Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00026 017589 24172967 na godz. na dobę w sumie
Po prostu PowerPoint 2002/XP PL - książka
Po prostu PowerPoint 2002/XP PL - książka
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-760-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> powerpoint
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
'Po prostu PowerPoint 2002/XP PL' to książka, która wprowadza czytelnika w świat programów do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wyjaśnia, w jaki sposób korzystać z głównych funkcji programu, jak tworzyć różne typy slajdów oraz formatować prezentacje. Dowiesz się, jak stworzyć pokaz slajdów, wydrukować prezentację i utworzyć 35-milimetrowe przeźrocza. W tej książce znajdziesz również informacje, jak dodać animację i wykorzystać w prezentacji klipy multimedialne z różnych źródeł.

To dzięki tej książce dowiesz się w końcu, jak opublikować w Internecie przygotowaną przez siebie prezentację.

Jeśli chcesz szybko, a zarazem dogłębnie poznać wszystkie możliwości PowerPoint 2002/XP PL, to koniecznie powinieneś kupić tę książkę. Przystępny, bogato ilustrowany wykład poprowadzi Cię krok po kroku przez wszystkie zagadnienia PowerPoint 2002/XP PL, prezentując kolejne i wskazując właściwe czynności. Książka ta może być też swego rodzaju leksykonem: znajdź potrzebną informację, przejrzyj ją i wypróbuj. Nie znajdziesz tu długich i nudnych opisów: wszystkie potrzebne wiadomości podane są w zwięzłej i prostej formie, wzbogaconej ilustracjami. Poznaj najważniejsze, wykorzystywane na co dzień polecenia i możliwości PowerPoint 2002/XP PL, bez wgłębiania się w niepotrzebne detale. I to wszystko za rozsądną cenę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Po prostu PowerPoint 2002/XP PL Autor: Rebecca Bridges Altman T‡umaczenie: Bogdan Czogalik ISBN: 83-7197-760-3 Tytu‡ orygina‡u: And Macintosh: Visual QuickStart Guide Format: B5, stron: 336 PowerPoint 2002/2001 For Windows (cid:132)Po prostu PowerPoint 2002/XP PL(cid:148) to ksi„¿ka, kt(cid:243)ra wprowadza czytelnika w (cid:156)wiat program(cid:243)w do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wyja(cid:156)nia, w jaki spos(cid:243)b korzysta(cid:230) z g‡(cid:243)wnych funkcji programu, jak tworzy(cid:230) r(cid:243)¿ne typy slajd(cid:243)w oraz formatowa(cid:230) prezentacje. Dowiesz siŒ, jak stworzy(cid:230) pokaz slajd(cid:243)w, wydrukowa(cid:230) prezentacjŒ i utworzy(cid:230) 35-milimetrowe prze(cid:159)rocza. W tej ksi„¿ce znajdziesz r(cid:243)wnie¿ informacje, jak doda(cid:230) animacjŒ i wykorzysta(cid:230) w prezentacji klipy multimedialne z(cid:160) r(cid:243)¿nych (cid:159)r(cid:243)de‡. To dziŒki tej ksi„¿ce dowiesz siŒ w koæcu, jak opublikowa(cid:230) w Internecie przygotowan„ przez siebie prezentacjŒ. Je(cid:156)li chcesz szybko, a zarazem dog‡Œbnie pozna(cid:230) wszystkie mo¿liwo(cid:156)ci PowerPoint 2002/XP PL, to koniecznie powiniene(cid:156) kupi(cid:230) tŒ ksi„¿kŒ. PrzystŒpny, bogato ilustrowany wyk‡ad poprowadzi CiŒ krok po kroku przez wszystkie zagadnienia PowerPoint 2002/XP PL, prezentuj„c kolejne i wskazuj„c w‡a(cid:156)ciwe czynno(cid:156)ci. Ksi„¿ka ta mo¿e by(cid:230) te¿ swego rodzaju leksykonem: znajd(cid:159) potrzebn„ informacjŒ, przejrzyj j„ i wypr(cid:243)buj. Nie(cid:160) znajdziesz tu d‡ugich i nudnych opis(cid:243)w: wszystkie potrzebne wiadomo(cid:156)ci podane s„(cid:160) w zwiŒz‡ej i prostej formie, wzbogaconej ilustracjami. Poznaj najwa¿niejsze, wykorzystywane na co dzieæ polecenia i mo¿liwo(cid:156)ci PowerPoint 2002/XP PL, bez(cid:160) wg‡Œbiania siŒ w niepotrzebne detale. I to wszystko za rozs„dn„ cenŒ. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Wprowadzenie 11 19 Pierwsze kroki Bądź kreatywny ...................................................t..................................... 20 Okno programu PowerPoint 2002 ...................................................t......... 22 Menu programu PowerPoint 2002 ...................................................t......... 24 Paski narzędzi ...................................................t........................................ 25 Menu kontekstowe ...................................................t................................. 27 Okienka zadań...................................................t........................................ 28 Asystent pakietu Office...................................................t.......................... 29 Cofanie wykonanych operacji...................................................t................ 30 Szybki start 31 Uruchamianie programu PowerPoint 2002............................................... 32 Wybieranie szablonu...................................................t.............................. 34 Wybieranie układu slajdu ...................................................t...................... 35 Tworzenie listy punktowanej ...................................................t................. 37 Tworzenie wykresu...................................................t................................ 38 Wybieranie typu wykresu ...................................................t...................... 40 Formatowanie wykresu ...................................................t.......................... 41 Przeglądanie prezentacji ...................................................t........................ 42 Zapisywanie, otwieranie i zamykanie prezentacji .................................... 43 Drukowanie prezentacji ...................................................t......................... 44 Widok normalny ...................................................t.................................... 45 Panel Konspekt ...................................................t...................................... 46 Widok sortowania slajdów...................................................t..................... 47 Efekty przejść i animacje ...................................................t....................... 48 Pokaz slajdów ...................................................t........................................ 49 Tworzenie slajdów tekstowych 51 Wybieranie układu tekstu ...................................................t...................... 52 Wpisywanie tekstu do symbolu zastępczego ............................................ 53 Tworzenie pola tekstowego ...................................................t................... 54 Manipulowanie tekstowymi symbolami zastępczymi .............................. 55 3 S p i s t r e ś c i Po prostu PowerPoint 2002/XP PL Przesuwanie tekstu...................................................t................................. 56 Sprawdzanie pisowni ...................................................t............................. 58 Autokorekta ...................................................t........................................... 59 Zmiana wielkości liter...................................................t............................ 60 Ujednolicanie stylu ...................................................t................................ 61 Tworzenie listy numerowanej...................................................t................ 63 Wybieranie kształtu punktora ...................................................t................ 64 Zmiana położenia punktora...................................................t.................... 66 Zmiana wyglądu tekstu ...................................................t.......................... 67 Efekty i kolor czcionki...................................................t........................... 68 Wyrównywanie akapitów ...................................................t...................... 70 Formatowanie tekstowego symbolu zastępczego ..................................... 71 Odstępy między wierszami i akapitami ...................................................t. 72 Malarz formatów...................................................t.................................... 73 Tworzenie wykresów 75 Program Graph...................................................t....................................... 76 Terminologia dotycząca wykresów ...................................................t....... 77 Tworzenie slajdu z wykresem...................................................t................ 78 Wpisywanie danych ...................................................t............................... 80 Importowanie danych...................................................t............................. 81 Tworzenie łącza między plikiem źródłowym a arkuszem danych wykresu ...................................................t................ 82 Wybieranie typu wykresu ...................................................t...................... 83 Wstawianie tytułów ...................................................t............................... 85 Wstawianie etykiet danych ...................................................t.................... 86 Zmiana położenia etykiet danych ...................................................t.......... 87 Modyfikowanie wykresu ...................................................t....................... 88 Tworzenie dwóch wykresów na slajdzie .................................................. 89 Formatowanie wykresów 91 Formatowanie wykresów ...................................................t....................... 92 Formatowanie legendy...................................................t........................... 93 Zmiana pozycji legendy ...................................................t......................... 94 Zmiana koloru serii danych ...................................................t................... 95 Wypełnianie serii danych teksturą lub deseniem ...................................... 96 Wypełnianie serii danych obrazem graficznym........................................ 98 Formatowanie znaczników danych...................................................t...... 100 Wyświetlanie lub ukrywanie linii siatki.................................................. 101 Formatowanie linii siatki ...................................................t..................... 102 Formatowanie znaczników osi...................................................t............. 103 Rozdział 4. i c ś e r t s i p S Rozdział 5. 4 Rozdział 6. Rozdział 7. Spis treści Zmiana skali osi ...................................................t................................... 104 Formatowanie liczb osi ...................................................t........................ 106 Formatowanie tekstu wykresu ...................................................t............. 107 Efekty 3-W...................................................t........................................... 108 Formatowanie obszaru kreślenia...................................................t.......... 110 Wybieranie niestandardowego typu wykresu .......................................... 111 Tworzenie niestandardowego typu wykresu........................................... 112 Praca z niestandardowymi typami wykresów ......................................... 113 115 Tworzenie wykresów kołowych i pierścieniowych Tworzenie slajdu z wykresem kołowym................................................. 116 Wprowadzanie danych do wykresu kołowego........................................ 119 Wyświetlanie etykiet danych ...................................................t............... 120 Wyświetlanie linii wiodących...................................................t.............. 121 Formatowanie etykiet danych ...................................................t.............. 122 Wysuwanie wycinka wykresu kołowego ................................................ 124 Zmiana koloru wycinka wykresu kołowego ........................................... 125 Wypełnianie wycinków deseniem ...................................................t....... 126 Obracanie wykresu kołowego...................................................t.............. 127 Formatowanie trójwymiarowych wykresów kołowych ............................ 128 Zmiana rozmiaru i położenia wykresu kołowego ................................... 129 Tworzenie wykresu pierścieniowego...................................................t... 130 Zmiana rozmiaru otworu wykresu pierścieniowego ............................... 131 Tworzenie połączonych wykresów kołowych ........................................ 132 Wpisywanie danych dla połączonych wykresów kołowych ................... 133 Tworzenie dwóch wykresów kołowych na slajdzie................................ 134 135 Schematy organizacyjne i diagramy Schemat organizacyjny ...................................................t........................ 136 Galeria diagramów...................................................t............................... 138 Edycja schematu organizacyjnego ...................................................t....... 139 Typy diagramów ...................................................t.................................. 142 Tworzenie diagramu niestandardowego ................................................. 144 Dodawanie tekstu do elementów schematu organizacyjnego ................. 145 Dodawanie elementu do schematu organizacyjnego .............................. 146 Dodawanie wielu elementów do schematu organizacyjnego.................. 147 Zmiana położenia elementów schematu organizacyjnego ...................... 148 Formatowanie tekstu elementów schematu organizacyjnego ................. 149 Formatowanie elementów schematu organizacyjnego............................ 150 Formatowanie linii łączących ...................................................t.............. 151 Skala wyświetlania...................................................t............................... 152 5 S p i s t r e ś c i Po prostu PowerPoint 2002/XP PL Rozdział 8. Tworzenie tabel 153 Tworzenie slajdu z tabelą...................................................t..................... 154 Wpisywanie tekstu do tabeli ...................................................t................ 156 Zaznaczanie komórek ...................................................t.......................... 157 Zmiana szerokości kolumn ...................................................t.................. 158 Zmiana wysokości wierszy ...................................................t.................. 159 Wstawianie wierszy i kolumn ...................................................t.............. 160 Usuwanie wierszy i kolumn...................................................t................. 161 Formatowanie tekstu tabeli ...................................................t.................. 162 Dodawanie obramowania...................................................t..................... 163 Rysowanie tabeli...................................................t.................................. 166 Wypełnianie komórek kolorem ...................................................t............. 167 Wyrównywanie tekstu w komórkach...................................................t... 168 Wstawianie tabeli programu Word ...................................................t...... 169 Autoformatowanie tabel programu Word ............................................... 171 Formuły w tabelach...................................................t.............................. 172 Rozdział 9. Dodawanie obiektów graficznych 175 Obiekty ClipArt ...................................................t................................... 176 Rysowanie linii ...................................................t.................................... 177 Formatowanie linii ...................................................t............................... 178 Rysowanie strzałek ...................................................t.............................. 179 Formatowanie strzałek ...................................................t......................... 180 Tworzenie łączników ...................................................t........................... 181 Rysowanie prostokątów i kwadratów ...................................................t.. 182 Rysowanie elips i okręgów ...................................................t.................. 183 Tworzenie wielokątów i kształtów niestandardowych ........................... 184 Tworzenie autokształtów ...................................................t..................... 185 Modyfikowanie autokształtów...................................................t.............. 187 Wypełnianie obiektu kolorem...................................................t.............. 188 Wypełnianie obiektu gradientem, teksturą lub deseniem ....................... 189 Wypełnianie obiektu obrazem ...................................................t............. 190 Dodawanie cienia...................................................t................................. 191 Dodawanie efektu 3-W ...................................................t........................ 192 Wstawianie klipartów ...................................................t.......................... 194 Wyszukiwanie klipartów ...................................................t..................... 197 Wyszukiwanie klipartów w Internecie...................................................t. 199 Wstawianie plików graficznych...................................................t............. 201 Tworzenie albumu fotograficznego ...................................................t..... 202 Praca z obiektami osadzonymi...................................................t.............. 204 i c ś e r t s i p S 6 Spis treści Rozdział 10. Modyfikowanie obiektów graficznych 205 Linijki i prowadnice...................................................t............................. 206 Funkcja przyciągania obiektów do siatki ................................................. 207 Funkcja przyciągania jednych obiektów do innych ................................ 208 Zmiana skali wyświetlania slajdów ...................................................t..... 209 Miniatury slajdów ...................................................t................................ 210 Wyrównywanie obiektów ...................................................t.................... 211 Tworzenie równych odstępów między obiektami .................................. 212 Grupowanie obiektów ...................................................t.......................... 213 Kopiowanie atrybutów obiektów ...................................................t......... 214 Ponowne kolorowanie obrazu...................................................t.............. 215 Zmiana skali obiektu...................................................t............................ 216 Przycinanie obrazu...................................................t............................... 217 Kolejność obiektów ...................................................t............................. 218 Obracanie obiektów ...................................................t............................. 219 Przerzucanie obiektów ...................................................t......................... 220 S p i s t r e ś c i Rozdział 11. Schematy kolorów, wzorce slajdów i szblony projektów 221 Zmiana kolorów domyślnych ...................................................t.............. 223 Tworzenie schematu kolorów ...................................................t.............. 223 Tworzenie gradientowego tła...................................................t............... 225 Tworzenie gradientu dwukolorowego ...................................................t. 227 Zamienianie czcionek ...................................................t.......................... 228 Modyfikowanie wzorca slajdów ...................................................t.......... 229 Kilka wzorców slajdów w jednej prezentacji ......................................... 230 Wstawianie wzorca slajdów tytułowych................................................. 231 Zmiana domyślnego formatu tekstu...................................................t..... 232 Dodawanie obiektów do slajdu ...................................................t.............. 233 Wstawianie stopek ...................................................t............................... 234 Szablony projektów ...................................................t............................. 235 Rozdział 12. Konspekt prezentacji 237 Panel Konspekt ...................................................t.................................... 238 Tworzenie konspektu prezentacji...................................................t......... 240 Tworzenie list punktowanych ...................................................t.............. 241 Zwijanie i rozwijanie konspektu ...................................................t.......... 242 Zmiana porządku slajdów ...................................................t.................... 243 Ukrywanie i wyświetlanie formatowania ............................................... 244 Importowanie konspektu...................................................t...................... 245 Tworzenie slajdu podsumowania...................................................t......... 247 7 i c ś e r t s i p S Po prostu PowerPoint 2002/XP PL Rozdział 13. Widok sortowania slajdów 249 Praca w widoku sortowania slajdów...................................................t.... 250 Zmiana skali wyświetlania slajdów ...................................................t..... 251 Tworzenie slajdu podsumowania...................................................t......... 252 Zmiana porządku slajdów ...................................................t.................... 253 Kopiowanie slajdów...................................................t............................. 254 Kopiowanie slajdów między prezentacjami ........................................... 256 Wstawianie slajdów z innych prezentacji ............................................... 258 Rozdział 14. Tworzenie pokazu slajdów 261 Praca nad pokazem slajdów ...................................................t................. 263 Pokaz slajdów w działaniu...................................................t................... 265 Wyświetlanie slajdów ...................................................t.......................... 266 Tworzenie przycisków akcji ...................................................t................ 267 Tworzenie przycisku akcji Powrót...................................................t....... 269 Tworzenie niestandardowego pokazu slajdów ....................................... 270 Niestandardowy pokaz slajdów w działaniu ........................................... 271 Tworzenie slajdu z łączami do niestandardowych pokazów slajdów ..... 272 Rysowanie na slajdach podczas pokazu slajdów .................................... 273 Przejścia slajdów...................................................t.................................. 274 Schematy animacji ...................................................t............................... 276 Tworzenie animowanej listy ...................................................t................ 277 Tworzenie animowanego wykresu...................................................t....... 282 Wstawianie filmów ...................................................t.............................. 284 Wstawianie dźwięków ...................................................t......................... 285 Odtwarzanie ścieżek dźwiękowych z płyty kompaktowej...................... 287 Tworzenie automatycznego pokazu slajdów .......................................... 289 Próba tempa pokazu slajdów ...................................................t............... 290 Tworzenie notatek ze spotkania ...................................................t............. 291 Tworzenie listy czynności do wykonania ............................................... 292 Tworzenie prezentacji przenośnej...................................................t........ 293 Uruchamianie prezentacji na komputerze docelowym ........................... 294 Pokaz slajdów bez uruchamiania programu PowerPoint ........................ 295 Pokaz slajdów bez włączania programu PowerPoint cd. ........................ 296 Rozdział 15. Przygotowanie prezentacji do drukowania i dystrybucji 297 Wybieranie drukarki ...................................................t............................ 298 Slajdy w odcieniach szarości ...................................................t............... 299 Drukowanie slajdów ...................................................t............................ 300 Przerwanie drukowania...................................................t........................ 301 8 Spis treści Drukowanie konspektu prezentacji...................................................t...... 302 Notatki prelegenta...................................................t................................ 303 Wzorzec notatek...................................................t................................... 304 Drukowanie notatek prelegenta ...................................................t........... 305 Strony materiałów informacyjnych...................................................t...... 306 Drukowanie stron materiałów informacyjnych....................................... 307 Tworzenie slajdów 35-milimetrowych ...................................................t 308 Tworzenie pliku PostScript...................................................t.................. 309 Rozdział 16. PowerPoint a Internet 311 Tworzenie łączy do witryny internetowej............................................... 312 Zapisywanie prezentacji na serwerze FTP.............................................. 314 Projektowanie strony internetowej...................................................t....... 315 Zapisywanie prezentacji jako strony internetowej.................................. 316 Pokaz slajdów w przeglądarce internetowej ........................................... 319 Publikowanie prezentacji w Internecie ...................................................t 320 Spotkania online...................................................t................................... 322 Planowanie emisji prezentacji...................................................t.............. 326 Emisja prezentacji...................................................t................................ 328 Skorowidz 329 S p i s t r e ś c i 9 Szybki start Szybki start Jeżeli musisz utworzyć zestaw wykresów bardzo szybko, a do tej pory nie używałeś programu PowerPoint, nie wpadaj w panikę. Niniejszy rozdział zawiera wszystkie podstawowe wiadomości potrzebne do tworzenia prezentacji. Wielu ludziom brakuje czasu na przeczytanie całej książki przed przystąpieniem do pracy nad własnym projektem, dlatego w tym rozdziale przedstawimy przegląd najważniejszych zagadnień w niej zawartych. Po przeczytaniu niniejszego rozdziału będziesz wiedział, jak stworzyć listę punktowaną i wykres, sformatować i wydrukować slajdy, uruchomić pokaz slajdów oraz używać panelu Konspekt i widoku sortowania slajdów do modyfikowania prezentacji. Dowiesz się również, jak i kiedy zastosować prostą animację. Niniejszy rozdział zawiera informacje podstawowe — informacje szczegółowe przedstawiamy w dalszej części książki. S z y b k i s t a r t 31 Rozdział 2. Uruchamianie programu PowerPoint 2002 Program PowerPoint 2002 można uruchomić na kilka sposobów w zależności od konfiguracji systemu. Oto garść sugestii. Aby uruchomić program PowerPoint 2002: 1. Kliknij przycisk Start na pasku zadań, wybierz pozycję Programy, a następnie — pozycję Microsoft PowerPoint (rysunek 2.1). Otworzy się program PowerPoint 2002 z nowym okienkiem zadań Nowy plik prezentacji po prawej stronie ekranu (rysunek 2.2). Okienko zadań jest ważnym nowym elementem programu PowerPoint 2002. Aby zobaczyć listę nazw dostępnych okienek, kliknij strzałkę w prawym górnym rogu bieżącego okienka zadań (rysunek 2.3). Ponieważ często będziemy z nich korzystać, przyjrzyj się ich działaniu (rysunek 2.5). Aby wyświetlić okienko zadań, z menu Widok wybierz pozycję Okienko zadań. 2. Aby uruchomić program PowerPoint 2002, można również dwukrotnie kliknąć jego ikonę umieszczoną na pulpicie (rysunek 2.4). 2 0 0 2 t n i o P r e w o P u m a r g o r p e i n a i m a h c u r U Rysunek 2.1. Wybierz pozycję Microsoft PowerPoint z menu Programy Rysunek 2.2. Po uruchomieniu PowerPoint 2002 wyświetla się okienko zadań Nowy plik prezentacji Rysunek 2.3. Menu wyświetla nazwy innych okienek zadań Rysunek 2.4. Aby uruchomić program PowerPoint 2002, dwukrotnie kliknij jego ikonę umieszczoną na pulpicie 32 Szybki start U r u c h a m i a n i e p r o g r a m u P o w e r P o i n t 2 0 0 2 33 Rysunek 2.5. Okienka zadań umożliwiają dostęp do wielu opcji formaotowania Rysunek 2.6. Wybierz szablon dla nowej prezentacji Rozdział 2. Wybieranie szablonu Szablon kontroluje wygląd prezentacji — kolory, format, obiekty graficzne umieszczane na każdym slajdzie, itp. PowerPoint 2002 jest wyposażony w dziesiątki szablonów. Aby wybrać szablon: 1. Po uruchomieniu PowerPoint 2002 wyświetla się okienko zadań Nowy plik prezentacji (rysunek 2.2). W sekcji Nowy z szablonu wybierz pozycję Szablony ogólne. 2. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Szablony. 3. Kliknij zakładkę karty Szablony projektów (rysunek 2.6). 4. Kliknij przycisk Lista, aby zobaczyć więcej nazw szablonów. 5. Kliknij nazwę szablonu. Okienko podglądu wyświetli jego projekt. 6. Po wybraniu szablonu kliknij przycisk OK. Więcej informacji na temat szablonów, na przykład jak utworzyć szablon niestandardowy, zawiera rozdział 11. Wskazówki nnnn Układy zawartości oraz kreator zawartości oferują sugestie dotyczące tekstu i projektu slajdów. nnnn Projekty nadają prezentacji elegancki wygląd i dopasowują kolory i czcionki. nnnn Obiekty utworzone za pomocą szablonu zawartości lub szablonu projektu można zmodyfikować, stosując techniki przedstawione w tej książce. u n o l b a z s e i n a r e i b y W 34 Rysunek 2.7. Aby zobaczyć dodatkowe układy, użyj paska przewijania Rysunek 2.8. Kliknij strzałkę w prawym górnym rogu okienka zadań i z menu wybierz pozycję Układ slajdu. Jeżeli okienko zadań jest zamknięte, z menu Widok wybierz pozycję Okienko zadań Szybki start Wybieranie układu slajdu Okienko zadań Układ slajdu pomaga w zdefiniowaniu i umieszczeniu na slajdach elementów, takich jak lista punktowana, wykres, tabela i schemat organizacyjny. Okienko to (rysunek 2.7) pojawia się automatycznie, ilekroć tworzysz nową prezentację lub dodajesz nowy slajd. Aby wybrać układ slajdu: 1. Wybierz układ z okienka zadań Układ slajdu. Jeżeli jest ono zamknięte, z menu Widok wybierz pozycję Okienko zadań, a następnie kliknij strzałkę w prawym górnym rogu okienka zadań i z menu wybierz pozycję Układ slajdu (rysunek 2.8). W y b i e r a n i e u k ł a d u s l a j d u 35 Rozdział 2. Rysunek 2.9 przedstawia pierwszy zestaw układów w okienku zadań Układ slajdu. 2. Kliknij układ, aby zastosować go do bieżącego slajdu, lub umieść wskaźnik myszy nad układem (pojawi się strzałka), kliknij jego strzałkę. Z menu wybierz pozycję Wstaw nowy slajd, aby utworzyć nowy slajd o wybranym układzie (rysunek 2.10). Wskazówki nnnn Okienko zadań Układ slajdu jest jednym z kilku, z których będziemy często korzystać. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij strzałkę w prawym górnym rogu okienka zadań, aby zobaczyć listę innych okienek. Aby zamknąć okienko zadań, a tym samym powiększyć obszar roboczy, kliknij przycisk X w jego prawym górnym rogu. nnnn Aby zmienić układ istniejącego slajdu, z menu Format wybierz pozycję Układ slajdu (wyświetlone zostanie okienko zadań Układ slajdu) i kliknij żądany układ. u d j a l s u d a ł k u e i n a r e i b y W Rysunek 2.9. Wybierz układ dla tworzonego slajdu. Aby zobaczyć opcje układu, umieść nad nim wskaźnik myszy Rysunek 2.10. Umieść wskaźnik myszy nad ikoną reprezentującą układ i kliknij jej strzałkę, aby wyświetlić menu 36 Szybki start Tworzenie listy punktowanej Slajdy z listami punktowanymi należą do najczęściej używanych. Dzięki nim informacje można ułożyć w krótkie, zrozumiałe segmenty. Jeżeli wybierzesz układ slajdu z listą punktowaną, utworzony zostanie slajd z symbolem zastępczym dla tytułu slajdu oraz dla listy punktowanej. Aby utworzyć listę punktowaną: 1. Z menu Wstaw wybierz pozycję Nowy slajd (Ctrl+M) lub kliknij ikonę Nowy slajd na pasku narzędzi Formatowanie . 2. W okienku zadań Układ slajdu wybierz układ slajdu z listą punktowaną (rysunek 2.11). 3. Utworzony zostanie nowy slajd. 4. Kliknij symbol zastępczy tytułu (rysunek 2.12) i wpisz tytuł listy punktowanej. 5. Kliknij symbol zastępczy tekstu i wpisz tekst pierwszego elementu listy. Postępuj zgodnie z następującymi zasadami: ssss Aby dodać następny punktor (element listy), naciśnij klawisz Enter. ssss Aby obniżyć poziom elementu listy, naciśnij klawisz Tab (rysunek 2.13). ssss Aby podwyższyć poziom elementu listy, naciśnij kombinację klawiszy Shift+Tab. Więcej informacji na temat tworzenia slajdów tekstowych zawiera rozdział 3. Wskazówki nnnn Aby zmienić kształt punktora, z menu Format wybierz pozycję Punktory i numeracja. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział 3. nnnn Zwróć uwagę, że podczas dodawania tekstu do slajdu zmienia się konspekt prezentacji w panelu Konspekt w widoku normalnym. T w o r z e n i e l i s t y p u n k t o w a n e j Rysunek 2.11. W okienku zadań Układ slajdu wybierz układ slajdu z listą punktowaną Rysunek 2.12. Wybierz układ slajdu z tytułem i listą punktowaną dla nowego lub istniejącego slajdu Rysunek 2.13. Lista punktowana z dwoma poziomami punktorów 37 Rozdział 2. Tworzenie wykresu Zamiast pokazywać publiczności liczby w tabelach, można je przedstawić w postaci wykresów. PowerPoint pozwala tworzyć różne typy wykresów (m.in. liniowe, kolumnowe, powierzchniowe i kołowe). Podczas pracy z wykresami korzystasz z programu Microsoft Graph. Aby utworzyć wykres: 1. Kliknij ikonę Nowy slajd na pasku narzędzi lub z menu Wstaw wybierz pozycję Nowy slajd (Ctrl+M) . Rysunek 2.14. W sekcji Układy zawartości okienka zadań Układ slajdu kliknij ikonę reprezentującą układ z tytułem i zawartością u s e r k y w e i n e z r o w T 2. W okienku zadań Układ slajdu wybierz układ slajdu z tytułem i zawartością (rysunek 2.14). Kiedy utworzony zostanie nowy slajd, kliknij ikonę Wstaw wykres (rysunek 2.15). 3. Kliknij symbol zastępczy tytułu (rysunek 2.16) i wpisz tytuł dla wykresu. 4. Wpisz dane do arkusza danych. Zwróć uwagę, jak zmienia się wykres. 5. Aby usunąć przykładowe dane z arkusza danych, kliknij selektor w lewym górnym rogu arkusza i naciśnij klawisz Delete. Wpisz nowe dane do arkusza. 6. Aby zamknąć arkusz danych i zobaczyć wykres, kliknij przycisk X arkusza lub ikonę Wyświetl arkusz danych na pasku narzędzi . Wykres z nowymi danymi zostanie umieszczony w symbolu zastępczym zawartości (rysunek 2.17). Rysunek 2.15. Kliknij ikonę Wstaw wykres Rysunek 2.16. Utworzony w PowerPoint przykładowy wykres kolumnowy oraz arkusz danych z przykładowymi danymi. Wpisz nowe dane do arkusza Rysunek 2.17. Slajd z wykresem. Wykres ma nowy tytuł i uwzględnia dane wprowadzone do arkusza danych 38 Szybki start Więcej informacji na temat wstawiania wykresów zawiera rozdział 4. Informacje na temat tworzenia wykresów kołowych zawiera rozdział 6. Wskazówki nnnn Aby ponownie wyświetlić arkusz danych, kliknij ikonę Wyświetl arkusz danych. nnnn Aby opuścić program Microsoft Graph, kliknij poza wykresem. nnnn Zamiast usuwać wszystkie przykładowe dane z arkusza danych w punkcie 5. — można zmienić tylko część z nich. Słowa „1. Kw”, „2. Kw”, itd. można na przykład zastąpić liczbami reprezentującymi lata, a słowa „Wsch.”, „Zach.”, itd. — nazwami produktów. Dzięki stopniowej modyfikacji danych można zobaczyć wpływ tych zmian na wygląd wykresu. T w o r z e n i e w y k r e s u 39 Rozdział 2. Wybieranie typu wykresu Do formatowania wykresu służy program Microsoft Graph. Aby sprawdzić, w jakim programie obecnie pracujesz, przyjrzyj się obramowaniu wykresu (rysunki 2.18 oraz 2.19). Aby przejść do Microsoft Graph, dwukrotnie kliknij wykres. Aby zmienić typ wykresu: 1. Jeżeli pracujesz w programie Microsoft Graph, z menu Wykres wybierz pozycję Typ wykresu. 2. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Typ wykresu (rysunek 2.20). 3. Wybierz żądany typ wykresu. 4. Opis typu wykresu pojawi się poniżej sekcji Podtyp wykresu. W razie potrzeby wybierz inny typ wykresu (rysunek 2.21). 5. W sekcji Podtyp wykresu wybierz podtyp wykresu (rysunek 2.21). 6. Kliknij i przytrzymaj przycisk Naciśnij i przytrzymaj, aby zobaczyć przykład, aby sprawdzić wygląd wykresu. 7. Kliknij przycisk OK. Wygląd wykresu zostanie zmodyfikowany. Wskazówka u s e r k y w u p y t e i n a r e i b y W Rysunek 2.18. Obramowanie wokół wykresu świadczy o tym, że pracujesz w Microsoft Graph Rysunek 2.19. Brak obramowania — pracujesz w PowerPoint nnnn Typ wykresu można wybrać przed wpisaniem danych do arkusza danych. Rysunek 2.20. Wybierz typ wykresu 40 Rysunek 2.21. Wybierz inny typ wykresu, aby zmienić sposób prezentowania danych Szybki start Formatowanie wykresu Aby sformatować element wykresu (zakładamy, że pracujesz w programie Microsoft Graph), kliknij go dwukrotnie. Pojawi się odpowiednie okno dialogowe służące do formatowania wybranego obiektu. Załóżmy, że chcesz umieścić legendę pod wykresem. Aby sformatować legendę: 1. Jeżeli pracujesz w programie Microsoft Graph, umieść wskaźnik myszy nad legendą wykresu. Pojawi się etykieta z informacją o wskazywanym elemencie (rysunek 2.22). 2. Dwukrotnie kliknij legendę wykresu, aby wyświetlić okno dialogowe Formatuj legendę. 3. Kliknij zakładkę karty Położenie (rysunek 2.23). 4. Wybierz opcję Na dole. 5. Kliknij przycisk OK. Rysunek 2.24 przedstawia wykres z legendą umieszczoną poniżej wykresu. Więcej informacji na temat formatowania wykresów zawiera rozdział 5. Informacje na temat wykresów kołowych zawiera rozdział 6. Wskazówki nnnn Elementy wykresu często znajdują się blisko siebie. Aby mieć pewność, że wybrałeś właściwy, przeczytaj jego etykietę, która pojawia się, kiedy umieścisz nad nim wskaźnik myszy. nnnn Aby opuścić program Microsoft Graph, kliknij poza wykresem. nnnn Aby otworzyć program Microsoft Graph, dwukrotnie kliknij wykres. F o r m a t o w a n i e w y k r e s u 41 Rysunek 2.22. Kiedy umieścisz wskaźnik myszy nad elementem, pojawi się etykieta z jego nazwą Rysunek 2.23. Karta Położenie okna dialogowego Formatuj legendę pozwala określić pozycję legendy wykresu Rysunek 2.24. Legenda znajduje się teraz pod wykresem Rozdział 2. Przeglądanie prezentacji Pasek stanu u dołu okna programu PowerPoint wyświetla numer bieżącego slajdu. Numery i tytuły slajdów pojawiają się również podczas przeciągania suwaka pionowego paska przewijania (rysunek 2.25). Podczas pokazu slajdów i w widoku normalnym do wyświetlania slajdów prezentacji można używać skrótów klawiszy podanych w tabeli 2.1. Można również korzystać z przycisków Następny slajd i Poprzedni slajd umieszczonych na pasku przewijania. Oto wskazówki ułatwiające przeglądanie prezentacji: tttt Aby przejść do pierwszego slajdu, przeciągnij suwak na sam szczyt paska przewijania. tttt Aby przejść do ostatniego slajdu, przeciągnij suwak na sam dół paska przewijania. tttt Aby przejść do konkretnego slajdu, przeciągnij suwak w górę lub dół. Wskazówki nnnn W widoku normalnym można przewijać panel Konspekt lub Slajdy w celu odszukania żądanego slajdu lub tytułu slajdu. nnnn W widoku normalnym pasek przewijania slajdów znajduje się na lewo od okienka zadań. i j c a t n e z e r p e i n a d ą l g e z r P Rysunek 2.25. Aby przejść do konkretnego slajdu prezentacji, użyj paska przewijania Tabela 2.1. Klawisze skrótów służące do wyświetlania slajdów prezentacji Aby przejść do Naciśnij klawisz Następnego slajdu Page Down Poprzedniego slajdu Page Up Pierwszego slajdu Ctrl+Home Ostatniego slajdu Ctrl+End 42 Rysunek 2.26. Okno dialogowe służące do zapisywania prezentacji Szybki start Zapisywanie, otwieranie i zamykanie prezentacji Polecenia, dzięki którym można zapisywać, otwierać i zamykać prezentację, znajdują się w menu Plik. Aby zapisać nową prezentację: 1. Z menu Plik wybierz pozycję Zapisz jako (Ctrl+S) lub kliknij ikonę Zapisz na pasku narzędzi Standardowy . Wyświetlone zostanie okno dialogowe Zapisywanie jako (rysunek 2.26). 2. Podaj opisową nazwę dla prezentacji w polu tekstowym Nazwa pliku. 3. W razie potrzeby odszukaj lub utwórz folder, w którym chcesz zapisać prezentację. 4. Kliknij przycisk Zapisz. Aby otworzyć istniejącą prezentację: 1. Z menu Plik wybierz pozycję Otwórz (Ctrl+O) lub kliknij ikonę Otwórz na pasku narzędzi Standardowy . Wyświetlone zostanie okno dialogowe Otwieranie. 2. W razie potrzeby odszukaj folder z prezentacją, którą chcesz otworzyć. 3. Zaznacz (kliknij) nazwę prezentacji i kliknij przycisk Otwórz. Aby zamknąć bieżącą prezentację: 1. Z menu Plik wybierz pozycję Zamknij (Ctrl+W) lub kliknij przycisk X okna prezentacji. Z a p i s y w a n i e , o t w i e r a n i e i z a m y k a n i e nnnn Aby otworzyć plik prezentacji, dwukrotnie kliknij jego ikonę w folderze lub na pulpicie. nnnn Podczas zapisywania prezentacji nie stosuj nazw takich jak „Prezentacja 1”, ale nazwy opisowe. Wskazówki nnnn Nazwy ostatnio otwieranych prezentacji PowerPoint wyświetla u dołu menu Plik. Aby otworzyć jedną z tych prezentacji, kliknij jej nazwę. 43 Rysunek 2.27. Wybierz opcję w oknie dialogowym Drukowanie Rozdział 2. Drukowanie prezentacji Przed pokazaniem publiczności gotowej prezentacji slajdy można wydrukować, aby sprawdzić, czy nie zawierają błędów lub aby utworzyć materiały informacyjne. Aby wydrukować prezentację: 1. Z menu Plik wybierz pozycję Drukuj (Ctrl+P). Wyświetlone zostanie okno dialogowe Drukowanie (rysunek 2.27) 2. Wybierz zakres wydruku. 3. Z listy rozwijanej Drukuj wybierz opcję Slajdy. 4. Kliknij przycisk OK. Więcej informacji na temat drukowania prezentacji zawiera rozdział 15. Wskazówki nnnn Aby wydrukować prezentację, można również kliknąć ikonę Drukuj na pasku narzędzi Standardowy . Zwróć jednak uwagę, że ikona ta nie wyświetla okna dialogowego Drukowanie. Jeżeli ją klikniesz, wydrukowana zostanie prezentacja z zastosowaniem ostatnio używanych ustawień, np. zakresu wydruku. nnnn Jeżeli nie posiadasz kolorowej drukarki, z listy rozwijanej Kolor/Skala odcieni szarości wybierz opcję Skala odcieni szarości lub przed wydrukowaniem utwórz prezentację czarno-białą. nnnn Jeżeli drukujesz pojedyncze slajdy, nie zapomnij w razie potrzeby zmienić orientacji slajdów z pionowej na poziomą. nnnn Aby włączyć okno Podgląd, z menu Plik wybierz pozycję Podgląd wydruku. 44 i j c a t n e z e r p e i n a w o k u r D Rysunek 2.28. W widoku normalnym okno programu PowerPoint 2002 zawiera okienka: bieżącego slajdu, notatek, zadań oraz panele: Konspekt i Slajdy Szybki start Widok normalny W widoku normalnym okno programu PowerPoint 2002 zawiera okienka: bieżącego slajdu, notatek, zadań oraz panele: Konspekt i Slajdy (rysunek 2.28). Aby pracować w widoku normalnym: 1. Z menu Widok wybierz pozycję Normalny lub kliknij ikonę Widok normalny u dołu okna programu PowerPoint . 2. Utwórz lub zmodyfikuj slajd w okienku bieżącego slajdu. 3. W okienku notatek wpisz notatki prelegenta związane z bieżącym slajdem. 4. Aby wyświetlić inny slajd, kliknij jego tytuł w panelu Konspekt lub jego miniaturę w widoku Slajdy. Slajd pojawi się w okienku bieżącego slajdu. Wskazówki nnnn Aby zmienić rozmiar panelu Konspekt lub okienka notatek, przeciągnij jego krawędź. nnnn Aby korzystać z panelu Konspekt, należy włączyć widok normalny. W i d o k n o r m a l n y 45 Rozdział 2. Panel Konspekt Panel Konspekt dostępny w widoku normalnym (rysunek 2.29) wyświetla konspekt prezentacji, czyli tytuły i tekst slajdów, w tym elementy list punktowanych. Dzięki narzędziom dostępnym na pasku narzędzi Tworzenie konspektu można zwinąć (ukryć) część konspektu, pozostawiając tylko tytuły slajdów. Panel Konspekt pozwala oglądać strukturę prezentacji i zmienić porządek slajdów. Aby pracować w panelu Konspekt: 1. Z menu Widok wybierz pozycję Normalny i kliknij zakładkę panelu Konspekt . 2. Jeżeli pasek narzędzi Tworzenie konspektu jest ukryty, z menu Widok wybierz pozycję Paski narzędzi, a następnie — Tworzenie konspektu (rysunek 2.30). 3. Aby wyświetlić tylko tytuły slajdów, kliknij ikonę Zwiń wszystkie na pasku narzędzi Tworzenie konspektu . 4. Aby wyświetlić cały konspekt, kliknij ikonę Rozwiń wszystkie na pasku narzędzi Tworzenie konspektu . 5. Aby wyświetlić lub ukryć formatowanie tekstu, kliknij ikonę Pokaż formatowanie . Rysunek 2.31 przedstawia formatowanie tekstu. Więcej informacji na temat panelu Konspekt zawiera rozdział 12. Wskazówka t k e p s n o K l e n a P Rysunek 2.29. Panel Konspekt wyświetla konspekt prezentacji Rysunek 2.30. Panel Konspekt ma własny pasek narzędzi — Tworzenie konspektu Rysunek 2.31. Konspekt wyświetla tytuły i sformatowany tekst nnnn Aby przenieść slajd w górę lub w dół, kliknij ikonę stojącą na lewo od jego tytułu, aby go zaznaczyć. Następnie kliknij ikonę Przenieś w górę lub Przenieś w dół na pasku narzędzi Tworzenie konspektu . 46 Szybki start Widok sortowania slajdów Widok sortowania slajdów (rysunek 2.32) ma zalety panelu Konspekt i widoku normalnego. Podobnie jak w panelu Konspekt masz tu dostęp do wszystkich slajdów i możesz zmieniać ich kolejność. Podobnie jak w widoku normalnym możesz tu oglądać zawartość poszczególnych slajdów, choć w miniaturze. Rozmiar slajdów w widoku sortowania slajdów można ustawić w polu Powiększenie (rysunek 2.33). Aby pracować w widoku sortowania slajdów: 1. Z menu Widok wybierz pozycję Sortowanie slajdów lub kliknij ikonę Widok sortowania slajdów u dołu okna programu PowerPoint 2002 . 2. Aby zobaczyć więcej slajdów, ale mniej szczegółów, wpisz niższą wartość w polu Powiększenie. Na rysunku 2.34 skala powiększenia wynosi 33 procent. Więcej informacji na temat widoku sortowania slajdów zawiera rozdział 13. Wskazówka nnnn Aby zmienić położenie slajdu, przeciągnij go w nowe położenie. W i d o k s o r t o w a n i a s l a j d ó w Rysunek 2.32. Widok sortowania slajdów wyświetla miniatury slajdów Rysunek 2.33. W widoku sortowania slajdów jest dostępny pasek narzędzi Sortowanie slajdów oraz okienko zadań Rysunek 2.34. Skala powiększenia została ustawiona na niższą wartość, dzięki czemu widać więcej slajdów 47 Rozdział 2. Efekty przejść i animacje Efekty przejść i animacje należą do zagadnień zaawansowanych (omawiamy je szczegółowo w rozdziale 14.), ale nawet na początku poznawania programu PowerPoint warto coś o nich wiedzieć. Efekty przejść stosowane z umiarem mogą uatrakcyjnić pokaz slajdów. Dzięki zastosowaniu prostej animacji elementy slajdu mogą pojawiać się na nim stopniowo. W przypadku slajdu z listą punktowaną można sprawić, że prelegent będzie decydować, kiedy mają się pojawić kolejne elementy listy (publiczność nie powinna zobaczyć drugiego elementu listy, zanim prelegent nie objaśni pierwszego — gdyby tak się stało, publiczność zamiast skoncentrować się na elemencie omawianym przez prelegenta, byłaby zajęta czytaniem innych elementów listy). Aby zastosować efekt przejścia lub prostą animację: 1. Kliknij ikonę Widok sortowania slajdów . Wyświetlone zostaną miniatury wszystkich slajdów (rysunek 2.33). 2. Aby szybko dodać ten sam efekt przejścia do wszystkich slajdów, z menu Edycja wybierz pozycję Zaznacz wszystko lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+A, a następnie wybierz efekt przejścia w okienku zadań Przejście slajdu. Po zastosowaniu efektu przejścia zostanie on uruchomiony. 3. Aby dodać schemat animacji, na przykład taki, który sprawia, że wszystkie elementy slajdu jeden za drugim znikają, zaznacz slajdy w widoku sortowania slajdów i wybierz schemat animacji w okienku zadań Projekt slajdu (rysunek 2.35). e j c a m i n a i ć ś j e z r p y t k e f E 48 Rysunek 2.35. W widoku sortowania slajdów można dodać efekty przejść i schematy animacji do zaznaczonych slajdów Wskazówki nnnn Schematy animacji dzielą się na subtelne, umiarkowane i wyraziste. nnnn Schematy animacji to pakiety efektów wizualnych. Więcej informacji na temat efektów przejść i animacji, w tym animacji niestandardowych, zawiera rozdział 14. Szybki start Pokaz slajdów Podczas pokazu slajdów każdy slajd prezentacji jest wyświetlany jeden za drugim na pełnym ekranie. W przypadku pokazu dla dużej publiczności, pokaz slajdów można wyświetlić za pomocą projektora, co jest mniej czasochłonne i kosztowne niż tworzenie 35-milimetrowych przeźroczy. Aby uruchomić pokaz slajdów: 1. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Home, aby przejść do pierwszego slajdu. Zaznaczony zostanie pierwszy slajd (rysunek 2.36). 2. Kliknij ikonę Pokaz slajdów u dołu ekranu, naciśnij klawisz F5 lub z menu Pokaz slajdów wybierz pozycję Wyświetl pokaz . 3. Aby wyświetlić następny slajd, naciśnij klawisz Page Down, klawisz ze strzałką w prawo, klawisz ze strzałką w dół lub kliknij wyświetlany slajd. Aby anulować pokaz slajdów, naciśnij klawisz Esc. Więcej informacji na temat pokazów slajdów zawiera rozdział 14. Wskazówki nnnn Tryb edytowania jest niezależny od trybu wyświetlania pokazu slajdów. Podczas pokazu slajdów narzędzia do edytowania są niedostępne. nnnn Aby rozpocząć pokaz slajdów od określonego slajdu, zaznacz go w widoku sortowania slajdów albo w panelu Slajdy, a następnie kliknij ikonę Pokaz slajdów . P o k a z s l a j d ó w Rysunek 2.36. Aby uruchomić pokaz slajdów, kliknij ikonę Pokaz slajdów. Pokaz rozpoczyna się od bieżącego slajdu (w tym przypadku jest to slajd z wykresem kołowym) nnnn Aby przejść do następnego slajdu lub elementu podczas pokazu slajdów, naciśnij klawisz ze strzałką w prawo. Aby przejść do poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz ze strzałką w lewo. nnnn Aby otworzyć menu kontekstowe podczas nnnn Aby uruchomić pokaz slajdów z foldera, pokazu slajdów, kliknij slajd prawym przyciskiem myszy. Opcje dostępne w tym menu pozwalają m.in. rysować na slajdzie oraz wyświetlić slajd o konkretnym tytule. w którym został zapisany, bez uruchamiania programu PowerPoint, kliknij plik prezentacji prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz pozycję Pokaż. 49
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu PowerPoint 2002/XP PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: