Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00067 005921 20297544 na godz. na dobę w sumie
Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską - ebook/pdf
Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-3578-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka jest VIII wydaniem praktycznego poradnika zawierającego wskazówki dla autorów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich w zakresie prawidłowego tworzenia prac akademickich. Autorka w sposób niezwykle przystępny wskazuje rozwiązania najważniejszych problemów, jakie może napotkać autor. W szczególności w książce Czytelnik znajdzie odpowiedź na pytania:


Autorka przedstawia również podstawowe różnice w zasadach dotyczących tworzenia prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Książka zawiera ponadto wiele praktycznych przykładów, schematów i wzorów, w tym wzory notek bibliograficznych, przypisów, stron tytułowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Poradnik dla osób przygotowujących akademickie prace promocyjnie miał dotych- czas siedem wydań i jako nowość na rynku księgarskim był od drugiego wydania za każdym razem doskonalony i uzupełniany. Nie inaczej jest w wypadku niniej- szego, ósmego już wydania. Przede wszystkim kontynuujemy w nim wprowadzone po raz pierwszy w po- przednim, siódmym wydaniu, poradnictwo dla doktorantów. Część skierowaną dla otwierających przewody doktorskie i przygotowujących prace doktorskie uzupeł- niliśmy o następujące elementy: a) szczegółowe i najnowsze regulacje ustawowe dotyczące całego przewodu doktorskiego, a w tym b) wymagania względem kan- dydata przed otwarciem przewodu, c) wymagania odnośnie do jakości pracy dok- torskiej, d) regulacje dotyczące zakresu egzaminów; e) prawa doktorantów; dokto- ranci będą też zainteresowani bardzo aktualnym problemem (pojęciem) plagiatów i odpowiedzialności za plagiat, który został podjęty w części ogólnej poradnika. Części poradnika skierowane do dyplomantów – licencjatów i magistrantów – zostały wzbogacone o wyniki – uruchomionej specjalnie dla potrzeb ósmego wy- dania – analizy regulacji uczelni (ekonomicznych) w przedmiocie wymagań i trybu osiągania tych stopni zawodowych. Z satysfakcją odnotowujemy, że owe regulacje potwierdziły i uwiarygodniły zasadność zarówno podstawowych, jak i szczegóło- wych zasad i zaleceń zawartych w dotychczasowych wydaniach poradnika. W licz- nych kwestiach szczegółowych pozwoliły na wskazanie wyłaniającego się główne- go nurtu, przykładów oryginalnych rozwiązań itp. Analiza potwierdziła słuszność dotychczasowych treści dotyczących celów oraz wymagań względem prac dyplo- mowych. W związku z uregulowaniami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), które weszły w ży- cie 1 października 2011 r., wprowadzającymi pojęcie efektów kształcenia, uczelnie rozpoczęły proces kodyfikowania standardów wymagań wobec swych absolwen- tów w ten sposób, by realne było osiąganie tych efektów. Pozwoliło to wzbogacić i skonkretyzować dotychczas wskazywane w Poradniku cele promowania dyplo- mantów pod kątem takich ustawowo wymienionych składników efektów jak wie- dza i umiejętności. Co interesujące, możliwe stało się też skonkretyzowanie po raz pierwszy w tym wydaniu kwestii różnic pomiędzy pracami licencjackimi a ma- gisterskimi i wiążący się z tym w pewnym stopniu problem podstawowych typów prac (różnica charakteru prac). 10 Wstęp W związku z narastającym zagrożeniem niesamodzielnością przy tworzeniu prac, odpowiedzialnością dyplomantów za ich treść po raz pierwszy w tym wyda- niu szczegółowo naświetlony został problem plagiatu i odpowiedzialności za jego spowodowanie, a ponadto możliwe było ukazanie przykładów polskich uczelnia- nych rozwiązań w tym zakresie. Wobec faktu, że różne są zalecane przez uczelnie zapisy bibliograficzne, zde- cydowaliśmy się na promowanie tych wzorców, które mają podstawę w odpowied- nich normach, zaczerpniętych zresztą ze stosowanych norm międzynarodowych; nota bene według nich budowaliśmy występujące w poradniku notki bibliogra- ficzne. Po wymienionych podstawach uzupełnień i pogłębienia niektórych treści ósmego wydania można z większym niż dotychczas przekonaniem powiedzieć, że z poradnika mogą odnieść korzyść nie tylko autorzy akademickich prac pro- mocyjnych – licencjackich, magisterskich, doktorskich, ale także ich promotorzy. Jeśli nie dysponują odpowiednimi normami macierzystej uczelni, to mogą w spo- sób wiarygodny odsyłać swych podopiecznych do tego poradnika, gdyż w głów- nych swych zaleceniach odpowiada on dominującym tendencjom w omawianym zakresie. To może się okazać dużą oszczędnością czasu podczas seminariów dy- plomowych i konsultacji. Jak wskazuje tytuł poradnika, jest on przeznaczony dla autorów trzech ko- lejnych poziomów akademickich prac promocyjnych, tj. licencjackich, magister- skich i doktorskich. W części dotyczącej metody i procedury opracowywania aka- demickich prac promocyjnych poradnik może być przydatny dla piszących pra- ce z wszystkich tych poziomów oraz z różnych humanistycznych dziedzin wiedzy. Jednakże przykłady dotyczące konkretnych kwestii metodologicznych największy pożytek mogą przynieść osobom przygotowującym prace ze specjalności ekono- micznych. Takie bowiem kwestie jak poprawna budowa tytułów i struktury pra- cy czy układu treści w poszczególnych częściach zostały zilustrowane przykłada- mi z zakresu marketingu, promocji, public relations, zarządzania (w tym kultury organizacyjnej), finansów, ekonomiki transportu. Autorzy wywodzący się z in- nych kierunków ekonomicznych i humanistycznych, którzy mają za sobą kilka lat studiów i rozpoczynają przygotowywanie pracy promocyjnej, powinni jednak bez większych trudności skorzystać z przytoczonych przykładów. Trudno wyliczyć wszystkie zmiany wobec poprzedniego wydania –zawartość merytoryczna oraz sposób jej prezentacji w poradniku zostały bowiem dokładnie skontrolowane i gdzie uznałam za konieczne zaktualizowane, a przede wszystkim udoskonalone w kierunku wyższej jakości dydaktycznej – klarowności, przejrzy- stości, jednoznaczności. Treściom przydatnym dla wszystkich poziomów promocyjnych nadaliśmy ty- tuły i wyrażenia z frazą „akademicka praca promocyjna”, natomiast odnoszącym się zarówno do prac i kandydatów na licencjata, jak i magistra – „praca dyplomo- wa”, a kandydata określiliśmy słowem „dyplomant”; specyficznym treściom od- Wstęp 11 noszącym się do każdego z tych poziomów promocyjnych nadawaliśmy natomiast odpowiednie określenie, z tym że specyficznym problemom procesu doktoryzo- wania poświęcony został odrębny rozdział. Tak więc, ilekroć w poradniku wystę- puje termin: – akademicka praca promocyjna, to czytelnik łatwo się zorientuje, że treści mogą być przydatne/odnoszą się do wszystkich trzech poziomów promowania; – dyplomant/praca dyplomowa, to treści odnoszą się do kandydatów na licencja- tów i magistrów; w pozostałych przypadkach wyraźnie wskazywaliśmy, że dana treść odnosi się albo do promocji na licencjata, albo na magistra, albo na doktora. Dobór treści poradnika został podporządkowany nie tylko podstawowym, ale też bardzo szczegółowym potrzebom autorów wszystkich trzech poziomów pro- mowania, którzy nie chcą przeżywać niepotrzebnego stresu oraz pragną mieć mi- nimum satysfakcji z wyników swoich studiów i przygotować dobrą akademicką pracę promującą na stopień licencjata, magistra i doktora, wypełniającą kryteria zapisane w najnowszych regulacjach dotyczących szkolnictwa wyższego. Liczba pytań, na które odpowiada ósme wydanie poradnika, wzrosła zasadni- czo w stosunku do wydań poprzednich. listopad 2011 r. Krystyna Wojcik 1 Cele i wymagania wobec pracy dyplomowej. Etapy przygotowywania 1.1. Źródła informacji o wymaganiach względem prac Do niedawna wydawnictwa podobne do tego Poradnika były niemal jedynymi źród- łami wiedzy o wymaganiach i zasadach, które powinien znać przygotowujący pra- ce na dyplom. Powszechnie wiadomym było władzom uczelni oraz studentom, że ostatecznym warunkiem uzyskania dyplomu są pozytywnie ocenione praca dyplo- mowa i egzamin (obrona). Ten obowiązek studenta był bowiem ustanowiony for- malnie, nie tylko zresztą w Polsce, lecz także powszechnie za granicą. Wszędzie też, aby pomóc studentowi, ustalono opiekuna naukowego – promotora o pew- nym minimalnym statusie naukowym. Jednakże cechą polskich rozwiązań był do niedawna brak urzędowego skonkretyzowania oczekiwań względem prac dyplo- mowych, z których można by było wyprowadzić wnioski dotyczące udziału w tych efektach procesu przygotowywania i obrony prac dyplomowych. Wskazywałoby to, że wymagania względem prac i kryteria kwalifikowania ich jako dyplomowych pozostawiono uznaniu jednostek organizacyjnych uczelni i promotorów, recen- zentów. Obserwacja doświadczeń polskich, a także niektórych zagranicznych wy- daje się wskazywać, że tak było w istocie. Wobec magistrantów i ich prac stawia- ne były wymagania ukształtowane przez bieżącą praktykę promotorską oraz przez utrwalone tradycją dominujące poglądy konkretnego środowiska akademickiego lub środowiska naukowego z danej specjalności naukowej. Do pewnej uniformizacji krajowych wymagań względem prac promocyjnych prowadziły poradniki dla dyplomantów. Zawarte w nich „normy jakości”, nie były wytworem fantazji i prywatnych poglądów autorów poradników. Ich autorzy spo- żytkowywali bowiem w zasadniczym stopniu (odpowiednio zaadaptowane w od- niesieniu do prac wieńczących studia) normy oceny prac naukowych. Prace dy- plomowe są bowiem swoistym rodzajem pracy naukowej. Skoro naukowość jest stopniowalna, to i prace wymagane w procesie edukacji akademickiej różnią się 14 1. Cele i wymagania wobec pracy dyplomowej. Etapy przygotowywania m.in. stopniem naukowości. Praca magisterska (za granicą zwana też końcową lub dyplomową) jest tego klasycznym przykładem – stanowi pierwszy stopień na- ukowego wtajemniczenia. Do myśli tej powrócę dalej, bowiem w tym miejscu ko- nieczne jest stwierdzenie, iż przed podobnym, jak inni autorzy, problemem sta- nęłam wówczas, gdy zrodziła się myśl opracowania poradnika dla dyplomantów. Praca Macieja Święcickiego (wydana w 1969 r. i uznawana za pierwszy w Polsce poradnik dla magistrantów) czy Józefa Pietera udzielały głównie odpowiedzi na pytania: jak studiować oraz na czym polega metodologia pracy naukowej. Chociaż więc są one niezwykle wartościowe, to jednak współcześnie dyplomant potrzebuje znacznie poszerzonego zakresu szczegółowych porad, a to w związku z coraz po- wszechniejszym zjawiskiem rezygnowania uczelni z regularnych seminariów dy- plomowych czy doktorskich na rzecz indywidualnego poradnictwa podczas kon- sultacji z promotorem. Temu zadaniu promotor nie zawsze jest w stanie podołać, szczególnie gdyby oprócz spraw merytorycznych musiał prowadzić indywidualną pracę od podstaw w zakresie techniki pisania tekstu naukowego. Poradniki takie jak ten stają się więc wciąż potrzebną, a przy tym wygodną dla dyplomantów po- mocą na drodze do uzyskania dyplomu. Obecne wydanie stara się spożytkować nie tylko wypowiedzi innych autorów ty- czące pisania prac na dyplom, wypowiedzi środowisk akademickich krajowych i za- granicznych pochodzące z piśmiennictwa, jak też i bezpośrednie, notatki z własnych studenckich doświadczeń seminaryjnych, ale wyniki analizy coraz powszechniejszych regulacji w omawianej dziedzinie dokonywanych przez władze uczelni polskich (eko- nomicznych), w dostosowywaniu do najnowszych regulacji ustawowych. W kwestiach zasadniczych, czyli norm jakościowych, mogłam więc zrezygnować z doświadczeń jednostkowych na rzecz reprezentatywnych, a także po raz pierw- szy z uregulowań na poziomie ustawowym, co oznacza, iż treści poradnika mają wartość obiektywną i mogą stanowić pewną wytyczną nie tylko dla studentów, lecz też dla promotorów. Jeśli chodzi o konkretne elementy techniki przygotowywa- nia pracy i zasady sprawnego postępowania przy tworzeniu pracy, poczynając od pierwszego seminarium dyplomowego, a kończąc na korekcie rękopisu i maszyno- pisu, to owocne okazały się własne doświadczenia z okresu, gdy sama byłam ma- gistrantem, doktorantem, habilitantem, a także moje obserwacje z praktyki pro- motorskiej w kilku krajach niemieckiej strefy językowej. Tak więc dziś sytuacja autora kolejnego wydania Poradnika zmieniła się dość istotnie. Szczególnie dotyczy to części poświeconych pracom licencjackim i magi- sterskim. Złożyły się na to następujące okoliczności: 1) zapoczątkowany został pro- ces ustanawiania przez uczelnie własnych, obowiązujących studentów-dyploman- tów, a w ślad za tym także promotorów, zasad przygotowywania, przedstawiania i bronienia prac promocyjnych; wydaje się, że ów proces to rezultat dążeń do two- rzenia marek uczelni na coraz bardziej konkurencyjnym i trudnym (niż demogra- ficzny) rynku edukacyjnym, a zapewne także upowszechnienia się przedstawiania 1.2. Prace licencjackie/magisterskie a inne prace promocyjne – różnice wymagań 15 czystopisów prac w wersji komputerowej, co wywołuje potrzebę narzucenia ujed- noliconych norm formatowania; 2) przybyło dostępnych nie tylko w uczelniach, ale też na rynku księgarskim i w internecie poradników z omawianego zakresu. kodyfikacja kodyfikacja wymagań wymagań Kodyfikacja (formalizacja) wymagań w omawianym względzie ma zróżnicowaną szczegółowość, od ustaleń podstawowych na kilku stronicach, do zarządzeń/uchwał 30-stronicowych, wszechstronnie regulujących zagadnienie, wraz ze szczegółowym instruktażem dotyczącym wykorzystywania internetu i funkcji komputera w opra- cowaniu strony formalnej. Co interesujące, choć nie wszystkie, państwowe uczel- nie ekonomiczne ustanowiły już owe normy, to mają je niektóre uczelnie prywat- ne. W jednym z przykładów (SGH) bardzo szczegółowej kodyfikacji dla ustalenia wymagań względem prac na dyplom – nota bene opracowanej jeszcze przed wej- ściem w życie cytowanej ustawy – wychodzi się od tekstu przysięgi studenckiej oraz tzw. sylwetki absolwenta, na którą składa się wiedza i umiejętności oraz kompe- tencje społeczne (a więc dokładnie tak jak to przewiduje ustawa). Zatem dotychczasowe treści w tym rozdziale odnoszące się do celów prac na dyplom, a w tym odnoszące się do wiedzy oraz do umiejętności wzbogaciliśmy o to, co wynika z owych uczelnianych kodyfikacji. Dyplomant tworzy wprawdzie swą pracę od podstaw, lecz zarówno w zakresie wykorzystywanej wiedzy, jak też umiejętności badawczych nie jest nowicjuszem. Najczęściej jednak zdobyta w czasie studiów wiedza i umiejętności nie wystarczają do zadowalającego opracowania takiej pracy dyplomowej/magisterskiej, która by- łaby świadectwem założonej jakości zawodowej absolwenta. Nałożenie obowiązku przygotowania pracy powszechnie łączy się z oczekiwaniem, iż tworzy to szansę niezbędnego pogłębienia wiedzy i umiejętności badawczych. W zakresie pozna- nia i zastosowania zasad pisarstwa naukowego oraz tworzenia większych opraco- wań jest to bardzo często praca od podstaw. Pora zatem – na podstawie tych wszystkich źródeł i doświadczeń – postawić za- sadnicze dla tego rozdziału pytanie, a mianowicie: jaki jawi się obraz celów i cech prac, który można by uznawać za pozytywne zwieńczenie wieloletniego cyklu stu- diowania? 1.2. Prace licencjackie/magisterskie a inne prace promocyjne – różnice wymagań 1.2.1. Cele prac na dyplom związane z wiedzą i umiejętnościami Cechy prac dyplomowych powinny spełniać trzy podstawowe cele – powinny stwierdzać: 1 1. Cele i wymagania wobec pracy dyplomowej. Etapy przygotowywania 1) czy dyplomant ma pewien minimalny zasób wiedzy odpowiadający jego spe- cjalności naukowej/zawodowej, a przede wszystkim, czy potrafi ją spożytkować do opracowania na piśmie większego tematu, w sposób, który odpowiadałby podstawowym wymaganiom, jakie stawia się pisemnej wypowiedzi naukowej; 2) czy dyplomant jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej zgodnie z kie- runkiem studiów i jednocześnie, czy nabył podstawowe umiejętności w zakre- sie pracy naukowo-badawczej; 3) czy dyplomant wypełniając lukę w istniejącym stanie wiedzy, tzn. rozwiązując problem o pewnej wartości/użyteczności dla innych, będący jednocześnie pod- stawowym celem pracy dyplomowej, właściwie dobrał metody, procedury ba- dawcze, a zatem, czy ma on prawo powiedzieć, iż przedstawione w pracy wy- niki badań mają cechy rezultatów naukowych. Jakie zatem cele powiązane z wiedzą i umiejętnościami ma zrealizować proces przygotowania pracy dyplomowej/magisterskiej. Ich pełne wyliczenie w tym miej- scu byłoby powtórzeniem głównego nurtu rozważań każdego z rozdziałów opra- cowania, głównie zaś ostatniego, gdzie wymienione są kryteria, według których będzie oceniana praca. Tutaj ograniczymy się jedynie do zagadnień, bez uświado- mienia których nie można rozpoczynać procesu przygotowywania pracy. Do celów powiązanych z wiedzą należą m.in.: a) poznanie literatury przedmiotu, do którego należy temat pracy, co jest równo- znaczne z opracowaniem fragmentów osiągnięć danej nauki; b) opanowanie fachowej terminologii; c) poznanie podstawowych cech i metod pracy naukowej, w szczególności pogłę- bienie wiedzy o właściwościach tych roboczych metod badań, które są niezbęd- ne do realizacji celu postawionego przed pracą; d) poznanie zasad sprawnego postępowania przy tworzeniu pracy i metod gro- madzenia materiałów źródłowych do pracy, ich porządkowania i kontrolowa- nia oraz opracowania w sposób stosowny do zadań badawczych; e) poznanie głównych zasad pisarstwa naukowego i ich praktyczne zastosowanie w toku tworzenia pracy, głównie przy prezentacji założeń i wyników badań. Proces tworzenia pracy dyplomowej/magisterskiej ma kształcić lub pogłębiać umiejętności studenta w zakresie praktycznego spożytkowania wiedzy nabytej w czasie studiów do: a) napisania większego opracowania noszącego znamiona pracy o pewnych ce- chach naukowych; b) formułowania, a następnie uzasadniania problemów naukowych, tj. określa- nia, co nowego można powiedzieć o przedmiocie badania i jakie miejsce zaj- muje podejmowane badanie wśród dotychczasowych; wymaga to umiejętności krytycznej analizy i oceny dorobku teoretycznego w danej dyscyplinie; 1.2. Prace licencjackie/magisterskie a inne prace promocyjne – różnice wymagań 1 c) postrzegania prawidłowości występujących w praktyce życia gospodarczego i społecznego; w szczególności w obrębie zjawisk składających się na przed- miot pracy; d) właściwego stosowania terminologii fachowej; e) samodzielnego poszukiwania, a następnie posługiwania się literaturą przed- miotu i materiałami źródłowymi w toku dowodzenia, argumentowania, wypo- wiadania odmiennych poglądów i racji, w tym dokumentowania faktu wyko- rzystania cudzego dorobku intelektualnego; f) posługiwania się naukowymi metodami badań, szczególnie w zakresie objętym programem studiów i potrzebami badawczymi wynikającymi z ustawienia te- matu pracy; g) praktycznego spożytkowania wiedzy o zasadach pisarstwa naukowego; szcze- gólnie chodzi tu o prawidłowe formułowanie myśli, czyli logikę i dostateczne udowadnianie tez. Student, który zdobędzie podany zasób wiedzy i wymienione umiejętności, ma szansę napisać pracę, opartą na metodach naukowych, charakteryzującą się syste- matycznością opisu zjawisk i prawidłową ich kwalifikacją, typowaniem, statystycz- nym opracowaniem; pracę o pewnym stopniu erudycji w obszarze podjętego te- matu, a więc przedstawiającą wiedzę znacznie wykraczającą poza poziom wiedzy z okresu studiów; pracę, która – jeśli chodzi o cechy formalne – charakteryzowa- łaby się: rozłącznym podziałem treści na części składowe; przejrzystą konstruk- cją; poprawnym językiem, tj. przede wszystkim precyzyjnym, rzeczowym i jasnym; prawidłowym powoływaniem się na cudzy dorobek intelektualny; pełnym zesta- wem elementów formalnych, takich jak: plan pracy, wstęp, załączniki/aneksy, od- syłacze, spis wykorzystanych źródeł, wykaz używanych skrótów, ewentualnie sko- rowidz rzeczowy. 1.2.2. Praca licencjacka a magisterska w świetle ustaleń uczelni ekonomicznych Na ogół środowiska akademickie wskazują powszechnie na niższy poziom wy- magań w stosunku do prac licencjackich niż magisterskich, jednakże relatywnie rzadziej potwierdzają one tę konstatację w wydawanych dokumentach dotyczą- cych procedur promowania. Wśród wielu pozytywnych przykładów interesujące- go uregulowania tej kwestii są cytowane dalej SGH, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Z zapisów dokumentu SGH wynika, że o ile praca magisterska jest pracą, która może zawierać diagnozy, pro- jekty i opisy rzeczywistości ekonomicznej lub społecznej, ale przedstawione w spo- sób wyrażający konstruktywną krytykę, wielopłaszczyznową analizę i wielokryterio- wą ocenę, to praca licencjacka jest pracą o charakterze diagnostycznym lub pro- 18 1. Cele i wymagania wobec pracy dyplomowej. Etapy przygotowywania jektowym i jest oparta na badaniu rzeczywistości ekonomicznej lub społecznej. W dokumencie z 2010 r. (SGH) o nazwie „standard pracy dyplomowej w szkole głównej handlowej” stwierdza się, że cechy pracy licencjackiej i magisterskiej są wyznaczane przez opracowane opisy efektów kształcenia dla studiów pierwsze- go i drugiego stopnia, nie zaś przez inne czynniki np. techniczne; w konsekwencji więc różnice mogą dotyczyć wiedzy, umiejętności i innych i innych kompetencji, składających się na ustawowe definicje kwalifikacji. W zakresie efektów po stronie wiedzy absolwenta róż- różnice wymagań różnice wymagań dotyczące wiedzy dotyczące wiedzy nice te są tu określone: Pierwszy stopień: wiedza ogólna z dziedziny nauk spo- łecznych, w tym zwłaszcza ekonomii; wiedza szczegółowa z zakresu studiowane- go kierunku; wiedza na temat podstawowych metod pozyskiwania i przetwarzania danych właściwych dla nauk społecznych; wiedza ta stanowi uniwersalne podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia; Drugi stopień: wiedza ogólna dotycząca głównych teorii i metod badawczych z dziedziny nauk społecznych, w tym zwłaszcza ekonomii; zaawansowana wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie studiowanego kierunku; znajomość najlep- szych praktyk oraz rozeznanie w najnowszych publikacjach z zakresu studiowa- nego kierunku; znajomość różnych metod pozyskiwania danych i ich analizy z za- kresu studiowanego kierunku; wiedza ta stanowi dobre podstawy do podejmowa- nia studiów trzeciego stopnia. . różnice wymagań różnice wymagań dotyczące dotyczące umiejętności umiejętności Pierwszy stopień: wykorzystywanie wiedzy w pracy za- wodowej; posługiwanie się podstawowymi metodami po- zyskiwania i przetwarzania danych właściwymi dla studio- wanego kierunku; realizowanie zleconych prostych zadań badawczych; wyciąganie logicznych wniosków oraz formułowanie sądów na pod- stawie danych z różnych źródeł; komunikowanie się i konsultowanie ze specja- listami w swojej dziedzinie, samodzielne dokształcanie się; podejmowanie decy- zji i organizowanie pracy w zespole; posługiwanie się dwoma językami obcymi na wskazanym poziomie. Drugi stopień: wykorzystywanie wiedzy w pracy zawodowej; posługiwanie się różnymi technikami pozyskiwania danych i metodami ich analizy właściwymi dla studiowanego kierunku; zaplanowanie i zrealizowanie zadania badawczego lub ekspertyzy; dostrzeganie nowych problemów badawczych lub zawodowych i pod- dawanie ich profesjonalnej analizie; wyciąganie logicznych wniosków oraz formu- łowanie sądów na podstawie danych z różnych źródeł, również w sytuacji niepeł- nych informacji; komunikowanie się ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także z osobami z różnych środowisk społeczno-zawodowych; podejmowanie decyzji kie- rowniczych; samodzielne ukierunkowywanie swojego dalszego uczenia się; biegłe posługiwanie się dwoma językami na określonym poziomie. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, który chyba jako jedyna uczelnia zapisał w dokumencie, że tytuł pracy magisterskiej nie może być 1.2. Prace licencjackie/magisterskie a inne prace promocyjne – różnice wymagań 19 powieleniem tytułu pracy licencjackiej, odróżnia w następujący sposób cele pra- cy licencjackiej i magisterskiej: Praca licencjacka powinna świadczyć o opanowaniu podstaw warsztatu pisania pracy naukowej, w szczególności formułowania problemów i założeń badawczych; powinna wskazywać na znajomość podstawowej literatury przedmiotu, umiejętność jej doboru i wykorzystania, a zwłaszcza umiejętność powoływania się na źródła; powinna wskazywać na umiejętność analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych; może rozwiązywać problem praktyczny, wykorzy- stując w tym celu badania własne i (lub) odpowiednio dobraną literaturę przed- miotu; powinna zawierać w wykazie literatury minimum 20 pozycji źródłowych; w poprzedniej regulacji tej samej uczelni wskazywano, iż praca licencjacka to ana- liza wybranego obszaru działalności firmy; biznes plan; raport z badań; projekt dotyczący rozwiązania praktycznego problemu działalności firmy, studium o cha- rakterze teoretycznym. Praca magisterska natomiast powinna świadczyć o zaawansowanym opanowa- niu warsztatu pisania pracy naukowej, w szczególności w zakresie sformułowania tez/hipotez badawczych; powinna wskazywać na znajomość literatury przedmiotu, umiejętność jej doboru i wykorzystania oraz podjęcia krytycznej analizy i oceny dorobku teoretycznego w danej dyscyplinie; powinna wskazywać na umiejętność analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych, ze zwró- ceniem uwagi na dostrzeganie prawidłowości występujących w obrębie badanych zjawisk; powinna świadczyć o umiejętności stosowania metod badawczych i na- ukowego ujmowania obserwowanych zjawisk, a także poszukiwania i spożytkowa- nia informacji zawartych w dokumentach źródłowych; powinna zawierać w wyka- zie literatury minimum 40 pozycji źródłowych; wywody prowadzone w pracy ma- gisterskiej powinny być merytorycznie istotne, ich tok logiczny, a język precyzyjny i jasny. W poprzednim dokumencie tej samej uczelni praca magisterska to praca badawcza, wykrywająca nowe zależności, nowe aspekty zjawisk ekonomicznych, w tym w sferze zarządzania; diagnostyczno-projektowa odnośnie do proponowa- nych nowych rozwiązań praktycznych; studium o charakterze teoretycznym. Tylko przy wymaganiach wobec pracy magisterskiej podano, że ma ona mieć odniesie- nie do dostępnej literatury przedmiotu. Wkład własny autora pracy dyplomowej według Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu może polegać na: – umiejętnym wykorzystaniu odpowiednich metod badawczych dostosowanych do charakteru i tematyki pracy, przy czym pożądane jest stosowanie kilku me- tod (statystycznych, ekonomicznych czy społecznych); – właściwym doborze i znajomości literatury krajowej oraz innych źródeł w za- – umiejętności logicznej argumentacji i prawidłowego formułowania wniosków kresie opisywanego tematu; oraz ścisłego formułowania sądów; 20 1. Cele i wymagania wobec pracy dyplomowej. Etapy przygotowywania – prezentacji znajomości dziedziny wiedzy, z zakresu której jest napisana praca; – położeniu nacisku na badania własne autora pracy, formułowaniu samodziel- nych tez, ocen i prezentacji własnego stanowiska, które to elementy w znakomi- ty sposób podnoszą walory merytoryczne pracy, uzasadnieniu prezentowanych w pracy twierdzeń poprzez dobór koncepcyjnie uporządkowanych już istnieją- cych uzasadnień lub/i własną propozycję autora mającą twórczy charakter. 1.2.3. Praca magisterska a inne opracowania promocyjne Magister i licencjat nie są stopniami naukowymi. Są nimi doktor i doktor habilito- wany. Tytułem naukowym jest profesor (określany często zwyczajnym). Praca ma- gisterska nie jest pracą naukową w pełnym znaczeniu tego słowa, ma jednak zde- cydowanie wyższą wartość naukową niż przygotowywane w czasie studiów refera- ty naukowe i praca licencjacka, ale zdecydowanie niższą wartość – pod względem formułowanych oczekiwań – niż praca doktorska; jest również nieporównywalna – z uwagi na wymagania i faktyczny poziom – z rozprawą habilitacyjną. Naukowa wartość pracy magisterskiej zasadza się głównie na: 1) wyraźnym, jednoznacznym określeniu przedmiotu badania, czyli sprecyzowa- niu tematu jako problemu badawczego, ukazaniu, na czym polega rzecz, któ- ra ma być zbadana, oraz wykazaniu, że rzecz ta jest rozpoznawalna; 2) uzasadnieniu, iż to, co będzie w pracy powiedziane, ma cechy nowości oraz jest użyteczne społecznie (ma wartość dla innych); użyteczności nie przekreśla na- wet taki wynik badania, który wskazuje na błędność wyjściowych założeń i hi- potez; wręcz przeciwnie, wynik taki może tylko wskazywać na niezwykłą rze- telność naukową dyplomanta; 3) doborze metod i procedur badawczych oraz zasad formułowania myśli w taki sposób, aby podsumowanie było prawdziwą odpowiedzią na pytanie stanowią- ce cel badań i pracy. Tak więc przygotowanie pracy magisterskiej wyczerpuje trzy główne składniki metody naukowej. Wymaga bowiem umiejętności postawienia problemu do zba- dania (stanu niewiedzy), umiejętności doboru i zastosowania metod badawczych i dostrzegania rezultatów naukowych w uzyskiwanych wynikach badań oraz umie- jętności zaprezentowania tych wyników na piśmie w formie mającej pewne zna- miona pisarstwa naukowego. Zdecydowanie niższy stopień wymaganej naukowości pracy magisterskiej niż takich akademickich prac promocyjnych jak doktorska i habilitacyjna polega głów- nie na tym, że magistrant nie musi bezwzględnie wykazać się tzw. twórczą orygi- nalnością i nie musi wprowadzić do danej nauki osiągnięć, o których można by powiedzieć, że posuwają ją naprzód. W tym miejscu dodajmy: podobnego wyma- gania nie stawia się często nawet wobec doktorantów. Zwykle dopiero w odniesie- 1.3. Dopuszczony charakter prac licencjackich i magisterskich 21 niu do habilitacji formułuje się bezwzględny wymóg przyczynienia się do postępu w nauce stwierdzając, iż ma ona „wnieść znaczny wkład w rozwój dyscypliny na- ukowej, a habilitant wykazać się istotną aktywnością naukową”. Twórcza oryginalność może się bowiem przejawiać w zastosowaniu nowej me- tody badań lub w użyciu znanej dotychczas metody do zbadania nowego proble- mu, w wykryciu nowych praw lub prawidłowości, udowodnieniu prawidłowości dotychczas uzasadnianych jedynie zdroworozsądkowo, wykazaniu, iż stosowane dotychczas założenia wyjściowe lub tezy są niesłuszne lub mogą być traktowane jako słuszne jedynie w odniesieniu do pewnych warunków. Podobnych przejawów twórczości nikt nie wymaga od magistranta (a tym bardziej licencjata), chociaż wnosi on pewien wkład do poznania rzeczywistości, wybierając temat i kształtu- jąc cel pracy o niebanalnej i niepublicystycznej wartości. praca magisterska praca magisterska nie jest referatem nie jest referatem o kompilacyjnym o kompilacyjnym charakterze charakterze Od referatów naukowych różni pracę magisterską to, że nie może ona polegać – jak referat – na prostym streszcze- niu istniejącego wycinka literatury tematu. Zamiast proste- go sprawozdania z cudzego dorobku intelektualnego, za- wartego w piśmiennictwie na dany temat, autor pracy ma- gisterskiej o charakterze kompilacyjnym opracowuje ten dorobek w taki sposób, że tworzy związki myśli, porównuje poglądy, krytycznie je ocenia. Użyteczność na- ukowa takiej pracy polega na dostrzeżeniu przez magistranta pewnego stanu nie- wiedzy. Niewiedzę tę likwiduje on za pomocą metody analizy krytycznej lub kry- tyczno-porównawczej dotychczasowego dorobku/piśmiennictwa na dany temat. W odkrywaniu podobieństw, różnic, związków zależności i cech, podobieństw i różnic w założeniach i hipotezach badawczych, w poglądach itp. autor pracy ma- gisterskiej kompilacyjnej jest w sytuacji badawczej jedynej w swoim rodzaju, gdyż wysuwa na czoło problem, nie zaś piśmiennictwo, i odpowiada na pytania, na któ- re dotychczas nie było odpowiedzi, lub które nie były postawione. 1.3. Dopuszczony charakter prac licencjackich i magisterskich Analiza informatorów uczelni na temat przygotowywania prac zarówno magister- skich, jak i licencjackich prowadzi do wniosku, że wyodrębnia się i dopuszcza w obu poziomach promowania podobne zestawy możliwych rodzajów prac oraz że po- dobnie się je definiuje. Oto trzy przykłady owych zestawów rodzajów prac: Uczelnia X – teoretyczne – empiryczne – monograficzne – projektowe – eks- Uczelnia Y – teoretyczne – empiryczne – projektowe Uczelnia Z – studium o charakterze teoretycznym – badawcze – diagnostycz- perymentalne no-projektowe. 22 1. Cele i wymagania wobec pracy dyplomowej. Etapy przygotowywania praca o charakterze praca o charakterze teoretycznym teoretycznym Pracę o charakterze teoretycznym definiuje się albo w sposób następujący: a) jako obejmującą uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy powstającej głównie w efek- cie studiów różnych opublikowanych opracowań naukowych; jej cechą szczegól- ną jest to, że wyraża ona dążenie autora do rozwijania poznawczych badań na- ukowych i do formułowania ustaleń wzbogacających koncepcje teoretyczne znane już w wybranym obszarze badawczym; takie prace mają odpowiadać studentowi z pasją naukową albo b) jako opartą na badaniach podstawowych (poznawczych), których celem jest wzbogacenie wiedzy danej dyscypliny naukowej, w tym formu- łowanie ogólnych praw naukowych. praca empiryczna praca empiryczna Pracę empiryczną uczelnie definiują następująco: a) opiera się zwykle na umiejętnym opracowaniu niepub- likowanych materiałów źródłowych; szczególną cechą ta- kiej pracy jest dążenie jej autora do podejmowania tak zwanych badań stosowa- nych, to znaczy takich, dzięki którym sformułowane wnioski służyć mogą popra- wie praktyki występującej w wybranym obszarze; takie prace mają odpowiadać studentowi, dla którego ważna jest możliwość zastosowania jego pracy w prakty- ce; b) wykonywana jest na potrzeby praktyki, oparta na badaniach stosowanych; celem takiej pracy jest formułowanie wniosków przewidzianych do praktycznego wdrożenia; ma za zadanie przede wszystkim poprawę efektywności działania. praca monograficzna praca monograficzna Praca monograficzna skierowana jest na uporządkowa- nie wiedzy w wybranym obszarze; szczególną cechą takiej pracy jest wszechstronność i wnikliwa analiza oraz prezen- tacja szerokiej gamy czynników, aspektów, płaszczyzn dotyczących wybranego ob- szaru badawczego, który skoncentrowany jest na jednym obiekcie badawczym, np. zjawisku, procesie, organizacji. praca projektowa praca projektowa Pracę projektową cechuje wykorzystanie stanu badań w danej dziedzinie, ustaleń teoretycznych i osiągnięć me- todologicznych do tworzenia planów, projektów związa- nych ze strategiami w różnych obszarach działalności ekonomiczno-gospodarczej; a) to ma być typ pracy dla studenta, którego szczególnie satysfakcjonuje kreowa- nie nowych rozwiązań, b) trzonem są tu wykonane przez studenta projekty i pla- ny z określonej dziedziny wiedzy, c) praca diagnostyczno-projektowa to projek- towanie nowych rozwiązań praktycznych. praca badawcza praca badawcza Praca badawcza polega na wykrywaniu nowych zależno- ści, nowych aspektów zjawisk ekonomicznych, w tym w sfe- rze zarządzania. praca praca eksperymentalna eksperymentalna Praca eksperymentalna zawiera sformułowanie orygi- nalnej tezy badawczej i podporządkowuje cały warsztat ba- dawczy chęci jej udowodnienia; niepewność co do możli- wości udowodnienia postawionej tezy ma być normalnym atrybutem pracy o tym
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: