Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00035 005357 21567299 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS4 PL. Pierwsza pomoc - książka
Photoshop CS4 PL. Pierwsza pomoc - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2243-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

SOS. Wzywasz pomocy, bo Twoje zdjęcia z wakacji, ślubu czy innej okazji nie nadają się do oglądania? Koleżanka ziewa przy nich dyskretnie, a sąsiad zasypia przy trzecim z kolei? Właściwie wiesz, co trzeba zrobić - sięgnąć po Photoshopa. Sięgasz więc, otwierasz program i... no właśnie. Do czego służą te wszystkie narzędzia i funkcje? Jak się wśród nich odnaleźć? Jakie narzędzia pozwolą poprawić to, co nie wygląda najlepiej? Co to są warstwy, maski oraz efekty specjalne? Jak bezpiecznie edytować obraz i w jakiej kolejności wykonywać wszystkie operacje? Czy poprawione zdjęcia da się wydrukować? Głowa do góry - ta książka to Twoja lektura pierwszego kontaktu. Dzięki niej odważnie wkroczysz w świat perfekcyjnych zdjęć!

Nadaj właściwy kształt swoim pięknym wspomnieniom!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop CS4 PL. Pierwsza pomoc Autor: Anna Owczarz-Dadan ISBN: 978-83-246-2243-6 Format: A5, stron: 112 • Pierwsze kroki – przygotowanie do edycji zdjêæ • Operacje na plikach – zaznaczanie, kadrowanie, wyostrzanie • Kolorystyka fotografii – korekcja koloru, nasycenia, kontrastu • Usuwanie zbêdnych elementów SOS. Wzywasz pomocy, bo Twoje zdjêcia z wakacji, œlubu czy innej okazji nie nadaj¹ siê do ogl¹dania? Kole¿anka ziewa przy nich dyskretnie, a s¹siad zasypia przy trzecim z kolei? W³aœciwie wiesz, co trzeba zrobiæ – siêgn¹æ po Photoshopa. Siêgasz wiêc, otwierasz program i... no w³aœnie. Do czego s³u¿¹ te wszystkie narzêdzia i funkcje? Jak siê wœród nich odnaleŸæ? Jakie narzêdzia pozwol¹ poprawiæ to, co nie wygl¹da najlepiej? Co to s¹ warstwy, maski oraz efekty specjalne? Jak bezpiecznie edytowaæ obraz i w jakiej kolejnoœci wykonywaæ wszystkie operacje? Czy poprawione zdjêcia da siê wydrukowaæ? G³owa do góry – ta ksi¹¿ka to Twoja lektura pierwszego kontaktu. Dziêki niej odwa¿nie wkroczysz w œwiat perfekcyjnych zdjêæ! • Operacje podstawowe – otwieranie obrazu, tworzenie pliku • Uaktywnianie narzêdzi i prze³¹czanie siê pomiêdzy nimi • Przygotowanie wygodnej przestrzeni roboczej • Nawigacja w oknie obrazu • Kopiowanie, wklejanie, cofanie zmian • U¿ywanie warstw i maskowanie • Zaznaczanie, kadrowanie, obracanie • Rozmywanie, wyostrzanie, zmiana koloru elementów obrazu • Usuwanie czerwonych oczu i profesjonalne wyg³adzanie skóry • Zamiana zdjêcia kolorowego na dwubarwne i zmiana t³a • Korekcja ekspozycji, oœwietlenia, balansu, kolorów • Stosowanie efektów specjalnych • Automatyzacja pracy • Nowoœci wprowadzone w Photoshopie CS4 Nadaj w³aœciwy kszta³t swoim piêknym wspomnieniom! Photoshop CS4 PL Spis treści Wstęp  1. Otwieranie obrazu, tworzenie nowego okna dokumentu /  5 i przełączanie się pomiędzy oknami  /  7 2.  Szybkie uaktywnianie narzędzi  i przełączanie się między nimi  /  10 3.  Wywoływanie paneli i umieszczanie ich w oknie programu  /  12 4.  Zwiększanie przestrzeni roboczej w programie  dla wygodniejszej pracy  /  16 5.  Zmiana koloru narzędzia i tła i przywracanie ich domyślnych kolorów  /  18 6.  Nawigacja w oknie obrazu. Powiększanie, przesuwanie, obracanie widoku   /  21 7.  Cofanie wykonanych operacji  /  25 8.  Warstwy i operacje z nimi związane  9.  Automatyzacja pracy  10.  Zapisywanie wykonanych czynności  11.  Tworzenie zaznaczenia, anulowanie,  /  32 /  28 /  36 odwracanie i ukrywanie  /  39 12.  Kadrowanie zwykłe i z zachowaniem perspektywy  13.  Obracanie obrazu, odbijanie i prostowanie zdjęcia  14.  Przekształcanie obrazów  15. Przesuwanie obiektu na warstwie /  47 /  42 /  44 a inteligentne linie pomocnicze i siatka  /  50 16. Maskowanie i poskramianie pędzla  17.  Szybkie kopiowanie, wklejanie,  /  53 wycinanie oraz powielanie obrazu  /  56 18.  Zmiana rozmiaru dokumentów  19.  Usuwanie zbędnych elementów  /  59 /  63 Spis treści  Photoshop CS4 PL 20.  Łagodzenie uzyskanego efektu i stopnia widzialności  obiektu na warstwie — Stonuj i Krycie  /  66 21.  Zmiana koloru oczu oraz innych elementów obrazu  — nowy panel Dopasowania  /  68 22.  Narzędzia Rozjaśnianie i Ściemnij  — rozjaśnianie i przyciemnianie w nowej odsłonie  /  72 23.  Wyostrzanie całego obrazu i wybranego fragmentu  oraz nowy panel Maski  /  74 24.  Profesjonalne wygładzanie skóry i usuwanie krost  25.  Zmiana kolorowego zdjęcia w obraz czarno-biały  /  77 i zabarwianie go wybranym kolorem  /  82 /  86 /  89 26.  Korekcja ekspozycji  27.  Korekcja kolorów  28.  Korekcja nasycenia barw i kontrastu  29.  Usuwanie defektu czerwonych oczu  30. Zamiana tła na fotografii  31.  Automatyczne usuwanie turystów ze zdjęcia  32.  Bajeczne niebo dzięki narzędziu Stopniowy filtr  /  94 /  97 /  99 /  103 /  105   Spis treści Photoshop CS4 PL 22. Narzędzia Rozjaśnianie i Ściemnij — rozjaśnianie i przyciemnianie w nowej odsłonie Jednym ze sposobów zmiany jasności kolorów zdjęcia jest korzystanie z narzędzi Rozjaśnianie (Dodge) lub Ściemnij (Burn). Są one często niedoceniane, może dla- tego, że w starszych wersjach programu niż CS4 ich sposób działania pozostawiał nieco do życzenia, ponieważ wywoływał spustoszenie w kolorach. Teraz narzędzia te w końcu działają jak należy; myślę, że dzięki temu znajdą więcej zwolenników. Wprowadzono bowiem nową opcję Zachowaj tony (Protect Tones), która sprawia, że program będzie próbował zapobiec zmianie barw. Zobacz różnicę. Otwórz obraz i uaktywnij warstwę tła oraz narzędzie Rozjaśnianie (Dodge). Na pasku opcji z menu Tryb (Range) wybierz jedną z następujących pozycji (rysunek 3.20): Cienie (Shadows). Narzędzie będzie bardziej radykalnie wpływać na ciemne obszary obrazu. Półcienie (Midtones). Narzędzie będzie bardziej radykalnie wpływać na zmianę środkowego zakresu szarości. Światła (Highlights). Narzędzie będzie silniej wpływać na jasne obszary obrazu.    W polu Światło (Exposure) ustaw intensywność działania narzędzia. Im więk- sza wartość, tym silniejsze działanie. Rysunek 3.20. Pasek opcji narzędzia Rozjaśnianie (Dodge) Odznacz nową opcję Zachowaj tony (Protect Tones) (rysunek 3.21). Zamaluj obszar, który chcesz rozjaśnić. Zdjęcie wygląda jak pomalowane białym pędzlem ze zmniejszonym kryciem (rysunek 3.22). Efekt nie jest satysfakcjonujący. Cofnij tę operację (Ctrl+Z) i zaznacz opcję Zachowaj tony (Protect Tones). Powtórz operację (rysunek 3.23). Widzisz, co się dzieje? Obraz jest także rozjaśniany, ale kolory są chronione. Efekt jest dużo lepszy. 72 Rozdzia³ 3. Edycja obrazów Rysunek 3.23. Rozjaśnianie obrazu za pomocą narzędzia Rozjaśnianie (Dodge) z włączoną opcją Zachowaj tony (Protect Tones) Rysunek 3.21. Uaktywnianie narzędzia Rozjaśnianie (Dodge) i opcja Zachowaj tony (Protect Tones), dostępna na pasku opcji Rysunek 3.22. Rozjaśnianie fragmentu obrazu (piasku) za pomocą narzędzia Rozjaśnianie (Dodge) z wyłączoną opcją Zachowaj tony (Protect Tones) (po prawej). Po lewej oryginalna fotogra(cid:22) a Wskazówka Zmiany wprowadzone w wersji CS4 programu Photoshop dotyczą również narzędzia Gąbka (Sponge). Pozwala ono zwiększać nasycenie kolorów (jeśli na jego pasku opcji wybrana jest opcja Zwiększ nasycenie — Saturate) lub zmniejszać (jeżeli wybrana jest opcja Zmniejsz nasycenie — Desaturate). Na jego pasku opcji znalazła się także nowa opcja Jaskrawość (Vibrance). Wybierz ją, aby program chronił kolory podczas zmiany ich nasycenia.  22. Narzędzia Rozjaśnianie i Ściemnij — rozjaśnianie i przyciemnianie w nowej odsłonie 73 Photoshop CS4 PL 23. Wyostrzanie całego obrazu i wybranego fragmentu oraz nowy panel Maski Jeśli zdjęcie lub jego fragment nie jest idealnie ostry, możesz to zmienić, korzy- stając z jednego z poleceń do wyostrzania. Za chwilę pokażę Ci, jak zrobić to za pomocą polecenia Inteligentne wyostrzenie (Smart Sharpen), doskonale nadającego się do wyostrzania niemalże każdego typu obrazu, niezależnie od tego, co przedstawia i czy jest kolorowy, czy w skali szarości. Aby z niego skorzystać, wybierz polecenie Filtr/Wyostrzanie/Inteligentne wyostrzanie (Filter/Sharpen/ Smart Sharpen). Otwarte zostanie okno polecenia (rysunek 3.24). W oknie pod- glądu widać dokładnie efekty zmiany ustawień poszczególnych opcji. Okno podgl¹du Opcje okna Przyciski regulacji stopnia powiêkszenia obrazu w oknie podgl¹du Rysunek 3.24. Okno (cid:22) ltra Inteligentne wyostrzenie (Smart Sharpen), za pomocą którego wyostrzony zostanie obraz Na początek powiększ w nim widok do 100 . Przy wyostrzaniu to bardzo ważne, aby w pełni ocenić rezultat. Za pomocą suwaka Promień (Radius) określ zakres wyostrzenia. Następnie dostosuj siłę wyostrzenia przy użyciu suwaka Wartość (Amount). Jeśli chodzi o suwak Promień (Radius), najczęściej stosu- je się wartości od 1 do 3. Gdy stosuję wartość 1, wybieram większą wartość za pomocą suwaka Wartość (Amount). Gdy wybieram 2, ustawiam mniejszą intensywność wyostrzenia. 74 Rozdzia³ 3. Edycja obrazów W polu Usuń (Remove) ustal sposób usuwania rozmycia. Proponuję wybrać opcję Rozmycie soczewkowe (Lens Blur). Program doskonale wykryje krawę- dzie i szczegóły na obrazie, a zdjęcie zostanie lepiej wyostrzone. Jeśli widocz- na na zdjęciu nieostrość jest skutkiem poruszenia, wypróbuj opcję Poruszenie (Motion Blur); w polu Kąt (Angle) ustal kąt, pod jakim nastąpiło poruszenie. Zaznacz także opcję Dokładniej (More Accurate) — wyostrzenie będzie znacz- nie dokładniejsze, ale będzie trwało dłużej, i kliknij OK, aby wyostrzyć zdjęcie. Wyostrzyć można cały obraz, ale również jedynie jego fragment, na przy- kład w celu zwiększenia jego wyrazistości — jak w przypadku oczu. Pokżę Ci, jak to zrobić za pomocą polecenia Maska wyostrzająca (Unsharp mask). Na początek powiel warstwę tła (Ctrl+J) i przekształć ją w inteligentny obiekt przez wybranie Filtr/Konwertuj na inteligentne fi ltry (Filter/Convert for Smart Filters). Następnie wybierz Filtr/Wyostrzenie/Maska wyostrzająca (Filter/Shar- pen/Unsharp Mask) i za pomocą suwaka Amount (Wartość) określ siłę, z jaką fi ltr oddziałuje na obraz. Aby uzyskać najlepsze efekty, stosuj wartości od 40 do 150 . Parametr Radius (Promień) pozwala określić, ile pikseli znajdujących się w obszarze krawędzi obrazu ma być branych pod uwagę podczas wyostrza- nia. W praktyce stosuje się ustawienia z przedziału od 1 do 2 pikseli, a większe w przypadku obrazów do internetu i tych o ostrych krawędziach. Opcja (cid:19) res- hold (Próg) decyduje o tym, jak bardzo muszą różnić się piksele od otoczenia, aby program mógł je uznać za te, które są przeznaczone do wyostrzenia. Im większa wartość, tym mniejsze będzie wyostrzenie. Bezpieczny przedział war- tości to 3 – 20 poziomów. Kliknij OK i nie przejmuj się, że całe zdjęcie zostało wyostrzone (rysunek 3.25). Fotografi a oryginalna Rysunek 3.25. Wyostrzanie zdjęcia za pomocą (cid:22) ltra Maska wyostrzająca (Unsharp Mask) 23. Wyostrzanie całego obrazu i wybranego fragmentu oraz nowy panel Maski 75 Photoshop CS4 PL W panelu Maski (Masks) kliknij ikonę Wybierz maskę fi ltra (Select the fi lter mask), a następnie przycisk Odwróć (Invert), aby odwrócić maskę — wypełnić ją kolorem czarnym. Białym pędzlem zamaluj tęczówki oczu (rysunek 3.26). Za pomocą suwaka Gęstość (Density) możesz kontrolować stopień krycia maski — ustawienie wartości na 100 powoduje, że maska zakrywa wszystkie obszary warstwy znajdujące się poniżej. Zmniejszenie gęstości pozwala uwidocznić obszary położone pod maską. Suwakiem Wtapianie (Feather) rozmywasz krawędzie maski — powstają łagodniejsze przejścia między obszarami zamas- kowanymi i obszarami bez maski. Jeśli wyostrzenie jest zbyt intensywne lub za małe, skoryguj je — kliknij nazwę fi ltra w palecie warstw i zmień ustawienia (rysunek 3.27). Rysunek 3.26. Przywrócenie oryginalnego wygladu zdjęcia i zastowanie wyostrzania tylko na obszarze oczu Rysunek 3.27. Aby zmienić ustawienia (cid:22) ltra Maska wyostrzająca (Unsharp Mask), kliknij jego nazwę w palecie warstw 76 23. Wyostrzanie całego obrazu i wybranego fragmentu oraz nowy panel Maski Rozdzia³ 3. Edycja obrazów 24. Profesjonalne wygładzanie skóry i usuwanie krost Wygładzane skóry na zdjęciach (zwłaszcza tych dla klientów) jest proce- sem wymagającym cierpliwości i często dużej wprawy. Bardzo ważne jest to, aby po retuszu skóra nie przypominała rozmytej maski, a jej tekstura pozo- stała widoczna. Nie zawsze jest to proste. Za chwilę pokażę półprofesjonalną metodę na uzyskanie takiego efektu. Nazwałam ją „półprofesjonalną”, chociaż nie do końca jestem przekonana, czy to właściwe określenie. Z doświadczenia wiem, że profesjonaliści korzystają z wielu dodatkowych poleceń i wtyczek, aby uzyskać efekt perfekcyjnej skóry znanej ze zdjęć w magazynach. Tak więc przedstawiona metoda jest na pewno bardziej zaawansowana od zwykłego wygła- dzenia skóry i pozwala uzyskać efekt wyglądający bardziej profesjonalnie. Otwórz zdjęcie przedstawiające postać, której skórę chcesz wygładzić, i sko- piuj zawartość warstwy tła na nową warstwę (Ctrl+J) (rysunek 3.28). Rysunek 3.28. Fotogra(cid:22) a przedstawiająca kobietę, której skóra zostanie wygładzona Wybierz polecenie Filtr/Rozmycie/Rozmycie gaussowskie (Filter/Blur/ Gaussian Blur) i w otwartym oknie dialogowym przesuń suwak maksymalnie w lewo, a następnie zacznij go przesuwać w prawo, dzięki czemu wygładzisz skórę. Kiedy skończysz, kliknij OK (rysunek 3.29). 77 Photoshop CS4 PL Rysunek 3.29. Wygładzanie skóry za pomocą polecenia Rozmycie gaussowskie (Gaussian Blur) Utwórz czarną maskę dla aktywnej warstwy (kliknij ikonę tworzenia maski z wciśniętym klawiszem Alt) i białym narzędziem Pędzel (Brush) o kryciu 100 zamaluj obszary skóry, aby przywrócić w nich wygładzenie (rysunek 3.30). Rysunek 3.30. Odkrywanie uzyskanego wcześniej efektu rozmycia jedynie w obszarach skóry W panelu Maski (Masks) kliknij przycisk tworzenia zaznaczenia z maski, aby zaznaczyć jej zawartość (rysunek 3.31). 78 24. Profesjonalne wygładzanie skóry i usuwanie krost Rozdzia³ 3. Edycja obrazów Rysunek 3.31. Zaznaczenie obejmujące obszar wygładzonej skóry Uaktywnij warstwę tła, skopiuj zaznaczony obszar na nową warstwę (Ctrl+J), a następnie przenieś ją na samą górę stosu warstw (rysunek 3.32), ponad wszystkie warstwy. Rysunek 3.32. Utworzone zaznaczenie wykorzystano na warstwie tła, a objęty nim obszar skopiowano na nową warstwę, która następnie została umieszczona nad wszystkimi warstwami Usuń kolor z aktywnej warstwy (Shift+Ctrl+U) lub wybierz polecenie Obraz/ Dopasowania/Zmniejsz nasycenie (Image/Adjustments/Desaturate). Wybierz polecenie Filtr/Inne/Górnoprzepustowy (Filter/Other/High Pass). W otwartym oknie fi ltra przesuń suwak maksymalnie w lewo i zacznij go przesuwać w pra- wo, aż faktura skóry stanie się dobrze widoczna (rysunek 3.33). 24. Profesjonalne wygładzanie skóry i usuwanie krost 79 Photoshop CS4 PL Rysunek 3.33. Zastosowanie (cid:22) ltra Górnoprzepustowy (High Pass) pozwala zaakcentować teksturę skóry Zmień tryb mieszania warstwy na Łagodne światło (Soft Light) (rysunek 3.34). Jeśli faktura skóry jest za mało widoczna, powiel aktywną warstwę (Ctrl+J). Rysunek 3.34. Zmiana trybu mieszania warstwy. Skóra została wygładzona, a jej faktura zachowana 80 24. Profesjonalne wygładzanie skóry i usuwanie krost Rozdzia³ 3. Edycja obrazów Skazy skórne, takie jak krosty, pieprzyki czy generalnie niedoskonałości niewielkich rozmiarów, możesz usunąć w Photoshopie za pomocą jednego kliknięcia narzędziem Punktowy pędzel korygujący (Spot Healing Brush). Otwórz zdjęcie. Uaktywnij narzędzie Punktowy pędzel korygujący (Spot Healing Brush) i na pasku opcji zaznacz opcję Zgodność z otoczeniem (Pro- ximity Match) (rysunek 3.35). Ustaw kursor nad skazą, którą chcesz usunąć, i za pomocą klawiszy ] oraz [ dopasuj rozmiar końcówki narzędzia, aby był tylko odrobinę większy od skazy. Kliknij (rysunek 3.36). Gotowe. Rysunek 3.35. Pasek opcji narzędzia Punktowy pędzel korygujący (Spot Healing Brush) Rysunek 3.36. Usuwanie pierzyka za pomocą narzędzia Punktowy pędzel korygujący (Spot Healing Brush) 24. Profesjonalne wygładzanie skóry i usuwanie krost 81
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS4 PL. Pierwsza pomoc
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: