Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00535 009846 21047329 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS4 PL. Retusz i restauracja fotografii. Biblia - książka
Photoshop CS4 PL. Retusz i restauracja fotografii. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 480
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2024-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj niezrównane możliwości Photoshopa i twórz zachwycające fotografie

Nowa wersja Photoshopa - CS4 - została wyposażona w jeszcze bardziej intuicyjny interfejs użytkownika, a także liczne udoskonalenia, z których większość służy przede wszystkim do korekcji i retuszu fotografii. W programie pojawiły się również nowe panele, ułatwiające i przyspieszające pracę z warstwami dopasowania oraz maskami warstw, a także wiele ulepszeń w zakresie produktywności. Niezrównane możliwości programu dotyczące edycji i kompozycji obrazów czynią go niezastąpionym narzędziem do obróbki zdjęć dla wszystkich fotografów - zarówno profesjonalistów, jak i amatorów.

Książka 'Photoshop CS4 PL. Retusz i restauracja fotografii. Biblia' zawiera szczegółowe opisy narzędzi tego programu i profesjonalnych technik retuszerskich. Dzięki temu podręcznikowi zdobędziesz ekspercką wiedzę i będziesz mógł skorzystać z wielu porad, które pozwolą Ci przywrócić do życia stare zdjęcie i udoskonalić nowe, czyli stworzyć perfekcyjne obrazy. Dzięki praktycznym przykładom i ćwiczeniom nauczysz się klonować elementy obrazu, mieszać warstwy, poprawiać kontrast, tonować refleksy świetlne, a także stosować maski i warstwy, zachowując elastyczny tok pracy. A przede wszystkim zgłębisz tajniki retuszowania i restaurowania rozmaitych typów zdjęć, począwszy od portretowych, przez krajobrazowe, aż po architektoniczne.

Wykorzystaj najlepszą ekspercką wiedzę, aby udoskonalić każdą fotografię

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop CS4 PL. Retusz i restauracja fotografii. Biblia Autor: Mark Fitzgerald T³umaczenie: Piotr Cieœlak ISBN: 978-83-246-2024-1 Tytu³ orygina³u: Photoshop CS3 Restoration and Retouching Bible Format: 172×245, stron: 480 Wykorzystaj niezrównane mo¿liwoœci Photoshopa i twórz zachwycaj¹ce fotografie (cid:129) Jak przywróciæ blask starym odbitkom? (cid:129) Jak udoskonaliæ nowe fotografie? (cid:129) Jak tworzyæ perfekcyjne i zachwycaj¹ce zdjêcia? Nowa wersja Photoshopa – CS4 – zosta³a wyposa¿ona w jeszcze bardziej intuicyjny interfejs u¿ytkownika, a tak¿e liczne udoskonalenia, z których wiêkszoœæ s³u¿y przede wszystkim do korekcji i retuszu fotografii. W programie pojawi³y siê równie¿ nowe panele, u³atwiaj¹ce i przyspieszaj¹ce pracê z warstwami dopasowania oraz maskami warstw, a tak¿e wiele ulepszeñ w zakresie produktywnoœci. Niezrównane mo¿liwoœci programu dotycz¹ce edycji i kompozycji obrazów czyni¹ go niezast¹pionym narzêdziem do obróbki zdjêæ dla wszystkich fotografów – zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Ksi¹¿ka „Photoshop CS4 PL. Retusz i restauracja fotografii. Biblia” zawiera szczegó³owe opisy narzêdzi tego programu i profesjonalnych technik retuszerskich. Dziêki temu podrêcznikowi zdobêdziesz eksperck¹ wiedzê i bêdziesz móg³ skorzystaæ z wielu porad, które pozwol¹ Ci przywróciæ do ¿ycia stare zdjêcie i udoskonaliæ nowe, czyli stworzyæ perfekcyjne obrazy. Dziêki praktycznym przyk³adom i æwiczeniom nauczysz siê klonowaæ elementy obrazu, mieszaæ warstwy, poprawiaæ kontrast, tonowaæ refleksy œwietlne, a tak¿e stosowaæ maski i warstwy, zachowuj¹c elastyczny tok pracy. A przede wszystkim zg³êbisz tajniki retuszowania i restaurowania rozmaitych typów zdjêæ, pocz¹wszy od portretowych, przez krajobrazowe, a¿ po architektoniczne. (cid:129) Korekcja jasnoœci i kontrastu obrazu (cid:129) Edycja koloru (cid:129) Pliki RAW i obrazy o du¿ej g³êbi bitowej (cid:129) Obs³uga i stosowanie warstw (cid:129) Program Adobe Bridge CS4 (cid:129) Narzêdzia i techniki retuszerskie oraz renowacyjne (cid:129) Narzêdzia do zaznaczania (cid:129) Maski warstw (cid:129) Praca z fotografiami czarno-bia³ymi (cid:129) Kadrowanie i ustalanie ostatecznych wymiarów Wykorzystaj najlepsz¹ eksperck¹ wiedzê, aby udoskonaliæ ka¿d¹ fotografiê Wstęp ......................................................................................................................................................................... 13 Podziękowania .......................................................................................................................................................... 19 Część I Najważniejsze informacje o obrazie cyfrowym 21 Rozdział 1. Korekcja jasności i kontrastu obrazu ................................................................... 23 Analiza histogramu .................................................................................................................................................. 23 Korekcja jasności i kontrastu obrazu przy użyciu polecenia Levels (Poziomy) ............................................... 29 Korekcja jasności i kontrastu obrazu przy użyciu polecenia Krzywe (Curves) ............................................... 34 Korygowanie zakresu dynamiki przy użyciu polecenia Cienie/Podświetlenia (Shadows/Highlights) ......... 39 Podsumowanie .......................................................................................................................................................... 44 Rozdział 2. Edycja koloru ...........................................................................................................45 Kalibrowanie monitora ............................................................................................................................................ 45 Teoria barw................................................................................................................................................................ 48 Porównanie różnych przestrzeni barw .................................................................................................................. 51 Wybór roboczej przestrzeni barw w Photoshopie CS4 ....................................................................................... 55 Kanały koloru w Photoshopie CS4 ......................................................................................................................... 58 Ocena kolorystyki obrazu przy użyciu panelu informacyjnego i próbnika kolorów ...................................... 60 Korekcja koloru ........................................................................................................................................................ 63 Usuwanie przebarwień przy użyciu polecenia Poziomy (Levels) ............................................................. 63 Polecenie Wariacje (Variations) ..................................................................................................................... 65 Polecenie Balans kolorów (Color Balance) .................................................................................................. 67 Polecenie Barwa/Nasycenie (Hue/Saturation) ............................................................................................ 69 Podsumowanie .......................................................................................................................................................... 74 Rozdział 3. Pliki RAW i obrazy o dużej głębi bitowej............................................................75 Czym jest RAW? ....................................................................................................................................................... 75 Niedogodności wynikające ze stosowania formatu RAW .......................................................................... 77 Techniczne aspekty formatu RAW ................................................................................................................ 77 Konwertowanie plików RAW w Photoshopie CS4 ..................................................................................... 81 Praca z plikami 16-bitowymi ......................................................................................................................... 84 Tworzenie plików 16-bitowych za pomocą modułu Camera Raw .................................................. 87 Tworzenie plików 16-bitowych za pomocą skanera .......................................................................... 87 Edytowanie 16-bitowych skanów w ACR ............................................................................................................. 88 Podsumowanie .......................................................................................................................................................... 88  Spis treści Rozdział 4. Obsługa i stosowanie warstw ................................................................................89 Czym są warstwy? .................................................................................................................................................... 89 Warstwy dopasowania ............................................................................................................................................. 93 Posługiwanie się panelem Warstwy (Layers) ........................................................................................................ 96 Znaczenie warstwy Tło (Background) .................................................................................................................. 99 Zarządzanie warstwami ................................................................................................................................101 Przemieszczanie warstw ...............................................................................................................................101 Tworzenie nowej warstwy przez kopiowanie .............................................................................................103 Scalanie warstw i spłaszczanie obrazu ........................................................................................................107 Parametr Krycie (Opacity) i tryby mieszania warstw........................................................................................108 Podsumowanie ........................................................................................................................................................111 Rozdział 5. Organizacja pracy ..................................................................................................113 Formaty plików graficznych ..................................................................................................................................114 PSD ..................................................................................................................................................................115 TIFF .................................................................................................................................................................116 JPG ..................................................................................................................................................................118 Tworzenie systemu organizacyjnego ...................................................................................................................119 Analiza nieniszczącego toku pracy .............................................................................................................120 Trzy kategorie plików ....................................................................................................................................120 Budowanie systemu organizacji plików ......................................................................................................121 Zarządzanie systemem organizacyjnym w programie Adobe Bridge CS4 .....................................................122 Walory użytkowe programu Bridge ............................................................................................................122 Tworzenie własnej przestrzeni roboczej .....................................................................................................125 Nadawanie nazw, etykietowanie i sortowanie ...........................................................................................129 Korzystanie z metadanych............................................................................................................................133 Słowa kluczowe ..............................................................................................................................................136 Metadane a wyszukiwanie plików ..............................................................................................................136 Tworzenie kopii bezpieczeństwa i archiwizowanie plików ...............................................................................138 Dyski twarde ..................................................................................................................................................138 CD i DVD .......................................................................................................................................................139 Podsumowanie ........................................................................................................................................................141 Część II Narzędzia i techniki retuszerskie oraz renowacyjne 143 Rozdział 6. Podstawowe narzędzia retuszerskie..................................................................145 Praca z pędzlami .....................................................................................................................................................146 Ustawianie parametrów pędzla....................................................................................................................146 Panel Pędzle (Brushes) ..................................................................................................................................152 Posługiwanie się tabletem graficznym ........................................................................................................153  Rozdział 1   Korekcja jasności i kontrastu obrazu Spis treści Obsługa narzędzia Stempel (Clone Stamp) ........................................................................................................155 Stosowanie narzędzia Pędzel historii (History Brush) .............................................................................157 Klonowanie z jednego obrazu do innego ...................................................................................................158 Korzystanie z panelu Powielanie źródła (Clone Source) ..........................................................................159 Narzędziowe tryby mieszania ...............................................................................................................................162 Posługiwanie się narzędziem Pędzel korygujący (Healing Brush) ..................................................................164 Naprawianie drobnych niedoskonałości za pomocą narzędzia Punktowy pędzel korygujący (Spot Healing Brush) .....................................................................................167 Obsługa narzędzia Łatka (Patch)..........................................................................................................................169 Usuwanie efektu czerwonych oczu ......................................................................................................................172 Retuszowanie przy użyciu warstw ........................................................................................................................174 Próbkowanie wielu warstw ...........................................................................................................................174 Pomijanie warstw dopasowania...................................................................................................................176 Poprawianie sylwetki za pomocą filtra Skraplanie (Liquify) ............................................................................177 Podsumowanie ........................................................................................................................................................179 Rozdział 7. Zaznaczenia ...........................................................................................................181 Czym jest zaznaczenie? ..........................................................................................................................................181 Posługiwanie się podstawowymi narzędziami zaznaczającymi .......................................................................182 Narzędzia z grupy Zaznaczanie (Marquee) ...............................................................................................182 Narzędzia z grupy Lasso ...............................................................................................................................186 Narzędzie Różdżka (Magic Wand) ..............................................................................................................190 Narzędzie Szybkie zaznaczanie (Quick Selection) ....................................................................................193 Strategie skutecznego zaznaczania ..............................................................................................................195 Doskonalenie zaznaczeń........................................................................................................................................197 Wtapianie krawędzi zaznaczenia .................................................................................................................197 Korzystanie z polecenia Popraw krawędź (Refine Edge) .........................................................................199 Zapisywanie i wczytywanie zaznaczeń ................................................................................................................203 Wycinanie i wklejanie przy użyciu zaznaczeń ....................................................................................................205 Zaznaczenia a filtry ................................................................................................................................................210 Filtry inteligentne ...................................................................................................................................................213 Obiekty inteligentne ......................................................................................................................................214 Stosowanie filtrów inteligentnych ...............................................................................................................215 Podsumowanie ........................................................................................................................................................217 Rozdział 8. Maski warstw — jeszcze więcej elastyczności ..................................................219 Pojęcie maski warstwy ...........................................................................................................................................219 Tworzenie masek warstw .......................................................................................................................................222 Maski a zaznaczenia ...............................................................................................................................................228 Porównanie masek typu „pokaż wszystko” i „ukryj wszystko” ........................................................................230 Maskowanie warstw dopasowania .......................................................................................................................233 Łączenie zaznaczeń, warstw dopasowania i masek ............................................................................................235 Maski gradientowe .................................................................................................................................................238 Podsumowanie ........................................................................................................................................................241  Spis treści Część III Renowacja, czyli ratowanie zniszczonych fotografii 243 Rozdział 9. Skanowanie ............................................................................................................245 Prawa autorskie .......................................................................................................................................................245 Pojęcie rozdzielczości .............................................................................................................................................246 Trochę prostych obliczeń matematycznych ...............................................................................................247 Zmiany wymiarów a ponowne próbkowanie ............................................................................................249 Wybór właściwej metody interpolacyjnej ..................................................................................................250 Rozdzielczość a skanowanie .........................................................................................................................252 Skanowanie odbitek i filmów ................................................................................................................................253 Skaner ..............................................................................................................................................................253 Oprogramowanie skanera ............................................................................................................................253 Obsługa skanera ............................................................................................................................................256 Skanowanie oryginałów o dużych rozmiarach ...................................................................................................257 Stosowanie polecenia Kadrowanie i prostowanie zdjęć (Crop and Straighten Photos) ....................................260 Korekcja geometrii obrazu przy użyciu polecenia Przekształć (Transform) ..................................................262 Podsumowanie ........................................................................................................................................................264 Rozdział 10. Rozwiązywanie typowych problemów renowacyjnych ...............................265 Ocena zniszczeń .....................................................................................................................................................266 Postępowanie ze zdjęciami wyblakłymi ..............................................................................................................269 Poprawianie wyblakłych kolorów za pomocą jednego kliknięcia ....................................................................273 Usuwanie plam i niepożądanej tekstury ..............................................................................................................275 Naprawianie uszkodzeń mechanicznych.............................................................................................................279 Rozdarcia, załamania i pęknięcia ................................................................................................................279 Usuwanie plam ..............................................................................................................................................286 Naprawianie największych uszkodzeń, czyli uzupełnianie brakujących fragmentów ..................................291 Podsumowanie ........................................................................................................................................................296 Rozdział 11. Prace wykończeniowe .......................................................................................297 Praca z fotografiami czarno-białymi ....................................................................................................................297 Tryb Szarości (Grayscale) .............................................................................................................................298 Mieszanie kanałów ........................................................................................................................................302 Polecenie Czarno-biały (Black White) ...................................................................................................304 Sepiowanie ...............................................................................................................................................................309 Tonowanie przy użyciu polecenia Barwa/Nasycenie (Hue/Saturation) .................................................310 Tonowanie przy użyciu polecenia Czarno-biały (Black White) ..........................................................312 Kolorowanie zdjęć czarno-białych .......................................................................................................................313 Kadrowanie i ustalanie ostatecznych wymiarów ................................................................................................317 Narzędzie Kadrowanie (Crop) .....................................................................................................................317 Polecenie Rozmiar obszaru roboczego (Canvas Size) ..............................................................................321 Podsumowanie ........................................................................................................................................................324 10 Rozdział 1   Korekcja jasności i kontrastu obrazu Spis treści Rozdział 12. Konkretny przykład pełnej procedury renowacyjnej ....................................325 Znaczenie właściwego toku pracy ........................................................................................................................326 Wstępna ocena zadania .........................................................................................................................................326 Podstawowe prace renowacyjne ...........................................................................................................................328 Usuwanie punktowych zanieczyszczeń ......................................................................................................329 Naprawa pozostałych uszkodzeń ................................................................................................................333 Lokalna korekcja tonalna ......................................................................................................................................337 Lokalne przyciemnianie i rozjaśnianie bez użycia narzędzi Ściemnij (Burn) i Rozjaśnianie (Dodge) .............................................................................................................................337 Ostatni szlif..............................................................................................................................................................340 Tonowanie ......................................................................................................................................................340 Wymiana obramowania ................................................................................................................................341 Kadrowanie i zmiana wymiarów .................................................................................................................342 Wyostrzanie skanowanych obrazów ....................................................................................................................345 Drukowanie .............................................................................................................................................................348 Znaczenie ustawień drukowania .................................................................................................................348 Drukowanie obrazu .......................................................................................................................................351 Podsumowanie ........................................................................................................................................................354 Część IV Retuszowanie, czyli doskonalenie zdjęć 357 Rozdział 13. Dobra strategia podstawą sukcesu ..................................................................359 Na czym polega retuszowanie? .............................................................................................................................359 Retusz poprawia jakość zdjęć ................................................................................................................................360 Retusz miękkokrawędziowy a twardokrawędziowy ..........................................................................................362 Tok pracy retuszera ................................................................................................................................................364 Planowanie wstępne ......................................................................................................................................364 Trzy fazy toku pracy ......................................................................................................................................365 Wiedzieć, kiedy przestać ..............................................................................................................................366 Strategie retuszowania podobnych obrazów .......................................................................................................367 Podsumowanie ........................................................................................................................................................368 Rozdział 14. Szczególne przypadki retuszu zdjęć portretowych ......................................369 Wymienianie głów ..................................................................................................................................................369 Wymienianie oczu ..................................................................................................................................................373 Zastępowanie zamkniętych oczu otwartymi .............................................................................................374 Odbicia w szkłach okularów — rekonstruowanie oczu ...........................................................................377 Usuwanie aparatów ortodontycznych ..................................................................................................................383 Likwidowanie fałd na ubraniach ..........................................................................................................................387 Wygładzanie skóry .................................................................................................................................................391 Wygładzanie skóry za pomocą filtra Rozmycie powierzchniowe (Surface Blur) ..................................391 Wygładzanie skóry przy użyciu modułu dodatkowego ............................................................................395 Podsumowanie ........................................................................................................................................................397 11 Spis treści Rozdział 15. Przykładowy retusz zdjęcia portretowego ....................................................399 Analiza zadania .......................................................................................................................................................399 Faza pierwsza: podstawowa korekcja obrazu......................................................................................................401 Faza druga: usuwanie elementów rozpraszających uwagę ................................................................................402 Wygładzanie zmarszczek i usuwanie skaz ..................................................................................................404 Poprawianie wyglądu oczu ...........................................................................................................................412 Poprawianie wyglądu zębów ........................................................................................................................414 Ujarzmianie rozwichrzonych włosów .........................................................................................................416 Wygładzanie skóry ........................................................................................................................................419 Faza trzecia: prace wykończeniowe .....................................................................................................................421 Kadrowanie i ustalanie wymiarów ..............................................................................................................422 Lokalne przyciemnianie i rozjaśnianie .......................................................................................................422 Profesjonalne strategie wyostrzania ............................................................................................................424 Filtr Inteligentne wyostrzenie (Smart Sharpen) ........................................................................................425 Podsumowanie ........................................................................................................................................................430 Rozdział 16. Praktyczny przykład retuszu zdjęć architektonicznych................................433 Analiza zadania .......................................................................................................................................................435 Faza pierwsza: korekcja podstawowa ...................................................................................................................435 Poprawianie kontrastu półtonów za pomocą krzywej tonalnej ..............................................................435 Korzystanie z linii pomocniczych ...............................................................................................................438 Poprawianie perspektywy przy użyciu polecenia Przekształć (Transform) ..........................................440 Faza druga: usuwanie elementów rozpraszających uwagę ................................................................................444 Retuszowanie twardych krawędzi za pomocą narzędzia Stempel (Clone Stamp) ................................445 Retuszowanie przy użyciu poleceń Warstwa przez kopiowanie (Layer via Copy) i Przekształć (Transform) .........................................................................................................................447 Retuszowanie przy użyciu filtra Punkt zbiegu (Vanishing Point) ...........................................................452 Faza trzecia: prace wykończeniowe .....................................................................................................................457 Lokalne rozjaśnianie i przyciemnianie .......................................................................................................457 Zwiększanie wymiarów obrazu ...................................................................................................................458 Wyostrzanie przy użyciu filtra Maska wyostrzająca (Unsharp Mask) ....................................................460 Podsumowanie ........................................................................................................................................................462 Skorowidz ...................................................................................................................................465 12 Podstawowe narzędzia retuszerskie W tym rozdziale skoncentrujemy się na trzech podstawowych narzędziach retuszerskich: Stempel (Clone Stamp), Pędzel korygujący (Healing Brush) i Łatka (Patch). Ale oprócz nich poznamy także Punktowy pędzel korygujący (Spot Healing Brush) i filtr Skraplanie (Liquify). Zapewne zarzucasz mi niekonsekwencję, bo nazywam te narzędzia retuszerski- mi, mimo że służą one nie tylko retuszowaniu, ale także do renowacji obrazów. To prawda. Ale różnica między retuszem a renowacją ujawnia się dopiero wtedy, gdy rozpatrujemy cele tych procesów, natomiast narzędzia i techniki pracy są w obu przypadkach te same, albo bardzo podobne. Przykładowo procedura łatania dziury w starej fotografii nie różni się od usuwania zbędnego elementu w ramach zabiegów retuszerskich. Oczywiście nazywanie tych narzędzi renowacyjnymi byłoby również poprawne, ale jakoś częściej używana jest nazwa: retuszerskie. Podobne sytuacje, gdy te same narzędzia służą do realizacji różnych zadań, wy- stępują również w innych dziedzinach. Na przykład te same narzędzia stolarskie mogą być używane zarówno podczas renowacji zabytkowych budowli, jak i przy budowaniu nowych domów. Tak jak stolarz — niezależnie od tego, czy wykonuje prace konserwatorskie, czy konstrukcyjne — musi dobrze znać swoje narzędzia i umieć się nimi posługiwać, tak i my, zanim przystąpimy do restaurowania lub retuszowania obrazów, powinniśmy zapoznać się z odpowiednimi narzędziami i technikami ich stosowania. Zachęcam więc do uważnego przestudiowania niniejszego rozdziału i wykonania wszystkich prezentowanych w nim ćwiczeń, bo zdobyta w ten sposób wiedza na pewno zaowocuje w przyszłości. W TYM ROZDZIALE Praca z pędzlami Obsługa narzędzia Stempel (Clone Stamp) Posługiwanie się narzędziem Pędzel korygujący (Healing Brush) Naprawianie drobnych niedoskonałości za pomocą narzędzia Punktowy pędzel korygujący (Spot Healing Brush) Obsługa narzędzia Łatka (Patch) Usuwanie efektu czerwonych oczu Retuszowanie przy użyciu warstw Modelowanie sylwetki za pomocą filtra Skraplanie (Liquify) 145 II Narzędzia i techniki retuszerskie oraz renowacyjne Praca z pędzlami Wspólnym elementem wielu narzędzi retuszerskich jest coś, co twórcy Photoshopa nazwali pędzlem. Jest to wirtualny odpowiednik narzędzia służącego do rozprowadzania farb na malowanych powierzchniach. W świe- cie cyfrowym pędzel służy do nakładania określonych informacji na poszczególne piksele obrazu. Narzędzie to może przyjmować różne rozmiary, kształty, poziomy krycia i twardości, dzięki czemu umożliwia uzyskiwanie rozmaitych efektów wizualnych. Wirtualny pędzel występuje w Photoshopie również jako samodzielne narzę- dzie o nazwie… Pędzel (Brush). Ustawianie parametrów pędzla Parametry pędzla można ustawić na pasku opcji widocznym w górnej części okna programu. Aby zobaczyć, jak to się robi, wykonaj następujące ćwiczenie. 1. Rozpocznij od utworzenia nowego dokumentu. W tym celu wybierz polecenie Plik/Nowy (File/New) lub wciśnij klawisze Ctrl+N (Command+N). Parametry dokumentu ustaw następujące: Szerokość (Width) = 15 cm, Wysokość (Height) = 10 cm, Rozdzielczość (Resolution) = 300, Tryb kolorów (Color Mode) = RGB/8 bitów (RGB Color/8 bit) i Zawartość tła (Bckground Content) = Białe (White). 2. Nowe dokumenty o takich parametrach będziemy tworzyć jeszcze wielokrotnie, więc zanim klikniesz OK, kliknij najpierw przycisk Zapisz ustawienia domyślne (Save Preset). W polu Nazwa ustawień domyślnych (Preset Name) okna dialogowego Ustawienia domyślne nowego dokumentu (New Document Preset) wpisz 15x10 @ 300 biały. W obu oknach pokazanych na rysunku 6.1 kliknij przyciski OK. RYSUNEK 6.1 Kliknięcie przycisku Zapisz ustawienia domyślne (Save Preset) w oknie dialogowym Nowy (New) umożliwia zapisanie bieżących ustawień nowego dokumentu i wielokrotne ich wykorzystywanie. W oknie Ustawienia domyślne nowego dokumentu (New Document Preset) należy wpisać stosowną nazwę ustawień i kliknąć przycisk OK. Raz zapisane ustawienia mogą być później przywoływane przez wybranie ich nazwy z rozwijanej listy Ustawienia domyślne (Preset) w oknie dialogowym Nowy (New). Photoshop umożliwia zapisywanie szablonów wielu rozmaitych ustawień, począwszy od parametrów nowego dokumentu, a na właściwościach poszczególnych narzędzi skończyw- szy. Pozwala to zaoszczędzić dużo czasu i daje pewność, że za każdym razem zastosowane zostaną dokładnie te same ustawienia. 3. Z przybornika wybierz narzędzie Pędzel (Brush). Jeśli nie jest widoczne, rozwiń ósmą grupę na- rzędzi, licząc od góry w jednokolumnowym przyborniku. W tej samej grupie są jeszcze narzędzia Ołówek (Pencil) i Zastępowanie kolorów (Color Replacement). 146 Rozdział 1   Korekcja jasności i kontrastu obrazu Podstawowe narzędzia retuszerskie 6 4. Wciśnij klawisz D, aby przywrócić domyślne kolory pierwszego planu i tła. Kolor pierwszego planu będzie kolorem farby nakładanej pędzlem. 5. Zanim zaczniemy malować, musimy upewnić się, że używamy identycznych pędzli. Na pasku opcji kliknij strzałkę widoczną na prawo od etykiety Pędzel (Brush), aby otworzyć panel pokazany na rysunku 6.2. Parametr Główna średnica (Master Diameter) ustaw na 100 piks (100 px), a Twardość (Hardness) na 100 . Przed chwilą zapisywaliśmy szablon ustawień dla nowego dokumentu. Szablony z ustawie- niami parametrów narzędzi działają podobnie. W opisywanym przykładzie możesz zapisać wprowadzone ustawienia jako nowy szablon pędzla, klikając przycisk Utwórz nowe ustawienie domyślne z tego pędzla (Create a new preset from this brush) (patrz rysunek 6.2). RYSUNEK 6.2 Panel wysuwany z paska opcji pozwala na szybkie ustawienie średnicy i twardości pędzla. Dolną część tego panelu zajmuje paleta z predefiniowanymi pędzlami. Aby wybrać jeden z nich, wystarczy go kliknąć. Przycisk Utwórz nowe ustawienie domyślne z tego pędzla (Create a new preset from this brush) służy do zapisywania nowych ustawień predefiniowanych 147 II Narzędzia i techniki retuszerskie oraz renowacyjne 6. Kliknij przy lewej krawędzi nowego dokumentu i nie zwalniając przycisku myszy, przeciągnij wskaź- nik aż do prawej krawędzi. Powinieneś zobaczyć grubą czarną linię na białym tle. Jeśli chcesz narysować linię prostą, przeciągaj wskaźnik przy wciśniętym klawiszu Shift. 7. Otwórz ponownie panel z parametrami pędzla i ustaw Twardość (Hardness) na 0 , a następnie narysuj nową linię. Zauważ, że druga linia ma znacznie łagodniejsze krawędzie i jest nieco węższa od pierwszej. Oba efekty są skutkiem zwiększającej się przezroczystości pikseli brzegowych. 8. Na pasku opcji zmniejsz wartość parametru Krycie (Opacity) do 50 i narysuj trzecią linię. Nowa li- nia różni się od poprzedniej tylko jasnością. 9. Narysuj jeszcze jedną linię, ale tak by przecinała poprzednie (patrz rysunek 6.3). Zauważ, że na przecięciu dwóch jasnych linii powstał obszar ciemniejszy od każdej z nich, ale nie czarny. Aby dokładnie zmierzyć efekt nałożenia się dwóch śladów pędzla, wybierz narzędzie Kroplomierz (Eyedropper) i umieść jego wskaźnik najpierw w miejscu przecięcia się jasnych linii, a potem na jednej z nich. Ja otrzymałem wyniki, odpowiednio, 64 i 128. Przypominam, że chodzi o skalę 256 poziomów jasności, w której wartość 0 odpowiada czerni, a 255 — bieli. Jak widać, pionowa linia przyciemniła poziomą o 50 . RYSUNEK 6.3 Pędzle mogą mieć różne rozmiary, twardość i poziom krycia. Przez zmianę tych parametrów można uzyskiwać rozmaite efekty 148 Rozdział 1   Korekcja jasności i kontrastu obrazu Podstawowe narzędzia retuszerskie 6 A zatem suma dwóch pociągnięć pędzlem o kryciu 50 wcale nie jest równoznaczna z jednokrotnym pociąg- nięciem pędzlem o kryciu 100 . Dzieje się tak, ponieważ zmniejszenie krycia oznacza zwiększenie przezro- czystości bieżącego śladu pędzla. Nawet dziesięć takich pociągnięć nie da w sumie tego, co jedno pociągnięcie z kryciem 100 . Jest to tak, jak z dodawaniem elementów, z których pierwszy stanowi połowę całości, a każdy następny jest połową poprzedniego; ich suma nigdy nie da pełnej całości. Oto jeszcze jeden pouczający eksperyment. 1. W panelu Historia (History) kliknij miniaturę obrazu (w górnej części panelu), aby powrócić do stanu istniejącego tuż po utworzeniu dokumentu. 2. Na pasku opcji ustaw następujące parametry pędzla: Główna średnica (Master Diameter) na 100 piks (100 px), Twardość (Hardness) na 100 i Krycie (Opacity) na 100 . 3. Tym razem zmniejsz wartość parametru Przepływ (Flow) do 50 i narysuj falistą linię w górnej części obrazu. 4. Obniż parametr Przepływ (Flow) do 25 i narysuj niżej drugą linię. Parametr Przepływ (Flow) steruje częstotliwością, z jaką nakładany jest kolor podczas przeciągania pędzlem. Im mniejsza wartość tego parametru, tym większe są odstępy, w jakich pędzel pozostawia swój ślad. W przypadku okrągłego pędzla o twardych krawędziach wygląda to jak szereg nakładają- cych się kółek — spójrz na dwie pierwsze linie z rysunku 6.4. RYSUNEK 6.4 Parametr Przepływ (Flow) określa częstotliwość nakładania koloru. Przy małych wartościach twardy pędzel pozostawia ślad w postaci nakładających się kółek. W przypadku miękkich pędzli efekt ten jest niezauważalny 149 II Narzędzia i techniki retuszerskie oraz renowacyjne 5. Zmniejsz Twardość (Hardness) do 0 , Przepływ (Flow) do 50 i narysuj trzecią linię. 6. Zmniejsz Przepływ (Flow) do 25 i narysuj czwartą linię. 7. Zwiększ Przepływ (Flow) do 100 i na samym dole narysuj piątą linię. Twój obraz powinien teraz przypominać ten z rysunku 6.4. Zwróć uwagę na różnice w wyglądzie skutków zmniejszenia parametru Przepływ (Flow) w zależności od twardości pędzla. Przy miękkich pędzlach przypomina to efekt zmniejszenia parametru Krycie (Opacity). Teraz, gdy już wiesz wszystko o parametrze Przepływ (Flow), muszę Ci powiedzieć, że w całej mojej praktyce nigdy z niego nie korzystałem. Powyższe ćwiczenie było pierwszym i ostatnim, w którym ów parametr modyfikowałem. Zamieściłem to ćwiczenie tylko dlatego, że studenci często pytają mnie o działanie parametru Przepływ (Flow). Na pasku opcji narzędzia Pędzel (Brush) jest jeszcze przycisk służący do włączania funkcji aerografu (airbrush). Przycisk ten znajduje się na prawo od parametru Przepływ (Flow) (patrz rysunek 6.2). Gdy jest włączony, pędzel nakłada farbę niezależnie od tego, czy jest przesuwany, czy nie. Posługiwanie się takim pędzlem przypomina malowanie sprayem — farba jest rozpylana ciągle, gdy tylko wciśnięty jest przycisk atomizera. Oto jak należy posługiwać się tym narzędziem w Photoshopie. 1. W panelu Historia (History) kliknij miniaturę obrazu (w górnej części panelu), aby powrócić do stanu istniejącego tuż po utworzeniu dokumentu. 2. Ustaw następujące parametry pędzla: Główna średnica (Master Diameter) na 200 piks (200 px), Twar- dość (Hardness) na 50 , Przepływ (Flow) na 100 i Krycie (Opacity) na 50 . 3. Kliknij i przytrzymaj wciśnięty przycisk myszy, ale nie poruszaj kursorem. Zauważ, że bez względu na to, jak długo będziesz wciskał przycisk myszy, ślad pędzla w postaci pojedynczego kółka pozosta- nie niezmienny. 4. Włącz funkcję aerografu, a następnie powtórz czynności z poprzedniego punktu w innym miejscu obrazu. Tym razem ilość nałożonej farby zwiększa się w miarę upływu czasu. 5. Poeksperymentuj z różnymi wartościami parametrów pędzla i zaobserwuj ich wpływ na działanie funkcji aerografu. Sprawdź również, jak owa funkcja wpływa na sposób rysowania rozmaitych linii. Rezultaty malowania z włączonym trybem aerografu w dużej mierze zależą od pozostałych ustawień pędzla. Warto poznać te zależności, aby w przyszłości wiedzieć, kiedy włączyć aerograf, a kiedy nie. Do tego zagadnie- nia wrócimy jeszcze w rozdziale 12. przy okazji omawiania narzędzi służących do rozjaśniania i przyciemniania wybranych obszarów obrazu. Zanim przejdziemy do omawiania prawdziwych narzędzi retuszerskich, muszę wspomnieć o kilku bardzo przydatnych skrótach klawiszowych dotyczących pędzli. Jak już wspominałem, pędzle są elementem wielu rozmaitych narzędzi, a zatem przytoczone niżej skróty mają dość uniwersalny charakter.   Do zmieniania rozmiarów pędzla służą klawisze z nawiasami kwadratowymi [ i ]. Prawy nawias zwiększa średnicę pędzla, a lewy ją zmniejsza. Te same klawisze w połączeniu z klawiszem Shift zmieniają twardość pędzla o 25 . Podobnie jak poprzednio, prawy nawias zwiększa ten parametr, a lewy go zmniejsza. Jeśli przy ustawieniu 100 wciśniesz czterokrotnie kombinację Shift+[, twardość pędzla zmaleje do 0 . 150 Rozdział 1   Korekcja jasności i kontrastu obrazu Podstawowe narzędzia retuszerskie 6    Wartość parametru Krycie (Opacity) można zmieniać za pomocą klawiszy numerycznych. Przykła- dowo, wciśnięcie klawisza 3 ustawia ten parametr na 30 , a wciśnięcie klawisza 5 wprowadza war- tość 50 . Aby uzyskać wartość pośrednią, na przykład 55 , trzeba wcisnąć odpowiednie klawisze jeden po drugim — w tym przypadku trzeba dwukrotnie wcisnąć klawisz 5. Wciskanie klawiszy numerycznych w połączeniu z klawiszem Shift powoduje zmianę parametru Przepływ (Flow), na przykład Shift+5 ustawia wartość tego parametru na 50 . Przy włączonym trybie aerografu niektóre z tych skrótów funkcjonują trochę inaczej. Wciskanie kla- wiszy numerycznych zmienia wartość przepływu, a nie krycia. Aby zmienić krycie, trzeba wcisnąć dodatkowo klawisz Shift — odwrotnie niż przy wyłączonym aerografie. Innym skrótem, z którego często korzystam (nie tylko w Photoshopie), jest klikanie prawym przyciskiem myszy. Powoduje to otwieranie menu kontekstowego z najbardziej przydatnymi w danej chwili poleceniami. W przypadku narzędzi korzystających z pędzli takie kliknięcie otwiera znany nam już panel z predefiniowa- nymi pędzlami (patrz rysunek 6.5, po lewej). Wyjątkiem są tutaj narzędzia Pędzel korygujący (Healing Brush), Punktowy pędzel korygujący (Spot Healing Brush), Zastępowanie kolorów (Color Replacement) i Gumka tła (Background Eraser), dla których otwierają się nieco inne panele, podobne do tego z rysunku 6.5 po prawej. RYSUNEK 6.5 Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obrębie obrazu otwiera menu kontekstowe lub panel z ustawieniami pędzla. Zawartość tego panelu zależy od rodzaju wybranego narzędzia. Klikanie prawym przyciskiem umożliwia szybki dostęp do opcji i ustawień, a także niektórych poleceń. Warto z tego korzystać nie tylko w Photoshopie Wiem, że to, co przed chwilą napisałem, mogło wprawić w zakłopotanie niektórych użyt- kowników macintoshy. Przez wiele lat komputery te nie obsługiwały drugiego przycisku myszy. Nawet jeszcze teraz produkowane są laptopy z trackpadami wyposażonymi tylko w jeden przycisk. Odpowiednikiem kliknięcia prawym przyciskiem myszy jest tu klikanie przy wciśniętym klawiszu Control. 151 II Narzędzia i techniki retuszerskie oraz renowacyjne Zmiany pojawiły się dopiero w komputerach z zainstalowanym systemem operacyjnym w wersji X. Nowe komputery coraz częściej są wyposażane w myszki z dwoma przyciskami, ale wielu użytkowników nawet o tym nie wie albo po prostu nie włącza obsługi tego przycisku w ustawieniach systemowych. Jeśli używasz macintosha, sprawdź, czy Twoja mysz ma dwa przyciski i czy oba działają. Jeśli używasz laptopa typu Macintosh, możesz uaktywnić funkcję symulacji kliknięcia prawym przyciskiem myszy przez uderzenie trackpada dwoma palcami jednocześnie. Odpowiednią opcję znajdziesz w ustawie- niach System Preferences/Keyboard Mouse/Trackpad (Preferencje systemowe/Klawiatura i mysz/Gładzik). Panel Pędzle (Brushes) Korzystanie z paska opcji i opisanych wyżej skrótów pozwala szybko zmieniać podstawowe parametry pędzli, ale czasami to nie wystarcza. Gdy trzeba zmienić kilka ustawień naraz lub potrzebne są dodatkowe opcje, wtedy należy sięgnąć po panel Pędzle (Brushes). Panel Pędzle (Brushes), pokazany na rysunku 6.6, jest otwierany poleceniem Okno/Pędzle (Window/Brushes). To tutaj możesz utworzyć pędzle, które będą dokładnie odpowiadać Twoim potrzebom. Każda pozycja z listy widocznej po lewej stronie udostępnia inną kategorię opcji i parametrów w prawej części panelu. U dołu znajduje się okienko podglądu, gdzie można obserwować wpływ poszczególnych ustawień na wygląd śladu, jaki pędzel będzie pozostawiał po sobie. RYSUNEK 6.6 Panel Pędzle (Brushes) zawiera wszystko, co potrzeba do tworzenia nawet najbardziej wymyślnych pędzli. Podgląd w dolnej części panelu pozwala na bieżąco śledzić, jak poszczególne ustawienia wpływają na wygląd śladu pozostawianego przez pędzel 152 Rozdział 1   Korekcja jasności i kontrastu obrazu Podstawowe narzędzia retuszerskie 6 Użytkownicy wymagający specjalnych narzędzi graficznych korzystają z tego panelu bardzo często. Z reguły są to ilustratorzy i rysownicy, którzy używają Photoshopa w sposób twórczy. Ja się do nich nie zaliczam i raczej rzadko zaglądam do panelu Pędzle (Brushes), mimo że bardzo często posługuję się narzędziami bazującymi na pędzlach. Zazwyczaj wystarcza mi to, co Photoshop oferuje w sposób standardowy. O panelu Pędzle (Brushes) wspomniałem tylko dlatego, aby uświadomić Ci jego istnienie, na wypadek gdybyś potrzebował jakiegoś nie- zwykłego pędzla — albo postanowił dołączyć do bardziej wymagających użytkowników. Posługiwanie się tabletem graficznym Nie wiem, jak Ty, ale ja nie potrafię dobrze rysować za pomocą myszy. Mysz jest dobra do szybkiego nawigo- wania po ekranie i klikania, ale zdecydowanie gorzej sprawdza się w pracach wymagających dużej precyzji. Wybierz narzędzie Pędzle (Brushes) i spróbuj za pomocą myszy napisać swoje imię. Dla większości ludzi jest to niezwykle trudne zadanie. Po prostu mysz nie została zaprojektowana z myślą o swobodnym realizowaniu artystycznych pomysłów lub cyzelowaniu delikatnych szczegółów — rzeczach, które odgrywają istotną rolę w restaurowaniu i retuszowaniu obrazów. Myszy stwarzają jeszcze inny problem. W wielu sytuacjach są po prostu nieergonomiczne. (Wiem, że są myszy określane jako ergonomiczne, ale one również nie zapewniają takiej swobody i precyzji ruchu, o jaką nam chodzi). To może prowadzić do schorzeń wywołanych częstym przeciążaniem mięśni. Gdy usiłujemy zapa- nować nad myszą i zmusić ją do wykonywania bardzo precyzyjnych ruchów, napinamy mocno mięśnie dłoni i nadgarstka, a często także całej ręki, barku i nawet szyi. Gdy kilka lat temu poważnie zainteresowałem się Photoshopem i spędzałem długie godziny nad edytowaniem zdjęć, po pewnym czasie zacząłem odczuwać ból w nadgarstku i szyi. Ból stawał się tak dokuczliwy, że zabijał całą przyjemność obcowania z Photoshopem. Próbowałem posługiwać się trackballem, ale to nie pomogło. Radość życia odzyskałem dopiero po zakupie tabletu graficznego. Teraz mogę pracować godzinami i ból się nie pojawia. Jeśli spędzasz dużo czasu przy komputerze, powinieneś przywiązywać dużą wagę do warunków, w jakich pracujesz. Znam wielu pasjonatów fotografii cyfrowej, którzy wydali mnóstwo pieniędzy na sprzęt, ale przy jego zakupie nigdy nie brali pod uwagę względów ergonomicznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ergonomii, zajrzyj na strony internetowe Departamentu Pracy USA, www.osha.gov/SLTC/ergonomics. Tablet graficzny składa się ze specjalnej podkładki reagującej na nacisk i wskaźnika zwanego piórkiem lub rysikiem. Pisanie i rysowanie za pomocą owego rysika jest bardziej naturalne, a więc i mniej męczące niż posługiwanie się myszą. Większa swoboda i naturalność ruchów dłoni sprzyja też osiąganiu lepszych efektów w pracy nad finezyjnymi szczegółami obrazu. Ponadto tablet pozwala na pracę w dogodniejszej pozycji; ja często trzymam tablet na kolanach, bo stwierdziłem, że wtedy ręce mniej się męczą. Standardy w branży tabletów graficznych od lat wyznaczają produkty firmy Wacom. Jeden z nich został pokazany na rysunku 6.7. Firma ta produkuje całą gamę tabletów o rozmaitych parametrach i rozmiarach. Dwa główne modele produkowane obecnie to Bamboo i Intous. Ich obszary robocze mają wymiary od 127×93 mm do 460×304 mm. Pamiętaj jednak, że w tym przypadku większy niekoniecznie znaczy lepszy. Duży tablet zajmuje więcej miejsca na biurku i zmusza do wykonywania obszerniejszych ruchów ręką. Od wielu lat używam urządzenia, którego obszar roboczy ma wymiary 150×200 mm i uważam, że taki rozmiar jest w zupełności wystarczający. 1 Informacje o ergonomii i higienie pracy przy komputerze można znaleźć także na stronach Centralnego Instytutu Ochrony Pracy pod adresem www.ciop.pl/11221.html — przyp. tłum. 153 II Narzędzia i techniki retuszerskie oraz renowacyjne RYSUNEK 6.7 Firma Wacom produkuje tablety o różnych rozmiarach. Prezentowany tu model należy do najnowszej serii Intous4, a jego obszar roboczy ma wymiary 139,7×223,5 mm. Proporcja jego boków wynosi 10:16 i odpowiada coraz częściej stosowanym monitorom panoramicznym. Szeroki obszar roboczy jest również wygodniejszy przy pracy z dwoma monitorami Piórko tabletu Wacom ma dwa przyciski służące do symulowania kliknięć lewym bądź prawym przyciskiem myszy. Klikać można także przez stukanie piórkiem w tablet; jedno stuknięcie jest równoznaczne ze zwykłym, pojedynczym kliknięciem, a dwa szybko po sobie następujące stuknięcia odpowiadają dwukrotnemu kliknięciu. Do niektórych tabletów dodawane są specjalne myszy, ale korzystanie z nich nie jest najwygodniejsze — nie można ich używać na innej powierzchni niż obszar roboczy tabletu. Pierwsze kroki w posługiwaniu się tabletem nie należą do najłatwiejszych. Największe kłopoty sprawia odwzo- rowanie powierzchni roboczej tabletu na ekran monitora. Jeśli piórko dotyka tablet w lewym dolnym rogu, kursor znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu. Aby przesunąć kursor w prawy górny róg ekranu, trzeba przesunąć piórko w prawy górny róg tabletu. Opanowanie tych zależności wymaga trochę czasu, ale na pewno nie jest to czas stracony. Zapewne zauważyłeś, że niektórym parametrom w panelu Pędzle (Brushes) towarzyszy rozwijana lista o nazwie Sterowanie (Control). Wybierając z niej odpowiednią pozycję, można związać wartość danego parametru pędzla — na przykład Wahanie rozmiaru (Size Jitter) w kategorii Dynamika kształtu (Shape Dynamics) — z naciskiem lub pochyleniem pióra. Możliwość takiego sterowania właściwościami pędzla jest użyteczna głównie dla artystów. W pracach związanych z retuszowaniem czy restaurowaniem zdjęć nie będziemy z niej korzystać. Ja zawsze wybieram tu opcję Wyłączona (Off). 154 Rozdział 1   Korekcja jasności i kontrastu obrazu Podstawowe narzędzia retuszerskie 6 Obsługa narzędzia Stempel (Clone Stamp) Narzędzie Stempel (Clone Stamp) jest obecne w Photoshopie od samego początku. Służy ono do kopiowania zawartości obrazu z jednego miejsca w drugie. Można przykładowo pobrać próbkę gładkiej skóry i zamalo- wać nią pryszcza lub inną skazę na twarzy sportretowanej osoby. To właśnie takie proste, ale jednocześnie potężne możliwości narzędzia Stempel (Clone Stamp) pozwoliły rozwinąć się nowej dyscyplinie zwanej retuszem cyfrowym. Przyjrzyjmy się zatem bliżej temu narzędziu i poznajmy niektóre techniki jego stosowania. 1. Otwórz plik ćwiczeniowy o nazwie ptak_1.tif, pobrany wcześniej ze strony internetowej z materiała- mi do ćwiczeń. 2. Z przybornika wybierz narzędzie Stempel (Clone Stamp) (S). W jednokolumnowym układzie przybornika jest to dziewiąte narzędzie od góry. Nie pomyl go z narzędziem Stempel ze wzorkiem (Pattern Stamp), które zostało ulokowane w tym samym miejscu. 3. Wciśnij klawisz Alt i nie zwalniając go, kliknij głowę ptaka. Zauważ, że po wciśnięciu klawisza Alt kursor przybrał kształt celownika. Jest to wskazówka, że trzeba wskazać miejsce pobierania próbek. 4. Ustaw rozmiar pędzla na 100 piks (100 px), a twardość na 0 . Upewnij się też, czy na pasku opcji włączona jest opcja Wyrównany (Aligned) oraz czy parametry Krycie (Opacity) i Przepływ (Flow) mają wartość 100 . Zazwyczaj rozpoczynam pracę z pędzlem o minimalnej twardości i zmieniam go na twardszy dopie- ro wtedy, gdy muszę dopracować szczegóły ostrych krawędzi. 5. Zwolnij klawisz Alt i przenieś kursor w prawo, gdzie niebo jest prawie czyste. Kliknij i zacznij malo- wanie drugiego ptaka. Zauważ, że w trakcie malowania towarzyszą Ci dwa kursory (patrz rysunek 6.8): jeden w miejscu, które malujesz, a drugi tam, skąd pobierane są próbki z zawartością obrazu. Gdy poruszasz pierw- szym z nich, drugi wiernie naśladuje Twoje ruchy i wskazuje, skąd pobierana jest próbka. Włączenie opcji Wyrównany (Aligned) powoduje, że oba kursory pozostają w tej samej od- ległości od siebie również po przerwaniu i wznowieniu malowania. Przy wyłączonej opcji, gdy przerywamy malowanie, kursor źródłowy powraca do swojego pierwotnego położenia. 6. Gdy skończysz malowanie ptaka, Twój obraz powinien wyglądać mniej więcej tak jak ten z ry- sunku 6.9. Niemal identyczne tło dla obu ptaków sprawiło, że wielu błędów mojego klonowania nie widać. Fragmenty nie- ba i chmur przeniesione z otoczenia pierwszego ptaka na ogół dobrze wkomponowały się w otoczenie drugiego ptaka. Gdyby tło było bardziej zróżnicowane, musiałbym do tego zadania podejść z większą starannością. 155 II Narzędzia i techniki retuszerskie oraz renowacyjne RYSUNEK 6.8 Podczas malowania narzędziem Stempel (Clone Stamp) widać dwa kursory. Ten po lewej (źródłowy) wskazuje, skąd pobierana jest próbka obrazu, a ten po prawej (docelowy) wyznacza miejsce nakładania próbki. W trakcie malowania kursor źródłowy zachowuje stałą odległość od swojego partnera RYSUNEK 6.9 Klonowanie ukończone, ale w kilku miejscach sklonowałem również fragmenty nieba, co widać w postaci jasnej otoczki wokół nowego ptaka 156 Rozdział 1   Korekcja jasności i kontrastu obrazu Podstawowe narzędzia retuszerskie 6 Mimo wszystko kilka takich błędów widać na rysunku 6.9. Biała obwódka powstała wokół ogona, dzioba i lewego skrzydła. Jest to skutek sklonowania fragmentów chmur z otoczenia ptaka oryginalnego. Błędy tego typu można naprawić dwoma sposobami. Można cofnąć czynności związane z klonowaniem ptaka i spróbować namalować go ponownie mniejszym pędzlem. Ten sposób jest na pewno skuteczny, ale wymaga czasu, aby metodą prób i błędów dobrać odpowiedni rozmiar pędzla. Drugi sposób jest równie skuteczny, a przy tym o wiele szybszy. Stosowanie narzędzia Pędzel historii (History Brush) Tuż pod narzędziem Stempel (Clone Stamp) znajduje się narzędzie o nazwie Pędzel historii (History Brush), które doskonale nadaje się do naprawiania popełnionych wcześniej błędów. Jego działanie polega na przywra- caniu wcześniejszych stanów obrazu. W panelu Historia (History) klikamy puste pole na lewo od nazwy stanu, który chcemy przywrócić i za pomocą pędzla historii zamalowujemy odpowiedni obszar. W naszym przykła- dzie możemy wybrać dowolny stan poprzedzający klonowanie ptaka. Domyślnie wybierany jest stan, jaki istniał tuż po otwarciu pliku, czyli ten u samej góry panelu Historia (History), co widać na rysunku 6.10. Ten wybór w pełni nam odpowiada. Sprawdźmy więc możliwości narzędzia Pędzel historii (History Brush). 1. Powróć do etapu 6. poprzedniego ćwiczenia. Z przybornika wybierz narzędzie Pędzel historii (History Brush) (Y). W jednokolumnowym układzie przybornika jest to dziesiąte narzędzie od góry. Nie pomyl go z narzędziem Artystyczny pędzel historii (Art History Brush), które zostało ulokowane w tym samym miejscu. 2. Wybierz mały, miękki pędzel i zamaluj białe obwódki wokół ptaka. W ten sposób zastąpisz je istniejącym tam wcześniej błękitem nieba. Aby ułatwić sobie pracę, powiększ odpowiedni fragment obrazu. Jeśli użyjesz zbyt miękkiego pędzla, możesz mieć problemy z uzyskaniem prawidłowych krawędzi skrzydeł, bo końcówki piór będą częściowo zastępowane kolorem nieba. Spróbuj zastosować twar- dszy pędzel z kryciem obniżonym do 75 albo nawet do 50 . Mniejsze krycie pozwoli Ci uzyskać prześwity między poszczególnymi piórami. 3. Jeśli okaże się, że niektóre fragmenty ptaka znikły, bo przez nieuwagę zastąpiłeś je wcześniej- szym stanem, przejdź do panelu Historia (History), kliknij puste pole obok ostatniego stanu o nazwie Stempel (Clone Stamp) i zamaluj owe fragmenty. Nie zamykaj pliku, bo będzie jeszcze potrzebny. Pamiętaj, że pędzel historii jest ściśle związany z panelem Historia (History), który w mo- mencie zamykania pliku usuwa wszystkie stany historii. A zatem jeśli zamierzasz użyć tego narzędzia, zrób to przed zapisaniem i zamknięciem pliku. 157 II Narzędzia i techniki retuszerskie oraz renowacyjne RYSUNEK 6.10 Pędzel historii (History Brush) może pobierać próbki z dowolnego stanu w historii obrazu. Aby wskazać konkretny s
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS4 PL. Retusz i restauracja fotografii. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: