Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00108 002551 22737502 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Pajączek 5 NxG - książka
Po prostu Pajączek 5 NxG - książka
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-103-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> pajączek
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

>> U nas kupisz też licencję na Pajączka!

Pajączek jest najpopularniejszym polskim programem służącym do tworzenia stron WWW. Przeszedł on długą ewolucję: od prostego edytora pracującego w środowisku DOS do rozbudowanej aplikacji, wyposażonej w wiele zaawansowanych możliwości, które docenią zarówno profesjonaliści, jak i osoby traktujące tworzenie serwisów WWW jako hobby.

Bogactwo możliwości i narzędzi Pajączka może przyprawić o zawrót głowy. Po co sięgnąć i kiedy to zrobić? Od czego zacząć i jak zapanować nad kolejnymi etapami tworzenia dokumentów i serwisu? Jak zadbać o poprawność dokumentów? Książka 'Po prostu Pajączek 5 NxG' w prosty i przystępny sposób udzieli odpowiedzi na te pytania. Znajdziesz w niej bogato ilustrowane, przedstawione krok po kroku omówienie najważniejszych funkcji Pajączka, a przy okazji poznasz wiele sztuczek przydatnych przy tworzeniu stron WWW.

Książka omawia:

'Po prostu Pajączek 5 NxG' omawia zarówno wersję Standard, jak i Professional programu Pajączek. Jest to doskonała lektura dla użytkowników poprzednich edycji programu, a także dla osób, które po raz pierwszy zetknęły się z tym programem. Po przeczytaniu tej książki z pewnością nie odłożysz jej na półkę -- wręcz przeciwnie, wielokrotnie skorzystasz z przedstawionych w niej rozwiązań najczęstszych problemów, z którymi spotyka się w swojej praktyce każdy webmaster.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Po prostu Paj¹czek 5 NxG Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-7361-103-7 Format: B5, stron: 334 Paj¹czek jest najpopularniejszym polskim programem s³u¿¹cym do tworzenia stron WWW. Przeszed³ on d³ug¹ ewolucjê: od prostego edytora pracuj¹cego w ġrodowisku DOS do rozbudowanej aplikacji, wyposa¿onej w wiele zaawansowanych mo¿liwoġci, które doceni¹ zarówno profesjonaliġci, jak i osoby traktuj¹ce tworzenie serwisów WWW jako hobby. Bogactwo mo¿liwoġci i narzêdzi Paj¹czka mo¿e przyprawiæ o zawrót g³owy. Po co siêgn¹æ i kiedy to zrobiæ? Od czego zacz¹æ i jak zapanowaæ nad kolejnymi etapami tworzenia dokumentów i serwisu? Jak zadbaæ o poprawnoġæ dokumentów? Ksi¹¿ka „Po prostu Paj¹czek 5 NxG” w prosty i przystêpny sposób udzieli odpowiedzi na te pytania. Znajdziesz w niej bogato ilustrowane, przedstawione krok po kroku omówienie najwa¿niejszych funkcji Paj¹czka, a przy okazji poznasz wiele sztuczek przydatnych przy tworzeniu stron WWW. Ksi¹¿ka omawia: • Wersje Standard i Professional Paj¹czka 5 NxG oraz ró¿nice pomiêdzy nimi • Nowy interfejs Paj¹czka i ustawienia programu • Tworzenie i edycjê dokumentów, w tym import z innych programów i edycjê bezpoġrednio na serwerze • Pracê z tekstem: formatowanie, style CSS, przeszukiwanie • Tworzenie odnoġników i kontrolê ich poprawnoġci • Formatowanie stron WWW za pomoc¹ tabel i ramek • Pracê z grafik¹ oraz zawarte w Paj¹czku narzêdzia Konwerter plików graficznych i Kreator galerii grafik • £¹czenie stron WWW z plikami multimedialnymi • Tworzenie formularzy na stronach WWW • Szablony Paj¹czka • Zarz¹dzanie ca³ym serwisem WWW za pomoc¹ narzêdzi dostêpnych w Paj¹czku „Po prostu Paj¹czek 5 NxG” omawia zarówno wersjê Standard, jak i Professional programu Paj¹czek. Jest to doskona³a lektura dla u¿ytkowników poprzednich edycji programu, a tak¿e dla osób, które po raz pierwszy zetknê³y siê z tym programem. Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki z pewnoġci¹ nie od³o¿ysz jej na pó³kê -- wrêcz przeciwnie, wielokrotnie skorzystasz z przedstawionych w niej rozwi¹zañ najczêstszych problemów, z którymi spotyka siê w swojej praktyce ka¿dy webmaster. Spis treści Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Kilka ważnych pytań 11 Co to jest Pajączek?...................................................ą......................... 11 Czym różnią się wersje Standard i Professional? .................................. 12 Skąd wziąć Pajączka?...................................................ą...................... 13 Rozdział 2. 15 Przygotowanie Pajączka do pracy Instalacja programu ...................................................ą......................... 15 Rozdział 3. S p i s t r e ś c i Uruchamianie Pajączka...................................................ą.................... 18 Wybór układu okna ...................................................ą......................... 19 Wybór pasków narzędzi...................................................ą................... 21 Zmiana trybu pracy ...................................................ą......................... 23 Tworzenie dokumentu i wybór typu dokumentu ................................... 24 Środowisko pracy 27 Okno główne...................................................ą................................... 27 Menu główne ...................................................ą.................................. 28 Lewy panel zasobów ...................................................ą....................... 29 Panel środkowy...................................................ą............................... 32 Prawy panel zasobów ...................................................ą...................... 33 Dolny panel wyników...................................................ą...................... 35 Paski narzędzi ...................................................ą................................. 37 Dostosowywanie wyglądu paska narzędzi ............................................ 38 Konfigurowanie pasków narzędzi...................................................ą..... 39 Usuwanie przycisków z paska narzędzi................................................ 41 Zmiana kolejności przycisków ...................................................ą......... 42 Zmiana nazwy paska narzędzi...................................................ą........... 43 Przywracanie menu i paskom narzędzi domyślnych ustawień.................. 44 Główny pasek narzędzi ...................................................ą.................... 45 Pasek narzędzi Często używane...................................................ą........ 48 Pasek narzędzi Odsyłacze, tekst i formatowanie ................................... 52 3 i c ś e r t s i p S Spis treści Pasek narzędzi Tabele i formularze...................................................ą... 55 Pasek narzędzi Grafika i multimedia...................................................ą. 58 Rozdział 4. Ustawienia programu Pasek narzędzi Java, ActiveX, SSI i inne.............................................. 59 63 Ogólne ustawienia programu...................................................ą............ 63 Ustawienia podglądu edytowanych dokumentów.................................. 66 Ustawienia kategorii Użytkownik...................................................ą..... 68 Ustawienia uruchamiania programu...................................................ą.. 69 Zarządzanie historiami...................................................ą..................... 71 Lista plików...................................................ą.................................... 72 Dostosowanie funkcji makrokodów ...................................................ą.. 74 Ustawienia edytora...................................................ą.......................... 76 Ustawienia czcionki edytora...................................................ą............. 78 Konfigurowanie edytora ...................................................ą.................. 79 Ustawienia sprawdzania pisowni ...................................................ą...... 83 Ustawienia kolorowania składni ...................................................ą....... 85 Ustawienia dokumentu...................................................ą..................... 87 Konfigurowanie edycji wizualnej ...................................................ą..... 90 Ułatwienia ustawień ...................................................ą........................ 93 Dynamiczne podpowiedzi do PHP...................................................ą.... 97 Podpowiedzi w skryptach...................................................ą................. 99 Dodatkowe ułatwienia ...................................................ą....................101 Ustawienia konstrukcji skryptowych...................................................ą104 Ustawienia sieci ...................................................ą.............................105 Ustawienia serwerów FTP ...................................................ą..............107 Wbudowany klient FTP ...................................................ą..................108 Ustawienia synchronizacji serwisów...................................................ą111 Ustawienia współpracy z programami.................................................112 Rozdział 5. 115 Tworzenie i edycja dokumentu Tryby pracy w oknie edytora..........................ą....................................115 Rynna...................................................ą............................................117 Podział okna edytora ...................................................ą......................119 Menu kontekstowe edytora ...................................................ą.............120 Tworzenie nowego dokumentu...................................................ą........121 4 Rozdział 6. Spis treści Szybki start...................................................ą....................................122 Definiowanie sekcji META ...................................................ą............123 Element BODY...................................................ą..............................127 Zapisywanie dokumentów...................................................ą...............132 Kopie zapasowe ...................................................ą.............................133 Plik dodatkowych informacji o dokumencie........................................134 Otwieranie dokumentów ...................................................ą.................136 Importowanie plików w formacie RTF ...............................................138 Importowanie plików baz danych ...................................................ą....140 Importowanie plików pakietu Office...................................................ą142 Otwieranie i edycja dokumentów bezpośrednio na serwerze.................144 Zadania do wykonania...................................................ą....................146 Zakładki ...................................................ą........................................148 Nawigator...................................................ą......................................151 Narzędzia Nawigatora ...................................................ą....................152 153 Formatowanie i edycja tekstu Tekst na stronie WWW...................................................ą...................153 Nagłówki...................................................ą.......................................153 Akapity tekstu.......................................ą............................................156 Odstępy między akapitami ...................................................ą..............159 Tekst preformatowany ...................................................ą....................161 Style fizyczne i logiczne ...................................................ą.................162 Rozciąganie stylu ...................................................ą...........................163 Linia pozioma ...................................................ą................................165 Tekst animowany ...................................................ą...........................166 Listy wypunktowane i numerowane — Generator wyliczeń .................169 Zamiana tekstu na listę numerowaną...................................................ą172 Polecenia wstawiania i edycji znaczników listy ...................................173 Lista definicji...................................................ą.................................174 Zamiana tekstu na tabelę...................................................ą.................175 Wyszukiwanie i zamiana tekstu...................................................ą.......177 Zaawansowane wyszukiwanie i zamiana.............................................178 Kontrola poprawności pisowni ...................................................ą........181 Komentarze ...................................................ą...................................183 S p i s t r e ś c i 5 i c ś e r t s i p S Spis treści Rozdział 7. Rozdział 8. 185 Połączenia Adres URL ...................................................ą....................................185 Połączenia ...................................................ą.....................................186 Tworzenie połączeń...................................................ą........................187 Tworzenie połączeń e-mail.................................................ą................190 Zakotwiczenia...................................................ą................................191 Tworzenie map odsyłaczy...................................................ą...............193 Sprawdzanie poprawności połączeń...................................................ą.196 Wyniki weryfikacji poprawności połączeń i naprawa połączeń.............198 199 Tabele Do czego służą tabele ...................................................ą.....................199 Bardzo szybka tabela...................................................ą......................200 Definiowanie szkieletu tabeli ...................................................ą..........202 Edytor tabel ...................................................ą...................................205 Wstawianie i edycja znaczników tabeli ...............................................212 Grupowanie kolumn ...................................................ą.......................214 Rozdział 9. Obrazy 215 Podstawowe informacje ...................................................ą..................215 Wstawianie obrazu w dokumencie...................................................ą...217 Konwerter plików graficznych ...................................................ą........221 Kreator galerii grafik ...................................................ą......................224 Obrazy aktywne ...................................................ą.............................230 Rozdział 10. Multimedia 231 Wstawianie dźwięku lub muzyki ...................................................ą.....231 Osadzanie multimediów...................................................ą..................233 Inne obiekty na stronie WWW ...................................................ą........236 Rozdział 11. Kaskadowe arkusze stylów 239 Ogólna postać kaskadowego arkusza stylów........................................239 Rodzaje kaskadowych arkuszy stylów...................ą..............................240 Klasy...................................................ą.............................................242 Inspektor CSS ...................................................ą................................243 Formatowanie tekstu za pomocą arkusza stylów..................................245 Wydzielanie bloków tekstu ...................................................ą.............248 Kreator selektora...................................................ą............................249 6 Spis treści Definiowanie klas ...................................................ą..........................252 Zewnętrzne arkusze stylów ...................................................ą.............254 Zastosowanie makrokodów do wstawiania zewnętrznych arkuszy stylów .......................................255 Korzystanie z wbudowanych arkuszy CSS Pajączka ............................258 Nawigator CSS ...................................................ą..............................260 Formatowanie arkuszy CSS ...................................................ą............261 Kontrola składni CSS ...................................................ą.....................262 Pomoc kontekstowa...................................................ą........................264 Rozdział 12. Ramki 265 Ramki i układy ramek...................................................ą.....................265 Kreator ramek ...................................................ą................................267 Układ ramek ...................................................ą..................................271 Pływająca ramka ...................................................ą............................273 Rozdział 13. Formularze 275 Podstawy ...................................................ą.......................................275 Generator formularzy...................................................ą......................277 Rozdział 14. Szablony Pajączka Formularz wysyłany pocztą...................................................ą.............284 Zaproszenie na stronę ...................................................ą.....................286 287 Szablony...................................................ą........................................287 Tworzenie dokumentu na podstawie szablonu Pajączka .......................288 Dostosowywanie szablonu ...................................................ą..............290 S p i s t r e ś c i Dokument wykorzystujący ramki ...................................................ą....291 Skrypty JavaScript i VBScript...................................................ą.........293 Szablony serwisów ...................................................ą.........................295 Rozdział 15. Serwisy 297 Zakładka Moje serwisy...................................................ą...................297 Przeglądanie plików ...................................................ą.......................300 Definiowanie serwisu ...................................................ą.....................302 Dodawanie składników serwisu...................................................ą.......306 Definiowanie głównego pliku serwisu ................................................308 Mapa serwisu...................................................ą.................................309 Sprawdzanie spójności serwisu ...................................................ą.......311 7 Spis treści Oczyszczanie serwisu ...................................................ą.....................312 Kontrola poprawności połączeń ...................................................ą........314 Kontrola poprawności kodu ...................................................ą............315 Kontrola pisowni w serwisie ...................................................ą...........317 Synchronizacja serwisu...................................................ą...................319 Skorowidz 323 i c ś e r t s i p S 8 Rysunek 10.1. Aby wstawić dźwięk lub muzykę, kliknij przycisk na pasku Grafika i multimedia Rysunek 10.2. Pozycja Wstawianie dźwięku w menu Narzędzia także otwiera okno Dźwięk lub muzyka Rysunek 10.3. W polu Dźwięk lub muzyka podaj ścieżkę do pliku z dźwiękiem Multimedia Multimedia 10 Wstawianie dźwięku lub muzyki Multimedia Pajączek umożliwi Ci tworzenie dokumentów multimedialnych. Możesz, na przykład, dodać do swoich stron WWW muzykę, która będzie odtwarzana w tle. Dźwięki mogą występować w postaci spróbkowanej (format .WAV lub .AU) lub w formacie .MID. Muzyka i dźwięki są wstawiane na stronie WWW za pośrednictwem elementu 1$, 6. Element ten wprowadza jednolity sposób umieszczania na stronach internetowych różnych obiektów, takich jak pliki dźwiękowe, /2 ), animacje Shockwave oraz aplety JAVA i kontrolki ActiveX. Aby do dokumentu HTML dodać dźwięk lub muzykę: 1. Umieść punkt wstawiania w tym miejscu kodu, w którym chcesz wstawić element 1$, 6. 2. Kliknij przycisk na pasku Grafika i multimedia (rysunek 10.1) lub wybierz w menu Narzędzia pozycję Grafika i multimedia, a następnie pozycję Wstawianie dźwięku (rysunek 10.2). 3. Pojawi się okno Dźwięk lub muzyka (rysunek 10.3). W s t a w i a n i e d ź w i ę k u l u b m u z y k i 231 Rozdział 10. 4. W polu Dźwięk lub muzyka podaj ścieżkę do pliku z dźwiękiem. Możesz skorzystać z okna Wybierz plik dźwiękowy (rysunek 10.4), otwieranego za pomocą przycisku obok pola, aby odszukać na dysku plik .WAV, .MID lub .AU. 5. Zaznacz pole wyboru Powtarzaj w nieskończoność, aby dźwięk lub muzyka były odtwarzane aż do opuszczenia strony przez użytkownika. 6. Zaznacz pole wyboru Dołącz EMBED dla Netscape, jeśli chcesz wstawić również znacznik /$ , który jest obsługiwany przez przeglądarki Netscape Navigator, Mozilla czy Opera. 7. Kliknij OK, aby wstawić kod do dokumentu. 8. Zapisz swój dokument i wyświetl w oknie Przeglądanie lub w przeglądarce — zabrzmi muzyka. Wskazówka  Polecenie Wstawianie dźwięku jest dostępne także w menu podrzędnym Narzędzia tworzenia znaczników menu Narzędzia (rysunek 10.5). Warto, abyś przeglądał od czasu do czasu tę długą listę narzędzi, bowiem jest tu pełen zestaw webmastera. i k y z u m b u l u k ę i w ź d e i n a i w a t s W 232 Rysunek 10.4. Wskaż plik, który chcesz uczynić tłem dźwiękowym swojej strony Rysunek 10.5. Narzędzia tworzenia znaczników Rysunek 10.6. Najprostsza metoda otwarcia okna Osadzanie multimediów Rysunek 10.7. To samo narzędzie znajdziesz na pasku Java, ActiveX, SSI i inne Rysunek 10.8. Polecenie Osadzanie multimediów znajduje się także w menu głównym Rysunek 10.9. Osadzanie multimediów — zdefiniuj ustawienia Multimedia Osadzanie multimediów Obiekt osadzony to plik zewnętrzny, który jest odtwarzany bezpośrednio na stronie WWW. Obiekty osadzone to z reguły pliki multimedialne, zapisane w specjalnych formatach dokumenty lub małe programy, takie jak aplety Javy. Zacznijmy od osadzenia obiektu multimedialnego, takiego jak animacja Flash. Aby osadzić w dokumencie obiekt: 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu kodu, w którym chcesz osadzać obiekt. 2. Kliknij przycisk na pasku Grafika i multimedia (rysunek 10.6) lub na pasku Java, ActiveX, SSI i inne (rysunek 10.7). Ewentualnie wybierz pozycję Osadzanie multimediów w menu podrzędnym Grafika i multimedia menu Narzędzia (rysunek 10.8). 3. Wyświetlone zostanie okno Osadzanie multimediów (rysunek 10.9). 4. W sekcji Typ osadzanych mediów wybierz typ osadzanego pliku: s Macromedia Flash, s Macromedia Shockwave, s Realmedia, s Apple Quicktime. 5. W polu tekstowym Ścieżka do pliku z mediami wpisz ścieżkę do pliku z prezentacją lub filmem. Kliknij przycisk obok pola, jeśli nie pamiętasz ścieżki dostępu, i odszukaj plik w oknie dialogowym. 6. W sekcji Sposób osadzenia wybierz sposób osadzania prezentacji lub filmu: s Obiekt (ActiveX) — wstawiona zostanie tylko kontrolka ActiveX (to technologia obsługiwana tylko przez przeglądarki Internet Explorer). s Obiekt (ActiveX) + Embed — w tym przypadku oprócz kontrolki ActiveX wstawiony zostanie także obiekt /$ (dla przeglądarek Netscape). Jest to zalecane ustawienie. s Embed — wstawiony zostanie tylko obiekt /$ . 233 O s a d z a n i e m u l t i m e d i ó w w ó i d e m i t l u m e i n a z d a s O Rozdział 10. 7. W sekcji Parametry prezentacji podaj w polach tekstowych Wysokość i Szerokość wymiary obszaru rezerwowanego na potrzeby obiektu (są to atrybuty * +)*6 i 9+ 6* elementu 1$, 6). 8. W polu Wpisz nazwę podaj nazwę obiektu (atrybut 0#/ ) — jest ona opcjonalna, a wykorzystuje się ją do celów identyfikacji obiektu, na przykład z poziomu skryptów. 9. W polu Identyfikator wpisz identyfikator (+ ) wstawianego obiektu — jest on także opcjonalny. 10. W polu Codebase podaj adres URL, który jest podstawą dla adresów względnych określonych przez atrybuty .#55+ , #6# i #4 *+8 . 11. W polu Plugin podaj adres URL, z którego przeglądarka będzie mogła pobrać wtyczkę odtwarzacza mediów wybranego typu, o ile nie jest ona już dostępna. 12. W sekcji Dodatkowe parametry możesz zmienić domyślne parametry przekazywane do odtwarzacza mediów, jak na przykład kolor tła, liczbę odtworzeń sekwencji wideo, itp. Lista parametrów zmienia się wraz ze zmianą typu prezentacji wybranego w górnej części okna. 13. Jeśli chcesz określić dodatkowe atrybuty, które nie mają swoich odpowiedników w oknie narzędzia, kliknij przycisk Zdarzenia i atrybuty, aby otworzyć okno Zdarzenia i inne atrybuty. Możesz tam również określić zdarzenia dla języków skryptowych, pozwalające na uzyskanie różnych efektów specjalnych. 14. Zamknij okno Osadzanie multimediów. Zapisz swój dokument i przetestuj jego działanie w oknie Przeglądanie lub w przeglądarce (rysunek 10.10). Kod źródłowy zaprezentowano na rysunku 10.11. 234 Rysunek 10.10. Animacja Flash w oknie Przeglądanie Rysunek 10.11. Kod źródłowy animacji Multimedia Element OBJECT Element 1$, 6 można lokować w sekcji * # lub $1 ;. Między znacznikami 1$, 6 i 1$, 6 umieszczany jest tekst alternatywny lub zamienny kod HTML. Znacznik 2#4#/ definiuje ustawienia dla wstawianego obiektu. Oto niektóre atrybuty opcjonalne: #4 *+8 WTNWTNWTNP — lista adresów URL do zasobów wykorzystywanych przez obiekt; .#55+ WTN — określa implementację obiektu. Składnia adresu URL zależy od typu obiektu. Przykładowo, dla zarejestrowanych obiektów kontrolnych ActiveX składnia jest następująca: .5+ ENCUUKFGPVKHKGT; 1 $#5 WTN — bezwzględny adres URL będący podstawą dla adresów względnych określonych przez atrybuty ENCUUKF, FCVC i CTEJKXG. Jeżeli nie jest podany, to aktualnym adresem będzie ścieżka aktualnego adresu dokumentu WWW; 1 6;2 V[RA/+/  — typ MIME obiektu; #6#WTN — URL określający ulokowanie danych obiektu; * +)*6RKMUGNG^YCTVQħè — wysokość okna obiektu; 9+ 6*RKMUGNG^YCTVQħè — szerokość okna obiektu; 0#/ VGMUV — nazwa obiektu; 56#0 $;VGMUV — informacja dla użytkownika wyświetlana w trakcie ładowania obiektu; 6;2 V[RA/+/  — typ danych wyspecyfikowanych w atrybucie FCVC; 75 /#2WTN — ulokowanie stowarzyszonej z obiektem mapy odnośników. O s a d z a n i e m u l t i m e d i ó w 235 Rysunek 10.12. Kliknij wskazywany przycisk na pasku narzędzi Rozdział 10. Inne obiekty na stronie WWW Pajączek 5 NxG jest wyposażony w narzędzie pozwalające umieszczać na stronie WWW obiekty różnego typu: aplety Java, kontrolki ActiveX, itp. Skorzystamy z niego, aby umieścić w tworzonym dokumencie kontrolkę Windows Media Player, dzięki której użytkownik będzie mógł odtworzyć sobie utwór bezpośrednio ze strony WWW. Opisaną tu procedurę będziesz mógł wykorzystać także dla innych obiektów. Aby wstawić obiekt do dokumentu: 1. Umieść punkt wstawiania w tym miejscu kodu, w którym chcesz wstawić obiekt. 2. Kliknij na pasku narzędzi Java, ActiveX, SSI (rysunek 10.12) lub i inne przycisk wybierz pozycję Wstawianie ActiveX w menu podrzędnym Narzędzia tworzenia znaczników menu Narzędzia (rysunek 10.13). Są jeszcze inne polecenia, które także prowadzą do tego samego celu — okna Wstawianie obiektu. Narzędzie pojawia się w kilku predefiniowanych odmianach, które zależą od tego, jaki obiekt chcesz wstawić. 3. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wstawianie obiektu (rysunek 10.14). Rysunek 10.13. Wstawianie ActiveX to polecenie równoważne kliknięciu przycisku na pasku narzędzi W W W e i n o r t s a n y t k e i b o e n n I Rysunek 10.14. Okno Wstawianie obiektu 236 Rysunek 10.15. Zaznacz pole Kod, wybierz opcję ActiveX i odszukaj na liście nazwę kontrolki Rysunek 10.16. W polu Ścieżka kliknij ikonę obok pola i odszukaj plik, który ma być odtwarzany Rysunek 10.17. W polu Typ MIME podaj typ MIME Rysunek 10.18. Zdefiniuj wymiary okna obiektu Multimedia 4. W zakładce Ustawienia obiektu zaznacz pole wyboru Kod i wybierz typ osadzanego obiektu. Ponieważ chcemy wstawić na stronie WWW odtwarzacz Windows Media Player, wybierzemy opcję ActiveX (rysunek 10.15). 5. Przewiń listę z prawej strony opcji i odszukaj pozycję Windows Media Player. 6. W polu Ścieżka kliknij ikonę obok pola i odszukaj plik, który ma być odtwarzany (rysunek 10.16). 7. Sprawdź w specyfikacji kontrolki ActiveX jej typ /+/ i podaj go w polu Typ MIME. Rozwiń listę typów i wybierz żądany typ z listy (rysunek 10.17). 8. Zdefiniuj wygląd obiektu na stronie — podaj wymiary obszaru zajmowanego przez obiekt, odstępy od innych elementów strony, itp. (rysunek 10.18). I n n e o b i e k t y n a s t r o n i e W W W 237 W W W e i n o r t s a n y t k e i b o e n n I Rozdział 10. 9. Kliknij zakładkę Parametry dla obiektu — tu zdefiniujemy dodatkowe parametry, które zostaną przekazane wstawianemu obiektowi przy starcie. Ustala się je za pomocą narzędzia Parametr obiektu, które jest dostępne bezpośrednio w tym oknie po kliknięciu przycisku oznaczonego znakiem plus parametr HKNG0COG, którego wartością będzie nazwa pliku danych, parametr CWVQ5VCTV o wartości HCNUG (aby użytkownik sam mógł uruchamiać odtwarzanie) i parametr UJQY QPVTQNU o wartości VTWG, aby włączyć wyświetlanie kontrolek. (rysunek 10.19) Dodamy 10. Gdy naciśniesz przycisk OK w oknie Parametr obiektu, parametr pojawi się w oknie Wstawianie obiektu (rysunek 10.20). 11. Naciśnij w oknie Wstawianie obiektu przycisk OK, aby wstawić kod w dokumencie (rysunek 10.21). 12. Zapisz dokument i przetestuj jego działanie w przeglądarce (rysunek 10.22). Wskazówki  Jeśli wybierzesz jako typ obiektu aplet Javy, konieczne będzie wskazanie ścieżki dostępu do pliku *.class lub *.jar w polu o nazwie Ścieżka. Można także opcjonalnie określić typ /+/ tego pliku.  Lista rozwijana Znacznik umożliwia wybór znacznika, za pośrednictwem którego obiekt zostanie umieszczony w dokumencie. Znacznik 1$, 6 jest zgodny z HTML 4.0 i daje największe możliwości.  Jeśli zależy Ci na poprawnym wyświetlaniu apletu Javy również w starszych przeglądarkach, możesz zadeklarować znacznik #22. 6 (tego rozwiązania specyfikacja HTML jednak nie zaleca).  Jeżeli pole wyboru Kod nie zostało zaznaczone, podaj ścieżkę oraz typ /+/ obiektu danych w polach tekstowych zakładki Dane. 238 Rysunek 10.19. Zdefiniuj parametry Rysunek 10.20. Parametry obiektu Rysunek 10.21. Ten fragment kodu pozwoli umieścić Windows Media Player na stronie WWW Rysunek 10.22. Możesz odtworzyć utwór
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Pajączek 5 NxG
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: