Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00162 002876 21512976 na godz. na dobę w sumie
Po prostu HTML 4. Wydanie III - książka
Po prostu HTML 4. Wydanie III - książka
Autor: Liczba stron: 496
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-039-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> html i xhtml - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wśród książek poświęconych językowi HTML, 'Po prostu HTML 4. Wydanie III' zajmuje szczególną pozycję. To prawdziwy bestseller i najpopularniejsza w Polsce książka o HTML-u, która doczekała się już trzech edycji. Najnowsze wydanie przynosi najświeższe informacje na temat języka XHTML, nowego standardu tworzenia stron internetowych. Nowością są liczne porady niezbędne webmasterom opracowującym strony internetowe dedykowane urządzeniom przenośnym (palmtopom, telefonom komórkowym...).

Szczególną zaletą książki jest przejrzysty układ i prosty język, którym została napisana. Zamiast długich objaśnień znajdziesz w niej krótkie, trafne i zwięzłe informacje. Towarzyszące im liczne ilustracje sprawiają, że przyswajanie przedstawionej w niej wiedzy jest szybkie i łatwe.

Dzięki książce:

Z poprzednich wydań tej książki tysiące ludzi nauczyło się tworzyć strony WWW. Być może odwiedzałeś ich witryny w Internecie. Teraz i Ty masz szansę poznania tajników WWW i zaprosić wszystkich ma samodzielnie stworzoną stronę.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Po prostu HTML 4. Wydanie III Autor: Elizabeth Castro T³umaczenie: Piotr Rajca ISBN: 83-7361-039-1 Tytu³ orygina³u: HTML for the World Wide Web with XHTML and CSS VQG Format: B5, stron: 490 Wġród ksi¹¿ek poġwiêconych jêzykowi HTML, „Po prostu HTML 4. Wydanie III” zajmuje szczególn¹ pozycjê. To prawdziwy bestseller i najpopularniejsza w Polsce ksi¹¿ka o HTML-u, która doczeka³a siê ju¿ trzech edycji. Najnowsze wydanie przynosi najġwie¿sze informacje na temat jêzyka XHTML, nowego standardu tworzenia stron internetowych. Nowoġci¹ s¹ liczne porady niezbêdne webmasterom opracowuj¹cym strony internetowe dedykowane urz¹dzeniom przenoġnym (palmtopom, telefonom komórkowym…). Szczególn¹ zalet¹ ksi¹¿ki jest przejrzysty uk³ad i prosty jêzyk, którym zosta³a napisana. Zamiast d³ugich objaġnieñ znajdziesz w niej krótkie, trafne i zwiêz³e informacje. Towarzysz¹ce im liczne ilustracje sprawiaj¹, ¿e przyswajanie przedstawionej w niej wiedzy jest szybkie i ³atwe. Dziêki ksi¹¿ce: • Stworzysz w³asne strony wykorzystuj¹c HTML i XHTML • Nauczysz siê stosowaæ CSS (kaskadowe arkusze stylów) • Dowiesz siê, jak tworzyæ „elastyczne uk³ady” stron, dostosowuj¹ce siê do wieloġci ekranu u¿ytkownika • Uczynisz strony atrakcyjniejszymi umieszczaj¹c klipy wideo, pliki dĥwiêkowe w formacie MP3 oraz inne multimedia bezpoġrednio na stronach WWW • Korzystaj¹c z WML-a stworzysz strony przeznaczone dla urz¹dzeñ przenoġnych • Skorzystasz z bogatego doġwiadczenia autorki ksi¹¿ki Z poprzednich wydañ tej ksi¹¿ki tysi¹ce ludzi nauczy³o siê tworzyæ strony WWW. Byæ mo¿e odwiedza³eġ ich witryny w Internecie. Teraz i Ty masz szansê poznania tajników WWW i zaprosiæ wszystkich ma samodzielnie stworzon¹ stronê. Spis treści Spis treści 13 Wstęp Internet, WWW oraz HTML...................................................a....................................14 Otwarty, jednak nie identyczny ...................................................a................................15 Wojny przeglądarek ...................................................a................................................16 Dążenie do wprowadzania standardów....................a...................................................a..17 Rzeczywistość ...................................................a...................................................a.....20 Czego należy używać? ...................................................a............................................21 Kilka słów o niniejszej książce...................................................a.................................23 Witryna WWW Autorki ...................................................a..........................................24 Rozdział 1. Elementy tworzące strony WWW 25 Znaczniki: elementy, atrybuty oraz wartości...................................................a..............26 Tekstowa zawartość stron WWW...................................................a.............................30 Łącza, obrazki oraz inna zawartość nie będąca tekstem .................................................31 Nazwy plików ...................................................a...................................................a.....32 Adresy URL...................................................a...................................................a........33 HTML a XHTML...................................................a...................................................a36 Wersje, rodzaje oraz DOCTYPE...................................................a..............................38 Domyślny sposób wyświetlania (X)HTML ...................................................a...............40 Dodawanie stylów do stron WWW.........................a...................................................a..41 Kaskada: kiedy style kolidują ze sobą ...................................................a.......................42 Wartości właściwości ...................................................a..............................................44 S p i s t r e ś c i Rozdział 2. Praca z dokumentami (X)HTML 47 Projektowanie witryny ...................................................a............................................48 Tworzenie nowej strony WWW ...................................................a...............................49 Zapisywanie stron WWW...................................................a........................................50 Kilka słów o programie Microsoft Word i stronach WWW............................................52 Określanie strony domyślnej („domowej”) ...................................................a................53 Edycja stron WWW...................................................a................................................54 Organizowanie plików...................................................a.............................................55 Wyświetlanie stron w przeglądarce...................................................a...........................56 Czerpanie inspiracji od innych ...................................................a.................................57 Rozdział 3. Podstawowa struktura dokumentów (X)HTML 59 Rozpoczynanie strony ...................................................a.............................................60 Tworzenie podstawowej struktury kodu...................................................a....................62 Określanie sposobu kodowania ...................................................a................................63 Nadawanie tytułu ...................................................a...................................................a.64 Tworzenie nagłówków sekcji ...................................................a...................................65 Rozpoczynanie nowego akapitu ...................................................a...............................66 5 Spis treści Nazywanie elementów..................................a...................................................a...........67 Podział strony na działy...................................................a...........................................68 Tworzenie obszarów wewnątrzwierszowych ...................................................a.............69 Tworzenie nowych wierszy ...................................................a.....................................70 Dodawanie komentarzy ...................................................a...........................................71 Nadawanie nazw elementom stron........................a...................................................a....72 Rozdział 4. Podstawy formatowania tekstu 73 Tworzenie tekstu pogrubionego oraz kursywy ...................................................a...........74 Zmiana wielkości tekstu ...................................................a..........................................75 Stosowanie czcionki o stałej szerokości znaków ...................................................a........76 Stosowanie tekstu preformatowanego ...................................................a.......................77 Cytaty.............................................a...................................................a.......................78 Tworzenie indeksów dolnych i górnych ...................................................a....................80 Oznaczanie zmodyfikowanego tekstu ...................................................a.......................81 Wyjaśnianie skrótów...................................................a...............................................82 Rozdział 5. Tworzenie obrazów na potrzeby stron WWW 83 O obrazach tworzonych na potrzeby stron WWW...................................................a......84 Zdobywanie obrazów ...................................................a..............................................89 Polecenie Zapisz dla Weba ...................................................a......................................90 Zmniejszanie wymiarów obrazu ...................................................a...............................92 Tworzenie przezroczystości ...................................................a.....................................93 Zapisywanie obrazu z przezroczystymi obszarami ...................................................a.....94 Symulacja przezroczystości ...................................................a.....................................95 Wykorzystanie (przeważnie) bezpiecznych kolorów...................................................a...96 Redukcja ilości kolorów ...................................................a..........................................98 Progresywne wyświetlanie obrazu ...................................................a............................99 Rozmywanie obrazków JPEG dla ułatwienia kompresji...............................................100 Tworzenie animowanych obrazów GIF..................................................a....................101 Rozdział 6. Wykorzystanie obrazów 103 Wstawianie ilustracji na stronę...................................................a...............................104 Tekst zastępczy ...................................................a...................................................a.105 Określanie wymiarów obrazu w celu jego szybszego wyświetlenia...............................106 Skalowanie ilustracji ...................................................a.............................................108 Łączenie ikon z obrazami ...................................................a......................................109 Otaczanie obrazów tekstem ...................................................a...................................110 Zakończenie otaczania tekstem ...................................................a..............................112 Zwiększanie odstępu wokół obrazów...................................................a......................113 Wyrównywanie obrazków ...................................................a.....................................114 Poziome linie...................................................a...................................................a.....115 Rozdział 7. Łącza 117 Tworzenie łączy do innych stron ...................................................a............................118 Odnośniki ...................................................a...................................................a.........120 Łącza wykorzystujące odnośniki ...................................................a............................121 Tworzenie łącza do wybranego okna ...................................................a......................122 6 i c ś e r t s i p S Spis treści Określenie domyślnego okna ...................................................a.................................123 Tworzenie innych rodzajów łączy ...................................................a..........................124 Definiowanie klawiszy skrótów dla łączy...................................................a................126 Określenie kolejności łączy dla klawisza TAB...................................................a.........127 Przyciski nawigacyjne ...................................................a...........................................128 Podział obrazka na obszary przypisane do różnych łączy.............................................129 Tworzenie map odnośników obsługiwanych po stronie klienta.....................................130 Korzystanie z mapy interpretowanej na serwerze...................................................a.....132 Rozdział 8. Tworzenie stylów 133 Tworzenie reguły stylu ...................................................a..........................................134 Tworzenie selektorów ...................................................a...........................................135 Wybór elementów na podstawie nazwy ...................................................a..................136 Wybieranie elementu na podstawie klasy lub identyfikatora ........................................137 Wybieranie elementów na podstawie kontekstu ...................................................a.......138 Wybieranie łączy na podstawie ich stanu ...................................................a................141 Wybieranie fragmentów elementu ...................................................a..........................142 Wybieranie elementów na podstawie atrybutów ...................................................a......144 Definiowanie grup elementów...................................................a................................145 Łączenie selektorów...................................................a..............................................146 Rozdział 9. Stosowanie stylów 147 Tworzenie zewnętrznego arkusza stylów...................................................a.................148 Dołączanie zewnętrznego arkusza stylów...................................................a................149 Udostępnianie alternatywnych arkuszy stylów ...................................................a.........150 Tworzenie wewnętrznego arkusza stylów...................................................a................151 Importowanie zewnętrznych arkuszy stylów...................................................a............152 Lokalne stosowanie stylów ...................................................a....................................153 Znaczenie położenia...................................................a..............................................154 Dodawanie komentarzy do arkuszy stylów...................................................a..............155 S p i s t r e ś c i Rozdział 10. Formatowanie przy wykorzystaniu stylów 157 Wybór czcionki ...................................................a...................................................a.158 Osadzanie czcionek w dokumencie...................................................a.........................159 Tworzenie czcionki pochyłej (kursywy)...................................................a..................160 Pogrubianie czcionki ...................................................a.............................................161 Określanie wielkości czcionki ...................................................a................................162 Określanie wysokości linii ...................................................a.....................................164 Jednoczesne określanie wszystkich parametrów czcionki.............................................165 Definiowanie koloru tekstu ...................................................a....................................166 Zmiana koloru tła tekstu ...................................................a........................................167 Kontrola odstępów pomiędzy wyrazami i literami...................................................a....168 Dodawanie wcięć akapitowych ...................................................a..............................169 Parametry odstępów...................................................a..............................................170 Wyrównywanie tekstu...................................................a...........................................171 Zmiana wielkości liter ...................................................a...........................................172 Wykorzystanie kapitalików...................................................a....................................173 Dekorowanie tekstu ...................................................a..............................................174 7 Spis treści Rozdział 11. Określanie układu strony za pomocą stylów 175 Określanie struktury strony...................................................a....................................176 Model prostokątów ...................................................a...............................................177 Wyświetlanie i ukrywanie elementów ...................................................a.....................178 Bezwzględne rozmieszczanie elementów ...................................................a................179 Określanie stałego położenia elementu w oknie przeglądarki .......................................180 Przesuwanie elementów względem ich naturalnego położenia......................................181 Modyfikowanie tła ...................................................a................................................182 Zmiana koloru ...................................................a...................................................a...184 Modyfikacja wskaźnika myszy...................................................a...............................185 Tworzenie obramowań...................................................a..........................................186 Dodawanie wypełnienia wokół elementu ...................................................a................188 Określanie marginesów wokół elementu ...................................................a.................189 Określanie wysokości i szerokości elementu...................................................a............190 Pozycjonowanie elementów w trzecim wymiarze ...................................................a....192 Określanie sposobu wyświetlania zawartości elementu................................................193 Otaczanie elementów tekstem ...................................................a................................194 Kontrola sposobu otaczania elementów...................................................a...................195 Wyrównywanie elementów w pionie ...................................................a......................196 Rozdział 12. Arkusze stylów przeznaczone do drukowania stron 197 i c ś e r t s i p S Stosowanie arkuszy stylów przeznaczonych dla konkretnych rodzajów mediów ...................................................a.........................198 Czym różnią się style przeznaczone do drukowania ...................................................a.199 Kontrola dzielenia dokumentów na strony...................................................a...............200 Inne właściwości CSS, charakterystyczne dla sporządzania wydruków ...................................................a...................................201 Rozdział 13. Listy 203 Tworzenie list wypunktowanych i uporządkowanych ..................................................204 Określanie kształtu znaczników (punktów)...................................................a..............206 Określanie początkowej wartości numeracji punktów..................................................207 Stosowanie niestandardowych znaczników...................................................a..............208 Określanie miejsca wyświetlania znaczników ...................................................a..........209 Określanie wszystkich właściwości listy w jednym miejscu .........................................210 Tworzenie list definicji...................................................a..........................................211 Określanie wyglądu list zagnieżdżonych ...................................................a.................212 Rozdział 14. Tabele 215 Projektowanie układu strony...................................................a..................................216 Tworzenie prostej tabeli ...................................................a........................................217 Dodawanie krawędzi tabeli ...................................................a....................................218 Określanie szerokości tabel...................................................a....................................220 Wyrównywanie tabeli do środka strony ...................................................a..................222 Otaczanie tabeli tekstem ...................................................a........................................223 Łączenie tabel...................................................a...................................................a....224 Wyrównywanie zawartości komórek ...................................................a......................226 Zmiana koloru tła...................................................a..................................................228 8 Spis treści Kontrola odstępów pomiędzy i wewnątrz komórek ...................................................a..230 Łączenie komórek leżących w sąsiednich kolumnach..................................................232 Łączenie komórek w sąsiednich wierszach ...................................................a..............233 Podział tabeli na grupy kolumn ...................................................a..............................234 Podział tabeli na poziome sekcje ...................................................a............................236 Wybór linii do wyświetlania ...................................................a..................................237 Kontrola łamania wierszy w komórce ...................................................a.....................239 Przyspieszenie wyświetlania tabeli ...................................................a.........................240 Rozdział 15. Ramki 241 Tworzenie prostego układu ramek ...................................................a..........................242 Ramki w kolumnach ...................................................a.............................................244 Tworzenie ramek w wierszach i kolumnach...................................................a.............245 Kombinowany układ ramek ...................................................a...................................246 Ramki wpisane ...................................................a...................................................a..248 Określanie wielkości marginesów ramki ...................................................a.................249 Wyświetlanie lub chowanie pasków przewijania...................................................a......250 Wybieranie koloru krawędzi ...................................................a..................................251 Modyfikacja grubości krawędzi...................................................a..............................252 Uniemożliwienie użytkownikowi zmiany rozmiarów ramki .........................................254 Wyświetlanie łączy w konkretnych ramkach ...................................................a...........255 Określanie miejsca docelowego dla łącza ...................................................a................256 Zmiana domyślnego miejsca docelowego...................................................a................257 Zagnieżdżanie układów ramek ...................................................a...............................258 Tworzenie zamiennika ramek...................................................a.................................259 Osadzanie zawartości przy użyciu obiektów ...................................................a............260 Zapewnianie większej dostępności ramek ...................................................a...............262 S p i s t r e ś c i Rozdział 16. Formularze 263 Skrypty CGI...................................................a...................................................a......264 Zdobywanie skryptów ...................................................a...........................................266 Wykorzystanie skryptów dołączonych do tej książki ...................................................a267 Przygotowanie skryptu do użycia ...................................................a...........................268 Tworzenie formularza ...................................................a...........................................269 Przesyłanie danych pocztą elektroniczną...................................................a.................270 Wykorzystanie serwisów obsługujących formularze...................................................a.271 Tworzenie pól tekstowych ...................................................a.....................................272 Tworzenie pól hasła ...................................................a..............................................273 Tworzenie przycisków opcji ...................................................a..................................274 Tworzenie pól wyboru ...................................................a..........................................275 Menu...................................................a...................................................a................276 Obszary tekstowe ...................................................a.................................................278 Umożliwienie użytkownikom przesyłania plików ...................................................a....279 Kilka uwag o polach ukrytych...................................................a................................280 Dodawanie pól ukrytych do formularzy ...................................................a..................281 Tworzenie przycisku wysyłającego...................................................a.........................282 Czyszczenie zawartości formularza ...................................................a........................284 Aktywne obrazki...................................................a...................................................a286 Organizacja elementów formularzy ...................................................a........................287 9 Spis treści Formalne nadanie etykiety elementowi formularza...................................................a...288 Określenie kolejności klawisza TAB w formularzach..................................................289 Definiowanie klawiszy skrótów...................................................a..............................290 Dezaktywacja elementów formularza...................................................a......................291 Uniemożliwienie modyfikacji elementów...................................................a................292 Rozdział 17. Multimedia 293 Aplikacje pomocnicze i moduły dodatkowe (plug-ins).................................................294 Zdobywanie odtwarzaczy dla użytkowników...................................................a...........296 Pobierania plików multimedialnych...................................................a........................297 Osadzanie w stronach filmów QuickTime ...................................................a...............298 Skalowanie filmów QuickTime ...................................................a..............................300 Odtwarzanie filmów QuickTime w pętli ...................................................a.................301 Umieszczanie dźwięków QuickTime na stronach WWW ............................................302 Ukrywanie dźwięków QuickTime ...................................................a..........................303 Odtwarzanie plików za pomocą programu Windows Media Player...............................304 Dołączanie apletów ...................................................a...............................................306 Osadzanie innych plików multimedialnych...................................................a..............307 Dołączanie plików multimedialnych ...................................................a.......................308 Tworzenie automatycznego pokazu slajdów ...................................................a............309 Tworzenie szyldów ...................................................a...............................................310 Dźwięk odtwarzany w tle ...................................................a......................................311 i c ś e r t s i p S Rozdział 18. Skrypty 313 Wstawianie „automatycznego” skryptu ...................................................a...................314 Wywołanie zewnętrznego skryptu automatycznego...................................................a..315 Wyzwalanie skryptu...................................................a..............................................316 Tworzenie przycisku, który wykonuje skrypt ...................................................a..........318 Dodawanie informacji zastępczych...................................................a.........................319 Ukrywanie skryptu przed starszymi przeglądarkami...................................................a.320 Ukrywanie skryptów przed analizatorami składni XML ..............................................321 Definiowanie domyślnego języka skryptowego ...................................................a.......322 Rozdział 19. Podstawy JavaScriptu 323 Dodawanie aktualnej daty i godziny ...................................................a.......................324 Zmiana etykiety stanu łącza ...................................................a...................................325 Zmiana zawartości kilku ramek przy użyciu jednego łącza...........................................326 Wyświetlanie stron w odpowiednich ramkach ...................................................a.........327 Podmienianie obrazków po wskazaniu ich myszką ...................................................a..328 Ładowanie obrazków do pamięci podręcznej...................................................a...........330 Określanie wielkości nowego okna przeglądarki ...................................................a......331 Rozdział 20. Symbole oraz inne znaki nie należące do alfabetu angielskiego 333 Kilka słów o sposobach kodowania ...................................................a........................334 Zapisywanie stron przy użyciu odpowiedniego sposobu kodowania..............................336 Edytowanie stron przy wykorzystaniu poprawnego sposobu kodowania........................337 10 Spis treści Deklarowanie sposobu kodowania strony...................................................a................338 Dodawanie znaków nie należących do danego sposobu kodowania...............................340 Określanie języka strony ...................................................a.......................................342 Rozdział 21. Stare sposoby formatowania 343 Określanie domyślnej postaci tekstu ...................................................a.......................344 Formatowanie fragmentów tekstu...................................................a...........................346 Inny sposób określania domyślnych kolorów...................................................a...........348 Zmienianie koloru łączy ...................................................a........................................349 Przekreślenia i podkreślenia tekstu ...................................................a.........................350 Tekst migający ...................................................a...................................................a..351 Rozdział 22. Określanie układu strony — stary sposób 353 Kolor tła...................................................a...................................................a............354 Stosowanie obrazów tła ...................................................a.........................................355 Wyśrodkowanie elementów na stronie ...................................................a....................356 Określenie marginesów ...................................................a.........................................357 Zapobieganie dzieleniu wierszy...................................................a..............................358 Warunkowe łamanie wierszy ...................................................a.................................359 Określanie odstępu pomiędzy akapitami ...................................................a.................360 Tworzenie wcięć...................................................a...................................................a361 Tworzenie wcięć za pomocą list ...................................................a.............................362 Wstawianie pustych prostokątów ...................................................a...........................363 Wykorzystanie prostokątów pikselowych...................................................a................364 Wykorzystanie kolumn...................................................a..........................................365 Rozmieszczanie elementów na warstwach...................................................a...............366 Rozdział 23. WML: strony WWW dla urządzeń przenośnych 369 S p i s t r e ś c i Przygotowywanie serwera ...................................................a.....................................370 Początek tworzenia strony WML ...................................................a...........................371 Tworzenie karty ...................................................a...................................................a372 Tworzenie podstawowej zawartości...................................................a........................373 Dołączanie obrazów...................................................a..............................................374 Tworzenie tabel ...................................................a...................................................a.375 Tworzenie odnośników ...................................................a.........................................376 Programowanie przycisków ...................................................a...................................378 Tworzenie zadań warunkowych ...................................................a.............................380 Planowanie zadań ...................................................a.................................................381 Nawiązywanie połączenia...................................................a......................................382 Tworzenie i stosowanie zmiennych...................................................a.........................383 Tworzenie pól tekstowych ...................................................a.....................................384 Tworzenie list...................................................a...................................................a....386 Przetwarzanie informacji podawanych przez użytkowników ........................................388 Tworzenie elementów na wielu stronach ...................................................a.................390 Ograniczanie dostępu do talii ...................................................a.................................391 Testowanie stron WML...................................................a.........................................392 11 Spis treści Rozdział 24. Testowanie stron WWW 393 Sprawdzanie poprawności kodu ...................................................a.............................394 Sprawdzanie prostych błędów: HTML...................................................a....................395 Sprawdzanie prostych błędów: XHTML ...................................................a.................396 Sprawdzanie prostych błędów: CSS..................................................a.........................397 Testowanie stron ...................................................a..................................................398 Gdy przeglądarka wyświetla kod...................................................a............................400 Obrazki nie są wyświetlane...................................................a....................................401 Wspaniałe w jednej przeglądarce, a brzydkie w innych................................................402 Gdy strona nie jest wyświetlana w Netscape 4...................................................a.........403 Wciąż nie działa?...................................................a..................................................404 Rozdział 25. Publikowanie stron w sieci WWW 405 Jak znaleźć serwer dla swoich stron...................................................a........................406 Gdzie w Polsce opublikować strony WWW?...................................................a...........407 Onet.pl — Republika WWW ...................................................a.................................411 Rejestracja nazwy domeny ...................................................a....................................419 Przesyłanie plików na serwer ...................................................a.................................420 Rozdział 26. Zdobywanie użytkowników 423 i c ś e r t s i p S O słowach kluczowych...................................................a..........................................424 Jawne podawanie słów kluczowych ...................................................a........................425 Opis strony...................................................a...................................................a........426 Zarządzanie innymi informacjami o stronie ...................................................a.............427 Jak uniknąć odwiedzin ...................................................a..........................................428 Zapobieganie archiwizacji strony ...................................................a...........................429 Tworzenie strony z adresami...................................................a..................................430 Dodawanie witryny do wyszukiwarki ...................................................a.....................432 Jak zapewnić wysoką pozycję strony w wynikach wyszukiwania .................................433 Pisanie stron łatwych do indeksowania ...................................................a...................434 Inne sposoby reklamowania witryny ...................................................a.......................435 Dodatek A Elementy i atrybuty (X)HTML Dodatek B Właściwości i wartości CSS Dodatek C Zdarzenia wbudowane Dodatek D Symbole i znaki (X)HTML Dodatek E Wartości szesnastkowe Dodatek F Narzędzia (X)HTML Skorowidz 12 437 447 455 457 467 469 473 Określanie układu strony Określanie układu strony za pomocą stylów za pomocą stylów 11 Rozdział 11. Określanie układu strony za pomocą stylów Wykorzystanie CSS do określania układu strony ma kilka zalet w porównaniu z innymi metodami, takimi jak na przykład tabele (które opisałam w rozdziale 14.). Przede wszystkim CSS doskonale nadają się do tworzenia elastycznych układów, które poszerzają się lub zwężają w zależności od wielkości okna przeglądarki. Poza tym oddzielenie zawartości strony od instrukcji określających jej wygląd daje możliwość bardzo łatwego wykorzystania tego samego układu w całej witrynie. Dzięki temu, modyfikując jedynie plik CSS, można także bardzo łatwo i szybko zmienić wygląd całej witryny. Co więcej, połączenie CSS z (X)HTML pozwala zmniejszyć rozmiar plików, co z kolei oznacza krótszy czas oczekiwania na wyświetlenie witryny. W końcu, ponieważ CSS i (X)HTML są aktualnie używanymi standardami, można mieć gwarancję, że strony utworzone zgodnie z ich założeniami będą poprawnie wyświetlane w przyszłych wersjach przeglądarek (poza tym stosowanie tych standardów stanie się koniecznością dla profesjonalnych projektantów stron). Podstawową wadą kaskadowych arkuszy stylów, w szczególności w odniesieniu do określania układu stron, jest fakt, iż starsze przeglądarki ich nie obsługują lub obsługują je w sposób niewłaściwy. W szczególności przeglądarka Netscape 4.x cechuje się wyjątkowo złą obsługą możliwości CSS związanych z określaniem układu strony. Nawet w najnowszych wersjach przeglądarek nie wszystkie możliwości CSS są obsługiwane poprawnie. Często też twórcy różnych przeglądarek mają odmienne opinie odnośnie tego, które rozwiązanie należy uznać za poprawne. Istnieją jednak sposoby na umożliwienie oglądania stron o układach tworzonych za pomocą stylów osobom korzystającym ze starszych przeglądarek oraz na ominięcie różnic w działaniu nowych wersji przeglądarek; informacje na ten temat zamieściłam w rozdziale 9., „Stosowanie stylów”. Przykłady użyte w tym rozdziale — prześlicznie zaprojektowane przez Erica Costello (http://www.glish.com/) — wyglądają doskonale w nowoczesnych przeglądarkach, ale także w ich starszych wersjach nie tracą wiele na swenj atrakcyjności (rysunek 11.1). O k r e ś l a n i e u k ł a d u s t r o n y z a p o m o c ą s t y l ó w 175 Rysunek 11.1. Układ tej strony został określony przy wykorzystaniu CSS. Został on szczegółowo i dokładnise wyjaśniony w dalszej części niniejszego rozdziału Rozdział 11. Określanie struktury strony Najważniejszym aspektem CSS jest rozdzielenie zawartości strony i reguł formatujących oraz określających styl. W ten sposób pozbywamy się ścisłych dyrektyw definiujących wygląd strony i uzyskujemy elastyczność, gwarantującą poprawną prezentację strony w różnych przeglądarkach, systemach operacyjnych oraz urządzeniach wyjściowych (nawet na wydrukach). Prawdopodobnie najważniejszą cechą stron, których układ ma być określany za pomocą arkuszy stylów, jest ich wewnętrzna struktura. Przemyślaną, logiczną strukturę będzie znacznie łatwiej dostosować do więcej niż jednego rodzaju urządzeń wyjściowych. Aby określić strukturę strony: 1. Utwórz logiczne sekcje dokumentu w formie elementów FKX. Na naszej przykładowej stronie można wyróżnić dział nawigacyjny (ang. navigation), w którym zostaną umieszczone połączenia z innymi stronami, dział DI — zawierający obraz tła działu nawigacyjnego oraz dział treści (ang. content) — zawierający podstawową treść strony, czyli tekst i obrazki. Strona zawiera także dział kalendarz, będący ruchomym paskiem bocznym, służącym do wyświetlania przyszłych zdarzeń. 2. Rozmieść elementy FKX w kolejności, która ma sens nawet wtedy, gdy arkusze stylów nie są obsługiwane. Na przykład na samym początku strony umieść tytuł, za nim spis treści, a na końcu właściwą treść strony. Dzięki temu wciąż będziesz mógł dowolnie rozmieszczać elementy, wykorzystując CSS, a strona zawsze będzie mieć sensowny wygląd — nawet jeśli style nie będą obsługiwane (oczywiście kolejność rozmieszczenia elementów zależy od sytuacji, docelowej grupy odbiorców oraz wielu innych czynników. Pamiętaj, aby cały czas zastanawiać się nad sposobami zapewnienia dostępności strony, nawet w przypadkach, gdy CSS nie będą stosowane). 3. W spójny sposób używaj elementów tworzących nagłówki (J, J i tak dalej), aby określić znaczenie informacji umieszczonych na stronie. 4. Stosuj komentarze, aby wskazać różne fragmenty strony oraz opisać ich zawartość. y n o r t s y r u t k u r t s e i n a l ś e r k O 176 Rysunek 11.2. Oto dokument, którego będę używać w tym rozdziale. Zwróć uwagę, że składa się on z trzesch podstawowych działów — navigation (części nawigacyjnej), bg oraz content (treść). Pełny kod strony można znaleźć w przykładach dołączonych do książki Rysunek 11.3. Oto, jak nasza strona wygląda w przypadku, gdy style w ogóle nie są wykorzystywane (w przeglądarce Netscape 4 dla Windows). Ze względu na swoją odpowiednią strukturę wygląda ona całkiem przyzwoicie, choć może nieco spartańsko Rysunek 11.4. Prostokąt każdego elementu posiada cztery istotne cechy określające jego wielkość (podanes tutaj w kolejności od środka obszaru elementu): obszar zawartości, wypełnienie, krawędzie oraz margines. Każdą z tych właściwości (a nawet wybrane cechy każdej z nich) można określać niezależnie od pozostałych Rysunek 11.5. Każdy element posiada własny prostokąt. W tym przykładzie elementami blokowymi są działy strosny, nagłówki różnego stopnia, akapity , jak również połączenia nawigacyjne („Strona główna”, „Barcelona”, i tak dalej), które, choć normalnie są elementami wewnątrzwierszowymsi, w tym przykładzie zostały zmienione na elementy blokowe. Zwróć uwagę, że elementy wewnątrzwierszowe, takie jak em (na przykład: „budowanie stajni” oraz „Castellers”), nie generują nowych wierszy Określanie układu strony za pomocą stylów Model prostokątów W CSS strona jest traktowana w taki sposób, jak gdyby każdy z umieszczonych na niej elementów był zawarty w niewidocznym prostokącie. Prostokąt ten składa się z obszaru zawierającego treść elementu, obszaru otaczającego obszar treści (nazywanego wypełnieniem), krawędzi wypełnienia, czyli ramek, oraz niewidzialnego obszaru umieszczonego poza krawędziami (marginesów). Wykorzystując CSS, można określić położenie prostokąta każdego elementu strony, co daje nam znaczącą kontrolę nad jej układem. Zgodnie z tym, co podałam wcześniej (na stronie 28), prostokąt elementu może mieć charakter pojemnika (przez co za elementem zostanie utworzony nowy wiersz) lub charakter wewnątrzwierszowy (i w takim przypadku nowy wiersz za elementem nie będzie tworzony). Właśnie ta cecha określa początkowy układ strony: domyślnie elementy są wyświetlane w kolejności, w jakiej występują w kodzie (X)HTML, przy czym nowe wiersze są tworzone na początku i na końcu prostokątów elementów blokowych. Istnieją cztery podstawowe sposoby określenia położenia prostokąta elementu: można go pozostawić w naturalnym położeniu (domyślnym, określanym także jako statyczne), można usunąć element z naturalnego toku rozmieszczania i określić dokładnie jego położenie w odniesieniu do elementu nadrzędnego (położenie bezwzględne) lub całej strony (położenie ustalone), można wreszcie też przesunąć element względem jego położenia naturalnego (położenie względne). Co więcej, jeśli prostokąty elementów zachodzą na siebie wzajemnie, można określić kolejność, w jakiej powinny być wyświetlane (tak zwany z-indeks). Po wskazaniu, gdzie należy wyświetlić prostokąt elementu, można zająć się jego wyglądem i określić jego wypełnienie, krawędzie, marginesy, wielkość, wyrównanie, kolor i tak dalej. Wszystkie te cechy zostały opisane w niniejszym rozdziale. Zwróć uwagę, że niektóre właściwości związane z układem, w szczególności te, których wartości są określane w jednostkach em lub w formie wartości procentowych, są uzależnione od elementu nadrzędnego. Pamiętaj, że element nadrzędny to ten, w którym element bieżący jest umieszczony (patrz strona 28). 177 M o d e l p r o s t o k ą t ó w Rysunek 11.6. Wykorzystamy właściwość display, aby zmienić na elementy blokowe elementy a umieszczone w dziale nawigacyjnym, dzięki czemu każdy z nich zostsanie wyświetlony w osobnym wierszu. Zwróć uwagę, iż zmieniam właściwość display wyłącznie w elementach a umieszczonych w dziale navigation; te same elementy umieszczone w innych częściach strony nie zostaną w żaden sposób zmodyfikowane Rysunek 11.7. Teraz elementy a są wyświetlane w osobnych wierszach. Zwróć uwagę, że element a umieszczony w pierwszym wierszu ostatniego widocznego akapitu („budowanie stajni”) wciąż jest wyświetlany jako element wewnątrzwierszowy (czyli tak, jak powinien być wyświetlany) Rozdział 11. Wyświetlanie i ukrywanie elementów Właściwość FKURNC[ jest bardzo przydatna do ukrywania lub wyświetlania określonych elementów w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika, jego języka lub dowolnego innego kryterium. Można także zmienić domyślny sposób wyświetlania danego elementu (z blokowego na wewnątrzwierszowy lub na odwrót). Można też sprawić, że wszystkie elementy będą wyświetlane w postaci listy, nawet bez potrzeby stosowania znacznika NK (to zagadnienie opisałam na stronie 203). Aby określić, jak wyświetlane będą elementy: 1. Wpisz FKURNC[. 2. Dopisz PQPG, aby ukryć dany element, lub wpisz DNQEM, aby wyświetlić element w postaci blokowej (i tym samym utworzyć nowy akapit), lub wpisz KPNKPG, aby wyświetlić element w postaci wewnątrzwierszowej (nie tworząc nowego akapitu), lub wpisz NKUVKVGO, aby wyświetlić element w taki sposób, jak gdyby był on umieszczony wewnątrz elementu NK (zobacz strony od 203 – 212). Wskazówki   Netscape 6 jest tak skrupulatny, gdy chodzi o przestrzeganie standardów, że dodaje nieco wolnej przestrzeni poniżej wewnątrzwierszowych obrazków umieszczanych w komórkach tabel. Trzeba o tym pamiętać. Jeśli w komórce tabeli znajduje się tylko jeden obrazek, można uniknąć tego efektu, zmieniając obrazek w element blokowy. W razie użycia właściwości FKURNC[PQPG element zostanie ukryty, nie pozostawiając żadnego śladu. Miejsce po nich zostaje zapełnione przez inne elementy strony. Właściwość FKURNC[ nie jest dziedziczona. Do ukrywania elementów bez jednoczesnego usuwania ich z układu strony można użyć właściwości XKUKDKNKV[JKFFGP. W takim przypadku element staje się niewidoczny, lecz zajmowany przez niego obszar wciąż jest uwzględniany w układzie strony. w ó t n e m e l e e i n a w y r k u i e i n a l t e i w ś y W 178 Rysunek 11.8. Choć podając przesunięcia należy dokładnie określić, gdzie element umiejscawiany bezwzględnie ma zostać wyświetlony (oczywiście w odniesieniu do jego elementu nadrzędnego), można jednak do tego celu wykorzystać wartości procentowe, tworząc w ten sposób elastyczny układ, który może się dostosowywać do wielkości okna przeglądarki Rysunek 11.9. Strona szybko nabiera kształtu. Dział zawartości (content) zaczyna się w odległości 30 szerokości okna przeglądarki od jego lewej krawędzi, a obszar nawigacyjny (navigation) rozpoczyna się 10 pikseli poniżej górnej krawędzi okna przeglądarki i tylko 2 od jego lewej krawędzi. Obszar bg został chwilowo wyświetlony poniżej obszaru nawigacyjnego Określanie układu strony za pomocą stylów Bezwzględne rozmieszczanie elementów Wszystkie elementy strony są rozmieszczane na niej w takim porządku, w jakim się pojawiają. Oznacza to, że jeśli na przykład znacznik KOI znajduje się przed znacznikiem R, to obrazek zostanie wyświetlony przed akapitem. Nazywane jest to naturalnym układem strony. Możesz jednak zmienić naturalny układ strony, rozmieszczając elementy bezwzględnie — czyli określając ich położenie względem elementu nadrzędnego. Aby rozmieścić element bezwzględnie: 1. Wpisz RQUKVKQPCDUQNWVG (pamiętaj o średniku, odstęp po nim jest już opcjonalny). 2. Wpisz VQR, TKIJV, DQVVQO lub NGHV. 3. Podaj X, gdzie X określa przesunięcie elementu w stosunku do jego elementu nadrzędnego, wyrażone w formie wartości bezwzględnej lub względnej (na przykład RZ lub GO), albo w formie wartości procentowej, określanej względem elementu nadrzędnego. 4. Jeśli chcesz, powtórz czynności z punktów 2. i 3. dla innych kierunków, rozdzielając poszczególne pary właściwość-wartość średnikami. Wskazówki   Pamiętaj, że elementy są rozmieszczane względem ich elementu nadrzędnego. Informacje o elementach nadrzędnych można znaleźć na stronie 28. W przypadku tworzenia układów elastycznych, dostosowujących się do wielkości okna przeglądarki, należy posługiwać się wartościami procentowymi. Ponieważ elementy rozmieszczane bezwzględnie nie są uwzględniane przy naturalnym rozmieszczaniu elementów strony, mogą zatem wzajemnie na siebie zachodzić (co nie zawsze jest niepożądane). Jeśli nie określisz przesunięcia elementu, zostanie on wyświetlony w swoim naturalnym położeniu, ale nie będzie miał wpływu na położenie kolejnych elementów. Sposób pozycjonowania elementu nie jest dziedziczony w jego elementach podrzędnych. B e z w z g l ę d n e r o z m i e s z c z a n i e e l e m e n t ó w 179 Rozdział 11. Określanie stałego położenia elementu w oknie przeglądarki Gdy użytkownik przewija zawartość okna przeglądarki, porusza się ona w górę i w dół, choć na przykład przyciski Wstecz i Do przodu pozostają nieaktywne. Kaskadowe arkusze stylów pozwalają na określenie stałego położenia elementów względem okna przeglądarki, dzięki czemu elementy te nie są przesuwane w przypadku przewijania zawartości strony. Aby określić stałe położenie elementu w oknie przeglądarki: 1. Wpisz RQUKVKQPHKZGF (nie zapomnij średnika). 2. Wpisz VQR, TKIJV, DQVVQO lub NGHV. 3. Wpisz X, gdzie X określa przesunięcie elementu względem krawędzi okna przeglądarki, wyrażone w formie wartości bezwzględnej lub względnej (na przykład RZ lub GO), albo w formie wartości procentowej, określanej względem wielkości okna przeglądarki. 4. W razie potrzeby powtórz kroki 2. oraz 3., definiując przesunięcia w innych kierunkach. Pamiętaj, aby poszczególne pary właściwość- wartość oddzielać średnikami. Wskazówki   Pamiętaj, że przesunięcia elementów o ustalonym położeniu są określane względem okna przeglądarki, natomiast przesunięcia elementów umiejscawianych bezwzględnie — w odniesieniu do ich elementu nadrzędnego. Gdyby umiejscawianie ustalone było lepiej obsługiwane w przeglądarkach, stanowiłoby ono doskonały substytut ramek i układów ramek. Niestety przeglądarka Internet Explorer przeznaczona do użycia w systemach Windows (włącznie z wersją 6) nie obsługuje tej metody umiejscawiania elementów. Sposób umiejscowienia elementu nie jest dziedziczony. u t n e m e l e a i n e ż o ł o p o g e ł a t s e i n a l ś e r k O 180 Rysunek 11.10. Jedyną różnicą pomiędzy przedstawionymi tu regułami stylów a regułami z rysunku 11.8, zamieszczonego na stronie 179, jest użycie właściwości position z wartością fixed w regułach dla stylów bg oraz navigation Rysunek 11.11. Na pierwszy rzut oka ta strona wygląda tak samo, jak strona z rysunku 11.9, przedstawionego na stronie 179 Rysunek 11.12. Jednak gdy użytkownik zacznie przewijać stronę, okaże się, że zarówno pasek nawigacyjny, jak i jego tło nie zmieniają położenia Rysunek 11.13. Ten fragment kodu przesuwa nagłówki h2 oraz h3 o 25 pikseli w lewo względem miejsca, w którym powinny się znajdować Rysunek 11.14. Nagłówki h2 oraz h3 są przesunięte w lewo poza obszar działu strony, w jakim są umieszczone. Nie ma to jednak żadnego znaczenia — są one przesuwane względem swego oryginalnego położenia, niezależnie od tego, gdzie by się nie znajdowały Określanie układu strony za pomocą stylów Przesuwanie elementów względem ich naturalnego położenia Każdy element posiada pewne naturalne położenie w zawartości dokumentu. Przesuwanie elementów względem tego położenia nazywane jest określaniem położenia względnego. W przypadku wykorzystania tego sposobu umiejscawiania położenie elementów sąsiednich nie jest w żaden sposób modyfikowane. Aby przesunąć element względem jego naturalnego położenia: 1. Wpisz RQUKVKQPTGNCVKXG (nie zapomnij o średniku). 2. Wpisz VQR, DQVVQO, NGHV lub TKIJV. 3. Wpisz X, gdzie X określa przesunięcie elementu względem jego naturalnego położenia, wyrażone w formie wartości bezwzględnej lub względnej (na przykład RZ lub GO). 4. W razie potrzeby powtórz kroki 2. oraz 3., definiując przesunięcia w innych kierunkach. Pamiętaj, aby poszczególne pary właściwość- wartość oddzielać średnikami. Wskazówki   W przypadku tego sposobu umiejscawiania słowo „względem” odnosi się do oryginalnego położenia elementu, a nie elementów sąsiadujących z nim. Nie można przesunąć elementu względem położenia innego elementu strony. Zamiast tego element można przesunąć względem położenia, jakie powinien on zajmować. Tak, to jest bardzo ważne! Położenie innych elementów nie jest w żaden sposób modyfikowane — są one rozmieszczane w naturalny sposób, tak jak gdyby przesunięty element znajdował się w swym oryginalnym położeniu. Dlatego też elementy mogą się wzajemnie przesłaniać. Podane przesunięcie nie będzie miało żadnego wpływu na położenie elementu, jeśli w stylu nie zostanie określona właściwość RQUKVKQP. Sposób umiejscowienia elementu nie jest dziedziczony. P r z e s u w a n i e e l e m e n t ó w 181 Rozdział 11. Modyfikowanie tła Termin „tło” odnosi się nie do tła całej strony, lecz do tła konkretnego elementu. Innymi słowy, można określać tło dowolnego elementu — w tym także obrazków, pól formularzy oraz tabel. Aby zmienić kolor tła: 1. Wpisz DCEMITQWPFEQNQT. 2. Wpisz VTCPURCTGPV (aby widoczne było tło elementu nadrzędnego) lub MQNQT, gdzie MQNQT jest nazwą koloru lub wartością rgb (patrz strona 46 lub tylna okładka książki). Aby zastosować obraz tła: 1. Wpisz DCEMITQWPFKOCIG. 2. Wpisz WTN QDTCGMIKH , gdzie QDTCGMIKH jest nazwą obrazka, który powinien być wyświetlony jako tło elementu. Aby żaden obraz nie był wyświetlany, wpisz PQPG (rysunki 11.17 oraz 11.18). Aby powtórzyć obraz tła: 1. Wpisz DCEMITQWPFTGRGCVMKGTWPGM, gdzie MKGTWPGM może przybierać następujące wartości: TGRGCV (aby obrazek był powtarzany zarówno w pionie, jak i w poziomie), TGRGCVZ (aby obrazek był powtarzany w poziomie), TGRGCV[ (aby obrazek był powtarzany w pionie) lub PQTGRGCV (aby obrazek nie był powtarzany). Aby określić, czy obrazek tła ma ustalone położenie: 1. Wpisz DCEMITQWPFCVVCEJOGPV. 2. Wpisz HKZGF, aby położenie obrazka tła w oknie przeglądarki było stałe, lub UETQNN, aby obrazek przesuwał się wraz z przewijaną zawartością okna przeglądarki. Aby określić położenie obrazu tła elementu: 1. Wpisz DCEMITQWPFRQUKVKQPZ[, gdzie Z oraz [ mogą być wyrażone w formie wartości procentowych lub bezwzględnych. Jako Z można także użyć wartości predefiniowanych NGHV, EGPVGT lub TKIJV, a jako [ wartości VQR, EGPVGT lub DQVVQO. a ł t e i n a w o k i f y d o M 182 Rysunek 11.15. Definiujemy białe tło elementu body, działu treści oraz wskazanych myszką łączy nawigacyjnsych. Dział bg strony ma mieć czarne tło (to przygotowanie do zmian wprowadzanych na stronach 190 – 192). Wskazane myszką łącze do bieżącej strony ma być przezroczyste, gdyż nie chcemy, aby wyglądało ono jak typowe łącze Rysunek 11.16. Prawdopodobnie najtrudniejszą do zauważenia modyfikacją jest określenie białego tła strony. Niemniej jednak jest to modyfikacja kluczowa (o czym przekonamy się na stronach od 190 – do 192) Rysunek 11.17. Tylko na chwilkę wykorzystamy obraz tła, którego w praktyce trudno jest używać efektywnie Rysunek 11.18. Pomimo tego, że obraz tła elementu body jest powtarzany w poziomie, jest on przesłaniany przez biały obraz tła działu content (który, dzięki zastosowaniu atrybutu id, jest określany z większą precyzją). Zauważ, że obraz tła rozpoczyna się w lewym, dolnym rogu całej strony, a nie ekranu (jak jest to błędnie interpretowane w IE dla komputerów Macintosh) Określanie układu strony za pomocą stylów Aby określić wszystkie właściwości tła w jednym miejscu: 1. Wpisz DCEMITQWPF. 2. Wpisz dowolną kombinację akceptowanych wartości związanych z określaniem postaci tła elementu (opisanych na poprzedniej stronie). Wartości te mogą być zapisane w dowolnej kolejności. Wskazówki    Domyślną wartością właściwości DCEMITQWPF EQNQT jest VTCPURCTGPV. Domyślną wartością właściwości DCEMITQWPFKOCIG jest PQPG. Domyślną wartością właściwości DCEMITQWPFTGRGCV jest TGRGCV, właściwości DCEMITQWPFCVVCEJOGPV — UETQNN, a właściwości DCEMITQWPFRQUKVKQP — VQRNGHV. Używając skróconej właściwości DCEMITQWPF (opisanej na początku tej strony), nie trzeba podawać wszystkich wartości określających postać tła elementu. Należy jednak pamiętać, że wszystkie właściwości, które nie zostaną jawnie określone, przyjmą swoje wartości domyślne (co może przesłonić reguły stylów zdefiniowane wcześniej). Właściwości DCEMITQWPF nie są dziedziczone. Chcąc przesłonić inne reguły stylów, należy jedynie jawnie podać wartości domyślne, takie jak VTCPURCTGPV lub UETQNN. W przypadku wykorzystania powtarzanego (TGRGCV) obrazu tła i jednoczesnego użycia właściwości DCEMITQWPFRQUKVKQP będzie ona określać położenie pierwszego z powtarzanych obrazów tła. Aby stworzyć tło całej strony, należy określić tło elementu DQF[ (to jedyna metoda, aby wykorzystać właściwość DCEMITQWPF w Netscape 4). W przypadku określenia zarówno koloru, jak i obrazu tła, kolor zostanie wykorzystany do momentu pobrania obrazu tła, a potem będzie widoczny przez jego przezroczyste obszary (jeśli kolor nie zostanie określony, to Netscape 4 użyje koloru czarnego). M o d y f i k o w a n i e t ł a 183 Rozdział 11. Zmiana koloru Można zmieniać kolor dowolnego elementu, w tym także tekstu, linii poziomych oraz pól formularzy. Aby zmienić kolor: 1. Wpisz EQNQT. 2. Wpisz PCYCAMQNQTW, gdzie PCYCAMQNQTW to jedna z 16 predefiniowanych nazw kolorów (patrz strona 46 lub tylna okładka książki), lub wpisz TTIIDD, gdzie TTIIDD to szesnastkowa reprezentacja koloru (patrz strona 46 lub tylna okładka książki), lub wpisz TID TID , gdzie T, I i D to liczby całkowite z zakresu od 0 do 255, określające odpowiednio ilość koloru czerwonego, zielonego oraz niebieskiego w kolorze wynikowym, który chcemy zastosować, lub wpisz TID TID , gdzie T, I i D to wartości określające procentową ilość czerwonego, zielonego i niebieskiego w kolorze wynikowym. Wskazówki  Jeśli jako T, I lub D wpiszesz wartość większą od 255, zostanie ona zastąpiona liczbą 255. Podobnie, jeśli jako wartość procentową wpiszesz więcej niż 100 , zostanie ona zastąpiona wartością 100 . Właściwość EQNQT najczęściej jest stosowana do określania koloru tekstu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 166, w sekcji „Definiowanie koloru tekstu”. Zmienianie koloru obrazu nie ma żadnego widocznego efektu (taką operację należałoby wykonać w programie graficznym). Można jednak zmienić kolor tła elementu KOI (który będzie widoczny przez przezroczyste obszary obrazka). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 182, w sekcji „Zmiana koloru tła tekstu”. u r o l o k a n a i m Z 184 Rysunek 11.19. Zmieniłam domyślny kolor całego tekstu na stronie na czarny (w elemencie body). Jednak tekst w obszarze nawigacyjnym będzie biały (aby odróżniał się od przyszłego tła tego obszaru, które zostanie zmienione na stronach 190 – 192). Łącze do bieżącej strony umieszczone w obszarze nawigacyjnym będzie bladożółte (#339, tak aby nie wyglądało jak łącze). Jednak inne łącza, po wskazaniu ich wskaźnikiem myszy, powinny być wyświetlane na niebiesko (aby były wyraźnie widoczne na białym tle strony, zdefiniowanym na stronie 182) Rysunek 11.20. Teraz, gdy łącza nawigacyjne są białe, można je zobaczyć wyłącznie w przypadku umieszczenia na nich wskaźnika myszy (lub zdefiniowania na stronie jakiegoś tła — patrz strony 190 – 192) Rysunek 11.21. Dodałam właściwość cursor do selektora wybierającego wyłącznie łącza klasy current, należące do elementu o identyfikatorze navigation. Co więcej, łącza te muszą być aktualnie wskazywane myszką. Całkiem interesujący selektor, nieprawdaż? Rysunek 11.22. Teraz, gdy ktoś wskaże łącze do bieżącej strony, nie będzie ono wcale wyglądać jak łącze (choć adres strony docelowej będzie wyświetlany na pasku stanu, a samo łącze będzie działać poprawnie) Określanie układu strony za pomocą stylów Modyfikacja wskaź
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu HTML 4. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: