Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00165 007047 21292863 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Access 2003 PL - książka
Po prostu Access 2003 PL - książka
Autor: Liczba stron: 260
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-407-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Microsoft Access 2003 -- składnik pakietu Microsoft Office 2003 -- to niezwykle popularny program służący do tworzenia i obsługi baz danych. Możesz go używać do przechowywania, porządkowania i analizowania informacji o ludziach, miejscach i zdarzeniach dotyczących Twojego życia. Jest on wykorzystywany przez ludzi biznesu, naukowców, handlowców i tych wszystkich, którzy w swojej pracy potrzebują dostępu do dużych zbiorów danych. Access ułatwia ich wprowadzanie, wyszukiwanie potrzebnych informacji; potrafi też przedstawić wybrany zestaw informacji w formie atrakcyjnych raportów wzbogaconych o różnego rodzaju wykresy.

Dla osoby pragnącej w krótkim czasie opanować obsługę popularnego Accessa nie ma lepszej książki niż 'Po prostu Access 2003 PL'. Access różni się od innych systemów bazodanowych wizualnym projektowaniem tabel, kwerend i raportów. Książkę z serii 'Po prostu' wyróżniają podobne cechy: przystępność oraz wizualny, opierający się na licznych ilustracjach i zrzutach ekranowych sposób przedstawiania materiału.

Książka omawia:

Książka przeznaczona jest dla osób swobodnie posługujących się systemem Windows, ale nie mających do tej pory styczności z tematyką baz danych. 'Po prostu Access 2003 PL' to ograniczona do niezbędnego minimum dawka teorii i mnóstwo praktycznych wskazówek, dzięki którym wykonasz swoją pracę szybko i bez kłopotów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA Po prostu Access 2003 PL Autor: Steve Schwartz T³umaczenie: Pawe³ Koronkiewicz ISBN: 83-7361-407-9 Tytu³ orygina³u: Access 2003 Visual QuickStart Guide Format: B5, stron: 260 Microsoft Access 2003 — sk³adnik pakietu Microsoft Office 2003 — to niezwykle popularny program s³u¿¹cy do tworzenia i obs³ugi baz danych. Mo¿esz go u¿ywaæ do przechowywania, porz¹dkowania i analizowania informacji o ludziach, miejscach i zdarzeniach dotycz¹cych Twojego ¿ycia. Jest on wykorzystywany przez ludzi biznesu, naukowców, handlowców i tych wszystkich, którzy w swojej pracy potrzebuj¹ dostêpu do du¿ych zbiorów danych. Access u³atwia ich wprowadzanie, wyszukiwanie potrzebnych informacji; potrafi te¿ przedstawiæ wybrany zestaw informacji w formie atrakcyjnych raportów wzbogaconych o ró¿nego rodzaju wykresy. Dla osoby pragn¹cej w krótkim czasie opanowaæ obs³ugê popularnego Accessa nie ma lepszej ksi¹¿ki ni¿ „Po prostu Access 2003 PL”. Access ró¿ni siê od innych systemów bazodanowych wizualnym projektowaniem tabel, kwerend i raportów. Ksi¹¿kê z serii „Po prostu” wyró¿niaj¹ podobne cechy: przystêpnoġæ oraz wizualny, opieraj¹cy siê na licznych ilustracjach i zrzutach ekranowych sposób przedstawiania materia³u. FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Ksi¹¿ka omawia: • Podstawowe pojêcia zwi¹zane z bazami danych • Interfejs Accessa • Tworzenie nowej bazy danych • Tworzenie tabel • Projektowanie formularzy • Wyszukiwanie danych za pomoc¹ kwerend • Tworzenie raportów i zestawieñ • Zaawansowane techniki przeszukiwania bazy danych • Pracê z tabelami i wykresami przestawnymi • Wymianê danych z innymi programami • Korzystanie z Accessa w internecie • Zarz¹dzanie prawami u¿ytkowników Accessa • Tworzenie w³asnych menu i pasków narzêdziowych • Pisanie makrodefinicji i zapytañ w jêzyku SQL Ksi¹¿ka przeznaczona jest dla osób swobodnie pos³uguj¹cych siê systemem Windows, ale nie maj¹cych do tej pory stycznoġci z tematyk¹ baz danych. „Po prostu Access 2003 PL” to ograniczona do niezbêdnego minimum dawka teorii i mnóstwo praktycznych wskazówek, dziêki którym wykonasz swoj¹ pracê szybko i bez k³opotów. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 9 11 Bazy danych wokół nas...................................................w..........................12 Elementy bazy danych ...................................................w...........................14 Sortowanie rekordów ...................................................w.............................15 Wybieranie rekordów ...................................................w.............................16 Generowanie raportów ...................................................w...........................17 Automatyzowanie baz danych...................................................w................18 Kartotekowe i relacyjne bazy danych ...................................................w....19 Rozdział 2. Microsoft Access — zapoznanie z programem 21 Podstawowe pojęcia ...................................................w...............................22 Interfejs programu Access...................................................w......................26 Korzystanie z systemu pomocy...................................................w..............29 S p i s t r e ś c i Rozdział 3. Tworzenie baz danych 31 Otwieranie okienka Nowy plik...................................................w...............32 Tworzenie bazy danych przy użyciu szablonu..........................................33 Tworzenie kopii bazy danych...................................................w.................35 Samodzielne tworzenie bazy danych i jej tabel.........................................36 Co dalej?...................................................w.................................................43 Rozdział 4. Tabele i pola Typy danych...................................................w...........................................46 45 Określanie właściwości pól ...................................................w....................50 Maski wprowadzania...................................................w..............................52 Sprawdzanie poprawności pól...................................................w................54 Dodawanie i usuwanie pól ...................................................w.....................55 3 Spis treści Rozdział 5. Konfigurowanie arkuszy danych 57 Określanie domyślnego formatowania ...................................................w...58 Zmiana wyglądu siatki i efektów wyświetlania komórek .........................59 Zmiana czcionki ...................................................w.....................................60 Zmiana wysokości wierszy i szerokości kolumn ......................................61 Ukrywanie, blokowanie i przenoszenie kolumn .......................................63 Rozdział 6. Tworzenie i konfigurowanie formularzy 67 Tworzenie formularzy ...................................................w............................68 Modyfikowanie formularzy...................................................w....................70 Praca z sekcjami formularzy ...................................................w..................74 Wstawianie obiektów do formularza...................................................w......75 Zmienianie tła formularza ...................................................w......................80 Definiowanie kolejności dostępu ...................................................w...........81 Formularze pojedyncze i ciągłe...................................................w..............82 i c ś e r t s i p S Rozdział 7. 83 Tworzenie relacji Wyznaczanie klucza podstawowego (głównego)......................................84 Typy relacji ...................................................w............................................87 Definiowanie relacji ...................................................w...............................89 Więzy integralności...................................................w................................91 Drukowanie układu relacji ...................................................w.....................92 Rozdział 8. Wprowadzanie i edycja danych 93 Dodawanie rekordów ...................................................w.............................94 Usuwanie rekordów...................................................w................................95 Przechodzenie między rekordami ...................................................w..........97 Wprowadzanie i edycja danych...................................................w..............98 Wyszukiwanie i zamiana...................................................w...................... 105 Sprawdzanie pisowni...................................................w............................ 108 Rozdział 9. 111 Sortowanie rekordów Sortowanie w programie Microsoft Access ............................................ 112 Sortowanie w formularzu ...................................................w..................... 113 Sortowanie arkusza danych ...................................................w.................. 114 Sortowanie złożone ...................................................w.............................. 116 4 Rozdział 10. Filtrowanie danych Spis treści 117 Wprowadzenie do filtrowania ...................................................w.............. 118 Filtrowanie według wyboru...................................................w.................. 119 Filtrowanie z wyłączeniem wyboru ...................................................w..... 120 Filtrowanie dla wprowadzonego wzorca................................................. 121 Filtrowanie według formularza ...................................................w............ 122 Zaawansowane filtrowanie/ sortowanie .................................................. 124 Rozdział 11. Kwerendy 127 Okno projektu kwerendy ...................................................w...................... 128 Tworzenie kwerend przy użyciu kreatora ............................................... 129 Przeglądanie kwerend w widoku projektu .............................................. 132 Wybieranie tabel kwerendy...................................................w.................. 133 Wybieranie pól kwerendy ...................................................w.................... 134 Definiowanie kryteriów kwerendy ...................................................w....... 135 Korzystanie z symboli wieloznacznych .................................................. 137 Konstruktor wyrażeń ...................................................w............................ 138 Wprowadzanie złożonych kryteriów wyboru.......................................... 139 Język SQL ...................................................w............................................ 141 Tworzenie kwerend w języku SQL ...................................................w...... 142 Tworzenie kwerendy krzyżowej ...................................................w.......... 143 S p i s t r e ś c i Rozdział 12. Drukowanie rekordów 145 Drukowanie arkusza danych ...................................................w................ 146 Drukowanie formularzy ...................................................w....................... 148 Korzystanie z podglądu wydruku...................................................w......... 150 Rozdział 13. Wykresy i tabele przestawne 153 Wykresy ...................................................w............................................... 154 Tworzenie wykresu ...................................................w.............................. 155 Modyfikowanie wykresu...................................................w...................... 157 Tworzenie tabeli przestawnej ...................................................w............... 158 Okno tabeli przestawnej ...................................................w....................... 160 Formatowanie tabeli przestawnej ...................................................w......... 161 Tworzenie wykresu przestawnego ...................................................w....... 162 Okno wykresu przestawnego...................................................w................ 163 Formatowanie wykresu przestawnego ...................................................w. 164 5 Spis treści Rozdział 14. Raporty 165 Tworzenie autoraportu ...................................................w......................... 166 Projektowanie etykiet adresowych ...................................................w....... 168 Kreator raportów ...................................................w.................................. 169 Modyfikowanie raportów ...................................................w..................... 171 Rozdział 15. 173 Importowanie danych Importowanie danych w formatach Paradox i dBASE............................ 174 Importowanie danych programu Excel ...................................................w 175 Importowanie danych programu Outlook ............................................... 178 Importowanie danych HTML...................................................w............... 180 Importowanie plików tekstowych ...................................................w........ 182 Importowanie danych w formacie programu Access .............................. 185 Przyłączanie do danych zewnętrznych...................................................w. 186 Rozdział 16. Eksportowanie danych 189 Przygotowanie danych do eksportowania ............................................... 190 Eksportowanie danych do innego programu ........................................... 191 Eksportowanie danych do formatu programu Excel ............................... 193 Eksportowanie danych do pliku tekstowego ........................................... 194 Eksportowanie danych do pliku XML ...................................................w. 196 Eksportowanie danych i obiektów do baz danych programu Access...... 197 Rozdział 17. Prezentowanie danych w sieci WWW 199 Tworzenie statycznych stron WWW...................................................w.... 200 Tworzenie migawki raportu ...................................................w................. 202 Tworzenie stron dostępu do danych ...................................................w..... 203 Rozdział 18. Zabezpieczenia i konserwacja 205 Tworzenie kopii zapasowej bazy danych ................................................ 206 Kompaktowanie i naprawianie bazy danych........................................... 207 Zabezpieczanie danych...................................................w......................... 209 Zabezpieczanie bazy danych hasłem...................................................w.... 210 Wprowadzanie zabezpieczeń na poziomie użytkownika ........................ 212 Rozdział 19. Automatyzowanie pracy 221 Tworzenie paneli przełączania ...................................................w............. 222 Modyfikowanie paneli przełączania...................................................w..... 224 6 i c ś e r t s i p S Spis treści Tworzenie przycisków poleceń ...................................................w............ 226 Makra ...................................................w...................................................w 227 Tworzenie makr...................................................w.................................... 228 Uruchamianie makr ...................................................w.............................. 230 Modyfikowanie makr ...................................................w........................... 231 Rozdział 20. Konfigurowanie programu Access 233 Modyfikowanie pasków narzędzi...................................................w......... 234 Budowanie nowych pasków narzędzi ...................................................w.. 236 Modyfikowanie menu ...................................................w.......................... 237 Budowanie nowych menu ...................................................w.................... 238 Opcje konfiguracyjne pasków narzędzi i menu....................................... 239 Konfigurowanie programu ...................................................w................... 241 Skorowidz 251 S p i s t r e ś c i 7 Kwerendy Kwerendy Kwerendy Kwerendy, nazywane szerzej zapytaniami do bazy danych, budujemy w oparciu o pola tabel lub innych kwerend. Mogą służyć do wyszukiwania rekordów w jednej tabeli lub łączyć zawartość kilku powiązanych tabel w pojedynczy, dostosowany do potrzeb użytkownika, obiekt. Kwerendy to jednak nie tylko wyszukiwanie rekordów. Kwerenda może przeprowadzać obliczenia wartości, takich jak suma, średnia czy odchylenie standardowe. Można w ten sposób generować łatwe w interpretacji i bogate w treść zbiory informacji. Wyniki kwerendy określa się nazwą dynamiczny zbiór rekordów. Przymiotnik „dynamiczny” oznacza między innymi, że jego zawartość zmienia się wraz ze zmianami kwerendy, takimi jak wyprowadzanie danych dodatkowych pól lub zmiana rodzaju wykonywanych obliczeń. Zmiany tego rodzaju nie wpływają na tabele i kwerendy źródłowe. W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zasady tworzenia kwerend. Omówimy: u tworzenie kwerend przy użyciu kreatorów i modyfikowanie ich w widoku projektu, u wprowadzanie kryteriów kwerend i użycie kreatora wyrażeń, u korzystanie w wyrażeniach kryteriów z symboli wieloznacznych, u praca z kodem SQL, u definiowanie kwerendy krzyżowej. K w e r e n d y 127 Rozdział 11. Okno projektu kwerendy W projekcie kwerendy musimy określić, które tabele lub kwerendy będą źródłami danych, wybrać pola z tych tabel lub kwerend oraz określić kryteria wyboru rekordów. Wszystkie te czynności wykonujemy w siatce projektu kwerendy, przedstawionej na rysunku 11.1. u Pasek menu. Pasek menu zawiera wszystkie polecenia standardowe i polecenia związane z kwerendami. u Pasek Projekt kwerendy. Pasek narzędzi z przyciskami podstawowych poleceń do pracy z kwerendami. u Obszar tabel. W tym obszarze wyświetlane są tabele, które wybraliśmy jako źródło danych kwerendy. u Siatka projektu kwerendy. Tutaj definiujemy kwerendę. Określamy nazwę pola, tabelę, w której występuje, stosowane sortowanie (opcjonalnie), ustalamy, czy pole będzie dołączane do wyników kwerendy oraz podajemy warunki decydujące o wyborze rekordów. Układ siatki projektu zmienia się w zależności od typu tworzonej kwerendy. Rysunek 11.1 przedstawia siatkę kwerendy wybierającej. y d n e r e w k u t k e j o r p o n k O Rysunek 11.1. Kwerenda wybierająca w widoku projektu 128 Rysunek 11.2. W oknie dialogowym Nowa kwerenda wybieramy opcję Kreator prostych kwerend Rysunek 11.3. Wybieramy tabelę lub kwerendę, na której będzie opierać się nowa kwerenda, po czymb przenosimy wybrane pola na listę Wybrane pola Kwerendy Tworzenie kwerend przy użyciu kreatora Szybkie definiowanie kwerend ułatwiają kreatory programu Access. Najprostszym typem kwerendy jest kwerenda wybierająca, która jedynie wybiera rekordy z tabel i (lub) innych kwerend. W ramce opisujemy krótko różne inne typy kwerend, których tworzenie wspomagają kreatory. Kreator prostych kwerend może utworzyć dwie odmiany kwerendy wybierającej: kwerendę szczegółową (w wynikach kwerendy jest każde pole dopasowanych rekordów) i kwerendę podsumowującą (w wynikach kwerendy zawarte są podsumowania pól liczbowych, takie jak suma, średnia, wartość minimalna lub wartość maksymalna). Aby utworzyć kwerendę przy użyciu kreatora: 1. W oknie bazy danych wybieramy typ obiektu Kwerendy i klikamy przycisk paska narzędzi Nowy. Ukazuje się okienko dialogowe Nowa kwerenda, przedstawione na rysunku 11.2. W lewej części okna wyświetlany jest krótki opis wybranego typu kwerendy. 2. Wybieramy pozycję Kreator prostych kwerend i klikamy OK. Ukazuje się pierwsze okno kreatora (patrz rysunek 11.3). 3. Z listy rozwijanej tabel i kwerend wybieramy źródła danych. 4. Dodajemy pola do listy Wybrane pola kliknięciami przycisków (dodawanie pola) i (dodawanie wszystkich pól). Aby usunąć pola z listy wybranych, korzystamy z przycisków (usuwanie pola) i (usuwanie wszystkich pól). Zapytanie może korzystać z rekordów wielu powiązanych ze sobą tabel i kwerend. Dla każdej z nich powtarzamy kroki 3. i 4. Klikamy przycisk Dalej. 129 T w o r z e n i e k w e r e n d p r z y u ż y c i u k r e a t o r a Rysunek 11.4. Możemy wyświetlać wszystkie elementy danych lub skorzystać z możliwości agregowania danych wybranych pól Rysunek 11.5. Wybieramy pola, dla których mają zostać obliczone podsumowania oraz ich rodzaj Rozdział 11. 5. Wybieramy między kwerendą szczegółową a podsumowującą (patrz rysunek 11.4). Kwerenda szczegółowa zwraca dane wybranych rekordów dla każdego wskazanego pola. Kwerenda podsumowująca zwraca podsumowania statystyczne wybranych pól liczbowych. 6. Jeżeli wybraliśmy opcję kwerendy podsumowującej, klikamy przycisk Opcje podsumowania. Klikając pola wyboru w oknie o tej samej nazwie, przedstawionym na rysunku 11.5, wybieramy obliczane podsumowania. W dolnej części okna dostępna jest opcja zliczania rekordów, której efektem jest utworzenie dodatkowej kolumny kwerendy. Klikamy OK, aby powrócić do poprzedniego okna kreatora. 7. Klikamy przycisk Dalej, aby wyświetlić końcowe okno kreatora. 8. Wprowadzamy nazwę kwerendy i klikamy Zakończ. a r o t a e r k u i c y ż u y z r p d n e r e w k e i n e z r o w T 130 Kwerendy Typy kwerend Możliwości kwerend Accessa wybiegają daleko poza prkoste wybieranie rekordów. Co więcej, utworzenie kwerendy innego typu nie wymaga wielkiegko wysiłku i wiedzy. Oto krótki przegląd dostępnych kwerend. Kwerenda wybierająca. Podstawowy typ kwerendy. Wyszukuje i wyświetla zawkartość wybranych pól danych. Kwerenda parametryczna. Podobna do kwerendy wybierającej, ale wymaga podankia parametrów wykorzystywanych do wybierania i (lub) sorktowania danych. Kwerenda krzyżowa. Kwerendy krzyżowe generują dane wyjściowe w postakci arkusza kalkulacyjnego, opartego na danych z trzech lub więkkszej ilości pól. Standardowa kwerenda wiąże grupę pól (jak Tytuł, Wydawca, ISBN) z jednym obiektkem (np. książką), kwerenda krzyżowa wiąże pojedyncze pole (jak Sprzedaż) z dwomak obiektami (jak Wydawca i Książka). Kwerenda usuwająca. Wyszukuje rekordy i usuwa je. Warto się upewnić, czky jest to właściwa operacja! Kwerenda aktualizująca. Wyszukuje rekordy i zmienia wartości wybranych pól.k Przykładem może być jednolita podwyżka cen jednego dostawcy. Kwerenda dołączająca. Pobiera rekordy z jednej lub większej ilości tabekl i dołącza je na końcu innych tabel. Kwerenda tworząca tabelę. Wybiera zestaw rekordów i zapisuje ich kopie w nowkej tabeli (statycznie). Kwerenda wyszukująca duplikaty. Wyszukuje w tabeli rekordy o tych samych wartościachk w jednym lub kilku polach. Kwerenda wyszukująca niedopasowane dane. Wyszukuje w jednej tabeli rekordy, które nie mają odpowiedników w drugiej, na przykład klientków, którzy nie złożyli żadnych zamówień. T w o r z e n i e k w e r e n d p r z y u ż y c i u k r e a t o r a 131 Rozdział 11. Przeglądanie kwerend w widoku projektu Praca z kwerendami nie jest trudna, choć na początkau doprowadzenie niejednego projektu do poprawnej postaci może zająć nieco czasu. Dodatkowo, gdy zmienimy strukturę wykorzystywanych w kwerendzie tabel (na przykład usuwając pole lub przenosząc je do innej tabeli), może pojawić się potrzeba wprowadzenia istotnych zmian. Kwerendy modyfikujemy w widoku projektu. Aby przejrzeć lub zmienić kwerendę w widoku projektu: 1. Wyświetlamy listę kwerend bazy za pomocą kliknięcia pozycji Kwerendy na pasku Obiekty w oknie bazy danych. 2. Zaznaczamy kwerendę i klikamy przycisk paska narzędzi Projektuj. Kwerenda zostaje wyświetlona w siatce projektu razem z tabelami wykorzystywanymi do utworzenia zestawu wynikowego (patrz rysunek 11.1). Wskazówki Rodzaj ikony obok nazwy kwerendy w oknie bazy danych informuje o typie tej kwerendy. Gdy musimy wprowadzić zmiany w kwerendzie wyświetlanej w widoku arkusza danych, możemy przełączyć się do widoku projektu poleceniem menu Widok/Widok projektu lub kliknięciem przycisku paska narzędzi Widok. Warto pamiętać o regularnym zapisywaniu wyników swojej pracy przy użyciu polecenia menu File/Zapisz lub za pomocą kliknięcia przycisku paska narzędzi Zapisz. u t k e j o r p u k o d i w w d n e r e w k e i n a d ą l g e z r P 132 Rysunek 11.6. Klikamy przycisk paska narzędzi Pokaż tabelę Rysunek 11.7. Wybieramy dodatkowe tabele (lub kwerendy), których pola mają być ujęte w wynikach definiowanej kwerendy Wskazówka Aby usunąć tabelę z okna projektu kwerendy, klikamy prawym klawiszem odpowiedni pasek tytułu tabeli i wybieramy z menu podręcznego polecenie Usuń tabelę. Kwerendy Wybieranie tabel kwerendy Gdy tworzymy lub zmieniamy kwerendę w widoku projekt, możemy wybierać tabele, z których będą pobierane pola. Tabele można swobodnie dołączać do kwerendy i usuwać z niej. Jeżeli mamy wątpliwości, czy pewna tabela będzie rzeczywiście potrzebna, również możemy wyświetlić ją w oknie. Później łatwo ją usunąć. Rozważmy przykład, w którym tworzymy zapytanie wyszukujące wszystkie książki pewnego autora. Możemy wówczas uznać za istotne uwzględnienie w danych kwerendy adresu autora. Poza tabelą Książki (gdzie są informacje o woluminach), do zapytania dołączymy więc tabelę Autorzy (gdzie są dane adresowe autorów). Jeżeli później uznamy, że adresy nie powinny znaleźć się w wynikach kwerendy, usuwamy tabelę Autorzy z okna projektu. Aby dołączyć do projektu kwerendy tabelę: 1. Otwieramy ją w widoku projektu. Zaznaczamy nazwę kwerendy w oknie bazy danych i klikamy przycisk paska narzędzi Projektuj. Inną możliwością jest użycie polecenia Utwórz kwerendę w widoku projektu. 2. Klikamy przycisk paska narzędzi Pokaż tabelę (patrz rysunek 11.6), wybieramy polecenie menu Kwerenda/Pokaż tabelę lub klikamy prawym klawiszem puste miejsce w oknie projektu i wybieramy z menu podręcznego polecenie Pokaż tabelę. Ukazuje się okienko dialogowe Pokazywanie tabeli, zawierające listy wszystkich tabel i kwerend w bazie danych (patrz rysunek 11.7). 3. Zaznaczamy nazwę wybranej tabeli lub kwerendy i klikamy Dodaj. 4. Gdy zakończymy dodawanie kolejnych tabel lub kwerend, klikamy Zamknij. 133 W y b i e r a n i e t a b e l k w e r e n d y Rozdział 11. Wybieranie pól kwerendy W widoku projektu można dodawać do kwerendy pola tabel, które zostały wcześniej wyświetlone w oknie projektu (opisywaliśmy to na poprzedniej stronie). Dodane pole wykorzystujemy na trzy sposoby: u możemy użyć pola jako kryterium sortowania, u możemy zastosować pole jako kryterium wyboru rekordów, u pole możemy wyświetlić w wynikach kwerendy. Aby dołączyć do projektu kwerendy wybrane pola: 1. Otwieramy lub budujemy kwerendę w widoku projektu, wyświetlamy tabele i kwerendy, które będą źródłami pól, po czym klikamy pasek tytułu tabeli, która zawiera pierwsze dodawane pole. 2. Wybieramy pole i przeciągamy je do pierwszej wolnej komórki Pole w dolnej części okna (patrz rysunek 11.8). 3. Wykonujemy jedną z następujących czynności (lub wszystkie). s Aby wykorzystać pole jako pole sortowania, wybieramy z listy rozwijalnej w wierszu Sortuj polecenie Rosnąco lub Malejąco. s Jeżeli część kryteriów wyboru rekordów jest związana z danym polem, wprowadzamy odpowiednie wyrażenie w komórce Kryteria (o wyrażeniach kryteriów będziemy jeszcze pisać szerzej). s O tym, czy dane pole będzie wyświetlane w wynikach kwerendy, decyduje stan pola wyboru Pokaż. Wskazówki Aby dodać do wyników kwerendy wszystkie pola tabeli, przeciągamy do pustej komórki Pole znak gwiazdki ( ) wyświetlany na początku listy pól tabeli. 134 y d n e r e w k l ó p e i n a r e i b y W Rysunek 11.8. Wybieramy nazwę pola i przeciągamy ją do pierwszej wolnej komórki Pole Rysunek 11.9. Pola można dodawać do siatki przy użyciu listy rozwijanej,towarzyszącej każdej komórce Pole. Nazwy pól są poprzedzane nazwami tabel Pola można wybierać również bezpośrednio w wierszu Pole. Po kliknięciu wolnej komórki możemy rozwinąć listę dostępnych pól, obejmującą wszystkie wyświetlane w oknie tabele (patrz rysunek 11.9). Wyświetlanie i ukrywanie pól Nie każde pole wyświetlane w oknie projektu kwerendy jest potrzebne w jej wynikach. Wręcz przeciwnie, zaśmiecanie arkusza danych niepotrzebnymi polami często utrudnia dostęp do tych naprawdę istotnych. Przykładowo możemy wybrać wyłącznie rekordy, w których pole województwa zawiera wartość „dolnośląskie”. Wówczas wyświetlanie kolumny województwa w wynikach już niewiele wnosi (w każdym rekordzie ma wartość „dolnośląskie”). Aby kolumna nie pojawiła się w arkuszu wyników, wyłączamy pole wyboru odpowiedniej kolumny w siatce projektu — patrz rysunek 11.8). Wskazówka Jeżeli niewłaściwie wprowadzimy pewne kryterium, Access podejmuje próby interpretacji wpisanego wyrażenia. Najprostszym przykładem jest automatyczne otaczanie cudzysłowami tekstu wprowadzonego jako kryterium pola tekstowego — 5VGXG zostanie zamienione na 5VGXG. Kwerendy Definiowanie kryteriów kwerendy Opisaliśmy już prawie wszystkie niezbędne do utworzenia kwerendy kroki. Wybraliśmy wykorzystywane w niej tabele, a następnie pola. Pozostaje już tylko określenie, które rekordy mają zostać z tabel pobrane. Decydują o tym kryteria wprowadzane w dolnej części kolumn w siatce projektu. Jeżeli interesuje nas określona, pojedyncza wartość w polu, wystarczy, że wprowadzimy ją do komórki kryteriów. Powracając do przykładów z bazą bibliograficzną, możemy wprowadzić lub w wierszu Kryteria kolumny Rok wydania, aby wyszukać wszystkie książki wydane w 1996 roku. Można również korzystać z operatorów, takich jak (jest większy niż), (jest mniejszy niż) lub (jest różny od). Można więc wyszukać kwoty powyżej 10 000 euro, wprowadzając . Wprowadzanie ciągów tekstowych nie wiąże się z dodatkowymi utrudnieniami, poza koniecznością korzystania ze znaku cudzysłowu. Aby znaleźć wszystkie książki opublikowane przez wydawnictwo Helion, wprowadzamy w komórce kryteriów *GNKQP. Wartości tekstowe również mogą być porównywane. Przykładowo *GNKQP ograniczy wyniki zapytania do tych wydawców, których nazwy znajdują się w porządku alfabetycznym po „Helion”. Na podobnych zasadach opierają się porównania dat. Wartości daty wprowadzamy w kolejności odpowiadającej ustawieniom opcji regionalnych systemu operacyjnego (a więc dla Polski — R-M-D, choć Access automatycznie próbuje interpretować inne zapisy, jak D-M-R) i otaczamy znakami . Przykładowo datę 2 sierpnia 1968 zapiszemy jako . W tabelach od 11.1 do 11.5 przedstawiamy listę operatorów dopuszczalnych w kryteriach kwerend. D e f i n i o w a n i e k r y t e r i ó w k w e r e n d y 135 Rozdział 11. Tabela 11.1. Operatory matematyczne Operator  @ /QF Opis Mnożenie Dodawanie Odejmowanie Dzielenie Dzielenie całkowite Potęgowanie Modulo — reszta z dzielenia Przykład     @ /QF Uwagi Wynik jest obcinany, a nie zaokrąglany 7/3 = 2 z resztą 1 Tabela 11.2. Operatory porównania Tabela 11.3. Operatory dla ciągów znakowych Operator   Opis Jest równy Jest różny od Przykład .KEDCUVTQP .KEDCUVTQP Jest mniejszy niż Jest większy niż .KEDCUVTQP .KEDCUVTQP Jest mniejszy lub równy Jest większy lub równy .KEDCUVTQP .KEDCUVTQP Tabela 11.4. Operatory logiczne Operator Opis Konkatenacja Przykład 6QOGMK -CUKC) zwraca 6QOGM K-CUKC .KMG Jest podobny do .KMG MQO zwraca MQOWPKMCELC, MQOWPC i VGNGMQOWPKMCELC Operator #PF 1T :QT 0QV Opis Logiczna operacja AND Logiczna operacja OR Logiczna operacja XOR Przykład ##PF$ #1T$ #:QT$ Uwagi Wymaga, żeby A i B były prawdziwe. Wymaga, żeby A lub B było prawdziwe. Wymaga, żeby A lub B było prawdziwe, ale nie oba wyrażenia. Negacja logiczna 0QV# A nie jest prawdziwe. Tabela 11.5. Inne operatory Operator $GVYGGPCPF +P NKUV +U0WNN Opis Jest pomiędzy dwoma wartościami (włącznie) Jest na liście Pole lub wyrażenie zwraca wartość 07.. (pustą), ale nie i nie Przykład -UKæľMK9[FCYEC$GVYGGP TQOCCPF*GNKQP +P 2GCEJRKV1 4GKNN[9KNG[ +U0WNN -UKæľMK+5$0 y d n e r e w k w ó i r e t y r k e i n a w o i n i f e D 136 Kwerendy Korzystanie z symboli wieloznacznych Symbole wieloznaczne to znaki, które reprezentują jeden lub większą ilość znaków wyrażenia. Aby przykładowo znaleźć nazwy rozpoczynające się od litery B, można wprowadzić kryterium D . Warunek spełnia wówczas każdy rekord, w którym wartość danego pola zaczyna się od B, a dalsza część to zero lub większa ilość dowolnych znaków. W Accessie możemy korzystać z trzech podstawowych symboli wieloznacznych: znaku gwiazdki ( ), który odpowiada dowolnemu ciągowi znaków (E zwraca „czarny”, „Czesław” i „cz”); znaku zapytania (!), odpowiadającego pojedynczemu znakowi (T!M zwraca „rak” i „ryk”, ale nie „rowek”) oraz znaku numeru (), który odpowiada dowolnej, pojedynczej cyfrze ( zwraca „1999” i „1998”, ale nie „199074”). Wskazówki Aby wyszukać w rekordach znaki, które program wykorzystuje jako symbole wieloznaczne, musimy ująć je w nawiasy kwadratowe, wprowadzamy na przykład = ?, żeby wybrać pola zawierające gwiazdkę (i tylko gwiazdkę). Znak podkreślenia (A) może być używany w zastępstwie znaku zapytania (!), a znak procentu () — zamiast gwiazdki ( ). K o r z y s t a n i e z s y m b o l i w i e l o z n a c z n y c h 137 Rozdział 11. Konstruktor wyrażeń Pamiętanie wszystkich nazw tabel i pól może być trudne. Co więcej, powinniśmy jeszcze znać składnię wszystkich operatorów porównania i arytmetycznych. Znacznym ułatwieniem jest więc poręczne narzędzie o nazwie konstruktor wyrażeń, które pozwala niemal całkowicie uniknąć wprowadzania kryteriów ręcznie. Kreator wyrażeń zapewnia znacznie większy obszar roboczy niż symboliczna komórka siatki kwerendy i zawiera listy wszystkich tabel i pól w bazie danych oraz kompletną listę dostępnych operatorów i funkcji. Najczęściej stosowane operatory mają nawet przypisane przyciski. W programie Access wyrażenie to ciąg nazw pól, operatorów i wartości, wykorzystywany do wyszukiwania rekordów i obliczania wartości. Przykładami wyrażeń mogą być kryterium =5RTGFCľ?=5WOCRQħTGFPKC? i określenie wartości pola jako =5RTGFCľ?=5WOCRQħTGFPKC? . Aby skorzystać z konstruktora wyrażeń: 1. Otwieramy kwerendę w widoku projektu. 2. Klikamy komórkę wiersza Kryteria, w której wprowadzimy kryterium, i klikamy przycisk paska narzędzi Konstruuj (patrz rysunek 11.10). Można też kliknąć prawym klawiszem komórkę kryteriów i wybrać polecenie Konstruuj z menu podręcznego. Ukazuje się okno konstruktora wyrażeń. 3. Aby utworzyć wyrażenie (patrz rysunek 11.11), możemy: s wprowadzać tekst, liczby i inne wartości, s klikać przyciski operatorów, dostępne w środkowej części okna, ń e ż a r y w r o t k u r t s n o K 138 Rysunek 11.10. Aby otworzyć kreatora wyrażeń, klikamy przycisk paska narzędzi Konstruuj Rysunek 11.11. Konstruktor ułatwia przeglądanie, definiowanie i modyfikowanie wyrażeń s rozwijać foldery widoczne w pierwszym okienku listy, aby przeglądać nazwy dostępnych tabel i pól, operatorów i funkcji wbudowanych oraz inne elementy wyrażeń. Dostępne grupy wyświetlane są w środkowym okienku. Aby wprowadzić element do budowanego wyrażenia, zaznaczamy go na trzeciej liście i dwukrotnie klikamy jego nazwę lub naciskamy przycisk Wklej. Po zakończeniu pracy z wyrażeniem klikamy OK. Zostaje ono wyświetlone w komórce kryteriów. Rysunek 11.12. Możemy wprowadzać elementy wyrażenia ręcznie, klikać przyciski lub wybierać składniki z różnych list Kwerendy Wprowadzanie złożonych kryteriów wyboru Mimo względnej prostoty, konstruktor wyrażeń jest narzędziem wymagającym pewnej praktyki. Przedstawimy więc teraz krótki przykład budowania wyrażenia bardziej złożonego. Utworzymy kryterium wyboru, które umożliwi wybranie tytułów z tabel Biblioteka, które rozpoczynają się od słowa „technical”, ale nie zawierają ciągu „comm”, chyba że jednocześnie w tytule występuje „international”. Innymi słowy, chcemy znaleźć książkę Technical Communities International, ale nie Technical Communicating. Aby utworzyć złożone kryterium przy użyciu konstruktora wyrażeń: 1. Tworzymy lub otwieramy kwerendę w widoku projektu. Klikamy komórkę kryteriów w kolumnie odpowiadającej polu, dla którego określamy kryteria. W naszym przykładzie będzie to pole Tytuł. 2. Otwieramy konstruktor wyrażeń. 3. Budujemy pierwszą część wyrażenia (patrz rysunek 11.12): .KMGVGEJPKECN CPFPQVNKMG EQOO Przyjrzyjmy się poszczególnym elementom. .KMGVGEJPKECN nakazuje wyszukiwanie tytułów, które rozpoczynają się od słowa „technical”. Umieszczona na końcu gwiazdka informuje o tym, że po ciągu „technical” mogą (ale nie muszą) występować jeszcze dowolne inne znaki (w tym znaki spacji). Druga część wyrażenia — #PF0QV.KMG EQOO — wykorzystuje operatory And i Not, aby wprowadzić drugi warunek. Program ma pomijać książki ze słowami, takimi jak „communication” lub „communicating” w tytule. Gdybyśmy na tym zakończyli, kwerenda wyszukałaby tytuły, które rozpoczynają się od słowa „technical” i nie zawierają słów, takich jak „communications”. 139 W p r o w a d z a n i e z ł o ż o n y c h k r y t e r i ó w w y b o r u Rozdział 11. 4. Teraz wprowadzamy drugą część wyrażenia: .KMGVGEJPKECN #PF.KMG EQOO #PF.KMG KPVGTPCVKQPCN W tym fragmencie kryterium wyszukujemy wszystkie tytuły, które rozpoczynają się od „technical”, zawierają słowo w rodzaju „communication” lub „communicating” i również słowo „international”. Ciągi „comm” i „technical” mogą wystąpić w dowolnej części tytułu. Ponieważ wymagamy wszystkich trzech ciągów, użyliśmy operatora And. 5. Gdy już dysponujemy dwoma częściami wyrażenia, musimy połączyć je tak, aby program zwrócił te tytuły, które spełniają jedno z tych kryteriów. W tym celu wykorzystamy operator Or. Użycie operatora And narzuciłoby wymóg spełnienia obu kryteriów, a wtedy wynik kwerendy byłby pusty. Dlaczego? Ponieważ w pierwszym wyrażeniu szukamy tytułów, w których „technical” i „comm” nie występują jednocześnie, a w drugim — tytułów, w których występują razem. Pełne wyrażenie kryterium złożonego (patrz rysunek 11.13) wygląda następująco: .KMGVGEJPKECN #PF0QV.KMG EQOO 1T .KMGVGEJPKECN #PF.KMG EQOO #PF.KMG KPVGTPCVKQPCN 6. Klikamy OK, aby zamknąć okno konstruktora wyrażeń. 7. Klikamy przycisk paska narzędzi Uruchom (patrz rysunek 11.14) lub wybieramy polecenie menu Kwerenda/Uruchom, aby wykonać kwerendę i zapoznać się z jej wynikami (patrz rysunek 11.15). u r o b y w w ó i r e t y r k h c y n o ż o ł z e i n a z d a w o r p W 140 Rysunek 11.13. Tak wygląda kompletne wyrażenie kryterium Rysunek 11.14. Aby wykonać kwerendę, klikamy przycisk paska narzędzi Uruchom Rysunek 11.15. Kwerenda zwraca dwa tytuły zaczynające się od słowa „technical”: jeden bez ciągu „comm” i drugi z ciągiem „comm” oraz ciągiem „international” Kwerendy Język SQL Structured Query Language (SQL, strukturalny język zapytań) to znormalizowana metoda budowania baz danych i kwerend, które pobierają informacje z tych baz. Z językiem SQL na pewno spotkamy się, gdy zdecydujemy się wykreować w programie Access tzw. projekt, czyli interfejs bazy danych obsługiwanej przez serwer SQL Server. Oto przykład zapytania SQL: 5 . 6 +56+0 64196GOCV[6GOCV-UKæľMK6[VWđ -UKæľMK74. (41/6GOCV[+00 4,1+0 -UKæľMK+00 4,1+0 6GOCV[-UKæľGM10-UKæľMK+ MUKæľMK 6GOCV[-UKæľGM+ MUKæľMK 106GOCV[+ VGOCVW 6GOCV[-UKæľGM+ VGOCVW Pierwszy element instrukcji to polecenie 5 . 6. Informuje ono program, które pola tabel mają zostać wyprowadzone. Tutaj interesują nas wartości z pola Temat tabeli Tematy oraz Tytuł i URL z tabeli Książki. Polecenie +56+0 6419 nakazuje kwerendzie, by nie zwracałą rekordów, które we wszystkich wybranych polach mają te same wartości. (41/6GOCV[+00 4,1+0 -UKæľMK+00 4,1+0 6GOCV[-UKæľGM10-UKæľMK+ MUKæľMK 6GOCV[-UKæľGM+ MUKæľMK Ten element określa, które rekordy mają być pobierane. Wewnętrzna klauzula +00 4,1+0 łączy rekordy z tabel Książki i TematyKsiążek w oparciu o wartości pól IDksiążki. 106GOCV[+ VGOCVW6GOCV[-UKæľGM+ VGOCVW Po zestawieniu rekordów książek i ich tematów program połączy je z rekordami tabeli Tematy, dopasowując wartości pól IDtematu. Średnik kończy instrukcję SQL. J ę z y k S Q L 141 Rysunek 11.16. Instrukcja SQL automatycznie wygenerowana przy tworzeniu opisywanej wcześniej kwerendy Rozdział 11. Tworzenie kwerend w języku SQL SQL to język elastyczny i o dużych możliwości, umożliwiający precyzyjne określenie, które rekordy i pola mają być wykorzystane w kwerendzie. W rzeczywistości każda kwerenda w programie Access jest zapisywana w języku SQL. Aby zapoznać się z kodem SQL tworzonego zapytania, wystarczy — gdy jest otwarte — wybrać polecenie Widok/Widok SQL. Widok SQL reprezentuje operacje podejmowane przez program przy tworzeniu i wykonywaniu kwerendy. Ponieważ język SQL jest szeroko stosowany w aplikacjach bazodanowych, tworzenie kwerend w programie Access i analizowanie ich odpowiedników SQL może być bardzo pomocne w nauce budowania zapytań w tym języku, niezbędnym do współpracy z bazami innymi niż pliki Accessa. Aby utworzyć kwerendę SQL: 1. W trybie projektowania tworzymy kwerendę lub otwieramy jedną z zapisanych wcześniej. 2. Wybieramy polecenie menu Widok/Widok SQL. Ukazuje się okno przedstawiające kwerendę w postaci SQL (patrz rysunek 11.16). Tekst jest wstępnie w całości zaznaczony, co ma ułatwić jego kopiowanie (na przykład poza Accessa). 3. Kopiujemy tekst w oknie, korzystając z kombinacji klawiszy Ctrl+C lub polecenia menu Edycja/Kopiuj. 4. Klikamy okno, gdzie instrukcja ma zostać wstawiona (np. okno modułu kodu Visual Basic lub okienka właściwości) i wciskamy kombinację klawiszy Ctrl+V lub wybieramy polecenie menu Edycja/Wstaw, aby zakończyć kopiowanie. L Q S u k y z ę j w d n e r e w k e i n e z r o w T 142 Kwerendy Tworzenie kwerendy krzyżowej Kwerendy krzyżowe przypominają arkusze kalkulacyjne — sumują dane w oparciu o trzy wartości: wartości wiersza, wartości kolumny i danych, które reprezentują skrzyżowanie wiersza i kolumny. W przedstawionym przykładzie pokażemy, jak można zastosować kwerendę krzyżową, aby przedstawić kwoty wydatków (dane) zestawione według kategorii (wartości wierszy) i kontrahentów (wartości kolumn). Aby utworzyć kwerendę krzyżową: 1. W oknie bazy danych wybieramy typ obiektu Kwerendy i klikamy przycisk paska narzędzi Nowy. Ukazuje się okienko dialogowe Nowa kwerenda, przedstawione na rysunku 11.2. 2. Wybieramy pozycję Kreator kwerend krzyżowych i klikamy OK. Ukazuje się pierwsze okno kreatora (patrz rysunek 11.17). 3. Klikamy jedną z opcji w ramce Widok, aby określić, czy wyświetlana lista ma obejmować tabele, kwerendy, czy oba typy obiektów bazy danych. Zaznaczamy pojedynczą tabelę lub kwerendę, z której będą pobierane pola kwerendy krzyżowej. Klikamy przycisk Dalej. 4. Przeciągamy jedno lub więcej pól, które będą służyć jako nagłówki wierszy, na listę Wybrane pola (patrz rysunek 11.18). Klikamy Dalej. W dolnej części okna widzimy teraz układ wybranego pola w arkuszu danych. 5. Wykonujemy analogiczną operacją dla każdego pola, które będzie służyć jako nagłówek kolumny, i klikamy Dalej. 6. Zaznaczamy pole wartości danych oraz obliczaną dla niego funkcję (jak suma lub wartość minimalna) — patrz rysunek 11.19. Włączenie pola wyboru Tak, dołącz sumy wierszy zapewni wyświetlanie obliczanych sum. Klikamy Dalej. 143 T w o r z e n i e k w e r e n d y k r z y ż o w e j Rysunek 11.17. Wybieramy tabelę lub kwerendę, która będzie źródłem danych nowej kwerendy krzyżowej Rysunek 11.18. Wybieramy pola wierszy kwerendy Rysunek 11.19. Wybieramy pole wartości oraz funkcję agregującą 7. W końcowym oknie nadajemy kwerendzie nazwę i klikamy przycisk Zakończ. Ukazuje się okno nowej kwerendy krzyżowej (patrz rysunek 11.20). Rysunek 11.20. Wynik kwerendy krzyżowej Rysunek 11.21. W kolumnie wartości wybieramy typ podsumowania z listy rozwijanej w wierszu Podsumowanie Rozdział 11. Wskazówki Kreator kwerend krzyżowych ogranicza możliwości użytkownika do pracy z wartościami pojedynczej tabeli lub kwerendy. Jeżeli chcemy z niego korzystać, musimy zawczasu przygotować tabelę lub kwerendę, która obejmuje odpowiednie pola. Kwerendę krzyżową można zaprojektować w całości w widoku projektu. Oto sposób jej opracowania. s Rozpoczynamy zdefiniowanie kwerendy wybierającej, na której będzie opierać się kwerenda krzyżowa. s Wybieramy polecenie menu Kwerenda/ Kwerenda krzyżowa. Do siatki kwerendy zostaje dołączony dodatkowy wiersz Krzyżowa. s W wierszu Krzyżowa, w jednym z pól wybieramy z listy rozwijanej opcję Nagłówek wiersza, a w innym — Nagłówek kolumny. s Klikamy komórkę wiersza Krzyżowa w kolumnie, która posłuży jako wartości danych. Wybieramy z listy rozwijanej opcję Wartości. s Klikamy komórkę Podsumowania tej samej kolumny i wybieramy rodzaj obliczanego podsumowania, jak Suma lub Średnia (patrz rysunek 11.21). s Klikamy przycisk paska narzędzi Uruchom, aby wykonać kwerendę. j e w o ż y z r k y d n e r e w k e i n e z r o w T 144
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Access 2003 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: