Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00102 006015 21756319 na godz. na dobę w sumie
Pilates. Seriaporad.pl - książka
Pilates. Seriaporad.pl - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2281-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> gry, zabawy, sport
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Gibki poradnik. Bawi, uczy, zaskakuje

Jak wzmacniać i rozciągać mięśnie oraz ujędrniać ciało

Sport to zdrowie, ruch to przyjemność, a ćwiczenia mogą być czystą zabawą. To nie do końca prawda, choć trzeba przyznać, że pilates to sport, który łatwo można pokochać. Jeśli lubisz prężyć i wyginać śmiało ciało, ale nie jesteś przy tym wielkim miłośnikiem wysiłku fizycznego, ta nietuzinkowa książeczka szybko pokaże Ci, ile radości może dać kilka nieskomplikowanych ćwiczeń. Odkryj zbawienny wpływ pilatesu na Twoje zdrowie fizyczne, umysłowe i duchowe.

Jesteś ciekawy świata, chcesz wiedzieć więcej i wciąż się czegoś uczyć, a nie masz czasu na czytanie opasłych poradników? Seriaporad.pl to niezwykłe książeczki, które szybko, sensownie i bez owijania w bawełnę wprowadzą każdego w interesujący go temat. Koniecznie sprawdź też pozostałe tytuły!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pilates. Seriaporad.pl Autor: Yvonne Worth T³umaczenie: Marta Czub ISBN: 978-83-246-2281-8 Tytu³ orygina³u: Pilates (Collins GEM) Format: 115x170, stron: 112 Gibki poradnik. Bawi, uczy, zaskakuje • Rozci¹ganie i uelastycznianie Twoich miêœni • Obni¿enie poziomu stresu i poprawa samopoczucia • Niwelowanie bólu krêgos³upa i stawów • Doskonalenie jednej z najbezpieczniejszych i najprzyjemniejszych form ruchu Jak wzmacniaæ i rozci¹gaæ miêœnie oraz ujêdrniaæ cia³o • Krótki program æwiczeñ na ka¿dy dzieñ lub raz w tygodniu. • Relaksuj¹ce æwiczenia, wykonywane przy odprê¿aj¹cej muzyce. • Budowanie prawid³owej postawy i wzmacnianie wybranych partii miêœni. • Metody na smuk³¹ sylwetkê, p³aski brzuch i wiêksz¹ œwiadomoœæ w³asnego cia³a. • Kolorowe fotografie i rysunki ilustruj¹ce poszczególne æwiczenia Sport to zdrowie, ruch to przyjemnoœæ, a æwiczenia mog¹ byæ czyst¹ zabaw¹. To nie do koñca prawda, choæ trzeba przyznaæ, ¿e pilates to sport, który ³atwo mo¿na pokochaæ. Jeœli lubisz prê¿yæ i wyginaæ œmia³o cia³o, ale nie jesteœ przy tym wielkim mi³oœnikiem wysi³ku fizycznego, ta nietuzinkowa ksi¹¿eczka szybko poka¿e Ci, ile radoœci mo¿e daæ kilka nieskomplikowanych æwiczeñ. Odkryj zbawienny wp³yw pilatesu na Twoje zdrowie fizyczne, umys³owe i duchowe. Jesteœ ciekawy œwiata, chcesz wiedzieæ wiêcej i wci¹¿ siê czegoœ uczyæ, a nie masz czasu na czytanie opas³ych poradników? Seriaporad.pl to niezwyk³e ksi¹¿eczki, które szybko, sensownie i bez owijania w bawe³nê wprowadz¹ ka¿dego w interesuj¹cy go temat. Koniecznie sprawdŸ te¿ pozosta³e tytu³y! ROZDZIAŁ 7. ĆWICZENIA W POZYCJI STOJĄCEJ ZWIJANIE TUŁOWIA 3 Napinaj mięśnie brzucha, żeby wzmocnić działanie ćwiczenia i zapewnić oparcie dolnej części pleców. Jeśli masz problemy z plecami, zanim wykonasz to ćwiczenie, skonsultuj się z lekarzem. KORZYŚCI • Wzmacnia mięśnie brzucha i kręgosłup • Zwiększa giętkość pleców • Uwalnia napięcie z pleców i ramion 1. Stań w pozycji neutralnej, rozstaw stopy na szero- kość bioder, dbając, by kolana były miękkie (lekko ugięte), a ciężar ciała równo- miernie rozłożony na obydwie stopy. Rozciągnij kręgosłup, wyobrażając sobie, że czubkiem głowy chcesz dotknąć sufitu, a kością ogonową podłogi. Zrób wdech i napnij dolne mięśnie brzucha. 2. Zrób wydech, opuść brodę na klatkę piersiową i zacznij powoli zwijać kręgosłup, pozwalając, by ciężar głowy ciągnął Cię w kierunku podłogi. Ręce powinny być rozluźnione, a kolana miękkie. Uważaj, żeby nie wysuwać kości ogonowej — wyobrażaj sobie, że kierujesz ją w stronę podłogi. 3. Opuszczaj tułów w powolnym, równomiernym tempie: jeśli zabraknie Ci po- wietrza, zatrzymaj się, zrób wdech, następnie wydech, i kontynuuj zwijanie aż do podłogi. Wyobrażaj sobie, że zwijasz kręgosłup po jednym kręgu jednocze- śnie, zaczynając od góry i posuwając się w dół aż do kości ogonowej. 4. Kiedy dotrzesz do punktu, do jakiego jesteś w stanie swobodnie dotrzeć, napnij mięśnie brzucha i zrób wydech, odwracając cały proces i powoli rozwijając krę- gosłup do góry, do pozycji stojącej. Aż do ostatniego momentu trzymaj głowę pochyloną. Podobnie jak wcześniej, jeśli zabraknie Ci powietrza, zatrzymaj się, zrób wdech i kontynuuj rozwijanie kręgosłupa do pozycji stojącej. 3 30 Pilates UNOSZENIE RĄK Rozciągaj cały czas kręgosłup i stój przodem. Uważaj, żeby podczas unoszenia rąk nie prze- chylać się na boki, do tyłu lub do przodu. Upewnij się, że ciężar ciała jest równomiernie rozłożony na obydwu stopach. Jeśli trudno Ci unieść ręce do poziomu barków, a jednocześnie utrzymywać prawidłową po- stawę ciała, unoś ręce niżej, aż wzmocnisz się i zyskasz większą kontrolę nad mięśniami. KORZYŚCI • Poprawia postawę ciała • Wzmacnia mięśnie rąk i ramion • Uwalnia szyję i ramiona z napięcia • Zwiększa kontrolę oddechu 1. Stań, rozstawiając stopy na szerokość bioder i ustawiając kręgosłup w pozycji neutralnej, a ręce luźno opuszczając wzdłuż tułowia. 2. Zrób wdech, rozciągając kręgosłup i szyję oraz opuszczając barki i łopatki w dół. 3. Zrób wydech i powoli unieś prawą rękę w bok do wysokości ramienia, odsuwa- jąc ją jak najdalej od siebie. Łokieć musi być miękki, dłoń rozluźniona, a jej wnę- trze skierowane do dołu. Podczas unoszenia ręki odsuwaj barki od uszu i jak najmocniej ściągaj łopatki w dół pleców. 4. Kiedy Twoja ręka znajdzie się na poziomie barków, obróć ją tak, żeby wnętrze dłoni skierowane było do sufitu. 5. Zrób wdech, odkręcając z powrotem rękę i opuszczając ją. Powtórz ruch 3 – 5 razy. 6. Powtórz na drugą rękę. Następnie powtórz całą sekwencję raz jeszcze, unosząc jednocześnie obydwie ręce. SKRĘTY W TALII (RĘCE KOZAKA) 2 3 Podczas skrętów tułowia i rozluź- niania pleców staraj się nie za- okrąglać ramion i nie odchylać się do tyłu. Utrzymuj cen- tralną pozycję ciała z ramionami ustawionymi równolegle do podłogi. 31 Pamiętaj, żeby barki były opusz- czone, a łopatki ściągnięte w dół pleców. Wykonując skręty, utrzymuj biodra w pozycji frontal- nej — poruszaj się wyłącznie od pasa w górę. 1. Stań, rozstawiając nogi na sze- rokość bioder i ustawiając stopy równolegle do siebie. Opuść bar- ki i ściągnij łopatki w dół pleców. Rozciągnij kręgosłup i kark. KORZYŚCI • Rozciąga talię i górną część pleców • Poprawia postawę ciała • Uwalnia napięcie z kręgosłupa 2. Zrób wdech i unieś ramiona tuż poniżej poziomu barków, kładąc jedno przed- ramię na drugim, a palcami dotykając łokcia przeciwnej ręki, przyjmując pozycję „na Kozaka”. Kiedy unosisz ręce, nie przygarbiaj ramion. 3. Zrób wydech, rozciągnij talię i powoli skręć górną część ciała w prawo, pamięta- jąc, żeby biodra skierowane były cały czas do przodu. Utrzymuj głowę w jednej linii z ramionami — nie próbuj obracać jej dalej niż reszty ciała. Skręć się tak mocno, jak potrafisz, a następnie zrób wdech i powróć do pozycji centralnej. Powtórz ćwiczenie na drugą stronę. Powtórz sekwencję 5 – 10 razy, sta- rając się za każdym razem pogłębić skręt. OSTRZEŻENIE • Nie skręcaj się zbyt mocno — skręć się w pa- sie, utrzymując głowę w jednej linii z ciałem. • Jeśli masz problemy z plecami, przed wyko- naniem ćwiczenia skonsultuj się z lekarzem. 32 Pilates OTWIERACZ KLATKI PIERSIOWEJ Pamiętaj, żeby podczas wykonywania ćwiczenia nie podnosić barków i wci- skać łokcie w talię. 1 3 KORZYŚCI • Poprawia postawę ciała • Ćwiczy mięśnie ramion i barków • Uwalnia napięcie z pod- stawy szyi i z górnej części barków • Otwiera klatkę piersiową 1. Stań, ustawiając plecy w pozycji neutralnej, stopy równolegle do siebie na sze- rokość bioder, rozciągając kręgosłup i szyję, a ręce opuszczając wzdłuż tułowia. Nogi powinny być wyprostowane, a kolana miękkie. Wciśnij łokcie w talię i unieś dłonie do poziomu talii, kierując ich wnętrza do góry. Patrz prosto przed siebie. 2. Zrób wydech, napnij mięśnie brzucha, opuść barki i ściągnij łopatki w dół pleców. 3. Zrób wdech i jak najdalej odchyl ręce na boki i jednocześnie w tył. Robiąc to, nie za- pominaj o opuszczaniu barków i ściąganiu łopatek w dół pleców. Zrób wydech i powoli przenieś ręce z powrotem do przodu. Powtórz ćwiczenie 5 – 10 razy, poruszając rękami w równym tempie, zsynchronizowanym z oddechem. WARIANT Ćwiczenie to można wykonywać albo na siedząco, albo na stojąco. Jeśli chcesz zrobić to na siedząco, usiądź przodem na krześle i rozstaw przed sobą stopy na sze- rokość bioder. Pamiętaj, że kręgosłup musi się znajdować w pozycji neutralnej i że trzeba rozciągać zarówno kręgosłup, jak i szyję. 33 3 Napinaj dolne mięśnie brzucha, żeby zwiększyć wzmacniający efekt ćwiczenia i zapewnić oparcie dolnej części pleców. 5 POMPKA To płynny ruch, który należy wykonywać powoli i rów- nomiernie, zachowując nad nim pełną kontrolę. KORZYŚCI • Wzmacnia mięśnie brzucha, dolnej części pleców, tułowia i ramion 1. Stań w pozycji neutralnej ze stopami rozstawionymi na szerokość bioder i z luź- nymi kolanami. Rozłóż ciężar ciała równomiernie na obydwie stopy. Zrób wdech i napnij dolne mięśnie brzucha. 2. Zrób wydech, pochyl głowę i zacznij zwijać się wzdłuż kręgosłupa, krąg za krę- giem, robiąc to w powolny, kontrolowany sposób. 3. Nie przerywając zwijania, zrób wydech, a w razie potrzeby zatrzymaj się, żeby wziąć dodatkowy wdech. Podczas zwijania oprzyj lekko dłonie na kolanach. 4. Kiedy zwiniesz się już na tyle, na ile pozwala Ci na to Twoje ciało, ugnij kola- na i połóż dłonie na podłodze, zaczynając od opuszków palców. Skieruj wzrok na podłogę i cały czas rozciągaj szyję. Zrób wdech, następnie wydech, i odejdź rękami w przód, delikatnie opadając na kolana, dopóki nie znajdziesz się w po- zycji na czworaka, w której kolana będą usytuowane dokładnie pod biodrami, a dłonie dokładnie pod barkami. 5. Zrób wdech i w powolny, równomierny sposób, na wydechu, opuść górną część ciała na podłogę, odsuwając łokcie od ciała, a następnie wypchnij plecy do góry. Napinaj mięśnie brzucha i utrzymuj pozycję bioder. Powtórz pompki 5 – 10 razy, robiąc wydech podczas obniżania się i wdech podczas unoszenia się. Na koniec zrób wdech, a potem na wydechu przejdź dłońmi do tyłu, przenieś ciężar ciała na stopy i powoli rozwijaj kręgosłup do pozycji stojącej, na samym końcu pod- nosząc głowę.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pilates. Seriaporad.pl
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: