Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00124 007849 21563722 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS4 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Photoshop CS4 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2207-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Program Photoshop już od wielu lat stanowi standardowe narzędzie dla każdego, kto w miarę poważnie traktuje swoją przygodę z fotografią lub grafiką komputerową, a zwłaszcza dla osób, dla których przygoda ta jest również sposobem zarabiania na życie. Mając to na uwadze, firma Adobe nie spoczywa na laurach i stara się jak najczęściej aktualizować aplikację, rozszerzać jej możliwości i ułatwiać pracę zarówno profesjonalnych, jak i zupełnie początkujących użytkowników. Nowa, jedenasta już z kolei wersja Photoshopa nie jest tu oczywiście wyjątkiem.

Praktyczne zastosowanie narzędzi oferowanych przez najnowszą edycję programu znacznie ułatwi Ci lektura książki 'Photoshop CS4. Ćwiczenia praktyczne'. Znajdziesz w niej opis graficznego interfejsu aplikacji, informacje na temat sposobów kadrowania, korygowania i retuszowania obrazów oraz wiadomości związane z zastosowaniem najciekawszych efektów i filtrów. Ćwiczenia zaprezentowane w książce nie są przeładowane zbędną teorią, a dołączone do nich ilustracje i uwagi stanowią doskonałe uzupełnienie głównej treści. Zastosowana metoda prezentacji materiału sprawi, że naprawdę szybko osiągniesz zamierzone cele.

Dołącz do najlepszych - naucz się profesjonalnie edytować
swoje zdjęcia za pomocą Photoshopa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop CS4 PL. Æwiczenia praktyczne Autor: Anna Owczarz-Dadan ISBN: 978-83-246-2207-8 Format: A5, stron: 176 Program Photoshop ju¿ od wielu lat stanowi standardowe narzêdzie dla ka¿dego, kto w miarê powa¿nie traktuje swoj¹ przygodê z fotografi¹ lub grafik¹ komputerow¹, a zw³aszcza dla osób, dla których przygoda ta jest równie¿ sposobem zarabiania na ¿ycie. Maj¹c to na uwadze, firma Adobe nie spoczywa na laurach i stara siê jak najczêœciej aktualizowaæ aplikacjê, rozszerzaæ jej mo¿liwoœci i u³atwiaæ pracê zarówno profesjonalnych, jak i zupe³nie pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników. Nowa, jedenasta ju¿ z kolei wersja Photoshopa nie jest tu oczywiœcie wyj¹tkiem. Praktyczne zastosowanie narzêdzi oferowanych przez najnowsz¹ edycjê programu znacznie u³atwi Ci lektura ksi¹¿ki Photoshop CS4. Æwiczenia praktyczne . Znajdziesz w niej opis graficznego interfejsu aplikacji, informacje na temat sposobów kadrowania, korygowania i retuszowania obrazów oraz wiadomoœci zwi¹zane z zastosowaniem najciekawszych efektów i filtrów. Æwiczenia zaprezentowane w ksi¹¿ce nie s¹ prze³adowane zbêdn¹ teori¹, a do³¹czone do nich ilustracje i uwagi stanowi¹ doskona³e uzupe³nienie g³ównej treœci. Zastosowana metoda prezentacji materia³u sprawi, ¿e naprawdê szybko osi¹gniesz zamierzone cele. • Przegl¹d nowego interfejsu programu • Kadrowanie i prostowanie obrazów • Korzystanie z narzêdzi edycyjnych • Korekcja podstawowych b³êdów wystêpuj¹cych na fotografiach • Retuszowanie zdjêæ i korekcja barw • Skalowanie i przekszta³canie obrazów • Zastosowanie efektów, masek i filtrów Do³¹cz do najlepszych – naucz siê profesjonalnie edytowaæ swoje zdjêcia za pomoc¹ Photoshopa Spis treĂci O autorce WstÚp Rozdziaï 1. Nowy interfejs programu Pasek menu Panel narzÚdziowy Pasek opcji Pasek aplikacji Panele programu i stacja dokowania Pasek dokowania zakïadek otwieranych w programie obrazów Rozdziaï 2. Poprawianie wyglÈdu obrazów Kadrowanie obrazu Kadrowanie wielu obrazów jednoczeĂnie — polecenie Kadrowanie i prostowanie zdjÚÊ Prostowanie obrazu Punktowy pÚdzel korygujÈcy i ’atka usunÈ ze zdjÚÊ skazy Powielanie i usuwanie elementów obrazu za pomocÈ ulepszonego Stempla oraz panelu Powielanie ěródïa Korekcja czerwonych oczu Usuwanie szumów Retusz z zachowaniem perspektywy — filtr Punkt zbiegu Korekcja ekspozycji za pomocÈ dopasowania Ekspozycja i nowy panel Dopasowania Korekcja kontrastu oraz jasnoĂci za pomocÈ polecenia JasnoĂÊ/Kontrast 5 7 11 12 13 16 16 16 20 25 25 29 32 34 39 47 49 52 67 74 4 Photoshop CS4 • mwiczenia praktyczne Rozdziaï 3. Korekcja przebarwieñ — Balans kolorów Korekcja i zmiana kolorów fotografii Bïyskawiczna korekcja kolorów za pomocÈ trybu mieszania Korekcja nasycenia kolorów — nowe polecenie JaskrawoĂÊ RozjaĂnianie i przyciemnianie fragmentów obrazu za pomocÈ ulepszonych narzÚdzi RozjaĂnianie i ¥ciemnij Inteligentne wyostrzenie Efekty oraz dodatkowe przydatne umiejÚtnoĂci i polecenia Skalowanie z uwzglÚdnieniem zawartoĂci Swobodne przeksztaïcenie Wykorzystanie maski do wyróĝnienia obiektu kolorem i zmiany koloru oczu Efekt bajecznie rozmytej fotografii Efekt maïej gïÚbi ostroĂci — filtr Rozmycie soczewkowe Tworzenie efektu promieni przedzierajÈcych siÚ przez drzewa ’Èczenie dwóch wersji tego samego ujÚcia dla uzyskania idealnego zdjÚcia — polecenie Auto-wyrównywanie warstw Zamiana obrazu kolorowego w obraz czarno-biaïy — polecenie Czarno-biaïy Praktyczne zastosowania zmiany trybu mieszania warstw oraz narzÚdzie ObróÊ widok Nowy panel Maski — tworzenie ramki-winiety MoĝliwoĂci inteligentnych filtrów Zapisywanie zaznaczenia w kanale Maski odcinania i tekst 76 78 83 85 87 89 95 95 99 101 112 117 123 127 133 137 148 153 160 163 112 Photoshop CS4 • mwiczenia praktyczne Efekt bajecznie rozmytej fotografii Efekt, który postaram siÚ zaprezentowaÊ za chwilÚ, trudno nazwaÊ. Polega on na utworzeniu ze zdjÚcia obrazu, który bÚdzie doĂÊ kontra- stowy, odrobinÚ rozmyty… Moĝe to niezbyt mÈdre, ale kiedy patrzÚ na tego rodzaju obraz, pojawia siÚ skojarzenie, ĝe mam do czynienia z czymĂ tak puszystym jak sweterki widziane w reklamach pïynów do prania :). Zobacz sam. m W I C Z E N I E 3.4 Tworzenie efektu rozmytej fotografii 1. Otwórz zdjÚcie i powiel warstwÚ tïa (Ctrl + J), a nastÚpnie zmieñ jej tryb mieszania na Pomnóĝ (Multiply). Ciemne obszary obrazu zostanÈ wzmocnione (rysunek 3.20). Rysunek 3.20. Fotografia wyjĂciowa i zmiana trybu mieszania warstwy, która spowodowaïa przyciemnienie obrazu 2. NastÚpnie wybierz Filtr/Rozmycie/Rozmycie gaussowskie (Filter/Blur/Gaussian Blur) i w otworzonym oknie przesuñ suwak w prawo, rozmywajÈc obraz (rysunek 3.21). Zastosowaïam rozmycie rzÚdu 20 pikseli. Kiedy skoñczysz, kliknij OK. 3. Teraz trochÚ rozjaĂnimy obraz za pomocÈ warstwy dopasowania Krzywe (Curves). Aby utworzyÊ takÈ warstwÚ, kliknij w palecie Dopasowania (Adjustments) ikonÚ, jak na rysunku 3.22, a nastÚpnie, kiedy pojawi siÚ krzywa, kliknij jej prawy górny naroĝnik i przy uĝyciu klawisza Strzaïka w lewo zmniejszaj wartoĂÊ w polu WejĂcie (Input), rozjaĂniajÈc w ten sposób obszary Ăwiateï w obrazie (rysunek 3.23). Rozdziaï 3. • Efekty oraz przydatne umiejÚtnoĂci i polecenia 113 Rysunek 3.21. Rozmywanie obrazu przy uĝyciu suwaka w oknie Rozmycie gaussowskie (Gaussian Blur) Rysunek 3.22. Tworzenie warstwy dopasowania Krzywe (Curves) 4. W panelu Warstwy (Layers) pojawiïa siÚ warstwa dopasowania Krzywe (Curves). DoïÈczona do niej maska ma kolor biaïy, dlatego efekt rozjaĂniania jest widoczny w oknie obrazu. Teraz chcÚ chwilowo przywróciÊ wyglÈd obrazu sprzed zastosowania dopasowania Krzywe (Curves). W tym celu wypeïniam maskÚ kolorem czarnym (rysunek 3.24) poprzez jej odwrócenie, uĝywajÈc klawiszy Ctrl+I. 114 Photoshop CS4 • mwiczenia praktyczne Rysunek 3.23. RozjaĂnianie najjaĂniejszych obszarów zdjÚcia Rysunek 3.24. Maska warstwy zostaïa odwrócona — wypeïniona kolorem czarnym 5. NastÚpnie w wybranych obszarach obrazu chcÚ zastosowaÊ uzyskane wczeĂniej rozjaĂnienie. Uaktywniam narzÚdzie PÚdzel (Brush) i jako kolor narzÚdzia wybieram biaïy. Klikam prawym przyciskiem myszy w oknie obrazu i w wywoïanym menu podrÚcznym ustawiam miÚkkÈ koñcówkÚ, przesuwajÈc suwak TwardoĂÊ (Hardness) maksymalnie w lewo. ZamalowujÚ te obszary obrazu, w których chcÚ dodaÊ wiÚcej Ăwiatïa (rysunek 3.25). 6. Aby w panelu Dopasowania (Adjustments) powróciÊ do ikon dopasowania, kliknij przycisk ( ) na dole panelu. 7. NastÚpnie utwórz kolejnÈ warstwÚ dopasowania, tym razem Poziomy (Levels), klikajÈc jej ikonÚ ( ). Gdy wyĂwietlony zostanie histogram wraz z opcjami dopasowania Poziomy (Levels), przesuñ czarny suwak poziomów wejĂciowych w prawo (rysunek 3.26). W ten sposób zwiÚkszasz udziaï cieni w obrazie, a co za tym idzie — przyciemniasz piksele obrazu. Rozdziaï 3. • Efekty oraz przydatne umiejÚtnoĂci i polecenia 115 Rysunek 3.25. Dodawanie blasku i Ăwiatïa w wybranych obszarach zdjÚcia Rysunek 3.26. Przyciemnianie najciemniejszych obszarów zdjÚcia 8. Spraw, aby caïa maska staïa siÚ czarna. Wypeïnij jÈ kolorem czarnym. W tym celu odwróÊ maskÚ, uĝywajÈc klawiszy Ctrl+I. NastÚpnie chcesz w wybranych obszarach obrazu zastosowaÊ uzyskane wczeĂniej przyciemnienie. W tym celu uaktywnij narzÚdzie PÚdzel (Brush), ustaw miÚkkÈ koñcówkÚ i biaïym kolorem zamaluj te obszary obrazu, które chcesz odrobinÚ przyciemniÊ (rysunek 3.27). 116 Photoshop CS4 • mwiczenia praktyczne Rysunek 3.27. Przyciemnianie wybranych obszarów obrazu 9. Uaktywnij warstwÚ tïa i ponownie utwórz warstwÚ dopasowania Poziomy (Levels), klikajÈc jej ikonÚ w panelu Dopasowania (Adjustments) (rysunek 3.28). Rysunek 3.28. Utwórz nowÈ warstwÚ dopasowania Poziomy (Levels) nad warstwÈ tïa 10. Przesuñ czarny suwak poziomów wyjĂciowych (Output levels) w prawo, rozjaĂniajÈc obraz i zmniejszajÈc kontrast, w wyniku czego w oknie obrazu powstanie efekt czegoĂ w rodzaju mgieïki (rysunek 3.29). JeĂli nie chcesz, aby zostaï zastosowany na caïym obrazie, maska warstwy dopasowania powinna caïa byÊ wypeïniona kolorem czarnym. Poniewaĝ Twoja maska jest biaïa, wystarczy jÈ odwróciÊ, uĝywajÈc klawiszy Ctrl+I i biaïym pÚdzlem zamalowaÊ obszary, w których chcesz dodaÊ wiÚcej Ăwiatïa (rysunek 3.30). Rozdziaï 3. • Efekty oraz przydatne umiejÚtnoĂci i polecenia 117 Rysunek 3.29. Zmniejszenie kontrastu obrazu i jego rozjaĂnienie Rysunek 3.30. Efekt koñcowy Efekt maïej gïÚbi ostroĂci — filtr Rozmycie soczewkowe Efekt maïej gïÚbi ostroĂci polega na tym, ĝe jeden (lub kilka znajdu- jÈcych siÚ blisko siebie) wybrany element fotografii pozostaje ostry, a reszta zdjÚcia jest w okreĂlonym stopniu rozmyta. OstroĂÊ moĝe byÊ skupiona zarówno na obiekcie zajmujÈcym pierwszy plan zdjÚcia, jak i na kaĝdym z pozostaïych planów. Pozwala to skupiÊ uwagÚ oglÈda- 118 Photoshop CS4 • mwiczenia praktyczne jÈcego na wybranym elemencie fotografowanej sceny. Jest to równieĝ doskonaïa metoda na pozbycie siÚ z tïa nieciekawych elementów. JeĂli nie udaïo Ci siÚ uzyskaÊ tego efektu za pomocÈ aparatu fotograficz- nego lub wpadïeĂ na pomysï zastosowania go po tym, jak juĝ zrobiïeĂ zdjÚcie — nic straconego. MaïÈ gïÚbiÚ ostroĂci moĝesz uzyskaÊ równieĝ w programie Photoshop CS4, wykorzystujÈc opcje z okna dialogowego Rozmycie soczewkowe (Lens Blur). m W I C Z E N I E 3.5 Tworzenie efektu maïej gïÚbi ostroĂci za pomocÈ polecenia Rozmycie soczewkowe (Lens Blur) 1. Otwórz w programie Photoshop zdjÚcie, w którym chcesz utworzyÊ efekt maïej gïÚbi ostroĂci. 2. Powiel warstwÚ tïa (Ctrl+J) i utwórz biaïÈ maskÚ, klikajÈc ikonÚ ( ) w panelu Warstwy (Layers). 3. Uaktywnij narzÚdzie Gradient (Gradient). Na pasku opcji narzÚdzia kliknij strzaïkÚ rozwijajÈcÈ okno wyboru gradientu, a nastÚpnie, kiedy okno zostanie otwarte, kliknij strzaïkÚ znajdujÈcÈ siÚ w jego prawym górnym rogu i wybierz z listy opcjÚ Wyzeruj gradienty (Reset Gradients) (rysunek 3.31). Kiedy pojawi siÚ okno komunikatu, kliknij OK. Rysunek 3.31. Pasek opcji narzÚdzia Gradient (Gradient) i resetowanie ustawieñ dotyczÈcych gradientów dostÚpnych w oknie wyboru gradientu. Po tej operacji przywrócone zostanÈ ustawienia domyĂlne programu Rozdziaï 3. • Efekty oraz przydatne umiejÚtnoĂci i polecenia 119 4. NastÚpnie w oknie wyboru gradientu kliknij próbkÚ gradientu o nazwie Czarny, biaïy (Black, White). 5. Na pasku opcji kliknij ikonÚ Gradient liniowy (Linear Gradient), w polach Tryb (Mode) oraz Krycie (Opacity) ustaw odpowiednio Zwykïy (Normal) oraz 100 , zaznacz opcje RoztrzÈsanie (Dither) oraz PrzezroczystoĂÊ (Transparency) (rysunek 3.32). Rysunek 3.32. Ustawianie opcji na pasku narzÚdzia Gradient (Gradient) 6. NajwaĝniejszÈ czÚĂciÈ operacji jest utworzenie tzw. maski gïÚbokoĂci, za pomocÈ której wskazujemy, jakie obszary majÈ pozostaÊ ostre, a jakie chcemy rozmyÊ. Na masce kolorem czarnym zaznaczamy obszary, które majÈ pozostaÊ ostre, a biaïym te, które majÈ byÊ rozmyte. Moĝemy równieĝ uĝyÊ koloru szarego. Obszary nim pomalowane pozostanÈ nie w peïni rozmyte, ale teĝ i niecaïkowicie ostre (im ciemniejszy kolor szary, tym obszary bÚdÈ ostrzejsze). UmieĂÊ kursor nad elementem, który ma pozostaÊ ostry, i — naciskajÈc lewy przycisk myszy — przesuñ w kierunku, w którym obraz ma stopniowo stawaÊ siÚ coraz bardziej rozmyty (rysunek 3.33). Rysunek 3.33. Tworzenie maski gïÚbokoĂci, czyli wskazywanie, który obszar ma byÊ ostry, a który ma pozostaÊ rozmyty 120 Photoshop CS4 • mwiczenia praktyczne 7. JeĂli obszar, który ma pozostaÊ ostry, zostaï przez przypadek zaznaczony kolorem biaïym lub szarym, zamaluj go czarnym pÚdzlem (rysunek 3.34). Rysunek 3.34. Dopracowywanie maski gïÚbokoĂci 8. Kliknij miniaturÚ warstwy. 9. Wybierz Filtr/Rozmycie/Rozmycie soczewkowe (Filter/Blur/Lens Blur). 10. W otwartym oknie (rysunek 3.35) zaznacz opcje: PodglÈd (Preview) oraz Szybki (Faster). W polu ½ródïo (Source) wybierz jednÈ z opcji okreĂlajÈcych ěródïo mapy gïÚbokoĂci. Wybraïam Maska warstwy (Layers Mask), poniewaĝ do utworzenia maski gïÚbokoĂci wykorzystaliĂmy maskÚ warstwy. Do dyspozycji masz tutaj jeszcze trzy inne opcje. T Niska (None) sprawi, ĝe wszystkie piksele w obrazie zostanÈ rozmyte w tym samym stopniu. T PrzezroczystoĂÊ (Transparency) spowoduje, ĝe o tym, który piksel ma zostaÊ rozmyty, a który nie, zdecyduje stopieñ jego przezroczystoĂci. T Alfa 1 (Alpha 1) — wybierana, gdy maska zostaïa utworzona na kanale Alfa 1 (Alpha 1). 11. Upewnij siÚ, ĝe usunÈïeĂ zaznaczenie opcji OdwróÊ (Invert)2, i kliknij w oknie podglÈdu, w miejscu, w którym ma zostaÊ zachowana ostroĂÊ (rysunek 3.35). 2 Gdyby opcja OdwróÊ (Invert) zostaïa zaznaczona, doszïoby do odwrócenia kolorów na masce, czyli to, co byïo tam czarne, potraktowane zostaïoby jak biaïe. W wyniku tego to, co miaïo byÊ ostre, staïoby siÚ rozmyte, a to, co miaïo byÊ rozmyte, byïoby ostre. Rozdziaï 3. • Efekty oraz przydatne umiejÚtnoĂci i polecenia 121 Rysunek 3.35. Okno Rozmycie soczewkowe (Lens Blur) 12. Opcje z sekcji Przesïona (Iris) pozwolÈ Ci dokonaÊ wszelkich ustawieñ zwiÈzanych z wirtualnÈ przesïonÈ, majÈcych wpïyw na gïÚbiÚ ostroĂci. W polu Ksztaït (Shape) wybierz ksztaït przesïony i ustaw krzywiznÚ elementów przysïony za pomocÈ Krzywizna ostrza (Blade Curvature), a nastÚpnie okreĂl obrót otworu przysïony przy uĝyciu opcji Obrót (Rotation). KorzystajÈc z suwaka Promieñ (Radius), ustal intensywnoĂÊ rozmycia (im wiÚkszy promieñ, tym wiÚksze rozmycie (rysunek 3.36)). Jest to odpowiednik otworu przesïony. 13. KolejnÈ sekcjÈ okna jest czÚĂÊ Odblaski (Specular Highlights). Skorzystaj z dostÚpnych w niej opcji, jeĂli chcesz przywróciÊ ostroĂÊ w jasnych partiach zdjÚcia. Pomoĝe Ci w tym przede wszystkim suwak JasnoĂÊ (Brightness). Suwak Próg (Threshold) natomiast pozwoli okreĂliÊ intensywnoĂÊ efektu uzyskanego za pomocÈ suwaka JasnoĂÊ (Brightness). 122 Photoshop CS4 • mwiczenia praktyczne Rysunek 3.36. Opcje w sekcji Przesïona (Iris) umoĝliwiajÈ dokonanie wszelkich ustawieñ zwiÈzanych z wirtualnÈ przesïonÈ, a majÈcych wpïyw na gïÚbiÚ ostroĂci 14. JeĂli na fotografii, którÈ poddaïeĂ dziaïaniu filtra, widoczny byï szum lub ziarnistoĂÊ i teraz, w wyniku przeprowadzonych czynnoĂci, staï siÚ niewidoczny, moĝesz go przywróciÊ. Zrobisz to za pomocÈ suwaków z sekcji Szum (Noise). Przy uĝyciu suwaka WartoĂÊ (Amount) moĝesz przywróciÊ w obrazie szum. Rodzaj szumu okreĂlisz, wybierajÈc jednÈ z opcji Jednolite (Uniform) lub Gaussowskie (Gaussian). 15. Na zakoñczenie kliknij OK. 16. Efekt powinien byÊ widoczny w oknie obrazu (rysunek 3.37). JeĂli tak siÚ nie staïo, kliknij prawym przyciskiem maskÚ warstwy i wybierz z listy opcjÚ WyïÈcz maskÚ warstwy (Disable Layer Mask). Rozdziaï 3. • Efekty oraz przydatne umiejÚtnoĂci i polecenia 123 Rysunek 3.37. Efekt maïej gïÚbi ostroĂci zostaï utworzony — po lewej. Obraz oryginalny — po prawej Tworzenie efektu promieni przedzierajÈcych siÚ przez drzewa Oto kolejny efekt, który chciaïabym Ci zaprezentowaÊ. Na pewno nie- jednokrotnie widziaïeĂ juĝ to zjawisko w przyrodzie — mówiÚ o pro- mieniach sïoñca przedzierajÈcych siÚ przez gaïÚzie drzew, tworzÈ- cych bardzo widowiskowy rozbïysk. Podobny efekt moĝna uzyskaÊ w Photoshopie za pomocÈ filtra Rozmycie promieniste (Radial Blur). m W I C Z E N I E 3.6 Promienie przedzierajÈce siÚ przez drzewa — filtr Rozmycie promieniste (Radial Blur) 1. Zaznacz te fragmenty obrazu, które sÈ najjaĂniejsze i wystÚpujÈ w obszarze nieba. W tym celu na poczÈtek wybierz polecenie Zaznacz/Zakres koloru (Select/Color range), a kiedy zostanie otworzone okno, kliknij w obrazie fragment nieba i — przesuwajÈc
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS4 PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: