanie.

'Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener' to Twój osobisty instruktor do nauki Photoshopa, który wprowadzi Cię krok po kroku -- w tempie, które sam sobie narzucisz -- w kolejne tajniki tego programu, co umożliwi posługiwanie się nim na poziomie profesjonalnym. Wykonując poszczególne ćwiczenia, nauczysz się komponować obraz przy użyciu obiektów inteligentnych, modyfikować jego barwy za pomocą warstw korekcyjnych, tworzyć obrazy do druku oraz animacje na potrzeby internetu i wideo. Krótko mówiąc, dzięki tej książce staniesz się zawodowcem.

'Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener' -- Twój osobisty instruktor, który nauczy Cię tworzyć lepiej i szybciej, a także wykorzystywać maksimum możliwości aplikacji i Twojej kreatywności!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener Autor: Jennifer Smith, AGI Creative Team T‡umaczenie: Zbigniew Wa(cid:156)ko ISBN: 978-83-246-1442-4 Tytu‡ orygina‡u: Dynamic Learning Photoshop CS3 Stron: 380 Poznaj mo¿liwo(cid:156)ci Photoshopa, aby Twoje obrazy przemawia‡y do wyobra(cid:159)ni (cid:149) Jak modyfikowa(cid:230) grafiki za pomoc„ styl(cid:243)w warstwy? (cid:149) Jak ‡„czy(cid:230) obrazy? (cid:149) Jak korzysta(cid:230) z narzŒdzi modu‡u Camera Raw? Photoshop CS3 od wielu ju¿ lat jest doskona‡ym i sprawdzonym narzŒdziem do profesjonalnego przetwarzania obraz(cid:243)w. Program umo¿liwia nie tylko techniczn„ obr(cid:243)bkŒ zdjŒ(cid:230) i grafiki, kt(cid:243)re wykorzystywane s„ we wszelkiego rodzaju publikacjach, ale tak¿e pozwala na realizacjŒ w‡asnych tw(cid:243)rczych projekt(cid:243)w. W wersji CS3 dodano wiele nowych funkcji (np. filtry inteligentne, zwiŒkszenie obszaru roboczego czy ulepszone narzŒdzia do zaznaczania), kt(cid:243)re przede wszystkim umo¿liwiaj„ niedostŒpne dotychczas sposoby obr(cid:243)bki, a jednocze(cid:156)nie u‡atwiaj„ u¿ytkowanie. (cid:132)Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener(cid:148) to Tw(cid:243)j osobisty instruktor do nauki Photoshopa, kt(cid:243)ry wprowadzi CiŒ krok po kroku (cid:151) w tempie, kt(cid:243)re sam sobie narzucisz (cid:151) w kolejne tajniki tego programu, co umo¿liwi pos‡ugiwanie siŒ nim na poziomie profesjonalnym. Wykonuj„c poszczeg(cid:243)lne (cid:230)wiczenia, nauczysz siŒ komponowa(cid:230) obraz przy u¿yciu obiekt(cid:243)w inteligentnych, modyfikowa(cid:230) jego barwy za pomoc„ warstw korekcyjnych, tworzy(cid:230) obrazy do druku oraz animacje na potrzeby internetu i wideo. Kr(cid:243)tko m(cid:243)wi„c, dziŒki tej ksi„¿ce staniesz siŒ zawodowcem. (cid:149) Dokowanie palet (cid:149) Stosowanie filtr(cid:243)w inteligentnych (cid:149) Wykorzystanie maski warstwy (cid:149) Modyfikowanie grafiki za pomoc„ styl(cid:243)w warstwy (cid:149) Korzystanie z programu Adobe Bridge (cid:149) £„czenie i poprawianie obraz(cid:243)w (cid:149) Zapisywanie pliku w formacie DNG (cid:149) Malowanie i retuszowanie (cid:149) Obiekty inteligentne (cid:149) Filtry (cid:149) Tworzenie animacji (cid:132)Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener(cid:148) (cid:151) Tw(cid:243)j osobisty instruktor, kt(cid:243)ry nauczy CiŒ tworzy(cid:230) lepiej i szybciej, a tak¿e wykorzystywa(cid:230) maksimum mo¿liwo(cid:156)ci aplikacji i Twojej kreatywno(cid:156)ci! Spis treści Wstęp Seria „Multimedialny trener” .................................................................13 Warunki wstępne ..................................................................................13 Wersje Photoshopa CS3 ........................................................................13 Wymagania systemowe ........................................................................13 Uruchamianie programu Adobe Photoshop CS3 ...................................14 Czcionki ................................................................................................15 Kopiowanie plików z lekcjami ...............................................................15 Przywracanie domyślnych ustawień Photoshopa .................................15 Zapisywanie ustawień kolorów w Photoshopie CS3 ..............................16 Przywracanie ustawień Photoshopa .....................................................16 Przywracanie zapisanych wcześniej ustawień kolorów .........................17 Kilka słów o ostrzeżeniach dotyczących kolorów ...................................17 Filmy instruktażowe ..............................................................................18 Przygotowania do oglądania filmów ....................................................18 Odtwarzanie filmów instruktażowych ..................................................18 Dodatkowe źródła wiedzy .....................................................................19 Obrazy prezentowane w książce ...........................................................20 Lekcja 1: Co nowego w Photoshopie CS3? Różne Photoshopy dla różnych użytkowników ......................................21 Przygotowania do lekcji ........................................................................22 Prosty w obsłudze interfejs ...................................................................22 Posługiwanie się nowym interfejsem ...................................................22 Dokowanie palet ...................................................................................22 Panele zunifikowanego interfejsu .........................................................24 Zrozumieć filtry inteligentne ................................................................25 Tworzenie profesjonalnych zaznaczeń za pomocą narzędzia Szybkie zaznaczanie .........................................................................27 Doskonalenie zaznaczeń za pomocą funkcji Popraw krawędź ...............29 Usprawnienia w tworzeniu kompozycji .................................................31 Udoskonalony moduł Camera Raw .......................................................32 Przetwarzanie plików zapisanych w wewnętrznym formacie aparatu ..32 Udoskonalony filtr Punkt zbiegu ...........................................................33 Photoshop CS3 a Photoshop CS3 Extended ...........................................34 Tworzenie animacji przy użyciu palety Animacja ..................................34 Komponowanie w trzech wymiarach i edytowanie tekstur ...................34 Pomiary w dwóch i trzech wymiarach ..................................................35 Spis treści 3 Spis treści Lekcja 2: Poznawanie Photoshopa CS3 Przygotowania do lekcji ........................................................................37 Oglądanie końcowego rezultatu ćwiczeń ..............................................38 Tworzenie panoramy ............................................................................39 Umieszczanie obrazu w otwartym już pliku ..........................................41 Stosowanie filtrów inteligentnych ........................................................43 Stosowanie kolejnego filtra ..................................................................44 Maskowanie filtrów inteligentnych .......................................................45 Wykorzystanie maski warstwy ..............................................................47 Stosowanie nowych technik zaznaczania ..............................................48 Narzędzie Szybkie zaznaczanie .............................................................48 Zapisywanie zaznaczenia ......................................................................49 Poprawianie krawędzi istniejącego zaznaczenia ...................................49 Tworzenie maski warstwy .....................................................................52 Tworzenie kształtu wektorowego .........................................................54 Wstawianie grafiki wykonanej w programie Adobe Illustrator .............57 Umieszczanie grafiki .............................................................................57 Modyfikowanie grafiki za pomocą stylów warstwy ..............................60 Dodawanie warstwy tekstowej .............................................................61 Korzystanie z nowej funkcji Zoomify .....................................................62 Lekcja 3: Zaznajamianie się z przestrzenią roboczą Photoshopa Przygotowania do lekcji ........................................................................65 Otwieranie dokumentu w programie Adobe Bridge ..............................66 Paleta Narzędzia ...................................................................................67 Narzędzia do zaznaczania .....................................................................68 Narzędzia do kadrowania i cięcia na plasterki .......................................68 Narzędzia do retuszowania i malowania ...............................................68 Narzędzia do rysowania i pisania ..........................................................69 Narzędzia do tworzenia notatek, przeprowadzania pomiarów i nawigacji ... 69 Narzędzia ukryte ...................................................................................70 Wyświetlanie obrazu ............................................................................71 Używanie narzędzia Lupka ...................................................................71 Używanie narzędzia Rączka ..................................................................73 Stosowanie różnych trybów ekranu ......................................................73 Używanie palet .....................................................................................77 Korzystanie z nowego systemu obsługi palet ........................................78 Wybieranie innych palet .......................................................................80 4 Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener Spis treści Rozwijanie palet ...................................................................................81 Dostosowywanie palet do własnych potrzeb i upodobań .....................81 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ..............................................83 Sprawdzian ...........................................................................................84 Lekcja 4: Korzystanie z programu Adobe Bridge Przygotowania do lekcji ........................................................................85 Czym jest Adobe Bridge? ......................................................................86 Nawigowanie w programie Bridge .......................................................86 Zarządzanie folderami w Adobe Bridge ................................................88 Dodawanie nowych pozycji do listy Ulubione .......................................90 Tworzenie i wyszukiwanie metadanych ................................................91 Stosowanie słów kluczowych ................................................................92 Otwieranie plików za pomocą programu Adobe Bridge ........................94 Narzędzia automatyzacji w programie Adobe Bridge ............................94 Narzędzia automatyzacji przejęte z Photoshopa: Stykówka ..................94 Narzędzia automatyzacji przejęte z Photoshopa: Internetowa galeria zdjęć .................................................................97 Zmienianie wyglądu programu ...........................................................100 Inne funkcje programu Bridge, z którymi warto się zapoznać .............100 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................102 Sprawdzian .........................................................................................102 Lekcja 5: Podstawy Photoshopa CS3 Przygotowania do lekcji ......................................................................103 Oglądanie końcowego rezultatu ćwiczeń ............................................104 Otwieranie potrzebnych dokumentów ................................................104 Ustalanie parametrów łączonych obrazów ..........................................105 Sprawdzanie rozdzielczości i rozmiarów obrazu ..................................105 Łączenie obrazów ...............................................................................107 Metoda kopiowania i wklejania ..........................................................107 Metoda przeciągania obrazu ...............................................................108 Modyfikowanie połączonych obrazów ................................................110 Dopasowywanie rozmiarów łączonych obrazów .................................110 Usuwanie tła .......................................................................................112 Znaczenie kolejności warstw ...............................................................113 Poprawianie krawędzi skopiowanych obrazów ...................................113 Dodawanie tekstu ...............................................................................115 Spis treści 5 Spis treści Zapisywanie plików ............................................................................116 Własności formatów ...........................................................................116 Wybór odpowiedniego formatu ..........................................................118 Zapisywanie pliku JPEG .......................................................................118 Zapisywanie wersji przeznaczonej do druku .......................................119 Dostosowywanie rozmiarów i rozdzielczości obrazu ...........................120 Zapisywanie pliku w formacie Photoshop PDF ....................................122 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................123 Sprawdzian .........................................................................................123 Lekcja 6: Poprawianie obrazów Przygotowania do lekcji ......................................................................125 Wybieranie ustawień koloru ...............................................................126 Otwieranie pliku .................................................................................127 Dlaczego należy pracować w trybie RGB .............................................128 Odczytywanie histogramu ..................................................................128 Lokalizowanie świateł i cieni ...............................................................130 Określanie wartości świateł i cieni .......................................................131 Ustalanie wartości dla punktów czerni i bieli ......................................132 Modyfikowanie półcieni ......................................................................135 Przywracanie kolorów neutralnych .....................................................138 Wyostrzanie obrazu ............................................................................140 Porównanie obrazu zmodyfikowanego z oryginalnym ........................143 Korzystanie z modułu Camera Raw .....................................................144 Korzystanie z narzędzi modułu Camera Raw .......................................148 Zapisywanie pliku w formacie DNG .....................................................150 Otwieranie pliku DNG .........................................................................151 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................152 Sprawdzian .........................................................................................153 Lekcja 7: Tworzenie dobrych zaznaczeń Przygotowania do lekcji ......................................................................155 Znaczenie jakości zaznaczenia ............................................................156 Używanie podstawowych narzędzi do zaznaczania ............................156 Tworzenie zaznaczeń kwadratowych ..................................................160 Tworzenie zaznaczenia od punktu środkowego ...................................162 Przekształcanie zaznaczenia w warstwę .............................................165 Narzędzie Lasso ..................................................................................166 6 Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener Spis treści Dodawanie i odejmowanie zaznaczeń ................................................167 Narzędzie Szybkie zaznaczanie ...........................................................168 Doskonalenie zaznaczeń za pomocą nowej funkcji Popraw Krawędź ..169 Posługiwanie się narzędziem Różdżka ................................................170 Stosowanie Szybkiej maski .................................................................173 Zapisywanie zaznaczeń .......................................................................175 Kopiowanie i wklejanie zawartości zaznaczenia .................................176 Zaznaczanie za pomocą narzędzia Pióro .............................................177 Kolejny przykład zaznaczania za pomocą ścieżki .................................181 Przekształcanie ścieżki w zaznaczenie .................................................184 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................185 Sprawdzian .........................................................................................185 Lekcja 8: Malowanie i retuszowanie Przygotowania do lekcji ......................................................................187 Wybór odpowiednich ustawień koloru ................................................188 Podstawy teorii barw ..........................................................................188 Gamut kolorów urządzenia wyjściowego ............................................188 Model RGB ..........................................................................................189 Model CMYK .......................................................................................189 Dlaczego będziemy pracować w trybie RGB ........................................190 Edycja ustawień koloru .......................................................................191 Wybieranie kolorów ............................................................................194 Malowanie ..........................................................................................196 Korzystanie z palety Kolor ...................................................................196 Posługiwanie się narzędziem Pędzel ...................................................197 Zmienianie wartości parametru Krycie ...............................................200 Skróty oszczędzają czas .......................................................................201 Kolorowanie obrazu ............................................................................201 Wybieranie właściwego trybu mieszania ............................................203 Narzędzie Kroplomierz ........................................................................205 Retuszowanie obrazów .......................................................................207 Posługiwanie się narzędziem Stempel ................................................208 Naprawianie załamań .........................................................................209 Paleta Historia ....................................................................................210 Punktowy pędzel korygujący ..............................................................211 Pędzel korygujący ...............................................................................212 Narzędzie Łatka ..................................................................................214 Spis treści 7 Spis treści Paleta Powiel źródło ...........................................................................215 Klonowanie z innego źródła ................................................................218 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................220 Sprawdzian .........................................................................................220 Lekcja 9: Poznawanie warstw Przygotowania do lekcji ......................................................................221 Czym są warstwy ................................................................................222 Paleta Warstwy ...................................................................................222 Poznawanie tajników warstw .............................................................222 Zaznaczanie warstw ...........................................................................227 Wskazówki dotyczące zaznaczania warstw .........................................228 Zmienianie kolejności warstw .............................................................229 Włączanie i wyłączanie widoczności warstw ......................................230 Stosowanie masek warstw .................................................................230 Zachowywanie przeźroczystości .........................................................232 Tworzenie kompozycji .........................................................................235 Przenoszenie obrazów z innych dokumentów .....................................236 Tworzenie maski warstwy ...................................................................238 Edycja maski warstwy .........................................................................239 Powielanie warstw .............................................................................242 Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw ............................................243 Stosowanie filtrów ..............................................................................244 Tworzenie warstwy tekstowej .............................................................245 Zastosowanie stylu warstwy ...............................................................247 Tworzenie maski przycinającej ............................................................248 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................251 Sprawdzian .........................................................................................251 Lekcja 10: Zaawansowane funkcje warstw Przygotowania do lekcji ......................................................................253 Modyfikowanie barw obrazu za pomocą warstw korekcyjnych ...........254 Doskonalenie maski warstwy korekcyjnej ...........................................256 Zmienianie ustawień warstwy korekcyjnej .........................................259 Nakładanie wzorku za pomocą warstwy wypełnienia ........................260 Definiowanie wzorku ..........................................................................260 Nakładanie wzorku .............................................................................261 Nowa warstwa korekcyjna Czarno-biały .............................................263 8 Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener Spis treści Zabarwianie obrazu ............................................................................266 Gradientowe maskowanie warstwy korekcyjnej .................................267 Style warstw .......................................................................................268 Tworzenie warstwy tekstowej .............................................................268 Zastosowanie stylu Blask zewnętrzny .................................................269 Zastosowanie stylu Faza i płaskorzeźba ...............................................272 Zmiana cieniowania ............................................................................273 Zmiana krycia wypełnienia .................................................................274 Zapisywanie stylu ...............................................................................274 Korzystanie z nowego stylu ................................................................275 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................276 Sprawdzian .........................................................................................276 Lekcja 11: Obiekty inteligentne Przygotowania do lekcji ......................................................................277 Komponowanie obrazu przy użyciu obiektów inteligentnych .............278 Otwieranie obrazu jako obiektu inteligentnego ..................................278 Przekształcanie warstwy w obiekt inteligentny ..................................281 Umieszczanie obiektu inteligentnego .................................................282 Edytowanie obiektów inteligentnych ..................................................283 Edytowanie zawartości obiektu inteligentnego ..................................286 Jednoczesne modyfi kowanie kilku obiektów inteligentnych ...............289 Zmienianie zawartości obiektów inteligentnych .................................290 Stosowanie fi ltrów inteligentnych ......................................................292 Modyfi kowanie fi ltrów inteligentnych ................................................295 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................297 Sprawdzian .........................................................................................298 Lekcja 12: Filtry Photoshopa Przygotowania do lekcji ......................................................................299 Podstawowe informacje o fi ltrach .......................................................300 Pierwsze kroki w stosowaniu fi ltrów ...................................................300 Stosowanie fi ltra Chmury ....................................................................301 Tonowanie efektów fi ltra ....................................................................302 Korzystanie z galerii fi ltrów ................................................................303 Stosowanie fi ltrów za pomocą galerii .................................................305 Wykorzystywanie zalet fi ltrów inteligentnych ....................................309 Zastosowanie fi ltra inteligentnego .....................................................309 Spis treści 9 Spis treści Opcje filtrów inteligentnych ................................................................312 Włączanie i wyłączanie efektów .........................................................313 Używanie maski efektów filtrów .........................................................313 Używanie filtra Punkt zbiegu ..............................................................317 Konstruowanie płaszczyzn perspektywy .............................................319 Definiowanie kolejnych płaszczyzn perspektywy ................................320 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................322 Sprawdzian .........................................................................................323 Lekcja 13: Tworzenie dla potrzeb internetu i wideo Przygotowania do lekcji ......................................................................325 Oglądanie ukończonego pliku .............................................................326 Definiowanie ustawień dokumentów dla internetu i wideo ...............327 Dobór odpowiednich jednostek ..........................................................329 Tworzenie banera nawigacyjnego .......................................................330 Kadrowanie importowanego obrazu ..................................................330 Dodawanie logo ..................................................................................332 Tworzenie przycisków tekstowych ......................................................332 Klonowanie warstwy tekstowej ..........................................................333 Równomierne rozmieszczenie warstw ................................................334 Tworzenie plasterków .........................................................................335 Zaznaczanie i łączenie plasterków ......................................................336 Przypisywanie plasterkom odpowiednich atrybutów .........................337 Polecenie Zapisz dla Internetu i urządzeń ...........................................339 Zapisywanie obrazów dla wideo .........................................................343 Tworzenie animacji .............................................................................345 Tworzenie animacji w trybie klatkowym .............................................345 Zapisywanie animowanych GIF-ów ....................................................348 Tworzenie animacji w formacie wideo ................................................348 Tworzenie animacji w trybie osi czasu ................................................348 Renderowanie pliku wideo .................................................................352 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................354 Sprawdzian .........................................................................................354 Skorowidz 355 10 Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener Lekcja 6 Tematyka lekcji: • wybieranie ustawień koloru, korzystanie z histogramu, usuwanie zabarwień, korygowanie obrazu za pomocą krzywych, wyostrzanie, posługiwanie się mo- dułem Camera Raw. • • • • • Poprawianie obrazów W Photoshopie można realizować rozmaite projekty graficzne, począwszy od kompozycji wielu obrazów, przez różnorodne efekty filtrów, po animacje i filmy (w przypadku Photoshopa CS3 Extended). Jednak podstawą końcowego sukcesu jest za- wsze dobrej jakości materiał wyjściowy, czyli obraz. Przygotowania do lekcji Poprawę jasności, kolorystyki i ostrości obrazu można zrealizować stosunkowo prostymi meto- dami. Podczas tej lekcji poznamy nowe elementy okna dialogowego Krzywe, nauczymy się wy- ostrzać obrazy, wyjaśnimy sobie znaczenie obszarów neutralnych w procesie korygowania barw, a także zaznajomimy się z nową, ulepszoną wersją modułu Camera Raw. Na pierwszy rzut oka ćwiczenia mogą wydać się czasochłonne, ale jeśli pominie się wszelkie ob- jaśnienia „jak i dlaczego”, same czynności będą przebiegać bardzo szybko. Tak naprawdę mamy tu do czynienia z procesem niemal magicznym — kilka prostych czynności i obraz wygląda wspaniale! Przed rozpoczęciem lekcji należy zadbać o to, aby wszystkie narzędzia i palety Photoshopa prezentowały się tak, jak na zamieszczonych rysunkach. W tym celu należy przywrócić usta- wienia domyślne programu — odpowiednia procedura została opisana w punkcie „Przywracanie ustawień Photoshopa” na stronie 16. Lekcja 6. Poprawianie obrazów 125 6 Wybieranie ustawień koloru Podczas tej lekcji będziemy korzystać z plików zamieszczonych w folderze pslekcja06, a zatem należy sprawdzić, czy folder ten został skopiowany z płyty dołączonej do książki na dysk twardy komputera. Jeśli nie, należy to teraz zrobić zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie „Ko- piowanie plików z lekcjami” na stronie 15. 6 Lekcja 6. w wersji fi lmowej Aby łatwiej zrozumieć pojęcia omawiane podczas tej lekcji, warto obejrzeć związany z nią fi lm. Podczas jego rejestrowania użyto innych przykładów niż w książce, co po- winno ułatwić szersze spojrzenie na prezentowane zagadnienia. Film zapisany jest w pliku PS06.swf, który znajduje się w folderze fi lmy. Wybieranie ustawień koloru Wielu użytkowników Photoshopa nie uświadamia sobie, jak istotna jest podczas tworzenia i obróbki obrazu wiedza na temat sposobu jego publikowania — czy będzie on prezentowany w formie drukowanej, na stronach internetowych, a może na ekranie telefonu komórkowego lub innego urządzenia cyfrowego. Photoshop ma wbudowane gotowe ustawienia pozwalające dosto- sować wartości kolorów do możliwości różnych urządzeń wyjściowych. Źle dobrane ustawienia mogą powodować nadmierne przyciemnienie obrazu, zwłaszcza w obszarach cieni. Podczas tej lekcji będziemy stosować ustawienia koloru odpowiednie dla obrazów przeznaczonych do druku, ale poznamy również ustawienia przygotowane pod kątem innych sposobów publikowania, na przykład w internecie. 1 Edycja/Ustawienia koloru. Zostanie otwarte okno dia- W Photoshopie wybieramy polecenie logowe Ustawienia kolorów. W jego lewym górnym rogu może być widoczna ikona oznacza- jąca, że aktualne ustawienia koloru w Photoshopie nie są zsynchronizowane z analogicznymi ustawieniami w innych aplikacjach pakietu Creative Suite. O usuwaniu tej niezgodności za pomocą programu Adobe Bridge będzie mowa w lekcji 8. Okno dialogowe Ustawienia kolorów z ustawieniami domyślnymi 126 Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener Wybieranie ustawień koloru 6 2 3 Uniwersalne ustawienia Spośród ustawień wbudowanych domyślnie wybierana jest opcja kolorów w Ameryce Północnej 21. Te ustawienia są dobre dla obrazów przeznaczonych do druku na papierze powlekanym (ang. coated). Specjalna powłoka pokrywająca taki papier ogranicza wsiąkanie tuszu. W przypadku drukowania na papierze niepowlekanym, który z powodu silniejszej absorpcji tuszu powoduje przyciemnianie obrazów, należy z listy CMYK wybrać opcję U.S. Sheetfed Uncoated v22. Wyraz Web3 w nazwach niektórych opcji na liście CMYK, na przykład U.S. Web Coated, nie oznacza internetu, lecz zwojową maszynę drukarską używaną do druku książek, katalogów, gazet i czasopism. Drukuje ona nie na pojedynczych arkuszach, lecz na papierze zwiniętym w olbrzymie zwoje. Dla potrzeb tej lekcji pozostawiamy ustawienie domyślne, czyli w Ameryce Północnej 2. Kliknięciem przycisku OK zamykamy okno Ustawienia kolorów. Uniwersalne ustawienia kolorów Otwieranie pliku 1 2 Plik/Przeglądaj. Gdy na pierwszym planie pojawi się okno programu Wybieramy polecenie Adobe Bridge, otwieramy w nim, skopiowany wcześniej na dysk twardy, folder pslekcja06. ps0601.psd, aby otworzyć go w Photoshopie. Ten sam Klikamy dwukrotnie miniaturę pliku skutek możemy osiągnąć przez kliknięcie miniatury prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknięcie przy wciśniętym klawiszu Ctrl (Mac OS) i wybranie polecenia Otwórz za pomocą/Adobe Photoshop CS3. Na rysunku poniżej zostały pokazane dwie wersje tego obrazu: po lewej widoczny jest obraz oryginalny, a po prawej — ten sam obraz, ale po korekcie, jaką przeprowadzimy w kilku kolejnych ćwiczeniach. Obraz przed korektą Obraz po korekcie 1 Użytkownik polski powinien wybierać raczej Uniwersalne ustawienia kolorów w Europie 2 — przyp. tłum. 2 W Polsce wybierzemy raczej Uncoated FOGRA29 — przyp. tłum. 3 W języku angielskim wyraz „Web” (w znaczeniu „pajęczyna”) jest często używany jako synonim wyra- zu „Internet”, ale oznacza również zwój papieru — przyp. tłum. Lekcja 6. Poprawianie obrazów 127 6 Odczytywanie histogramu 3 Plik/Zapisz jako. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz jako. Jako Wybieramy polecenie miejsce zapisu wybieramy folder pslekcja06 na twardym dysku, w polu Nazwa pliku wpi- sujemy ps0601_roboczy, z listy rozwijanej Format wybieramy opcję Photoshop i klikamy przycisk Zapisz. Nie zamykamy dokumentu. Dlaczego należy pracować w trybie RGB W trakcie tej lekcji pracujemy cały czas w trybie kolorów RGB (Red — czerwony, Green — zie- lony, Blue — niebieski), z dwóch powodów: po pierwsze, w tym trybie dostępnych jest więcej narzędzi, a po drugie, negatywne konsekwencje modyfi kowania wartości kolorów są tu mniejsze niż w trybie CMYK. Jeśli planujemy wydrukować obraz w profesjonalnej drukarni, będziemy musieli przekonwertować go do trybu CMYK za pomocą polecenia Obraz/Tryb/CMYK, ale dopiero na końcu całego procesu. Jeśli chcemy uzyskać podgląd obrazu w trybie CMYK i jednocześnie kontynuować pracę w trybie RGB, możemy po prostu wcisnąć klawisze Ctrl+Y (Windows) lub Command+Y (Mac OS). Obraz nadal będzie w trybie RGB, ale jego podgląd na ekranie monitora będzie wyświetlany w trybie CMYK. Podany skrót klawiaturowy działa jak przełącznik — jeśli użyjemy go ponownie, podgląd powróci do trybu RGB.. Odczytywanie histogramu Jedną z najważniejszych umiejętności przydatnych podczas obróbki obrazów cyfrowych w Photoshopie jest prawidłowe odczytywanie histogramu. Na podstawie tego wykresu można stwierdzić na przykład, czy zdjęcie zostało prawidłowo naświetlone i jakiej ewentualnie korekty wymaga. W trakcie tej lekcji często będziemy się odwoływać do histogramu. 1 Histogram nie jest widoczna, otwieramy ją poleceniem Okno/Histogram. Jeśli paleta Histogram pokazuje cały zakres wartości tonalnych obrazu — od najjaśniejszych do naj- ciemniejszych. Histogramy mogą wyglądać rozmaicie, ale zazwyczaj będziemy dążyć do tego, aby był to pełny, bogaty i „górzysty” wykres. Poniżej zostały zaprezentowane dwa różne histogramy i odpowiadające im obrazy. Jeden z nich zawiera dużą liczbę wartości tonalnych, a drugi — bardzo małą. Dobry histogram i odpowiadający mu obraz Ubogi histogram i odpowiadający mu obraz Paleta Histogram powinna być zawsze otwarta i powinno się na nią często spoglądać. Nawet proste modyfi kacje mogą zubożyć histogram, tworząc efekt posteryzacji. Aby tego uniknąć, 128 Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener Odczytywanie histogramu 6 należy umiejętnie stosować takie narzędzia jak Krzywe i wszelkie korekty przeprowadzać za pomocą warstw korekcyjnych, które nie modyfikują oryginału. Aby mieć pewność, że odczytywane w Photoshopie wartości są precyzyjne, należy sprawdzić pewne ustawienia. W tym celu uaktywniamy narzędzie Kroplomierz ( ) i na pasku opcji (w górnej części okna programu) z listy rozwijanej Rozmiar próbki wybieramy opcję Średnia 3×3. To zapewni lepszą reprezentatywność pobieranej próbki niż odczyt wartości pojedyn- czych pikseli. Aby odczyty były bardziej reprezentatywne, należy wybrać odpowiednią opcję narzędzia Kroplomierz Warstwy nie jest widoczna, otwieramy ją poleceniem Okno/Warstwy. Następnie Jeśli paleta u dołu tej palety klikamy przycisk Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną ( ) i wybieramy opcję Krzywe. To spowoduje otwarcie okna dialogowego Krzywe. Klikamy strzałkę widoczną obok napisu skamy dostęp do dodatkowych opcji, z których będziemy korzystać w dalszej części lekcji. Opcje wyświetlania krzywej. W ten sposób uzy- 2 3 4 Wybieramy korekcję krzywych Okno dialogowe Krzywe z dodatkowymi opcjami Lekcja 6. Poprawianie obrazów 129 6 Odczytywanie histogramu Zastosowanie warstwy korekcyjnej pozwala przeprowadzić korektę obrazu bez naruszenia jego pierwotnych danych. Więcej informacji na temat stosowania takich warstw zawiera lekcja 10. Okno dialogowe Krzywe pozostawiamy otwarte — będzie potrzebne w następnym ćwiczeniu. 5 Lokalizowanie świateł i cieni Zlokalizowanie najjaśniejszych i najciemniejszych obszarów ma zasadnicze znaczenie w procesie obróbki obrazu. Photoshop CS3 ułatwia nam to zadanie, udostępniając opcję podświetlania takich miejsc. 1 Pokaż przycinanie, a następnie klikamy suwak świateł ( ). Najjaśniejsze Zaznaczamy opcję miejsca obrazu zostaną wyróżnione. Teraz oznaczymy takie miejsce za pomocą narzędzia Próbkowanie kolorów ( móc je łatwo odszukać. ), aby później Suwaki cieni i świateł 2 Shift (skrót klawiaturowy narzędzia Próbkowanie kolorów) i klikamy Wciskamy klawisz wyróżnione (najjaśniejsze) miejsce obrazu. W zależności od obrazu obszar świateł może być mniejszy lub większy. Aby ułatwić sobie wybór właściwego miejsca do oznakowania, można wyłączyć opcję Podgląd. Efektem kliknięcia przy wciśniętym klawiszu Shift będzie oznako- wanie miejsca, skąd została pobrana próbka koloru. 130 Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener Określanie wartości świateł i cieni 6 Jeśli zachodzi potrzeba przesunięcia znacznika w inne położenie, należy go przeciągnąć, wciskając jednocześnie klawisz Shift . Aby usunąć niepotrzebny lub przypadkowo postawiony znacznik (maksymalnie można postawić cztery), należy go kliknąć, wciskając jednocześnie klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS). 3 4 5 Teraz klikamy suwak cieni ( go nieco w prawo. Wciskamy klawisz Wyłączamy opcję ). Aby zobaczyć wyróżnione obszary cieni, musimy przeciągnąć Shift i klikamy obszar cieni w okolicach oczu dziewczynki. Pokaż przycinanie, ale pozostawiamy nadal otwarte okno Krzywe. Obraz z oznakowanymi miejscami świateł i cieni Jeśli okno dialogowe Krzywe zostało przypadkowo zamknięte, można je ponownie otworzyć przez dwukrotne kliknięcie miniatury warstwy korekcyjnej Krzywe na palecie Warstwy. Określanie wartości świateł i cieni Światła i cienie obrazu zostały zlokalizowane, ale nie została jeszcze dokonana żadna zmiana w wyglądzie obrazu. W kolejnym ćwiczeniu przypiszemy światłom i cieniom z góry ustalone wartości. Użyjemy do tego celu narzędzi ustalających punkt bieli i punkt czerni obrazu. Wcześ- niej jednak ustalimy, jakie te wartości powinny być. Jest to bardzo ważny etap procesu obróbki. Gdyby na przykład zostawić domyślną wartość dla punktu bieli (zero), to w obszarach świateł nic nie byłoby drukowane, a więc wszystkie szczegóły w tych miejscach zostałyby utracone. W niektórych przypadkach brak wartości tonalnych w najjaśniejszych miejscach może być nawet korzystny. Dotyczy to m.in. ognia, odblasków powstających na gładkich powierzchniach meta- licznych i odbić światła od lśniących przedmiotów (na przykład biżuterii). Lekcja 6. Poprawianie obrazów 131 6 Określanie wartości świateł i cieni Takie odblaski, zwane przez fotografów blikami, można pozostawić z wartościami zerowymi, bo wtedy przy zbalansowaniu reszty obrazu wyraźniej się od niej odcinają. Przykładem takiego obrazu może być poniższa fotografia. Wartości tonalne odblasków na tym zdjęciu powinny być równe zero Ustalanie wartości dla punktów czerni i bieli Ustalenie wartości dla najjaśniejszych i najciemniejszych punktów obrazu nie jest trudne, jeśli znane jest jego przeznaczenie. Jeśli mamy dobre układy z drukarnią, możemy zapytać, jakie war- tości będą najodpowiedniejsze w stosowanym przez nich procesie drukarskim. W przeciwnym przypadku można po prostu zastosować podane tutaj wartości uniwersalne. Sprawdzą się one w większości typowych procesów drukarskich, a także w zastosowaniach internetowych. 1 Pobierz próbkę z obrazu, aby ustawić punkt bieli ( ). Zostanie Klikamy dwukrotnie przycisk otwarte okno dialogowe Wybierz docelowy kolor podświetlenia4, które umożliwia ustalenie wartości koloru w kilku różnych trybach. Jeśli nawet pracujemy w RGB, możemy tu wybrać zupełnie inny tryb. W naszym przykładzie skorzystamy z trybu CMYK. A. Ustawianie punktu czerni, B. Ustawianie punktu szarości, C. Ustawianie punktu bieli 4 W polskiej wersji Photoshopa CS3 angielski termin highlight został w wielu miejscach niefortunnie przetłumaczony jako podświetlenie. Chodzi oczywiście o najjaśniejsze miejsce obrazu — przyp. tłum. 132 Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener 2 C (cyjan) wpisujemy 5, w polach M (magenta) i Y (żółty) wpisujemy 3, a w polu K W polu (czarny) pozostawiamy wartość 0. Na koniec klikamy przycisk OK. Określanie wartości świateł i cieni 6 W tym oknie dialogowym ustawiamy wartości dla punktu bieli Pobierz próbkę z obrazu, aby ustawić punkt czerni ( ), 3 4 Teraz klikamy dwukrotnie przycisk aby otworzyć okno Wybierz docelowy kolor cienia. W polu K (czarny) — 95. Na koniec klikamy przycisk OK. C (cyjan) wpisujemy 65, w polu M (magenta) — 53, w polu Y (żółty) — 51, a w polu Istnieje duża szansa, że profesjonalna drukarnia będzie w stanie uzyskać głębszą czerń niż ta, którą tu zdefi niowaliśmy. Dlatego w tym momencie warto o to zapytać i wpisać tu liczby odpowiednie dla danej drukarni. Jeśli nie mamy dostępu do takich informacji, możemy zasto- sować podane wyżej standardowe wartości. Lekcja 6. Poprawianie obrazów 133 6 Określanie wartości świateł i cieni 5 Klikamy najpierw przycisk znacznik nr 1 — ten, którym oznaczyliśmy obszar świateł. Pobierz próbkę z obrazu, aby ustawić punkt bieli ( ), a następnie Klikamy przycisk ustawiania punktu bieli Następnie klikamy znacznik nr 1 6 7 Pobierz próbkę z obrazu, aby ustawić punkt czerni ( ), a następnie Teraz klikamy przycisk znacznik nr 2, czyli ten, którym oznaczyliśmy obszar cieni. Zmiana w wyglądzie obrazu jest już widoczna — usunięte zostało lekkie zabarwienie i kolory są żywsze, ale nie kończymy jeszcze pracy. W następnym ćwiczeniu zajmiemy się zrównoważeniem półcieni (średnich wartości tonalnych). Pozostawiamy otwarte okno dialogowe Krzywe. 134 Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener Modyfikowanie półcieni 6 Modyfikowanie półcieni W wielu przypadkach wskazane jest rozjaśnienie półcieni obrazu (obszarów o średnich wartoś- ciach tonalnych) w celu wydobycia z nich większej liczby szczegółów. Dla obrazów w trybie RGB domyślnym sposobem wyświetlania krzywych tonalnych w oknie dialogowym Krzywe jest me- toda oparta na wartościach światła. Jednak czasami bardziej logiczne jest zastosowanie metody bazującej na wartościach pigmentu (farby drukarskiej). 1 2 Krzywe sprawdzamy, czy widoczne są opcje wyświetlania krzywych. W oknie dialogowym Jeśli nie, klikamy strzałkę obok napisu Opcje wyświetlania krzywej. Następnie w sekcji Pokaż wartość włączamy opcję Pigment/Farba . Teraz klikamy środkową część (odpowiadającą średnim wartościom tonalnym) krzywej w kolorze czarnym (na pozostałe krzywe nie zwracamy uwagi, bo Photoshop sam je zmody- fikuje) i przeciągamy ją nieco w dół. To spowoduje rozjaśnienie półcieni. Tę czynność należy wykonać ostrożnie, bo zbyt duże odkształcenie krzywej może prowadzić do utraty szcze- gółów zamiast ich uwydatnienia. A. Tony trzech czwartych skali, B. Tony połówkowe, C. Tony ćwiartkowe Lekcja 6. Poprawianie obrazów 135 6 Modyfi kowanie półcieni 3 Aby wzmocnić kontrast obrazu, klikamy krzywą w obszarze trzech czwartych skali tonalnej (między jej środkiem a górnym końcem) i przeciągamy ją lekko w górę. Podobnie jak po- przednio, to przesunięcie również nie powinno być zbyt duże. Przez modyfi kację tonów w zakresie trzech czwartych skali wzmacniamy kontrast obrazu 4 Pozostawiamy otwarte okno dialogowe Krzywe do następnego ćwiczenia. Zabarwienie obrazu jest najbardziej widoczne w miejscach, które powinny być białe lub szare, ale niestety nie w każdym obrazie można znaleźć obiekty w tych kolorach. Ponadto w obrazach artystycznych taka dominanta jednej barwy jest często pożądana (na przykład pomarańczowe światło zachodzącego słońca lub nastrojowa, żółta poświata świec). Prezento- wane tutaj techniki poprawiania kolorystyki obrazów należy stosować zgodnie z własnym po- czuciem estetyki. Przeprowadzanie prawidłowej korekcji różnego rodzaju obrazów wymaga praktyki i doświadczenia. 136 Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener Modyfikowanie półcieni 6 Znaczenie kolorów neutralnych Kolorystycznie neutralne jest wszystko to, co jest szare, przy czym owa szarość może mieć różne natężenie — może być jasna lub ciemna. Dla barwy szarej wartości kolorów składowych (czerwonego, zielonego i niebieskiego) są jednakowe. Znajomość tego faktu ułatwia ocenę jakości pozostałych barw obrazu. Mając taki punkt odniesienia, można precyzyjnie stwierdzić, czy w obrazie istnieje dominanta jednego koloru, czy też nie. Zamiast domyślać się, który kolor należy skorygować, wystarczy na palecie Info odczytać odpowiednie wartości. Z dwóch obrazów pokazanych niżej pierwszy nie wygląda najlepiej. Ale co w nim jest złego? Na palecie Info widać, że wartości poszczególnych składowych (RGB) znacznie się różnią między sobą. Natomiast w przypadku drugiego obrazu są one niemal identyczne. Nawet bez patrzenia na obrazy, a jedynie przez porównanie tych wartości, można stwierdzić, że w drugim obrazie kolory są lepiej zrównoważone. W tym obrazie kolory neutralne nie są prawidłowo zbalansowane — ich wartości RGB nie są równe W tym obrazie kolory neutralne są zbalansowane — wartości RGB są równe Lekcja 6. Poprawianie obrazów 137 6 Przywracanie kolorów neutralnych Przywracanie kolorów neutralnych W tej części lekcji postaramy się zbalansować kolory neutralne w naszym obrazie. 1 2 Krzywe klikamy, trzymając wciśnięty klawisz Shift , Przy otwartym oknie dialogowym w prawym dolnym rogu obrazu, gdzie widoczny jest fragment podjazdu. W tym obrazie jest to obiekt, o którym wiemy, że powinien być szary, a zatem będzie dla nas punktem odnie- sienia w procesie przywracania właściwych kolorów. W innych przypadkach może to być na przykład zacieniony fragment białej koszuli, szary element jakiegoś urządzenia lub blat kuchenny. Wielu fotografi ków umieszcza w fotografowanej scenie specjalną szarą kartę (można ją nabyć w sklepach ze sprzętem fotografi cznym), aby później mieć właściwy punkt odniesienia przy balansowaniu kolorów. Info jest niewidoczna, wybieramy polecenie Okno/Info, aby ją otworzyć. Jeśli paleta Na palecie Info zobaczymy ogólne informacje o wartościach RGB i CMYK oraz dokładne wartości RGB w trzech punktach, które wcześniej oznaczyliśmy. Naszą uwagę skoncen- trujemy na znaczniku nr 3. Dwa pierwsze znaczniki zostały ustawione w celu ustalenia punktów bieli i czerni. Zauważmy że dla każdego koloru są tu wyświetlane dwie wartości oddzielone znakiem ukośnika. Dla nas interesujące będą wartości widoczne po prawej stronie. Wartości te mogą być różne w zależności od miejsca, gdzie znacznik został postawiony. Liczba po lewej stronie ukośnika reprezentuje wartość koloru istniejącą jeszcze przed dokonaniem jakiejkolwiek modyfi kacji w oknie Krzywe, a liczba po prawej jest wartością tego koloru po modyfi kacji. Istotne są wartości widoczne po prawej stronie ukośnika 3 Klikamy przycisk Pobierz próbkę z obrazu, aby ustawić punkt szarości ( ). 138 Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener 4 Teraz klikamy znacznik nr 3. Nowe wartości kolorów może nie będą dokładnie jednakowe, ale z pewnością zbliżą się do siebie. Przywracanie kolorów neutralnych 6 Paleta Info po ustanowieniu próbki nr 3 punktem szarości Jeśli obraz wymaga bardziej zaawansowanej korekty, można podjąć próbę modyfi kacji pozo- stałych krzywych, które odpowiadają poszczególnym kolorom składowym. 5 W oknie dialogowym dla punktów bieli i czerni mają być zapisane, odpowiadamy Tak. Dzięki temu przy następ- nych modyfi kacjach nie będzie potrzeby ponownego ich wprowadzania. Krzywe klikamy przycisk OK. Na pytanie, czy nowe wartości docelowe Przez zapisanie docelowych wartości kolorów można zaoszczędzić czas przy kolejnych modyfi kacjach Na tym kończymy poprawianie obrazu za pomocą warstwy korekcyjnej Krzywe. Lekcja 6. Poprawianie obrazów 139 6 Wyostrzanie obrazu 6 Kilkakrotnie klikamy ikonę oka ( efekt przeprowadzonej korekty. Przed przejściem do następnego ćwiczenia należy włączyć widoczność tej warstwy. ) warstwy Krzywe 1, aby na przemian włączać i wyłączać Przez klikanie ikony oka można włączać i wyłączać efekt wprowadzany przez warstwę korekcyjną 7 Wybieramy polecenie Plik/Zapisz, aby zapisać dokument, ale go jeszcze nie zamykamy. Wyostrzanie obrazu Po skorygowaniu wartości tonalnych przechodzimy do wyostrzenia obrazu. W tej części lekcji poznamy technikę zwaną nieostrym maskowaniem (ang. unsharp masking). Nazwa jest trochę myląca, ale została zaczerpnięta z fotografii tradycyjnej (z epoki przedcyfrowej), gdzie do wy- ostrzania zdjęć była stosowana maska w postaci rozmytego (nieostrego) obrazu. Aby ułatwić sobie zadanie, spłaszczymy nasz obraz, sprowadzając go do jednej warstwy. 1 Z menu palety na rysunku poniżej. Warstwy wybieramy polecenie Spłaszcz obraz, tak jak to zostało pokazane Z menu palety wybieramy polecenie Spłaszcz obraz 2 Z menu głównego wybieramy polecenie duży i nie będzie w całości widoczny. Aby w oknie dokumentu wyświetlić inny fragment, należy przytrzymać wciśnięty klawisz spacji i przeciągnąć dowolny punkt obrazu w odpo- wiednim kierunku. Wyświetlanie obrazu w takiej skali pozwala lepiej ocenić efekty działania niektórych filtrów. Widok/Rzeczywista wielkość. Obraz stanie się bardzo 140 Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener Aby przesunąć obraz w oknie dokumentu, należy go przeciągnąć, wciskając przy tym klawisz spacji. Wyostrzanie obrazu 6 3 4 Filtr/Konwertuj na inteligentne fi ltry. W oknie informującym, że ak- Wybieramy polecenie tywna warstwa zostanie przekształcona w obiekt inteligentny, klikamy przycisk OK. W ten sposób obraz stanie się obiektem inteligentnym, dzięki czemu zachowamy możliwość edycji fi ltrów nawet po ich zastosowaniu. Więcej informacji na temat obiektów inteligen- tnych można znaleźć w lekcji 11. O tym, że warstwa jest obiektem inteligentnym, informuje mała ikona ( ) widoczna w prawym dolnym rogu miniatury tej warstwy. Z menu dialogowe Maska wyostrzająca. Zawartość okienka podglądu można tutaj zmieniać przez zwykłe przeciąganie. Filtr wybieramy polecenie Wyostrzanie/Maska wyostrzająca. Zostanie otwarte okno Nieostre maskowanie Nieostre maskowanie jest techniką wyostrzania krawędzi stosowaną w tradycyjnej fotografi i. Filtr Maska wyostrzająca koryguje niewielkie rozmycie obrazu i kompensuje nieostrość wpro- wadzaną przez procesy ponownego próbkowania oraz drukowania. Stosowanie tego fi ltra jest zalecane w przypadku obrazów przeznaczonych do druku lub internetu. Filtr porównuje wartości tonalne sąsiednich pikseli i zwiększa kontrast między nimi. Jaśniejsze piksele są jeszcze bardziej rozjaśniane, a ciemniejsze są jeszcze bardziej przyciemniane. W oknie dialogowym fi ltra można sterować stopniem wzmocnienia tego kontrastu i zakresem jego występowania. Podczas wyostrzania obrazu należy pamiętać, że efekty działania fi ltra Maska wyostrzająca są daleko bardziej widoczne na ekranie monitora niż na reprodukcji o wysokiej rozdzielczości, na przykład na wydruku. Okno dialogowe Maska wyostrzająca pozwala ustawić następujące parametry: Wartość — określa stopień wzmocnienia kontrastu między pikselami. Zazwyczaj stosuje się wartości od 150 wzwyż, ale zawsze jest to sprawa indywidualnego podejścia do danego obrazu. Na przykład przesadne wyostrzenie twarzy portretowanej osoby jest raczej niewskazane i tu bardziej odpowiednią będzie wartość zbliżona do 150 , natomiast obraz przedstawiający szczegóły jakiegoś urządzenia może wymagać nawet 300 lub jeszcze więcej. Promień — określa liczbę pikseli wokół wykrytej krawędzi, które będą modyfi kowane. Dla obrazów o dużej rozdzielczości zalecaną wartością tego parametru jest liczba z prze- działu od 1 do 2. Wyższe wartości można stosować w przypadku bardzo dużych wydruków (plakaty, billboardy itp.). Próg — określa różnicę jasności między dwoma pikselami, przy której zostaną one uznane za krawędziowe i będą poddane działaniu fi ltra. Aby uniknąć wzmocnienia szumu obecnego w obrazie, zaleca się ustawianie tego parametru na co najmniej 10. Lekcja 6. Poprawianie obrazów 141 6 Wyostrzanie obrazu 5 Wartość wpisujemy 200. Jako że zdjęcie przedstawia twarz dziecka, możemy sobie W polu pozwolić na zastosowanie wyższej wartości bez obawy o uwydatnienie niekorzystnych szcze- gółów, na przykład zmarszczek. Kliknięcie w okienku podglądu i przytrzymanie przycisku myszy pozwala tymczasowo wyłą- czyć efekt działania fi ltra, co ułatwia ocenę wprowadzanych zmian. 6 Promień wpisujemy 1, a w polu Próg — 10. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy W polu kliknięciem przycisku OK. Ustawianie parametrów fi ltra Maska wyostrzająca 7 Wybieramy polecenie Plik/Zapisz, aby zapisać dokument, ale go jeszcze nie zamykamy. Dzięki temu, że korzystamy z fi ltra inteligentnego, możemy go w każdej chwili włączyć lub wyłączyć przez kliknięcie ikony oka obok pozycji Inteligentne fi ltry na palecie Warstwy. 142 Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener Jeśli paleta Sprawdzamy, czy na tej palecie zaznaczony jest ostatni etap poprzedniego ćwiczenia — po- winna to być pozycja Maska wyostrzająca. Jeśli paleta zarejestrowała jakieś dodatkowe czyn- ności, na przykład nasze eksperymenty z włączaniem i wyłączaniem filtra, po prostu klikamy pozycję Maska wyostrzająca. U dołu palety Photoshop utworzy nowy plik. Klikamy obraz lub Command+0 (zero) (Mac OS), aby zmieścić cały obraz na ekranie. Historia zaznaczamy pierwszy zarejestrowany stan obrazu (u samej góry). W ten Na palecie sposób powrócimy do obrazu w pierwotnej postaci. Ustawiamy okna obu dokumentów tak, aby móc porównać ich zawartości. Różnica w wyglądzie obrazów powinna być wyraźna. ps0601_roboczy.psd, a następnie wciskamy klawisze Ctrl+0 (zero) (Windows) Historia klikamy przycisk Utwórz dokument na podstawie stanu obecnego ( ). 1 2 3 4 5 6 7 Porównanie obrazu zmodyfikowanego z oryginalnym Dostępna w Photoshopie paleta Historia ma wiele zastosowań. Tym razem użyjemy jej do po- równania dwóch wersji naszego obrazu: pierwotnej i zmodyfikowanej. Wyostrzanie obrazu 6 Historia jest niewidoczna, wybieramy polecenie Okno/Historia. Porównanie obrazu zmodyfikowanego z oryginalnym Plik/Zamknij. NIE zapisujemy pliku ps0601_roboczy.psd. Wybieramy polecenie Ponownie wybieramy polecenie Tego pliku również NIE zapisujemy. Gratulacje! Część lekcji poświęcona korekcji barw obrazu została zakończona. Plik/Zamknij, aby zamknąć plik Maska wyostrzająca. Lekcja 6. Poprawianie obrazów 143 6 Korzystanie z modułu Camera Raw 6 Moduł Camera Raw w akcji! Aby wstępnie zapoznać się z możliwościami modułu Camera Raw, warto obejrzeć fi lm instruktażowy zamieszczony na płycie dołączonej do książki. W tym celu należy otworzyć plik PS06.swf w folderze fi lmy. Korzystanie z modułu Camera Raw W tej części lekcji nauczymy się otwierać i modyfi kować pliki zapisane w wewnętrznym for- macie aparatu cyfrowego (pliki RAW). Pełny opis modułu Camera Raw wymagałby napisania oddzielnej książki, dlatego zamieszczone tutaj informacje należy traktować jako wstęp i zachętę do samodzielnego poznawania tej aplikacji. Co to jest plik RAW? Plik RAW zawiera nieprzetworzone dane pobrane wprost z matrycy cyfrowego aparatu fotogra- fi cznego. Można powiedzieć, że jest to cyfrowy negatyw zdjęcia. Podczas przetwarzania takiego pliku mamy większą swobodę i więcej możliwości niż w przypadku plików zapisanych w innych formatach, a ponadto wszystko odbywa się bez naruszenia danych oryginalnych. Nie istnieje jeden standard formatu RAW. Konkretne rozwiązania różnią się w zależności od producenta, a czasami nawet od modelu aparatu. Takie zróżnicowanie prowadzi do wielu problemów związanych głównie z koniecznością posiadania oprogramowania dostarczanego przez producenta aparatu. Problemy te w dużym stopniu rozwiązuje moduł Camera Raw dołą- czany do Photoshopa CS3. Obsługuje on formaty stosowane w ponad 150 modelach aparatów różnych producentów. Potrafi otwierać również pliki w takich formatach jak TIFF i JPEG. Aby sprawdzić, czy dany model aparatu jest obsługiwany, wystarczy na stronie adobe.com w polu wyszukiwania wpisać Support Camera Raw Cameras i kliknąć przycisk Search. 1 2 3 Plik/Przeglądaj uruchamiamy program Adobe Bridge. Zamiast wy- ) Za pomocą polecenia bierać to polecenie, możemy po prostu kliknąć przycisk Przejdź do programu Bridge ( na pasku opcji. Foldery klikamy pozycję Pulpit. W panelu W skopiowanym na dysk twardy folderze czamy w nim plik o nazwie ps0602.CR2. Jest to plik RAW pochodzący z aparatu Canon Rebel. Zauważmy, że każdy producent stosuje własne rozszerzenia nazw plików. W przy- padku Canona jest to CR2. pslekcje otwieramy podfolder pslekcja06 i zazna- 144 Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener 4 Klikamy ten plik dwukrotnie. To spowoduje otwarcie go w module Camera Raw. Korzystanie z modułu Camera Raw 6 Gdy otwieramy plik RAW, automatycznie uruchamiany jest moduł Camera Raw Jeśli plik RAW, który chcemy otworzyć, nie jest rozpoznawany przez moduł Camera Raw, może być konieczne uaktualnienie modułu do najnowszej wersji — można ją pobrać ze strony adobe.com. Lekcja 6. Poprawianie obrazów 145 6 Korzystanie z modułu Camera Raw Górną część okna modułu Camera Raw zajmuje paleta narzędziowa, a po prawej stronie zostały zgrupowane palety z dodatkowymi narzędziami do obróbki plików RAW. Każda z nich ma swoją zakładkę z charakterystyczną ikoną. Poniższa tabela zawiera opis narzędzi dostępnych na górnej palecie narzędziowej. IKONA NAZWA NARZĘDZIA Lupka (Z) DZIAłANIE Zwiększa lub zmniejsza skalę podglądu w oknie Camera Raw. Rączka (H) Balans bieli (I) Służy do przesuwania obrazu, jeśli nie mieści się on w oknie podglądu. Gdy tym narzędziem klikniemy obszar, który powinien być neutralny (szary), automatycznie zostaną zbalanso- wane wszystkie kolory obrazu. Próbnik kolorów (S) Odczytuje wartości tonalne i pozostawia znacznik. Kadrowanie (C) Prostowanie (A) Retusz (B) Usuwanie efektu czerwonych oczu (E) Służy do kadrowania obrazu. Prostuje obraz. Koryguje lub klonuje fragmenty obrazu. Usuwa efekt czerwonych oczu. Otwórz okno dialogowe preferencji (Ctrl+K) Umożliwia zmianę preferencji modułu Camera Raw, na przykład zmianę miejsca zapisywania plików XMP. Obrót obrazu o 90º prze- ciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara (L) Obrót obrazu o 90º zgodnie z kierunkiem ruchu wska- zówek zegara (R) Obraca obraz o 90º przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Obraca obraz o 90º zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 146 Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener W dalszej części lekcji będzie okazja do użycia niektórych spośród tych narzędzi, ale zanim do tego przejdziemy, spójrzmy na palety po prawej stronie okna. Korzystanie z modułu Camera Raw 6 A. Przycisk włączający ostrzeżenie o odcinaniu cieni, B. Histogram, C. Przycisk włączający ostrzeżenie o odcinaniu świateł, D. Informacje, E. Paleta Podstawowe, F. Paleta Krzywa tonalna, G. Paleta Szczegół, H. Paleta HSL/Skala szarości, I. Paleta Rozdziel tonowanie, J. Paleta Korekcja obiektywu, K. Paleta Kalibracja aparatu, L. Paleta Ustawienia predefiniowane A. Przycisk włączający ostrzeżenie o odcinaniu cieni Podświetla niedoświetlone obszary obrazu, w których następuje obcinanie cieni. Bez odpowied- niej korekty za pomocą narzędzi modyfikujących ekspozycję obszary te pozostaną całkowicie czarne. B. Histogram Pokazuje rozkład wartości tonalnych w obrazie. C. Przycisk włączający ostrzeżenie o odcinaniu świateł Podświetla prześwietlone obszary obrazu, w których następuje obcinanie świateł. Bez odpowiedniej korekty za pomocą narzędzi modyfikujących ekspozycję obszary te pozostaną całkowicie białe. D. Informacje Wyświetla wartości RGB, umożliwiając ocenę jakości kolorów oraz ich zbalansowanie. E. Paleta Podstawowe Umożliwia sterowanie podstawowymi parametrami, takimi jak Balans bieli, Ekspozycja, Wypełnij światło (nowość w CS3) i in. F. Paleta Krzywa tonalna Modyfikuje krzywą tonalną. Modyfikacja przez przeciąganie poszczególnych punktów krzywej jest możliwa po kliknięciu zakładki Punkt. G. Paleta Szczegół Służy do sterowania poziomem szumu i wyostrzaniem. Lekcja 6. Poprawianie obrazów 147 6 Korzystanie z narzędzi modułu Camera Raw H. Paleta HSL/Skala szarości Pozwala m.in. na konwersję obrazu do skali szarości i umożliwia pełną kontrolę nad tym procesem. I. Paleta Rozdziel tonowanie Umożliwia zabarwianie świateł i cieni przez wprowadzanie w tych obszarach dodatkowych kolorów. J. Paleta Korekcja obiektywu Pozwala korygować wady obiektywu, takie jak aberracja chromatyczna i winietowanie. K. Paleta Kalibracja aparatu Umożliwia utworzenie profilu barwnego dla aparatu. Po sfotografowaniu tablicy wzorcowej Mac- beth (do nabycia w sklepach ze sprzętem fotograficznym) można pobrać próbki poszczególnych pól karty, a następnie za pomocą suwaków zbalansować wartości RGB wyświetlane w części in- formacyjnej (pod histogramem). Nowe ustawienia można zapisać na palecie Ustawienia predefi- niowane. W tym celu należy kliknąć przycisk Nowe predefiniowane ustawienie w prawym dolnym rogu palety lub z jej menu wybrać polecenie Zapisz ustawienia. L. Paleta Ustawienia predefiniowane Pozwala zapisać ustawie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: