Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00155 002805 20675286 na godz. na dobę w sumie
Płatnik. Przewodnik - książka
Płatnik. Przewodnik - książka
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0404-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Płatnik to program służący do wymiany dokumentów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki niemu wyeliminowano konieczność ręcznego wypełniania deklaracji, a także zniknęły kolejki w oddziałach ZUS-u. Po początkowych problemach z transmisją danych, w kolejnych wersjach Płatnika wprowadzono udoskonalenia, które uczyniły z niego rozbudowane narzędzie elektronicznej wymiany informacji. Obecnie Płatnik należy do grupy programów, które są absolutnie niezbędne w nowoczesnej firmie.

Książka 'Płatnik. Przewodnik' zawiera szczegółowe omówienie aplikacji. Nauczysz się ją instalować zarówno na pojedynczym komputerze, jak i w sieci. Poznasz zasady przygotowywania dokumentów dla ZUS-u i korzystania z certyfikatów. Dowiesz się, jak dobierać parametry elektronicznego przekazu dokumentów, optymalizować współpracę Płatnika z bazami danych oraz jak zabezpieczać dane. Przeczytasz także o najczęściej pojawiających się problemach z aplikacją i sposobach ich rozwiązywania.

Korzystasz w swojej pracy z Płatnika?
Ta książka stanowi doskonałe źródło informacji na jego temat.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P³atnik. Przewodnik Autor: Adam Józefiok ISBN: 83-246-0404-9 Format: A5, stron: 288 P³atnik to program s³u¿¹cy do wymiany dokumentów z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Dziêki niemu wyeliminowano koniecznoœæ rêcznego wype³niania deklaracji, a tak¿e zniknê³y kolejki w oddzia³ach ZUS-u. Po pocz¹tkowych problemach z transmisj¹ danych, w kolejnych wersjach P³atnika wprowadzono udoskonalenia, które uczyni³y z niego rozbudowane narzêdzie elektronicznej wymiany informacji. Obecnie P³atnik nale¿y do grupy programów, które s¹ absolutnie niezbêdne w nowoczesnej firmie. Ksi¹¿ka „P³atnik. Przewodnik” zawiera szczegó³owe omówienie aplikacji. Nauczysz siê j¹ instalowaæ zarówno na pojedynczym komputerze, jak i w sieci. Poznasz zasady przygotowywania dokumentów dla ZUS-u i korzystania z certyfikatów. Dowiesz siê, jak dobieraæ parametry elektronicznego przekazu dokumentów, optymalizowaæ wspó³pracê P³atnika z bazami danych oraz jak zabezpieczaæ dane. Przeczytasz tak¿e o najczêœciej pojawiaj¹cych siê problemach z aplikacj¹ i sposobach ich rozwi¹zywania. (cid:129) Procedury uzyskiwania certyfikatów (cid:129) Instalacja i konfiguracja P³atnika (cid:129) Administrowanie programem (cid:129) Archiwizowanie danych (cid:129) Tworzenie wniosków i deklaracji (cid:129) Import danych z programów kadrowo-p³acowych (cid:129) Wysy³anie dokumentów do ZUS (cid:129) Rozwi¹zywanie problemów z P³atnikiem Korzystasz w swojej pracy z P³atnika? Ta ksi¹¿ka stanowi doskona³e Ÿród³o informacji na jego temat IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wprowadzenie .................................................................................................................. 5 1. Program Płatnik ............................................................................................................7 Przeznaczenie programu .......................................................................................................... 7 Uregulowania prawne ............................................................................................................... 8 Pomoc w sprawie programu Płatnik ......................................................................................... 9 Opis programu ........................................................................................................................ 10 Skróty klawiszowe używane w programie .............................................................................. 15 Parametry drukowania ........................................................................................................... 16 Kody tytułu ubezpieczeń używane w programie Płatnik ........................................................ 16 2. Zasady komunikacji z ZUS-em ....................................................................................25 Zastosowanie certyfikatów ..................................................................................................... 25 Rodzaje wiadomości w programie Płatnik ............................................................................. 26 Procedury związane z certyfikatami ....................................................................................... 27 Bezpieczeństwo danych przesyłanych do ZUS-u ................................................................... 30 3. Instalacja programu Płatnik ........................................................................................31 Jak sprawdzić autentyczność programu? .............................................................................. 31 Wymagania programu ............................................................................................................ 33 Instalacja programu ................................................................................................................ 35 4. System Dwustronnej Wymiany Informacji (SDWI) ......................................................57 Informacje ogólne ................................................................................................................... 57 Uruchomienie Systemu Dwustronnej Wymiany Informacji w programie Płatnik .................... 58 Tworzenie certyfikatu osobistego ........................................................................................... 60 Certyfikaty w SDWI ................................................................................................................ 63 Upoważnienie ......................................................................................................................... 63 5. Administracja programem ...........................................................................................65 Ustawienia rejestru płatników ................................................................................................. 65 Tworzenie słowników w kartotece płatnika ............................................................................ 77 Zastosowanie atrybutów ubezpieczonego ............................................................................. 79 Zarządzanie użytkownikami ................................................................................................... 79 Archiwizowanie danych .......................................................................................................... 83 Ustawienia bazy danych MS Access ...................................................................................... 99 Obsługa dziennika operacji .................................................................................................. 118 Ustawianie przekazu dokumentów ....................................................................................... 120 Obsługa wniosków ............................................................................................................... 130 Obsługa certyfikatów, kluczy i list CRL ................................................................................ 144 6. Zadania użytkownika ................................................................................................ 151 Statusy wprowadzanych dokumentów ................................................................................. 151 Wprowadzanie danych do programu ................................................................................... 152 Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych ............................................................................. 172 Tworzenie dokumentów rozliczeniowych ............................................................................. 178 Tworzenie dokumentów korygujących ................................................................................. 186 Tworzenie zestawów dokumentów ...................................................................................... 188 Obsługa wyciągów z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (CRU) ................................... 191 Wysyłanie zestawów do ZUS-u ............................................................................................ 207 Przygotowanie przelewów bankowych ................................................................................. 214 Tworzenie raportów ZUS RMUA .......................................................................................... 220 7. Zasady bezpieczeństwa ........................................................................................... 227 Instalowanie programu antywirusowego .............................................................................. 227 Instalacja i konfiguracja zapory ogniowej ............................................................................. 232 Instalowanie programu Microsoft AntiSpyware .................................................................... 237 Dziesięć przykazań bezpiecznej pracy z programem Płatnik .............................................. 239 8. Najczęstsze problemy z programem ........................................................................ 241 Zapomniane hasło do bazy danych ..................................................................................... 241 Zapomniane hasło do programu .......................................................................................... 244 Częstotliwość zmiany hasła ................................................................................................. 245 Jak naprawić uszkodzoną bazę MS Access? ...................................................................... 248 Literatura ...................................................................................................................... 273 Skorowidz ..................................................................................................................... 275 4 (cid:121) S P I S T R E Ś C I Informacje ogólne System Dwustronnej Wymiany Informacji (SDWI) to oprogramowanie zapew- niające elektroniczną komunikację pomiędzy płatnikiem a Zakładem Ubez- pieczeń Społecznych. SDWI umożliwia również wysyłanie i odbieranie wy- ciągów z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (CRU). Aby korzystać z Systemu Dwustronnej Wymiany Informacji: l zainstaluj wersję 6.04.001 programu Płatnik; l uruchom system SDWI w programie Płatnik; l dokonaj konfiguracji przekazu elektronicznego. System Dwustronnej Wymiany Informacji niesie za sobą szereg udogodnień dla płatnika: l nie jest konieczne pobieranie potwierdzenia z tego samego serwera, na który zostały wysłane dokumenty; l możliwe jest przekazywanie dokumentów i odbieranie potwierdzeń w imieniu innego płatnika; l komunikacja z ZUS-em jest szybsza i bezpieczniejsza; l rozszerzony zostaje zakres funkcjonalności programu Płatnik; l umożliwione zostaje nadanie certyfikatu użytkownikowi; l umożliwiona zostaje obsługa wiadomości z CRU. Uruchomienie Systemu Dwustronnej Wymiany Informacji w programie Płatnik Uruchomienie Systemu Dwustronnej Wymiany Informacji Aby uruchomić system SDWI w programie Płatnik: 1. Uruchom program Płatnik. Kliknij menu Przekaz, następnie wybierz Ustawienia przekazu elektronicznego (rysunek 4.1). Rysunek 4.1. Ustawienia przekazu elektronicznego 2. Pojawi się okno Ustawienia przekazu elektronicznego (rysunek 4.2). Przejdź na zakładkę Metoda przekazu i zaznacz pole System Dwustronnej Wymiany Informacji. Kliknij przycisk OK. Pojawią się komunikaty widoczne na ry- sunkach 4.3 i 4.4. W obu przypadkach kliknij przycisk OK i zamknij program Płatnik. 5 8 Ÿ R O Z D Z I A Ł 4 . S Y S T E M D W U S T R O N N E J W Y M I A N Y I N F O R M A C J I ( S D W I ) Rysunek 4.2. Okno Ustawienia przekazu elektronicznego Rysunek 4.3. Okno Płatnik z przypomnieniem o sprawdzeniu serwera proxy Rysunek 4.4. Okno Płatnik z informacją o konieczności ponownego uruchomienia programu 3. Po ponownym zalogowaniu się do programu Płatnik pojawi się okno z informacją o włączeniu Systemu Dwustronnej Wymiany Informacji (rysunek 4.5). Rysunek 4.5. Informacja o włączeniu SDWI U R U C H O M I E N I E S Y S T E M U D W U S T R O N N E J W Y M I A N Y I N F O R M A C J I l 5 9 4. Przejdź do okna Ustawienia przekazu elektronicznego, na zakładce Ustawienia ogólne w polu Jednostka ZUS wpisz RP-1-OOP-SDWI. Kliknij przycisk OK (rysunek 4.6). Rysunek 4.6. Wpisanie jednostki ZUS-u Tworzenie certyfikatu osobistego Aby utworzyć certyfikat osobisty użytkownika: 1. Uruchom program Płatnik i przejdź do zakładki Administracja. Kliknij przycisk Użytkownicy. Z dostępnej listy wybierz użytkownika (klikając go dwa razy lewym przyciskiem myszy), dla którego chcesz utworzyć certyfikat (rysunek 4.7). 2. Pojawi się okno Dane użytkownika (rysunek 4.8). Kliknij przycisk Pełne dane. 3. W oknie Pełne dane użytkownika podaj wszystkie niezbędne informacje (rysunek 4.9). Kliknij przycisk OK. Powrócisz do okna Dane użytkownika, tam ponownie kliknij przycisk OK. 4. Zaloguj się jako użytkownik uprawniony do przesyłania dokumentów do ZUS-u. Kliknij menu Przekaz, następnie Ustawienia przekazu elektronicznego. W oknie Ustawienia przekazu elektronicznego w polu Użytkownik certyfikatu pojawi się certyfikat osobisty użytkownika (rysunek 4.10). 6 0 Ÿ R O Z D Z I A Ł 4 . S Y S T E M D W U S T R O N N E J W Y M I A N Y I N F O R M A C J I ( S D W I ) Rysunek 4.7. Zakładka Administracja Rysunek 4.8. Okno Dane użytkownika T W O R Z E N I E C E R T Y F I K A T U O S O B I S T E G O l 6 1 Rysunek 4.9. Okno Pełne dane użytkownika Rysunek 4.10. Okno Ustawienia przekazu elektronicznego 6 2 Ÿ R O Z D Z I A Ł 4 . S Y S T E M D W U S T R O N N E J W Y M I A N Y I N F O R M A C J I ( S D W I ) Certyfikaty w SDWI Aby korzystać z Systemu Dwustronnej Wymiany Informacji, musisz posiadać zainstalowane następujące certyfikaty (rysunek 4.11): l aktualne certyfikaty Centrum Certyfikacji (CA-NAD) o numerach 13 oraz 19; l aktualne certyfikaty Centrum Certyfikacji (CA-ZEW) o numerach 17, 21 oraz 23; l aktualny certyfikat płatnika lub osobisty certyfikat programu; l aktualny certyfikat o identyfikatorze RP-1-OOP-SDWI. Rysunek 4.11. Certyfikaty występujące w SDWI Upoważnienie Jeśli chcesz wysyłać dokumenty za innych płatników, musisz posiadać pisemne upoważnienie, z którym powinieneś udać się do najbliższej jednostki ZUS-u. Wzór upoważnienia można pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpie- czeń Społecznych. C E R T Y F I K A T Y W S D W I l 6 3 Do upoważnienia należy dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość podmiotu upoważniającego oraz upoważnianego. Do dokumentów tych zalicza się: l decyzja w sprawie nadania numeru NIP, l zaświadczenie z Urzędu Statystycznego o otrzymaniu numeru identyfi- kacyjnego REGON, l dowód osobisty, l pisemne pełnomocnictwo upoważniające osobę do działania w imieniu płatnika oraz jej dowód osobisty. Wszystkie upoważnienia wprowadzane są przez pracowników ZUS-u do bazy danych CRU poprzez aplikację Moduł Upoważnień. 6 4 Ÿ R O Z D Z I A Ł 4 . S Y S T E M D W U S T R O N N E J W Y M I A N Y I N F O R M A C J I ( S D W I )
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Płatnik. Przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: