Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00220 004047 21774283 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Office 2003 PL - książka
Po prostu Office 2003 PL - książka
Autor: Liczba stron: 520
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-408-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Na całym świecie żaden pakiet oprogramowania nie jest popularniejszy niż Microsoft Office. Programy w nim zawarte można wykorzystać niemal do wszystkich biurowych czynności, do których używa się obecnie komputerów: do pisania listów, przygotowywania budżetów, tworzenia prezentacji, utrzymywania różnego rodzaju wykazów bądź wysyłania poczty elektronicznej.

Nowa wersja Office'a to także nowe możliwości wszystkich programów zawartych w tym pakiecie. Worda 2003 wzbogacono o funkcje wyszukiwania informacji w internecie; Excel 2003 to łatwiejsza nawigacja po dokumencie i nowe możliwości pracy grupowej; Accessa 2003 rozszerzono o funkcje sprawdzania błędów; Powerpoint ma teraz nowe możliwości w zakresie odtwarzania plików multimedialnych; a Outlook 2003 -- najbardziej zmodyfikowany w nowej odsłonie -- jest teraz znacznie prostszy w obsłudze.

W przeciwieństwie do książek uczących korzystania z poszczególnych aplikacji, książka 'Po prostu Office 2003 PL' pokaże Ci, jak połączyć potencjał aplikacji Office'a, by szybko i sprawnie wykonywać zarówno te proste, jak i skomplikowane zadania biurowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Po prostu Office 2003 PL Autor: Steve Sagman T³umaczenie: Miko³aj Szczepaniak na podstawie t³umaczenia Bogdana Czogalika ISBN: 83-7361-408-7 Tytu³ orygina³u: Office 2003 Visual QuickStart Guide Format: B5, stron: 520 Na ca³ym ġwiecie ¿aden pakiet oprogramowania nie jest popularniejszy ni¿ Microsoft Office. Programy w nim zawarte mo¿na wykorzystaæ niemal do wszystkich biurowych czynnoġci, do których u¿ywa siê obecnie komputerów: do pisania listów, przygotowywania bud¿etów, tworzenia prezentacji, utrzymywania ró¿nego rodzaju wykazów b¹dĥ wysy³ania poczty elektronicznej. Nowa wersja Office a to tak¿e nowe mo¿liwoġci wszystkich programów zawartych w tym pakiecie. Worda 2003 wzbogacono o funkcje wyszukiwania informacji w internecie; Excel 2003 to ³atwiejsza nawigacja po dokumencie i nowe mo¿liwoġci pracy grupowej; Accessa 2003 rozszerzono o funkcje sprawdzania b³êdów; Powerpoint ma teraz nowe mo¿liwoġci w zakresie odtwarzania plików multimedialnych; a Outlook 2003 — najbardziej zmodyfikowany w nowej ods³onie — jest teraz znacznie prostszy w obs³udze. • Wprowadzenie do obs³ugi programów z pakietu MS Office 2003 • Tworzenie i edycja dokumentów w programie Word 2003 • Dokonywanie obliczeñ i zestawieñ w Excelu 2003 • Tworzenie atrakcyjnych prezentacji przy pomocy PowerPointa 2003 • Access 2003 — tworzenie baz danych • Obs³uga poczty elektronicznej i planowanie zadañ w Outlooku 2003 • Funkcje internetowe programów z pakietu Office 2003 W przeciwieñstwie do ksi¹¿ek ucz¹cych korzystania z poszczególnych aplikacji, ksi¹¿ka „Po prostu Office 2003 PL” poka¿e Ci, jak po³¹czyæ potencja³ aplikacji Office’a, by szybko i sprawnie wykonywaæ zarówno te proste, jak i skomplikowane zadania biurowe. Spis treści Spis treści O Autorze Wprowadzenie do systemu Microsoft Office 2003 Część I Praca z Office 2003 15 17 23 Rozdział 1. Office 2003 — wprowadzenie 25 Tworzenie nowego dokumentu...................................................g.............. 26 Otwieranie dokumentu pakietu Office...................................................g... 27 Wybieranie pozycji z menu oraz narzędzi z pasków narzędzi.................. 28 Wyświetlanie pasków narzędzi...................................................g.............. 29 Wybieranie opcji w oknach dialogowych................................................. 30 Okienko zadań ...................................................g....................................... 31 Asystent pakietu Office...................................................g.......................... 32 Pole Zadaj pytanie...................................................g.................................. 33 Badania w Office ...................................................g................................... 34 Tagi inteligentne ...................................................g.................................... 36 S p i s t r e ś c i Rozdział 2. 37 Praca z programami Cofanie zmian ...................................................g........................................ 38 Zaznaczanie i zastępowanie tekstu ...................................................g........ 39 Przeciąganie i upuszczanie obiektów...................................................g..... 40 Formatowanie obiektów...................................................g......................... 41 Kopiowanie formatowania za pomocą Malarza formatów ....................... 42 Schowek pakietu Office 2003...................................................g................ 43 Zwiększanie lub zmniejszanie skali wyświetlania dokumentu................. 44 Ustawianie właściwości strony ...................................................g.............. 45 Podgląd wydruku ...................................................g................................... 46 Drukowanie...................................................g............................................ 47 Zapisywanie rezultatów pracy ...................................................g............... 48 Udostępnianie rezultatów pracy...................................................g............. 49 Ponowne otwieranie zapisanego pliku...................................................g... 50 Zamykanie programu pakietu Office 2003 ............................................... 51 3 Spis treści Część II Microsoft Word 53 Rozdział 3. Word 2003 — wprowadzenie 55 Jak stworzyć dokument Worda? ...................................................g............ 56 Uruchamianie Worda ...................................................g............................. 57 Okno programu Word ...................................................g............................ 58 Elementy okna programu Word ...................................................g............ 59 Rozdział 4. Wpisywanie i edycja tekstu 61 Tworzenie nowego dokumentu...................................................g.............. 62 Tworzenie dokumentu za pomocą kreatora lub na podstawie szablonu ... 63 Wpisywanie tekstu ...................................................g................................. 64 Wyświetlanie znaczników formatowania ................................................. 65 Edycja tekstu...................................................g.......................................... 66 Wyszukiwanie tekstu ...................................................g............................. 67 Zamienianie tekstu ...................................................g................................. 68 Widok układu strony...................................................g.............................. 69 Widok układu do czytania ...................................................g..................... 70 Widok konspektu ...................................................g................................... 71 Widok układu sieci Web...................................................g........................ 71 Poruszanie się po dokumencie ...................................................g............... 72 73 Formatowanie tekstu Zmiana kroju i rozmiaru czcionki...................................................g.......... 74 Pogrubienie, kursywa i podkreślenie ...................................................g..... 75 Zwiększanie lub zmniejszanie odstępów między znakami....................... 76 Dodatkowa modyfikacja wyglądu czcionki.............................................. 77 Zaznaczanie akapitów...................................................g............................ 79 Używanie linijki...................................................g..................................... 80 Ustawianie wcięć w oknie dialogowym Akapit........................................ 82 Ustawianie podwójnych odstępów między wierszami akapitu................. 83 Wyrównywanie do środka i justowanie akapitów .................................... 84 Ustawianie tabulatorów ...................................................g......................... 85 Tworzenie list wypunktowanych ...................................................g........... 86 Tworzenie list numerowanych...................................................g............... 87 Wyszukiwanie i zamiana formatowania ...................................................g 88 Używanie stylów...................................................g.................................... 89 Wybieranie stylu tekstu...................................................g.......................... 90 i c ś e r t s i p S Rozdział 5. 4 Rozdział 6. Rozdział 7. Spis treści Tworzenie stylu akapitu...................................................g......................... 91 Modyfikowanie stylu akapitu ...................................................g................ 92 Tworzenie stylu znaku ...................................................g........................... 93 Formatowanie stron 95 Zmiana rozmiaru i orientacji strony...................................................g....... 96 Zmiana rozmiarów marginesów ...................................................g............ 97 Praca z nagłówkami i stopkami ...................................................g............. 98 Tworzenie sekcji ...................................................g.................................... 99 Dzielenie dokumentu na strony ...................................................g........... 100 Numerowanie stron...................................................g.............................. 101 Praca z kolumnami...................................................g............................... 102 Autoformatowanie dokumentu ...................................................g............ 103 Tabele 105 Tworzenie struktury tabeli ...................................................g................... 106 Rysowanie tabeli...................................................g.................................. 107 Rysowanie tabeli o złożonej strukturze .................................................. 108 Wpisywanie danych do tabeli ...................................................g.............. 109 Wyrównanie danych w tabeli...................................................g............... 110 Obliczenie sumy danych liczbowych...................................................g... 111 Usuwanie danych z tabeli ...................................................g.................... 112 Wstawianie wierszy i kolumn...................................................g.............. 113 Scalanie komórek...................................................g................................. 114 Obramowania i cieniowanie ...................................................g................ 115 Przekształcanie tekstu w tabelę...................................................g............ 116 S p i s t r e ś c i Rozdział 8. Dodawanie obrazów 117 Rysowanie kształtów i linii...................................................g.................. 118 Dodawanie cieni i efektów 3D...................................................g............. 119 Dodawanie predefiniowanych kształtów i pól tekstowych..................... 120 Obracanie i wyrównywanie położenia kształtów.................................... 122 Grupowanie kształtów ...................................................g......................... 123 Dodawanie obiektów WordArt ...................................................g............ 124 Wstawianie obrazów i clipartów...................................................g.......... 126 Rozdział 9. Funkcje specjalne programu Word 2003 129 Automatyczne poprawianie błędów typograficznych............................. 130 Wstawianie symboli czcionki Wingdings............................................... 131 Używanie Autotekstu...................................................g........................... 132 5 Spis treści Drukowanie kopert...................................................g............................... 134 Opcje drukowania kopert...................................................g..................... 135 Zapisywanie dokumentu jako szablonu .................................................. 136 Automatyczne zapisywanie dokumentu.................................................. 137 Tworzenie listów za pomocą Kreatora korespondencji seryjnej............. 138 Przeglądanie zmian w dokumencie...................................................g...... 139 Zabezpieczanie dokumentów...................................................g............... 140 Rozdział 10. Word 2003 a internet 141 Wstawianie hiperłączy ...................................................g......................... 142 Edycja hiperłącza ...................................................g................................. 144 Oglądanie dokumentu jako strony internetowej ..................................... 145 Wykorzystywanie motywów do formatowania dokumentów................. 146 Zapisywanie dokumentu jako strony sieci Web ..................................... 147 Tworzenie nowej strony internetowej...................................................g.. 148 Zapisywanie dokumentu w formacie XML ............................................ 150 Dołączanie schematu do dokumentu XML............................................. 151 i c ś e r t s i p S Część III Microsoft Excel 153 Rozdział 11. Excel 2003 — wprowadzenie 155 Jak stworzyć arkusz kalkulacyjny Excela? ............................................. 156 Uruchamianie Excela ...................................................g........................... 157 Okno programu Excel ...................................................g.......................... 158 Elementy okna programu Excel ...................................................g.......... 159 Tworzenie nowego skoroszytu ...................................................g............ 160 Rozdział 12. Wpisywanie danych i formuł 161 Tworzenie arkusza kalkulacyjnego na podstawie szablonu.................... 162 Poruszanie się po arkuszu ...................................................g.................... 163 Wpisywanie danych do komórki ...................................................g......... 164 Edycja komórek ...................................................g................................... 165 Wstawianie hiperłącza ...................................................g......................... 166 Wypełnianie zakresu wpisów ...................................................g.............. 167 Automatyczne wypełnianie zakresu komórek ........................................ 168 Wpisywanie prostych obliczeń ...................................................g............ 169 Budowanie prostej formuły...................................................g.................. 170 Obliczanie sumy kolumn i wierszy...................................................g...... 171 Obliczanie sumy kolumny za pomocą funkcji Suma.............................. 172 6 Spis treści Kopiowanie formuł do przyległych komórek ......................................... 173 Obliczanie średniej za pomocą funkcji Średnia...................................... 174 Operacje na liczbach umieszczonych w komórkach nie przylegających do siebie ...................................................g.............. 175 Budowanie formuł w oknie dialogowym Wstawianie funkcji................ 176 Sprawdzanie błędów ...................................................g............................ 178 Rozdział 13. Struktura arkusza kalkulacyjnego 179 Zmiana rozmiaru kolumn i wierszy ...................................................g..... 180 Wstawianie wierszy i kolumn...................................................g.............. 181 Wstawianie i usuwanie komórek ...................................................g......... 182 Przenoszenie i kopiowanie danych ...................................................g...... 183 Blokowanie nagłówków...................................................g....................... 184 Rozdział 14. Formatowanie arkusza 185 Wybór autoformatowania ...................................................g.................... 186 Formatowanie tekstu...................................................g............................ 187 Wyrównanie do środka tekstu obejmującego kilka komórek ................. 188 Formatowanie liczb...................................................g.............................. 189 Dodawanie obramowania do zakresu komórek ...................................... 190 Dodawanie cieniowania do zakresu komórek......................................... 191 Stosowanie formatowania warunkowego ............................................... 192 Tworzenie i wybieranie stylu...................................................g............... 193 Modyfikowanie układu arkusza...................................................g........... 194 Dodawanie obrazów...................................................g............................. 195 S p i s t r e ś c i Rozdział 15. Wykresy Excela 197 Tworzenie wykresu domyślnego ...................................................g......... 198 Tworzenie wykresu za pomocą Kreatora wykresów .............................. 199 Modyfikowanie wykresu ...................................................g..................... 200 Modyfikowanie typu wykresu ...................................................g............. 202 Modyfikowanie obszaru wykresu, obszaru kreślenia i linii siatki .......... 203 Modyfikowanie tytułu, osi i legendy ...................................................g... 205 Modyfikowanie serii danych...................................................g................ 207 Dodawanie danych do wykresu ...................................................g........... 209 Dodawanie tabel danych i linii trendu ...................................................g. 210 Tworzenie raportu tabeli przestawnej ...................................................g.. 212 Tworzenie raportu wykresu przestawnego ............................................. 214 7 i c ś e r t s i p S Spis treści Rozdział 16. Arkusz Excela jako baza danych 215 Tworzenie bazy danych ...................................................g....................... 216 Tworzenie formularza...................................................g.......................... 217 Sortowanie rekordów bazy danych ...................................................g...... 218 Filtrowanie danych...................................................g............................... 219 Tworzenie listy do publikacji...................................................g............... 220 Obliczanie sumy danych liczbowych w bazie danych............................ 221 Rozdział 17. Funkcje specjalne programu Excel 223 Przełączanie arkuszy...................................................g............................ 224 Modyfikowanie nazw arkuszy ...................................................g............. 225 Odwoływanie się w formułach do komórek umieszczonych w różnych arkuszach...................................................g.......................... 226 Konsolidowanie danych...................................................g....................... 227 Definiowanie nazw zakresów ...................................................g.............. 228 Inspekcja formuł ...................................................g.................................. 229 Wyszukiwanie wyników...................................................g...................... 230 Śledzenie zmian ...................................................g................................... 231 Przeglądanie zmian ...................................................g.............................. 232 Dołączanie komentarzy...................................................g........................ 233 Ochrona skoroszytu ...................................................g............................. 234 Udostępnianie i scalanie skoroszytów ...................................................g. 235 Rozdział 18. Excel 2003 a internet 237 Otwieranie skoroszytu w sieci ...................................................g............. 238 Uruchamianie kwerendy sieci Web ...................................................g..... 239 Importowanie danych XML...................................................g................. 240 Eksportowanie danych XML ...................................................g............... 242 Zapisywanie danych Excela w formacie strony internetowej................. 244 Część IV Microsoft PowerPoint 247 Rozdział 19. PowerPoint 2003 — wprowadzenie 249 Jak stworzyć prezentację PowerPoint 2003? .......................................... 250 Uruchamianie programu PowerPoint...................................................g... 251 Okno programu PowerPoint 2003 ...................................................g....... 252 Elementy okna programu PowerPoint 2003 ........................................... 253 8 Spis treści Rozdział 20. Tworzenie prezentacji 255 Tworzenie nowej prezentacji ...................................................g............... 256 Używanie szablonu projektu...................................................g................ 257 Kreator zawartości ...................................................g............................... 258 Używanie przykładowej prezentacji ...................................................g.... 259 Tworzenie albumu fotograficznego ...................................................g..... 260 Zmiana sposobu wyświetlania prezentacji.............................................. 261 Dodawanie slajdów...................................................g.............................. 262 Rozdział 21. Konspekt prezentacji 263 Wyświetlanie panelu Konspekt...................................................g............ 264 Wpisywanie tekstu ...................................................g............................... 265 Zastępowanie istniejącego tekstu...................................................g......... 266 Zmiana porządku slajdów ...................................................g.................... 267 Ukrywanie szczegółów slajdów...................................................g........... 268 Wstawianie i usuwanie slajdów ...................................................g........... 269 Rozdział 22. Slajdy tekstowe 271 Tworzenie slajdu tekstowego...................................................g............... 272 Wypełnianie symboli zastępczych tekstem............................................. 273 Zaznaczanie bloków tekstu ...................................................g.................. 274 Zmiana położenia i rozmiaru bloku tekstu.............................................. 275 Formatowanie tekstu...................................................g............................ 276 Zmiana układu tekstu w bloku tekstu ...................................................g.. 277 Przenoszenie i kopiowanie tekstu ...................................................g........ 278 S p i s t r e ś c i Rozdział 23. Slajdy z wykresami 279 Tworzenie wykresu...................................................g.............................. 280 Wpisywanie danych do arkusza danych ................................................. 281 Zmiana typu wykresu...................................................g........................... 282 Wyświetlanie legendy i linii siatki wykresu ........................................... 283 Dodawanie tytułu wykresu ...................................................g.................. 284 Dodawanie etykiet danych...................................................g................... 285 Wyświetlanie danych według wierszy i według kolumn........................ 286 Wyciąganie wycinków z wykresów kołowych....................................... 287 Tworzenie wykresów giełdowych ...................................................g....... 288 Przełączanie pomiędzy typami wykresów dwu- i trójwymiarowych...... 289 Modyfikowanie wyglądu wykresów trójwymiarowych.......................... 290 9 i c ś e r t s i p S Spis treści Przenoszenie i modyfikowanie rozmiarów wykresów............................ 291 Zapisywanie niestandardowego typu wykresu ....................................... 293 Rozdział 24. Schematy organizacyjne i tabele 295 Tworzenie schematu organizacyjnego ...................................................g. 296 Wpisywanie nazwisk i tytułów ...................................................g............ 297 Dodawanie członków organizacji ...................................................g........ 298 Formatowanie autokształtów, tekstu i linii ............................................. 299 Zmiana wyglądu schematu organizacyjnego .......................................... 301 Tworzenie tabeli...................................................g................................... 302 Wpisywanie danych i formatowanie tabeli............................................. 303 Rozdział 25. Modyfikacja prezentacji 305 Wybieranie nowego projektu...................................................g............... 306 Zmiana schematu kolorów...................................................g................... 307 Praca z wzorcami ...................................................g................................. 308 Zmiana koloru tła i cieniowania ...................................................g.......... 309 Zmiana czcionek ...................................................g.................................. 310 Zmiana nagłówka i stopki...................................................g.................... 311 Dodawanie znaku firmowego do slajdów............................................... 312 Dodawanie obrazów...................................................g............................. 313 Zapisywanie projektu niestandardowego................................................ 315 Praca w widoku sortowania slajdów...................................................g.... 316 Zmiana porządku slajdów ...................................................g.................... 317 Zmiana projektu w widoku sortowania slajdów ..................................... 318 Duplikowanie i usuwanie slajdów ...................................................g....... 320 Rozdział 26. Pokazy slajdów 321 Dodawanie efektów przejść ...................................................g................. 322 Dodawanie schematów animacji...................................................g.......... 323 Tworzenie animacji niestandardowych...................................................g 324 Dodawanie dźwięków i filmów ...................................................g........... 325 Dodawanie przycisków akcji ...................................................g............... 327 Ustawianie opcji pokazu slajdów...................................................g......... 328 Pokaz slajdów ...................................................g...................................... 329 Ustawianie opcji strzałki pokazu slajdów............................................... 331 Zapisywanie pokazu slajdów na płycie CD ............................................ 332 10 Spis treści Rozdział 27. PowerPoint 2003 a internet 333 Wstawianie hiperłącza ...................................................g......................... 334 Otwieranie prezentacji w internecie...................................................g..... 336 Oglądanie prezentacji jako strony internetowej...................................... 337 Zapisywanie prezentacji jako strony internetowej.................................. 338 Część V Microsoft Access 339 Rozdział 28. Access 2003 — wprowadzenie 341 Jak stworzyć bazę danych programu Access? ........................................ 342 Uruchamianie programu Access ...................................................g.......... 343 Okno programu Access 2003...................................................g............... 344 Elementy okna programu Access...................................................g........ 345 Rozdział 29. Tworzenie bazy danych 347 Tworzenie nowej bazy danych...................................................g............. 348 Zapisywanie nowej bazy danych ...................................................g......... 349 Tworzenie bazy danych za pomocą Kreatora baz danych ...................... 350 Oglądanie bazy danych ...................................................g........................ 352 Ochrona bazy wykorzystywanej w sieci................................................. 353 Tworzenie kopii zapasowej bazy danych................................................ 354 Rozdział 30. Tabele bazy danych 355 Tworzenie tabeli...................................................g................................... 356 Zapisywanie tabeli ...................................................g............................... 357 Tworzenie tabeli za pomocą Kreatora tabel............................................ 358 Wprowadzanie danych do tabeli...................................................g.......... 360 Edycja danych w tabeli ...................................................g........................ 361 Dodanie pola do tabeli w widoku projektu ............................................. 362 Ustawianie rozmiaru i formatu pola...................................................g..... 363 Dodawanie tytułu i wartości domyślnej pola.......................................... 364 Tworzenie pola wymaganego i indeksowanego ..................................... 365 Drukowanie zawartości tabeli...................................................g.............. 366 Kopiowanie i eksportowanie tabeli...................................................g...... 367 Rozdział 31. Tworzenie formularza 369 Tworzenie i zapisywanie formularza ...................................................g... 370 Tworzenie formularza za pomocą Kreatora formularzy ......................... 372 Wprowadzanie danych do formularza ...................................................g. 374 Przeglądanie i edytowanie rekordów za pomocą formularza ................. 375 11 S p i s t r e ś c i i c ś e r t s i p S Spis treści Formularz w widoku projektu...................................................g.............. 376 Zmiana położenia formantu ...................................................g................. 377 Zmiana rozmiaru formantu oraz zmiana położenia etykiegty niezależnie od pola tekstowego ...................................................g......... 378 Dodawanie etykiet ...................................................g............................... 379 Formatowanie etykiet...................................................g........................... 380 Dodawanie pola kombi ...................................................g........................ 381 Modyfikacja właściwości formularza i formantów ................................ 383 Eksportowanie formularza ...................................................g................... 384 Rozdział 32. Praca z rekordami 385 Wyszukiwanie danych w formularzu lub w tabeli.................................. 386 Sortowanie rekordów ...................................................g........................... 387 Tworzenie filtra...................................................g.................................... 388 Dodawanie wyrażenia do filtra ...................................................g............ 390 Rozdział 33. Kwerendy 391 Tworzenie i uruchamianie kwerendy wybierającej................................. 392 Zapisywanie kwerendy i drukowanie wyników...................................... 394 Tworzenie kwerendy za pomocą Kreatora prostych kwerend ................ 396 Łączenie kwerend z tabelami innej bazy danych.................................... 397 Dodawanie kryteriów...................................................g........................... 398 Tworzenie podsumowania wartości pól kwerendy................................. 399 Wyszukiwanie duplikatów i niedopasowanych danych.......................... 400 Aktualizacja rekordów za pomocą kwerendy aktualizującej .................. 401 Usuwanie rekordów za pomocą kwerendy usuwającej........................... 402 Dołączanie rekordów za pomocą kwerendy dołączającej....................... 403 Tworzenie tabeli za pomocą kwerendy tworzącej tabele........................ 404 Tworzenie kwerendy krzyżowej ...................................................g.......... 405 Tworzenie kwerendy za pomocą analizatora tabel ................................. 406 Eksportowanie kwerendy...................................................g..................... 407 Rozdział 34. Raporty 409 Tworzenie raportu za pomocą autoraportu ............................................. 410 Tworzenie raportu za pomocą Kreatora raportów .................................. 412 Wyświetlanie i drukowanie raportu ...................................................g..... 414 Modyfikacja raportu w widoku projektu ................................................ 415 Sortowanie i grupowanie rekordów ...................................................g..... 416 12 Wybieranie raportu autoformatowania ...................................................g 417 Tworzenie wykresów i etykiet ...................................................g............. 418 Eksportowanie raportu ...................................................g......................... 420 Spis treści Rozdział 35. Access 2003 a internet 421 Tworzenie i zapisywanie strony dostępu do danych............................... 422 Tworzenie strony dostępu do danych za pomocą Kreatora stron ........... 424 Tworzenie strony dostępu do danych za pomocą Kreatora autostrony... 426 Modyfikacja strony dostępu do danych w widoku projektu ................... 427 Zmiana motywu w widoku projektu ...................................................g.... 428 Dodawanie wykresu...................................................g............................. 429 Dodawanie tabeli przestawnej ...................................................g............. 430 Dodawanie arkusza danych...................................................g.................. 431 Dodawanie pola typu Hiperłącze ...................................................g......... 432 Dodawanie hiperłącza...................................................g.......................... 433 Importowanie danych XML...................................................g................. 435 Eksportowanie danych XML ...................................................g............... 436 Część VI Microsoft Outlook 437 Rozdział 36. Outlook 2003 — wprowadzenie 439 Jak pracować z programem Outlook?...................................................g.. 440 Uruchamianie Outlooka ...................................................g....................... 441 Skrzynka odbiorcza Outlooka...................................................g.............. 442 Elementy Skrzynki odbiorczej Outlooka ................................................ 443 Nawiązywanie połączenia z internetem.................................................. 444 Praca z oknem Outlook na dziś...................................................g............ 445 S p i s t r e ś c i Rozdział 37. Czytanie wiadomości 447 Odbieranie wiadomości ...................................................g....................... 448 Czytanie wiadomości ...................................................g........................... 449 Zamykanie wiadomości ...................................................g....................... 450 Wyświetlanie Listy folderów...................................................g............... 451 Odpowiadanie na wiadomość ...................................................g.............. 452 Przesyłanie wiadomości dalej ...................................................g.............. 454 Drukowanie wiadomości ...................................................g..................... 456 Zmiana sposobu wyświetlania zawartości folderu.................................. 457 Wyszukiwanie tekstu w wiadomościach................................................. 458 Usuwanie wiadomości ...................................................g......................... 459 13 Spis treści Rozdział 38. Wysyłanie wiadomości 461 Ustawianie opcji formatu poczty ...................................................g......... 462 Używanie papeterii ...................................................g.............................. 464 Tworzenie podpisu...................................................g............................... 465 Tworzenie i adresowanie wiadomości ...................................................g. 466 Wpisywanie i formatowanie tekstu...................................................g...... 468 Tworzenie wiadomości wykorzystującej wybrany format lub program .. 470 Ustawianie opcji wiadomości ...................................................g.............. 471 Dołączenie do wiadomości pliku lub elementu ...................................... 472 Wstawianie obiektu do wiadomości ...................................................g.... 474 Zapisywanie i wysyłanie wiadomości...................................................g.. 476 Rozdział 39. Zarządzanie wiadomościami 477 Przenoszenie wiadomości do wybranego folderu................................... 478 Tworzenie folderu...................................................g................................ 479 Zarządzanie wiadomościami...................................................g................ 480 Tworzenie reguły wiadomości...................................................g............. 482 Przenoszenie lub usuwanie folderu...................................................g...... 484 Rozdział 40. Lista kontaktów 487 Dodanie kontaktu ...................................................g................................. 488 Dodanie kontaktu z wiadomości...................................................g.......... 489 Ustawianie opcji kontaktu...................................................g.................... 490 Usuwanie kontaktu...................................................g............................... 491 i c ś e r t s i p S Rozdział 41. Harmonogram zadań i spotkań 493 Okno Zadania...................................................g....................................... 494 Ustawianie opcji zadań ...................................................g........................ 495 Dodanie zadania...................................................g................................... 496 Zlecanie zadania...................................................g................................... 497 Zmiana statusu zadania ...................................................g........................ 498 Okno Kalendarz ...................................................g................................... 499 Tworzenie terminu w Kalendarzu...................................................g........ 500 Tworzenie terminu cyklicznego...................................................g........... 501 Zapraszanie uczestników na spotkanie ...................................................g 502 Dodanie wydarzenia całodziennego...................................................g..... 503 Ustawianie opcji Kalendarza ...................................................g............... 504 Dodatki 14 Skorowidz 505 507 Wykresy Excela Rozdział 15. Wykresy Excela Dane liczbowe często najłatwiej zrozumieć wtedy, kiedy ogląda się je w formie wykresu (rysunek 15.1). Aby w Excelu stworzyć wykres domyślny, wystarczy (po zaznaczeniu danych źródłowych) nacisnąć jeden klawisz. Utworzony w ten sposób wykres można dostosować, zaznaczając i modyfikując żądany element wykresu za pomocą narzędzi Excela. Można dodać, zmodyfikować lub usunąć tytuły, etykiety, legendy i linie siatki. Można także wybrać jeden z blisko dwóch tuzinów stylów wykresów (do wyboru są m.in. następujące style: słupkowy, kolumnowy, liniowy, warstwowy, kołowy, punktowy, bąbelkowy czy radarowy) i do wielu z nich dodać efekty trójwymiarowe. Bez problemu można dodać, zmienić lub usunąć kolor, desenie i cieniowanie wykresu, a także zmodyfikować skalę, etykiety i wygląd osi. Jeżeli zostaną zmienione dane źródłowe, na podstawie których powstał wykres, fakt ten zostanie automatycznie odzwierciedlony na wykresie. W y k r e s y E x c e l a Rysunek 15.1. Wykres Excela 197 o g e n l ś y m o d u s e r k y w e i n e z r o w T Rozdział 15. Tworzenie wykresu domyślnego Wykres można tworzyć na dwa sposoby. Stosując pierwszy sposób, tworzysz wykres wykorzystujący bieżące ustawienia domyślne, a następnie modyfikujesz go. Stosując drugi sposób, korzystasz z Kreatora wykresów, który pomaga stworzyć wykres. Aby stworzyć wykres wykorzystujący ustawienia domyślne: 1. Zaznacz dane, na podstawie których ma powstać wykres (rysunek 15.2). 2. Naciśnij klawisz F11, aby stworzyć wykres wykorzystujący wszystkie ustawienia domyślne. W nowym arkuszu pojawi się wykres kolumnowy stworzony na podstawie zaznaczonych danych (rysunek 15.3). Aby uporządkować dane według wierszy, a nie według kolumn: 1. Z menu Wykres wybierz pozycję Dane źródłowe. 2. W oknie dialogowym Dane źródłowe wybierz opcję Wiersze (rysunek 15.4). 3. Kliknij przycisk OK. lub Kliknij przycisk Według wierszy, dostępny na pasku narzędzi Wykres (rysunek 15.5). Wykres zmieni się, aby wyświetlić dane uporządkowane według wierszy. Wskazówki  Aby stworzyć wykres danych, umieszczonych w komórkach, które nie przylegają do siebie, naciśnij klawisz Ctrl i zaznacz żądane komórki.  Domyślnym typem wykresu nie musi być typ kolumnowy — można ustawić własny domyślny typ wykresu. W tym celu należy kliknąć wykres i z menu Wykres wybrać pozycję Typ wykresu. W oknie dialogowym Typ wykresu należy wskazać żądany typ i kliknąć przycisk Ustaw jako domyślny wykres. 198 Rysunek 15.2. Zaznacz dane, na podstawie których ma powstać wykres Rysunek 15.3. W nowym arkuszu stworzony został wykres domyślny Rysunek 15.4. W oknie dialogowym Dane źródłowe wybierz opcję Wiersze Rysunek 15.5. Kliknij przycisk Według wierszy, dostępny na pasku narzędzi Wykres Rysunek 15.6. Kliknij przycisk Kreator wykresów, dostępny na pasku narzędzi Standardowy Rysunek 15.7. Cztery etapy tworzenia wykresu za pomocą Kreatora wykresów Wykresy Excela Tworzenie wykresu za pomocą Kreatora wykresów Kreator wykresów pomaga stworzyć wykres, oferując użytkownikowi serię opcji, takich jak typ wykresu, tytuł oraz położenie legendy i etykiet. Aby stworzyć wykres za pomocą Kreatora wykresów: 1. Zaznacz dane, na podstawie których ma powstać wykres. 2. Kliknij przycisk Kreator wykresów, dostępny na pasku narzędzi Standardowy (rysunek 15.6). lub Z menu Wstaw wybierz pozycję Wykres. 3. Postępuj według zaleceń Kreatora wykresów (rysunek 15.7): wybierz typ wykresu, zatwierdź dane źródłowe, dodaj tytuł wykresu, zmodyfikuj linie siatki i określ położenie legendy oraz etykiet. 4. Określ, czy wykres ma powstać w istniejącym arkuszu, czy też w arkuszu osobnym. 5. Kliknij przycisk Zakończ. Wykres zostanie utworzony (rysunek 15.8). Wskazówka  Wykres stworzony za pomocą Kreatora wykresów można modyfikować jak każdy inny wykres. Rysunek 15.8. Wykres utworzony w tym samym arkuszu, co dane, na podstawie których wykres powstcał 199
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Office 2003 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: