Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00022 004286 21781145 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Access 2002/XP PL - książka
Po prostu Access 2002/XP PL - książka
Autor: , Liczba stron: 280
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-154-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Microsoft Access 2002/XP -- składnik pakietu Microsoft Office -- jest potężnym programem do tworzenia baz danych, którego możesz używać do przechowywania, porządkowania i analizowania informacji o ludziach, miejscach i zdarzeniach dotyczących Twojego życia. Jest on używany przez ludzi biznesu, naukowców, handlowców i tych wszystkich, którzy w swojej pracy muszą wykorzystywać duże zbiory danych. Access ułatwia wprowadzanie danych, wyszukiwanie potrzebnych informacji; potrafi też przedstawić wybrany zestaw informacji w formie atrakcyjnych raportów wzbogaconych o różnorakie wykresy.

Dla osoby chcącej w krótkim czasie opanować obsługę popularnego Accessa nie ma lepszej książki niż 'Po prostu Access 2002/XP PL'. Access różni się od innych systemów bazodanowych wizualnym projektowaniem tabel, kwerend i raportów. Książkę z serii 'Po prostu' wyróżniają podobne cechy: przystępność oraz wizualny, opierający się na licznych ilustracjach i zrzutach ekranowych sposób przedstawiania materiału.

Książka omawia:

Książka przeznaczona jest dla osób potrafiących posługiwać się systemem Windows, ale nie mających do tej pory styczności z tematyką baz danych. 'Po prostu Access 2002/XP PL' to ograniczona do niezbędnego minimum dawka teorii i mnóstwo praktycznych wskazówek, dzięki którym wykonasz swoją pracę szybko i bez kłopotów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Po prostu Access 2002/XP PL Autorzy: Deborah S. Ray, Eric S. Ray T³umaczenie: Micha³ Szolc ISBN: 83-7361-154-1 Tytu³ orygina³u: Access 2000 Visual Quickstart Guide Format: B5, stron: 280 Microsoft Access 2002/XP — sk³adnik pakietu Microsoft Office — jest potê¿nym programem do tworzenia baz danych, którego mo¿esz u¿ywaæ do przechowywania, porz¹dkowania i analizowania informacji o ludziach, miejscach i zdarzeniach dotycz¹cych Twojego ¿ycia. Jest on u¿ywany przez ludzi biznesu, naukowców, handlowców i tych wszystkich, którzy w swojej pracy musz¹ wykorzystywaæ du¿e zbiory danych. Access u³atwia wprowadzanie danych, wyszukiwanie potrzebnych informacji; potrafi te¿ przedstawiæ wybrany zestaw informacji w formie atrakcyjnych raportów wzbogaconych o ró¿norakie wykresów. Dla osoby chc¹cej w krótkim czasie opanowaæ obs³ugê popularnego Accessa nie ma lepszej ksi¹¿ki ni¿ „Po prostu Access 2002/XP PL”. Access ró¿ni siê od innych systemów bazodanowych wizualnym projektowaniem tabel, kwerend i raportów. Ksi¹¿kê z serii „Po prostu” wyró¿niaj¹ podobne cechy: przystêpnoġæ oraz wizualny, opieraj¹cy siê na licznych ilustracjach i zrzutach ekranowych sposób przedstawiania materia³u. Ksi¹¿ka omawia: • Podstawy teorii baz danych • Interfejs Accessa • Tworzenie nowej bazy danych • Tworzenie tabel • Projektowanie formularzy • Wyszukiwanie danych za pomoc¹ kwerend • Tworzenie raportów i zestawieñ • Zaawansowane techniki przeszukiwania bazy danych • Pracê z tabelami i wykresami przestawnymi • Wymianê danych z innymi programami • Korzystanie z Accessa w Internecie • Zarz¹dzanie prawami u¿ytkowników Accessa • Tworzenie w³asnych menu i pasków narzêdziowych • Pisanie makr Ksi¹¿ka przeznaczona jest dla osób potrafi¹cych pos³ugiwaæ siê systemem Windows, ale nie maj¹cych do tej pory stycznoġci z tematyk¹ baz danych. „Po prostu Access 2002/XP PL” to ograniczona do niezbêdnego minimum dawka teorii i mnóstwo praktycznych wskazówek, dziêki którym wykonasz swoj¹ pracê szybko i bez k³opotów. Spis treści Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1. Pierwsze kroki z Accessem 9 13 Czym jest baza danych? ...................................................b................... 14 Czym jest relacyjna baza danych?...................................................b..... 15 Uruchamianie Accessa...................................................b..................... 16 Formaty plików baz danych Accessa ...................................................b 18 Okno bazy danych Accessa...................................................b.............. 20 Obiekty bazy danych Accessa ...................................................b.......... 22 Rozdział 2. Tworzenie bazy danych 25 Planowanie zawartości...................................................b..................... 26 Planowanie struktury ...................................................b....................... 27 Planowanie relacji ...................................................b........................... 28 Tworzenie bazy danych przy użyciu kreatora........................................ 29 Zapisywanie bazy danych...................................................b................. 32 S p i s t r e ś c i Rozdział 3. Praca z tabelami 33 Przeglądanie tabel..................................................b............................. 34 Tworzenie tabel przy użyciu kreatorów ................................................ 37 Wpisywanie, edycja i usuwanie danych................................................ 39 Formatowanie kolumn i wierszy ...................................................b....... 41 Przenoszenie kolumn ...................................................b....................... 42 Blokowanie i ukrywanie kolumn...................................................b....... 43 Dodawanie pól ...................................................b................................ 44 Opis typów danych ...................................................b.......................... 45 Drukowanie tabel ...................................................b............................ 47 Rozdział 4. Praca z formularzami 49 Spojrzenie na formularze...................................................b.................. 50 Widok Projekt formularza ...................................................b................ 51 Przeglądanie formularzy...................................................b................... 52 3 Spis treści Usuwanie rekordów z formularza...................................................b...... 54 Kopiowanie danych z jednego rekordu do drugiego ................................ 55 Użycie Autouzupełniania ...................................................b................. 56 Tworzenie formularzy za pomocą kreatora ........................................... 57 Organizowanie układu formularza w celu poprawy jego wydajności ...... 59 Formatowanie formularzy ...................................................b................ 60 Określanie właściwości w formularzu .................................................. 61 Dodawanie formantów ...................................................b..................... 62 Tworzenie rozwijanej listy do wpisywania danych................................ 64 Modyfikowanie formantów ...................................................b.............. 66 Użycie Maski wprowadzania...................................................b............ 68 Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych............................... 70 Tworzenie podformularzy ...................................................b................ 72 Tworzenie wykresu w formularzu...................................................b..... 74 Rozdział 5. Praca z kwerendami 77 Spojrzenie na kwerendy ...................................................b................... 78 Tworzenie nowych kwerend za pomocą kreatora .................................. 79 Przeglądanie kwerend w widoku Projekt .............................................. 82 Wybór tabel do kwerendy...................................................b................. 83 Wybór pól do kwerendy ...................................................b................... 84 Określanie kryteriów kwerendy...................................................b.......... 85 Użycie w kwerendach znaków zastępczych .......................................... 87 Użycie Konstruktora wyrażeń...................................................b........... 88 Tworzenie zaawansowanych kryteriów za pomocą Konstruktora wyrażeń ...................................................b...... 90 Wprowadzenie do SQL ...................................................b.................... 93 Użycie kwerend i SQL ...................................................b..................... 94 Budowanie kwerend krzyżowych...................................................b...... 95 Obliczenia w kwerendach...................................................b................. 97 Określanie pól, które mają być wyświetlane w rezultatach kwerend ....... 98 Przetwarzanie kwerend ...................................................b.................... 99 Rozdział 6. Praca z raportami 101 Spojrzenie na raporty ...................................................b..................... 102 Przeglądanie raportów...................................................b.................... 104 Modyfikowanie istniejących raportów................................................ 105 4 i c ś e r t s i p S Spis treści Tworzenie raportów przy użyciu Kreatora .......................................... 106 Formatowanie raportów przy użyciu Autoformatowania...................... 108 Formatowanie raportów w widoku Projekt ......................................... 109 Dopracowywanie szczegółów raportów.............................................. 110 Tworzenie etykiet adresowych ...................................................b......... 111 Drukowanie raportów ...................................................b.................... 113 Zapisywanie raportu w formacie dokumentu Worda............................ 114 Rozdział 7. Znajdowanie, filtrowanie i sortowanie 115 Filtr czy kwerenda?...................................................b........................ 116 Znajdowanie rekordów...................................................b................... 117 Znajdowanie i zamienianie danych...................................................b.. 119 Znajdowanie powtarzających się wartości .......................................... 120 Znajdowanie niedopasowanych rekordów .......................................... 122 Filtrowanie według formularzy...................................................b......... 124 Filtrowanie według wyboru ...................................................b............ 125 Filtrowanie z wyłączeniem wyboru...................................................b. 126 Sortowanie rezultatów kwerendy ...................................................b.... 127 Sortowanie rekordów w tabeli...................................................b.......... 128 Tworzenie zaawansowanego filtra lub sortowania............................... 129 Rozdział 8. Zarządzanie relacjami 131 Tworzenie relacji...................................................b........................... 132 Wymuszanie więzów integralności ...................................................b. 135 Dokonywanie zmian w relacjach...................................................b..... 136 Sprzęganie tabel w kwerendzie...................................................b......... 137 Rozdział 9. Zaawansowane możliwości tabel 139 Kopiowanie, przenoszenie i zmienianie nazw pól................................ 140 Ustawienie pól klucza podstawowego ................................................ 142 Użycie pól odnośnika...................................................b..................... 144 Użycie hiperłączy ...................................................b.......................... 148 Użycie OLE (osadzanie i łączenie obiektów) ...................................... 151 Rozdział 10. Użycie zaawansowanych kwerend 155 Aktualizacja rekordów ...................................................b................... 156 Znajdowanie największych i najmniejszych wartości .......................... 157 Kopiowanie danych do tabeli ...................................................b......... 158 5 S p i s t r e ś c i Spis treści Usuwanie rekordów za pomocą kwerendy.......................................... 159 Zamiana rezultatów kwerendy w tabelę.............................................. 160 Rozdział 11. Praca z tabelami i wykresami przestawnymi 161 Widok tabeli przestawnej ...................................................b............... 162 Widok wykresu przestawnego ...................................................b........ 164 Tworzenie tabel przestawnych...................................................b......... 166 Udoskonalanie tabel przestawnych...................................................b.. 170 Przestawianie tabeli przestawnej...................................................b..... 172 Tworzenie wykresu przestawnego...................................................b... 174 Filtrowanie tabel i wykresów przestawnych........................................ 177 Rozdział 12. Importowanie i eksportowanie danych 179 Importowanie danych do Accessa...................................................b... 180 Łączenie z zewnętrznymi źródłami danych......................................... 182 Importowanie danych z Excela ...................................................b....... 184 Korespondencja seryjna ...................................................b................. 187 Eksportowanie danych z Accessa do innych baz danych ....................... 191 Kopiowanie danych do innych programów ......................................... 195 Kopiowanie danych do innej bazy danych Accessa............................. 197 Kopiowanie tabeli w obrębie bazy danych.......................................... 199 Rozdział 13. Publikowanie w sieci 201 i c ś e r t s i p S Jak publikować?...................................................b............................ 202 Publikowanie statycznych stron WWW.............................................. 204 Publikowanie dynamicznych stron WWW.......................................... 205 Publikowanie stron dostępu do danych............................................... 207 Przeglądanie i modyfikowanie danych ............................................... 211 Zmiana poziomów grupowania na stronie........................................... 213 Dodawanie tabeli przestawnej do strony............................................. 215 Przeglądanie stron w przeglądarce internetowej .................................. 217 Eksportowanie danych do formatu XML ............................................ 219 Rozdział 14. Ulepszanie bazy danych 221 Dostosowywanie panelu przełączania................................................. 222 Dostosowywanie pasków narzędzi i menu .......................................... 225 Tworzenie i dostosowywanie menu...................................................b. 229 Pisanie makr...................................................b.................................. 232 6 Spis treści Dostosowywanie obiektów przy użyciu makr Accessa ........................ 235 Tworzenie własnych okien dialogowych ............................................ 237 Ustawianie haseł...................................................b............................ 238 Rozdział 15. Zaawansowane opcje 241 Przyspieszenie działania bazy danych ................................................ 242 Kontrola uprawnień ogólnodostępnych baz danych ............................. 244 Rozbudowa baz danych do Projektów ................................................ 250 Dodatek A Ustawianie opcji 253 Opcje Widok...................................................b................................. 254 Opcje Ogólne ...................................................b................................ 255 Opcje Edytowanie/Znajdowanie ...................................................b..... 256 Opcje Klawiatura...................................................b........................... 257 Opcje Arkusz danych...................................................b..................... 258 Opcje Formularze/Raporty ...................................................b............. 259 Opcje Strony ...................................................b................................. 260 Opcje Zaawansowane ...................................................b.................... 261 Opcje Międzynarodowe ...................................................b................. 262 Opcje Pisownia...................................................b.............................. 263 Opcje Tabele/Kwerendy...................................................b................. 264 S p i s t r e ś c i Dodatek B Właściwości typów pól Skorowidz 265 267 7 Praca z kwerendami 5 Praca z kwerendami Rozdział 5. Praca z kwerendami Kwerendy są narzędziami zbudowanymi z pól tabel lub innych kwerend. Służą one do zadawania pytań dotyczących zawartości bazy danych. Możesz ich używać w celu odnalezienia rekordu w pojedynczej tabeli lub po to, by połączyć zawartość kilku powiązanych ze sobą tabel w jeden czytelny obiekt. Za pomocą kwerend możesz nie tylko przeprowadzać proste wyszukiwanie rekordów, ale również dokonywać operacji matematycznych — sumować, obliczać średnie czy nawet odchylenie standardowe. Operacje te mogą dawać bardziej znaczące i przejrzyste rezultaty. Wyniki kwerendy nazywane są dynasetami (skrót od ang. dynamic set), czyli dynamicznymi zestawami rekordów. Zbiór jest dynamiczny, gdyż zmienia się wraz ze zmianami kwerendy — jak w przypadku pobierania danych z różnych pól czy wykonywania różnych operacji na rezultatach. Zmiany te, choć znaczne, nie wpływają na dane w źródłowych tabelach czy kwerendach. P r a c a z k w e r e n d a m i 77 Rozdział 5. Spojrzenie na kwerendy Projektowanie kwerendy wymaga określenia, których tabel lub kwerend chcesz użyć jako źródła danych, wybrania z nich pól zawierających żądane informacje, a następnie ustalenia kryteriów pozwalających Accessowi na ich odnalezienie. Wspomnianych tu wyborów możesz dokonać w siatce projektu kwerendy (rysunek 5.1). 1. Pasek Menu Znajdujący się u góry okna Accessa pasek Menu oddaje do Twojej dyspozycji wszystkie polecenia programu. 2. Pasek narzędzi Projekt kwerendy Na pasku Projekt kwerendy znajdują się przyciski odnoszące się do podstawowych poleceń, których będziesz używał podczas pracy z kwerendą. 3. Obszar tabeli Obszar ten pokazuje Ci tabele, które wybrałeś do pracy z kwerendą. 4. Siatka projektu kwerendy Siatka projektu jest narzędziem służącym do tworzenia kwerendy. Wprowadzasz w niej nazwę pola, tabelę, w której ono się znajduje, określasz sposób, w jaki zawartość pola ma być sortowana, to, czy pole ma być wyświetlane w rezultacie kwerendy, oraz decydujesz, jakiego kryterium użyć, aby wybrać rekordy bazujące na zawartości pola. Dokładna konfiguracja siatki projektu zależy od rodzaju tworzonej kwerendy. Rysunek 5.1 przedstawia siatkę projektu kwerendy wybierającej. 5. Przycisk Minimalizuj Jego naciśnięcie powoduje zminimalizowanie kwerendy na pasek w głównym oknie bazy danych. Samo okno Accessa nie zmienia rozmiarów. 6. Przycisk Przywróć Przycisk ten umożliwia rozszerzenie kwerendy do rozmiaru okna Accessa lub też przywraca jej ostatni, nie rozszerzony rozmiar. 7. Przycisk Zamknij Naciśnięcie go powoduje zamknięcie kwerendy, z którą właśnie pracowałeś, bez zamykania programu Access. y d n e r e w k a n e i n e z r j o p S Rysunek 5.1. Kwerenda otwarta w widoku Projekt 78 Rysunek 5.2. Aby utworzyć nową kwerendę, kliknij znajdujący się na pasku narzędzi przycisk Nowy Rysunek 5.3. W oknie Nowa kwerenda zaznacz żądaną opcję Rysunek 5.4. Użyj rozwijanej listy Tabele/kwerendy, aby ustalić bazę dla nowej kwerendy Praca z kwerendami Tworzenie nowych kwerend za pomocą kreatora Kwerendy można tworzyć szybko i łatwo, używając do tego celu wbudowanych kreatorów Accessa. Najbardziej podstawową jest kwerenda wybierająca, która pobiera rekordy z tabel. Używając kreatorów, możesz tworzyć dwa różne rodzaje kwerend: szczegółowe, które w wyniku kwerendy pokazują wszystkie pola, oraz podsumowujące, które podsumowują wartości co najmniej jednego pola, obliczając ich sumę, średnią, wartość minimalną lub maksymalną. Kwerendy podsumowujące działają tylko w przypadku danych liczbowych. Aby utworzyć kwerendę za pomocą kreatora: 1. Ze znajdującej się w głównym oknie bazy danych listy Obiekty wybierz Kwerendy i kliknij przycisk Nowy (rysunek 5.2). W oknie dialogowym Nowa kwerenda wybierz żądany typ kwerendy. 2. Kliknij Kreator prostych kwerend, a następnie przycisk OK (rysunek 5.3). W lewej części okna dialogowego pojawi się krótki opis danego typu kwerendy. 3. Z rozwijanej listy Tabele/Kwerendy wybierz tabelę lub istniejącą już kwerendę, z której będziesz dodawał pola, klikając po prostu jej nazwę (rysunek 5.4). 4. Dodawaj pola do kwerendy za pomocą przycisku (dodaj pole) lub (dodaj wszystkie pola). Aby usunąć pola, kliknij przycisk (usuń pole) lub (usuń wszystkie pola). Gdy skończyłeś, kliknij przycisk Dalej (rysunek 5.5). T w o r z e n i e n o w y c h k w e r e n d Rysunek 5.5. Dodawaj i usuwaj pola za pomocą znanego Ci już interfejsu Kreatora kwerend 79 Rozdział 5. 5. Wybierz, czy chcesz utworzyć kwerendę Szczegółową czy Podsumowującą (rysunek 5.6). 6. Access poprosi o zaznaczenie, które pola i w jaki sposób chcesz podsumować (rysunek 5.7). Kliknij przycisk OK, aby powrócić do poprzedniego okna kreatora. Okno z wyborem kwerendy szczegółowej i podsumowującej pojawia się tylko wtedy, gdy jedno z wybranych pól zawiera dane liczbowe. 7. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do ostatniego okna kreatora (rysunek 5.8). 8. W przewidzianym do tego miejscu wpisz nazwę kwerendy i kliknij przycisk Zakończ. Wskazówka Access może wykonywać więcej niż jedną operację podsumowującą. Może na przykład w tej samej kwerendzie znaleźć najmniejszą i największą cenę książki. Jednakże obliczenia będą w takim przypadku dokonywane w dwóch osobnych polach. d n e r e w k h c y w o n e i n e z r o w T 80 Rysunek 5.6. Możesz nakazać Accessowi, by wyświetlał w kwerendzie wszystkie wartości albo podsumował zawartość co najmniej jednego pola Rysunek 5.7. Wybierz, które pola i w jaki sposób Access ma podsumować Rysunek 5.8. Wpisz nazwę kwerendy i kliknij Zakończ Praca z kwerendami Typy kwerend Access oddaje do Twojej dyspozycji dużo więcej niż tylko proste kwerendy wybierające. Utworzenie innych typów kwerend nie będzie wcale trudne. Oto krótki przegląd dostępnych typów kwerend: Kwerendy wybierające — jest to podstawowy rodzaj kwerend. Odnajdują one i wyświetlają żądane dane. Kwerendy parametryczne — zbliżone do kwerend wybierających, jednak podczas wyszukiwania danych żądają podania kryteriów (lub parametrów). Kwerendy krzyżowe — efekt ich działania przypomina arkusz kalkulacyjny oparty na danych z co najmniej trzech pól. Standardowa kwerenda odnosi serię pól (jak Tytuł, Wydawca i Numer ISBN) do pojedynczego elementu (np. do Książki). Kwerenda krzyżowa odnosi pojedyncze pole (jak Sprzedaż) do dwóch elementów (na przykład do Wydawcy i Książki). Kwerendy usuwające — odnajdują i usuwają rekordy. Zanim ich użyjesz, upewnij się, że tego właśnie chcesz! Kwerendy aktualizujące — odnajdują rekordy i zmieniają co najmniej jedną z ich wartości. Przykładem takiego działania może być aktualizacja rosnących cen produktów od jednego z dostawców. Kwerendy dołączające — pobierają rekordy z jednej lub kilku tabel i dołąTczają je na końcu innej tabeli, dzięki czemu nie musimy ich wpisywać. Kwerendy tworzące tabele — zaznaczają grupę rekordów i zamiast dynasetu tworzą z nich tabelę. Kwerenda wyszukująca duplikaty — odnajduje w tabeli rekordy posiadające te same wartości w co najmniej jednym polu. Kwerenda wyszukująca niedopasowane dane — odnajduje w jednej tabeli rekordy, które nie odpowiadają żadnemu rekordowi z drugiej tabeli. Przykładem może być rekord klienta, który nic nie zamówił. T w o r z e n i e n o w y c h k w e r e n d 81 Rysunek 5.9. Przyjrzyj się kwerendzie, otwierając ją w widoku Projekt Rysunek 5.10. Po otwarciu kwerendy w widoku Projekt możesz ją analizować i modyfikować Rozdział 5. Przeglądanie kwerend w widoku Projekt Praca z kwerendami jest dość łatwa, jednakże upłynie trochę czasu, zanim zaczną one działać dokładnie tak, jak to zaplanowałeś. Poza tym, dokonanie zmiany w tabeli, na której działa kwerenda (np. usunięcie pola lub przeniesienie go do innej tabeli), pociąga za sobą konieczność zmodyfikowania tej kwerendy tak, aby uwzględniała owe zmiany. Aby przeglądać kwerendę w widoku Projekt: 1. Wyświetl kwerendy w bazie danych za pomocą znajdującego się w lewej części głównego okna bazy przycisku Kwerendy. 2. Kliknij ikonę przedstawiającą żądaną kwerendę, a następnie przycisk Projektuj (rysunek 5.9). 3. Rodzaj wyświetlanej ikony zależy od typu wybranej kwerendy. 4. Żądana kwerenda pojawi się w siatce projektowej wraz z tabelami, z których będzie pobierać dane (rysunek 5.10). Wskazówki Jeśli chcesz modyfikować kwerendę podczas przeglądania jej rezultatów w widoku arkusza danych, możesz przejść do widoku Projekt, wybierając opcję Widok/Widok Projekt. Pamiętaj o poleceniu Zapisz — Access nie zapisuje zmian automatycznie. d n e r e w k e i n a d ą l g e z r P 82 Rysunek 5.11. Wystarczy tylko kliknąć przycisk Pokaż tabele... Rysunek 5.12. ...a otwarte zostanie okno Pokazywanie tabeli, z którego możesz dodawać pola do kwerendy Praca z kwerendami Wybór tabel do kwerendy W widoku Projekt możesz wybrać tabele, z których będziesz później przenosił pola do kwerendy. Nawet jeśli nie jesteś pewien, czy pole z jakiejś tabeli będzie Ci potrzebne, wyświetl ją; później będziesz mógł ją ukryć. Załóżmy na przykład, że chcesz skonstruować kwerendę, która będzie wynajdywać wszystkie książki danego autora i wydaje Ci się, że będziesz chciał wyświetlić jego namiary. Dodaj do kwerendy tabele #WVQT i -UKæľMK; jeśli zmienisz zdanie, tabelę z danymi o autorze będziesz mógł ukryć. Aby wybrać tabelę do kwerendy: 1. Otwórz kwerendę w widoku Projekt, czy to klikając jej ikonę i przycisk Projektuj, czy też tworząc nową kwerendę. 2. Kliknij znajdujący się na pasku narzędzi Projekt kwerendy przycisk Pokaż tabelę (rysunek 5.11). W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli zostanie wyświetlona lista tabel dostępnych w bazie danych. 3. Kliknij nazwę tabeli, którą chcesz udostępnić dla potrzeb kwerendy, a następnie kliknij przycisk Dodaj (rysunek 5.12). 4. Gdy zakończysz dodawanie tabel, kliknij przycisk Zamknij. Wskazówka Aby usunąć tabelę z okna projektu kwerendy, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek z jej nazwą, a następnie z rozwijanego menu wybierz opcję Usuń tabelę. W y b ó r t a b e l d o k w e r e n d y 83 Rozdział 5. Wybór pól do kwerendy Dodawanie tabel do siatki kwerendy na niewiele się zdaje, dopóki nie używasz zawartych w nich pól. Gdy już wybrałeś tabele, Access pozwala Ci na wybranie żądanych pól. Powinieneś dodać wszystkie pola, które mają być pokazane w wyniku kwerendy lub takie, które pomogą Ci odnaleźć żądane rekordy. Na przykład: jeśli chcesz odnaleźć każdą książkę danego autora, dodaj nazwisko autora książki i jej tytuł. Dobrze byłoby też dodać wydawcę i rok wydania. Aby wybrać pola do kwerendy: 1. Otwórz (lub utwórz) kwerendę w widoku Projekt, wybierz tabele, z których chcesz pobierać pola, a następnie kliknij pasek z nazwą tabeli zawierającej pierwsze z pól, które chcesz dodać (rysunek 5.13). 2. Zaznacz żądane pole i przeciągnij je do pierwszej pustej komórki Pole w znajdującej się u dołu okna siatce projektu kwerendy (rysunek 5.14). To wszystko! Wskazówki Jeśli chcesz dodać do kwerendy wszystkie pola z danej tabeli, przeciągnij znaczek gwiazdki ( ) z listy pól do siatki. Możesz również dodawać pola, klikając wolną komórkę Pole i wybierając z rozwijanego menu nazwę pola, które chcesz dodać (rysunek 5.15). y d n e r e w k o d l ó p r ó b y W Rysunek 5.13. Kliknięcie nazwy tabeli powoduje jej aktywację Rysunek 5.14. Dodawaj pola do tabeli, przeciągając je z okna Pokazywanie tabel do siatki Rysunek 5.15. Z rozwijanej listy wybierz pole, którego chcesz użyć 84 Rysunek 5.16. Używając kryteriów możesz kazać Accessowi wybrać określone rekordy Praca z kwerendami Określanie kryteriów kwerendy Już prawie skończyłeś: wybrałeś właściwe tabele oraz pola zawierające dane, do których chcesz się dostać. Teraz wystarczy tylko wskazać Accessowi, które rekordy należy pobrać z tabel. Służą do tego kryteria. Jeśli pracujesz z danymi liczbowymi, wpisz po prostu wartość, która ma być użyta jako bazowa. Na przykład, jeśli tabela zawiera dane biblioteczne, możesz w kryterium pola 4QM9[FCPKC wpisać =, aby znaleźć wszystkie książki wydane w tym roku. W kryterium możesz również używać innych znaków: (większe niż), (mniejsze niż) czy (nierówne). Skorzystaj ze znajdujących się na klawiaturze klawiszy większe niż i mniejsze niż. Porównywanie ciągów znaków jest równie proste, jednakże musisz podać tekst, jakiego szukasz. Jeśli chcesz znaleźć wszystkie książki wydane przez Wydawnictwo Helion, wpisz w polu Kryteria =*GNKQP. Znaki , , i mają zastosowanie również w tym przypadku. Na przykład, po wpisaniu *GNKQP otrzymałbyś książki wszystkich wydawnictw, których nazwy w porządku alfabetycznym znajdują się po wyrazie Helion. Porównywanie dat odbywa się w podobny sposób, jednakże musisz podać w komórce Kryteria wartość w formacie M/R/D, otaczając datę znakami krzyżyka: dzień 2 sierpnia 1968 byłby zapisany jako . W tabelach 5.1 do 5.5 znajdziesz listę dostępnych w Accessie operatorów. Aby określić kryteria kwerendy: 1. Otwórz w widoku Projekt kwerendę, dla której chcesz ustalić kryteria, po czym kliknij komórkę na przecięciu rzędu Kryteria i kolumny przedstawiającej pole, któremu te kryteria chcesz przydzielić. 2. Wpisz żądane kryteria (rysunek 5.16). 85 O k r e ś l a n i e k r y t e r i ó w k w e r e n d y Rozdział 5. Tabela 5.1. Operatory matematyczne w Accessie Operator Opis Przykład Notatki  @ /QF Mnożenie Dodawanie Odejmowanie Dzielenie Dzielenie liczb całkowitych Potęgowanie Reszta z dzielenia 4*3=12 4+3=7 4-3=1 4/3=1,3333... 4/3=1 4^3=64 7/3=1 Tabela 5.2. Operatory relacyjne w Accessie Wynik jest zaokrąglany w dół 7 / 3 = 2 z resztą 1, więc 7 /QF 3 = 1 Operator Opis Jest równe Nie jest równe Mniejsze niż Większe niż Przykład Strony=100 Strony 101 Strony 200 Strony 50 Mniejsze lub równe Strony =1000 Większe lub równe Strony =100 Tabela 5.3. Operatory ciągów znaków w Accessie Operator Opis Przykład .KMG Konkatenacja („Andrzej” „Urszula”) zwraca „Andrzej i Urszula” Podobne do Like „kom” zwraca „komuniz m”, „telekomunikacja” itd. Tabela 5.4. Operatory logiczne (boolowskie) w Accessie y d n e r e w k w ó i r e t y r k e i n a l ś e r k O   #PF 1T :QT 0QV Operator Opis Logiczne „i” Logiczne „lub” Przykład A And B A Or B „Lub” wykluczające A Xor B Notatki Zarówno A, jak I B są prawdziwe A lub B jest prawdziwe (w tym przypadku prawdziwe mogą być także zarówno A, jak i B) A lub B jest prawdziwe (jednak tym razem nie mogą być prawdziwe zarówno A, jak i B) Neguje dane wyrażenie Not (A Or B) Ani A, ani B nie jest prawdziwe Tabela 5.5. Inne operatory w Accessie Operator Opis Przykład $GVYGGPCPF +P NKUV +U0WNN Pomiędzy dwoma wartościami (włącznie) Książki.Wydawca Between „ABC” and „PWN” Wartości występują na numerowanej liście In („Helion”, „ABC”, „PWN”) Pole lub operacja zwraca puste pola(nie zero) Is Null (Książki.ISBN) 86 Rysunek 5.17. Kwerenda używająca w kryteriach takiego znaku zastępczego zwróci nazwy wszystkich wydawców, których nazwa rozpoczyna się od litery „K” Praca z kwerendami Użycie w kwerendach znaków zastępczych Znaki zastępcze są znakami, które zastępują w wyrażeniu co najmniej jeden inny znak. Na przykład, jeśli chcesz przeszukać tabelę #WVQT[ w poszukiwaniu nazwisk rozpoczynających się na literę „K”, wystarczy, że ustawisz kryterium na -∗. Znak gwiazdki informuje Accessa o tym, że powinien znaleźć wszystkie rekordy, w których wartość pola 0CYKUMQ zaczyna się od litery -, za którą występują jakiekolwiek inne znaki. Do najczęściej używanych znaków zastępczych należą: znak gwiazdki (∗), który odpowiada dowolnej ilości znaków (-Q∗ np. oznacza Kowalskiego i Kowala, ale nie Kamińskiego); pytajnik (!), odpowiadający pojedynczemu znakowi (-Q!CēUMK zwraca Kolańskiego i Kotańskiego, ale nie Koczańskiego); oraz znak krzyżyka (), oznaczający dowolną cyfrę ( odnajduje 1998 i 1999, ale nie 1989). Aby w kwerendzie użyć znaku zastępczego: 1. Otwórz (lub utwórz) kwerendę, w której chcesz użyć znaków zastępczych. 2. Kliknij komórkę Kryteria, w której chcesz wprowadzić znak zastępczy, a następnie wpisz w niej wyrażenie (rysunek 5.17). Wskazówka Jeśli chcesz szukać w rekordach znaków, które Access rozpoznaje jako zastępcze, umieść je w nawiasie kwadratowym (=?). Na przykład, jeśli chcesz znaleźć rekordy zawierające znak gwiazdki, w komórce kryterium powinieneś wpisać = ?. U ż y c i e z n a k ó w z a s t ę p c z y c h 87 Rysunek 5.18. Kliknięcie przycisku Konstruuj umożliwi Ci skonstruowanie dowolnego kryterium Rozdział 5. Użycie Konstruktora wyrażeń Zapamiętanie nazw wszystkich tabel i pól może być trudne. Jeśli musisz również znać znaki, których możesz używać konstruując kryteria, to czynność ta staje się bardzo trudna. Access nie wymaga jednak od Ciebie pracy z pustą linią Kryteria w siatce kwerendy, oddając do Twojej dyspozycji wygodne, służące do tworzenia kryteriów i innych wyrażeń narzędzie, nazywane Konstruktorem wyrażeń. Narzędzie to daje Ci o wiele więcej możliwości niż siatka projektu kwerendy. Zawiera ono listę wszystkich tabel i pól w bazie danych oraz listę wszystkich możliwych operatorów. Najczęściej używane z nich umieszczone są w głównym interfejsie Konstruktora. W Accessie, przez wyrażenie rozumiemy serię nazw pól, operatorów i wartości użytych w celu odnalezienia lub policzenia określonych wartości. Kryterium =5CNGU5WDVQVCN? , jak również =5CNGU5WDVQVCN?∗ jest wyrażeniem. Aby użyć Konstruktora wyrażeń: 1. Otwórz w widoku Projekt kwerendę, w której chcesz określić kryteria. 2. Kliknij komórkę Kryteria, do której chcesz wprowadzić wyrażenie, po czym kliknij przycisk Konstruuj (rysunek 5.18). Uruchomiony zostanie Konstruktor wyrażeń. Zauważ, że najczęściej używane operatory możesz wprowadzić do wyrażenia, używając przycisków w głównym oknie Konstruktora. 3. Kliknij operator, którego chcesz użyć, a następnie wpisz wartość, z którą chcesz porównać wartości w tabeli. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK. ń e ż a r y w a r o t k u r t s n o K e i c y ż U 88 Rysunek 5.19. Konstruktor wyrażeń jest wszechstronnym i łatwym w obsłudze narzędziem Praca z kwerendami Postanowiliśmy poszukać w naszej bazie danych wszystkich książek wydanych w roku innym niż 1996. Kryterium powinno wyglądać tak: ; kliknęliśmy zatem przycisk i wpisaliśmy w oknie Konstruktora wyrażeń (rysunek 5.19). Wyrażenie pojawi się w komórce Kryteria. Wskazówka Aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych operatorów, kliknij znajdujący się w lewym dolnym rogu Konstruktora wyrażeń folder Operatory. Konstruktor wyrażeń zawiera foldery z tabelami, kwerendami, formularzami i raportami dostępnymi w bazie danych, a także z funkcjami, stałymi, operatorami i często spotykanymi wyrażeniami, które możesz dołączyć do kwerend. U ż y c i e K o n s t r u k t o r a w y r a ż e ń 89 Rysunek 5.20. Aby uruchomić Kreatora wyrażeń, kliknij znajdujący się na pasku narzędzi przycisk Konstruuj Rysunek 5.21. Utwórz pierwszą część kryterium... Rozdział 5. Tworzenie zaawansowanych kryteriów za pomocą Konstruktora wyrażeń Mimo iż Konstruktor wyrażeń jest łatwy w użyciu, pełne zrozumienie jego działania może zabrać trochę czasu. Teraz pokażemy Ci, jak budować bardziej skomplikowane kryteria. Po pierwsze, zdecyduj dokładnie, jakie rekordy kwerenda ma odnaleźć w danym polu. Gdy już określiłeś cel, możesz rozpocząć budowanie kwerendy. W tym przykładzie skonstruujemy kryteria, których zastosowanie pomoże nam znaleźć w naszej bibliotece każdą książkę, w której tytule pojawia się słowo „spis”, ale bez słów zaczynających się na „pow”, chyba, że występują ze słowem „międzynarodowy”. Innymi słowy, chcemy odnaleźć np. książkę Międzynarodowy spis powszechny, a nie Spis powiatów. Aby utworzyć zaawansowane kryterium za pomocą kreatora wyrażeń: 1. Utwórz kwerendę w widoku Projekt i kliknij komórkę Kryteria w kolumnie przedstawiającej pole, dla którego chcesz ustanowić kryterium. W naszym przykładzie polem tym będzie 6[VWđ. 2. Aby uruchomić Konstruktora wyrażeń, kliknij przycisk Konstruuj (rysunek 5.20). 3. Utwórz pierwszą część wyrażenia (rysunek 5.21). W tym przykładzie utworzyliśmy następujący fragment wyrażenia: .KMGURKU#PF0QV.KMGRQY To zdanie jest dość skomplikowane, więc podzielimy je na mniejsze części. Pierwsze wyrażenie — .KMGURKU — określa, że Access ma szukać tytułów zawierających słowo „spis”. Operator porównawczy .KMG informuje program, iż słowo to może pojawić się w którymkolwiek miejscu tytułu (nie tylko na jego początku). 90 w ó i r e t y r k h c y n a w o s n a w a a z e i n e z r o w T Rysunek 5.22. ...potem drugą... Praca z kwerendami Druga część tego wyrażenia, #PF0QV.KMG RQY, używając operatora #PF, dodaje drugi warunek, nakazujący Accessowi zignorować takie słowa jak „powszechny” czy „powiat”. Operator 0QV jest bardzo przydatny, jednak używając go, powinieneś upewnić się, czy negujesz odpowiednią część wyrażenia. Jeśli uruchomimy tylko tę część kwerendy, odnajdziemy każdy tytuł zawierający słowo „spis”, lecz nie zawierający takich słów jak „powszechny” czy „powiat”. Gdy pierwsza część wyrażenia już działa, możemy opracować drugą. 4. W Konstruktorze wyrażeń utwórz drugą część wyrażenia (rysunek 5.22). My wpisaliśmy .KMGURKU#PF.KMGRQY#PF.KMG OKúF[PCTQFQY[ . W tej części wyrażenia odnajdziemy tytuły zawierające słowa „powszechny” i „powiat” oraz „spis” i „międzynarodowy”. Ponieważ chcieliśmy, aby wszystkie te wyrazy wystąpiły jednocześnie, użyliśmy operatora #PF. Teraz, gdy mamy już obie części wyrażenia, musimy tylko połączyć je ze sobą tak, aby Access zwrócił tytuły spełniające wszystkie warunki jednocześnie. Wybór operatora może być skomplikowany, gdy chcemy przetłumaczyć coś z języka polskiego na język Accessa. Chcemy odnaleźć wszystkie tytuły, w których „spis” nie pojawia się z „powiat”, „powiatowy” i tym podobnymi oraz tytuły, w których słowa „spis”, „powszechny” i „międzynarodowy” występują jednocześnie. T w o r z e n i e z a a w a n s o w a n y c h k r y t e r i ó w 91 Rysunek 5.23. ...i połącz je właściwym operatorem (w tym przypadku Or) Rysunek 5.24. Aby zobaczyć rezultat kwerendy, kliknij przycisk Uruchom Rozdział 5. Pewne kłopoty w zrozumieniu tego może sprawiać fakt, iż czasami polskie „i” tłumaczymy jako logiczne Lub. Ponieważ chcemy, aby tytuły spełniały jedną z części naszego kryterium, łączymy je operatorem 1T (rysunek 5.23). Gdybyśmy użyli #PF, tytuł musiałby spełniać oba warunki jednocześnie, wskutek czego nie otrzymalibyśmy żadnych wartości. Dlaczego? Ponieważ w pierwszej części pytaliśmy o tytuły, w których słowa „spis” i „∗pow∗” nie występują razem, a w drugiej części o takie, w których występują. Po obu stronach „pow” umieściliśmy znaki gwiazdki, co spowoduje pominięcie takich słów, jak choćby „kupować”; efektu takiego nie dałoby się uzyskać przy użyciu samego „pow”. Ostateczna wersja kryterium powinna wyglądać następująco: .KMGURKU#PF0QV.KMG RQY å1T .KMGURKU#PF.KMG RQY Œ å#PF.KMGOKúF[PCTQFQY[ 5. Aby zamknąć narzędzie Konstruktora wyrażeń, kliknij przycisk OK. 6. Aby zobaczyć rezultat kwerendy, kliknij przycisk Uruchom (rysunek 5.24). W naszym przykładzie, w rezultacie kwerendy otrzymaliśmy 11 z 35 tytułów z tabeli -UKæľMK. Wskazówka Budując kryteria, dziel je na części, testując każdą z nich osobno. Gdy utworzyłeś już kryterium, które odnajduje żądane rekordy, możesz dokonywać w nim modyfikacji. w ó i r e t y r k h c y n a w o s n a w a a z e i n e z r o w T 92 Praca z kwerendami Wprowadzenie do SQL SQL, czyli Structured Query Language, jest ustandaryzowaną metodą tworzenia baz danych i zapisywania pobierających z nich dane kwerend. Z SQL zetkniesz się podczas pracy z Acccess Projects. Program ten pozwala tworzyć zbliżone wyglądem do Accessa interfejsy dla baz danych na serwerze SQL (patrz rozdział 15.). Przykładem niech będzie następująca kwerenda: 5 . 6 +56+0 64196[VWđ[6[VWđ-UKæľMK6[VWđ å-UKæľMK74.(41/6[VWđ[+00 4,1+0 å -UKæľMK+00 4,1+06[VWđ[-UKæľGM10 å-UKæľMK+ -UKæľMK6[VWđ[-UKæľGM+ -UKæľMK å106[VWđ[+ 6[VWđW6[VWđ[-UKæľGM+ 6[VWđW Pierwszym elementem wyrażenia jest polecenie 5 . 6, które mówi Accessowi, które pola z tabel chcesz pobrać. W naszym przykładzie chodzi o wartości z pola 6[VWđ w tabeli 6[VWđ[, a także 6[VWđ i 74. w tabeli -UKæľMK. Polecenie +56+0 6419 wstawia znak podziału akapitu po każdym zestawie wartości zwracanych przez kwerendę. Drugi element określa, które rekordy mają być przeszukiwane. Poprzez polecenie (41/ Access łączy te rekordy z tabel -UKæľMK i 6[VWđ[-UKæľGM, które posiadają tę samą wartość w polu + -UKæMK. -UKæľMK+00 4,1+06[VWđ[-UKæľGM10 å-UKæľMK+ -UKæľMK6[VWđ[-UKæľGM+ -UKæľMK Po otrzymaniu tych rekordów Access łączy je z tymi rekordami z tabeli 6[VWđ[, które posiadają tę samą wartość w polu + 6[VWđW. 106[VWđ[+ 6[VWđW6[VWđ[-UKæľGM+ 6[VWđW Średnik na końcu procedury oznacza, że nie będzie już więcej poleceń. W p r o w a d z e n i e d o S Q L 93 Rysunek 5.25. Wybierz widok SQL, aby zobaczyć kwerendę w wersji SQL Rysunek 5.26. Będąc w widoku SQL, możesz kopiować i modyfikować procedury SQL dotyczące danej kwerendy Rozdział 5. Użycie kwerend i SQL SQL jest elastycznym i potężnym językiem, pozwalającym na dokładne określenie, które rekordy i pola mają być użyte w kwerendzie. Tak naprawdę, używasz SQL za każdym razem, gdy tworzysz kwerendę. Access automatycznie tłumaczy ją na język SQL. Aby zobaczyć źródło SQL kwerendy, wystarczy ją otworzyć i wybrać opcję Widok/Widok SQL. Widok ten pokazuje, jakie czynności wykonuje Access podczas tworzenia i uruchamiania kwerendy. Ponieważ SQL jest często używany w bazach danych, przeglądanie kwerend Accessa pomoże Ci zrozumieć kwerendy SQL tworzone w innych bazach danych. L Q S i d n e r e w k e i c y ż U Aby uruchomić kwerendę przy użyciu SQL: 1. W widoku Projekt utwórz (bądź otwórz istniejącą) kwerendę. 2. Wybierz opcję Widok/Widok SQL (rysunek 5.25). 3. Skopiuj znajdujący się w oknie tekst (rysunek 5.26), kliknij miejsce, w którym chcesz go wstawić (na przykład moduł języka Visual Basic lub okno Właściwości) i naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+V. Wskazówka Możesz edytować kod SQL kwerendy, otwierając ją w widoku SQL i zmieniając źródło bezpośrednio w nim. Tę opcję polecamy jednak tylko zaawansowanym użytkownikom! 94 Praca z kwerendami Budowanie kwerend krzyżowych Kwerendy krzyżowe, podobnie jak arkusze kalkulacyjne, podsumowują dane na podstawie trzech wartości: wartości w wierszu, w kolumnie, oraz danej znajdującej się na przecięciu wiersza i kolumny. Na przykład, jeśli chcesz przeszukać książki w bibliotece, aby dowiedzieć się, ile dany autor napisał stron dla danego wydawnictwa, możesz użyć kwerendy krzyżowej. Aby zbudować kwerendę krzyżową: 1. Utwórz w widoku Projekt nową kwerendę wybierającą. W naszym przykładzie, do projektu kwerendy dodaliśmy tabele #WVQT[, #WVQT[-UKæľGM i -UKæľMK. Z tabeli #WVQT[ wybraliśmy pole 0CYKUMQ, natomiast z tabeli -UKæľMK pola 9[FCYEC i .KEDCUVTQP (rysunek 5.27). 2. Wybierz opcję Kwerenda/Kwerenda krzyżowa (rysunek 5.28). W siatce projektu pojawi się wiersz Krzyżowe. 3. Kliknij komórkę Krzyżowe dla pola, którego chcesz użyć jako nagłówek wiersza. Kliknij rozwijane menu i wybierz Nagłówek wiersza (rysunek 5.29). 4. Zrób to samo dla pola zawierającego nagłówek kolumny, tym razem wybierając z listy Nagłówek kolumny. My użyliśmy pola 9[FCYEC (rysunek 5.30). B u d o w a n i e k w e r e n d k r z y ż o w y c h 95 Rysunek 5.27. Wybierz pola z różnych tabel Rysunek 5.28. Wybór z menu Kwerendy krzyżowej Rysunek 5.29. Wybierz nagłówek rzędu... Rysunek 5.30. ..., nagłówek kolumny... Rozdział 5. 5. Kliknij komórkę Krzyżowe pola zawierającego dane dla kwerendy i wybierz z listy Wartość (rysunek 5.31). 6. To jeszcze nie wszystko. W polu, z którego będziesz pobierał dane, kliknij komórkę Podsumowanie, a następnie kliknij przycisk rozwijanej listy i wybierz Suma (rysunek 5.32). Opcje w menu Podsumowanie przedstawiają różne typy podsumowań, jakich Access może dokonywać na danych z kolumny Wartość. 7. Kwerenda krzyżowa dla każdego autora policzy ilość stron, jakie napisał on dla każdego wydawnictwa. Kliknij przycisk Uruchom, aby ją uruchomić (rysunek 5.33). Wskazówki Jeśli Kwerenda krzyżowa nie wyświetla danych, tabele z okna projektu mogą nie być ze sobą połączone. Aby powiązać je ze sobą, będziesz zmuszony utworzyć specjalną tabelę. Szczegóły dotyczące tworzenia relacji znajdziesz w rozdziale 8. Istnieje Kreator Kwerend krzyżowych, jednakże działa on tylko w obrębie jednej tabeli lub kwerendy. Jeśli tylko chcesz, oczywiście możesz go użyć, ale oprócz sytuacji, gdy wszystkie dane znajdują się w jednym miejscu, łatwiej będzie zbudować kwerendę wybierającą i zmienić ją w krzyżową w widoku Projekt. h c y w o ż y z r k d n e r e w k e i n a w o d u B Rysunek 5.31. ..., źródło wartości... Rysunek 5.32. ... i sposób, w jaki dane mają być podsumowane Rysunek 5.33. Kliknij przycisk Uruchom, a kwerenda zacznie działać 96 Rysunek 5.34. Wpisz operację, jaką chcesz wykonywać w następnej, pustej komórce Pole Rysunek 5.35. Zbuduj nowe wyrażenie, używając Kreatora wyrażeń Rysunek 5.36. Kwerenda jest gotowa do działania Praca z kwerendami Obliczenia w kwerendach Kwerend tworzących tabele możesz używać nie tylko do pobierania danych z tabel, ale także do wykonywania na nich operacji matematycznych: sumowania, liczenia średnich czy odchyleń standardowych — oraz do wyświetlania ich wyników. W naszym przykładzie wykonamy operację, która pomoże nam oszacować długość wersji roboczej naszych książek. Aby wykonywać operacje matematyczne w kwerendach: 1. Utwórz kwerendę w widoku Projekt i dodaj tabele oraz pola, których chcesz użyć. W naszym przykładzie dodaliśmy tabele #WVQT[, #WVQT[-UKæľGM oraz -UKæľMK. Wybraliśmy z nich następujące pola: z tabeli #WVQT[ — pole 0CYKUMQ, zaś z tabeli -UKæľMK pola 9[FCYEC i .KEDC5VTQP. 2. Kliknij pierwszą pustą komórkę Pole i wpisz w niej wyrażenie, za pomocą którego chcesz obliczać wartości w tym polu (rysunek 5.34). My wprowadziliśmy proste wyrażenie, które oblicza w przybliżeniu długość wersji roboczej książki. Twoje wyrażenie może być dużo bardziej skomplikowane. Jeśli chcesz użyć Konstruktora wyrażeń, kliknij przycisk Konstruuj (rysunek 5.35). 3. Kliknij przycisk Uruchom, aby kwerenda zaczęła działać (rysunek 5.36). Wskazówka Polu, w którym wyświetlane są obliczenia, możesz nadać nazwę. Wystarczy, że na początku formuły wpiszesz œ0CYC2QNCŒ. Możesz na przykład wpisać œ đWIQħè9GTULK4QDQEGLŒ. Pamiętaj, aby po dwukropku umieścić spację. Dzięki temu Access będzie mógł odróżnić pole, któremu właśnie nadałeś nazwę, od nazwy istniejącego już pola. 97 O b l i c z e n i a w k w e r e n d a c h Rysunek 5.37. Proste, lecz jakże ważne pole wyboru Rozdział 5. Określanie pól, które mają być wyświetlane w rezultatach kwerend Udało Ci się już pewnie zbudować poważną kwerendę, prezentującą dane dokładnie w taki sposób, jak sobie tego życzyłeś. Jednakże tworząc ją, użyłeś wielu pól, których nie chciałbyś wyświetlać w jej rezultatach. Na przykład, jeśli użyłeś jakiegoś pola do przeprowadzenia operacji matematycznej, ale nie chcesz, aby było ono wyświetlane, możesz je ukryć. Aby uściślić, które pola mają być wyświetlane: 1. Kliknij pole wyboru Pokaż znajdujące się poniżej pola, które chcesz wyświetlić lub ukryć. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, dane pole zostanie wyświetlone; w przeciwnym zaś przypadku — nie (rysunek 5.37). Wskazówka Podczas zamykania kwerendy, w której znajdują się ukryte pola, Access automatycznie przenosi je do prawej części siatki projektu. l ó p h c y n a l t e i w ś y w e i n a l ś e r k O 98 Rysunek 5.38. Usuń kolumnę Data wysyłki Rysunek 5.39. Zmień nazwę kolumny Rysunek 5.40. Utwórz nową kolumnę z formułą Praca z kwerendami Przetwarzanie kwerend W bazie danych Northwind otwórz kwerendę Sprzedaż wg produktów w 1997 roku, a następnie: 1. Usuń kolumnę CVC9[U[đMK (rysunek 5.38), klikając ją myszą od góry, a następnie naciskając klawisz Delete. 2. W kolumnie 5RTGFCľ2TQFWMVÎY5WOC zmień nazwę 5RTGFCľ2TQFWMVÎY na 2QFUWOQYCPKG (rysunek 5.39). 3. W kolumnie -YCTVCđ9[U[đMK zmień nazwę -YCTVCđ9[U[đMK na CVC COÎYKGPKC. 4. Utwórz nową kolumnę; w polu Pole wpisz: 4QM(QTOCV = CVC9[U[đMK?TTTT , a w polu Kryteria wpisz +U0QV0WNN (rysunek 5.40). P r z e t w a r z a n i e k w e r e n d 99 Rozdział 5. 5. Przesuń nowo utworzone pole przed pole CVC COÎYKGPKC (pamiętaj, że zmieniliśmy nazwę kolumny -YCTVCđ9[U[đMK). 6. Z tabeli COÎYKGPKC dodaj +FRTCEQYPKMC, 7. Z tabeli COÎYKGPKC dodaj -TCL1FDKQTE[. 8. Kliknij przycisk Pokaż tabelę i dodaj tabelę 2TCEQYPKE[ (rysunek 5.41). Z tej tabeli dodaj do naszej kwerendy pole 0CYKUMQ. 9. Ostatecznie kwerenda powinna wyglądać tak jak na rysunku 5.42. 10. Wybierz z menu opcję Plik/Zapisz jako (rysunek 5.43). 11. Zapisz kwerendę pod nazwą #PCNKCCOÎYKGē (rysunek 5.44). d n e r e w k e i n a z r a w t e z r P 100 Rysunek 5.41. Dodaj tabelę Pracownicy Rysunek 5.42. Ostateczna postać kwerendy Rysunek 5.43. Zapisz kwerendę Rysunek 5.44. Nadaj kwerendzie nazwę Analiza zamówień
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Access 2002/XP PL
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: