Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01279 021899 23570228 na godz. na dobę w sumie
Pieśni szarej godziny - ebook/pdf
Pieśni szarej godziny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-3008-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przekład i opracowanie filologiczne 7 poematów lirycznych z datowanego na X wiek staroangielskiego Kodeksu z Exeter. Teksty utworów i faksymile 17 kart, na których zostały zapisane, przedstawiają poematy w ich oryginalnej postaci, przybliżając rękopiśmienny kontekst utworów i archaiczną formę wczesnośredniowiecznej angielszczyzny.

Reminiscencje odchodzącego świata pogańskiej Północy splatają się w nich z chrześcijańską duchowością łacińskiego średniowiecza. Przewijają się w nich wątki samotności wędrowca i modlitwy pielgrzyma, miłości, wierności, nienawiści, pokory i pychy, człowieka wobec majestatu Boga i historii. Elegie są niezwykłym przykładem wczesnośredniowiecznej literatury w języku narodowym, a także wciąż żywą częścią angielskiej kultury literackiej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Od t‡umacza Przek‡ad i opracowanie staroangielskich elegii to efekt wielu lat pracy, podjŒtych najpierw w ramach w‡asnych studiów angli- stycznych, a potem kontynuowanych w pracy badawczej i dydaktycznej. Za inspiruj„ce rozmowy i wspóln„ lekturŒ staroangielskiej poezji podziŒkowania nale¿„ siŒ moim nauczy- cielom i studentom. DziŒkujŒ równie¿ recenzentom, Panu profesorowi Andrzejowi D„brówce i Panu doktorowi Adamowi Wójcickiemu. Panu profesorowi Andrzejowi D„brówce chcia‡a- bym szczególnie podziŒkowaæ za cenne wskazówki dotycz„ce budowy i rytmu wiersza oraz kszta‡tu poezji, nie tylko œred- niowiecznej. Za pomoc w pracy nad przek‡adem fragmentów ‡aciæskich i rozmowy o filologii dziŒkujŒ Panu profesorowi Jerzemu Maækowskiemu. S‡owa wdziŒcznoœci kierujŒ równie¿ do Bernarda J. Muira, profesora Uniwersytetu w Melbourne i autora cyfrowej edycji Kodeksu z Exeter, za ¿yczliwe zainteresowanie moim przedsiŒwziŒciem oraz udostŒpnienie zdjŒæ 17 kart z rŒkopisu i zgodŒ na ich zamieszczenie w ksi„¿ce. Kwerenda w bibliotekach brytyjskich oraz zebranie czŒœci literatury przedmiotu, niezbŒdne do ukoæczenia ksi„¿ki, by‡y mo¿liwe dziŒki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Przek‡ady zosta‡y opracowane w oparciu o faksymile Ko- deksu z Exeter, zamieszczone w elektronicznej edycji Bernarda J. Muira (2006). Istotnym elementem warsztatu translatorskie- go by‡y kolejne krytyczne wydania i opracowania elegii, omówione w rozdziale wstŒpnym. Poematy staroangielskie s„ cytowane za edycj„ Muira (2006) ze wzglŒdu na wysok„ wartoœæ merytoryczn„ tej pracy oraz najbardziej aktualny stan badaæ. – 9 – Polski przek‡ad, bŒd„c niezale¿n„ interpretacj„ materia‡u rŒko- piœmiennego, w wielu miejscach odchodzi od rozwi„zaæ propo- nowanych przez Muira. Ró¿nice te staj„ siŒ widoczne przy paralelnym uk‡adzie tekstu staroangielskiego i polskiego. Nie- które rozwi„zania polskiego przek‡adu zosta‡y objaœnione we wprowadzeniach do kolejnych utworów w drugiej czŒœci ksi„¿ki. W poszukiwaniach w‡asnej drogi translatorskiej stara‡am siŒ, by drobiazgowa praca filologiczna nie przes‡oni‡a zachwytu nad lirycznymi obrazami Anglosasów. St„d te¿ lektura poetyc- kich przek‡adów wspó‡czesnych t‡umaczy angielskich by‡a, obok analizy staroangielskich orygina‡ów, nieod‡„cznym ele- mentem warsztatu translatorskiego. Praca nad przek‡adem, zw‡aszcza literatury dawnej, wymaga nieustannego pokonywa- nia sprzecznoœci. Jak po‡„czyæ fascynacjŒ piŒknem z rygorami warsztatu filologa? W jaki sposób uj„æ myœli dawnych mistrzów, tak by wyraziæ je jŒzykiem zrozumia‡ym i bliskim wra¿liwoœci wspó‡czesnego czytelnika? Niech wyrazem tych rozterek bŒd„ s‡owa Konstantego Ildefonsa Ga‡czyæskiego, wielkiego iluzjo- nisty polskiej poezji, który kiedyœ, jako student warszawskiej anglistyki, bawi‡ siŒ wzglŒdnoœci„ przek‡adów dzie‡ autentycz- nych i fikcyjnych: * * * Na tych s‡ów, na tych rymów cudownoœæ, na tŒ zieleæ drzew, na s‡oæca miŒkkoœæ, na ten smutek s‡odki, na tŒ m‡odoœæ, na z‡ocistoœæ kszta‡tów, na dalekoœæ – na to wszystko, co siŒ sk‡ada w ksiŒgŒ niewypowiedzianej cudownoœci, a po której tak jak pszczo‡a b‡„dzŒ... Co? chcia‡bym w‡aœnie tak jak pszczo‡a, jak z bukietu w bukiet lub jak ryba – przez korale, dziwoformy, z g‡Œbi w g‡ŒbiŒ. Wilno 1934 – 10 –
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pieśni szarej godziny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: