Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00241 003187 21514597 na godz. na dobę w sumie
Planowanie obronne w państwie, Część druga - ebook/pdf
Planowanie obronne w państwie, Część druga - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Społeczna Akademia Nauk Język publikacji: polski
ISBN: 9788362916740 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem publikacji jest przybliżenie kwestii dotyczących systemu i procesu planowania obronnego oraz ujednolicenie języka pojęć z z tego obszaru wiedzy.


Szereg terminów wojskowych stosowanych w Sojuszu Północnoatlantyckim , a użytych w pracy, jest ciągle tematem prac właściwych komisji standaryzacyjnych SZ RP. Dlatego użyte terminy oraz akronimy zostały przedstawione zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Prezentowana publikacja ma charakter problemowy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp.............................................................................................................................................................7  1.  Program mobilizacji gospodarki (PMG)..........................................................................9  1.1 Gospodarka nakazowo‐rozdzielcza lat 80. XX w...........................................................10  1.2 Centralny Program Mobilizacji Gospodarki końca lat 90. XX w.............................16  1.3 Programowanie Mobilizacji Gospodarki na początku XXI wieku..........................20  1.3.1  Ogólna struktura Programu Mobilizacji Gospodarki..........................................24  1.3.1.1 Część zadaniowa − zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojny RP, wojsk                sojuszniczych oraz organów porządku publicznego...................................25  1.3.1.2 Część analityczno‐informacyjna − możliwości produkcyjno‐usługowe                wybranych działów gospodarki............................................................................25  1.3.1.3 Część analityczno‐informacyjna – zaspokajanie potrzeb bytowych                ludności............................................................................................................................26  1.4 Program Mobilizacji Gospodarki na lata 2009–2018 (PMG – 09).........................26  1.5 Regulacje prawne normujące problematykę rezerw mobilizacyjnych...............32  2.  Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych....................36  2.1 Realizacja przedsięwzięć umożliwiających mobilizację SZ RP...............................37  2.2 Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa         gospodarza (HNS).......................................................................................................................45  2.3 Świadczenia na rzecz obrony – podstawy prawne, istota i podział......................54  2.3.1  Świadczenia osobiste na rzecz obrony w czasie pokoju...................................54  2.3.2  Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony w czasie pokoju.................................60  2.3.3  Świadczenia w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny........................68  2.3.4  Ewidencja świadczeń............................................................................................................71  2.4 Wykorzystanie świadczeń przez Siły Zbrojne oraz organy administracji          publicznej........................................................................................................................................73  3.  Zadania wynikające z obowiązków państwa−gospodarza (HNS)...................84  3.1 Istota, geneza i rozwój struktur wsparcia cywilnego w ramach HNS.....................84  3.2   Obszary działań przygotowawczych do realizacji zadań HNS...................................87  3.3   Poziomy funkcjonowania HNS.................................................................................................90  3.4   Realizacja zadań HNS przez administracje publiczną....................................................94  3.5 Zakres udzielanego wsparcia....................................................................................................99    3  4.  Militaryzacja................................................................................................................................103  4.1  Formalno‐prawne uwarunkowania militaryzacji.........................................................104  4.2  Kategoria zadań uzasadniających militaryzację............................................................105  4.3  Tryb ustalania jednostek przewidzianych do militaryzacji......................................107  4.4  Zadania związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych               przewidzianych do objęcia ich militaryzacją oraz organy zobowiązane                do realizacji tych zadań.......................................................................................................112  4.5   Uzupełnienie potrzeb jednostek przewidzianych do militaryzacji.......................118  4.6  Zasady wyposażenia jednostek zmilitaryzowanych w sprzęt i uzbrojenie.................125  4.7  Zasady finansowania przygotowań do mobilizacji......................................................128  5.  Szczególna ochrona obiektów...........................................................................................129  5.1  Formalno‐prawne regulacje ochrony obiektów............................................................129  5.2  Kategoryzacja obiektów szczególnej ochrony................................................................131  5.3  Tryb uznania obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa                i obronności..............................................................................................................................133  5.4  Zasady ochrony obiektów........................................................................................................134  5.4.1     Nadzór i koordynacja ochrony.......................................................................................135  5.4.2     Zadania organów odpowiedzialnych za ochronę...................................................136  6.  Przygotowanie służby zdrowia na potrzeby obronne państwa....................139  6.1  Charakterystyka podmiotów leczniczych.........................................................................140  6.2  Warunki i sposób przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby              obronne państwa.....................................................................................................................141  6.3  Baza szpitalna...............................................................................................................................144  6.4  Personel medyczny.....................................................................................................................148  6.5  Realizacja innych zadań na potrzeby obronne państwa............................................149  7  Rezerwy strategiczne.............................................................................................................155  7.1 Regulacje prawne normujące problematykę rezerw strategicznych...................155  7.2 Asortyment rezerw strategicznych.....................................................................................157  7.3 Tryb tworzenia rezerw strategicznych..............................................................................161  7.4 Zasady likwidacji rezerw strategicznych..........................................................................164  7.5 Zasady udostępniania rezerw................................................................................................166  7.6 Rządowy program rezerw strategicznych.......................................................................168  8.  Szkolenie obronne...................................................................................................................174  8.1 Cele i zakres szkolenia obronnego.......................................................................................176  8.2 Organizacja szkolenia................................................................................................................181  8.2.1     Poziom krajowy – ćwiczenia krajowe i międzynarodowe.................................185  8.2.2     Ćwiczenia regionalne..........................................................................................................186  8.2.3     Wyższe kursy obronne.......................................................................................................188  8.2.4     Szkolenie w województwach..........................................................................................189  4    8.3 Obowiązki organizatorów szkolenia..................................................................................191  8.4 Koordynacja szkolenia..............................................................................................................192  8.5 Dokumentacja szkoleniowa....................................................................................................193  Zakończenie..........................................................................................................................................197  Bibliografia...........................................................................................................................................199  Spis rysunków.....................................................................................................................................206  Spis tabel................................................................................................................................................208  Słownik pojęć.......................................................................................................................................209  Załączniki...............................................................................................................................................212  Załącznik 1.   Metodyka opracowania programu mobilizacji gospodarki..............212  Załącznik 2.   Karta Mobilizacyjna............................................................................................218  Załącznik 3.   Karta Mobilizacyjna............................................................................................220  Załącznik 4.    Karta Mobilizacyjna...........................................................................................222  Załącznik 5.   Wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych w czasie                              pokoju......................................................................................................................224  Załącznik 6.   Decyzja Nr .... w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń                             osobistych na rzecz obrony.............................................................................225  Załącznik 7.   Wniosek o przeznaczenie osób do wykonywania świadczeń                             osobistych..............................................................................................................226  Załącznik 8.   Wniosek  o przeznaczenie osób do funkcji kuriera w ramach                              świadczeń osobistych.......................................................................................226  Załącznik 9.   Decyzja Nr … w sprawie przeznaczenia do wykonywania                             świadczeń osobistych na rzecz obrony......................................................227  Załącznik 10. Plan świadczeń osobistych miasta ‐ gminy ......... na rok ....................228  Załącznik 11. Plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie                              ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny miasta ‐ gminy .................229  Załącznik 12. Zestawienie świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji                              na terenie miasta ‐ gminy  w roku ..............................................................230  Załącznik 13. Zbiorczy wykaz świadczeń osobistych rzewidzianych do realizacji                             na obszarze województwa .w roku ............................................................232  Załącznik 14. Plan wykorzystania świadczeń osobistych na rzecz ..........................234  Załącznik 15. Wezwanie Nr ....... do wykonania świadczenia osobistego                              na rzecz obrony...................................................................................................235  Załącznik 16. Zaświadczenie Nr ....... o wykonaniu świadczenia osobistego                              na rzecz obrony...................................................................................................237  Załącznik 17. Wniosek...................................................................................................................238  Załącznik 18. Decyzja Nr ........w sprawie przeznaczenia do wykonania                              świadczeń rzeczowych na rzecz obrony...................................................239  Załącznik 19. Plan świadczeń rzeczowych miasta ‐ gminy na rok ............................240    5  Załącznik 20. Plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji                               w razie  ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie                              miasta ‐ gminy………….......................................................................................241  Załącznik 21. Zestawienie świadczeń rzeczowych przewidzianych do                              realizacji na terenie miasta ‐ gminy ...........................................................243  Załącznik 22. Zbiorczy wykaz świadczeń rzeczowych przewidzianych do                             realizacji na obszarze województwa..........................................................248  Załącznik 23. Wezwanie nr ................... do wykonania świadczenia rzeczowego                              na rzecz obrony...................................................................................................253  Załącznik 24. Wykaz stawek ryczałtu za używanie przedmiotów świadczeń                              rzeczowych............................................................................................................254  Załącznik 25. Zaświadczenie nr ....... o wykonaniu świadczenia rzeczowego na                             rzecz obrony..........................................................................................................256  Załącznik 26. Wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych w razie                              ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny....................................................257  Załącznik 27. Wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych na                              uzupełnienie doraźnych/etatowych potrzeb.........................................258  Załącznik 28. Decyzja Nr ......... w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń                             osobistych ‐ rzeczowych*) na rzecz obrony............................................259  Załącznik 29. Obwieszczenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta*) .........                              o nałożeniu obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych..........260  Załącznik 30. Zaświadczenie Nr ......... wykonaniu świadczenia osobistego                             na rzecz obrony....................................................................................................261  Załącznik 31. Zaświadczenie Nr ......... o wykonaniu świadczenia rzeczowego                             na rzecz obrony....................................................................................................262  Załącznik 32. Program szkolenia obronnego … na lata … .............................................263  Załącznik 33. Plan szkolenia na rok … ...................................................................................267  Załącznik 34. Wykaz asortymentu rezerw produktów rolnych i rolno‐spożywczych,                            środków spożywczych i ich składników wraz z ilością jego                             tworzenia i utrzymywania w poszczególnych latach..........................271  Załącznik 35. Wykaz asortymentu rezerw ropy naftowej i produktów                             naftowych wraz z ilością jego tworzenia i utrzymywania                              w poszczególnych latach.................................................................................272  Załącznik 36. Wskaźniki zatrudnienia personelu medycznego..................................276  Załącznik 37. Sposób wydzielania łóżek szpitalnych na potrzeby służb                              mundurowych przez podmioty lecznicze realizujące zadania                              obronne oraz współdziałania organów w tym zakresie...................278  Załącznik 38. Karta ewakuacyjna i znaki klasyfikacji rannych i chorych...............280  Załącznik 39. Sprawozdanie o przemieszczeniu rannych i chorych                             w podmiotach leczniczych...............................................................................283    6   
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Planowanie obronne w państwie, Część druga
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: