Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00115 005601 22956187 na godz. na dobę w sumie
Photoshop. Restauracja i retusz. Wydanie III - książka
Photoshop. Restauracja i retusz. Wydanie III - książka
Autor: , Liczba stron: 488
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0412-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przywróć blask starym fotografiom i popraw nieudane zdjęcia

Jak często, przeglądając stare, rodzinne zdjęcia, zastanawiamy się nad tym, jak piękne musiały być, zanim wyblakły i zakurzyły się? Ile razy odkładamy na bok wakacyjne fotografie z powodu błędów, jakie popełniliśmy podczas ich robienia? Czy naprawdę nie ma narzędzia, które pozwoliłoby uratować zniszczone zdjęcia i tym samym przywołać ulotne wspomnienia? Na szczęście jest i nosi nazwę Photoshop. Ten rewelacyjny program graficzny oferuje użytkownikom możliwości, o jakich tradycyjnym retuszerom fotograficznym nawet się nie śniło. Dzięki niemu można odtworzyć stare i uszkodzone zdjęcia, skorygować nieudane fotografie i usunąć rysy oraz skazy ze zdjęć, które zeskanowaliśmy.

Książka 'Photoshop. Restauracja i retusz. Wydanie III' przedstawia techniki retuszerskie, które pomogą Ci uratować nawet najbardziej zniszczone fotografie. Wykonując kolejne przykłady, poznasz narzędzia i metody wykorzystywane przez fotografów, projektantów, pracownie retuszerskie i artystów-retuszerów do odnawiania cennych, zabytkowych zdjęć, retuszowania portretów i wzbogacania fotografii artystycznych. Nauczysz się poprawiać kolorystykę, ostrość i ekspozycję zdjęć, usuwać pęknięcia, rysy i rozdarcia oraz wykorzystywać filtry i efekty do nadawania nowego wyglądu fotografiom.

Poznaj profesjonalne techniki retuszerskie.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Photoshop. Restauracja i retusz. Wydanie III Autorzy: Katrin Eismann, Wayne Palmer T³umaczenie: Ma³gorzata Borda ISBN: 83-246-0412-X Tytu³ orygina³u: Adobe Photoshop Restoration Retouching Format: B5, stron: 488 Przywróæ blask starym fotografiom i popraw nieudane zdjêcia (cid:129) Odtwórz uszkodzone fragmenty zdjêæ (cid:129) Usuñ efekty nieprawid³owej ekspozycji (cid:129) Nadaj nowy wygl¹d portretom i krajobrazom Jak czêsto, przegl¹daj¹c stare, rodzinne zdjêcia, zastanawiamy siê nad tym, jak piêkne musia³y byæ, zanim wyblak³y i zakurzy³y siê? Ile razy odk³adamy na bok wakacyjne fotografie z powodu b³êdów, jakie pope³niliœmy podczas ich robienia? Czy naprawdê nie ma narzêdzia, które pozwoli³oby uratowaæ zniszczone zdjêcia i tym samym przywo³aæ ulotne wspomnienia? Na szczêœcie jest i nosi nazwê Photoshop. Ten rewelacyjny program graficzny oferuje u¿ytkownikom mo¿liwoœci, o jakich tradycyjnym retuszerom fotograficznym nawet siê nie œni³o. Dziêki niemu mo¿na odtworzyæ stare i uszkodzone zdjêcia, skorygowaæ nieudane fotografie i usun¹æ rysy oraz skazy ze zdjêæ, które zeskanowaliœmy. Ksi¹¿ka „Photoshop. Restauracja i retusz. Wydanie III” przedstawia techniki retuszerskie, które pomog¹ Ci uratowaæ nawet najbardziej zniszczone fotografie. Wykonuj¹c kolejne przyk³ady, poznasz narzêdzia i metody wykorzystywane przez fotografów, projektantów, pracownie retuszerskie i artystów-retuszerów do odnawiania cennych, zabytkowych zdjêæ, retuszowania portretów i wzbogacania fotografii artystycznych. Nauczysz siê poprawiaæ kolorystykê, ostroœæ i ekspozycjê zdjêæ, usuwaæ pêkniêcia, rysy i rozdarcia oraz wykorzystywaæ filtry i efekty do nadawania nowego wygl¹du fotografiom. (cid:129) Interfejs u¿ytkownika Photoshopa (cid:129) Korekcja tonalna i barwna (cid:129) Poprawianie b³êdnej ekspozycji (cid:129) Usuwanie plam z fotografii (cid:129) Odtwarzanie uszkodzonych fragmentów (cid:129) Konwersja zdjêæ kolorowych na czarno-bia³e i w sepii (cid:129) Retusz portretów Poznaj profesjonalne techniki retuszerskie R00_pod4.qxd 08-01-07 02:33 Page 4 WSTĘP Znaczenie zdjęć Znaczenie nauki Dla kogo jest ta książka? Struktura książki i strona internetowa Uwagi dla instruktorów Czy użytkownicy programu Photoshop Elements mogą korzystać z tej książki? CZĘŚĆ I: PHOTOSHOP DLA RETUSZERÓW 1 PODSTAWOWE ZASADY PRACY Skróty klawiaturowe Palety, menu i przestrzenie robocze Szybka zmiana trybu wyświetlania obrazka Menu kontekstowe Poznaj znaczenie warstw Organizacja procesu pracy i zarządzanie plikami Zanim zaczniesz, czyli kilka dodatkowych uwag Podsumowanie CZĘŚĆ II: KORYGOWANIE TONÓW, NAŚWIETLANIA I BARW 2 i c ś e r t s i p S POPRAWIANIE KONTRASTU I KOREKTY TONALNE Zalety obrazów o dużej głębi bitowej Oszacowanie charakterystyki tonalnej obrazu i prewizualizacja ostatecznych rezultatów Znaczenie warstw dopasowania Korekcja tonalna przy użyciu polecenia Levels (Poziomy) Korekcja za pomocą polecenia Levels (Poziomy) Krzywe i kontrast Tryby mieszania Uwydatnianie szczegółów przy pomocy mieszania kanałów oraz trybu Screen (Mnożenie odwrotności) 14 15 15 16 17 17 22 27 30 32 34 38 45 46 50 52 57 58 58 66 71 77 R00_pod4.qxd 08-01-07 02:33 Page 5 5 Warstwy dopasowania dla zaawansowanych Łączenie korekt tonalnych Korekty tonalne oparte na zaznaczeniach Podsumowanie 3 KOREKCJA NAŚWIETLANIA Korekcja niedoświetlonych zdjęć Ratowanie prześwietlonych zdjęć Polecenie ratunkowe — Shadow/Highlight (Cień/Światło) Podsumowanie 4 PRACA Z KOLOREM Podstawowe informacje o kolorze Identyfikowanie przebarwień Korekcja koloru przy użyciu polecania Variations (Wariacje) Naśladowanie ciemni fotograficznej za pomocą polecenia Color Balance (Balans kolorów) Globalne korekty barwne Liczby nie kłamią Selektywne korekty barwne Korekta nieprawidłowej temperatury barwowej światła Łagodzenie skrajnych problemów z kolorem Dobieranie, zamienianie i zastępowanie kolorów Podsumowanie 78 79 82 85 88 104 110 115 118 120 121 124 127 141 148 151 156 163 170 CZĘŚĆ III: PODSTAWOWE TECHNIKI RENOWACJI, RETUSZOWANIA I ODBUDOWYWANIA ZDJĘĆ 5 USUWANIE KURZU, PLAM I RYS Odkurzanie na 102 Tekstura odbitek, efekt mory i przekłamania kolorów Podsumowanie 174 207 218 R00_pod4.qxd 08-01-07 02:33 Page 6 6 6 NAPRAWIANIE USZKODZEŃ Usuwanie pęknięć, rys i rozdarć Ukrywanie rozpraszających uwagę szczegółów Usuwanie plam i odbarwień Usuwanie krzywizn, deformacji i zniekształceń geometrycznych Podsumowanie 7 REKONSTRUKCJA I ODTWARZANIE ZDJĘĆ Odtwarzanie tła Rekonstrukcja sylwetek ludzi, miejsc i przedmiotów Redukowanie odblasków obiektywu, odbić i wycieków światła Podsumowanie 8 NADAWANIE ZDJĘCIOM BLASKU I POLORU Konwersja koloru na czerń i biel Kolorowanie obrazów Ręczne kolorowanie czarno-białych obrazów Dodawanie efektów malarskich Niekonwencjonalne krawędzie Wyostrzanie zdjęć Podsumowanie CZĘŚĆ IV: AKCENTOWANIE RYSÓW TWARZY 9 RETUSZOWANIE PORTRETÓW Poszczególne etapy retuszu Opracowanie strategii retuszowania portretów Usuwanie rozpraszających uwagę szczegółów Wygładzanie zarysu sylwetki Znaczenie skóry 220 232 235 246 254 256 264 281 294 296 310 314 320 323 326 333 338 340 343 346 357 R00_pod4.qxd 08-01-07 02:33 Page 7 7 Podkreślanie rysów twarzy Poprawianie oświetlenia i ostrości Twórcze interpretacje Podsumowanie 10 RETUSZOWANIE FOTOGRAFII GLAMOUR Rodzaje retuszu glamour Opracowanie strategii pracy Etapy pracy nad pięknem Kształt i symetria Udoskonalanie skóry Podkreślanie charakterystycznych cech twarzy Ostrość obrazu Artystyczne oświetlenie Podsumowanie DODATEK Współpracownicy Ofiarodawcy fotografii 376 394 397 407 410 414 416 420 426 437 455 458 464 465 467 R03_pod4.qxd 08-01-07 03:24 Page 87 3 KOREKCJA NAŚWIETLANIA Czasy się zmieniły. Zamiast wywoływać zdjęcia u fotografa, wystarczy spojrzeć na wyświetlacz LCD. Bez względu jed- nak na to, czy korzystamy z aparatu analogowego, czy robimy zdjęcia cyfrowe, wciąż narzekamy na to, że są zbyt jasne, zbyt ciemne lub po prostu lampa błysnęła nie tak, jak trzeba. Wszyst- kie te mankamenty mogą być sprowadzone do problemu nie- odpowiedniego naświetlania. Mimo iż nowoczesne aparaty wyposażone są w wyszukane światłomierze oraz ustawienia eks- pozycji, silne oświetlenie z tyłu lub poprawne w zamyśle, nie- prawidłowe ustawienia aparatu potrafią oszukać te cuda techniki i popsuć ujęcie. Ponadto skutki działania czasu, wystawianie zdjęcia na silne światło słoneczne, nieprawidłowe warunki przechowywania, zła obróbka chemiczna i krótkotrwała natura większości koloro- wych podłoży fotograficznych — wszystko to może siać spusto- szenie wśród najukochańszych wspomnień. Kiedy zdjęcia blakną, tracą bogate czernie i czyste biele, a także często cier- pią z powodu dziwnych zmian kolorów. W tym rozdziale będziesz pracować ze obrazami kolorowymi i czarno-białymi, by nauczyć się, jak: • rozjaśniać ciemne, niedoświetlone obrazy, • przywracać szczegóły prześwietlonych zdjęć, • pracować z obiektami inteligentnymi i zdjęciami w for- macie RAW, • naprawiać obrazy obarczone wieloma wadami związany- mi z naświetlaniem i płowieniem, • posługiwać się poleceniem Shadow/Highlight (Cień/Światło). R03_pod4.qxd 08-01-07 03:24 Page 88 88 Photoshop. Restauracja i retusz U w a g a Gdy masz możliwość wyboru pomiędzy ska- nowaniem odbitki a oryginalnym filmem, praca z kliszą w większości przypadków za- owocuje lepszymi wynikami. Nawet skrajnie niedoświetlony lub prześwietlony film jest lep- szym źródłem informacji niż odbitka z niego wywołana. Ponadto z negatywu można uzys- kać kolejną odbitkę, której nie trzeba będzie poświęcać specjalnej uwagi. Kolory odbitek z czasem ulegają zmianom znacznie częściej niż kolory utrwalone na kliszy. KOREKCJA NIEDOŚWIETLONYCH ZDJĘĆ Obrazy niedoświetlone są zazwyczaj ciemne lub przyćmione, pozbawione prawdziwych, bogatych czerni i czystych bieli. Cienie nie zawierające żadnych użytecznych informacji i białe obszary (jak np. śnieg), które poszarzały, to znaki ostrze- gawcze, że światłomierz aparatu został oszukany przy obliczaniu czasu naświetlania. Obrazy, które wyblakły wraz z upływem czasu, także zdradzają objawy niedoświetlenia, można je więc ratować dokładnie tymi samymi metodami. Korzystanie z trybu mieszania Screen (Mnożenie odwrotności) Nie ma nic gorszego niż próba ratowania ferro- typu — bezodblaskowej fotografii na nośniku z metalowej płytki pokrytej ciemną emalią. Ferro- typia była popularną i niedrogą techniką foto- graficzną stosowaną od roku 1856 aż do wczesnych lat dwudziestego wieku. Rysunek 3.1 przedstawia oryginał, który jest zbyt ciemny, by w jakimkolwiek stopniu móc go wykorzystać. Do rozjaśnienia obrazu użyłam kilku warstw dopa- sowania Curves (Krzywe) w trybie mieszania Scre- en (Mnożenie odwrotności). Efekt tego działania przedstawia rysunek 3.2. Rysunek 3.1. PRZED PO ch3_tintype.jpg Rysunek 3.2. © C o p y r i g h t : M u z e u m T h o m a s a T. T a b e r a — T o w a r z y s t w o H i s t o r y c z n e H r a b s t w a L y c o m n g i R03_pod4.qxd 08-01-07 03:24 Page 89 1. Jeśli przeprowadzamy duże korekty tonalne lub barwne, dobrym nawykiem jest śledze- nie ważnych informacji tonalnych poprzez dodanie próbników koloru tak, jak pokaza- no na rysunku 3.3. W tym przykładzie dodałam cztery próbniki koloru, by śledzić światła i cienie na sukience, odcienie skóry oraz tło studia. Rozdział 3. Korekcja naświetlania 89 wartości próbników przed i po zmianie, kliknij dwa razy ikonę warstwy dopasowa- nia. Jak pokazano na rysunku 3.4, pierw- sza wartość (przed ukośnikiem) jest wartością oryginalną próbki, a druga (po ukośniku) przedstawia wartość po edycji. • Próbnik 1: Wartość próbnika tła zmieniła się z 63 na 37 . • Próbnik 2: Odcień skóry zmienił się z 65 na 38 . • Próbnik 3: Odcień sukienki zmienił się z 84 na 68 . • Próbnik 4: W tym przykładzie wartość cieni pozostała niezmieniona. Rysunek 3.3. Próbniki koloru pozwalają na pomiar i śledzenie zmian tonalnych 2. Gdy śledzisz zmiany ekspozycji, dobrze jest ustawić odczyt w palecie Info na K (czar- ny), który podawany jest w skali od 1 do 100 . Jeśli chcesz zmienić odczyt palety Info, kliknij i przytrzymaj kolejne ikony próbnika, i z menu wybierz opcję Grayscale (Skala szarości). 3. Dodaj warstwę dopasowania Curves (Krzywe), kliknij OK bez zmieniania cze- gokolwiek w oknie dialogowym, a następ- nie zmień tryb mieszania tej warstwy na Screen (Mnożenie odwrotności). 4. Obserwacja palety Info jest kluczowa, jeśli chcesz zrozumieć, jak tryby mieszania wpływają na dane obrazu. Aby porównać Rysunek 3.4. Zmiana trybu mieszania warstwy na Screen (Mnoże- nie odwrotności) rozjaśni ciemne obrazy. Jeśli war- stwa dopasowania jest aktywna, na palecie Info można śledzić zmiany wartości tonalnych Oczywiście wartości otrzymane przez Cie- bie będą się różnić od tych, jakie ja uzys- kałam, gdyż zaznaczenie dokładnie tych samych punktów obrazu jest praktycznie niemożliwe. 5. Zwiększ efekt rozjaśnienia, kopiując war- stwę dopasowania Curves (Krzywe) poprzez przeciągnięcie jej nad ikonę New Layer (Nowa warstwa). Możesz też powie- R03_pod4.qxd 08-01-07 03:24 Page 90 90 Photoshop. Restauracja i retusz lić istniejącą warstwę, naciskając klawisze Ctrl+J (Mac OS: Cmd+J). 6. W bieżącym przykładzie dwukrotnie skop- iowałam wyjściową warstwę dopasowania Curves (Krzywe), lecz dodanie trzeciej war- stwy za bardzo rozjaśniło zdjęcie. Zmniej- szyłam zatem wartość parametru Opacity (Krycie) ostatniej warstwy, otrzymując w efekcie obraz pokazany na rysunku 3.5. Rysunek 3.6. Posteryzacja obrazu może skutkować pasmowaniem podczas drukowania Teraz, gdy ekspozycja została poprawiona, uszko- dzenia są dość widoczne. Techniki naprawy obra- zu poznasz w rozdziale 6., „Naprawianie uszkodzeń”. Korekty tonalne Czujniki aparatu mogą zostać oszukane podczas dobierania czasu naświetlenia, jeśli na zdjęciu próbujemy uwiecznić jakiś jasny obiekt. W nastę- pującym przykładzie czujnik aparatu został oszu- kany przez słońce przebijające się przez chmury na jasnym, porannym niebie, powodując niedo- świetlenie dolnej części zdjęcia (rysunek 3.7). Z kolei widoczny na rysunku 3.8 obraz jest tonal- nie wyważony, a moje wspomnienia z tego wczes- nego porannego spaceru zostały zachowane. ch3_underexposed_beach.jpg Ponieważ tylko połowa obrazu jest niedoświetlo- na, zastosowanie warstwy dopasowania do całego obrazu spowoduje bardzo poważne prześwietlenie tej połowy, której ekspozycja jest poprawna. Maska warstwy pozwala kontrolować, na którą część obrazu będzie oddziaływać warstwa dopasowania — zamalowanie na czarno fragmentów maski zabezpieczy określone obszary zdjęcia przed zmianą. Jeśli chcesz uzyskać równomierne, płynne przejście z miejsc dobrze naświetlonych do nie- Rysunek 3.5. Powielanie warstw dopasowania zwiększa efekt zmiany ekspozycji. Efekt ten można zredukować, zmniejszając wartości krycia warstwy W s k a z ó w k a Dla ciemnych, niedoświetlonych obrazów zmiana trybu mieszania na Linear Dodge (Rozjaśnianie liniowe) także może zwiększyć efekt rozjaśnienia i jednocześnie zwiększyć kontrast obrazka. O s t r z e ¿ e n i e Zbyt duży kontrast uzyskany za pomocą try- bów mieszania lub zmian tonalnych może skutkować efektem posteryzacji (rysunek 3.6), który podczas drukowania może powodować pasmowanie. Uważaj na to, jak bardzo zmie- niasz wartości tonalne (rozjaśniasz i przyciem- niasz zdjęcie), a unikniesz posteryzacji. R03_pod4.qxd 08-01-07 03:24 Page 91 Rozdział 3. Korekcja naświetlania 91 doświetlonych fragmentów zdjęcia, użyj narzędzia Gradient, które nakłada kolor na całą powierzch- nię obrazu, począwszy od czerni, poprzez różne odcienie szarości, aż do bieli. 1. Dodaj warstwę dopasowania Curves (Krzy- we) i kliknij przycisk OK. Jeśli problema- tyczny obszar jest zbyt ciemny (jak w tym przypadku), zmień tryb mieszania na Screen (Mnożenie odwrotności) lub Linear Dodge (Rozjaśnianie liniowe), jeśli zaś jest zbyt jasny — wybierz Multiply (Mnożenie) lub Linear Burn (Ściemnianie liniowe). 2. W omawianym przykładzie zmieniłam tryb mieszania na Linear Dodge (Rozjaśnienie liniowe), dzięki czemu obraz uległ rozjaś- nieniu, wzrósł również jego kontrast. Jed- nak takie działanie spowodowało, że niebo stało się zbyt jasne (rysunek 3.9). Rysunek 3.7. PRZED Rysunek 3.9. Ustawienie trybu mieszania warstwy na Linear Dodge (Rozjaśnianie liniowe) za bardzo rozjaśniło obraz PO 3. Aby określić, gdzie powinno rozpoczynać się działanie warstwy korekcyjnej, włącz narzędzie Gradient i kliknij ikonę Linear Gradient (Gradient liniowy), znajdującą się Rysunek 3.8. R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 92 92 Photoshop. Restauracja i retusz na pasku opcji. Otwórz panel wyboru gra- dientu i wybierz czarny-biały, czyli trzeci od lewej w górnym rzędzie (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Wybór nieprzezroczystego, czarno-białego gradientu 4. Traktuj narzędzie Gradient jak bardzo duży pędzel, który zamalowuje cały obraz jed- nym pociągnięciem. Nanoszenie gradientu zacznij w miejscu, w którym chcesz ograni- czyć efekt rozjaśnienia (w tym przykładzie będzie to tuż pod słońcem) i zakończ na obszarze, gdzie powinno zaczynać się działanie warstwy dopasowania (tutaj będzie to górna część horyzontu), jak widać to na rysunku 3.11. Jeśli za pierwszym razem efekty nie będą zadowalające lub na zdjęciu wyraźnie będzie rysować się gra- nica pomiędzy oryginalnym i skorygowa- nym obszarem, to ponownie nanieś gradient bezpośrednio na ten sam frag- ment, na który nałożyłeś poprzedni gra- dient. Działanie to powtarzaj, dopóki nie uzyskasz zadawalających rezultatów. Wszę- dzie tam, gdzie gradient jest czarny, korekta tonalna będzie ukryta, natomiast w miejs- cach jasnych zmiany będą widoczne. 5. Wzmocnij efekt rozjaśnienia, kopiując war- stwę dopasowania poprzez przeciągnięcie jej nad ikonę New Layer (Nowa warstwa). Jeśli to konieczne, zmień wartość paramet- ru krycia warstwy tak, jak na rysunku 3.12. Jak widać, przy kopiowaniu warstwy dopa- sowania kopiujesz również jej maskę. Rysunek 3.12. Kopiowanie warstwy dopasowania wraz z maską warstwy wzmacnia efekt i jednocześnie zachowuje maskę warstwy Rysunek 3.11. Nanoszenie gradientu na masce warstwy dopasowa- nia pozwala kontrolować, na jakich obszarach zmia- ny będą zastosowane R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 93 Korekta tłumienia światła Użycie zewnętrznej lampy błyskowej powoduje tyle samo problemów związanych z cieniami i tłumieniem flesza, ile ich rozwiązuje. Rysunek 3.13 pokazuje jeden z problemów naświetlania fleszem, w którym lampa błyskowa nie obejmu- je dokładnie całego przedmiotu na zdjęciu, powo- dując lekkie niedoświetlenie dolnej części obrazu. W tym przykładzie za pomocą Photoshopa ide- alnie połączysz słabo oświetlone zdjęcie z jego jaśniejszą wersją, w rezultacie otrzymując obraz widoczny na rysunku 3.14. ch3_unevenflash.jpg Rozdział 3. Korekcja naświetlania 93 1. Aby rozjaśnić dolną część obrazu oraz kra- wędzie zdjęcia, dodaj warstwę dopasowania Levels (Poziomy), kliknij OK i zmień jej tryb mieszania na Screen (Mnożenie odwrotności). Odwróć maskę warstwy za pomocą polece- nia Image/Adjustment/Invert (Obrazek/ Dopasuj/Odwrotność) lub naciśnij klawisze Ctrl+I (Mac OS: Cmd+I) — w ten sposób ukryjesz efekt rozjaśnienia. Obraz będzie wyglądał tak, jakbyś nic na nim nie zmieniał (rysunek 3.15). l d a w e e S t t o c S © Rysunek 3.13. PRZED Rysunek 3.15. Odwracając maskę, ukryjesz zmiany 2. Włącz narzędzie Gradient i upewnij się, że kolor narzędzia jest biały. Na pasku opcji wybierz gradient Foreground to Transparent (Kolor narzędzia do przezroczystości), zakreś- lony na rysunku 3.16. Praca z tym typem gradientu pozwoli Ci na połączenie kilku gradientów na jednej masce warstwy, dzięki czemu rozjaśnisz więcej niż tylko jeden fragment zdjęcia. Rysunek 3.14. PO Rysunek 3.16. Wybór gradientu Foreground to Transparent (Kolor narzędzia do przezroczystości) R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 94 94 Photoshop. Restauracja i retusz 3. Uruchom tryb pełnego ekranu naciskając klawisz F. Upewnij się, że narzędzie Gradient jest włączone, kliknij i przeciągnij kursorem od dołu obrazu aż do poziomu pasa zawodni- ków w drugim rzędzie. Następnie nanieś jeden gradient od lewej strony obrazka aż do ramienia pierwszego stojącego zawodni- ka, i kolejny analogicznie — od prawej stro- ny aż do zawodnika stojącego najbardziej na zewnątrz (rysunek 3.17). Aby zobaczyć maskę, kliknij ją, przytrzymując klawisz Alt (Mac OS: Option). Ponowne takie kliknię- cie przywróci widok obrazka. W s k a z ó w k a Jeśli używasz narzędzia Gradient, łatwiej jest pracować w trybie pełnego ekranu, z obrazkiem pomniejszonym na tyle, by widzieć zarówno obrazek, jak i obszar roboczy. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zacznij rysować gradient poza obrazkiem, by w ramach zdjęcia znalazła się tylko jego część, dzięki czemu wybrany fragment ulegnie bardzo subtelnemu rozjaśnieniu lub przyciemnieniu. 4. Skopiowanie warstwy dopasowania jeden lub więcej razy wzmocni efekt rozjaśnienia (rysunek 3.18). Rysunek 3.17. Gradient Foreground to Transparent (Kolor narzę- dzia do przezroczystości) pozwala łączyć kilka gra- dientów na jednej masce Rysunek 3.18. Powielenie warstwy dopasowania wzmacnia efekt rozjaśnienia R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 95 Rozdział 3. Korekcja naświetlania 95 Malowanie z wykorzystaniem warstw dopasowania Oczywiście nie wszystkie niedoskonałości obrazów są ułożone w jednej linii lub występują w jednym zakresie tonalnym, tak jak to miało miejsce w po- przednich przykładach. Kiedy muszę poprawić nie- regularną powierzchnię, maluję na masce warstwy dopasowania, wykorzystując do tego pędzle Pho- toshopa i tablet graficzny firmy Wacom. Na rysun- ku przedstawiającym łódź na skutym lodem jeziorze Huron (rysunek 3.19) śnieg oszukał światłomierz aparatu. Obraz jest zbyt ciemny i piękno białej łodzi zagubionej w zimnej pustce przepadło bezpowrot- nie. Dzięki rozjaśnieniu całego zdjęcia i zaakcen- towaniu łodzi i śniegu, zdjęcie stanie się znacznie bardziej interesujące (rysunek 3.20). ch3_blueboat.jpg 1. Dodaj warstwę dopasowania Levels (Pozio- my), a następnie, jak opisywałam w rozdzia- le 2., „Poprawianie kontrastów i tonów”, przesuń suwaki świateł i cieni do krawędzi histogramu. Wybierz kroplomierz Set Gray Point (Punkt szarości) i kliknij łódź — w ten sposób zrównoważysz silnie niebieskie zabarwienie zdjęcia (rysunek 3.21). 2. Aby rozjaśnić łódź, dodaj warstwę dopaso- wania Curves (Krzywe) i zmień tryb mie- szania na Screen (Mnożenie odwrotności). Rysunek 3.22 pokazuje, że efektem ubocz- nym jest rozjaśnienie całego obrazu. 3. Ukryj efekty działania warstwy Curves (Krzywe) — naciskając Ctrl+I (Mac OS: Cmd+I), odwróć maskę warstwy dopaso- wania. 4. Klikając ikonę Foreground (Kolor narzędzia), otwórz próbnik kolorów i w sekcji HSB ustaw wartości 0, 0 i 50 . W ten sposób wybierzesz kolor średnio szary (rysunek 3.23). Następnie dużym pędzlem o mięk- kiej końcówce zamaluj łódź tak, jak poka- zano na rysunku 3.24. Rysunek 3.19. PRZED Rysunek 3.20. PO R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 96 96 Photoshop. Restauracja i retusz Rysunek 3.23. W sekcji HSB wpisz wartości 0, 0 i 50 Rysunek 3.24. Pomalowanie maski warstwy pozwala na ostrożne rozjaśnianie tylko wybranych obszarów 5. Do mocniejszego rozjaśnienia łodzi użyj sztuczki, którą podzielił się ze mną Dave Billman. Zamiast malować jaśniejszym kolo- rem na masce warstwy, co mogłoby spowo- dować niejednolity efekt, Dave radzi kliknąć maskę warstwy, przytrzymując kla- wisz Ctrl (Mac OS: Cmd), i w ten sposób wybrać maskę do edycji. Zignoruj ostrze- żenie: „No pixels are more than 50 selected. The selection edges will not be visible” („Żadne piksele nie są zaznaczone bardziej niż 50 . Krawędzie zaznaczenia nie będą widoczne”). Wiadomość ta oznacza tyle, że zaznaczenie jest aktywne, ale różnica jest niewystar- czająca, by Photoshop mógł je narysować. Rysunek 3.21. Za pomocą poziomów popraw ogólną ekspozycję i usuń niebieskie zabarwienie zdjęcia Rysunek 3.22. Tryb mieszania Screen (Mnożenie odwrotności) roz- jaśni cały obraz Rozdział 3. Korekcja naświetlania 97 R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 97 6. Zmień kolor narzędzia na szary o 10 – 25 jaśniejszy (w tym przypadku 0, 0, 75 ) i wypełnij aktywne zaznaczenie, wybierając Edit/Fill (Edycja/Wypełnij). Następnie w oknie dialogowym z listy rozwijalnej wybierz Foreground Color (Kolor narzędzia) — w ten sposób otrzymasz zdjęcie widocz- ne na rysunku 3.25. Powtórz czynności tyle razy ile trzeba, dobierając w razie potrzeby jaśniejsze odcienie szarości. Dzięki takiemu wypełnieniu unikniesz niejednolitego roz- jaśnienia. Rysunek 3.26. Zamalowanie śniegu miękkim pędzlem sprawi, że połączenie między jaśniejszym a ciemniejszym obsza- rem jest niedostrzegalne Technika ta daje Ci możliwość decydowania, gdzie i w jakim stopniu zastosować korekty tonalne. Jeśli dodatkowo wykorzystasz pędzle o miękkich koń- cówkach, w rezultacie zmiany tonalne będą trud- ne do wykrycia. Lepiej dwa razy niż raz Format plików Camera Raw pozwala zachowywać najwyższą jakość obrazu i oferuje najlepszą elas- tyczność przetwarzania. Jako że każdy producent opracował nieco inny wariant formatu RAW, oraz inaczej go nazywa, musisz więc sprawdzić w instruk- cji swego aparatu, czy oferuje on możliwość zapisy- wania zdjęć w tym formacie. Dużą zaletą korzystania z plików RAW jest możliwość otrzymania kilku war- iantów zdjęcia w wyniku zmiany ekspozycji w modu- le Camera Raw, a następnie połączenie rezultatów w jeden idealny obraz. Ponadto, jeśli podczas wyko- nywania serii naświetleń użyjesz statywu, będziesz mógł uzyskać obraz w formacie HDR (ang. high dynamic range), a tym samym znacznie rozszerzyć zakres tonalny zdjęcia. Obraz przedstawiony w poniższym przykładzie został zrobiony bez statywu, tak więc dysponuję Rysunek 3.25. Wypełnienie aktywnego zaznaczenia jaśniejszym odcieniem szarości jest dokładniejsze niż malowanie na masce warstwy 7. Śnieg powinien być jaśniejszy — dodaj nową warstwę Curves (Krzywe) i zmień jej tryb mieszania na Screen (Mnożenie odwrot- ności). Następnie odwróć maskę warstwy i miękkim pędzlem z 50 odcieniem sza- rości zamaluj śnieg w dolnej części obrazka (rysunek 3.26). Metodą Dave’a możesz też rozjaśnić śnieg według własnego upodoba- nia. Dopracuj efekt rozjaśnienia, zmie- niając odpowiednio wartość parametru krycia warstwy dopasowania. R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 98 98 Photoshop. Restauracja i retusz Rysunek 3.27. PRZED tylko jednym ujęciem. Trzeba będzie poddać je dwukrotnej obróbce — raz pod kątem cieni, a raz świateł. Jak pokazano na rysunku 3.27, górna część kanionu jest dobrze oświetlona, podczas gdy jego dolne partie są zbyt ciemne. Poprzez połączenie dwóch wersji tego samego zdjęcia byłam w stanie uzyskać obraz widoczny na rysunku 3.28. ch3_grand_canyon.jpg Jeśli chcesz zachować elastyczność podczas dwu- krotnej obróbki tego samego zdjęcia, gorąco pole- cam zastosowanie obiektów inteligentnych, które pozwalają umieścić oryginalny plik RAW na od- dzielnej warstwie dokumentu Photoshopa. W efek- cie możesz dowolnie wpływać na pliki RAW, korygując je pod kątem całego projektu. Ogólnie technikę tę można podzielić na pięć podstawowych kroków — osadzenie dwóch wersji tego samego obrazka jako obiektów inteligentnych, połączenie powstałych obiektów za pomocą masek warstwy, skorygowanie kompozycji, przeskalowanie jej oraz usunięcie przekłamań kolorów. 1. Przede wszystkim ustal najmniejszy oraz domyślny rozmiar, w jakim moduł Camera Raw może otworzyć daną fotografię. Otwórz obraz RAW — okno dialogowe modułu pojawi się automatycznie, a następnie kliknij menu Size (Rozmiar) i przytrzymaj przycisk myszy (rysunek 3.29). W przypadku mojego Canona 20D, naj- mniejszy rozmiar to 1024 na 1536, a format własny pliku 2336 na 3504. Zanotuj sobie obie wartości i kliknij Cancel (Anuluj). Rysunek 3.28. PO Rysunek 3.29. Sprawdź najmniejszą i standardową rozdzielczość zdjęcia w formacie RAW 2. Wybierz polecenie File/New (Plik/Nowy) i utwórz 16-bitowy dokument RGB o wy- R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 99 miarach odpowiadających mniejszej spośród zanotowanych wartości (rysunek 3.30). Rysunek 3.30. Otwórz nowy dokument o rozmiarze odpowiadającym najmniejszemu rozmiarowi fotogra- fii w formacie RAW 3. Wybierz polecenie File/Place (Plik/Umieść) i wskaż plik RAW. W ten sposób umieścisz go jako obiekt inteligentny. Sprawdź, czy rozmiar, głębia bitowa pliku i ustawienia Color Space (Odstęp) odpowiadają tym z dokumentu, który właśnie utworzyłeś. 4. Na pierwszym etapie przetwarzania popraw nasłonecznione fragmenty zdjęcia (rysunek 3.31). W omawianym przykładzie wykorzys- Rozdział 3. Korekcja naświetlania 99 tałam ustawienia automatyczne, kliknęłam zakładkę Curve (Krzywa) i z menu Tone Curve (Krzywa tonów) wybrałam opcję Strong Contrast (Duży kontrast) — w ten sposób jeszcze bardziej podkreśliłam majes- tat Wielkiego Kanionu. 5. Kliknij przycisk Open (Otwórz), znajdujący w prawym dolnym rogu okna Camera Raw, a Photoshop automatycznie umieści plik RAW w dokumencie. Naciśnij klawisz Enter, aby zaakceptować8. jego położenie, i nadaj warstwie nazwę highlights (światła). O s t r z e ¿ e n i e Jeśli chcesz niezależnie przetwarzać kilka kopii jednego obiektu inteligentnego, na podstawie tego samego pliku musisz utworzyć dwa różne obiekty inteligentne. Warstwę z obiektem inte- ligentnym powinieneś powielać przy użyciu polecenia Layer/Smart Objects/New Smart Object via Copy (Warstwy/Obiekty inteligent- ne/Nowy obiekt inteligentny z kopii) — nie przeciągaj jej nad ikonę New Layer (Nowa warstwa), gdyż w tym wypadku niezależna edycja tych obiektów nie będzie możliwa. Rysunek 3.31. Przetwórz pierwszy plik RAW pod kątem świateł R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 100 100 Photoshop. Restauracja i retusz 6. Po zaznaczeniu warstwy highlights wybierz polecenie Layer/Smart Objects/New Smart Object via Copy (Warstwy/Obiekty inteligent- ne/Nowy obiekt inteligentny z kopii) i nazwij drugą warstwę shadows (cienie). Kliknij dwukrotnie miniaturkę tej warstwy, a okno modułu Camera Raw otworzy się ponownie. Nadszedł czas, by zająć się obszarami cieni. W tak skrajnej sytuacji nie zmieniałam usta- wień automatycznych i przekonałam się, że użycie krzywych daje najlepsze rezultaty. Otwórz zakładkę Curve (Krzywe) i z menu Tone Curve (Krzywa tonów) wybierz opcję Linear (Liniowy). Następnie podnieś punkt cieni i rozjaśnij obraz (rysunku 3.32). Przy okazji postanowiłam też wytłumić światła tak, że nieomal zniknęły. 7. W oknie dialogowym Camera Raw kliknij przycisk Done (Gotowe), a Photoshop sam przetworzy zdjęcie na obraz widoczny na rysunku 3.33. Pierwszy etap prac został zakończony. 8. Kolejny krok to połączenie dwóch obrazów. Można to zrobić na wiele różnych sposobów. Jedna z najprostszych metod polega na zasto- sowaniu maski warstwy. Zaznacz warstwę Rysunek 3.33. Przetworzenie obiektu inteligentnego kończy pierwszy etap prac shadows i kliknij ikonę Layer Mask (Maska warstwy), znajdującą się w u dołu palety Lay- ers (Warstwy). Wybierz duży, miękki pędzel i ustaw kolor narzędzia na czarny. Zamaluj wszystkie te obszary, których nie chcesz zmie- niać — w tym przypadku będzie to jasne Rysunek 3.32. Rozjaśnianie cieni przy użyciu polecenia Curves (Krzywe) R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 101 niebo. W początkowej fazie nie musisz być zbyt dokładny, a otrzymany w efekcie obraz powinien przypominać ten, który zilustrowa- ny został na rysunku 3.34. Rozdział 3. Korekcja naświetlania 101 Layer/Color Balance (Warstwa/Nowa war- stwa dopasowania/Balans kolorów) i kliknij Use Previous Layer to Create Clipping Mask (Użyj poprzedniej maski do tworzenia maski odcinania). Odcięcie warstwy dopasowania zapewnia, że będziemy oddziaływać tylko na piksele znajdujące się bezpośrednio pod odciętą warstwą. Rysunek 3.34. Zamalowane na czarno fragmenty maski zakryją ten obszar nieba, który powinien pozostać bez zmian. Obszary niezamalowane pozostaną odkryte 9. Powiększ obszar krawędzi, która łączy jaś- niejszy i ciemniejszy fragment zdjęcia i zamaluj ją mniejszym pędzlem z końcówką o twardości 50 . Malując na czarno, odsłaniasz warstwę leżącą poniżej, malując na biało — aktywną warstwę shadows. Naciśnięcie klawisza X umożliwia szybką zamianę tych kolorów podczas malowania. W efekcie powinieneś uzyskać obraz przed- stawiony na rysunku 3.35. Nie jest on doskonały, ale wyraźnie widać, że całość jest na najlepszej drodze do celu. 10. Rozdział 4., “Praca z kolorem”, opisuje wiele technik korekty koloru, jednak w tym przy- padku wystarczy użycie maski odcinania warstwy Color Balance (Balans kolorów). Wybierz polecenie Layer/New Adjustment Rysunek 3.35. Poprawianie maski coraz mniejszymi pędzlami wyma- ga cierpliwości, ale dzięki temu uzyskujesz większą kontrolę nad zamalowanym obszarem 11. W oknie dialogowym Color Balance (Balans kolorów) popraw kolory dolnej i górnej części obrazu. W tym przykładzie wystarczy całkowicie usunąć kolor niebieski oraz dla obszarów cieni i półcieni zwiększyć zawar- tość kolorów magenta i czerwonego. Z czystej ciekawości sprawdziłam, jakie efekty mogą dać zmiany trybów mieszania, i zauważyłam, że zmiana trybu na Color (Kolor) pozwala na zatrzymanie większej ilości szczegółów (rysunek 3.36). Trzecia faza omawianej techniki polega na zmia- nie rozmiaru obrazu do pełnej rozdzielczości pliku jeszcze przed przystąpieniem do poprawiania kra- wędzi. Niestety żadne narzędzia malarskie, takie jak stempel czy pędzel korygujący, które są wręcz niezbędne przy ukrywaniu połączeń między war- stwami, nie obsługują obiektów inteligentnych. W większości przypadków staram się unikać zmia- ny rozmiaru obrazka, ale pliki z obiektami inteli- gentnymi opartymi na plikach w formacie RAW są dużo bardziej elastyczne. Pierwszym krokiem jest zmiana rozmiaru, polegająca na zastąpieniu oryginalnego pliku tym samym plikiem, tylko o większej rozdzielczości. W przypadku aparatu Canon 20D pełny rozmiar obrazu w formacie RAW wynosi 2336 na 3504 pikseli i właśnie tych wartości użyję podczas zmiany rozmiaru. 12. Wybierz polecenie Image/Image Size (Obra- zek/Wielkość30. obrazka) i wpisz 2336 na 3504 pikseli. 13. Aby zaktualizować rozdzielczość obiektów inteligentnych, kliknij dwukrotnie miniatu- rę warstwy shadows i za pomocą menu Size (Rozmiar) zmień rozmiar obrazu (rysunek 3.37). Zatwierdź zmiany, a mniejsza rozdziel- czość obiektu inteligentnego zostanie zamie- niona na pierwotną rozdzielczość pliku. Powtórz ten krok dla warstwy highlights. R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 102 102 Photoshop. Restauracja i retusz Rysunek 3.36. Odcięcie warstwy Color Balance (Balans kolorów) stanowi pierwszy krok w łączeniu kolorów dwóch obrazów Rysunek 3.37. Po powiększeniu rozmiaru pliku zastąp dotychczasowe obiekty inteligentne nowymi, o rozdzielczości zwiększonej na podstawie danych zawar- tych w pliku RAW R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 103 Rozdział 3. Korekcja naświetlania 103 15. Często po kilku godzinach pracy nad obra- zem, zmieniam zdanie i nagle chciałabym poprawić wykonane wcześniej korekty. W omawianym przykładzie kolorystyka wciąż wymaga udoskonalenia. Można tego łatwo dokonać, dodając kolejną warstwę i zmie- niając jej tryb mieszania na Color (Kolor). 16. Za pomocą narzędzia Eyedropper (Kroplo- mierz) ze skał w górnej części obrazka pobierz próbkę intensywnego koloru pomarańczowe- go, a następnie dużym, miękkim pędzlem zamaluj leżące niżej obszary tak, by odpo- wiednio dopasować kolory (rysunek 3.39). Dodatkowe informacje na temat kolorowa- nia obrazów znajdziesz w rozdziale 8., „Nada- wanie zdjęciom blasku i poloru”. Czwarta faza polega na oczyszczeniu obszaru, w którym pliki nachodzą na siebie. W omawia- nym przykładzie należy wyretuszować rzucające się w oczy połączenie między warstwami, a i kolo- rom przyda się dodatkowa poprawka. 14. U szczytu stosu warstw dodaj nową warstwę o nazwie clean up (czyszczenie). Włącz narzędzie Clone Stamp (Stempel), zaznacz opcję Sample All Layers (Próbkuj wszystkie warstwy) i ustaw twardość stempla na 50 . Pobieranie próbek z obu stron krawędzi łączącej pozwoli na łatwiejsze zamaskowa- nie połączenia między warstwami. Do oczyszczenia krawędzi wykorzystaj narzędzie Healing Brush (Pędzel korygujący) z zazna- czoną tą samą, co powyżej, opcją (rysunek 3.38). Dodatkowe informacje na temat narzędzi Clone Stamp (Stempel) i Healing Brush (Pędzel korygujący) znajdziesz w roz- dziale 5. „Usuwanie kurzu, plam i rys.” Rysunek 3.39. Zamalowanie pustej warstwy kolorem skał połączy dwa obrazy Ostatnim krokiem udoskonalania jest wyostrza- nie obrazu, dokładniej opisane w rozdziale 8. W przypadku zdjęć cyfrowych często używam bardzo łatwego w obsłudze i efektywnego filtra High Pass (Górnoprzepustowy). Rysunek 3.38. Powielanie i korygowanie pustej warstwy pomoże ukryć łączenie między obrazami R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 104 104 Photoshop. Restauracja i retusz 17. Złącz wszystkie widoczne warstwy w nową warstwę roboczą, naciskając kombinację Ctrl+Alt+Shift+E (Mac OS: Cmd +Option+Shift+E), a następnie zmień jej tryb na Overlay (Nakładka). 18. Wybierz polecenie Filter/Other/High Pass (Filtr/Inne/Górnoprzepustowy) i wpisz taką wartość parametru Radius (Promień), która lepiej uwydatni szczegóły. Pamiętaj, by obserwować główny obraz, a nie okno podglądu. Dla omawianego obrazka zasto- sowałam wartość 3 (rysunek 3.40). Rysunek 3.40. Wyostrzanie przy użycia filtra High Pass (Górnoprzepustowy) jest bardzo skuteczne w przy- padku zdjęć cyfrowych Podsumowując, przetwarzanie pliku RAW dwa, a nawet trzy razy pozwoli Ci na optymalizację zdję- cia pod kątem różnych zakresów tonalnych. Oczy- wiście połączenie otrzymanych w ten sposób wariantów zdjęcia wymaga pewnego nakładu pracy, ale końcowe rezultaty są tego warte. RATOWANIE PRZEŚWIETLONYCH ZDJĘĆ Oryginalne slajdy pozytywowe lub pliki z aparatów cyfrowych to obrazy, które często są prześwietlo- ne. Dodatkowo filmy takie jak Kodak Ektachro- me czy AgfaChrome, a także wiele cyfrowych aparatów nie posiada takiej tolerancji naświetle- nia, jaką mają kolorowe filmy negatywowe, tym samym czyniąc je bardziej czułymi na prześwietle- nia. Tak jak w przypadku niedoświetlenia, poważnie prześwietlony obraz może nie zawierać wielu informacji (jeśli w ogóle), z którymi można pracować. Jeśli prześwietlone obszary są puste, całkowicie białe lub jeśli paleta Info wskazuje war- tość 255, 255, 255, w żaden sposób nie da się odtworzyć informacji o obrazie, ponieważ w ogóle ich nie ma. W poniższych ćwiczeniach będziesz miał do czynienia z bardzo jasnymi i wyblakłymi fotografiami. Na ich podstawie, zapoznasz się z technikami odzyskiwania subtelnych detali obra- zu, które pozwalają uzyskać nasycone, wyraziste zdjęcia nawet z takich materiałów, które — jak się początkowo wydaje — są nie do uratowania. Wykorzystanie trybu mieszania Multiply (Mnożenie) Zdjęcia robione w jasne, słoneczne dni często są podatne na prześwietlenia. Trudno zaś o jaśniej- sze i bardziej słonecznych dni niż w Arizonie, o czym możesz się przekonać na rysunku 3.41. Na szczęście szybka analiza kroplomierzem i spraw- dzenie palety Info pokazują, że szczegóły świateł wciąż są widoczne, więc w efekcie mamy nam potencjalnego kandydata do uratowania. Używając technik bardzo podobnych do tych, jakie już poznałeś, możesz bez utraty detali zwięk- szyć ograniczony zakres tonalny (rysunek 3.42). ch3_watermelon_woman.jpg R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 105 Rozdział 3. Korekcja naświetlania 105 1. Dodaj warstwę dopasowania Curves (Krzywe), kliknij OK i zmień tryb miesza- nia na Multiply (Mnożenie). Natychmiast zauważysz poprawę w wyrazistości obrazu (rysunek 3.43). s i c n L t o i i l l E © Rysunek 3.41. PRZED Rysunek 3.42. PO Rysunek 3.43. Tryb mieszania Multiply (Mnożenie) świetnie nadaje się do przyciemniania prześwietlonych zdjęć 2. Jeśli korekcja obrazu przy użyciu trybu Mul- tiply (Mnożenie) spowoduje pojawienie się niepożądanych przekłamań kolorów, tak jak ma to miejsce w tym przykładzie, krop- lomierzem Set Gray Point (Punkt Szarości) (zwykle nazywanym szarym kroplomie- rzem) stonuj zbyt intensywne barwy. Klik- nięcie oparcia białego plecionego krzesła zneutralizuje delikatną czerwoną poświatę (rysunek 3.44). 3. Aby wzmocnić efekt, skopiuj warstwę dopa- sowania Curves (Krzywe). Jeśli efekt jest zbyt intensywny, zmniejsz wartość paramet- ru krycia. Dla tego zdjęcia dwie warstwy dopasowania Curves (Krzywe) w trybie Multiply (Mnożenie) sprawiają, że obraz staje się zbyt mało zróżnicowany. Zmiana trybu R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 106 106 Photoshop. Restauracja i retusz Często praca z trybami mieszania warstw wymaga praktyki. Trudno od razu znaleźć odpowiedni tryb lub kombinację trybów, które będą najlepsze dla Twojego obrazu. To, co jest dobre dla jednego zdję- cia, dla drugiego da już zupełnie inne rezultaty. Korekta prześwietlonych zdjęć z aparatu cyfrowego Aparaty cyfrowe praktycznie nie dysponują takim zakresem tolerancji na naświetlenie, jak zwykłe kli- sze filmowe — oznacza to, że jeśli oświetlenie jest zbyt jaskrawe i zbyt kontrastowe lub jeśli przeświet- lisz zdjęcie, plik będzie zbyt jasny i pozbawiony szcze- gółów. Zakres cieni i półcieni okazują się wówczas wypłowiałe i nieczytelne. Fotografia widoczna na rysunku 3.46 jest prześwietlona tylko o pół wartoś- ci przysłony, lecz nawet taka wartość może okazać się zbyt duża, by uzyskać wysokiej klasy portret. Mężczyzna pokazany na rysunku 3.47 ma bardziej wyrazistą skórę, a cały portret jest bardziej atrakcyj- ny. Od Lee Varisa nauczyłam się świetnej techniki, która zawsze zaskakuje mnie swą prostotą i skutecz- nością — jak za pomocą warstwy dopasowania Channel Mixer (Mieszanie kanałów) poprawiać kanały, w których brakuje informacji tonalnych. ch3_overexposedkevin.jpg 1. Obejrzyj pojedynczo wszystkie trzy kanały, naciskając klawisze Ctrl+1, 2 lub 3 (Mac OS: Cmd+1, 2 lub 3) i sprawdź, w którym z nich występują największe problemy, a który zawiera najwięcej szczegółów obra- zu. Jak pokazano na rysunku 3.48, czerwo- ny kanał jest bardzo jasny i dostarcza niewielu użytecznych informacji na temat skóry i detali tonalnych. Szczegóły widocz- ne na pozostałych dwóch kanałach są bez zarzutu, jednak można zauważyć, że kanał niebieski jest bardziej kontrastowy, z tego powodu najlepszy będzie kanał zielony. Naciśnięcie klawiszy Ctrl+~ (Mac OS: Cmd+~) spowoduje powrót do widoku kanału kompozytowego RGB. Rysunek 3.44. Zbyt intensywne barwy można stonować szarym kroplomierzem mieszania najwyżej położonej warstwy na Soft Light (Łagodne światło) i zmniejsze- nie jej krycia do 35 sprawi, że zdjęcie ponownie nabierze głębi (rysunek 3.45). Rysunek 3.45. Powielanie warstw dopasowania i zastosowanie różnych kombinacji trybów mieszania jest skuteczną metodą korekcji R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 107 Rozdział 3. Korekcja naświetlania 107 Czerwony Zielony Niebieski Rysunek 3.48. Wybierz najlepszy z trzech kanałów 2. Wybierz polecenie Layer/New Adjustment Layer/ChannelMixer (Warstwa/Nowa warstwa dopasowania/Mieszanie kanałów) i z rozwija- nego menu wybierz tryb Luminosity (Jasność). Upewnij się, że z listy Channel Output (Kanał wyjściowy) wybrany został kanał koloru czer- wonego, a następnie ustaw suwaki kanałów czerwonego i niebieskiego w pozycji 0 , a suwak kanału zielonego w pozycji 90 (rysunek 3.49), po czym zatwierdź zmiany. 3. W efekcie skóra w okolicach prawego oka modela oraz jego koszula zostały za bardzo przyciemnione. Zastosowanie zmian tylko dla obszaru twarzy zaowocowałoby dużo lepszymi rezultatami. Odwróć maskę war- stwy Channel Mixer (Mieszanie kanałów), naciskając klawisze Ctrl+I (Mac OS: Cmd+I), dzięki czemu efekt przyciemnie- nia zostanie ukryty. Zamaluj policzek modela białym, miękko zakończonym pędzlem — w ten sposób odsłonisz stono- wane obszary twarzy (rysunek 3.50). k r i h S t n e r B © Rysunek 3.46. PRZED Rysunek 3.47. PO R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 108 108 Photoshop. Restauracja i retusz Rysunek 3.49. Dodaj informacje zawarte w kanale zielonym do słabszego kanału czerwonego z upływem czasu. Bez względu jednak na przyczy- nę, fotografie, na których pojawiły się ciemniejsze lub jaśniejsze plamy, niemające nic wspólnego z oryginalnym ujęciem, muszą zostać odpowiednio skorygowane przed przystąpieniem do czyszczenia i rekonstrukcji. Oryginalne zdjęcie widoczne na rysunku 3.51 zrobiono przy silnym bocznym oświetleniu, co spowodowało rozjaśnienie po pra- wej stronie obrazu. Dodatkowo, wskutek upływu czasu, mała odbitka zdążyła wyblaknąć w różnym stopniu. Poprawiona wersja pokazana na rysunku 3.52 wciąż wymaga dopracowania, lecz na szczęś- cie ekspozycja jest już spójna i jednolita. Rysunek 2.51. PRZED Rysunek 3.50. Maska warstwy ogranicza zmiany tylko do wrażliwe- go na kolory obszaru twarzy Korekcja ekspozycji i przeciwdziałanie blaknięciu zdjęć Podczas pracy ze starszymi zdjęciami ciężko okreś- lić, czy problem polega na kiepskim naświetleniu, czy raczej na tym, że zdjęcie po prostu wyblakło Rysunek 2.52. PO R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 109 Rozdział 3. Korekcja naświetlania 109 ch3_ursula.jpg Do skorygowania błędów wynikających ze złego naświetlania i utraty koloru wykorzystasz dwie war- stwy dopasowania Levels (Poziomy). W trakcie pracy poznasz potęgę warstwy Overlay (Nakładka) wypełnionej kolorem neutralnym, która posłuży do wybiórczego skorygowania ekspozycji ujęcia. 1. Aby zaciemnić prawy dolny i prawy górny narożnik obrazu, dodaj warstwę dopasowa- nia Levels (Poziomy) i nie zmieniaj położenia suwaków. Kliknij OK i zmień tryb mieszania na Multiply (Mnożenie), dzięki czemu przy- ciemnisz cały obraz. Ukryj rezultat przy- ciemniania — naciskając klawisze Ctrl+I (Mac OS: Cmd+I), odwróć maskę warstwy. 2. Naciśnij klawisz D i zresetuj kolory narzędzi oraz tła. Upewnij się, że ustawiony kolor narzędzia ustawiony jest na biały. Wybierz narzędzie Gradient i wybierz Foreground to Transparent (Kolor narzędzia do przezroczystoś- ci) — w tym przypadku będzie to płynne przejście tonalne od bieli do przezroczystości. 3. Pracuj w trybie pełnego ekranu — urucho- misz go, naciskając klawisz F. Nanoszenie gradientu zacznij od prawego dolnego rogu obrazu i przeciągaj kursor myszy do środka, zatrzymując się w okolicach kolana kobiety. Drugi gradient nanieś od prawego górnego narożnika i przeciągaj kursor do krawędzi głowy (rysunek 3.53). 4. Rozjaśnij lewy górny narożnik — dodaj nową warstwę Levels (Poziomy) i zmień jej tryb mieszania na Screen (Mnożenie odwrot- ności). Kolejny raz naciskając Ctrl+I (Mac OS: Cmd+I), odwróć maskę warstwy, dzię- ki czemu zapobiegniesz zmianie wyglądu zdjęcia. Następnie ponownie nanieś gra- dient Foreground to Transparent (Kolor narzędzia do przezroczystości), począwszy od lewego górnego wierzchołka aż do środka obrazka, rozjaśniając tym samym ciemne tło (rysunek 3.54). Rysunek 3.53. Użycie gradientów na masce warstwy dopasowania rozjaśni obraz w określonych miejscach. Jeśli klikniesz maskę warstwy przytrzymując klawisz Alt (Mac OS: Option), zostanie ona wyświetlona w oknie głównym Rysunek 3.54. Płynne przejścia osiągnięto malując gradientem na masce warstwy 5. Za pomocą polecenia Layer/New/Layer (Warstwa/Nowa/Warstwa) lub naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Shift+N (Mac OS: Cmd+Shift+N) dodaj nową warstwę. Z menu rozwijanego wybierz tryb Overlay (Nakładka) i zaznacz pole Fill with Overlay- neutral color(50 gray) (Wypełnij kolorem neutralnym dla nakładki (50 szarości)), jak widać na rysunku 3.55. R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 110 110 Photoshop. Restauracja i retusz Rysunek 3.55. Pusta warstwa z trybem mieszania Overlay (Nakładka) rozjaśnia określone fragmenty zdjęcia 6. Malowanie na nowej warstwie pędzlem o odcieniu powyżej 50 szarości spowoduje zaciemnienie obrazka, natomiast malowanie odcieniem poniżej 50 będzie go rozjaśniać. Ustaw wartość parametru krycia białego pędzla o miękkiej końcówce na poziomie 10 i zamaluj cienie na twarzy kobiety (rysunek 3.56), aby dzięki temu zwrócić uwagę oglądającego na mimikę jej twarzy. Rysunek 3.56. Malując na warstwie o 50 szarości, ustawionej w try- bie mieszania Overlay (Nakładka), kolorem czarnym przyciemnisz obrazek, a malując białym — rozjaśnisz Tryby mieszania obrazu są tak efektywnym narzę- dziem w korekcie naświetlenia, że używam ich prak- tycznie codziennie. Ponadto możliwości neutralnej warstwy Overlay (Nakładka) w zakresie korekcji jasności są wręcz uzależniające — jest to bowiem niewiarygodnie prosta i skuteczna metoda rozjaś- niania, bądź przyciemniania zdjęć w sposób podob- ny do tego, który stosuje się w tradycyjnej ciemni. POLECENIE RATUNKOWE — SHADOW/HIGHLIGHT (CIEŃ/ŚWIATŁO) Polecenie Shadow/Highlight (Cień/Światło) jest wspaniałym narzędziem, które wyrównuje i kory- guje ekspozycję zdjęcia. Jego działanie jest podob- ne do sposobu, w jaki człowiek postrzega świat.. Na przykład, gdy patrzysz na osobę stojącą na tle okna, Twoje oczy i układ wzrokowy dopasowują się do istniejących warunków, dzięki czemu jesteś w stanie rozpoznać szczegóły postaci. Zaś aparat fotograficzny może jedynie „zobaczyć”, a tym samym utrwalić, jedynie zarys osoby stojącej na tle okna. Działanie polecenia Shadow/Highlight (Cień/Światło) polega nie tylko na rozjaśnianiu i przyciemnianiu obrazu, lecz przede wszystkim na szczegółowej analizie wszystkich detali zdjęcia. Jasność poszczególnych pikseli jest korygowana w zależności od jasności pikseli sąsiednich. Polecenie Shadow/Highlight (Cień/Światło) jest przy- datne podczas rozjaśniania cieni na nienajlepiej naświetlonych obrazach, przyciemniania obiektów, które znalazły się zbyt blisko lampy błyskowej i szyb- kiego poprawiania kontrastu fotografii. Można je też stosować do poprawiania fotografii, na których z powodu silnego oświetlenia z tyłu widoczne są tylko sylwetki. Na rysunku 3.57 możesz zobaczyć oryginalne zdjęcie, na którym możesz zobaczyć jedy- nie zarys postaci, natomiast rysunek 3.58 pokazu- je, jak wiele szczegółów można odzyskać. W s k a z ó w k a Polecenie Shadow/Highlight (Cień/Światło) nie jest warstwą dopasowania i oddziałuje na rze- czywiste piksele. Aby uniknąć zniszczenia pliku, zawsze kopiuj warstwę tła przed użyciem tego polecenia. Pozwoli Ci to na elas- tyczne korzystanie z właściwości krycia i maski warstwy podczas dopracowania poprawek. Po wydaniu polecenia Image/Adjustments/Sha- dow/Highlight (Obrazek/Dopasuj/Cień/Światło) na ekranie pojawi się okno dialogowe z podsta- R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 111 Rysunek 3.57. Rysunek 3.58. PO Rozdział 3. Korekcja naświetlania 111 wowymi ustawieniami, umożliwiającymi korekcję obrazów z problemami wynikającymi z niepopra- wnego (tylnego) oświetlenia sceny. Przesunięcie suwaka Shadow (Cień) w prawo powoduje rozjaś- nienie cieni, a przesunięcie suwaka Highlight (Światło) — przyciemnienie świateł. W praktyce, dla każdego obrazu, z jakim pracowałam, domyśl- na wartość parametru Shadow (Cień), wynosząca 50 , jest zbyt duża. Zwykle zaczynałam pracę od zmiany wartości obu suwaków na 20 i dopiero wtedy przechodziłam do bardziej szczegółowych poprawek. Analizując rysunki 3.59 i 3.60 możesz przekonać się, że zwykła zmiana wartości parametru Shadow (Cień) na 35 z powodzeniem naśladuje użycie wypełniającego błysku flesza. ch3_Xbiker.jpg PRZED 1. Powiel warstwę tła. 2. Wybierz polecenie Image/Adjustments/Sha- dow/Highlight (Obrazek/Dopasuj/Cień/ Światło) i zmień położenie suwaka cieni tak, aby rozjaśnić twarz i ciało rowerzysty. W tym przykładzie użyłam wartości 35 dla cieni i 0 dla świateł (rysunek 3.61). W s k a z ó w k a Aby zapisać własne ustawienia w oknie Shadow/Highlight (Cień/Światło): 1. Wpisz pożądane wartości, np: cień 20 , światło 20 . 2. Zaznacz pole Show More Options (Pokaż więcej opcji) i kliknij przycisk Save as Defaults (Zapisz jako domyślne), znaj- dujący się w lewej dolnej części okna. 3. Odznaczając pole Show More Options (Pokaż więcej opcji), powrócisz do pier- wotnego widoku. Odtąd, za każdym razem, gdy otworzysz okno Shadow/ Highlight (Cień/Światło), wartość korekcji będzie wynosiła będzie 20 . R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 112 112 Photoshop. Restauracja i retusz Rysunek 3.61. Polecenie Shadow/Highlight (Cień/Światło) rozjaśni obraz Po zaznaczeniu pola Show More Options (Pokaż więcej opcji) w oknie pojawi się więcej opcji, dzię- ki czemu będziesz miał ogromną kontrolę nad ustawieniami korekcji obrazu (rysunek 3.62). Rysunek 3.59. PRZED Rysunek 3.62. Dzięki dodatkowym opcjom będziesz mieć większą kontrolę nad wybranymi ustawieniami • Parametr Amount (Wartość) kontroluje sze- rokość modyfikowanego zakresu tonalnego dla świateł i cieni. Większe wartości powo- dują rozszerzenie korygowanego zakresu PO Rysunek 3.60. R03_pod4.qxd 08-01-07 03:25 Page 113 Rozdział 3. Korekcja naświetlania 113 tonalnego (umożliwia to na przykład dołączenie do niego zakresu półcieni). Wartość parametru Tonal Width (Szerokość tonalna) różni się w zależności od obrazu. Zbyt duże wartości spowodują powstanie niepożądanego efektu halo wokół bardzo ciemnych i bardzo jasnych krawędzi. • Parametr Radius (Promień) kontroluje wiel- kość obszaru branego pod uwagę podczas przetwarzania. Rozjaśnianie lub przyciem- nianie dla mniejszego promienia tworzy bardziej delikatne, natomiast dla promienia większego bardziej wyraźne efekty. Jeśli pro- mień jest zbyt duży, algorytm zamiast prze- twarzać konkretny zakres tonalny, rozjaśnia (lub przyciemnia) cały obraz. • Parametr Color Correction (Korekta koloru) pozwala na skorygowanie kolorystyki tych obszarów obrazu, których jasność uległa zmianie. Na przykład jeśli zwiększysz war- tość parametru Shadows: Amount (Cień: Wartość), rozjaśnisz te mniej widoczne kolory, które mają być bardziej lub mniej wyraźne. Ogólnie zwiększanie wartości tego parametru prowadzi do powstania bardziej nasyconych barw, a zmniejszanie — do powstania kolorów mniej nasyconych. Krótko mówiąc, traktuję suwak Color Cor- rection (Korekta koloru) jak suwak nasyce- nia— przez przesunięcie suwaka w lewo zmniejszam nasycenie. • Parametr Brightness (Jasność) jest dostępny tylko podczas pracy z czarno-białymi obra- zami (zastępuje suwak Color Correction (Korekta koloru) w sekcji Adjustments (Dopasowanie)). Przesunięcie suwaka w lewo lub prawo odpowiednio przyciemnia lub rozjaśnia obraz. • Parametr Midtone Contrast (Kontrast półtonu) zmienia kontrast półcieni. Przesuń suwak w lewo, by zredukować kontrast, lub w prawo, by go zwiększyć. Zwiększanie kon- trastu przyciemnia cienie i rozjaśnia światła; przy zmniejszaniu jest odwrotnie. • Parametry Black Clip (Przycięcie czerni) i White Clip (Przycięcie bieli) określają, jak wiele szczegółów cieni i świateł zostanie przyciętych w nowym, skrajnym cieniu (poziom 0) i świetle (poziom 255). Zwięk- szając ich wartości, wzmocnisz kontrast. Uważaj, by wartości te nie były zbyt duże, ponieważ to spowodowałoby przycięcie wartości do czystych czerni i bieli, a w efek- cie redukcję szczegółów w cieniach lub światłach. Za każdym razem, gdy natrafiam na zdjęcie, któ- rego ekspozycja jest wprost koszmarna — wszyst- ko jedno, czy jest to skrajne niedoświetlenie, zbyt duży kontrast, oświetlenie z tyłu lub nawet bardzo ciemna postać na zdjęciu — wykorzystuję pole- cenie Shadow/Highlight (Cień/Światło). Ciemna postać w nocy jest zawsze trudna do sfotografo- wania (rysunek 3.63). W poniższym przykładzie za pomocą polecenia Shadow/Highlight (Cień/ Światło) oddzielę ciemnego konia, który znalazł się poza zasięgiem lampy błyskowej, od czarnego tła (rysunek 3.64). ch3_headlesshorseman.jpg 1. Pamiętaj, że polecenie Shadow/Highlight (Cień/Światło) nie jest warstwą dopasowa- nia, zawsze więc kopiuj warstwę tła przed rozpoczęciem pracy. 2. Wybierz polecenie Image/Adjustments/Sha- dow/Highlight (Obrazek/Dopasuj/ Cień/ Światło). Dzięki nowym domyślnym usta- wieniom 20 cieni i 20 świateł obraz wyłania się z cienia (rysunek 3.65), lecz Twoim celem powinno być takie skorygo- wanie zdjęcia, aby sylwetki jeźdźca i konia stały się bardziej wyraźne. 3. Zaznacz pole Show More Options (Pokaż więcej opcji), aby wyświetlić dodatkowe opcje i ustawienia. Zmień położenie suwa- R03_pod4.qxd 08-01-07 03:26 Page 114 114 Photoshop. Restauracja i retusz l r e m a P e n y a W © Rysunek 3.63. PRZED Rysunek 3.65. Rozjaśnienie cieni umożliwiło zróżnicowanie ciemnej sylwetki konia i jeszcze ciemniejszego tła ków cieni — Amount (Wartość) na 75 a Tonal Width (Szerokość tonalna) na 65 (rysunek 3.66), aby elegancko rozjaśnić ciemne fragmenty zdjęcia. 4. Choć na obrazie nie ma wielu świateł, przesunięcie suwaka Amount (Wartość) całkowicie w prawo sprawia, że dynia trzy- mana przez jeźdźca jest mniej jaskrawa. 5. Po zmianie położenia suwaka Color Cor- rection (Korekta koloru) z domyślnych 20 na 0 czarny koń pozostaje czarny, a nie- wielkie przesunięcie suwaka Midtone Con- trast (Kontrast półtonu) dodaje odrobinę blasku tej późnej październikowej nocy (rysunek 3.67). Rysunek 3.64. PO Jeśli opanujesz zasady posługiwania się dodatko- wymi opcjami, dostępnymi w oknie dialogowym Shadow/Highlight (Cień/Światło), zdjęcie, które w innych okolicznościach mogłoby paść ofiarą kla- wisza Delete, teraz może zostać uratowane. R03_pod4_variant.qxd 08-01-07 07:17 Page 115 Rozdział 3. Korekcja naświetlania 115 Rysunek 3.66. Zwiększenie wartości parametrów Amount (Wartość) i Tonal Width (Szerokość tonalna) cieni poprawiło wygląd całego obrazu Rysunek 3.67. Zmniejszenie wartości parametru Color Correction (Korekta koloru) do 0 sprawia, że i koń, i noc są czarne PODSUMOWANIE Ogólnie rzecz biorąc, zawsze lepiej korygować pra- widłowo naświetlone zdjęcia. Jednak są takie chwile, kiedy światłomierz zawodzi, baterie się wyczerpują, a upływ czasu odciśnie swoje piętno na Twoich ukochanych fotografiach. Dzięki tech- nikom opisanym w tym rozdziale będziesz mógł przywrócić fotografiom ich pierwotny czar i blask.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop. Restauracja i retusz. Wydanie III
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: