Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00021 024030 23435945 na godz. na dobę w sumie
Plany finansowe - tworzenie, zmiany, ewidencja, grupy wydatków - ebook/pdf
Plany finansowe - tworzenie, zmiany, ewidencja, grupy wydatków - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 112
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-400-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Plan finansowy stanowi podstawę gospodarki finansowej każdej jsfp. W planowaniu na 2019 r. mamy nowość. Została wprowadzona nowa podziałka klasyfikacji budżetowej – grupy paragrafów. Zarządy JST mają możliwość decydowania o szczegółowości sporządzanych planów finansowych, w zakresie wydatków, swoich jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych).
W PORADNIKU – oprócz zasad tworzenia, zmian i ewidencji planów finansowych – przedstawione zostały plusy i minusy zastosowania nowego rozwiązania. Ponadto można skorzystać z licznych wzorów, w tym wzoru zarządzenia w sprawie poziomu szczegółowości sporządzania planów finansowych na 2019 r. – grupowanie wydatków oraz ze wzoru zarządzenia w sprawie poziomu szczegółowości sporządzania planów finansowych na 2019 r. – bez grupowania wydatków.
Z Poradnika można dowiedzieć się m.in.:
• jakie zmiany wprowadzono w zakresie planów finansowych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego na rok 2019,
• jakie założenia należy przyjąć do opracowania planów finansowych na rok następny,
• jakie terminy obowiązują przy tworzeniu planów finansowych,
• jak dokonywać oceny realizacji planu finansowego,
• jakie konsekwencje może ponieść kierownik jednostki czy główny księgowy za przekroczenie uprawnień w zakresie planów finansowych związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podstawy prawne opracowania planów finansowych 1. Podstawy prawne opracowania planów finansowych Podstawą tworzenia planu finansowego są zapisy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub- licznych (dalej: uofp) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie spo- sobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek bud żetowych i samorządowych zakładów bud żetowych (dalej: rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej jednostek bud żetowych i samorządowych zakładów bud żetowych). Przepisy uofp w procesie przygotowania, uchwalania i realizacji bud żetu określają obowią- zujące terminy oraz kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego. Organem sta- nowiącym jest rada gminy, rada powiatu i sejmik województwa, natomiast organem wykonaw- czym jest: ●● zarząd – w powiecie i województwie, ●● wójt (burmistrz, prezydent miasta) – w gminie. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę.proceduralną, w której ustala tryb prac nad projektem uchwały bud żetowej (art. 234 uofp). Uchwała powinna zawierać kompleksowe określenie procedury bud żetowej, w szczególności ustalenie czynności dotyczących wstępnego przygotowania projektu, oraz regulacje związane z trybem uchwalania i zmian bud żetu w danej jednostce samorządu terytorialnego (np. terminy składania wniosków, wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, tryb prac merytorycznych komi- sji rady i sejmiku). W każdym elemencie muszą być one zgodne z ogólnymi przepisami proce- duralnymi i kompetencyjnymi określonymi w uofp. Tok prac związanych z procedurą bud żetową rozpoczyna etap przygotowania projektu uchwały bud żetowej. Jest to wyłączna kompetencja organu wykonawczego. Projekt.uchwały. jest.przyjmowany.w.drodze.zarządzenia.wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub.uchwa- ły.zarządu (powiatu, województwa). Powinien być opracowany z uwzględnieniem elemen- tów obligatoryjnych i fakultatywnych uchwały bud żetowej określonych przez ustawodawcę w art. 235 uofp. Prognozowane dochody bud żetowe powinny być zamieszczone: ●● w układzie działów klasyfikacji bud żetowej, ●● w podziale na dochody bieżące i majątkowe (ogółem i w ramach każdego działu), ●● ze wskazaniem źródeł dochodów bieżących i majątkowych. Przez dochody.bieżące bud żetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody bud żetowe niebędące dochodami majątkowymi. Wydatki.bud.żetowe odzwierciedlają realiza- cję funkcji, celów i zadań władz publicznych wynikających z przepisów prawa i programów polityki oraz planów finansowych sektora finansów publicznych. W planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji bud żetowej sto- suje się podział na wydatki bieżące i majątkowe (art. 236 uofp). Do wydatków.majątkowych zalicza się: wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego, a także wydatki inwestycyjne i dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosz- tów realizacji inwestycji. Wydatkami.bieżącymi są wszystkie wydatki, które nie są wydatkami majątkowymi. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: ●● wydatki jednostek bud żetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację statutowych zadań, październik 2018 r. 5 Podstawy prawne opracowania planów finansowych ●● dotacje na zadania bieżące, ●● świadczenia na rzecz osób fizycznych, ●● wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, ●● wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w da- nym roku bud żetowym, ●● obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego. Organ.stanowiący.jednostki.samorządu.terytorialnego.może.ustalić.większą.szczegóło- wość.planu.dochodów.i.planu.wydatków (zgodnie z uchwałą proceduralną). Organ wykonaw- czy przedkłada organowi stanowiącemu w terminie do.15.listopada roku poprzedzającego rok bud żetowy projekt uchwały bud żetowej wraz z uzasadnieniem (art. 238 ust. 1 uofp). Rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej jednostek bud żetowych i samorządowych zakładów bud żetowych określa: ●● sposób i tryb sporządzania planów finansowych, ●● sposób dokonywania zmian w planach finansowych jednostek bud żetowych oraz zatwierdza- nia tych zmian, ●● tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków państwowych jednostek bud żetowych, ●● sposób ustalania nadwyżki środków obrotowych w samorządowych zakładach bud żetowych. Plany finansowe jednostek bud żetowych są ściśle powiązane z rocznymi bud żetami pod- miotów, które je utworzyły. Najczęściej spotykaną formą jednostek samorządowych są jed- nostki bud żetowe. W tej formie funkcjonują zazwyczaj przedszkola, szkoły, ośrodki pomocy społecznej itp. Oznacza to, że wszelkie wydatki tego rodzaju jednostek muszą być realizowane w ramach wcześniej ustalonego planu finansowego. Plan.finansowy.ustalany.jest.odrębnie. dla.dochodów.i.wydatków.danej.jednostki. Wynika to z podstawowych cech jednostki bud- żetowej, tzn. że otrzymane dochody jednostka odprowadza do bud żetu, a środki na wydatki pobiera bezpośrednio z bud żetu. Plan ten opracowywany jest w układzie: ●● dział, ●● rozdział, ●● paragraf klasyfikacji bud żetowej. Plan.finansowy.sporządzany.jest.na.okres.roku.bud.żetowego, który dla jednostek bud- żetowych pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Powinien określać szczegółowo potrzeby finan sowe poszczególnych jednostek. Stanowi integralny element bud żetu jednostki samorządu terytorialnego. A zatem zakres prac związanych z przygotowaniem jego projektu musi przebie- gać zgodnie z terminarzem i z wytycznymi organu prowadzącego. Organ prowadzący wskazuje pewne założenia dotyczące planowania wydatków, np.: ●● kolejności planowania wydatków, ●● wskaźniki, ●● metody ustalania poziomu wydatków. Plan finansowy musi być oparty na danych, które wynikają z rzetelnie przeprowadzonej analizy wykonania planu za rok poprzedni, jak również z potrzeb i zadań wykonywanych przez jednostki bud żetowe. 6 październik 2018 r. Planowanie w jednostkach podległych jednostce samorządu terytorialnego... 2. Planowanie w jednostkach podległych jednostce samorządu terytorialnego po zmianach Na opracowywanie planów finansowych na 2019 r. będą miały wpływ ostatnie zmiany przepi- sów dotyczące: ●● klasyfikacji bud żetowej – zmiana z 18 lipca 2018 r., ●● sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek bud żetowych i samorządowych za- kładów bud żetowy – zmiana z 18 lipca 2018 r., ●● sprawozdawczości bud żetowej – zmiana z 18 lipca 2018 r. 2.1. Zmiany w klasyfikacji bud żetowej – określenie sposobu grupowania paragrafów wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego W dniu 4 sierpnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przy- chodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Nowelizacja.do- tyczy.określenia.sposobu.grupowania.paragrafów.klasyfikacji.bud.żetowej w jednostkach samorządu terytorialnego w odniesieniu do art. 236 uofp. Zmiana ta ma na celu uelastycznie- nie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Ponadto ma uprościć proces planowania oraz wykonywania bud żetu jednostek samorządu terytorialnego. Nowelizacja daje możliwość decydowania przez zarządy jednostek samorządu terytorialne- go o szczegółowości sporządzanych planów finansowych, w zakresie wydatków w ich jednost- kach organizacyjnych (jednostkach bud żetowych). Paragrafy zostały przyporządkowane do: ●● wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, ●● wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, ●● świadczeń na rzecz osób fizycznych. Paragrafy w jednostkach samorządu terytorialnego łączą się w grupy podane w tabeli.1. Nowelizacja ma zastosowanie do planowania na rok 2019. Tabela 1. Grupy wydatków w JST Rodzaj wydatków Wydatki bieżące JST (art. 236 ust. 3 uofp) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b uofp) Symbol grupy 1400 1100 Paragrafy wydatków 401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połącze- niu z czwartą cyfrą „0” paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą „0” październik 2018 r. 7 Planowanie w jednostkach podległych jednostce samorządu terytorialnego... Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 uofp) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwią- zane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwią- zane ze współfinansowaniem programów z udzia- łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwią- zane z realizacją programów finansowanych środ- kami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp) Wydatki związane z realizacją ich statutowych za- dań, związane z programami finansowanymi środ- kami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem pro- gramów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finanso- wanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp) Dotacje na zadania bieżące, związane z progra- mami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp) 8 październik 2018 r. 1200 1300 1401 200, 220, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą „0” 302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą „0” 401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połącze- niu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8” 1402 401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połącze- niu z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9” 1403 401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połącze- niu z czwartą cyfrą „3”, „4” 1101 1102 1103 1201 paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8” paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą „2”, „6”, „9” paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą „3”, „4” 200, 205, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą „1”, „5”, „7”, „8”
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Plany finansowe - tworzenie, zmiany, ewidencja, grupy wydatków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: