Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 011002 24121766 na godz. na dobę w sumie
Po prostu PowerPoint 2003 PL - książka
Po prostu PowerPoint 2003 PL - książka
Autor: , Liczba stron: 384
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-405-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> powerpoint
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Po prostu PowerPoint 2003 PL' to książka, która wprowadza czytelnika w świat najpopularniejszego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wyjaśnia, w jaki sposób korzystać z głównych funkcji PowerPointa, jak tworzyć różne typy slajdów oraz formatować prezentacje.

Jeśli chcesz szybko, a zarazem dogłębnie poznać wszystkie możliwości PowerPointa 2003, koniecznie powinieneś przeczytać tę książkę. Przystępny, bogato ilustrowany wykład poprowadzi Cię krok po kroku poprzez wszystkie zagadnienia, prezentując kolejne etapy przygotowywania prezentacji. Książka ta może być też swego rodzaju leksykonem. Nie znajdziesz tu długich i nudnych opisów: wszystkie potrzebne wiadomości podane są w zwięzłej i prostej formie i wzbogacone ilustracjami.

Poznaj:

Poznaj najważniejsze, wykorzystywane na co dzień polecenia i możliwości programu PowerPoint 2003 bez zagłębiania się w niepotrzebne detale. Pamiętaj, że sposób przedstawiania informacji pomoże Ci przekonać słuchaczy do Twoich racji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Po prostu PowerPoint 2003 PL Autorzy: Rick Altman, Rebecca Altman T³umaczenie: Tekst opracowa³ Witold Zio³o na podstawie t³umaczenia Bogdana Czogalika ISBN: 83-7361-405-2 Tytu³ orygina³u: PowerPoint 2003 Visual QuickStart Guide Format: B5, stron: 380 „Po prostu PowerPoint 2003 PL” to ksi¹¿ka, która wprowadza czytelnika w ġwiat najpopularniejszego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wyjaġnia, w jaki sposób korzystaæ z g³ównych funkcji PowerPointa, jak tworzyæ ró¿ne typy slajdów oraz formatowaæ prezentacje. Jeġli chcesz szybko, a zarazem dog³êbnie poznaæ wszystkie mo¿liwoġci PowerPointa 2003, koniecznie powinieneġ przeczytaæ tê ksi¹¿kê. Przystêpny, bogato ilustrowany wyk³ad poprowadzi Ciê krok po kroku poprzez wszystkie zagadnienia, prezentuj¹c kolejne etapy przygotowywania prezentacji. Ksi¹¿ka ta mo¿e byæ te¿ swego rodzaju leksykonem. Nie znajdziesz tu d³ugich i nudnych opisów: wszystkie potrzebne wiadomoġci podane s¹ w zwiêz³ej i prostej formie i wzbogacone ilustracjami. Poznaj: • Uruchamianie i podstawowe funkcje PowerPointa • Tworzenie slajdów tekstowych • Tworzenie ró¿nego rodzaju wykresów • Schematy organizacyjne i diagramy • Dodawanie i modyfikowanie obiektów graficznych • Konspekty prezentacji i zmiana kolejnoġci wyġwietlania slajdów • Animacje i multimedia • Zapisywanie prezentacji w ró¿nych formatach i ich publikowanie w internecie Poznaj najwa¿niejsze, wykorzystywane na co dzieñ polecenia i mo¿liwoġci programu PowerPoint 2003 bez zag³êbiania siê w niepotrzebne detale. Pamiêtaj, ¿e sposób przedstawiania informacji pomo¿e Ci przekonaæ s³uchaczy do Twoich racji. Spis treści Spis treści Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Wprowadzenie do programu PowerPoint 21 Bądź kreatywny...................................................t......................................22 Okno programu PowerPoint 2003 ...................................................t..........24 Menu programu PowerPoint 2003 ...................................................t.........26 Paski narzędzi...................................................t.........................................27 Menu kontekstowe ...................................................t.................................28 Okienka zadań ...................................................t........................................29 Uzyskiwanie pomocy ...................................................t.............................30 Cofanie wykonanych operacji ...................................................t................31 Rozdział 2. 33 Szybki start Uruchamianie programu PowerPoint 2003 ...............................................34 Wybieranie szablonu ...................................................t..............................36 Wybieranie układu slajdu...................................................t.......................37 Tworzenie listy punktowanej ...................................................t.................38 Tworzenie wykresu ...................................................t................................39 Wybieranie typu wykresu...................................................t.......................41 Formatowanie wykresu ...................................................t..........................42 Przeglądanie prezentacji...................................................t.........................43 Zapisywanie, otwieranie i zamykanie prezentacji.....................................44 Drukowanie prezentacji...................................................t..........................46 Widok normalny...................................................t.....................................47 Panel Konspekt...................................................t.......................................48 Widok sortowania slajdów ...................................................t.....................49 Efekty przejść i animacje ...................................................t.......................50 Pokaz slajdów...................................................t.........................................51 Rozdział 3. 53 Tworzenie slajdów tekstowych Wybieranie układu tekstu...................................................t.......................54 Wpisywanie tekstu do symbolu zastępczego ............................................55 Tworzenie pola tekstowego...................................................t....................56 5 S p i s t r e ś c i Spis treści Manipulowanie tekstowymi symbolami zastępczymi...............................57 Przesuwanie tekstu ...................................................t.................................58 Sprawdzanie pisowni...................................................t..............................60 Autokorekta...................................................t............................................61 Użycie tagów inteligentnych ...................................................t..................62 Zmiana wielkości liter ...................................................t............................63 Ujednolicanie stylu...................................................t.................................64 Tworzenie listy numerowanej ...................................................t................66 Wybieranie kształtu punktora...................................................t.................67 Zmiana położenia punktora ...................................................t....................69 Zmiana wyglądu tekstu ...................................................t..........................70 Efekty i kolor czcionki ...................................................t...........................71 Wyrównywanie akapitów...................................................t.......................73 Formatowanie tekstowego symbolu zastępczego......................................74 Odstępy między wierszami i akapitami...................................................t..75 Malarz formatów ...................................................t....................................77 i c ś e r t s i p S Rozdział 4. 79 Tworzenie wykresów Program Graph ...................................................t.......................................80 Terminologia dotycząca wykresów...................................................t........81 Tworzenie slajdu z wykresem ...................................................t................82 Wpisywanie danych ...................................................t...............................84 Importowanie danych ...................................................t.............................85 Tworzenie łącza między plikiem źródłowym a arkuszem danych wykresu...................................................t.................86 Wybieranie typu wykresu...................................................t.......................87 Wstawianie tytułów...................................................t................................89 Wstawianie etykiet danych...................................................t.....................90 Zmiana położenia etykiet danych...................................................t...........91 Modyfikowanie wykresu...................................................t........................92 Tworzenie dwóch wykresów na slajdzie...................................................t93 Rozdział 5. 95 Formatowanie wykresów Formatowanie wykresów ...................................................t.......................96 Formatowanie legendy ...................................................t...........................97 Zmiana pozycji legendy ...................................................t.........................98 Zmiana koloru serii danych...................................................t....................99 6 Spis treści Wypełnianie serii danych teksturą lub deseniem .................................... 100 Wypełnianie serii danych obrazem graficznym ...................................... 102 Formatowanie znaczników danych ...................................................t...... 104 Wyświetlanie lub ukrywanie linii siatki .................................................. 106 Formatowanie linii siatki...................................................t...................... 107 Formatowanie znaczników osi ...................................................t............. 108 Zmiana skali osi ...................................................t................................... 109 Formatowanie liczb osi ...................................................t........................ 111 Formatowanie tekstu wykresu...................................................t............... 112 Efekty 3-W ...................................................t........................................... 113 Formatowanie obszaru kreślenia ...................................................t.......... 115 Wybieranie niestandardowego typu wykresu........................................... 116 Tworzenie niestandardowego typu wykresu ........................................... 117 Praca z niestandardowymi typami wykresów ......................................... 118 Rozdział 6. Tworzenie wykresów kołowych i pierścieniowych 119 Tworzenie slajdu z wykresem kołowym ................................................. 120 Wprowadzanie danych do wykresu kołowego ........................................ 122 Wyświetlanie etykiet danych...................................................t................ 123 Wyświetlanie linii wiodących ...................................................t.............. 124 Formatowanie etykiet danych ...................................................t.............. 125 Wysuwanie wycinka wykresu kołowego ................................................ 127 Zmiana koloru wycinka wykresu kołowego ........................................... 128 Obracanie wykresu kołowego ...................................................t.............. 129 Formatowanie trójwymiarowych wykresów kołowych .......................... 130 Zmiana rozmiaru i położenia wykresu kołowego ................................... 132 Tworzenie wykresu pierścieniowego ...................................................t... 133 Tworzenie połączonych wykresów kołowych......................................... 134 Wpisywanie danych dla połączonych wykresów kołowych ................... 135 S p i s t r e ś c i Rozdział 7. Schematy organizacyjne i diagramy 137 Schemat organizacyjny ...................................................t........................ 138 Galeria diagramów ...................................................t............................... 140 Edycja schematu organizacyjnego ...................................................t....... 141 Tworzenie diagramu niestandardowego.................................................. 146 Formatowanie tekstu elementów schematu organizacyjnego ................. 148 7 Spis treści Formatowanie elementów schematu organizacyjnego ............................ 149 Formatowanie linii łączących...................................................t............... 150 Skala wyświetlania ...................................................t............................... 151 Rozdział 8. Tworzenie tabel 153 Tworzenie slajdu z tabelą ...................................................t..................... 154 Wpisywanie tekstu do tabeli...................................................t................. 156 Zaznaczanie komórek...................................................t........................... 157 Zmiana szerokości kolumn...................................................t................... 158 Zmiana wysokości wierszy ...................................................t.................. 159 Wstawianie wierszy i kolumn ...................................................t.............. 160 Usuwanie wierszy i kolumn ...................................................t................. 161 Formatowanie tekstu tabeli ...................................................t.................. 162 Dodawanie obramowania ...................................................t..................... 164 Rysowanie tabeli ...................................................t.................................. 167 Wypełnianie komórek kolorem ...................................................t............. 168 Wyrównywanie tekstu w komórkach ...................................................t... 170 Wstawianie tabeli programu Word...................................................t....... 172 Autoformatowanie tabel programu Word ............................................... 175 Formuły w tabelach ...................................................t.............................. 177 Rozdział 9. Dodawanie obiektów graficznych 179 Rysowanie linii...................................................t..................................... 180 Formatowanie linii ...................................................t............................... 181 Rysowanie strzałek...................................................t............................... 183 Formatowanie strzałek ...................................................t......................... 184 Tworzenie łączników ...................................................t........................... 185 Rysowanie prostokątów i elips...................................................t............. 186 Tworzenie wielokątów i kształtów niestandardowych............................ 187 Tworzenie autokształtów...................................................t...................... 189 Modyfikowanie autokształtów ...................................................t.............. 190 Wypełnianie obiektu kolorem ...................................................t.............. 191 Wypełnianie obiektu gradientem, teksturą lub deseniem........................ 192 Wypełnianie obiektu obrazem...................................................t.............. 194 Dodawanie cienia ...................................................t................................. 195 Dodawanie efektu 3-W...................................................t......................... 197 8 i c ś e r t s i p S Rozdział 10. Importowanie elementów graficznych Spis treści 199 Użycie programu Clip Organizer ...................................................t.......... 200 Wstawianie klipartów...................................................t........................... 203 Wyszukiwanie klipartów...................................................t...................... 205 Wyszukiwanie klipartów w Internecie ...................................................t. 207 Wstawianie plików graficznych ...................................................t............. 208 Tworzenie albumu fotograficznego...................................................t...... 209 Praca z obiektami osadzonymi ...................................................t.............. 210 Rozdział 11. Modyfikowanie obiektów graficznych 213 Linijki i prowadnice ...................................................t............................. 214 Funkcja przyciągania obiektów do siatki.................................................. 215 Funkcja przyciągania jednych obiektów do innych ................................ 216 Zmiana skali wyświetlania slajdów...................................................t...... 217 Miniatury slajdów ...................................................t................................ 218 Wyrównywanie obiektów...................................................t..................... 219 Tworzenie równych odstępów między obiektami ................................... 220 Grupowanie obiektów ...................................................t.......................... 221 Kopiowanie atrybutów obiektów ...................................................t......... 222 Ponowne kolorowanie obrazu ...................................................t.............. 223 Zmiana skali obiektu ...................................................t............................ 224 Przycinanie obrazu ...................................................t............................... 226 Kolejność obiektów...................................................t.............................. 228 Obracanie obiektów...................................................t.............................. 229 Przerzucanie obiektów ...................................................t......................... 230 S p i s t r e ś c i Rozdział 12. Wprowadzanie zmian globalnych 231 Zmiana kolorów domyślnych...................................................t............... 232 Tworzenie gradientowego tła ...................................................t............... 234 Tworzenie gradientu dwukolorowego...................................................t.. 236 Zamienianie czcionek...................................................t........................... 238 Modyfikowanie wzorca slajdów ...................................................t.......... 239 Wstawianie wzorca slajdów tytułowych ................................................. 240 Kilka wzorców slajdów w jednej prezentacji.......................................... 241 Zmiana domyślnego formatu tekstu ...................................................t..... 242 9 Spis treści Dodawanie obiektów graficznych do slajdu............................................ 243 Wstawianie stopek...................................................t................................ 244 Szablony projektów...................................................t.............................. 246 Rozdział 13. Konspekt prezentacji 249 Panel Konspekt...................................................t..................................... 250 Tworzenie konspektu prezentacji ...................................................t......... 251 Tworzenie list punktowanych ...................................................t.............. 252 Zwijanie i rozwijanie konspektu ...................................................t.......... 253 Zmiana porządku i usuwanie slajdów ...................................................t.. 255 Ukrywanie i wyświetlanie formatowania................................................ 257 Importowanie konspektu ...................................................t...................... 258 Tworzenie slajdu podsumowania ...................................................t......... 260 Rozdział 14. Widok sortowania slajdów 263 Praca w widoku sortowania slajdów ...................................................t.... 264 Zmiana skali wyświetlania slajdów...................................................t...... 265 Tworzenie slajdu podsumowania ...................................................t......... 266 Zmiana porządku slajdów ...................................................t.................... 267 Kopiowanie slajdów ...................................................t............................. 268 Usuwanie slajdów ...................................................t................................ 270 Kopiowanie slajdów między prezentacjami............................................ 271 Wstawianie całej prezentacji ...................................................t................ 273 Rozdział 15. Tworzenie pokazu slajdów 275 i c ś e r t s i p S Praca nad pokazem slajdów ...................................................t................. 276 Pokaz slajdów w działaniu ...................................................t................... 278 Wyświetlanie slajdów ...................................................t.......................... 279 Tworzenie przycisków akcji...................................................t................. 280 Tworzenie przycisku akcji Powrót ...................................................t....... 282 Tworzenie niestandardowego pokazu slajdów........................................ 283 Niestandardowy pokaz slajdów w działaniu ........................................... 284 Tworzenie slajdu z łączami do niestandardowych pokazów slajdów ..... 285 Rysowanie na slajdach podczas pokazu slajdów..................................... 287 Tworzenie automatycznego pokazu slajdów........................................... 289 Próba tempa pokazu slajdów...................................................t................ 290 Tworzenie notatek ze spotkania ...................................................t............. 291 10 Rozdział 16. Zastosowanie animacji Spis treści 293 Przejścia slajdów ...................................................t.................................. 294 Schematy animacji ...................................................t............................... 296 Dostosowywanie animacji...................................................t.................... 298 Tworzenie animowanej listy ...................................................t................ 299 Dopracowywanie animacji ...................................................t................... 302 Wyzwalacze ...................................................t......................................... 306 Tworzenie animowanego wykresu ...................................................t....... 308 Animacja wzorca slajdów ...................................................t.................... 310 Zastosowanie animacji innej niż zdefiniowana we wzorcu slajdów ....... 312 Rozdział 17. Dźwięk i wideo 313 Wstawianie filmów ...................................................t.............................. 314 Odtwarzanie filmów ...................................................t............................. 316 Wstawianie dźwięków...................................................t.......................... 318 Odtwarzanie ścieżek dźwiękowych z płyty kompaktowej ...................... 320 Odtwarzanie dźwięków i filmów za pomocą programu Clip Organizer ... 322 Rozdział 18. Prezentacja w drodze 325 Pokaz slajdów za pomocą innego komputera.......................................... 326 Pliki PPS...................................................t............................................... 331 Pokaz slajdów za pomocą komputera bez programu PowerPoint........... 333 Pakowanie prezentacji na dysk CD ...................................................t...... 334 Wysyłanie prezentacji do przeglądu...................................................t..... 336 Zabezpieczenie prezentacji hasłem ...................................................t...... 339 Rozdział 19. Z ekranu na drukarkę — drukowanie prezentacji 341 Wybieranie drukarki...................................................t............................. 342 S p i s t r e ś c i Slajdy w odcieniach szarości...................................................t................ 343 Drukowanie slajdów...................................................t............................. 344 Strony materiałów informacyjnych ...................................................t...... 346 Drukowanie stron materiałów informacyjnych ....................................... 347 Przerwanie drukowania ...................................................t........................ 348 Drukowanie konspektu prezentacji ...................................................t...... 349 Notatki prelegenta ...................................................t................................ 350 Wzorzec notatek ...................................................t................................... 352 Drukowanie notatek prelegenta...................................................t............ 353 Tworzenie pliku PDF ...................................................t........................... 354 11 Spis treści Rozdział 20. PowerPoint a Internet 355 Tworzenie łączy do witryny internetowej ............................................... 357 Zapisywanie prezentacji na serwerze FTP .............................................. 361 Projektowanie strony internetowej ...................................................t....... 363 Zapisywanie prezentacji jako strony internetowej .................................. 364 Pokaz slajdów w przeglądarce internetowej............................................ 368 Skorowidz 371 i c ś e r t s i p S 12 Schematy organizacyjne i diagramy Schematy organizacyjne i diagramy Rysunek 7.1. PowerPoint pozwala tworzyć schematy organizacyjne, których jednak nie można animować Rysunek 7.2. Rysunek przedstawia trzy etapy animacji diagramu ostrosłupowego. Aby wyświetlić kolejną część składową ostrosłupa, wystarczy kliknąć slajd lub nacisnąć odpowiedni przycisk Schematy organizacyjne i diagramy Ponieważ program PowerPoint jest narzędziem komunikacji wizualnej, od zawsze miał możliwość prezentowania złożonych zagadnień za pomocą schematów organizacyjnych (rysunek 7.1). PowerPoint 2003 jest wyposażony w narzędzia do tworzenia nie tylko schematów organizacyjnych, ale i diagramów cyklicznych, promieniowych, ostrosłupowych, Venna oraz tarczowych. Diagramy te znakomicie nadają się do komunikacji wizualnej, gdyż umożliwiają prezentację koncepcji w sposób sekwencyjny (rysunek 7.2) i można łatwo zmieniać ich zawartość. Użycie animacji powoduje, że elementy diagramu pojawiają się kolejno, co umożliwia lepsze zrozumienie prezentacji. S c h e m a t y o r g a n i z a c y j n e i d i a g r a m y 137 Rozdział 7. Schemat organizacyjny Wszystkie schematy organizacyjne programu PowerPoint są dostępne w dobrze znanym układzie slajdu zawierającym element zawartości (rysunek 7.3). Schemat organizacyjny doskonale nadaje się do zaprezentowania zagadnień lub organizacji o strukturze hierarchicznej. Do tworzenia schematów organizacyjnych służy pierwszy obiekt Galerii diagramów (rysunek 7.4). y n j y c a z i n a g r o t a m e h c S 138 Rysunek 7.3. Schematy organizacyjne oraz diagramy są jedną z sześciu możliwości dostępnych w układzie slajdu zawierającego element zawartości Rysunek 7.4. Sześć typów diagramu dostępnych w programie PowerPoint Rysunek 7.5. Schemat organizacyjny ilustruje strukturę firmy Rysunek 7.6. Schemat organizacyjny (podczas tworzenia) przedstawia zależności między pracownikami innej firmy Schematy organizacyjne i diagramy Schemat organizacyjny jest używany najczęściej do zilustrowania struktury firmy (rysunek 7.5). Zawiera on nazwiska i tytuły ważnych osób w niej pracujących. Schemat organizacyjny można również wykorzystać do utworzenia planu zadań związanych z określonym projektem, drzewa genealogicznego lub struktury folderów dysku twardego. Schemat organizacyjny przedstawia zależności między przełożonymi, podwładnymi, współpracownikami oraz asystentami (rysunek 7.6). Przełożony to osoba, która zarządza innymi, czyli ma podwładnych. Współpracownicy to podwładni, którzy mają tego samego przełożonego. Asystent pomaga przełożonemu w jego administracyjnych obowiązkach. S c h e m a t o r g a n i z a c y j n y 139 Rozdział 7. Galeria diagramów Diagramy są dostępne w okienku zadań Układ slajdu na dwa sposoby — przez wybranie slajdu zawierającego element zawartości lub wybranie dedykowanego układu slajdu znajdującego się w sekcji Inne układy. Diagram można też wstawić za pomocą polecenia Wstaw/Diagram. Aby utworzyć diagram: 1. Kliknij ikonę Nowy slajd na pasku narzędzi Formatowanie (Ctrl+M). 2. W okienku zadań Układ slajdu wybierz jeden z układów zawierających element zawartości lub, jak pokazano na rysunku 7.7, wybierz układ Tytuł i diagram lub schemat organizacyjny. 3. Kliknij dwukrotnie ikonę symbolu zastępczego. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Galeria diagramów (rysunek 7.4). Teraz możesz wybrać jeden z sześciu diagramów. 4. Kliknij każdy diagram, aby wyświetlić opis jego możliwości i zastosowań. 5. Aby utworzyć diagram, zaznacz (kliknij) go, a następnie kliknij przycisk OK. Diagram zostanie umieszczony na slajdzie i wyświetli się pasek narzędzi (rysunek 7.8). Teraz możesz dodać informacje do diagramu. Zobacz podrozdział „Edycja schematu organizacyjnego” (następna strona). Wskazówka Układ slajdu można zmienić nawet po utworzeniu diagramu. Wystarczy wybrać odpowiedni w okienku zadań Układ slajdu. w ó m a r g a i d a i r e l a G 140 Rysunek 7.7. Aby utworzyć diagram, w okienku zadań Układ slajdu wybierz układ Tytuł i diagram lub schemat organizacyjny Rysunek 7.8. Schemat organizacyjny dodany do slajdu Rysunek 7.9. Kliknij strzałkę ikony Wstaw kształt na pasku narzędzi Schemat organizacyjny, aby dodać nowe elementy (podwładny, współpracownik, asystent) do schematu organizacyjnego Schematy organizacyjne i diagramy Edycja schematu organizacyjnego Jak już wspomnieliśmy, schemat organizacyjny służy najczęściej do przedstawienia hierarchicznej struktury firmy lub zagadnienia. Standardowo schemat organizacyjny posiada dwa poziomy: górny zawiera jeden element (przełożonego), dolny — trzy elementy (trzech podwładnych). Zwróć uwagę, że zamiast elementów typu przełożony, podwładny schemat organizacyjny może np. przedstawiać folder i jego podfoldery lub przodka i jego potomków w drzewie genealogicznym. Aby edytować schemat organizacyjny: 1. Otwórz slajd ze schematem organizacyjnym i zaznacz (kliknij) go. Po dodaniu nowego lub zaznaczeniu istniejącego schematu organizacyjnego wyświetli się pasek narzędzi Schemat organizacyjny (rysunek 7.8). Zaznaczony schemat organizacyjny posiada ramkę zaznaczenia oraz uchwyty. Służą one do zmiany położenia i rozmiaru schematu. 2. Kliknij wewnątrz elementu schematu organizacyjnego, aby umieścić w nim kursor i wpisać tekst (np. nazwisko lub stanowisko osoby). 3. Aby dodać nowy element, kliknij element, obok którego (lub poniżej którego) chcesz go umieścić. 4. Kliknij strzałkę ikony Wstaw kształt na pasku narzędzi Schemat organizacyjny. 5. Wybierz typ elementu z menu: Podwładny, Współpracownik lub Asystent (rysunek 7.9). W zależności od wybranego typu nowe elementy (podwładny, współpracownik, asystent) zostaną dodane do schematu organizacyjnego. W tym przypadku dodaliśmy głowie rodziny wiernego asystenta. 141 E d y c j a s c h e m a t u o r g a n i z a c y j n e g o Rozdział 7. 6. Kliknij ikonę Układ na pasku narzędzi Schemat organizacyjny. Pojawi się menu z opcjami, które pozwalają zmienić układ i rozmiar schematu organizacyjnego (rysunek 7.10). Aby zmienić układ części schematu organizacyjnego, zaznacz element nadrzędny, czyli taki, który posiada elementy podrzędne, a następnie wybierz opcję Oba wysunięcia, Lewe wysunięcie lub Prawe wysunięcie. Zmień rozmiar lub skalę diagramu za pomocą jego uchwytów (rysunek 7.11). 7. Aby zaznaczyć cały poziom lub gałąź schematu organizacyjnego, wybierz opcję z menu Wybierz. Rysunek 7.12 przedstawia schemat organizacyjny z zaznaczonym poziomem. Po zaznaczeniu gałęzi można kliknąć ikonę Kolor wypełnienia na pasku narzędzi Rysowanie, aby zmienić kolor elementów tej gałęzi (rysunek 7.13). 8. Aby szybko zmienić format całego schematu organizacyjnego, kliknij ikonę Autoformatowanie na pasku narzędzi Schemat organizacyjny (rysunek 7.14). Wyświetli się okno dialogowe Galeria stylów schematu organizacyjnego z nazwami i podglądem dostępnych stylów schematu organizacyjnego (rysunek 7.15). o g e n j y c a z i n a g r o u t a m e h c s a j c y d E 142 Rysunek 7.10. Menu Układ pozwala zmienić układ gałęzi lub poziomu oraz rozwinąć schemat organizacyjny. Na rysunku przenieśliśmy elementy schematu na prawą stronę Rysunek 7.11. Schemat organizacyjny można dopasować do zawartości, rozwinąć go lub zmienić jego skalę Rysunek 7.12. Aby zaznaczyć cały poziom lub gałąź schematu organizacyjnego, wskaż opcję z menu Wybierz Rysunek 7.13. Zmieniono kolor znaczonego poziomu za pomocą narzędzia Kolor wypełnienia dostępnego na pasku narzędzi Rysowanie Rysunek 7.14. Pasek narzędzi Schemat organizacyjny Schematy organizacyjne i diagramy Wskazówki Aby szybko zmodyfikować schemat organizacyjny lub inny diagram, kliknij go prawym przyciskiem myszy. W odpowiedzi pojawi się menu kontekstowe z wieloma użytecznymi opcjami. Aby dodać tytuł do schematu organizacyjnego, najpierw kliknij poza obszarem schematu, aby powrócić do slajdu. Następnie za pomocą ikony Pole tekstowe paska narzędzi Rysowanie utwórz pole tekstowe, do którego wpisz tytuł. Następnie zaznacz je, wytnij i wklej wewnątrz schematu. Przeciągnij tytuł we właściwe miejsce. Aby wykorzystać schemat organizacyjny utworzony w poprzedniej wersji programu PowerPoint, skopiuj go i wklej do nowego slajdu programu PowerPoint 2003, a następnie kliknij go dwukrotnie. Schemat organizacyjny zostanie zamieniony na nową wersję i pojawi się pasek narzędzi Schemat organizacyjny. Aby zaznaczyć kilka elementów schematu organizacyjnego, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij każdy z tych elementów. Informacje na temat animowania diagramów za pomocą okienka zadań Animacja niestandardowa oraz opcji Schematy animacji okienka zadań Projekt slajdu zawiera rozdział 15. Użycie funkcji Autoformatowanie spowoduje zastąpienie wszystkich wcześniej użytych elementów dostosowujących wygląd schematu (na przykład kolorów linii i wypełnienia) elementami standardowymi. Jeżeli w celu sformatowania schematu organizacyjnego użyje się funkcji Autoformatowanie, to nie będzie można już zmienić kolorów takiego schematu. Dlatego funkcję tę najlepiej jest stosować na kopii schematu, aby nie stracić pochopnie efektów pracy. E d y c j a s c h e m a t u o r g a n i z a c y j n e g o Rysunek 7.15. Okno dialogowe Galeria stylów schematu organizacyjnego pozwala modyfikować wygląd całego schematu 143 Rozdział 7. Typy diagramów Oprócz schematu organizacyjnego PowerPoint 2003 pozwala tworzyć pięć innych typów diagramu: cykliczny, promieniowy, ostrosłupowy, Venna oraz tarczowy. Każdy z nich korzysta z paska narzędzi Diagram. Diagram cykliczny służy do przedstawiania powtarzającego się cyklu zdarzeń (rysunek 7.16). Diagram promieniowy służy do przedstawiania relacji między elementem centralnym a elementami podrzędnymi (rysunek 7.17). Diagram ostrosłupowy służy do przedstawiania struktury, w której jeden element opiera się na drugim (rysunek 7.18). Diagram Venna służy do przedstawiania zachodzących na siebie elementów (rysunek 7.19). Diagram tarczowy służy do przedstawiania kroków prowadzących do celu (rysunek 7.20). o g e n j y c a z i n a g r o u t a m e h c s a j c y d E Rysunek 7.16. Pasek narzędzi diagramu cyklicznego posiada narzędzia do odwracania porządku układu oraz przenoszenia elementów diagramu Rysunek 7.17. Diagram promieniowy służy do przedstawiania relacji między elementem centralnym a elementami podrzędnymi Rysunek 7.18. Diagram ostrosłupowy służy do przedstawiania struktury, w której jeden element opiera się na drugim 144 Schematy organizacyjne i diagramy Wskazówki Aby utworzyć dowolny diagram na slajdzie, wykonaj instrukcje podane w podrozdziale Aby utworzyć diagram, wybierając odpowiedni typ diagramu w oknie dialogowym Galeria diagramów. Aby zmienić typ diagramu, kliknij strzałkę przycisku Zmień na dostępnego na pasku narzędzi Diagram (rysunek 7.21). Aby dodać tekst do diagramu cyklicznego, kliknij jedno z pól tekstowych ulokowanych między segmentami tego diagramu (rysunek 7.16). Użyj polecenia Zmień Autokształt paska Rysowanie, aby zmienić kształt strzałek. W przypadku wykresów Venna, by móc zmienić wypełnienie oraz linie okręgów, funkcje Autoukład oraz Autoformatowanie muszą być wyłączone. Gdy po wyłączeniu tych funkcji wstawi się do diagramu następny kształt, funkcja Autoukład włączy się automatycznie, ale nie spowoduje to zmian ustawień, jakie powoduje funkcja Autoformatowanie. Aby wyświetlić okno dialogowe Galeriastylów diagramu, kliknij ikonę Autoformatowanie na pasku narzędzi Diagram. E d y c j a s c h e m a t u o r g a n i z a c y j n e g o Rysunek 7.19. Diagram Venna służy do przedstawiania zachodzących na siebie elementów. Teraz elementy diagramu mogą być przezroczyste Rysunek 7.20. Diagram tarczowy służy do przedstawiania kroków prowadzących do celu Rysunek 7.21. Za pomocą polecenia Zmień typ diagramu można zamienić na dowolny inny 145 o g e w o d r a d n a t s e i n u m a r g a i d e i n e z r o w T Rozdział 7. Tworzenie diagramu niestandardowego Jeżeli musisz utworzyć bardziej skomplikowany diagram, niż pozwalają na to diagramy wbudowane, nie wpadaj w panikę. Diagram niestandardowy można utworzyć za pomocą narzędzi dostępnych na pasku narzędzi Rysowanie, a ponieważ każdy element tego diagramu można zaznaczyć osobno, można go animować. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu obiektów graficznych, zobacz rozdział 11. Aby utworzyć diagram niestandardowy: 1. Utwórz nowy slajd. 2. W okienku zadań Układ slajdu wybierz układ Pusty lub Tylko tytuł. 3. Jeżeli pasek narzędzi Rysowanie jest ukryty, z menu Widok wybierz pozycję Paski narzędzi, a następnie — pozycję Rysowanie. 4. Kliknij ikonę Prostokąt na pasku narzędzi Rysowanie i umieść prostokąt w dowolnym miejscu slajdu. Zacznij pisać, a tekst pojawi się automatycznie wewnątrz prostokąta (rysunek 7.22). 5. Wybierz strzałkę lub strzałkę blokową (rysunek 7.23) i narysuj ją z prawej strony prostokąta. Będzie ona wskazywać następny element diagramu. 6. Gdy strzałka jest zaznaczona, naciśnij oraz przytrzymaj klawisz Shift i kliknij prostokąt, co spowoduje zaznaczenie również i jego. Elementy te możesz również zaznaczyć, przeciągając nad nimi myszą. 7. Aby skopiować zaznaczone elementy, przytrzymaj klawisz Ctrl i przeciągnij obiekty w prawo. Wciśnięcie klawisza Ctrl powoduje, że elementy nie są przesuwane, ale kopiowane. W ten sposób można szybko utworzyć cały schemat (rysunek 7.24). 146 Rysunek 7.22. Kliknij ikonę Prostokąt i narysuj prostokąt na slajdzie Rysunek 7.23. Dodaj do slajdu strzałkę blokową Rysunek 7.24. Za pomocą klawisza Shift zaznacz elementy diagramu i skopiuj je metodą „ciągnij i upuść” Schematy organizacyjne i diagramy Wskazówki Zmień nazwę poszczególnych elementów i za pomocą narzędzia Kolor wypełniania paska narzędzi Rysowanie zmień ich kolor. Menu rozwijane Rysuj paska narzędzi Rysowanie zawiera narzędzia służące do wyrównywania zawartości obiektów i wzbogacania diagramu. Do tworzenia prostych schematów organizacyjnych i innych prostych diagramów można wykorzystać autokształty oraz łączniki. Narzędzia te umożliwiają użytkownikowi lepsze panowanie nad tworzeniem i formatowaniem diagramów niż niektóre nowe narzędzia do tworzenia diagramów czy też starsza wersja narzędzia do tworzenia schematów organizacyjnych programu PowerPoint. Łączniki dostępne są w menu Autokształty. T w o r z e n i e d i a g r a m u n i e s t a n d a r d o w e g o 147 Rysunek 7.25. Nazwiska zostały pogrubione Rysunek 7.26. Okno dialogowe Czcionka pozwala formatować tekst elementów schematu organizacyjnego u t a m e h c s u t s k e t e i n a w o t a m r o F Rozdział 7. Formatowanie tekstu elementów schematu organizacyjnego Tekst umieszczony w elementach schematu organizacyjnego można formatować (rysunek 7.25). Aby sformatować tekst: 1. Kliknij element schematu organizacyjnego i zaznacz znaki tekstu, które chcesz sformatować. lub Zaznacz element lub kilka elementów schematu organizacyjnego, których tekst chcesz sformatować. lub Zaznacz cały diagram, by sformatować wszystkie teksty w diagramie. 2. Z menu Format wybierz pozycję Czcionka. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Czcionka (rysunek 7.26). 3. Wybierz krój czcionki z listy Czcionka. 4. Wybierz styl czcionki (Standardowy, Pogrubiony, Kursywa lub Pogrubiona kursywa) z listy Styl czcionki. 5. Wybierz rozmiar czcionki (w punktach) z listy Rozmiar. 6. Kliknij przycisk OK. Wskazówki Tekst elementu można wyrównać. Służą do tego narzędzia Wyrównaj do lewej, Wyśrodkuj (domyślnie) oraz Wyrównaj do prawej na pasku narzędzi Formatowanie. Można również zmienić kolor tekstu elementu. Aby to zrobić, zaznacz tekst, kliknij strzałkę ikony Kolor czcionki na pasku narzędzi Rysowanie, a następnie wybierz kolor z palety kolorów. 148 Rysunek 7.27. Niestandardowy styl obramowania elementów schematu organizacyjnego Schematy organizacyjne i diagramy Formatowanie elementów schematu organizacyjnego Można zmienić styl obramowania elementu (rysunek 7.27), dodać cień (rysunek 7.28) lub zmienić kolor elementu. Uwaga — jeżeli do diagramu zastosowałeś jeden z autoformatów, nie możesz zmienić już jego formatowania. Żeby to zrobić, musisz wpierw usunąć autoformatowanie. Aby usunąć Autoformatowanie: 1. Wybierz dowolny element diagramu i kliknij znajdującą się na pasku narzędzi Schemat organizacyjny ikonę Autoformat. 2. W oknie Galeria stylów schematu organizacyjnego wybierz styl diagramu Domyślnie. Rysunek 7.28. Elementy mają cień 3. Naciśnij OK. Rysunek 7.29. Wybierając kształt elementów, należy zachować powściągliwość Aby sformatować element schematu organizacyjnego: 1. Zaznacz element przeznaczony do formatowania. Aby zaznaczyć wszystkie elementy diagramu, zaznacz element znajdujący się na samej górze hierarchii, a następnie wybierz Wybierz/Gałąź. 2. Użyj jednego z następujących narzędzi formatowania paska narzędzi Rysowanie: s s s s Kolor wypełniania — służy do zmiany koloru tła elementu. Kolor linii oraz Styl linii — pozwalają zmienić obramowanie elementu. Cień — pozwala dodać cień do elementu jak na rysunku 7.28. Rysuj/Zmień Autokształt — zmienia kształt samego elementu. W tym menu dostępne są wszystkie możliwe kształty, zatem kształty elementów można zmienić na zupełnie inne, jak to pokazano na rysunku 7.29, lub na jeszcze bardziej dziwne (ale lepiej nie rób tego…). Rysunek 7.30. Formatowanie Autokształtu jest bardzo przydatnym oknem Wskazówka Dwukrotne kliknięcie zaznaczonego elementu lub elementów spowoduje otwarcie okna Formatowanie Autokształtu, w którym można dokonać wielu opisanych tutaj zmian (rysunek 7.30). 149 F o r m a t o w a n i e e l e m e n t ó w s c h e m a t u Rysunek 7.31. Górne linie zostały sformatowane jako linie grube, a dolne jako linie kropkowane Rozdział 7. Formatowanie linii łączących Można sformatować również linie łączące elementy schematu organizacyjnego — zmodyfikować ich grubość oraz styl (rysunek 7.31). Aby sformatować linie łączące schematu organizacyjnego: 1. Aby zaznaczyć wszystkie linie łączące, kliknij przycisk Wybierz na pasku narzędzi Schemat organizacyjny i z menu wybierz opcję Wszystkie linie łączące. lub Aby zaznaczyć jedną linię łączącą, kliknij ją. 2. Użyj narzędzi Kolor linii, Styl linii, Styl kreskowany paska narzędzi Rysowanie. lub Kliknij dwukrotnie dowolną z zaznaczonych linii, aby otworzyć okno Formatowanie Autokształtu i w nim zmienić format linii. Wskazówka Aby zaznaczyć kilka linii łączących, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij każdą z nich. h c y c ą z c ą ł i i n i l e i n a w o t a m r o F 150 Schematy organizacyjne i diagramy Skala wyświetlania Okno dialogowe Powiększenie menu Widok (rysunek 7.46) pozwala powiększyć lub zmniejszyć skalę wyświetlania slajdu. Nie ma ona wpływu na rozmiary obiektów umieszczonych na slajdzie. Skalę wyświetlania można również zmodyfikować za pomocą listy rozwijanej Powiększenie dostępnej na pasku narzędzi Standardowy (rysunek 7.33). Na rysunkach 7.34 oraz 7.35 przedstawiono dwa ekstremalne różne skale wyświetlania slajdu. Rysunek 7.32. Okno dialogowe Powiększenie pozwala wybrać skalę wyświetlania schematu Rysunek 7.33. Lista rozwijana Powiększenie jest najwygodniejszym narzędziem do zmiany skali S k a l a w y ś w i e t l a n i a Rysunek 7.34. Skala wyświetlania slajdu wynosi 33 Rysunek 7.35. Skala wyświetlania slajdu wynosi 200 151
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu PowerPoint 2003 PL
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: