Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00167 003798 21523116 na godz. na dobę w sumie
Po prostu InDesign 2 CE - książka
Po prostu InDesign 2 CE - książka
Autor: Liczba stron: 416
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-949-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> indesign
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Adobe InDesign to jeden z najbardziej zaawansowanych programów służących do składu wszelkiego rodzaju publikacji. W wersji 2.0 został wzbogacony o ponad 800 nowych funkcji -- daje to pojęcie o jego złożoności. Możliwości programu InDesign powiększą się jeszcze bardziej, jeśli w procesie składu wykorzystamy inne programy firmy Adobe: Photoshopa i Illustratora.

'Po prostu InDesign 2.0' to wprowadzenie do tworzenia publikacji za pomocą programu firmy Adobe. Książki z serii 'Po prostu...' pokazują, jak wykonać konkretne zadanie, dzięki czemu, gdy tylko napotkasz trudności przy pracy, szybko znajdziesz ich rozwiązanie. Książka jest więc zarówno podręcznikiem, jak i pomocą dla osoby używającej InDesign.

W książce przedstawiono:

Przystępny język, liczne przykłady i szeroki zakres przedstawionych zagadnień to niewątpliwe atuty tej książki. Dzięki lekturze 'Po prostu InDesign 2.0' i możliwościom opisywanego programu niedługo i Ty będziesz mógł tworzyć profesjonalne publikacje łatwo i szybko.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Po prostu InDesign 2 KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Autor: Sandee Cohen T³umaczenie: Piotr Ducher ISBN: 83-7197-949-5 Tytu³ orygina³u: Visual QuickStart Guide InDesign 2 for Macintosh and Windows Format: B5, stron: 421 Adobe InDesign to jeden z najbardziej zaawansowanych programów s³u¿¹cych do sk³adu wszelkiego rodzaju publikacji. W wersji 2.0 zosta³ wzbogacony o ponad 800 nowych funkcji — daje to pojêcie o jego z³o¿onoġci. Mo¿liwoġci programu InDesign powiêksz¹ siê jeszcze bardziej, jeġli w procesie sk³adu wykorzystamy inne programy firmy Adobe: Photoshopa i Illustratora. „Po prostu InDesign 2.0” to wprowadzenie do tworzenia publikacji za pomoc¹ programu firmy Adobe. Ksi¹¿ki z serii „Po prostu…” pokazuj¹, jak wykonaæ konkretne zadanie, dziêki czemu, gdy tylko napotkasz trudnoġci przy pracy, szybko znajdziesz ich rozwi¹zanie. Ksi¹¿ka jest wiêc zarówno podrêcznikiem, jak i pomoc¹ dla osoby u¿ywaj¹cej InDesign. W ksi¹¿ce przedstawiono: • Rozpoczêcie pracy z InDesign 2.0 • Konfigurowanie ustawieñ dokumentu • Pracê z tekstem: formatowanie, ramki tekstowe, typografia • Tworzenie obiektów graficznych: umieszczanie ich na stronie i przekszta³canie • Importowanie grafiki i ³¹czenie jej z tekstem • Pracê z tabelami i obszernymi dokumentami (tworzenie spisów treġci i indeksów) • Drukowanie dokumentów i tworzenie plików PDF Przystêpny jêzyk, liczne przyk³ady i szeroki zakres przedstawionych zagadnieñ to niew¹tpliwe atuty tej ksi¹¿ki. Dziêki lekturze „Po prostu InDesign 2.0” i mo¿liwoġciom opisywanego programu nied³ugo i Ty bêdziesz móg³ tworzyæ profesjonalne publikacje ³atwo i szybko. Spis treści Spis treści 11 15 19 Wstęp Wprowadzenie Rozdział 1. Zaczynamy Korzystanie z palet...................................................i................................. 20 Posługiwanie się paletami...................................................i...................... 27 Posługiwanie się elementami interfejsu...................................................i. 30 Korzystanie z przybornika ...................................................i..................... 31 Korzystanie z menu kontekstowych ...................................................i...... 32 Rozdział 2. Konfigurowanie układu dokumentu 33 Tworzenie dokumentów...................................................i......................... 34 Definiowanie opcji układu strony ...................................................i............ 35 Modyfikowanie układu dokumentu ...................................................i....... 37 Korzystanie z linijek ...................................................i.............................. 38 Konfigurowanie prowadnic marginesów i kolumn................................... 40 Korzystanie z prowadnic linijek ...................................................i............ 41 Korzystanie z siatki...................................................i................................ 44 Zmiana powiększenia...................................................i............................. 45 Korzystanie z lupy i z rączki...................................................i.................. 47 Paleta Nawigator...................................................i.................................... 49 Menu Okno ...................................................i............................................ 50 Zapisywanie dokumentu ...................................................i........................ 51 Otwieranie i zamykanie dokumentów...................................................i.... 53 S p i s t r e ś c i Rozdział 3. 55 Tekst Definiowanie ramek tekstowych...................................................i............ 56 Wprowadzanie tekstu...................................................i............................. 59 Zaznaczanie tekstu ...................................................i................................. 60 Przesuwanie i usuwanie tekstu...................................................i.................. 62 Korzystanie z palety Typografia ...................................................i............ 63 Definiowanie kroju czcionki i jej rozmiaru .............................................. 64 Stosowanie stylów ...................................................i................................. 65 5 Spis treści Definiowanie odstępów między wierszami i znakami.............................. 66 Odkształcanie tekstu ...................................................i.............................. 68 Ustawienia językowe ...................................................i............................. 69 Formatowanie akapitu...................................................i............................ 70 Definiowanie wyrównania i wcięć...................................................i......... 71 Ręczne wstawianie wcięcia...................................................i.................... 73 Definiowanie efektów dodatkowych dla akapitu...................................... 74 Korzystanie z innych narzędzi obsługi tekstu........................................... 75 Sterowanie przepływem tekstu ...................................................i................. 77 Ustawienia dotyczące ramek tekstowych ................................................. 78 Stosowanie specjalnych znaków tekstowych............................................ 81 Skróty klawiszowe ...................................................i................................. 82 i c ś e r t s i p S Rozdział 4. 83 Posługiwanie się obiektami Rodzaje ramek ...................................................i....................................... 84 Rysowanie podstawowych figur geometrycznych.................................... 85 Zaznaczanie obiektów...................................................i............................ 87 Przesuwanie i zmiana rozmiarów obiektów.............................................. 88 Powielanie obiektów...................................................i.............................. 90 Zmiana rozmiarów obiektów ...................................................i................. 92 Korzystanie z narzędzi transformacji...................................................i..... 93 Korzystanie z palety Przekształć...................................................i............ 98 Menu palety Przekształć ...................................................i...................... 101 Korzystanie z polecenia Ułóż ...................................................i.............. 102 Wyrównywanie obiektów ...................................................i.................... 103 Grupowanie obiektów ...................................................i.......................... 106 Blokowanie obiektów ...................................................i.......................... 107 Rozdział 5. 109 Stosowanie kolorów Modele kolorów ...................................................i................................... 110 Definiowanie i zapisywanie próbek kolorów.......................................... 113 Korzystanie z bibliotek próbek ...................................................i.............. 120 Tworzenie odcieni...................................................i................................ 121 Tworzenie kolorów bez nazw ...................................................i.............. 123 Tworzenie próbek przejść tonalnych ...................................................i... 124 Tworzenie nienazwanych przejść tonalnych........................................... 126 Stosowanie kroplomierza...................................................i..................... 127 Nadrukowywanie kolorów...................................................i................... 128 6 Spis treści Rozdział 6. Modyfikowanie stylów obiektów 129 Wypełnienia ...................................................i......................................... 130 Manipulowanie konturem obiektu ...................................................i....... 134 Modelowanie narożników obiektów...................................................i.... 140 Przypisywanie efektów przezroczystości................................................ 141 Dodawanie cieni i rozmywanie krawędzi obiektów ................................. 145 Korzystanie z kroplomierza ...................................................i................. 147 Definiowanie ustawień domyślnych dla obiektu .................................... 149 Rozdział 7. Pióro i krzywe Béziera 151 Pióro...................................................i...................................................i.. 152 Rysowanie linii ...................................................i.................................... 153 Rysowanie krzywych ...................................................i........................... 154 Zmiana typów krzywych i węzłów ...................................................i...... 155 Modyfikowanie krzywych ...................................................i................... 156 Modyfikowanie węzłów...................................................i....................... 158 Narzędzie Ołówek...................................................i................................ 160 Narzędzie Wygładzanie ...................................................i....................... 162 Narzędzie Gumka...................................................i................................. 163 Rozdział 8. 165 Importowanie grafiki Importowanie grafiki ...................................................i........................... 166 S p i s t r e ś c i Ramki o kształtach specjalnych ...................................................i............. 168 Konfigurowanie opcji importowania grafiki........................................... 171 Modyfikowanie wstawionych obrazów .................................................. 173 Dopasowywanie obrazów do ramek ...................................................i.... 175 Zagnieżdżanie elementów...................................................i.................... 177 Zmiana ustawień koloru ramek i zaimportowanych obrazów ...................... 180 Obrazy łączone...................................................i..................................... 181 Osadzanie grafiki ...................................................i................................. 185 Korzystanie ze ścieżek kadrujących ...................................................i.... 186 Importowanie obrazów ze zdefiniowaną przezroczystością ................... 190 Wyświetlanie obrazów...................................................i......................... 191 Przypisywanie efektów do grafik...................................................i........... 194 Rozdział 9. 195 Posługiwanie się efektami tekstowymi Obłamywanie tekstu...................................................i............................. 196 Tekst na ścieżce ...................................................i................................... 200 Posługiwanie się obramowaniami akapitów ........................................... 203 7 Spis treści Rozdział 10. Długie dokumenty 207 Dodawanie pustych stron ...................................................i..................... 208 Praca ze stronami ...................................................i................................. 210 Tworzenie rozkładówek wielostronicowych .......................................... 212 Importowanie tekstu...................................................i............................. 213 Definiowanie opcji importowania...................................................i........ 214 Przepływ tekstu...................................................i.................................... 215 Łamanie tekstu ...................................................i..................................... 218 Strony wzorcowe ...................................................i................................. 219 Dostosowywanie układu ...................................................i...................... 223 Dodawanie numeracji stron ...................................................i................. 224 Modyfikowanie ustawień palety Strony ................................................. 226 Tworzenie książek ...................................................i............................... 227 Tworzenie spisu treści...................................................i.......................... 232 Tworzenie skorowidza ...................................................i......................... 236 Tworzenie hiperłączy...................................................i........................... 238 i c ś e r t s i p S Rozdział 11. Warstwy 243 Tworzenie i usuwanie warstw...................................................i.............. 244 Definiowanie opcji warstw ...................................................i.................. 246 Posługiwanie się warstwami ...................................................i................ 248 Rozdział 12. Biblioteki 249 Przechowywanie obiektów w bibliotece................................................. 250 Definiowanie opcji wyświetlania obiektów w bibliotece ....................... 252 Przeszukiwanie i porządkowanie bibliotek............................................. 253 Rozdział 13. Znaki tabulacji i tabele 255 Wstawianie znaków tabulacji ...................................................i.............. 256 Konfigurowanie znaków tabulacji ...................................................i....... 257 Definiowanie znaków wiodących ...................................................i........ 260 Tworzenie i wykorzystywanie tabel ...................................................i.... 261 Modyfikowanie zawartości tabel ...................................................i......... 264 Definiowanie opcji tabeli ...................................................i..................... 267 Definiowanie opcji komórek tabeli...................................................i...... 272 Definiowanie konturów i wypełnienia komórek..................................... 275 Wprowadzanie linii przekątnych do komórek tabel ................................. 280 8 Spis treści Rozdział 14. Zaawansowane opcje formatowania 281 Zmiana wielkości liter...................................................i.......................... 282 Kontrola poprawności ortograficznej...................................................i... 282 Znajdowanie i zamiana tekstu...................................................i............... 285 Definiowanie stylów ...................................................i............................ 290 Posługiwanie się stylami...................................................i...................... 296 Stosowanie Kroplomierza w pracy z tekstem ......................................... 299 Tworzenie tekstu ze znacznikami ...................................................i........ 301 Stosowanie polecenia Znajdź czcionkę...................................................i 303 Powiązania między wierszami ...................................................i.............. 304 Rozdział 15. Typografia 305 Wysunięcie znaków ...................................................i............................. 306 Wielowierszowy skład tekstu i opcja Kompozytor akapitowy ................. 307 Ustawienia justowania ...................................................i......................... 308 Dzielenie wyrazów...................................................i............................... 312 Stosowanie opcji wyrównania do linii bazowych................................... 314 Stosowanie czcionek OpenType ...................................................i........... 315 Rozdział 16. Zarządzanie kolorami 317 Definiowanie ustawień kolorystycznych ................................................ 318 Posługiwanie się profilami...................................................i................... 322 Rozdział 17. Ostatni etap pracy 323 Drukowanie dokumentu...................................................i....................... 324 S p i s t r e ś c i Definiowanie ustawień kategorii Ogólne................................................ 325 Definiowanie ustawień kategorii Ustawienia ......................................... 326 Podział stron dokumentu na fragmenty .................................................. 327 Dodawanie znaków drukarskich i spadów.............................................. 329 Definiowanie ustawień kategorii Wyjście .............................................. 330 Definiowanie ustawień dla grafiki ...................................................i....... 332 Definiowanie opcji zaawansowanych...................................................i.. 333 Definiowanie opcji drukowania dokumentów z przypisanymi efektami przezroczystości ................................................ 334 Posługiwanie się stylami drukowania ...................................................i.. 336 Tworzenie podsumowania wydruku ...................................................i........ 337 Drukowanie do pliku...................................................i............................ 338 Przygotowywanie raportu przed wydrukiem .......................................... 339 Przygotowywanie plików do drukowania............................................... 342 9 Spis treści Rozdział 18. Eksport 345 Definiowanie opcji eksportu plików ...................................................i.... 346 Tworzenie plików PDF ...................................................i........................ 347 Posługiwanie się stylami PDF ...................................................i............. 354 Tworzenie plików EPS ...................................................i........................ 356 Tworzenie dokumentów HTML ...................................................i.......... 359 Tworzenie plików SVG ...................................................i....................... 365 Eksportowanie tekstu ...................................................i........................... 367 Rozdział 19. Dostosowywanie programu 369 Modyfikowanie skrótów klawiszowych ................................................. 370 Definiowanie preferencji programu ...................................................i..... 373 Definiowanie ustawień kategorii Ogólne................................................ 373 Definiowanie ustawień kategorii Tekst...................................................i..... 376 Definiowanie ustawień kategorii Skład .................................................. 377 Definiowanie ustawień kategorii Jednostki i skoki................................. 378 Definiowanie ustawień kategorii Siatki .................................................. 379 Definiowanie ustawień kategorii Linie pomocnicze............................... 380 Definiowanie ustawień kategorii Słownik .............................................. 381 Definiowanie ustawień kategorii Wydajność wyświetlania ................... 383 Definiowanie ustawień kategorii Grupa robocza.................................... 384 Konfigurowanie modułów rozszerzających............................................ 385 Dodatek A Skróty klawiszowe 387 Skróty klawiszowe ...................................................i............................... 388 Skorowidz 395 i c ś e r t s i p S 10 Długie dokumenty Długie dokumenty Długie dokumenty Większość operatorów DTP zajmuje się składem publikacji, wśród których znajdziemy między innymi: broszury, biuletyny informacyjne, menu, wnioski ubezpieczeniowe, magazyny, książki, dwustronne wizytówki itp. Są to projekty, na które składa się więcej niż jedna strona. Pracując nad dokumentami wielostronicowymi, będziesz musiał korzystać z różnego rodzaju metod umożliwiających dodawanie i numerowanie stron oraz kierowanie przepływem tekstu. Jeśli tworzone dokumenty mają złożoną strukturę, należy zadbać o to, by była ona jednolita. Opracowując książkę, będziesz musiał umieć połączyć poszczególne rozdziały oraz utworzyć spis treści i skorowidz. D ł u g i e d o k u m e n t y 207 n o r t s h c y t s u p e i n a w a d o D Rozdział 10. Dodawanie pustych stron InDesign umożliwia dodawanie stron na kilka sposobów. Najprostszy z nich polega na zdefiniowaniu liczby stron przed rozpoczęciem pracy nad dokumentem (patrz strona 34). Często jednak konieczne jest dodanie stron w trakcie pracy. Aby móc dodawać strony, należy wyświetlić paletę Strony. Aby wyświetlić paletę Strony: 1. Wybierz z menu polecenie Okno/Strony (rysunek 10.1). lub Kliknij zakładkę Strony, jeśli paleta jest ukryta pod innymi, we wspólnym oknie z zakładkami. Widoczna w palecie Strony kratkowana ikona strony (rysunek 10.2) jest informacją, że na tej stronie znajdują się obiekty, do których dołączono efekty miękkiego wtapiania brzegów lub przezroczystości (natywne lub pochodzące na przykład z Photoshopa) oraz dodano cienie. Jeśli konieczne jest dodanie tylko kilku stron, można to zrobić ręcznie. Aby ręcznie dodać do dokumentu puste strony: 1. Kliknij w oknie palety Strony ikonę Utwórz nową stronę — zostanie dodana jedna strona. lub Przeciągnij stronę wzorcową lub inną z górnego panelu palety Strony do panelu dolnego — jest to obszar dokumentu (rysunek 10.3). Ze stron 219 – 222 dowiesz się, jak korzystać ze stron wzorcowych. 2. Powtarzaj tę operację tyle razy, ile stron chcesz dodać. 208 Rysunek 10.1. Paleta Strony Rysunek 10.2. Ta ikona strony oznacza, że na stronie znajdują się obiekty, do których przypisano przezroczystość lub dodano cienie Rysunek 10.3. Aby dodać stronę do dokumentu, przeciągnij stronę wzorcową z górnego panelu do dolnego Długie dokumenty Jeśli konieczne jest dodanie wielu stron, można to zrobić za pomocą jednego okna. Aby dodać wiele stron: 1. Wybierz z menu palety Strony polecenie Wstaw strony (rysunek 10.4). Pojawi się okienko dialogowe Wstaw strony (rysunek 10.5). 2. Wpisz w polu Strony liczbę dodawanych stron. Rysunek 10.4. Polecenia menu palety Strony służą do pracy nad stronami dokumentu 3. Wybierz z listy Wstaw miejsce wstawienia stron (rysunek 10.6): Rysunek 10.5. Okienko dialogowe Wstaw strony umożliwia jednoczesne dodanie wielu stron s Jeśli strony mają zostać wstawione przed określoną stroną, wybierz Przed stroną i podaj w polu obok numer tej strony. s Jeśli strony mają zostać wstawione za określoną stroną, wybierz Po stronie i podaj w polu obok numer tej strony. s Jeśli strony mają zostać wstawione na początku dokumentu, wybierz Na początku dokumentu. s Jeśli strony mają zostać wstawione na końcu dokumentu, wybierz Na końcu dokumentu. 4. Wskaż na liście Wzorzec stronę wzorcową, na której bazują wstawiane strony. Rysunek 10.6. Menu Wstaw umożliwia określenie miejsca, gdzie zostaną wstawione nowe strony lub Wybierz opcję Brak, aby wstawiane strony nie były oparte na stronie wzorcowej. 5. Kliknij OK. Nowe strony pojawią się w górnym panelu palety Strony. D o d a w a n i e p u s t y c h s t r o n 209 Rozdział 10. Praca ze stronami W dokumentach z dużą liczbą stron zachodzi potrzeba sprawnej nawigacji między poszczególnymi stronami. InDesign umożliwia wykonanie tego zadania na kilka sposobów. Aby przejść do określonej strony: 1. Kliknij dwukrotnie w górnym panelu palety Strony tę stronę, do której chcesz przejść. Strona zostanie wyświetlona w oknie dokumentu. lub Kliknij dwukrotnie nazwę rozkładówki, aby w oknie dokumentu pojawiły się jej obie strony. Wybrana strona lub rozkładówka jest wyróżniona w palecie Strony (rysunek 10.7). Aby przemieszczać się w obrębie dokumentu, możesz także korzystać z paska przewijania lub z narzędzia Rączka z przybornika. Aby skorzystać z przycisków do przemieszczania się: 1. Kliknij jeden z przycisków, aby przenieść się do wybranej strony (rysunek 10.8). lub Wpisz numer strony w polu numeru strony, aby przejść bezpośrednio do strony o podanym numerze. i m a n o r t s e z a c a r P Rysunek 10.7. Wybrana strona jest wyróżniona w palecie Strony Rysunek 10.8. Te przyciski umożliwiają przemieszczanie się między stronami dokumentu s s Aby przemieszczać się, korzystając z poleceń menu Układ: 1. Wybierz jedno z poleceń w menu Układ: Pierwsza strona — powoduje przejście do pierwszej strony dokumentu. Poprzednia strona — powoduje przejście do poprzedniej strony dokumentu. Następna strona — powoduje przejście do następnej strony dokumentu. Ostatnia strona — powoduje przejście do ostatniej strony dokumentu. Wstecz — powoduje przejście do strony dokumentu, która była wcześniej aktywna. Naprzód — powoduje przejście do strony dokumentu, która była aktywna przed wyborem polecenia Wstecz. s s s s 210 Długie dokumenty Strony można również powielać i usuwać. Aby powielić stronę: 1. Zaznacz stronę lub rozkładówkę, którą chcesz powielić. 2. Przeciągnij zaznaczone strony na ikonę Utwórz nową stronę. lub Wybierz z menu palety Strony pozycję Powiel rozkładówką. Polecenie to spowoduje powielenie zarówno rozkładówki, jak i pojedynczej strony. Aby usunąć stronę: 1. Zaznacz strony w dolnym panelu palety Strony. Wciśnij klawisz Shift, aby zaznaczyć strony znajdujące się obok siebie. Jeśli chcesz wybrać strony położone w różnych miejscach, wciśnij klawisz Ctrl. 2. Wybierz w menu palety Strony polecenie Usuń rozkładówkę (rysunek 10.3). lub Kliknij ikonę Usuń zaznaczone strony u dołu okna palety Strony. 3. W pojawiającym się okienku dialogowym potwierdź operację usuwania, naciskając przycisk OK. Wciśnij w trakcie usuwania stron klawisz Alt, aby pominąć okienko dialogowe, żądające potwierdzenia operacji. W palecie Strony znajdują się również opcje umożliwiające przestawianie położenia stron w dokumencie. Aby przestawić położenie strony w dokumencie: 1. Z menu palety Strony wybierz opcję Dopuść rekonfigurację stron. 2. Przeciągnij stronę w położenie obok lub pomiędzy stronami rozkładówki (rysunek 10.9): s Przy włączonej opcji Dopuść rekonfigurację stron umieszczenie nowej strony wymusza przeniesienie stron do nowej rozkładówki (rysunek 10.10). P r a c a z e s t r o n a m i Rysunek 10.9. Strony można przenosić za pomocą przeciągania ich ikon w palecie Strony Rysunek 10.10. Przy wyłączonej opcji Dopuść rekonfigurację stron nowa strona umieszczona jest pomiędzy innymi stronami, nie powodując zmiany położenia stron oryginalnych Rysunek 10.11. Przy włączonej opcji Dopuść rekonfigurację stron umieszczenie nowej strony wymusza przeniesienie jednej ze stron do nowej rozkładówki Wskaźnik oznaczony symbolem strzałki pokazuje, po której stronie odstępu między stronami będzie wstawiona nowa strona. s Przy wyłączonej opcji Dopuść rekonfigurację stron nowa strona jest dodawana do istniejącej rozkładówki bez zmiany położenia innych stron (rysunek 10.11). 211 Rysunek 10.12. Przykładowa rozkładówka wielostronicowa Rysunek 10.13. Czarna pionowa linia wskazuje, że nowa strona zostanie dodana do rozkładówki wielostronicowej Rysunek 10.14. Rozkładówkę kilkustronicową możesz zdekomponować poprzez zmianę liczby stron w rozkładówce k e w ó d a ł k z o r e i n e z r o w T Rozdział 10. Tworzenie rozkładówek wielostronicowych Większość dokumentów składa się z pojedynczych stron lub stron naprzeciwległych (patrz strona 35). Można jednak tworzyć rozkładówki o większej liczbie stron. Takie rozkładówki można znaleźć w specjalnych wydaniach niektórych magazynów. Aby utworzyć rozkładówkę kilkustronicową: 1. Wskaż w panelu dokumentu palety Strony strony, które chcesz połączyć w jeden ciąg stron. 2. Wybierz z menu palety Strony pozycję Nie dziel rozkładówki. Numery stron zostaną ujęte w nawias kwadratowy. W każdej chwili do zestawu stron można dołączyć kolejną stronę (rysunek 10.12). 3. Przeciągnij następną stronę, którą chcesz dołączyć do zestawu. 4. Zwolnij klawisz myszy, gdy pojawi się czarna pionowa linia (rysunek 10.13). Jest to znak, że strona została dodana. Aby zdekomponować rozkładówkę kilkustronicową: 1. Przeciągnij poszczególne strony poza rozkładówkę. lub Usuń zaznaczenie opcji Nie dziel rozkładówki w menu palety Strony. 2. Z menu palety Strony wybierz opcję Dopuść rekonfigurację stron. Zostanie wyświetlone okienko dialogowe z pytaniem, czy chcesz zachować aktualną liczbę stron w rozkładówce (rysunek 10.14). 3. Kliknij przycisk Nie. Rozkładówka wielostronicowa zostanie przekonwertowana na rozkładówkę z liczbą stron określoną przez ustawienia domyślne programu. 212 Długie dokumenty Importowanie tekstu Jeśli tekstu jest niewiele, można go wpisać bezpośrednio w programie InDesign. Jednak długie teksty lepiej wprowadzać w edytorze tekstu i importować. Aby zaimportować plik tekstowy z innego źródła: Rysunek 10.15. Opcje importu w oknie dialogowym Place Rysunek 10.16. Kształt kursora wskazujący na to, że kliknięcie spowoduje umieszczenie importowanego tekstu w dokumencie 1. Wybierz z menu polecenie Plik/Umieść. Otworzy się okienko dialogowe Umieść (rysunek 10.15). Importowanie plików tekstowych Do dokumentów InDesigna można importować pliki tekstowe zapisane w programie Microsoft Word 98 lub w wersjach nowszych (patrz następna strona). Zapisujesz plik, a później umieszczasz go w dokumencie za pomocą opcji importu. Jeśli korzystasz ze starszej wersji programu Word, powinieneś zapisywać plik w formacie RTF (Rich Text Format). Pliki RTF zachowują oryginalne formatowanie plików i mogą być importowane do dokumentów InDesigna. Do dokumentów InDesigna możesz również importować pliki zapisane w podstawowym formacie tekstowym, czyli w formacie ASCII. Po zapisaniu pliku w formacie ASCII gubione jest jednak oryginalne formatowanie (na przykład kursywa lub pogrubienie). Wprawdzie format ASCII nie jest specjalnie skomplikowany, okazuje się użyteczny do importowania tekstu z baz danych lub stron internetowych. Po zaimportowaniu tekstu w formacie ASCII musisz przeprowadzić jego formatowanie. I m p o r t o w a n i e t e k s t u 2. Odszukaj plik, który chcesz zaimportować. 3. Aby otworzyć okienko dialogowe Opcje importu dla pliku w określonym formacie, zaznacz pole wyboru Pokaż opcje importu. W następnych dwóch ćwiczeniach znajdziesz szczegółowy opis importowania plików w formacie Microsoft Word i Microsoft Excel. 4. Zaznacz pole wyboru Zachowaj format, aby zachować formatowanie tekstu. 5. Aby w importowanym pliku zastąpić proste cudzysłowy ( ) i apostrofy ( ) drukarskimi („ ”, ’), zaznacz pole wyboru Konwertuj cudzysłowy. 6. Zaznacz opcję Zastąp wybrany element, aby zastąpić zawartość zaznaczonej ramki tekstowej importowanym tekstem. 7. Kliknij przycisk Otwórz, aby załadować tekst do bufora (rysunek 10.16). Na stronach 215 – 217 znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące posługiwania się kursorami tekstu. Jeśli naciśniesz przycisk Otwórz przy wciśniętym klawiszu Shift, otworzy się okienko dialogowe Opcje importu, nawet jeśli nie zaznaczono pola wyboru Pokaż opcje importu. Aby zrezygnować ze wstawiania tekstu, kliknij dowolne inne narzędzie w przyborniku. Spowoduje to zmianę postaci ikony kursora. 213 a i n a w o t r o p m i i j c p o e i n a w o i n i f e D Rozdział 10. Definiowanie opcji importowania Opcje importowania tekstu zmieniają się w zależności od rodzaju wybranego do importowania pliku tekstowego. Aby określić opcje importowania plików Microsoft Word: 1. W okienku dialogowym Umieść wskaż plik w formacie Microsoft Word i zaznacz opcję Pokaż opcje importu. Kliknij Otwórz. Zostanie wyświetlone okienko dialogowe Opcje importu Microsoft Word (rysunek 10.17). 2. W sekcji Dołącz wybierz, które części dokumentu mają być zaimportowane. Do wyboru masz opcje: Tekst ze spisu treści, Tekst z indeksu i Przypisy dolne i końcowe. 3. W sekcji Konwertuj wybierz sposób przekonwertowania ręcznych podziałów stron. Dla formatu RTF opcje importowania są identyczne, jak dla formatu Microsoft Word. Aby określić opcje importowania plików Microsoft Excel: 1. W okienku dialogowym Umieść poszukaj plik w formacie Microsoft Excel i zaznacz opcję Pokaż opcję importu. Kliknij Otwórz. Zostanie wyświetlone okienko dialogowe Opcje importu Microsoft Excel (rysunek 10.18). 2. Z listy rozwijanej Arkusz wybierz arkusz, który chcesz zaimportować, z listy rozwijanej Zakres komórek wybierz komórki. 3. W sekcji Formatowanie wybierz rodzaj formatowania, które ma być zaimportowane wraz z komórkami. Dokumenty Microsoft Excel są importowane i wstawiane jako tabele programu InDesign (patrz rozdział 13., Tabulatory i tabele). Aby określić opcje importowania plików ASCII: 1. W okienku dialogowym Umieść znajdź plik w formacie ASCII i zaznacz opcję Pokaż opcje importu. Kliknij Otwórz. Zostanie wyświetlone okienko dialogowe Opcje importu tekstu (rysunek 10.19). 2. Z listy rozwijanej Zestaw znaków wybierz zestaw znaków, z listy rozwijanej Platforma wybierz system operacyjny, z listy rozwijanej Ustaw słownik na wybierz język, aby zapewnić prawidłowy import znaków diakrytycznych. 214 Rysunek 10.17. Okienko dialogowe Opcje importu Microsoft Word Rysunek 10.18. Okienko dialogowe Opcje importu Microsoft Excel Rysunek 10.19. Okienko dialogowe Opcje importu tekstu 3. W sekcji Dodatkowe końce wiersza wybierz opcję Usuń na końcu każdego wiersza, aby usunąć zbędne znaki nowego akapitu na końcu każdego wiersza lub opcję Usuń między akapitami, aby usunąć znaki nowego akapitu między akapitami. 4. W sekcji Dodatkowe spacje zaznacz opcję Zastąp i wpisz w polu wartość, określającą liczbę dodatkowych spacji, które mają być zastąpione znakiem tabulacji. Jeśli w tekście będzie więcej spacji dodatkowych, to również zostaną one zastąpione. Dodatkowe znaki końca akapitu i spacje są tworzone, kiedy importowany tekst pochodzi ze stron internetowych. Rysunek 10.20. Taka postać kursora myszy oznacza, że w buforze jest umieszczony tekst Przepływ tekstu Długie dokumenty Rysunek 10.21. Taką postać przyjmie kursor myszy, gdy znajdzie się w obrębie ramki Rysunek 10.22. Przykładowy tekst zastępczy wykorzystywany do tymczasowego wypełniania ramek tekstowych Co robić z tekstem załadowanym do bufora? Po załadowaniu tekstu do bufora, kliknięcie kursora powoduje przepływ tekstu na stronę. Możesz jednak wykonać parę innych operacji, kiedy tekst jest załadowany do bufora bez obawy, że możesz go utracić. Możesz: Wybrać jedno z poleceń palety Strony, aby wstawić strony do dokumentu; Korzystać ze skrótów klawiszowych, aby zwiększyć lub zmniejszyć podgląd dokumentu; Przewinąć dokument za pomocą pasków przewijania; Przesunąć elementy interfejsu (na przykład palety) w nowe położenie. Po załadowaniu tekstu do bufora (patrz strona 213) możesz określić przepływ tekstu w dokumencie. Aby zaimportować tekst do nowej ramki: 1. Przeciągnij kursorem, aby utworzyć ramkę tekstową, w której pojawi się tekst (rysunek 10.20). lub Kliknij na stronie — InDesign utworzy automatycznie ramkę tekstową o szerokości strony ograniczonej marginesami. Aby zrezygnować ze wstawiania tekstu, kliknij dowolne inne narzędzie w przyborniku. Spowoduje to zmianę postaci ikony kursora. Aby zaimportować tekst do ramki istniejącej: 1. Przeciągnij kursorem w ramce. Nawiasy pojawiające się obok ikony kursora wskazują, że tekst zostanie umieszczony w ramce (rysunek 10.21). 2. Kliknij w obrębie ramki. Tekst zostanie umieszczony wewnątrz ramki istniejącej. Aby zrezygnować ze wstawiania tekstu, kliknij dowolne inne narzędzie w przyborniku. Spowoduje to zmianę postaci ikony kursora. Ramki mogą być również wypełniane tak zwanym tekstem zastępczym. Aby wstawić do ramki tekst zastępczy: 1. Kliknij w obrębie ramki (rysunek 10.22). 2. Wybierz z menu polecenie Tekst/Wypełnij tekstem zastępczym. Tekst zastępczy wypełni ramkę. Tekst zastępczy w ramkach tekstowych jest umieszczany, aby uniknąć pojawienia się brakujących lub zmodyfikowanych plików tekstowych w palecie Łącza (patrz uwaga na stronie 183). 215 P r z e p ł y w t e k s t u Rozdział 10. Jeśli importowany tekst jest zbyt długi, aby mógł zmieścić się w ramce, pojawia się symbol przepełnienia (patrz strona 59). Zamiast dzielić tekst ręcznie, możesz skorzystać z opcji półautomatycznego sterowania jego przepływem. Wówczas tekst jest automatycznie wstawiany w przygotowywane na bieżąco ramki. Aby półautomatycznie sterować przepływem tekstu: 1. Zaimportuj tekst (rysunek 10.23). 2. Wciśnij klawisz Alt, aby pojawił się kursor półautomatycznego przepływu (rysunek 10.24). Jeśli umieścisz kursor w obrębie istniejącej ramki, wówczas zamiast kropkowanych linii prostych będą widoczne nawiasy. u t s k e t w y ł p e z r P 3. Kliknij lub przeciągnij, aby utworzyć ramkę. Jeśli tekst się w niej nie zmieści, zostanie automatycznie załadowany do bufora i będzie czekał na utworzenie kolejnej ramki w ten sam sposób (rysunek 10.25). 4. Wciśnij klawisz Alt i kliknij lub przeciągnij, aby utworzyć kolejną ramkę tekstową połączoną z poprzednią. 5. Powtarzaj krok 4. tyle razy, ile to konieczne, aby wstawić cały tekst (rysunek 10.26). 216 Rysunek 10.23. Kursor półautomatycznego przepływu Rysunek 10.24. Pojawienie się kursora półautomatycznego przepływu jest informacją, że tekst będzie automatycznie ładowany do bufora przy przechodzeniu z jednej przepełnionej ramki do drugiej Rysunek 10.25. Po kliknięciu kursora półautomatycznego przepływu tekst jest automatycznie ładowany do bufora nowego kursora Rysunek 10.26. Każde kliknięcie kursora półautomatycznego przepływu powoduje wlanie tekstu na nową stronę Rysunek 10.27. Ta postać kursora oznacza włączenie opcji automatycznego sterowania przepływem tekstu Rysunek 10.28. Włączenie opcji automatycznego sterowania przepływem tekstu pozwala tworzyć nowe strony Rysunek 10.29. Po kliknięciu kursora automatycznego przepływu tworzone są nowe strony Rysunek 10.30. Zaznacz pole wyboru Wzorcowa ramka tekstowa, aby utworzyć automatyczną ramkę tekstową na stronach wzorcowych Rysunek 10.31. Symbol łańcuszka oznacza, że tekst będzie wstawiony do ramki na stronie wzorcowej Długie dokumenty Nawet opcja półautomatycznego sterowania przepływem tekstu może się okazać niewystarczająca, gdy w grę wchodzi większa liczba stron. Wówczas masz do dyspozycji opcję automatycznego sterowania przepływem tekstu, która pozwala także tworzyć nowe strony. Aby automatycznie sterować przepływem tekstu: 1. Wybierz polecenie Umieść (patrz strona 213). 2. Wciśnij klawisz Shift. Kursor przyjmie postać wskazującą, że została uaktywniona opcja automatycznego sterowania przepływem tekstu (rysunek 10.27). 3. Kliknij w dowolnym miejscu strony między jej marginesami (rysunek 10.28). W miejscu kliknięcia zostanie utworzona ramka tekstowa o szerokości równej szerokości kolumny. Kolejne ramki pojawią się w następnych kolumnach i (lub) na następnych stronach (rysunek 10.29). Wciśnij klawisze Alt i Shift, aby automatycznie przelać tekst na pozostałe strony dokumentu, bez utworzenia stron dodatkowych. InDesign pozwala także przelewać tekst do ramek znajdujących się na stronach wzorcowych. Importowanie tekstu do tych ramek oznacza, że wraz ze zmianą strony wzorcowej zmienią się także ramki tekstowe. Aby skierować strumień tekstu do ramek na stronie wzorcowej: 1. Zaznacz pole wyboru Wzorcowa ramka tekstowa w okienku dialogowym Nowy dokument (rysunek 10.30). Spowoduje to utworzenie na każdej stronie dokumentu pustej ramki. 2. Załaduj tekst do bufora, wybierając polecenie Umieść. 3. Kliknij na stronie między marginesami — tekst zostanie umieszczony tylko na tej stronie (rysunek 10.31). Przepływ tekstu może być sterowany zarówno za pomocą polecenia przepływu automatycznego, jak i półautomatycznego. 217 P r z e p ł y w t e k s t u Rysunek 10.32. Znak przeniesienia tekstu do następnej kolumny Rysunek 10.33. Znak przeniesienia tekstu do następnej ramki Rysunek 10.34. Znak przeniesienia tekstu na następną stronę Rysunek 10.35. Znak przeniesienia tekstu na następną stronę nieparzystą Rysunek 10.36. Znak przeniesienia tekstu na następną stronę parzystą Skróty klawiszowe dla znaków łamania tekstu Podane niżej skróty klawiszowe mogą być również stosowane do wstawiania znaków łamania tekstu: Enter — wstawienie znaku przeniesienia tekstu do następnej kolumny. Shift+Enter — wstawienie znaku przeniesienia tekstu do następnej ramki. Ctrl+Enter — wstawienie znaku przeniesienia tekstu na następną stronę. u t s k e t e i n a m a Ł Rozdział 10. Łamanie tekstu Po wstawieniu tekstu za pomocą poleceń przepływu możesz również spowodować, by tekst przeskoczył do następnej kolumny, ramki lub strony. Operacja ta nosi nazwę łamania tekstu. InDesign umieszcza specjalne znaki, powodujące złamanie tekstu. Aby wstawić znaki łamania tekstu: 1. Umieść punkt wstawiania obok tekstu, który chcesz przenieść w nowe położenie. 2. Wybierz z menu polecenie Tekst/Wstaw znak końca. lub Kliknij na stronie prawym klawiszem myszy, aby uzyskać dostęp do menu kontekstowego. Wybierz podmenu Wstaw znak końca. 3. Wybierz jedną z opcji podanych poniżej: s Koniec łamu — powoduje przeniesienie tekstu do następnej kolumny (rysunek 10.32). Jeśli ramka jest jednokolumnowa, tekst zostanie przeniesiony na następną stronę. s Koniec ramki — powoduje przeniesienie tekstu do następnej ramki (rysunek 10.33). s Koniec strony — powoduje przeniesienie tekstu na następną stronę (rysunek 10.34). s Koniec strony nieparzystej — powoduje przeniesienie tekstu na następną stroną nieparzystą (rysunek 10.35). s Koniec strony parzystej — powoduje przeniesienie tekstu na następną stronę parzystą (rysunek 10.36). Aby zobaczyć wstawione znaki przeniesienia tekstu, wybierz z menu polecenie Tekst/Pokaż znaki ukryte. 218 Rysunek 10.37. Kliknij dwukrotnie nazwę strony wzorcowej, aby przejrzeć tę stronę w oknie dokumentu Wykorzystywanie stron wzorcowych Strony wzorcowe pozwalają automatyzować proces tworzenia układu strony. Jeśli na przykład pracujesz nad stustronicową książką, perspektywa ręcznego umieszczania ramek tekstowych na każdej stronie i wpisywania nazwy rozdziału czy tytułu książki nie jest nęcąca. Dzięki możliwościom, jakie dają strony wzorcowe, problem przestał istnieć. Umieszczony na tych stronach obiekt pojawi się bowiem na wszystkich stronach dokumentu. Jeśli umieścisz obiekt na stronie wzorcowej, będzie on zawsze umieszczony w tym samym miejscu na każdej stronie utworzonej na bazie strony wzorcowej. Strony wzorcowe mogą być również wykorzystywane do przechowywania różnych układów kolumn i ustawień marginesów. Strony wzorcowe to rodzaj arkuszy stylów dla stron. Długie dokumenty Strony wzorcowe Każdy nowy dokument zawiera stronę wzorcową. Gdy dodajesz do niej obiekty, pojawiają się one na wszystkich stronach opartych na tej stronie wzorcowej. Aby dodać obiekt do strony wzorcowej: 1. W górnym panelu palety Strony kliknij dwukrotnie nazwę strony wzorcowej. Strona ta otworzy się w oknie dokumentu (rysunek 10.37). 2. Dodaj do niej pola tekstowe, grafikę i wszystkie inne elementy, które chcesz umieścić. Jeśli zdefiniowano dokument jako zawierający strony parzyste i nieparzyste, strona wzorcowa występuje w wersji lewostronnej i prawostronnej. Wersja lewostronna definiuje wygląd stron nieparzystych, a wersja prawostronna parzystych. 3. Kliknij dwukrotnie nazwę strony, aby uaktywnić stronę. Od tej chwili wszelkie elementy, które zostały na niej umieszczone, pojawią się na wszystkich stronach dokumentu. Aby wprowadzić zmiany na stronie wzorcowej, otwórz ją ponownie. Wprowadzone zmiany zostaną odzwierciedlone w całym dokumencie. S t r o n y w z o r c o w e 219 Rysunek 10.38. Okienko dialogowe Nowy wzorzec umożliwia zdefiniowanie atrybutów strony wzorcowej Rysunek 10.39. Przeciągnij stronę dokumentu do panelu strony wzorcowej, aby skonwertować ją na stronę wzorcową e w o c r o z w y n o r t S Rozdział 10. Można dodawać do dokumentu nowe strony wzorcowe, co pozwoli definiować różne układy dla poszczególnych części dokumentu. Aby utworzyć nową stronę wzorcową: 1. Wybierz z menu palety Strony polecenie Nowy Wzorzec. Otworzy się okienko dialogowe Nowy wzorzec (rysunek 10.38). 2. Wpisz w polu Prefiks literę, którą zostanie oznaczona tworzona strona. Prefiks to litera, która pojawia się na ikonie strony w panelu palety Strony. 3. Podaj nazwę strony. 4. Skorzystaj z menu Oparty o wzorzec, jeśli chcesz tworzoną stronę wzorcową oprzeć na innej stronie wzorcowej. Tworzenie strony wzorcowej na podstawie istniejącej strony wzorcowej umożliwia dokonywanie zmian na jednej stronie wzorcowej, które są następnie przypisywane do drugiej strony. 5. Podaj w polu Liczba stron liczbę stron wzorca. Można tworzyć rozkładówki o większej liczbie stron. Aby w procesie tworzenia strony wzorcowej pominąć okienko dialogowe Nowy wzorzec, wciśnij klawisz Ctrl i kliknij ikonę Utwórz nową stronę u dołu okna palety Strony. W trakcie pracy może się pojawić potrzeba przekształcenia strony w stronę wzorcową. Jest to bardzo prosta operacja. Aby przekształcić stronę dokumentu w stronę wzorcową: 1. Zaznacz stronę lub strony. 2. Przeciągnij zaznaczone strony z panelu dokumentu palety Strony do jej górnego panelu (rysunek 10.39). lub Wybierz z menu palety Strony polecenie Zapisz jako wzorzec. 220 Długie dokumenty Dodawane do dokumentu strony są oparte na stronie wzorcowej zastosowanej do ostatniej strony dokumentu. Zastosowany wzorzec możesz w prosty sposób zastąpić innym. Rysunek 10.40. Okienko dialogowe Zastosuj wzorzec umożliwia zastosowanie innej strony wzorcowej Aby przypisać do strony inny wzorzec: Rysunek 10.41. Prostokąt, którym obwiedziona zostaje strona, wskazuje, że strona wzorcowa zostanie zastosowana tylko do niej Rysunek 10.42. Prostokąt, którym obwiedziona zostaje rozkładówka, oznacza, że wzorzec zostanie zastosowany do całej rozkładówki 1. Zaznacz stronę lub strony. 2. Wybierz z menu palety Strony polecenie Zastosuj wzorzec do strony. Pojawi się okienko dialogowe Zastosuj wzorzec (rysunek 10.40). 3. Z listy rozwijanej Zastosuj wzorzec wybierz nazwę wzorca. 4. Możesz zmienić w polu Do stron zakres stron, do których zostanie zastosowany nowy wzorzec. Strona oznaczona nazwą Brak służy do tworzenia stron dokumentu, do których nie jest stosowana żadna strona wzorcowa. S t r o n y w z o r c o w e Aby zastosować wzorzec z poziomu palety Strony: 1. Przeciągnij stronę wzorcową na strony dokumentu: s Aby wzorzec został zastosowany do pojedynczej strony, przeciągnij go na ikonę strony (rysunek 10.41). s Aby wzorzec został zastosowany do całej rozkładówki, przeciągnij go na tę rozkładówkę (rysunek 10.42). 2. Zwolnij klawisz myszy, aby zastosować wzorzec. Paleta Sontry pozwala definiować strony wzorcowe, które bazują na innych wzorcach. Aby oprzeć tworzoną stronę wzorcową na innej: 1. Przeciągnij stronę wzorcową, która ma stanowić wzorzec dla nowej, tworzonej właśnie strony wzorcowej: Rysunek 10.43. Litera pojawiająca się w obrębie ikony strony wzorcowej oznacza, że stronę tę oparto na innym wzorcu 2. Zwolnij klawisz myszy, aby zastosować wzorzec. Prefiks zastosowanego wzorca pojawi się w obrębie ikony utworzonego wzorca (rysunek 10.43). s Na rozkładówkę, jeśli chcesz utworzyć wzorzec rozkładówki oparty na tym wzorcu. s Na pojedynczą stronę, aby powstała strona wzorcowa, bazująca na wybranym wzorcu. 221 e w o c r o z w y n o r t S Rozdział 10. Zwykle modyfikacja elementów strony wzorcowej odbywa się bezpośrednio na tej stronie. Nie jest to jednak regułą i można zmieniać układ elementów na stronach dokumentu. Aby zmodyfikować element strony wzorcowej na stronie dokumentu: 1. Przejdź do strony dokumentu. Wciśnij klawisze Ctrl i Shift i kliknij element, który ma być modyfikowany. Zostanie on zaznaczony. 2. Wprowadź w nim niezbędne zmiany. Element wzorcowy modyfikowany na stronie dokumentu może być częściowo skojarzony z elementem na stronie wzorcowej (patrz uwaga na tej stronie). Istnieje również możliwość zmodyfikowania wszystkich elementów wzorcowych na stronie dokumentu. InDesign umożliwia odłączenie wszystkich elementów wzorcowych od strony wzorcowej za pomocą jednego polecenia. Aby odłączyć wszystkie elementy wzorcowe od strony wzorcowej: 1. Wybierz w palecie Strony polecenie Odłącz wszystkie obiekty od wzorca. Na stronie dokumentu można ukryć elementy wzorcowe. Aby ukryć na stronie dokumentu elementy wzorcowe: 1. Wybierz z menu polecenie Widok/Wyświetl elementy wzorcowe. Elementy wzorcowe zostaną na tej stronie ukryte i nie będą drukowane. Można również ponownie skojarzyć odłączone elementy ze stroną wzorcową. Aby ponownie skojarzyć odłączone elementy ze stroną wzorcową: 1. Wybierz w palecie Strony polecenie Usuń wszystkie przesłonięcia lokalne. 222 Modyfikowanie elementów wzorcowych na stronach dokumentu Jeśli przeprowadzasz modyfikację elementu wzorcowego na stronie dokumentu, jej wpływ nie musi być powiązany z elementem na stronie wzorcowej. Zachowane może być tylko częściowe powiązanie elementu z elementem na stronie wzorcowej. Załóżmy, że na stronie dokumentu dodałeś do obiektu kontur. Od tego momentu kontur nie jest powiązany z elementem na stronie wzorcowej. Element na stronie dokumentu może jednak podlegać zmianom ulokowania przy zmianach położenia elementu na stronie wzorcowej. Wypełnienie elementów również może być modyfikowane poprzez modyfikowanie elementu na stronie wzorcowej. Jedynie formatowanie konturu nie jest powiązane z elementami na stronie wzorcowej. Ile stron wzorcowych? Choć skonfigurowanie strony wzorcowej wydaje się pracochłonne, im więcej stron wzorcowych przygotujesz, tym prostsze będzie konfigurowanie nawet skomplikowanych dokumentów. Dla tygodnika potrzebnych jest około 50 takich stron — inne strony są wymagane na różne rozkładówki, a inne na strony ogłoszeń reklamowych. W niektórych czasopismach przyjęto model opierania każdej ze stron na stronie wzorcowej, bez możliwości jakiejkolwiek modyfikacji jej elementów, w innych strony wzorcowe stanowią dla projektantów jedynie punkt startowy. Sam więc musisz zdecydować, jakie podejście bardziej odpowiada Twoim zwyczajom i potrzebom. Rysunek 10.44. Okienko dialogowe Dopasowanie układu umożliwia włączenie opcji automatycznego dostosowywania się układu dokumentu i zdefiniowanie sposobu zachowania się elementów strony w przypadku zmiany układu Rysunek 10.45. Zmiana orientacji strony nie zmieniła jej układu, bowiem włączono opcję Włącz dopasowanie układu Długie dokumenty Dostosowywanie układu Nikt nie oczekuje od Ciebie, że pierwsze próby stworzenia układu strony dadzą doskonały efekt. Na szczęście InDesign jest wyposażony w opcję dostosowywania układu strony, która powoduje przemieszczanie i zmianę rozmiaru obiektów przy zmianie rozmiaru strony lub jej marginesów. Jeśli opcja zostanie włączona, wszelkie zmiany układu strony spowodują zmianę pozycji elementów zarówno na stronach wzorcowych, jak i zwykłych. Aby skonfigurować opcje dostosowywania układu: 1. Wybierz z menu polecenie Układ/Dopasowanie układu. Otworzy się okienko dialogowe Dopasowanie układu (rysunek 10.44). 2. Zaznacz pole wyboru Włącz dopasowanie układu, aby przy zmianie rozmiaru strony, jej orientacji, położenia marginesów lub parametrów kolumn, elementy umieszczone na stronie dostosowywały się do tych zmian (rysunek 10.45). 3. Podaj w polu Strefa przyciągania wartość, określającą, jak blisko krawędzi strony lub prowadnicy kolumny czy marginesu musi się znaleźć obiekt, aby został przyciągnięty i wyrównany. 4. Zaznacz pole wyboru Dopuść zmianę wielkości grafiki i grup, aby włączyć opcję przemieszczania elementów strony i zmiany ich rozmiarów. 5. Zaznacz pole wyboru Dopuść przesuwanie linii pomocniczych miarki, aby do zmian układu dostosowywały się prowadnice linijek. 6. Zaznacz pole wyboru Ignoruj wyrównanie linii pomocniczych miarki, aby obiekty nie przemieszczały się wraz z prowadnicami linijek. 7. Zaznacz pole Ignoruj blokowanie obiektu i warstwy, aby przemieścić obiekty, których pozycje zostały zablokowane, lub zablokowane warstwy. 8. Kliknij OK, aby zatwierdzić ustawienia. W przypadku zmian w konfiguracji dokumentu, na przykład przy przesunięciu marginesów, dokument dostosuje się do wprowadzonych ustawień. 223 D o s t o s o w y w a n i e u k ł a d u n o r t s i j c a r e m u n e i n a w a d o D Rozdział 10. Dodawanie numeracji stron Najczęściej umieszczanym elementem na stronie wzorcowej jest numeracja stron. Aby dodać automatyczną numerację stron: 1. Przejdź do strony wzorcowej. Narysuj ramkę tekstową, w której mają być umieszczane numery stron. 2. Wybierz z menu polecenie Tekst/Wstaw znak specjalny/Automatyczny numer strony. W ramce tekstowej pojawi się znak specjalny — jest to litera oznaczająca wzorzec. Na stronach dokumentu opartych na tym wzorcu zostanie ona zastąpiona numeracją (rysunek 10.46). Znak automatycznej numeracji jest prefiksem dla strony wzorcowej (patrz strona 220). 3. Jeśli wzorzec jest dwustronną rozkładówką (ma strony naprzeciwległe), powtórz krok 3. dla drugiej strony. Można kontrolować sposób numeracji stron oraz numer strony, od którego rozpoczyna się numeracja. W tym celu należy zdefiniować nową sekcję dokumentu. Aby utworzyć nową sekcję: 1. Przejdź do strony, od której ma się rozpoczynać nowa sekcja. 2. Wybierz z menu palety Strony polecenie Numeracja i opcje sekcji. Zostanie wyświetlone okienko dialogowe Opcje sekcji i numeracja (rysunek 10.47). 3. Zaznacz opcję Początek sekcji. 4. Podaj w polu Prefiks sekcji etykietę sekcji — nie powinna ona przekraczać pięciu znaków. 5. Z listy rozwijanej Styl wybierz styl numeracji (rysunek 10.48). 6. Wybierz opcje: s Automatyczna numeracja stron — jeśli numeracja ma być kontynuacją numeracji z sekcji poprzedniej. s Rozpocznij numerację stron od — jeśli numeracja ma się rozpoczynać od określonej liczby. Podaj ją w polu tekstowym. 7. Podaj etykietę znacznika sekcji (rysunek 10.49) (patrz kroki na następnej stronie). 224 Rysunek 10.46. Znak automatycznej numeracji pojawia się na stronie wzorcowej jako litera — na stronach dokumentu jest zastępowany liczbami Rysunek 10.47. Okienko dialogowe Opcje sekcji i numeracja pozwala zmienić sposób formatowania numeracji stron i samą numerację Rysunek 10.48. Lista Styl umożliwia wybranie innego formatu numeracji w sekcji Rysunek 10.49. Znacznik sekcji to element umożliwiający definiowanie własnych etykiet stron Rysunek 10.50. Znacznik sekcji widnieje pod nazwą Sekcja na stronie wzorcowej, ale na stronach dokumentu jako etykieta Rysunek 10.51. Opcja Numer następnej strony wstawia numer strony, na której tekst jest kontynuowany Rysunek 10.52. Opcja Numer poprzedniej strony wstawia numer strony, od której tekst jest kontynuowany Długie dokumenty Po wpisaniu nazwy etykiety w polu Znacznik sekcji (patrz poprzednia strona) możesz przenieść znaczniki sekcji na strony. Aby umieścić znacznik na stronach: 1. Otwórz stronę wzorcową, stanowiącą wzorzec stron. 2. Umieść punkt wstawiania w ramce tekstowej, w której ma być umieszczony znacznik. 3. Wybierz z menu polecenie Tekst/Wstaw znak specjalny/Nazwa sekcji. Spowoduje to dodanie w ramce tekstowej na stronie wzorcowej wyrazu Sekcja. 4. Przejdź do strony dokumentu, aby zobaczyć etykietę (rysunek 10.50). Istnieje również możliwość wstawiania numerów stron wskazujących przepływ tekstu między stronami. Aby wstawić numer strony kierujący przepływem tekstu: 1. Umieść punkt wstawiania w ramce tekstowej, dotykającej ramki z tekstem zawartym w połączonych łączami ramkach. 2. Wybierz z menu polecenie Tekst/Wstaw znak specjalny. Następnie wybierz jedną z dwóch opcji podanych poniżej: s Numer następnej strony — wstawia numer strony, na której tekst jest kontynuowany (rysunek 10.51). s Numer poprzedniej strony — wstawia numer strony, od której tekst jest kontynuowany (rysunek 10.52). Znak numeru strony, od (do) której tekst jest kontynuowany, wymaga umieszczenia w dodatkowej ramce tekstowej. Jeśli tekst zmieni swoje położenie, znak nie zmieni swojego położenia wraz z tekstem. D o d a w a n i e n u m e r a c j i s t r o n 225 Rozdział 10. Modyfikowanie ustawień palety Strony Wyświetlanie układu stron wzorcowych i stron dokumentu można również modyfikować. Aby zmienić ustawienia wyświetlania stron w palecie Strony: 1. Z menu palety Strony wybierz polecenie Opcje palety. Zostanie wyświetlone okienko dialogowe Opcje palety (rysunek 10.53). 2. W sekcji Strony z listy rozwijanej Rozmiar ikony wybierz rozmiar ikon stron wyświetlanych w palecie Strony. 3. W sekcji Wzorce z listy rozwijanej Rozmiar ikony wybierz rozmiar ikon stron wzorcowych wyświetlanych w palecie Strony. 4. Usuń zaznaczenie opcji Pokaż pionowo, aby strony były wyświetlane obok siebie (poziomo) w palecie Strony (rysunek 10.54). 5. Zaznacz opcję Strony na górze, aby strony dokumentu były wyświetlane w górnej części palety Strony (rysunek 10.55). 6. Zaznacz opcję Wzorce na górze, aby strony wzorcowe były wyświetlane w górnej części palety Strony. 7. Z listy rozwijanej Zmień rozmiar wybierz jeden z trzech sposobów dostosowywania obszarów palety Strony dla stron wzorcowych i stron dokumentu w czasie zmiany rozmiarów palety Strony. y n o r t S y t e l a p ń e i w a t s u e i n a w o k i f y d o M Rysunek 10.53. Okienko dialogowe Opcje palety pozwala modyfikować wyświetlanie stron w palecie Strony Rysunek 10.54. Efekt wyłączenia opcji Pokaż pionowo Rysunek 10.55. Efekt włączenia opcji Strony na górze 226 Rysunek 10.56. Plik książki ma przypisaną własną ikonę Tworzenie książek Długie dokumenty Rysunek 10.57. Pusta paleta Książka z nazwą książki widoczną na zakładce Rysunek 10.58. Menu palety Książka zawiera polecenia umożliwiające pracę nad książką i wchodzącymi w jej skład dokumentami W większości przypadków długie dokumenty — na przykład książki — tworzone są jako zestaw osobnych dokumentów, zawierających rozdziały lub podrozdziały. Dokumenty te tworzą razem dokument złożony. W InDesignie termin książka znacza plik, w którym przechowywane są dane dotyczące dokumentów wchodzących w skład dokumentu złożonego. W ćwiczeniach podanych poniżej przez termin książka należy rozumieć plik książki i (lub) dokument złożony — przyp. tłum. Aby utworzyć plik książki: 1. Wybierz z menu polecenie Plik/Nowy/Książka. 2. W okienku dialogowym Nowa książka podaj nazwę książki i zapisz ją w wybranym miejscu na dysku (rysunek 10.56). Zostanie wyświetlona paleta Książka (rysunek 10.57). Na zakładce palety widnieje wprowadzona nazwa książki. Po utworzeniu pliku książki możesz przystąpić do dodawania dokumentów wchodzących w skład książki. Wcale nie musisz najpierw tworzyć pliku książki. Ja utworzyłam najpierw wszystkie rozdziały, zanim dodałam je do książki. Aby dodać dokumenty do książki: 1. Kliknij przycisk Dodaj dokumenty (symbol plusa) umieszczony w dolnej części palety Książka. lub Wybierz polecenie Dodaj dokument z menu palety Książka (rysunek 10.58). 2. W okienku dialogowym wskaż położenie dokumentu, który chcesz dodać do pliku książki. Nazwa pliku (która teraz będzie stanowić nazwę rozdziału) pojawi się w palecie Książka. 3. Powtórz krok 1. i 2., aby dodać inne dokumenty do książki. Aby usunąć dokumenty z książki: 1. Kliknij przycisk Usuń dokumenty (symbol minusa) umieszczony w dolnej części palety Książka. lub Wybierz polecenie Usuń dokument z menu palety Książka. 227 T w o r z e n i e k s i ą ż e k k e ż ą i s k e i n e z r o w T Rozdział 10. Paleta Książka i jej menu stosowane są do pracy nad różnymi dokumentami, wchodzącymi w skład książki. Aby otworzyć dokument wchodzący w skład książki: 1. Kliknij dwukrotnie nazwę dokumentu w palecie Książka. Ikona przedstawiająca otwartą książkę jest informacją, że dokument jest otwarty (rysunek 10.59). Kolejność rozmieszczenia dokumentów w palecie Książka decyduje o kolejności ponumerowania stron dokumentów w książce. Aby zmienić kolejność dokumentów w palecie Książka: 1. W palecie Książka przeciągnij nazwę dokumentu w nowe położenie (rysunek 10.60). Jedna z korzyści, która wynika ze stosowania plików książek, polega na tym, że z poziomu jednej palety możesz zsynchronizować style (patrz strona 296) i kolory (patrz rozdział 5., Stosowanie kolorów) wszystkich dokumentów wchodzących w skład książki. Wystarczy, że wykonasz modyfikacje w pliku określanym jako źródło stylów, a style występujące w pozostałych dokumentach zostaną zsynchronizowane ze stylami w pliku źródłowym. Aby zdefiniować plik źródłowy dla stylów w książce: 1. Umieść ikonkę obok pliku, który ma pełnić funkcję źródła stylów dla dokumentów wchodzących w skład książki (rysunek 10.61). Aby zsynchronizować pliki ze źródłem stylów: 1. Kliknij przycisk synchronizacji stylów i kolorów umieszczony w palecie Książka. lub Wybierz polecenie Książka - Synchronizacja z menu palety Książka. Jeśli w palecie Książka zaznaczone są tylko wybrane pliki, wówczas polecenie synchronizacji widnieje pod nazwą: Wybrane dokumenty - Synchronizacja. 228 Rysunek 10.59. Ikona przedstawiająca otwartą książkę jest informacją, że dokument jest otwarty Rysunek 10.60. Przeciągnij nazwę dokumentu w palecie Książka w nowe położenie Rysunek 10.61. Ikona źródła stylów jest stosowana do zsynchronizowania stylów i kolorów we wszystkich dokumentach wchodzących w skład książki Rysunek 10.62. Okienko dialogowe Opcje synchronizacji umożliwia wybór atrybutów źródła stylów, które zostaną przypisane do dokumentów wchodzących w skład książki Rysunek 10.63. Symbol ostrzeżenia w palecie Książka jest informacją, że plik został zmodyfikowany Rysunek 10.64. Symbol braku ikony jest informacją, że po zaimportowaniu do książki plik został przeniesiony Długie dokumenty Aby zdefiniować opcje synchronizacji: 1. Wybierz polecenie Opcje synchronizacji z menu palety Książka. Zostanie wyświetlone okienko dialogowe Opcje synchronizacji (rysunek 10.62). 2. Wybierz atrybuty, które mają być przypisane do dokumentów w wyniku synchronizacji. Jeśli dokonasz modyfikacji poszczególnych pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu InDesign 2 CE
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: