Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00150 002917 20666633 na godz. na dobę w sumie
Pięć życzeń. Jak odpowiedź na jedno pytanie może zmienić całe Twoje życie - książka
Pięć życzeń. Jak odpowiedź na jedno pytanie może zmienić całe Twoje życie - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2046-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Przekuwaj pragnienia w cele

Nie czekaj na promocję u złotej rybki!

Nigdy nie wiesz, kiedy to się stanie -- kiedy nagle ktoś lub coś odmieni Twój prywatny świat. W dodatku nie musi być to wcale wydarzenie powszechnie uznawane za życiowy przełom. Często to właśnie krótkie chwile, nieoczekiwane rozmowy czy przypadkowo poznani ludzie całkowicie zmieniają tor pociągu, którym właśnie jedziesz.

Gay Hendricks doświadczył takiego szczególnego momentu podczas rozmowy na jednym z przyjęć. Rada, którą otrzymał w czasie tamtego magicznego spotkania, umożliwiła mu rozpoczęcie wymarzonego życia. W swojej książce strona po stronie przekazuje Ci cenną wiedzę, którą wówczas zdobył. Może to, że wziąłeś ją do ręki, wcale nie jest zbiegiem okoliczności? Ta książka kryje w sobie dwa wielkie dary: niesamowitą historię oraz sposób na przyśpieszenie manifestacji Twoich celów i pragnień. Przekonaj się, czy nadszedł czas, by Twoje sny stały się rzeczywistością...

Wyobraź sobie:
siebie za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.
Zadaj sobie pytanie:
czy Twoje życie było całkowicie udane?
Odpowiadając na nie, zastanów się:
czego Ci brakowało, aby je określić jako w pełni szczęśliwe?

A teraz przekształć swoje życzenie w cel, który chciałbyś osiągnąć, i zacznij o nim myśleć w czasie teraźniejszym. Kiedy faktycznie Twoje życie stanie się już w większości zapisaną księgą, zrozumiesz, że właśnie te słowa pomogły Ci ziścić Twoje marzenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Piêæ ¿yczeñ. Jak odpowiedŸ na jedno pytanie mo¿e zmieniæ ca³e Twoje ¿ycie Autor: Gay Hendricks T³umaczenie: Katarzyna Sapeta ISBN: 978-83-246-2046-3 Tytu³ orygina³u: Five Wishes: How Answering One Simple Question Can Make Your Dreams Come True Format: 122x194, stron: 120 Przekuwaj pragnienia w cele • Inspiracja do zmiany ¿ycia na lepsze • Wewnêtrzna si³a do przeobra¿ania swojego œwiata • Szczêœliwe spe³nianie wszystkich Twoich ¿yczeñ • Pytania pozwalaj¹ce znaleŸæ w³aœciwe odpowiedzi • Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce Nie czekaj na promocjê u z³otej rybki! Nigdy nie wiesz, kiedy to siê stanie — kiedy nagle ktoœ lub coœ odmieni Twój prywatny œwiat. W dodatku nie musi byæ to wcale wydarzenie powszechnie uznawane za ¿yciowy prze³om. Czêsto to w³aœnie krótkie chwile, nieoczekiwane rozmowy czy przypadkowo poznani ludzie ca³kowicie zmieniaj¹ tor poci¹gu, którym w³aœnie jedziesz. Gay Hendricks doœwiadczy³ takiego szczególnego momentu podczas rozmowy na jednym z przyjêæ. Rada, któr¹ otrzyma³ w czasie tamtego magicznego spotkania, umo¿liwi³a mu rozpoczêcie wymarzonego ¿ycia. W swojej ksi¹¿ce strona po stronie przekazuje Ci cenn¹ wiedzê, któr¹ wówczas zdoby³. Mo¿e to, ¿e wzi¹³eœ j¹ do rêki, wcale nie jest zbiegiem okolicznoœci? Ta ksi¹¿ka kryje w sobie dwa wielkie dary: niesamowit¹ historiê oraz sposób na przyœpieszenie manifestacji Twoich celów pragnieñ. Przekonaj siê, czy nadszed³ czas, by Twoje sny sta³y siê rzeczywistoœci¹… WyobraŸ sobie: siebie za kilkanaœcie lub kilkadziesi¹t lat. Zadaj sobie pytanie: czy Twoje ¿ycie by³o ca³kowicie udane? Odpowiadaj¹c na nie, zastanów siê: czego Ci brakowa³o, aby je okreœliæ jako w pe³ni szczêœliwe? A teraz przekszta³æ swoje ¿yczenie w cel, który chcia³byœ osi¹gn¹æ, i zacznij o nim myœleæ w czasie teraŸniejszym. Kiedy faktycznie Twoje ¿ycie stanie siê ju¿ w wiêkszoœci zapisan¹ ksiêg¹, zrozumiesz, ¿e w³aœnie te s³owa pomog³y Ci ziœciæ Twoje marzenia. SPIS TREŚCI Wstęp 7 Wprowadzenie 9 Rozdział 1. Moje pierwsze życzenie: Chciałbym doświadczyć nieprzemijającej miłości 25 Interludium: I stał się cud 33 Rozdział 2. Moje drugie życzenie: Chciałbym doprowadzać pewne sprawy do końca 39 Rozdział 3. Moje trzecie życzenie: Chciałbym, aby to, co piszę, wypływało z głębi mojego serca 53 Rozdział 4. Moje czwarte życzenie: Chciałbym poczuć Boga 65 PIĘĆ ŻYCZEŃ Rozdział 5. Moje piąte życzenie: Chciałbym delektować się każdą chwilą w życiu 75 Rozdział 6. Dla Ciebie: Jak aktywować drzemiącą w Tobie moc 87 Źródła Strona internetowa oraz film poświęcone tematyce Pięciu Życzeń 109 Podziękowania 117 O autorze 119 6 ROZDZIAŁ 1. MOJE PIERWSZE ŻYCZENIE Chciaïbym doĂwiadczyÊ nieprzemijajÈcej miïoĂci Pamiętacie pierwsze życzenie dotyczące całego mojego dotychczasowego życia, które przyszło mi na myśl, kiedy wyobraziłem sobie, że jestem o krok od śmierci? Ɓ ¿aïujÚ, ĝe nie byïo mi dane doĂwiadczyÊ dïugiego i udanego zwiÈzku maïĝeñskiego z kobietÈ, którÈ bym uwielbiaï i która uwielbiaïaby mnie. Ɓ PIĘĆ ŻYCZEŃ DLACZEGO WŁAŚNIE TAKIE BYŁO MOJE ŻYCZENIE W chwili, kiedy mówiłem Edowi, jakie jest moje największe marzenie, nie miałem żadnej pewności, że może się ono ziścić. Nigdy nie widziałem takiego małżeństwa, jakiego chciałem doświadczyć. Moje życzenie oparłem wyłącznie na tlącej się we mnie iskierce wiary, że coś takiego rze- czywiście jest możliwe. Byłem wtedy w nowym, wspa- niałym związku z Kathlyn, która miała w sobie ducha kosmicznego poszukiwacza przygód, wielkie serce i jasny umysł. Nigdy wcześniej nie spotkałem nikogo, kto łączyłby w sobie wszystkie te cechy, które tak ceniłem u kobiet. W tamtym okresie nie potrafiłem jednak odpowiednio wykorzystać tej wspaniałej możliwości i zapowiadało się, że przez moje niezdecydowanie, brak zaangażowania oraz romanse z innymi kobietami zaprzepaszczę kolejny związek w moim życiu. Moją pierwszą, młodzieńczą miłością była Alice, ale nawet targany pierwszymi porywami serca nie pozostawa- łem ślepy na wdzięki Kathy i Joyce. Później była Linda, moja pierwsza żona, a dużo wcześniej, zanim odszedłem od Lindy, spotykałem się z Barbarą i Jane. Następnie zjawiła się w moim życiu Carol, która przez pięć lat narzekała, że nie byłem jej wystarczająco oddany. Cały czas stanowczo temu zaprzeczałem, zabawiając się jednocześnie w sekrecie z Nancy, Donną, Barbarą i wieloma innymi kobietami, których imion nie pamiętam. Kiedy więc w moim życiu pojawiła się Kathlyn, dając mi wszystko to, o czym zawsze marzyłem, natychmiast zareagowałem na ten niesamowity dar, zaczynając spotykać się na boku z Lynne. 26 MOJE PIERWSZE ŻYCZENIE Tak właśnie żyłem, z jednej strony w związku z Kathlyn, z drugiej kombinując coś za jej plecami. Kiedy tylko sfor- mułowałem swoje pierwsze życzenie, poczułem, jak zaczy- na się we mnie kotłować. Po raz pierwszy w życiu zadałem sobie pytanie, dlaczego tkwię w ciągłym rozdarciu, udając, że jestem w jednym miejscu, podczas gdy w rzeczywistości jestem gdzie indziej. Aż do tej chwili nie dostrzegałem, że moje zachowanie to ciągłe powielanie tego samego sche- matu. Zawsze myślałem, że w życiu tak już po prostu jest. Teraz nagle zdałem sobie sprawę, że dwulicowe zachowanie względem kobiet stanowi mój główny problem. Jeden ze sposobów, na które można tłumaczyć sobie niedostrzeganie pewnego powielanego wzoru zachowania, jest brak jego świadomości. Ja jednak posunąłem się o krok dalej, starając się zapewnić wszystkich wokoło i samego siebie, że moje zachowanie jest jak najbardziej normalne. Miałem nawet uzasadnienie własnych czynów, które według mnie świetnie mnie usprawiedliwiało: twierdziłem miano- wicie, że monogamia jest dla udomowionych gamoni, a nie dla takich dzikich i wolnych indywidualistów jak ja! Nagle jednak cała ta filozofia wydała mi się płytka i nie- prawdziwa. Co więcej, zacząłem nawet podejrzewać, że stanowi ona część fasady obronnej mającej mnie odgrodzić od możliwości, z których w rzeczywistości chciałem sko- rzystać. Skoro moje przekonania okazały się problemem, zacząłem się zastanawiać, skąd one się tak właściwie wzięły. Wystarczył ułamek sekundy, abym znalazł odpowiedź na to pytanie. Od początku mojego istnienia żyłem w ten sposób. Dosłownie urodziłem się z tym problemem. 27 PIĘĆ ŻYCZEŃ Mój ojciec zmarł krótko po tym, jak zostałem poczęty, więc kiedy się urodziłem, moja matka była jednocześnie pogrążoną w żalu wdową i bezrobotną samotną matką. W szczególnie trudnych chwilach powierzała mnie opiece babci, która mnie uwielbiała i chętnie się mną zajmowała. Babcia wychowała cztery córki i zawsze marzyła o synu. W wieku sześćdziesięciu pięciu lat jej marzenie wreszcie się spełniło. Jednak wtedy moja matka, którą kierowało poczucie winy i naturalny instynkt macierzyński, zapragnęła swojego syna z powrotem, więc zabrała mnie do siebie. Ale niedługo potem zmieniła zdanie, więc ponownie wylądo- wałem u babci. Przez następne siedem lat przechodziłem tak kilkakrotnie z rąk do rąk w ramach tego, co formalnie na- zywa się wspólnym sprawowaniem opieki nad dzieckiem. W rzeczywistości to babcia mi matkowała, podczas gdy prawdziwa matka była osobą, którą od czasu do czasu od- wiedzałem. Obie moje opiekunki mieszkały stosunkowo blisko siebie, więc kiedy życie z mamą robiło się trudne — a działo się to dość często — zawsze mogłem znaleźć schro- nienie w ciepłym i kochającym domu babci. Gdybym miał wybór, prawdopodobnie nigdy nie zdecydowałbym się spędzić ani jednej nocy w domu matki. Ona jednak ciągle nalegała, abym u niej mieszkał. Kiedy zacząłem chodzić do szkoły, coraz rzadziej nocowałem u babci. Biorąc pod uwagę takie dzieciństwo, nie ma co się dziwić, że miesz- kanie tylko z jedną kobietą było dla mnie czymś na kształt przymusowego więzienia! Zależność wydawała się oczywista — dlaczego zauwa- żyłem ją dopiero koło trzydziestki? Poczułem radość, że wreszcie uświadomiłem sobie tak ważną rzecz, a jedno- cześnie zażenowanie i wstyd, że stało się to tak późno. 28 MOJE PIERWSZE ŻYCZENIE JAK SPEŁNIŁO SIĘ MOJE ŻYCZENIE Ɓ CieszÚ siÚ dïugim i szczÚĂliwym zwiÈzkiem maïĝeñskim z kobietÈ, którÈ uwielbiam i która uwielbia mnie. Ɓ Pamiętam dokładnie moment, w którym zdałem sobie sprawę, że zabawa się skończyła — że nie mam zamiaru spędzić reszty życia, powielając destrukcyjny wzór zacho- wania, który przyswoiłem w dzieciństwie. Niedługo po tym, jak sprecyzowałem swoje pięć życzeń, wybrałem się w odwiedziny do mojego przyjaciela i mentora Dwighta Webba w New Hampshire. Kathlyn była w tym czasie w Colorado, gdzie wspólnie mieszkaliśmy. Pewne- go dnia Dwight musiał wyjść do pracy, a ja zostałem sam w jego domu. Kiedy przechadzałem się po różnych po- mieszczeniach, podziwiając piękne szczegóły chatki wy- konanej przez Dwighta samodzielnie, doznałem nagłego olśnienia. Był tylko jeden sposób, aby przekonać się, czy potrafię stworzyć związek, którego rzeczywiście chcę. Mu- szę złożyć głębokie zobowiązanie, że zrobię wszystko, aby go stworzyć. Zobowiązanie to może mieć dowolną formę i musi być wystarczająco mocne, aby w razie potrzeby prze- zwyciężyć momenty zwątpienia i rezygnacji, które mogą się pojawić, kiedy dążąc do celu, napotkam na swojej drodze największe z przeszkód. Zobowiązanie to pozwoli mi po- konać takie przeszkody, o których istnieniu w żaden inny sposób nie mogłem się przekonać, jak tylko podejmując to wyzwanie! 29 PIĘĆ ŻYCZEŃ Postanowiłem natychmiast przystąpić do działania. Pod- niosłem słuchawkę i zadzwoniłem do Kathlyn. Wytłuma- czyłem jej, do czego właśnie doszedłem — że nigdy nie do- wiem się, czy związek moich marzeń jest możliwy, jeśli nie złożę zobowiązania, że zrobię wszystko, aby go stworzyć. — Chciałbym ci złożyć obietnicę, że stworzę z tobą na- miętny, kreatywny i trwający całe życie związek. Czy chcesz tego? Przez chwilę zapanowała cisza. Następnie usłyszałem w słuchawce cichy płacz. Po chwili Kathlyn odpowiedziała: — Tak. Czułem, jak całe moje wnętrze rozjaśnia szeroki uśmiech. — Cudownie. Bardzo się cieszę. Obiecuję stworzyć z tobą taki związek i przyglądać się wszystkiemu, co sta- nie mi na drodze w realizacji tego celu — pociąg seksual- ny do innych kobiet, strach, zwątpienie, wszystko, co bę- dzie mnie rozpraszać. Obiecuję, że nie spocznę, póki nie stworzymy związku naszych marzeń lub póki nie postano- wimy, że rezygnujemy z dalszych starań. — Ja też ci to obiecuję — powiedziała Kathlyn. Ɓ Rozmowa ta miała miejsce przeszło ćwierć wieku temu i wszystko, o czym wtedy marzyłem, stało się rzeczywisto- ścią. Tak naprawdę osiągnąłem nawet więcej, niż sądziłem, że jest możliwe. Razem z Kathlyn wychowaliśmy dwoje dzieci, napisaliśmy wspólnie dziesięć książek, odwiedzili- śmy wiele miejsc z naszymi seminariami poświęconymi relacjom międzyludzkim, gościliśmy u Oprah i w wielu 30 MOJE PIERWSZE ŻYCZENIE innych programach telewizyjnych, przetrzymaliśmy wiele ciężkich chwil oraz doświadczyliśmy wielu cudownych momentów. Teraz, kiedy ludzie pytają mnie, czy to możliwe, aby doświadczyć nieprzemijającej miłości, mogę spojrzeć im prosto w oczy i z pełną odpowiedzialnością powiedzieć „tak”. Wiem, że to możliwe. Mogę podzielić się z nimi nie tylko nadzieją i wsparciem, ale również realistyczną oceną drogi, którą trzeba przejść, aby takiej miłości doświadczyć — dokładnie wiem, jakiej uwagi i zaangażowania wymaga cały proces. Ale z pewnością mogę przyznać, że warto poświęcić tyle wysiłku, ponieważ w chwili, w której wypowiadam te słowa, cały czas odczuwam tego pozytywne skutki: ogień miłości i spokój serca w idealnej harmonii ze sobą. 31
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pięć życzeń. Jak odpowiedź na jedno pytanie może zmienić całe Twoje życie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: