Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00409 014395 21024175 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Nero 6 - książka
Po prostu Nero 6 - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-742-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> nagrywanie płyt cd i dvd
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Kupując książkę otrzymasz w salonach Vobis Computer 3% zniżki na zakup pakietu Nero 6. By ją otrzymać pokaż sprzedawcy egzemplarz książki.

Poznaj potężne możliwości pakietu Nero 6

Nero Burning ROM -- produkt niemieckiej firmy Ahead, w ciągu ostatnich lat przekształcił się z prostej aplikacji do nagrywania płyt CD w potężny kombajn, za pomocą którego można już nie tylko zapisywać dane na płytach, ale także tworzyć płyty VideoCD i DVD, miksować dźwięk i testować sprzęt, na jakim program został uruchomiony. Dzięki tym zmianom znacznie wzrosła funkcjonalność całego pakietu. Niestety -- ogrom dostępnych opcji i narzędzi może przytłoczyć użytkownika, szczególnie początkującego. Efektywne i sprawne korzystanie z możliwości oferowanych przez najnowszą wersję Nero wymaga pewnej wiedzy na ich temat.

Książka 'Po prostu Nero 6' to kompletny przewodnik po najnowszej wersji tej aplikacji. Przedstawia wszystkie jej moduły i ich możliwości. Każda z czynności przedstawiona jest za pomocą punktów, opatrzonych ilustracjami, co znacznie ułatwia jej zrozumienie i wykonanie. Książka może pełnić rolę zarówno podręcznika, jak i zbioru porad dotyczących realizowania za pomocą Nero różnych zadań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Po prostu Nero 6 KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-7361-742-6 Format: B5, stron: 208 Poznaj potê¿ne mo¿liwoġci pakietu Nero 6 Nero Burning ROM — produkt niemieckiej firmy Ahead, w ci¹gu ostatnich lat przekszta³ci³ siê z prostej aplikacji do nagrywania p³yt CD w potê¿ny kombajn, za pomoc¹ którego mo¿na ju¿ nie tylko zapisywaæ dane na p³ytach, ale tak¿e tworzyæ p³yty VideoCD i DVD, miksowaæ dĥwiêk i testowaæ sprzêt, na jakim program zosta³ uruchomiony. Dziêki tym zmianom znacznie wzros³a funkcjonalnoġæ ca³ego pakietu. Niestety — ogrom dostêpnych opcji i narzêdzi mo¿e przyt³oczyæ u¿ytkownika, szczególnie pocz¹tkuj¹cego. Efektywne i sprawne korzystanie z mo¿liwoġci oferowanych przez najnowsz¹ wersjê Nero wymaga pewnej wiedzy na ich temat. Ksi¹¿ka „Po prostu Nero 6” to kompletny przewodnik po najnowszej wersji tej aplikacji. Przedstawia wszystkie jej modu³y i ich mo¿liwoġci. Ka¿da z czynnoġci przedstawiona jest za pomoc¹ punktów, opatrzonych ilustracjami, co znacznie u³atwia jej zrozumienie i wykonanie. Ksi¹¿ka mo¿e pe³niæ rolê zarówno podrêcznika, jak i zbioru porad dotycz¹cych realizowania za pomoc¹ Nero ró¿nych zadañ. • Sk³adniki pakietu Nero 6 • Instalacja Nero 6 • Nero Start Smart — konfiguracja pakietu • Nagrywanie p³yt CD za pomoc¹ Nero Express • Zapis danych na p³ytach za pomoc¹ Nero Burning ROM • Przygotowywanie p³yt w ró¿nych formatach • Tworzenie p³yt VideoCD • Nero Vision Express — tworzenie p³yt DVD i albumów ze zdjêciami • Zapis kopii zapasowych za pomoc¹ Nero BackItUp • Kopiowanie p³yt DVD • Projektowanie ok³adek na p³yty za pomoc¹ Nero Cover Designer • Testowanie systemu • Zapis pakietowy • Edycja plików dĥwiêkowych Spis treści Spis treści 7 Wstęp Do kogo kierowana jest książka ...................................................a...............9 Struktura książki...................................................a.......................................9 Zawartość płyty CD...................................................a................................10 Rozdział 1. Podstawowe informacje 11 Nagrywarki...................................................a.............................................12 Czyste płyty CD i DVD ...................................................a.........................15 Rozdział 2. Programy dostępne w pakiecie Nero 6 17 Wymagania techniczne...................................................a...........................17 Skąd wziąć legalny pakiet Nero 6 ...................................................a..........18 Nero Burning ROM...................................................a................................19 NeroVision Express...................................................a................................20 Nero Recode...................................................a...........................................21 Nero BackItUp ...................................................a.......................................22 Nero ShowTime i Nero Media Player ...................................................a....23 Nero Cover Designer...................................................a..............................24 Nero Toolkit ...................................................a...........................................25 Nero ImageDrive...................................................a....................................27 Nero SoundTrax ...................................................a.....................................27 Nero Wave Editor...................................................a...................................28 InCD ...................................................a...................................................a....28 Rozdział 3. Instalacja, aktualizacja oraz polonizacja pakietu 29 Instalacja pakietu w wersji pudełkowej...................................................a..29 Instalacja pakietu w wersji testowej dołączonego do książki......................30 Instalacja pakietu w wersji testowej pobranej z internetu .........................31 Aktualizacja posiadanej wersji pakietu ...................................................a..32 Polonizacja posiadanej wersji pakietu...................................................a....35 Rozdział 4. Nero StartSmart 37 Konfiguracja programu ...................................................a..........................37 Praca z programem...................................................a.................................39 Zarządzanie aktualizacjami i numerami seryjnymi ...................................41 S p i s t r e ś c i 3 Spis treści Rozdział 5. Nero Express 43 Płyta z danymi ...................................................a........................................43 Płyta audio...................................................a..............................................47 Kopia istniejącej płyty...................................................a............................50 Startowa płyta z danymi ...................................................a.........................53 Płyta z danymi i muzyką ...................................................a........................55 Płyta z plikami mp3, wma lub Nero Digital Audio...................................57 Płyta z filmem ...................................................a........................................59 Płyta ze zdjęciami...................................................a...................................63 Rozdział 6. Nero Burning ROM 65 Konfiguracja programu ...................................................a..........................65 Wybór nagrywarki i rodzaju nagrywanej płyty.........................................69 Wybór rodzaju kompilacji...................................................a......................70 Płyta z danymi ...................................................a........................................71 Startowa płyta z danymi ...................................................a.........................79 Płyta hybrydowa dla komputera PC i Mac................................................88 Płyta w formacie UDF...................................................a............................90 Płyta z muzyką ...................................................a.......................................92 Płyta z muzyką i danymi ...................................................a........................99 Płyta wideo...................................................a...........................................101 Płyta ze zdjęciami...................................................a.................................108 Kopia istniejącej płyty...................................................a..........................110 Praca z obrazami płyt ...................................................a...........................113 Rozdział 7. NeroVision Express 115 Konfiguracja programu ...................................................a........................116 Płyta DVD-Video...................................................a.................................118 Płyta Video CD, Super Video CD oraz miniDVD ....................................124 Cyfrowy album fotograficzny ...................................................a..............128 Przechwytywanie sygnału wideo na twardy dysk ...................................132 Rozdział 8. Nero ShowTime 135 Konfiguracja programu ...................................................a.........................136 Opis możliwości odtwarzacza ...................................................a..............138 Rozdział 9. Nero BackItUp 141 Konfiguracja programu ...................................................a........................142 Tworzenie archiwum...................................................a............................144 Przywracanie danych z archiwum ...................................................a........147 Automatyzacja procesu archiwizacji...................................................a....150 4 i c ś e r t s i p S Spis treści Rozdział 10. Nero Recode 2 153 Konfiguracja programu ...................................................a........................153 Kopia całej płyty DVD-Video...................................................a..............154 Kopia płyty DVD-Video ...................................................a......................157 Składanka z kilku płyt DVD-Video...................................................a........158 Kopia płyty DVD-Video do formatu Nero Digital..................................160 Rozdział 11. Nero Cover Designer 163 Rozdział 12. Nero Toolkit 167 Nero InfoTool...................................................a.......................................167 Nero DriveSpeed ...................................................a..................................170 Nero CD-DVD Speed...................................................a...........................171 Nero ImageDrive...................................................a..................................174 Rozdział 13. InCD — zapis pakietowy 177 Przygotowanie programu do pracy...................................................a.......177 Praca z programem...................................................a...............................180 Rozdział 14. Nero Wave Editor 181 Przycinanie utworów...................................................a............................181 Zmiana głośności utworu ...................................................a.....................183 Usuwanie szumów...................................................a................................184 Pobieranie muzyki z innego źródła ...................................................a......185 S p i s t r e ś c i Dodatek A Dodatek B Problemy i ich rozwiązania 187 Nero a prawo do zapisu z konta bez uprawnień administratora ..............187 Obsługa wielu nagrywarek...................................................a...................191 Problem z instalacją nowszych wersji programów .................................192 Informacja o aktualnej szybkości zapisu.................................................192 Nowości w Nero 6.6 193 Nero Burning ROM i Nero Express 6.6...................................................a..194 Nero StartSmart 2 ...................................................a..................................194 Nero DiscAgent...................................................a....................................194 NeroVision Express 3...................................................a...........................194 Nero Recode 2.1...................................................a...................................194 Nero MediaHome ...................................................a.................................195 Nero PhotoSnap...................................................a....................................195 Dodatek C Podsumowanie Skorowidz 197 199 5 Podstawowe informacje 1 Podstawowe informacje Rozdział 1 . P odstawo w e info rmacj e o nagr ywa rkach o raz nośn ikach CD i DVD W związku z tym, że niniejsza książka jest kierowana również do początkujących użytkowników nagrywarek, konieczne jest przynajmniej minimalne wprowadzenie czytelnika w świat nośników i napędów optycznych. Niestety, bez znajomości podstawowych pojęć stosowanych w nazewnictwie nagrywarek oraz rodzajów nośników nikt nic nie nagra, a jeżeli nawet mu się to uda, to z całą pewnością zostanie to okupione zszarganymi nerwami, zniszczonymi płytami oraz innymi problemami. Czytelnicy bardziej zaawansowani, dla których prędkość zapisu, indeks prędkości podany na nośnikach czy też rodzaje nagrywarek i nośników nie stanowią problemu, lekturę tego rozdziału mogą pominąć i przejść dalej. Natomiast wszyscy początkujący posiadacze nagrywarek, dla których mnogość rodzajów płyt i napędów jest problemem, muszą koniecznie dokładnie przeczytać wszystkie poniższe podrozdziały. P o d s t a w o w e i n f o r m a c j e 11 Rysunek 1.1. Nagrywarka wewnętrzna Rysunek 1.2. Nagrywarka zewnętrzna Rozdział 1. Nagrywarki Już kilka lat temu spotkałem się ze stwierdzeniem, z którego wynikało, że gdyby przemysł motoryzacyjny rozwijał się tak szybko jak komputery, to samochód na jednym litrze paliwa przejeżdżałby tysiąc kilometrów i był praktycznie bezawaryjny. Im dłużej zajmuję się komputerami, tym bardziej zgadzam się z tą myślą. Z chwilą pisania niniejszej książki na rynku pojawiają się nagrywarki DVD potrafiące zapisywać płyty dwuwarstwowe, a zapewne w dniu, gdy czytasz ten podrozdział, sprzęt ten będzie już dużo bardziej popularny, pomimo że upłynęło zaledwie kilka miesięcy. Zanim zaczniemy nagrywać pierwsze płyty, warto poznać przynajmniej ogólnie sprzęt dostępny na rynku. Wydaje mi się, że pewne rozeznanie znacznie ułatwi lekturę kolejnych rozdziałów, a dodatkowo w przypadku czytelników, którzy dopiero noszą się z zamiarem kupna nagrywarki, pozwoli na dokonanie odpowiedniego wyboru. Obecnie najbardziej popularnym podziałem nagrywarek jest pogrupowanie ich w zależności od tego, jakie płyty potrafią zapisywać. Dlatego możemy wyróżnić nagrywarki płyt oraz nagrywarki DVD. Należy zauważyć, że pierwsza grupa urządzeń obecnie cieszy się ogromną popularnością ze względu na niskie ceny zarówno urządzeń, jak i nośników. Jednak tendencja ta zauważalnie zaczyna maleć i coraz więcej miejsca zajmują urządzenia potrafiące zapisywać płyty DVD. Nagrywarki możemy również podzielić kierując się sposobem montażu urządzenia. Pod względem tych kryteriów możemy wyróżnić: u urządzenia wewnętrzne — rysunek 1.1, u urządzenia zewnętrzne — rysunek 1.2. i k r a w y r g a N 12 Podstawowe informacje Dodatkowo wymienione powyżej grupy mogą dzielić się na mniejsze podgrupy: u urządzenia wewnętrzne: s współpracujące z magistralą IDE (najpopularniejsze nagrywarki), s współpracujące z magistralą SATA (dopiero wchodzą na rynek), s współpracujące z magistralą SCSI (już praktycznie niespotykane); u urządzenia zewnętrzne: s podłączane do portu równoległego (już niespotykane); s podłączane do zewnętrznej magistrali SCSI (już niespotykane); s podłączane do portu USB 1/2 oraz IEEE. Wśród urządzeń służących do nagrywania możemy wyróżnić kilka grup nagrywarek. Pierwsza z nich to urządzenia CD-R (już nieprodukowane). Nagrywarki tego typu pozwalały jedynie na zapis płyt jednokrotnego zapisu CD-R oraz mogły spełniać rolę czytnika CD-ROM. Urządzenia takie były oznaczane w następujący sposób: x4x8. Pierwsza liczba określała szybkość zapisu na płycie, natomiast druga precyzowała prędkość odczytu. Drugą grupę urządzeń stanowią napędy CD-RW, które umożliwiają nagrywanie na płytach jedno- i wielokrotnego zapisu — CD-R oraz CD-RW. Urządzenia takie posiadają nieco inne oznaczenia prędkości, ponieważ wynika to ze specyfiki zapisu na płycie RW. Przykładowe oznaczenie takiej nagrywarki może mieć postać: x52x32x52. Pierwsza prędkość to zapis płyty CD-R, natomiast drugie oznaczenie to szybkość, z jaką jest nagrywana płyta CD-RW. Tradycyjnie ostatnia liczba stanowiąca oznaczenie nagrywarki to szybkość pracy urządzenia w trybie odczytu. N a g r y w a r k i 13 Rozdział 1. Kolejna grupa nagrywarek to urządzenia typu COMBO. Jest to połączenie napędu CD-ROM z nagrywarką płyt CD oraz czytnikiem płyt DVD. Urządzenia takie są oznaczane za pomocą czterech liczb, na przykład x48x24x48x16. Tutaj pierwsza liczba to szybkość, z jaką urządzenie może nagrywać dane na płycie typu CD-R. Druga jest szybkością zapisu na płytach CD-RW. Kolejna wartość określa szybkość odczytu płyty CD, natomiast czwarta — szybkość, z jaką pracuje czytnik płyt DVD. Ostatnią grupą urządzeń są nagrywarki płyt DVD. Urządzenia te dzielą się na kilka podgrup ze względu na zgodność z jednym z trzech formatów: DVD-R/RW, DVD+R/RW oraz DVD-RAM. Każdy z formatów pozwala na zapis z innymi szybkościami, a urządzenia obecnie dostępne na rynku umożliwiają nagrywanie płyt z maksymalną szybkością x16 dla nośników DVD+R i x8 dla płyt DVD-R (tabela 1.1). i k r a w y r g a N Tabela 1.1. Maksymalne parametry pracy nagrywarek płyt CD i DVD w chwili pisania książki Pojedyncza szybkość zapisu Nagrywarki CD 150 KB/s Nagrywarki DVD 1350 KB/s Pojedyncza szybkość odczytu 150 KB/s 1350 KB/s Pojemność typowych płyt 650 – 890 MB 4,7 GB do 8,5 GB Maks. szybkość zapisu CD-R Maks. szybkość zapisu CD-RW Maks. szybkość zapisu DVD-R Maks. szybkość zapisu DVD-RW Maks. szybkość zapisu DVD+R Maks. szybkość zapisu DVD+RW Maks. szybkość odczytu CD Maks. szybkość odczytu DVD x52 x32 - - - - x52 - x40 x24 x8 x4 x16 x4 x48 x16 14 Rysunek 1.3. Schemat budowy płyty Podstawowe informacje Czyste płyty CD i DVD Informacje zdobyte w poprzednim podrozdziale nie wystarczą, aby świadomie nagrywać płyty. Do pełni szczęścia potrzeba nam odrobiny wiedzy na temat nośników CD/DVD. Poniżej postaram się pokrótce przedstawić najważniejsze informacje związane z płytami CD oraz DVD. Rysunek 1.3 przedstawia schemat płyty. Widać na nim wymiary typowego krążka oraz obszary, które są niezbędne podczas procesu nagrywania. Płyta ma domyślnie 12 cm średnicy, choć na rynku spotykamy również krążki o średnicy 8 cm oraz płyty w postaci wizytówki. Pojemność typowej płyty CD (12 cm) wynosi 74 min. lub 650 MB. Na rynku są jeszcze dostępne płyty CD o zwiększonej pojemności: 80 min. — 700 MB, 90 min. — 800 MB, 99 min. — 870 MB. Nośniki o pojemności 74 i 80 minut są poprawnie obsługiwane przez większość napędów dostępnych na rynku. W przypadku płyty DVD pojemność typowego krążka wynosi 4,7 GB, a dla dopiero zdobywających rynek płyt dwuwarstwowych 8,5 GB. Strzałka oznaczająca Lead-Out to obszar znajdujący się pod koniec każdej sesji i najczęściej nie zawierający istotnych informacji. Lead-In to obszar określający miejsce rozpoczęcia sesji. Zawiera on informacje na temat zapisanej zawartości sesji oraz charakteru dysku. W przypadku, gdy dysk nie został zamknięty, na podstawie zawartości Lead-In nagrywarka jest w stanie określić, gdzie może rozpocząć nagrywanie kolejnej sesji. Po zapisaniu danych na płycie obszar ten zawiera TOC — „spis treści”. Wszystkie płyty możemy podzielić na dwie główne grupy. Pierwsza to płyty jednokrotnego zapisu, oznaczone za pomocą litery R, na przykład CD-R, DVD-R lub DVD+R. Natomiast druga grupa to nośniki wielokrotnego zapisu oznaczone za pomocą liter RW, na przykład CD-RW, DVD-RW lub DVD+RW. 15 C z y s t e p ł y t y C D i D V D Rozdział 1. Zarówno płyty CD, jak i DVD, bez względu na to, czy są nośnikami jedno- czy wielokrotnego zapisu, posiadają określony przez producenta indeks prędkości, z jaką mogą być nagrywane. Informacje te są podawane na każdej płycie i składają się ze znaku x oraz liczby, np. x52. Indeks prędkości jest również zapisany w samym nośniku i na tej podstawie nagrywarki są w stanie określić, jak szybko dana płyta może być zapisywana. Podczas nagrywania płyt jedno- i wielokrotnego zapisu indeks prędkości, z jaką może być nagrywana dana płyta, ma istotne znaczenie i jest rygorystycznie przestrzegany. Dlatego nie zdziw się, gdy włożysz czystą płytę do napędu, który potrafi nagrywać dane z prędkością x52, a Nero umożliwi zapis jedynie z szybkością np. x32. Oznacza to, że posiadana płyta nie została dopuszczona do zapisu przy wyższych prędkościach bądź nie jest poprawnie rozpoznana przez firmware napędu. D V D i D C y t y ł p e t s y z C 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Nero 6
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: