Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00171 002881 21513063 na godz. na dobę w sumie
Pieniądze lubią zarabiać. Podręcznik skutecznego inwestora - książka
Pieniądze lubią zarabiać. Podręcznik skutecznego inwestora - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1741-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Świat na indeksie

Shipman nie obiecuje gruszek na wierzbie... Jego zdaniem najważniejsze cechy skutecznego inwestora to widzenie spraw takimi, jakie naprawdę są, oraz umiejętność pozbawionej emocji, chłodnej, logicznej oceny
'Sunday Times'

Siła pieniądza tkwi w systemie

W obliczu gwałtownych zmian, jakie w ciągu ostatnich lat zaszły na światowych giełdach, straciliśmy zaufanie do tego sposobu inwestowania -- w obawie, że nasze ciężko zarobione pieniądze nie będą czuły się tam bezpiecznie. Jednak powodem paniki są często fałszywe lub mylące informacje. A przecież zrozumienie zasad funkcjonowania pieniądza i rynków finansowych oraz nauczenie się tego, jak można wykorzystać rynkowe trendy do pomnożenia swojego majątku, nie jest wcale takie skomplikowane.

Jeśli zatem oczekujesz rady profesjonalisty, jeśli masz ochotę naprawdę pomnożyć swoje pieniądze i wkroczyć w świat długoterminowych inwestycji, Mark Shipman proponuje Ci prosty, skuteczny system transakcyjny, który uwolni Cię od stresu związanego z grą na giełdzie. Odkryj tajemnice rynków finansowych i przetestuj wypróbowaną strategię inwestycyjną, która będzie wymagała od Ciebie nie więcej niż kilku minut pracy raz w tygodniu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: PIENIĄDZE LUBIĄ ZARABIAĆ. PODRĘCZNIK SKUTECZNEGO INWESTORA Autor: Mark Shipman Tłumaczenie: Kamil Dadan ISBN: 978-83-246-1741-8 Tytuł oryginału: Big Money, Little Effort: A Winning Strategy for Profitable Long-term Investment Format: A5, stron: 216 Oprawa: twarda   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Œwiat na indeksie • Co powinieneœ wiedzieć o grze giełdowej? • Jak pomnażać pieniądze w oparciu o system? • Ile pieniędzy zainwestować? Shipman nie obiecuje gruszek na wierzbie... Jego zdaniem najważniejsze cechy skutecznego inwestora to widzenie spraw takimi, jakie naprawdę są, oraz umiejętnoœć pozbawionej emocji, chłodnej, logicznej oceny „Sunday Times” Siła pieniądza tkwi w systemie W obliczu gwałtownych zmian, jakie w ciągu ostatnich lat zaszły na œwiatowych giełdach, straciliœmy zaufanie do tego sposobu inwestowania — w obawie, że nasze ciężko zarobione pieniądze nie będą czuły się tam bezpiecznie. Jednak powodem paniki są często fałszywe lub mylące informacje. A przecież zrozumienie zasad funkcjonowania pieniądza i rynków finansowych oraz nauczenie się tego, jak można wykorzystać rynkowe trendy do pomnożenia swojego majątku, nie jest wcale takie skomplikowane. Jeœli zatem oczekujesz rady profesjonalisty, jeœli masz ochotę naprawdę pomnożyć swoje pieniądze i wkroczyć w œwiat długoterminowych inwestycji, Mark Shipman proponuje Ci prosty, skuteczny system transakcyjny, który uwolni Cię od stresu związanego z grą na giełdzie. Odkryj tajemnice rynków finansowych i przetestuj wypróbowaną strategię inwestycyjną, która będzie wymagała od Ciebie nie więcej niż kilku minut pracy raz w tygodniu. • Naucz się odróżniać wroga od przyjaciela. • Poznaj dokładnie główne œwiatowe indeksy giełdowe. • Dowiedz się, jak działa Długoterminowy System Inwestycyjny. • Sprawdź, czym jest psychologia inwestowania w oparciu o system. Spis treści „ 7 Spis treĂci O autorze Przedmowa PodziÚkowania WstÚp 1 2 3 4 5 Po co zawracaÊ sobie tym wszystkim gïowÚ? Uwaĝaj, komu ufasz ZarzÈdzajÈcy funduszami inwestycyjnymi 32; Maklerzy i analitycy 34; Doradcy instytucji finansowych 35; Niezaleĝni doradcy finansowi 36; Pozostali specjaliĂci 37 Jak odróĝniÊ wroga od przyjaciela? Moĝesz pokonaÊ zawodowców Ale… NieumiejÚtnoĂÊ ustalania celów 52; NieumiejÚtnoĂÊ planowania 54; Zaïoĝenia 57; Zwlekanie 59; DÈĝenie do perfekcji 60; DÈĝenie do kupowania w doïku i sprzedawania na szczycie 62; Pozwalanie, by emocje wpïywaïy na Twoje decyzje inwestycyjne 63 11 13 17 19 27 31 39 45 51 8 „ Spis treści 6 7 8 9 10 11 12 Inwestowanie w oparciu o system KorzyĂci z testowania systemu Systematyczne podÈĝanie za rynkiem PodÈĝanie za rynkiem kontra strategia „kup i trzymaj” Psychologia inwestowania w oparciu o system Czy to wszystko? „¿óïwie” 13 Dïugoterminowy System Inwestycyjny ¥rednie kroczÈce 104 14 Reguïy 15 Wskazówki techniczne 16 W co inwestowaÊ? Alokacja aktywów NaĂladowanie indeksu gieïdowego 126; Pojedyncze spóïki i sektory 131; Ile pieniÚdzy zainwestowaÊ? 133 17 Gïówne indeksy gieïdowe 65 69 75 79 91 95 99 103 107 109 121 139 Standard Poor’s 500 Composite Index (Stany Zjednoczone) 140; Dow Jones Industrial Average (Stany Zjednoczone) 149; NASDAQ-100 Index (Stany Zjednoczone) 150; FTSE 100 Index (Wielka Brytania) 153; DAX 30 Index (Niemcy) 155; CAC 40 Index (Francja) 156; Nikkei 225 Index (Japonia) 157; Hang Seng Index (Hongkong) 161 Spis treści „ 9 18 Dïugoterminowy System Inwestycyjny — wyniki historyczne Historyczne stopy zwrotu z inwestycji w S P 500 Composite Index 165; Podsumowanie wyników historycznych inwestycji w S P 500 Composite Index 187 19 20 Krach z roku 1987 Zakoñczenie Dodatek A: Przydatne adresy Dodatek B: Produkty inwestycyjne naĂladujÈce zachowanie indeksów Dodatek C: 20 najwiÚkszych gieïd papierów wartoĂciowych na Ăwiecie Zalecana literatura Sïowniczek terminów finansowych 165 191 195 199 201 205 207 207 4 Moĝesz pokonaÊ zawodowców Na szczÚĂcie jest inne wyjĂcie niĝ Ălepe powierzanie swoich pieniÚdzy innym, których wyniki pozostawiajÈ zwykle wiele do ĝyczenia. Niebawem zrozumiesz, dlaczego jestem przeko- nany, ĝe kompletny nowicjusz jest w stanie w dïugim okresie pokonaÊ fachowców w prÈĝkowanych garniturach. Jako inwe- stor indywidualny masz duĝÈ przewagÚ nad menedĝerami funduszy inwestycyjnych, a z pomocÈ prostego i skutecznego systemu, takiego jak prezentowany w niniejszej ksiÈĝce, bÚdziesz mógï spokojnie osiÈgnÈÊ lepsze wyniki od ogromnej wiÚkszo- Ăci aktywnie zarzÈdzanych funduszy. Aby byÊ w porzÈdku wobec niektórych zarzÈdzajÈcych, muszÚ powiedzieÊ, ĝe ich dziaïalnoĂÊ inwestycyjna podlega licznym restrykcjom, co w wielu przypadkach ma wpïyw na wyniki w dïugim okresie. Znam ten problem z wïasnego do- Ăwiadczenia, poniewaĝ gdy zaczynaïem pracÚ jako trader w londyñskim City, kazano mi ograniczyÊ siÚ do instrumen- tów opartych na oprocentowaniu funta szterlinga. Kiedy na 46 „ Pieniądze lubią zarabiać. Podręcznik skutecznego inwestora rynkach panowaïy silne ruchy cenowe, wszystko szïo dobrze i osiÈgaïem zyski, ale gdy zapanowaï spokój, zarabianie byïo jak wyciskanie wody z kamienia. Poniewaĝ nie wolno mi byïo operowaÊ na innych instrumentach finansowych, miaïem zwiÈ- zane rÚce, na czym cierpiaïy moje wyniki. Specjalizacja jest mieczem obosiecznym dla wielu zarzÈ- dzajÈcych, poniewaĝ wyniki konkretnego sektora rynku albo kraju, na którym siÚ koncentrujÈ, bÚdÈ miaïy duĝe przeïoĝenie na ich wïasne rezultaty. Na przykïad bañka internetowa koñca lat dziewiÚÊdziesiÈtych ubiegïego wieku przyniosïa fantastyczne wyniki wszystkim funduszom specjalizujÈcym siÚ w spóïkach technologicznych. Jednak kiedy ta bañka pÚkïa, wyparowaïy równieĝ ich zyski. ZarzÈdzajÈcy funduszem spóïek technolo- gicznych musieli inwestowaÊ w te, a nie inne akcje, a gdy na rynku zagoĂciïy spadki, nawet dobre firmy traciïy na wartoĂci. OczywiĂcie menedĝer funduszu moĝe spieniÚĝyÊ jego aktywa (wycofaÊ Ărodki z akcji i przelaÊ je na rachunek bankowy), ale maïo który siÚ na to decyduje. Wielu z nich nie wolno zmniej- szaÊ zaangaĝowania Ărodków na rynku akcyjnym poniĝej pew- nego poziomu, co oznacza, ĝe muszÈ utrzymywaÊ otwarte pozycje pomimo spadków. Dokïadnie z takim samym problemem borykajÈ siÚ zarzÈ- dzajÈcy, którzy koncentrujÈ siÚ na jednym kraju lub konty- nencie. Pod koniec lat osiemdziesiÈtych ubiegïego stulecia menedĝerowie specjalizujÈcy siÚ w spóïkach japoñskich byli ulubieñcami caïej branĝy, jako ĝe japoñski rynek akcji urósï o kilkaset procent w ciÈgu zaledwie paru lat. Jednak kiedy ten sam rynek zawróciï i wszedï w dïugotrwaïy trend spadkowy, ci sami bohaterowie stali siÚ partaczami. ZarzÈdzajÈcy fundu- szami rynku japoñskiego nie mogli likwidowaÊ pozycji na tym rynku i przenosiÊ Ărodków do Europy albo Stanów Zjedno- czonych, poniewaĝ byïoby to dziaïanie wbrew podstawowym zaïoĝeniom ich produktu. Możesz pokonać zawodowców „ 47 Wiele lat temu, gdy prowadziïem swój fundusz hedgin- gowy, nauczyïem siÚ, ĝe sukces zaleĝy przede wszystkim od marketingu. Podobnie jest dzisiaj, gdy towarzystwa funduszy inwestycyjnych caïy czas ubierajÈ stare produkty w atrakcyj- niejsze opakowania, prezentujÈc je jako coĂ nowego albo przed- stawiajÈc ich wyniki z bardziej korzystnej perspektywy, tak by dopasowaÊ je do bieĝÈcych wymagañ inwestorów. Wielkie firmy zarzÈdzajÈce funduszami wydajÈ fortunÚ na promocje „nowych” produktów finansowych, które bazujÈ na aktualnej modzie. Dzisiaj mogÈ to byÊ fundusze inwestujÈce na wscho- dzÈcych rynkach Azji, ze szczególnym uwzglÚdnieniem Chin i Indii, natomiast jutro mogÈ to byÊ produkty oparte na surow- cach. Sukces w branĝy polega na prowadzeniu skutecznego marketingu i w wielu przypadkach faktyczne wyniki inwesty- cyjne majÈ znaczenie drugorzÚdne. Niewaĝne, jak sïabo fun- dusz by sobie nie radziï, dobry marketing jest zawsze w stanie zatuszowaÊ tÚ wadÚ. Jeĝeli w ciÈgu ostatnich dwóch lat dany fundusz osiÈgaï nie najlepsze wyniki, to zarzÈdzajÈca nim firma albo caïkowicie przestanie go promowaÊ, albo w reklamach zaprezentuje rezultaty w dïuĝszym okresie, na przykïad dzie- siÚcio- lub piÚtnastoletnim, o ile bÚdÈ wyglÈdaïy bardziej atrak- cyjnie dla inwestora. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych po prostu sprzedajÈ swoje produkty. JeĂli ich wydajnoĂÊ jest sïaba, tworzy siÚ nowe produkty albo prezentuje wyniki starych w lepszym Ăwietle. Tymi sposobami zawodowcy radzÈ sobie z niekorzystnÈ sytuacjÈ w danym sektorze, kraju albo na globalnym rynku, ale Ty jako prywatny inwestor jesteĂ w duĝo lepszej sytuacji. Masz moĝliwoĂÊ wycofania swoich pieniÚdzy ze sïabych akty- wów i ulokowania ich w papierach, których ceny rosnÈ. Gdy spóïki japoñskie albo dziaïajÈce w sektorze technologicznym radzÈ sobie dobrze, moĝesz w nie zainwestowaÊ. Kiedy jednak zacznÈ traciÊ na wartoĂci, sprzedasz je, by rozejrzeÊ siÚ za lepszÈ 48 „ Pieniądze lubią zarabiać. Podręcznik skutecznego inwestora okazjÈ. JeĂli w danym momencie nie ma moĝliwoĂci poczynie- nia ĝadnej dobrej inwestycji, moĝesz trzymaÊ wszystkie swoje Ărodki na rachunku bankowym, zarabiajÈc na oprocentowaniu, dopóki sytuacja na rynku nie ulegnie poprawie i nie pojawi siÚ kolejny sygnaï do zajÚcia pozycji. Wszystko, czego potrzebujesz, to prosta i wypróbowana metoda, która podpowie Ci, kiedy wejĂÊ na rynek, a kiedy trzymaÊ siÚ od niego z daleka. Jestem przekonany, ĝe opisany tu system speïni dla Ciebie rolÚ takiego przewodnika. Inwesto- wanie to jedna z niewielu dziedzin, w których kompletny ama- tor, wyposaĝony w pewne wskazówki, moĝe osiÈgaÊ lepsze wyniki od zawodowca. Nie jest to tylko moje zdanie. Oto co Peter Lynch, jeden z najlepszych zarzÈdzajÈcych na Ăwiecie, kontrolujÈcy miliardy dolarów, napisaï na ten temat w swojej ksiÈĝce One Up on Wall Street: Dwadzieścia lat w branży nauczyło mnie, że zwykły człowiek, wyko- rzystujący statystycznie jedynie trzy procent swojego mózgu, jest w stanie dobierać akcje podobnie albo i lepiej niż przeciętny ekspert z Wall Street. Wiem, że nie chcielibyście chirurga plastycz- nego, który zaleca Wam samodzielny lifting twarzy, ani hydraulika, który powie, byście własnymi siłami zamontowali piec do podgrze- wania wody, ani też fryzjera doradzającego przycięcie grzywki samemu. Jednak inwestowanie to nie to samo co chirurgia, hydrau- lika czy usługi fryzjerskie. Tutaj zyski niekoniecznie zależą od wiedzy inwestującego. Ostatnimi laty pracowaïem z wieloma inwestorami amatorami, którzy osiÈgali przyzwoite zyski, korzystajÈc jedynie z prostych systemowych strategii. Listy oraz e-maile od czytelników mojej pierwszej ksiÈĝki sÈ dla mnie kolejnym dowodem na to, ĝe jeĂli tylko posiadasz dyscyplinÚ i kierujesz siÚ systemem, który naka- zuje Ci inwestowaÊ w akcje o rosnÈcej wartoĂci i wycofywaÊ siÚ z tych, których ceny spadajÈ, to moĝesz osiÈgaÊ zdumiewajÈce rezultaty. Niektóre ksiÈĝki o tematyce finansowej dosïownie Możesz pokonać zawodowców „ 49 odmieniïy moje ĝycie i sprawiïy, ĝe w ciÈgu trzech lat ze zwy- kïego tradera w londyñskim banku staïem siÚ prezesem (i wïa- Ăcicielem 100 udziaïów) jednej z najszybciej rozwijajÈcych siÚ firm w sektorze funduszy hedgingowych. Zdobyïem wiedzÚ z ksiÈĝek, które kosztowaïy nie wiÚcej niĝ obiad w przyzwoitej restauracji. JeĂli potrafisz myĂleÊ pozytywnie i wierzysz w to, ĝe uda Ci siÚ podÈĝaÊ za wskazaniami skutecznego systemu trans- akcyjnego, bÚdziesz w stanie przeĂcignÈÊ profesjonalistów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pieniądze lubią zarabiać. Podręcznik skutecznego inwestora
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: