Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00018 003159 21323687 na godz. na dobę w sumie
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz - ebook/pdf
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 596
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4807-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zostały w niej omówione kwestie dotyczące:

7 wyd. komentarza, uwzględniając tekst jednolity z 24.4.2012 r. wraz z wszelkimi zmianami wprowadzonymi od czasu ukazania się wydania poprzedniego, w szczególności omawia zmiany dotyczące wprowadzenia rozwiązań umożliwiających inicjowanie oraz przygotowywanie decyzji strategicznych w zakresie polityki przestrzennej i polityki miejskiej w ramach szeroko pojętej spójnej polityki rozwoju (m.in. dodanie nowego art. 47a i zmianę art. 49), czy opinii na temat planu zagospodarowania przestrzennego, wynikające z uchwalonej 16.11.2012 r. ustawy o zmianie Prawa telekomunikacyjnego i innych ustaw.

Publikacja – ze względu na walor praktyczny – jest adresowana przede wszystkim do praktyków, którzy zawodowo zajmują się przygotowaniem aktów planistycznych, do pracowników administracji samorządowej, opracowujących miejscowe i wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia zagospodarowania przestrzennego, w szczególności zaś do organów gminy. Stanowi również pełne opracowanie teoretyczne, przedstawiające poglądy doktryny w kwestiach spornych, odpowiednie do celów dydaktycznych – przeznaczone dla pracowników naukowych oraz studentów.

Atutem komentarza są szerokie odniesienia do poprzednio obowiązującej ustawy z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz omówienie przepisów przejściowych, które w sposób jasny rozstrzyga o stosowaniu odpowiednich regulacji do stanów faktycznych, zaistniałych w okresie wprowadzania nowej ustawy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komentarze Becka Planowanie przestrzenne i zagospodarowanie Komentarz Pod redakcją prof. Z. Niewiadomskiego 7. wydanie C·H·BECK KOMENTARZE BECKA Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PRAWO BUDOWLANE, wyd. 5 Adam Doliwa PRAWO MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 4 Bogusław Banaszak KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. KOMENTARZ, wyd. 2 Ryszard Strzelczyk, Aleksander Turlej WŁASNOŚĆ LOKALI. KOMENTARZ, wyd. 2 Jacek Jaworski, Marian Wolanin, Adam Tułodziecki, Arkadiusz Prusaczyk USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI. KOMENTARZ, wyd. 2 Izabela Heropolitańska, Agnieszka Drewicz-Tułodziecka, Katarzyna Hryćków-Mycka, Paweł Kuglarz USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE. KOMENTARZ Paweł Granecki PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. KOMENTARZ, wyd. 3 www.ksiegarnia.beck.pl i zagospodarowanie Planowanie przestrzenne Komentarz Redaktor prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski Autorzy Krzysztof Jaroszyński Zygmunt Niewiadomski Anna Szmytt Łukasz Złakowski 7. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2013 Niewiadomski, [w:] ZagospPrzestrzU. Komentarz, wyd. 7, art. 5, Nb 3, Propozycja cytowania: Warszawa 2013 Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-4806-3 ISBN e-book 978-83-255-4807-0 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie . . . . . . . . . . . . Art. 9–37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Planowanie przestrzenne w województwie . . . . . . . Art. 38–45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym . . Art. 46–49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji . . . . . Art. 50–67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . Art. 68–82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . Art. 83–89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII XI 3 3 79 79 311 311 360 360 375 375 549 549 550 550 567 V Przedmowa W dniu 11.7.2003 r. weszła w życie ustawa z 27.3.2003 r. o pla- nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.). Ustawa tworzy – obok Prawa budowlanego – pod- stawy prawne procesu inwestycyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ona kolejnym, po ustawie z 7.7.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), aktem prawnym tej rangi, normującym problematykę gospodaro- wania przestrzenią po przemianach ustrojowych w Polsce, tym ważniejszym, że kształtującym możliwość inwestowania w kraju członkowskim UE. Gospodarowanie przestrzenią jest procesem z natury konflik- togennym. Jest grą wielu podmiotów o sprzecznych interesach. Zadaniem regulacji prawnych jest próba godzenia tych interesów. To zaś oznacza, że prawo zagospodarowania przestrzennego staje się wyrazem kompromisu pomiędzy różnymi interesami i wyobrażeniami o zagospodarowaniu przestrzenią i jako takie nie zadowala na ogół nikogo, budząc skrajne emocje i oceny. Tak też jest w przypadku uchwalonej 27.3.2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której w praktyce nie szczędzi się słów krytyki. Czy krytyka ta jest uzasadniona? Częściowo niewątpliwie tak. Przygotowywane w pośpiechu roz- wiązania ustawy nie wydają się być szczytem osiągnięć techniki legislacyjnej. Brak przejrzystości kluczowych dla ustawy rozwią- zań, niezdefiniowane nowe instytucje (np. dyskusja publiczna jako element procedury planistycznej), mało precyzyjnie uregulowany stan przejściowy czy wreszcie język ustawy odbiegający niekiedy od stosowanego w prawie (np. „zapisy” studium – art. 15 ust. 1 ZagospPrzestrzU) to podstawowe zarzuty pod adresem ustawy w tym zakresie. VII Przedmowa Od niedoskonałej techniki legislacyjnej odróżnić jednak trzeba rozwiązania merytoryczne. Te, wbrew oczekiwaniom wielu, nie idą zbyt daleko. Ustawodawca nie wprowadza zmian systemowych. Po- zostaje przy dotychczasowej filozofii gospodarowania przestrzenią. Podobnie dzieli zadania i kompetencje pomiędzy – z jednej strony – gminy, a z drugiej – państwo i samorząd wojewódzki. Utrzymuje trójszczeblowy system planowania przestrzennego, u którego pod- staw pozostawia gminę z jej planowaniem realizacyjnym, organom państwa wyznaczając rolę kreatora polityki przestrzennej państwa, a samorządowemu województwu rolę „zwornika” pomiędzy plano- waniem realizacyjnym gminy i polityką przestrzenną państwa. Tak jak dotąd, w cieniu systemu planowania przestrzennego pozostawia powiat, który nie ma w istocie możliwości wpływu na kształt przestrzeni zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ponadlokalnym. Jeżeli chodzi o gospodarowanie przestrzenią w gminie, to usta- wodawca pozostaje przy zasadzie fakultatywności planowania i du- alistycznym systemie aktów planistycznych. Pozostaje przy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – jako akcie polityki przestrzennej i miejscowych planach zagospodaro- wania przestrzennego – jako aktach prawa miejscowego. Mając na uwadze, iż plany miejscowe mogą, ale nie muszą, być sporządzane, należy stwierdzić, że istnieją obszary pozbawione planu, na których gospodarowanie przestrzenią odbywa się na podstawie przepisów ustawy i wydawanych w takich przypadkach decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (o warunkach zabudowy bądź lokalizacji inwestycji celu publicznego). Rośnie rola i znaczenie studium uwarunkowań i kierunków zagospo- darowania przestrzennego gminy. Studium jest teraz stanowione w procedurze zbliżonej do procedury planu miejscowego. Zmienia się funkcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowy plan staje się bezpośrednio podstawą do wydawania pozwoleń na budowę. Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zago- spodarowania terenu rezerwowana jest dla obszarów pozbawionych planu. Następuje uproszczenie procedury planistycznej, w tym rezygnacja z instytucji zarzutu do projektu planu miejscowego. Pojawia się szczególny tryb lokalizacji inwestycji celu publicznego. VIII Przedmowa Tworzy się system organów doradczych w sprawie planowania przestrzennego. Renta planistyczna staje się wymagalna również na obszarach pozbawionych planu. Kolejnym załącznikiem do uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oprócz rysunku planu i prognozy oddziaływania na środowisko, staje się prognoza skutków finansowych uwzględniająca rozliczenia z właścicielami działek w związku ze wzrostem lub obniżeniem wartości nieruchomości po uchwaleniu planu. Mając na uwadze powyższe zmiany, trudno byłoby uznać, iż przepisy nowej ustawy burzą dotychczasowy system podstaw prawnych gospodarki przestrzennej, ale też trudno byłoby podzielić pogląd, że tak należało zrobić. System prawa zagospodarowania przestrzennego, ukształtowany obowiązującą do 2003 r. ustawą z 1994 r., nawiązał do standardowych rozwiązań europejskich. Jeśli zatem ustawa z 27.3.2003 r. opiera się w dużej mierze na do- tychczasowych regulacjach prawnych, możliwe było komentowanie jej przepisów z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń, z orzecznictwem włącznie. W tej sytuacji, odpowiadając na zapotrzebowanie praktyki, zdecydowałem się wraz z najbliższymi współpracownikami na skomentowanie przedmiotowej ustawy. Zmiany komentowanej ustawy i wyczerpanie poprzedniego na- kładu wydania spowodowało potrzebę przygotowania wznowienia Komentarza. Wydanie siódme zawiera stan prawny na luty 2013 r. Warszawa, styczeń 2013 r. Zygmunt Niewiadomski IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa ABWAWU . . . . . . . ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeń- stwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.) CmentU . . . . . . . . . ustawa z 31.1.1959 r. o cmentarzach i cho- waniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.) DostInfPublU . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) DrogPublU . . . . . . . ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzeku- cyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) GospNierU . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieru- chomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) XI Wykaz skrótów Konstytucja RP . . . ustawa z 2.4.1997 r. Konstytucja Rzeczypo- spolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) LasyU . . . . . . . . . . . ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) MStU . . . . . . . . . . . ustawa z 15.3.2002 r. o ustroju miasta sto- łecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) NSAU . . . . . . . . . . . ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) ObrRPU . . . . . . . . . ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.) ObszarMorU . . . . . ustawa z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji mor- skiej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 ze zm.) OchrGrRolU . . . . . . ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) OchrObHitlU . . . . . ustawa z 7.5.1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr 41, poz. 412 ze zm.) OchrPrzyrU . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) OchrZabU . . . . . . . ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. Nr 162, i opiece nad zabytkami poz. 1568 ze zm.) OdpadyU . . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) OgłAktU . . . . . . . . ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) OrdPodU . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) XII Wykaz skrótów PrGeol PrLot PrNot PISU . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.3.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.) PrAtom . . . . . . . . . . ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 264 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrGeod . . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981) . . . . . . . . . . . ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 933 ze zm.) . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrOchrŚrod . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony śro- dowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) ProjPlanZagR . . . . . rozporządzenie MI z 26.8.2003 r. w spra- wie wymaganego zakresu projektu miejsco- wego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) ProjStudR . . . . . . . . rozporządzenie MI z 28.4.2004 r. w spra- wie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen- nego gminy (Dz.U. Nr 118, poz. 1233) PrPostAdm . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrWod . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne PrZamPubl (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) XIII Wykaz skrótów SamGminU . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamPowiatU . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiato- wym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) SamWojewU . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie wojewódz- twa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) SamZawArchU . . . ustawa z 15.12.2000 r. o samorządach zawo- dowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) TelekomU . . . . . . . . ustawa z 7.5.2010 r. o wspieraniu rozwoju telekomunikacyjnych (Dz.U. usług i sieci Nr 106, poz. 675 ze zm.) UdInfŚrodU . . . . . . ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu in- formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ZagospPrzestrzU . . ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospo- darowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) ZagospPrzestrzU 1994 . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) 2. Organy orzekające NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA(5) . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie pięciu sędziów SA . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SKO . . . . . . . . . . . . Samorządowe Kolegium Odwoławcze SN . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) TK . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów XIV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw 3. Czasopisma Dz.U. Dz.Urz. . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy GP . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawnicza GS . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy M.P. OG . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OJ . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich ONSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administra- . . . . . . . . . . . . Monitor Polski cyjnego OSG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzę- dowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych OSP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Ar- bitrażowych . . . . . . . . . . . . . Palestra OSS . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. PG . . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze PiP . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PUG. . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo- . . . . . . . . . . . . . Rejent giczny ST . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny Wok. . . . . . . . . . . . . Wokanda 4. Inne skróty ABW . . . . . . . . . . . Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego XV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . artykuł . . . . . . . . . . . . . cytowany . . . . . . . . . . . . . dotyczący . . . . . . . . . . . . . . do spraw art. cyt. dot. ds. EPRP . . . . . . . . . . . Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzen- . . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . . ostatni . . . . . . . . . . . . między innymi . . . . . . . . . . . . miasto stołeczne . . . . . . . . . . . . . Minister Infrastruktury nego ha . . . . . . . . . . . . . . hektar i in. . . . . . . . . . . . . . i innych . . . . . . . . . . . . . jak wyżej jw. lit. . . . . . . . . . . . . . . litera m . . . . . . . . . . . . . . metr m.in. m.st. MI MON . . . . . . . . . . . Minister Obrony Narodowej MSZ . . . . . . . . . . . . Minister Spraw Zagranicznych n. . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) Nb . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy Nr . . . . . . . . . . . . . . numer orz. ost. PIS . . . . . . . . . . . . . Państwowa Inspekcja Sanitarna pkt por. post. poz. r. red. RM . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów RP . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska rozp. s. SA . . . . . . . . . . . . . spółka akcyjna sp. z o.o. sprost. t. XVI . . . . . . . . . . . . . punkt . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . . rok . . . . . . . . . . . . . redakcja . . . . . . . . . . . . rozporządzenie . . . . . . . . . . . . . . . strona . . . . . . . . spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . sprostowanie . . . . . . . . . . . . . . . tom Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . . . to jest . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . wyżej wymieniony (-a, -e) . . . . . . . . . . . . wyrok tj. t.j. UE . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska uchw. ust. wg . . . . . . . . . . . . . . według ww. wyr. wzizt . . . . . . . . . . . . warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w zw. z. zarz. zd. ze zm. zob. . . . . . . . . . . . . zarządzenie . . . . . . . . . . . . . zdanie . . . . . . . . . . ze zmianami . . . . . . . . . . . w związku . . . . . . . . . . . . . . zeszyt . . . . . . . . . . . . zobacz XVII Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717) Tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647) (zm.: Dz.U. z 2012 r. poz. 951, poz. 1445; 2013, poz. 21 oraz Druk sejmowy Nr 837)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: