Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00138 004244 21518317 na godz. na dobę w sumie
Po prostu PowerPoint 2007 PL - książka
Po prostu PowerPoint 2007 PL - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1584-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> powerpoint
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Błyskawiczny kurs tworzenia prezentacji

Dziś już trudno wyobrazić sobie prezentację bez slajdów przygotowanych w programie PowerPoint. Ta aplikacja, będąca elementem pakietu Microsoft Office, od lat wyznacza standardy wśród narzędzi prezentacyjnych. PowerPoint oferuje użytkownikom ogromne możliwości w zakresie wprowadzania i formatowania tekstu na slajdach, dodawania elementów graficznych i dźwiękowych, schematów przejść pomiędzy slajdami i typów slajdów. Jednak to nie wszystko - PowerPoint wspomaga również sam proces prezentowania slajdów dzięki rozbudowanym narzędziom umożliwiającym kontrolę czasu ich wyświetlania, dystrybucję w różnych formatach oraz połączenie pokazu z nagraną wcześniej narracją.

Książka 'Po prostu PowerPoint 2007 PL' to podręcznik dla wszystkich, którzy chcą szybko poznać możliwości tego narzędzia i zastosować je w praktyce. Czytając ją, nauczysz się projektować układ slajdu, wprowadzać i formatować tekst oraz grafikę, a także importować dane z plików zewnętrznych. Dowiesz się, jak tworzyć animacje na slajdach oraz modyfikować sposób ich wyświetlania na ekranie. Przeczytasz także o eksportowaniu slajdów i prowadzeniu prezentacji. Każde z zagadnień przedstawione jest w postaci ilustrowanych sekwencji czynności, co znacznie ułatwi i przyspieszy naukę.

Poznaj PowerPointa i twórz profesjonalne prezentacje.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Po prostu PowerPoint 2007 PL Autor: Tom Negrino ISBN: 978-83-246-1584-1 Tytu‡ orygina‡u: Microsoft Office PowerPoint 2007 for Windows (Visual) Format: B5, stron: 272 B‡yskawiczny kurs tworzenia prezentacji (cid:149) Jak wprowadza(cid:230) i formatowa(cid:230) tekst oraz grafikŒ? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b definiowa(cid:230) przej(cid:156)cia pomiŒdzy slajdami? (cid:149) Jak najlepiej przeprowadzi(cid:230) prezentacjŒ? Dzi(cid:156) ju¿ trudno wyobrazi(cid:230) sobie prezentacjŒ bez slajd(cid:243)w przygotowanych w programie PowerPoint. Ta aplikacja, bŒd„ca elementem pakietu Microsoft Office, od lat wyznacza standardy w(cid:156)r(cid:243)d narzŒdzi prezentacyjnych. PowerPoint oferuje u¿ytkownikom ogromne mo¿liwo(cid:156)ci w zakresie wprowadzania i formatowania tekstu na slajdach, dodawania element(cid:243)w graficznych i d(cid:159)wiŒkowych, schemat(cid:243)w przej(cid:156)(cid:230) pomiŒdzy slajdami i typ(cid:243)w slajd(cid:243)w. Jednak to nie wszystko (cid:150) PowerPoint wspomaga r(cid:243)wnie¿ sam proces prezentowania slajd(cid:243)w dziŒki rozbudowanym narzŒdziom umo¿liwiaj„cym kontrolŒ czasu ich wy(cid:156)wietlania, dystrybucjŒ w r(cid:243)¿nych formatach oraz po‡„czenie pokazu z nagran„ wcze(cid:156)niej narracj„. Ksi„¿ka (cid:132)Po prostu PowerPoint 2007 PL(cid:148) to podrŒcznik dla wszystkich, kt(cid:243)rzy chc„ szybko pozna(cid:230) mo¿liwo(cid:156)ci tego narzŒdzia i zastosowa(cid:230) je w praktyce. Czytaj„c j„, nauczysz siŒ projektowa(cid:230) uk‡ad slajdu, wprowadza(cid:230) i formatowa(cid:230) tekst oraz grafikŒ, a tak¿e importowa(cid:230) dane z plik(cid:243)w zewnŒtrznych. Dowiesz siŒ, jak tworzy(cid:230) animacje na slajdach oraz modyfikowa(cid:230) spos(cid:243)b ich wy(cid:156)wietlania na ekranie. Przeczytasz tak¿e o eksportowaniu slajd(cid:243)w i prowadzeniu prezentacji. Ka¿de z zagadnieæ przedstawione jest w postaci ilustrowanych sekwencji czynno(cid:156)ci, co znacznie u‡atwi i przyspieszy naukŒ. (cid:149) Obszar roboczy PowerPointa (cid:149) Wyb(cid:243)r uk‡adu slajdu (cid:149) Wprowadzanie tekstu (cid:149) Umieszczanie na slajdach grafik i obiekt(cid:243)w SmartArt (cid:149) Dodawanie d(cid:159)wiŒk(cid:243)w do slajd(cid:243)w (cid:149) Animacje i przej(cid:156)cia pomiŒdzy slajdami (cid:149) Tabele i wykresy (cid:149) Wsp(cid:243)‡praca z innymi aplikacjami z pakietu Office (cid:149) Eksport slajd(cid:243)w do plik(cid:243)w PDF (cid:149) Prowadzenie prezentacji Poznaj PowerPointa i tw(cid:243)rz profesjonalne prezentacje Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Spis treści Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Właściwie napisany tekst Rozpoczynamy pracę z PowerPointem 9 Uruchamianie PowerPointa ................................................................................. 10 Poznajemy obszar roboczy PowerPointa ............................................................. 12 Praca ze wstążką .................................................................................................... 16 Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp .................................................. 19 Uzyskiwanie pomocy ............................................................................................ 21 Korzystanie ze skrótów klawiszowych ................................................................. 22 Tworzenie prezentacji 23 Wybieranie motywu .............................................................................................. 24 Rozpoczynanie z szablonem ................................................................................. 26 Dodawanie slajdów ............................................................................................... 28 Usuwanie slajdów ................................................................................................. 29 Zmienianie widoków ............................................................................................. 30 Pisanie konspektu ................................................................................................. 32 Pisanie konspektu w programie Microsoft Word ................................................ 36 Korzystanie z narzędzi Poszukiwanie .................................................................. 38 Dodawanie notatek mówcy .................................................................................. 39 Zmienianie kolejności slajdów ............................................................................. 40 Kopiowanie slajdów .............................................................................................. 41 Korzystanie z linijek i linii siatki .......................................................................... 42 Podgląd prezentacji ............................................................................................... 44 Praca z układami slajdów 45 Typy układów slajdów .......................................................................................... 47 Stosowanie układów slajdów ................................................................................ 48 Modyfikowanie układów slajdów ......................................................................... 50 Zmienianie tła układu slajdów ............................................................................. 54 57 Dodawanie tytułu i tekstu głównego ................................................................... 58 Wpisywanie tekstu wypunktowanego .................................................................. 60 Wpisywanie znaków specjalnych ......................................................................... 62 Dodawanie pól tekstowych ................................................................................... 63 Tworzenie warstw tekstowych ............................................................................. 65 S p i s t r e ś c i 5 Spis treści Rozdział 5. i c ś e r t s i p S Rozdział 6. Rozdział 7. 6 Formatowanie tekstu ............................................................................................ 66 Zmienianie koloru tekstu ...................................................................................... 72 Usuwanie formatowania czcionki ......................................................................... 73 Zmienianie wyrównania tekstu ............................................................................ 74 Tworzenie kolumn tekstu ..................................................................................... 76 Korzystanie z minipaska narzędzi ........................................................................ 77 Dostosowywanie odstępów w tekście .................................................................. 78 Kopiowanie i wklejanie formatowania czcionki .................................................. 80 Konfigurowanie stylów punktorów i numeracji .................................................. 81 Konfigurowanie tabulatorów dla tekstu i list wypunktowanych ........................ 83 Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu ................................................................... 85 Sprawdzanie pisowni ............................................................................................ 86 Praca z grafiką 87 Umieszczanie grafik i kształtów ........................................................................... 88 Zmienianie rozmiaru i przycinanie grafiki .......................................................... 92 Obracanie i przerzucanie obiektów graficznych ................................................. 95 Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów ......................................................... 97 Grupowanie obiektów ........................................................................................... 99 Korzystanie z linijek i linii siatki ........................................................................ 100 Tworzenie warstw grafiki ................................................................................... 101 Wypełnianie kolorem, teksturą lub gradientem ................................................ 102 Umieszczanie tekstu w kształtach ...................................................................... 105 Umieszczanie obrazów w obiektach .................................................................. 106 Modyfikowanie konturów kształtów i obrazów ................................................. 107 Modyfikowanie obrazów i clipartów .................................................................. 109 Stosowanie stylów obrazów ................................................................................ 111 Stosowanie efektów obrazów i kształtów ........................................................... 112 Korzystanie z WordArt ....................................................................................... 114 Dodawanie obiektów SmartArt 117 Wstawianie i usuwanie obiektów SmartArt ....................................................... 118 Formatowanie obiektu SmartArt ....................................................................... 123 Modyfikowanie obiektu SmartArt ...................................................................... 125 Eksportowanie grafiki SmartArt ........................................................................ 129 Dodawanie multimediów i hiperłączy 131 Dodawanie dźwięków i muzyki ......................................................................... 132 Dodawanie narracji do slajdów .......................................................................... 136 Wstawianie filmów .............................................................................................. 140 Dodawanie hiperłączy ........................................................................................ 143 Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Korzystanie z animacji i przejść między slajdami Rozdział 11. Współpraca z PowerPointem Spis treści Praca z tabelami 147 Tworzenie tabeli .................................................................................................. 148 Zaznaczanie elementów tabeli ........................................................................... 150 Zmienianie rozmiaru elementów tabeli ............................................................. 152 Usuwanie elementów tabeli ............................................................................... 154 Wstawianie wierszy i kolumn ............................................................................. 155 Scalanie i podział komórek ................................................................................. 158 Praca z obramowaniami komórek ...................................................................... 160 Stosowanie projektów tabel ................................................................................ 162 Stylizowanie zawartości komórek ...................................................................... 163 Dodawanie tła i grafiki do komórek ................................................................... 165 Tworzenie wykresów 169 O typach wykresów ............................................................................................. 170 Dodawanie wykresów ......................................................................................... 173 Używanie Excela do wprowadzania danych wykresu ...................................... 175 Zmienianie typu wykresu ................................................................................... 178 Przestawianie wykresów ..................................................................................... 179 Ustawianie stylu i układu wykresu .................................................................... 180 Modyfikowanie elementów wykresu ................................................................. 181 Praca z wykresami kołowymi ............................................................................. 187 Zmienianie rozmiaru wykresu ............................................................................ 191 Zapisywanie wykresów jako szablonów ............................................................. 192 193 Korzystanie z widoku Sortowanie slajdów ........................................................ 194 Stosowanie przejść między slajdami .................................................................. 196 Stosowanie efektów animacji .............................................................................. 200 Budowanie wykresu ............................................................................................ 204 Praca z animacjami niestandardowymi .............................................................. 205 Ustawianie chronometrażu animacji .................................................................. 212 Korzystanie z Ustawień akcji ............................................................................. 214 Korzystanie z przycisków akcji ........................................................................... 215 217 Importowanie z programu Microsoft Word ...................................................... 218 Importowanie z programu Microsoft Excel ...................................................... 221 Eksportowanie prezentacji do formatu PDF lub XPS ...................................... 224 Praca z komentarzami ......................................................................................... 226 Wysyłanie prezentacji e-mailem ........................................................................ 228 Eksportowanie prezentacji jako stron WWW ................................................... 229 S p i s t r e ś c i 7 Spis treści Rozdział 12. Prowadzenie prezentacji Eksportowanie prezentacji jako plików graficznych ......................................... 232 Eksportowanie konspektu prezentacji ............................................................... 233 Zapisywanie prezentacji na CD ......................................................................... 234 237 Przygotowania do prezentacji ............................................................................ 238 Przydatny sprzęt do prowadzenia prezentacji .................................................. 242 Pomijanie slajdów przy odtwarzaniu ................................................................. 245 Konfigurowanie projektora ................................................................................. 247 Uruchamianie prezentacji .................................................................................. 250 Sterowanie prezentacją i odręczne pisanie po slajdach .................................... 252 Korzystanie z widoku prezentera ....................................................................... 254 Tworzenie pokazów niestandardowych ............................................................. 256 Drukowanie prezentacji ..................................................................................... 257 Skorowidz 261 i c ś e r t s i p S 8 Rozdział 5. Praca z grafiką Praca z grafiką 5 Tekst na slajdach jest zwykle najistotniejszą częścią prezentacji, ale treść może być wzbogacona wyglądem pokazu. Atrakcyjną szatę graficzną zapewnia użycie motywu. Grafika na slajdach również może tchnąć życie w profesjonalną prezentację, a często stanowi też znaczącą część jej treści. Z tego rozdziału dowiesz się, jak za pomocą PowerPointa — przy udziale innych programów służących do obróbki grafiki — dodawać i wzbogacać grafikę na slajdach. P r a c a z g r a f i k ą 87 Rysunek 5.1. Aby wstawić obraz w polu zawartości, kliknij ikonę Wstaw obraz z pliku Rysunek 5.2. Jeżeli slajd nie zawiera pola zawartości, użyj przycisku Obraz z karty Wstawianie Rysunek 5.3. To zdjęcie mojego kota Pixela zostało umieszczone na slajdzie prezentacji. Jak widać, kot raczej wysoko się ceni Rozdział 5. Umieszczanie grafik i kształtów Na slajdach może znajdować się grafika jednego z trzech typów. Pierwsze dwa typy stanowią grafikę importowaną i zaliczamy do niej zdjęcia oraz rysunki tworzone w innych programach graficznych, a także cliparty programów pakietu Office 2007 i kształty będące prostymi grafikami wektorowymi, które można tworzyć w PowerPoincie. Kształty PowerPointa mogą być skalowane i modyfikowane bez straty rozdzielczości. Trzeci rodzaj grafiki — SmartArt — zostanie omówiony w rozdziale 6. Repertuar kształtów w PowerPoincie jest całkiem bogaty. Za ich pomocą można tworzyć schematy bądź w inny sposób ilustrować prezentację. Aby wstawić obraz: 1. W oknie widoku normalnego zaznacz miniaturę slajdu, na którym chcesz umieścić obraz. 2. Jeżeli układ slajdu zawiera pole zawartości, kliknij ikonę Wstaw obraz z pliku w polu zawartości (rysunek 5.1). lub Jeżeli układ nie zawiera pola zawartości, kliknij Wstawianie/Ilustracje/Obraz (rysunek 5.2). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wstawianie obrazu. Przejdź do żądanego obrazu, zaznacz go i kliknij przycisk Otwórz. Obraz zostanie wstawiony do slajdu. lub Otwórz w Eksploratorze Windows folder zawierający plik z obrazem i przeciągnij ikonę tego pliku do okna PowerPointa. Obraz pojawi się na slajdzie. w ó t ł a t z s k i k i f a r g e i n a z c z s e i m U 88 Praca z grafiką Wskazówki (cid:132) Często można przeciągać pliki graficzne z innych aplikacji i upuszczać je w oknie PowerPointa. Nie zawsze to działa, więc spróbuj i się przekonaj. (cid:132) PowerPoint może importować szereg formatów plików graficznych, takich jak TIFF, JPEG, GIF, PNG, PICT (stary format graficzny z Macintoshy), BMP (mapa bitowa Windows) i nie tylko. (cid:132) Jeżeli obraz posiada kanał alfa, co oznacza, że ma obszary przezroczyste, najlepiej będzie przekonwertować ten plik na format PNG. Pliki TIFF z przezroczystością często nie działają dobrze w PowerPoincie. (cid:132) Niemal zawsze możesz skopiować grafikę w innej aplikacji, przejść do PowerPointa i wkleić ją do slajdu. Aby wstawić obiekt clipart: 1. Zaznacz miniaturę slajdu, na którym chcesz umieścić grafikę. 2. Jeżeli układ slajdu zawiera pole zawartości, kliknij ikonę Obiekt clipart w polu zawartości (rysunek 5.1). lub Jeżeli układ slajdu nie zawiera pola zawartości, kliknij Wstawianie/Ilustracje/Obiekt clipart. Zostanie wyświetlone okno zadań Clipart (rysunek 5.4). W tym oknie zadań znajduje się organizator klipów. U m i e s z c z a n i e g r a f i k i k s z t a ł t ó w 89 Rysunek 5.4. W oknie zadań Clipart możesz wyszukać obiekt clipart na komputerze lub w witrynie Microsoftu Rozdział 5. 3. Wpisz szukane wyrażenie w polu tekstowym Wyszukaj i kliknij przycisk Przejdź. Gdy zrobisz to po raz pierwszy, zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz uwzględnić w wyszukiwaniu wyniki z ogromnego repozytorium clipartów Microsoftu dostępnego online. Zakładając, że dysponujesz stałym połączeniem z internetem, kliknij Tak, aby uzyskać bardziej zróżnicowane wyniki wyszukiwania. PowerPoint znajdzie dostępne cliparty i wyświetli elementy pasujące do wyszukiwanej frazy. 4. Przewiń wyniki wyszukiwania, aż natrafisz na żądany obiekt, a następnie kliknij go dwukrotnie. Obiekt clipart zostanie wstawiony do slajdu. w ó t ł a t z s k i k i f a r g e i n a z c z s e i m U Korzystanie z pakietów z clipartami Jeżeli chcesz niewielkim kosztem poprawić grafikę na slajdach, dostępnych jest wiele pakietów z clipartami. Zwykle są one wydawane w seriach płyt CD (lub czasem DVD, na których mieści się więcej danych) i zazwyczaj ich licencja nie wymaga uiszczania honorariów autorom, co oznacza, że możesz używać ich we własnych prezentacjach, nie płacąc fotografom ani artystom, którzy tworzyli obrazy. Pakiety z clipartami mogą zawierać zdjęcia, grafikę wektorową, rastrową, a czasem nawet czcionki. Na przykład wiele fotografii w tej książce pochodzi z pakietu Nova Development’s Photo-Objects 150 000 (www.novadevelopment.com). Program posiada przeglądarkę obrazów, umożliwiającą wyszukiwanie zdjęć na podstawie wpisanej frazy. Fotografie można następnie eksportować do różnych formatów (w przypadku PowerPointa najlepiej sprawdza się PNG z włączoną przezroczystością). Istnieje wiele innych miejsc, w których można odnaleźć dobry clipart, zwłaszcza w internecie jest ich mnóstwo. Wyszukaj w Google frazę „royalty free” images. 90 Praca z grafiką Aby wstawić kształty PowerPointa: 1. Wybierz slajd, na którym chcesz umieścić kształt. 2. Wybierz żądany kształt z galerii Wstawianie/ Ilustracje/Kształty (rysunek 5.5). Galeria jest podzielona na typy, więc można z łatwością odnaleźć odpowiedni kształt. 3. Kursor przyjmie kształt krzyżyka. 4. Kliknij i przeciągnij kursorem na slajdzie, aby narysować na nim kształt. Jeżeli podczas rysowania kształtu przytrzymasz naciśnięty klawisz Shift, rysowanie będzie odbywać się proporcjonalnie, dzięki czemu wymiary pionowy i poziomy będą równe. Jest to szczególnie przydatne podczas rysowania kształtów okrągłych lub kwadratowych. Kształt pojawi się na slajdzie (rysunek 5.6). Będzie on zaznaczony, więc można go modyfikować. Wskazówka (cid:132) Po umieszczeniu kształtu nie można zmienić jego rodzaju — na przykład nie można przekształcić prostokąta w okrąg. Aby usunąć grafikę lub kształt: (cid:88) Aby usunąć kształt lub importowaną grafikę, zaznacz ją i naciśnij klawisz Backspace lub Delete. U m i e s z c z a n i e g r a f i k i k s z t a ł t ó w 91 Rysunek 5.5. Galeria Kształty zawiera ponad sto rysowanych kształtów gotowych do umieszczenia na slajdach Rysunek 5.6. Po zaznaczeniu kształtu na slajdzie można go modyfikować na wiele sposobów — zmieniać rozmiar, kolor wypełnienia, obracać itd. Rozdział 5. Zmienianie rozmiaru i przycinanie grafiki Po wstawieniu obrazu do PowerPointa zwykle konieczne jest dostosowanie jego rozmiaru. To oznacza jego przeskalowanie (powiększenie lub pomniejszenie) albo przycięcie (tak, aby pozostała tylko żądana część obrazu). Obydwie te operacje można przeprowadzić w PowerPoincie. Skalowanie grafiki Grafikę można skalować na dwa sposoby: przeciągając uchwyt zaznaczenia obiektu lub używając grupy Rozmiar albo okna dialogowego Rozmiar i położenie (rysunek 5.7). Korzystanie z okna dialogowego Rozmiar i położenie daje nam największą kontrolę. Aby zmienić rozmiar obiektu za pomocą uchwytu zaznaczenia: 1. Zaznacz obraz na slajdzie. Wokół obrazu zostaną wyświetlone uchwyty zaznaczenia (rysunek 5.8). 2. Kliknij i przeciągnij jeden z uchwytów, aby zmienić rozmiar obiektu. 3. Po przeskalowaniu obrazu prawdopodobnie nie będzie znajdował się on we właściwym miejscu na slajdzie. Przeciągnij go na odpowiednią pozycję. i k i f a r g e i n a n i c y z r p i u r a i m z o r e i n a i n e i m Z Rysunek 5.7. Ta grupa znajduje się na karcie kontekstowej Narzędzia obrazów. Grupa rozmiar na karcie kontekstowej Narzędzia do rysowania jest podobna, nie ma na niej jednak narzędzia Przytnij Rysunek 5.8. Po zaznaczeniu obrazu pojawiają się jego uchwyty zaznaczenia. Aby zmienić rozmiar obrazu, przeciągnij uchwyty zaznaczenia znajdujące się na jego krawędziach 92 Rysunek 5.9. W oknie dialogowym Rozmiar i położenie możesz zmienić rozmiar obiektu w sposób bardziej precyzyjny niż przez przeciąganie uchwytów zaznaczenia Praca z grafiką Aby zmienić rozmiar obiektu za pomocą grupy Rozmiar lub okna dialogowego Rozmiar i położenie: 1. Zaznacz obraz na slajdzie. 2. Użyj kontrolek Wysokość i Szerokość z grupy Rozmiar znajdującej się na karcie kontekstowej Narzędzia obrazów lub Narzędzia do rysowania¸ aby podać rozmiar obiektu (rysunek 5.7). Możesz wpisać liczbę do pola Szerokość lub Wysokość albo użyć przycisków strzałek, aby wprowadzić drobne zmiany. 3. (Opcjonalny). Jeżeli potrzebujesz większego stopnia kontroli, kliknij przycisk otwierający okno dialogowe Rozmiar i położenie, znajdujący się w lewym dolnym rogu grupy Rozmiar. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Rozmiar i położenie (rysunek 5.9). 4. (Opcjonalny). Użyj kontrolek znajdujących się w tym oknie dialogowym do ustawienia rozmiaru, obrotu i skali obrazu. W przypadku obrazów (ale nie kształtów) aktywny jest obszar Przycinanie, umożliwiający podanie wymiarów przycięcia. 5. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk OK. Wskazówki (cid:132) Obszar Rozmiar oryginalny okna dialogowego Rozmiar i położenie zawiera początkowy rozmiar grafiki, dzięki czemu wiemy, jak bardzo będzie się różnił nasz obraz od oryginału. Przycisk Resetuj znajdujący się w tym obszarze cofa wszystkie dokonane zmiany, ale jest on dostępny wyłącznie dla obrazów, a nie rysowanych kształtów. (cid:132) Za pomocą karty Położenie okna dialogowego Rozmiar i położenie możesz precyzyjnie wyznaczyć pozycję obiektu na slajdzie. 93 Z m i e n i a n i e r o z m i a r u i p r z y c i n a n i e g r a f i k i i k i f a r g e i n a n i c y z r p i u r a i m z o r e i n a i n e i m Z Rozdział 5. Przycinanie obrazów Gdy przycinamy obraz, pozostawiamy jedynie żądany jego fragment. Przycinanie jest przydatne, gdy podoba nam się fragment obrazu, ale nie cały obraz, i chcemy się skupić jedynie na istotnej lub ważnej części. Można przycinać jedynie obrazy, nie kształty. Aby przyciąć obraz: 1. Zaznacz obraz, który chcesz przyciąć. 2. Kliknij Narzędzia obrazów/Formatowanie/Rozmiar/Przytnij (rysunek 5.7). Na krawędziach obrazu zostaną wyświetlone uchwyty przycinania, a kursor zmieni kształt. 3. Przeciągnij uchwyt (lub uchwyty) przycięcia, aby usunąć fragmenty obrazu. 4. Kliknij poza obrazem, aby zachować zmianę. Wskazówka (cid:132) Przycięcie obrazu jedynie ukrywa jego fragment. Nie powoduje to edycji obrazu i usunięcia tych pikseli. Jeżeli później zmienisz zdanie, możesz ponownie użyć narzędzia Przytnij i zmienić rozmiar obszaru przycięcia. 94 Praca z grafiką Obracanie i przerzucanie obiektów graficznych PowerPoint umożliwia obracanie obiektów w granicach slajdu. Odbywa się to za pomocą uchwytu obrotu (jest to tak zwany obrót dowolny) lub za pomocą pola Obrót w oknie dialogowym Rozmiar i położenie. Można również przerzucać obiekty wzdłuż osi poziomej lub pionowej. Do przerzucania obiektów zawierających tekst (więcej informacji na ten temat znajdziesz w podrozdziale „Umieszczanie tekstu w kształtach”, w dalszej części tego rozdziału) służą inne techniki. Aby dowolnie obrócić obiekt: 1. Zaznacz obiekt, który chcesz obrócić. Zostaną wyświetlone uchwyty zaznaczenia obiektu. Górny uchwyt (ten z zieloną kropką) jest uchwytem obrotu (rysunek 5.10). 2. Kliknij i przeciągnij uchwyt obrotu obiektu. Kursor przyjmie kształt czterech krótkich, zaokrąglonych strzałek. Podczas obracania obiektu widoczna jest jego kopia obrazująca stopień obrotu (rysunek 5.11). 3. Zwolnij przycisk myszy. O b r a c a n i e i p r z e r z u c a n i e o b i e k t ó w g r a f i c z n y c h 95 Rysunek 5.10. Kliknij i przeciągnij uchwyt obrotu obiektu, aby dowolnie obrócić obiekt Rysunek 5.11. Podczas obracania obiektu kopia pokazuje Ci, jaki będzie efekt, gdy zwolnisz przycisk myszy h c y n z c i f a r g w ó t k e i b o e i n a c u z r e z r p i e i n a c a r b O Rozdział 5. Aby obrócić obiekt za pomocą okna dialogowego Rozmiar i położenie: 1. Zaznacz obiekt, który chcesz obrócić. 2. Kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz z menu kontekstowego opcję Rozmiar i położenie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Rozmiar i położenie. 3. W obszarze Rozmiar i obrót (rysunek 5.12) klikaj przyciski w górę lub w dół, znajdujące się obok pola Obrót. lub Wpisz wartość do pola Obrót i naciśnij klawisz tabulacji. Obiekt zostanie obrócony. Wskazówka (cid:132) Jeżeli chcesz wprowadzić niewielkie lub precyzyjne zmiany, często lepsze rezultaty osiągniesz, wpisując wartość do pola Obrót, niż korzystając z uchwytu obrotu obiektu. Aby przerzucić obiekt: 1. Zaznacz obiekt, który chcesz przerzucić. Może to być zarówno rysowany kształt, jak i obraz. 2. Kliknij Narzędzia do rysowania/Formatowanie/ Rozmieszczanie/Obrót, a następnie wybierz z menu rozwijanego opcję Przerzuć w pionie lub Przerzuć w poziomie (rysunek 5.13). lub Kliknij Narzędzia obrazów/Formatowanie/ Rozmieszczanie/Obrót, a następnie wybierz z menu rozwijanego opcję Przerzuć w pionie lub Przerzuć w poziomie. Obiekt zostanie odpowiednio przerzucony (rysunek 5.14). Wskazówka (cid:132) Gdy przerzucasz obiekt zawierający tekst, PowerPoint nie przerzuci tekstu, ponieważ mógłby stać się on nieczytelny. 96 Rysunek 5.12. W oknie dialogowym Rozmiar i położenie można precyzyjnie określić obrót w stopniach Rysunek 5.13. Użyj opcji z menu rozwijanego Obrót w celu przerzucenia obrazu w pionie lub w poziomie Rysunek 5.14. Po przerzuceniu dymek z cytatem wskazuje inny kierunek, natomiast tekst wciąż jest czytelny Praca z grafiką Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów W PowerPoincie dostępne są polecenia ułatwiające wyrównywanie obiektów tak, że ich krawędzie lub środki znajdują się w jednej linii. Można również rozmieścić obiekty tak, że zostaną wyrównane w pionie lub w poziomie w równych odległościach od siebie. Zarówno w przypadku wyrównywania, jak i rozmieszczania obiektów można wybrać, czy będą one przenoszone względem siebie nawzajem, czy też względem slajdu. Aby wyrównać obiekty: 1. Zaznacz obiekty, które chcesz wyrównać. 2. W zależności od tego, czy wybrałeś obraz, czy rysunek, kliknij Narzędzia obrazów lub Narzędzia do rysowania, a następnie Formatowanie/Rozmieszczanie/Wyrównaj, po czym wybierz żądaną opcję z menu rozwijanego (rysunek 5.15). Możesz wybrać spośród następujących opcji: Wyrównaj do lewej, Wyrównaj do środka w poziomie, Wyrównaj do prawej, Wyrównaj do góry, Wyrównaj do środka w pionie, Wyrównaj do dołu. Tabela 5.1 przedstawia efekty poszczególnych opcji. 3. (Opcjonalny). Jeżeli chcesz, aby obiekty były wyrównywane względem siebie, zaznacz w menu rozwijanym Wyrównaj opcję Wyrównaj zaznaczone obiekty. Jeżeli chcesz, aby obiekty zostały wyrównane względem całego slajdu, zaznacz opcję Wyrównaj względem slajdu. W y r ó w n y w a n i e i r o z m i e s z c z a n i e o b i e k t ó w 97 Rysunek 5.15. Menu Wyrównaj umożliwia rozłożenie obiektów na slajdzie względem siebie lub względem całego slajdu Tabela 5.1. Opcje wyrównania Opcja Wyrównaj do lewej Rezultat Wyrównaj do środka w poziomie Wyrównaj do prawej Wyrównaj do góry Wyrównaj do środka w pionie Wyrównaj do dołu Tabela 5.2. Opcje rozkładania Przed poleceniem Efekt Opcja Rozłóż w poziomie Rozłóż w pionie Rozdział 5. Aby rozmieścić obiekty: 1. Zaznacz obiekty, które chcesz rozmieścić. 2. W zależności od tego, czy został wybrany obraz, czy rysunek, kliknij Narzędzia obrazów lub Narzędzia do rysowania, a następnie Formatowanie/Rozmieszczanie/Wyrównaj, po czym wybierz żądaną opcję z menu rozwijanego. Możesz wybrać spośród następujących opcji: Rozłóż w poziomie i Rozłóż w pionie. Tabela 5.2 przedstawia efekty wykonania tych poleceń. 3. (Opcjonalny). Jeżeli chcesz, aby obiekty były wyrównywane względem siebie, zaznacz w menu rozwijanym Wyrównaj opcję Wyrównaj zaznaczone obiekty. Jeżeli chcesz, aby obiekty zostały wyrównane względem całego slajdu, zaznacz opcję Wyrównaj względem slajdu. w ó t k e i b o e i n a z c z s e i m z o r i e i n a w y n w ó r y W 98 Rysunek 5.16. Na rysunku zaznaczonych jest pięć obiektów. Możemy to stwierdzić, ponieważ widoczne są ich uchwyty zaznaczenia Rysunek 5.17. Po zgrupowaniu widoczny jest tylko jeden zestaw uchwytów zaznaczenia Praca z grafiką Grupowanie obiektów Jeżeli zajmujesz się kilkoma obiektami graficznymi, praca może być łatwiejsza, gdy będą one stanowiły grupę. Grupę można przemieszczać na slajdzie lub kopiować i wklejać na różnych slajdach, co jest znacznie łatwiejsze niż wybieranie poszczególnych obiektów. Grupowanie obiektów pozwala również zachować ich rozkład względem siebie. Aby zgrupować obiekty: 1. Zaznacz obiekty, które chcesz zgrupować (rysunek 5.16). 2. Kliknij Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów/Formatowanie/Rozmieszczanie/ Grupuj lub naciśnij Ctrl+G. Obiekty zostaną zgrupowane i widoczny będzie tylko jeden uchwyt zaznaczenia — dla całej grupy (rysunek 5.17). Wskazówka (cid:132) Możesz dowolnie obracać zgrupowane obiekty. W tym celu kliknij i przeciągnij uchwyt obrotu zgrupowanych obiektów. Aby rozgrupować obiekty: 1. Zaznacz grupę. 2. Kliknij Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów/Formatowanie/Rozmieszczanie/ Rozgrupuj. Obiekty zostaną rozgrupowane. G r u p o w a n i e o b i e k t ó w 99 Rysunek 5.18. Linijki są wyświetlane po lewej stronie i nad obszarem slajdu Rysunek 5.19. Linie siatki są wyświetlane nad tekstem i obiektami slajdu i k t a i s i i n i l i k e j i n i l z e i n a t s y z r o K Rozdział 5. Korzystanie z linijek i linii siatki W celu ułatwienia precyzyjnego rozmieszczania obiektów w obrębie slajdu PowerPoint został wyposażony w dwa narzędzia: linijki i linie siatki. Linijki są wyświetlane nad górną i obok lewej krawędzi slajdu, natomiast linie siatki są nałożone na całą powierzchnię slajdu. Linie siatki nie są wyświetlane podczas odtwarzania prezentacji. Aby włączyć lub wyłączyć linijki: 1. Kliknij Widok/Pokazywanie/ukrywanie/ Linijka. Linijki zostaną wyświetlone nad slajdem i po jego lewej stronie (rysunek 5.18). 2. Aby ukryć linijki, kliknij ponownie Widok/Pokazywanie/ukrywanie/Linijka. Wskazówka (cid:132) Jeżeli linijka pionowa nie jest widoczna, należy ją włączyć w opcjach programu PowerPoint. Kliknij przycisk Office/Opcje programu PowerPoint. W otwartym oknie dialogowym wybierz kategorię Zaawansowane, a następnie w sekcji Wyświetlanie zaznacz opcję Pokaż linijkę pionową. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe. Aby włączyć linie siatki: 1. Kliknij Widok/Pokazywanie/ukrywanie/Linie siatki. Linie siatki zostaną wyświetlone w obszarze slajdu (rysunek 5.19). Dzięki liniom siatki możemy upewnić się, że obiekty na slajdzie są poprawnie wyrównane, lub dopilnować, aby znajdowały się one w tej samej odległości od innych obiektów. 2. Aby ukryć siatkę, kliknij ponownie Widok/ Pokazywanie/ukrywanie/Linie siatki. 100 Rysunek 5.20. Zdjęcie tej nieszczęsnej pary znajduje się przed tekstem tytułowym i zdjęciem telewizora Rysunek 5.21. Po przesunięciu obrazu na spód, wydaje się, że ciemna para telemaniaków jest uwięziona wewnątrz telewizora Praca z grafiką Tworzenie warstw grafiki Umieszczając obiekty na slajdzie, można myśleć o każdym z nich, jako o obiekcie znajdującym się na osobnej warstwie. Na przykład jeżeli na slajdzie znajduje się pięć obiektów, mamy sześć warstw: po jednej warstwie dla każdego obiektu oraz tło slajdu zdefiniowane w szablonie. Każdą z tych warstw można przenosić do góry lub na dół. Wyjątkiem jest tło slajdu, warstwa znajdująca się najniżej, która nie może być przeniesiona wyżej. Wszystkie pola tekstowe będące częścią slajdu, takie jak pole tytułu czy pole zawartości (zarówno z tekstem wypunktowanym, jak i niewypunktowanym), mogą stanowić warstwę jak każdy inny obiekt. Aby utworzyć warstwę z obiektu slajdu: 1. Zaznacz obiekt slajdu, który chcesz przesunąć do przodu lub do tyłu wśród warstw slajdu (rysunek 5.20). 2. Aby przesunąć obiekt na spód warstw, kliknij Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów/ Formatowanie/Rozmieszczanie/Przesuń na spód. lub Aby przesunąć obiekt do niższej warstwy, kliknij Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów/ Formatowanie/Rozmieszczanie/Przesuń do tyłu. lub Aby przesunąć obiekt do najwyższej warstwy, kliknij Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów/ Formatowanie/Rozmieszczanie/ Przesuń na wierzch. lub Aby przesunąć obiekt do wyższej warstwy, kliknij Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów/ Formatowanie/Rozmieszczanie/ Przesuń do przodu. Obiekt zostanie odpowiednio przesunięty. 3. Przeciągnij wciąż zaznaczony obiekt, aby umieścić go wśród pozostałych warstw (rysunek 5.21). Możesz również zmienić rozmiar obiektu, aby uzyskać bardziej zadowalający efekt. 101 T w o r z e n i e w a r s t w g r a f i k i Rozdział 5. Wypełnianie kolorem, teksturą lub gradientem Kształty utworzone w PowerPoincie można wypełniać pełnym kolorem, gradientami kolorów, wbudowanymi teksturami (obrazem zaprojektowanym tak, aby równomiernie wypełniał kształt) lub obrazem (więcej informacji na ten temat znajdziesz w podrozdziale „Umieszczanie obrazów w obiektach”). Wypełnienie kolorem zastępuje wnętrze obiektu jednolitym kolorem, wybranym z palety kolorów. Wypełnienie gradientem tworzy płynne przejście od jednego do innego koloru. Można wypełniać wszystkie obiekty rysowane w PowerPoincie, a także kształty (słupki, kolumny, fragmenty wykresu kołowego itd.) w wykresach PowerPointa. Do wypełniania kształtów służy grupa Narzędzia do rysowania/ Formatowanie/Style kształtów (rysunek 5.22). Łatwiejsze może okazać się wykorzystanie jednego z wbudowanych do PowerPointa stylów kształtów, zawierających 42 gotowe wypełnienia jednolitym kolorem z kontrastowymi kolorami tekstu i obramowania. Styl kształtu można zastosować jednym kliknięciem. Aby wypełnić kształt stylem kształtu: 1. Zaznacz kształt, który chcesz wypełnić. 2. Wybierz styl z galerii Narzędzia do rysowania/Formatowanie/Style kształtów. lub Aby zobaczyć wszystkie style, kliknij w galerii przycisk Więcej. Galeria zostanie otwarta (rysunek 5.23). Kliknij styl, aby go wybrać. Kształt zostanie wypełniony stylem (rysunek 5.24). m e t n e i d a r g b u l ą r u t s k e t , m e r o l o k e i n a i n ł e p y W 102 Rysunek 5.22. Za pomocą galerii Style kształtów możesz łatwo dodać wypełnienia do obiektów Rysunek 5.23. Dostępnych jest wiele gotowych wypełnień Rysunek 5.24. Dla obu obiektów zastosowałem inny styl kształtu Rysunek 5.25. Wybierz kolor z galerii Wypełnienie kształtu Rysunek 5.26. Galeria Gradient zawiera wiele odmian gradientów Praca z grafiką Aby wypełnić kształt jednorodnym kolorem: 1. Zaznacz kształt, który chcesz wypełnić. 2. Wybierz kolor z galerii Narzędzia rysowania/ Formatowanie/Style kształtów/Wypełnienie kształtu (rysunek 5.25). Podczas przesuwania kursora nad kolorami funkcja podglądu na bieżąco będzie wyświetlała zmiany. Kolor zostanie zastosowany po kliknięciu. Aby wypełnić kształt gradientem: 1. Zaznacz kształt, który chcesz wypełnić: 2. Wybierz z galerii Narzędzia rysowania/ Formatowanie/Style kształtów/Wypełnienie kształtu/Gradient (rysunek 5.26). Kształt zostanie wypełniony wybranym gradientem. 3. (Opcjonalny). Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do większej liczby gradientów, wybierz opcję Więcej gradientów, znajdującą się na dole galerii. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Formatowanie kształtu. 4. (Opcjonalny). Wybierz gradient z menu rozwijanego Wstępnie ustawione kolory (rysunek 5.27). lub Dostosuj opcje gradientu za pomocą kontrolek w oknie dialogowym. 5. (Opcjonalny). Kliknij przycisk Zamknij. Kształt zostanie wypełniony gradientem (rysunek 5.28). W y p e ł n i a n i e k o l o r e m , t e k s t u r ą l u b g r a d i e n t e m Rysunek 5.27. Większa liczba gradientów jest dostępna w oknie dialogowym Formatowanie kształtu Rysunek 5.28. Ten obiekt jest wypełniony delikatnym gradientem od ciemnego do jasnego i ponownie do ciemnego koloru 103 Rozdział 5. Aby wypełnić kształt teksturą: 1. Zaznacz kształt, który chcesz wypełnić. 2. Wybierz z galerii Narzędzia rysowania/ Formatowanie/Style kształtów/Wypełnienie kształtu/Tekstura (rysunek 5.29). Kształt zostanie wypełniony wybraną teksturą (rysunek 5.30). Wskazówka (cid:132) Po kliknięciu w galerii Tekstury opcji Więcej tekstur zostanie wyświetlone okno dialogowe Formatowanie kształtu, w którym można załadować obraz lub clipart i użyć go jako tekstury. m e t n e i d a r g b u l ą r u t s k e t , m e r o l o k e i n a i n ł e p y W 104 Rysunek 5.29. W galerii Tekstury znajdziesz różne rodzaje wypełnienia kształtów Rysunek 5.30. Ten kształt łzy został wypełniony teksturą „krople wody” Rysunek 5.31. Ten tekst jest osadzony w kształcie, jest przenoszony z kształtem i dostosowuje się przy zmianie wielkości kształtu Praca z grafiką Umieszczanie tekstu w kształtach PowerPoint umożliwia wpisywanie tekstu bezpośrednio do kształtów utworzonych w PowerPoincie. Kształty mogą mieć dowolny kolor, gradient lub obraz wypełnienia, ponieważ wpisywany tekst zostanie umieszczony nad wypełnieniem. Tekst dostosowuje się do zmiany rozmiaru kształtu. Aby dodać tekst do kształtu: 1. Za pomocą galerii Wstawianie/Ilustracje/ Kształty wstaw kształt na slajdzie, nad którym pracujesz. 2. Zmień rozmiar kształtu zgodnie z potrzebami i dodaj wypełnienie kolorem, gradientem lub teksturą. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w środku kształtu, a następnie wybierz z menu podręcznego opcję Edytuj tekst. Na środku kształtu pojawi się punkt wstawiania. 4. Wpisz tekst, który powinien znajdować się w kształcie (rysunek 5.31). 5. (Opcjonalny). Zaznacz, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy tekst, po czym zmień krój i rozmiar czcionki lub wprowadź inne modyfikacje formatowania, korzystając z minipaska narzędzi. U m i e s z c z a n i e t e k s t u w k s z t a ł t a c h 105 Rysunek 5.32. Umieszczanie obrazów wewnątrz kształtów może powodować ciekawe efekty, tak jak w przypadku powyższego zdjęcia plaży umieszczonego w kształcie słońca Rozdział 5. Umieszczanie obrazów w obiektach Kształty można wypełniać obrazami w podobny sposób jak jednolitym kolorem i gradientem. Do wypełnienia można użyć każdego typu obrazu, który jest obsługiwany przez PowerPointa. Aby wypełnić kształt obrazem: 1. Zaznacz kształt, który chcesz wypełnić. 2. Kliknij Narzędzia do rysowania/ Formatowanie/Style kształtów/Wypełnienie kształtu/Obraz. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wstawianie obrazu. 3. Wybierz obraz, który chcesz umieścić w kształcie, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Kształt zostanie wypełniony obrazem (rysunek 5.32). Wskazówka (cid:132) Linie są rodzajem kształtu, ale nie można wypełnić ich obrazem, nawet jeżeli znacznie zwiększymy ich grubość. Zamiast linii należy narysować prostokąt. h c a t k e i b o w w ó z a r b o e i n a z c z s e i m U 106 Rysunek 5.33. Galeria Kontury kształtu umożliwia zmianę koloru, grubości i stylu linii konturu Praca z grafiką Modyfikowanie konturów kształtów i obrazów Granice kształtów i obrazów w PowerPoincie są wyznaczane przez kontur, który jest linią wokół obiektu. W PowerPoincie można ustawić styl, grubość i kolor konturu kształtów. Jeżeli wolisz, można również usunąć kontur obiektu. Można również ustawić grafikę (na przykład grot lub koło) jako końce linii konturu. Na wstążce PowerPointa znajdują się dwie różne karty kontekstowe dla obrazów i kształtów, co sprawia, że sterowanie konturem obrazów i kształtów nieco się różni. W przypadku obrazów są one dostępne w menu przycisku Narzędzia obrazów/Formatowanie/Style obrazu/ Obramowanie obrazu. W przypadku kształtów są one dostępne w menu przycisku Narzędzia do rysowania/Formatowanie/Style kształtów/ Kontury kształtu. Kontury kształtów i obrazów, mimo różnej lokalizacji i nazwy, działają w ten sam sposób. W ramach przykładu opiszę, jak zmienić kontur kształtu. W grupie Style obrazu znajduje się dodatkowa grupa, Style obrazu, którą opiszę w podrozdziale „Stosowanie stylów obrazów”, w dalszej części rozdziału. Aby ustawić kontur obiektu: 1. Zaznacz obiekt, dla którego chcesz ustawić kształt. 2. Kliknij Narzędzia do rysowania/Formatowanie/ Style kształtów/Kontury kształtu. Zostanie wyświetlona galeria Kontury kształtu (rysunek 5.33). M o d y f i k o w a n i e k o n t u r ó w k s z t a ł t ó w i o b r a z ó w 107 Rozdział 5. 3. Wybierz jedną (lub kilka) z poniższych opcji: (cid:86) Aby zmienić kolor konturu, kliknij jedną z próbek koloru w obszarze Kolory motywu, Kolory standardowe lub Ostatnio używane kolory. (cid:86) Aby usunąć kontur, kliknij opcję Brak konturu. (cid:86) Jeżeli chcesz wybrać kolor, który nie znajduje się na dostępnych próbnikach, kliknij opcję Więcej kolorów konturów. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontury, zawierające dwa próbniki. Wybierz kolor i kliknij przycisk OK. (cid:86) Aby zmienić grubość konturu, dokonaj wyboru z menu Grubość (rysunek 5.34). (cid:86) Aby zmienić styl konturu z jednolitej linii na różnego rodzaju linie przerywane, wybierz pozycję z menu Kreski (rysunek 5.35). (cid:86) Jeżeli zmieniany kształt jest linią, dostępne będzie menu Strzałki (rysunek 5.36). Jeżeli chcesz dodać lub zmienić końce linii, wybierz coś z tego menu. Kontur kształtu zmieni się zgodnie z wybranymi opcjami (rysunek 5.37). w ó z a r b o i w ó t ł a t z s k w ó r u t n o k e i n a w o k i f y d o M 108 Rysunek 5.34. Galeria Grubość umożliwia precyzyjną zmianę grubości konturu Rysunek 5.35. W galerii Kreski dostępnych jest wiele stylów linii Rysunek 5.36. Jeżeli zaznaczony kształt jest linią, można zdecydować, czy powinna ona być zakończona grotami strzałek, a także wybrać rozdaj grotu Rysunek 5.37. W tym kształcie użyto przerywanej, stosunkowo grubej linii konturu Rysunek 5.38. Karta kontekstowa Narzędzia obrazów Rysunek 5.39. Za pomocą kontrolek z grupy Dopasowywanie można zmienić jasność, kontrast i inne parametry obrazu Tabela 5.3. Narzędzia służące do dopasowywania obrazu Przycisk Jasność Opis Wyświetla galerię umożliwiającą zmianę jasności obrazu w przedziałach dziesięcioprocentowych — od 40 procent ściemnienia do 40 procent rozjaśnienia Wyświetla galerię umożliwiającą zmianę kontrastu obrazu w przedziałach dziesięcioprocentowych — od 40 procent zmniejszenia kontrastu do 40 procent zwiększenia kontrastu Wyświetla galerię ze zmianami odcieni kolorów, takimi jak skala szarości i dwutonalność Umożliwia skompresowanie obrazu i zmniejszenie rozmiaru jego pliku Umożliwia zastąpienie bieżącego obrazu innym Przywraca pierwotny stan obrazu Kontrast Koloruj ponownie Kompresuj obrazy Zmień obraz Resetuj obraz Praca z grafiką Modyfikowanie obrazów i clipartów Czasem obrazy i cliparty wyglądają na slajdzie dokładnie tak, jak sobie je wyobrażamy. Zdarza się jednak, że ich wygląd nie jest satysfakcjonujący. Choć PowerPoint z pewnością nie jest programem służącym do obróbki zdjęć, umożliwia wprowadzanie pewnych zmian do obrazów, między innymi zmianę jasności i kontrastu oraz odcieni koloru. Mimo to, jeżeli chcesz wprowadzić poważniejsze zmiany lub zretuszować zdjęcie, użyj programu przeznaczonego do edycji zdjęć, takiego jak Adobe Photoshop lub Photoshop Elements, zanim zaimportujesz te zdjęcia do PowerPointa. Po zaznaczeniu zdjęcia lub clipartu na wstążce zostanie wyświetlona karta kontekstowa Narzędzia obrazów, zawierająca podkartę Formatowanie (rysunek 5.38). Do wprowadzania zmian służy grupa Dopasowywanie (rysunek 5.39). Opis kontrolek z tej grupy znajduje się w tabeli 5.3. M o d y f i k o w a n i e o b r a z ó w i c l i p a r t ó w 109 Rozdział 5. Aby dopasować obraz lub clipart: 1. Zaznacz obraz lub clipart, który chcesz zmodyfikować. Na wstążce zostanie wyświetlona karta kontekstowa Narzędzia obrazów. 2. W grupie Narzędzia obrazów/Formatowanie/ Dopasowywanie kliknij przycisk żądanej modyfikacji. Jeżeli klikniesz Jasność, Kontrast lub Koloruj ponownie, zostanie wyświetlona galeria. Wybierz żądany efekt z galerii. W tym przykładzie użyję galerii Jasność (rysunek 5.40). Modyfikacja zostanie wprowadzona (rysunek 5.41). w ó t r a p i l c i w ó z a r b o e i n a w o k i f y d o M Rysunek 5.40. Za pomocą galerii Jasność możesz zmienić wygląd obrazu Rysunek 5.41. To zdjęcie plaży (u góry) wygląda bardziej niepokojąco, gdy zostanie przyciemnione (na dole) 110 Praca z grafiką Stosowanie stylów obrazów Style obrazów są zestawem przekształceń, które można zastosować dla obrazów i clipartów, zapewniających różnorodne, gotowe efekty, takie jak obramowanie, winietę, wygładzone krawędzie, a nawet efekty odbicia i obrotu w 3D. Aby zastosować styl obrazu: 1. Zaznacz obraz lub clipart, który chcesz zmodyfikować. Na wstążce zostanie wyświetlona karta kontekstowa Narzędzia obrazów. 2. Wybierz styl obrazu z galerii Narzędzia obrazów/Formatowanie/Style obrazu. lub Aby zobaczyć wszystkie wstępnie przygotowane style, kliknij przycisk Więcej znajdujący się w prawym dolnym rogu galerii Style obrazu. Zostanie wyświetlona galeria (rysunek 5.42). 3. Wybierz styl z galerii. Styl zostanie zastosowany do zaznaczonego obrazu (rysunek 5.43). S t o s o w a n i e s t y l ó w o b r a z ó w Rysunek 5.42. Galeria Style obrazu zawiera wiele przydatnych ramek, które można zastosować dla obrazu Rysunek 5.43. Ten styl umieścił obraz w prostokątnej ramce o zaokrąglonych wierzchołkach, dodał efekt cienia oraz zmienił perspektywę obrazu. Nieźle jak na jedno kliknięcie 111 Rozdział 5. Stosowanie efektów obrazów i kształtów Efekty są niezbędnymi narzędziami w PowerPoincie, ponieważ poprawiają wygląd obiektów na slajdach, dodając im głębi, lub też dodają efekt wystawania ponad pozostałe elementy slajdu. Standardowymi przykładami efektów są cienie i poświaty. W PowerPoincie 2007 wprowadzono nowe efekty, takie jak odbicia, skosy i obroty 3D. Za pomocą opcji z kart kontekstowych Narzędzia obrazów i Narzędzia do rysowania PowerPoint zapewnia podobne, choć nie identyczne efekty dla obrazów i ilustracji wektorowych, takich jak kształty. Aby zastosować efekt do obrazu: 1. Zaznacz obraz, dla którego chcesz zastosować efekt. 2. Kliknij Narzędzia obrazów/Formatowanie/ Style obrazu/Efekty obrazów. Jak widzimy, w menu znajduje się siedem kategorii efektów (rysunek 5.44). 3. Wybierz jedną z kategorii efektów. Zostanie wyświetlona galeria. W przykładzie używam galerii Odbicie (rysunek 5.45). 4. Wybierz jeden z efektów w wyświetlonej galerii. Efekt zostanie zastosowany do obrazu (rysunek 5.46). w ó t ł a t z s k i w ó z a r b o w ó t k e f e e i n a w o s o t S 112 Rysunek 5.44. Menu Efekty obrazów zawiera siedem galerii efektów obrazu Rysunek 5.45. Ta galeria Odbicia przedstawia tylko kilka spośród wielu dostępnych opcji Praca z grafiką Aby zastosować efekt do kształtu: 1. Zaznacz kształt, dla którego chcesz zastosować efekt. 2. Kliknij Narzędzia do rysowania/ Formatowanie/Style kształtu/Efekty kształtów. Menu zawiera siedem kategorii efektów (rysunek 5.47). 3. Wybierz jedną z kategorii efektów. Zostanie wyświetlona galeria. Rysunek 5.46. Rezultat efektu odbicia pojawia się na dole obrazu i stopniowo zanika 4. Wybierz jeden z efektów z galerii. Efekt zostanie zastosowany do kształtu. Wskazówki (cid:132) Jeżeli na slajdzie znajduje się kilka obiektów z efektem rzucania cienia, zwykle dobrym rozwiązaniem jest przypisanie obiektom tej samej wartości cienia. (cid:132) Można kopiować i wklejać ustawienia efektów z jednego obiektu do innych. W tym celu należy zaznaczyć pierwszy obiekt, a następnie kliknąć Narzędzia główne/Schowek/Malarz formatów, po czym kliknąć drugi obiekt. Zwróć uwagę, że zostaną również skopiowane takie właściwości, jak obramowanie, wypełnienie i przejrzystość. Rysunek 5.47. Menu Efekty kształtów zawiera siedem galerii efektów kształtów S t o s o w a n i e e f e k t ó w o b r a z ó w i k s z t a ł t ó w 113 Rozdział 5. Korzystanie z WordArt WordArt jest funkcją, która umożliwia pobranie teksu i sformatowanie go w interesujący pod względem graficznym sposób. W Office 2007 dostępne są dwie całkowicie różne funkcje zwane WordArt (dzięki za prostotę, Microsofcie!). Pierwszy rodzaj WordArt jest dostępny zarówno w PowerPoincie, jak i Wordzie i umożliwia zastosowanie skosów, cieni i transformacji do zwykłego napisu. Dzięki temu tworzony jest dekoracyjny tekst, który może być użyty jako nagłówek lub wyróżnienie (rysunek 5.48). Drugi rodzaj WordArt jest dostępny tylko w Wordzie, ale może być skopiowany i wklejony do PowerPointa. Ten rodzaj WordArt jest wklejany do PowerPointa jako obraz wektorowy, więc wciąż można w nim wprowadzać zmiany za pomocą karty kontekstowej Narzędzia do rysowania, ale tekst również może zostać zmieniony (rysunek 5.49). Tekst WordArt może być użyty zarówno jako nagłówek slajdów, jak i jako dodatkowe elementy graficzne w dowolnym miejscu slajdu. t r A d r o W z e i n a t s y z r o K Rysunek 5.48. Jest to tylko kilka przykładowych efektów WordArt dostępnych w PowerPoincie Rysunek 5.49. Ten WordArt został utworzony w programie Microsoft Word, a następnie skopiowany i wklejony do PowerPointa jako rysunek wektorowy 114 Praca z grafiką Aby utworzyć WordArt w PowerPoincie: 1. Przejdź do slajdu, na którym chcesz umieścić WordArt. 2. Kliknij Wstawianie/Tekst/WordArt, a następnie wybierz styl z galerii WordArt (rysunek 5.50). Na slajdzie zostanie wyświetlone pole tekstowe z symbolem zastępczym Tutaj wpisz tekst, który możesz natychmiast zastąpić własnym tekstem (rysunek 5.51). 3. Wpisz żądany tekst, a następnie kliknij w innym miejscu slajdu. Tekst zostanie wystylizowany jako WordArt. Wskazówka (cid:132) Możesz dokonywać dalszych zmian w tego rodzaju tekście WordArt. W tym celu zaznacz go i skorzystaj z narzędzi Narzędzia do rysowania/Formatowanie/Style tekstu WordArt. Jest tam wiele świetnych stylów, zwłaszcza w menu Efekty tekstowe. K o r z y s t a n i e z W o r d A r t 115 Rysunek 5.50. Wybierz styl z galerii WordArt Rysunek 5.51. Zastąp tekst zastępczy dla WordArt Rozdział 5. Aby utworzyć i zaimportować WordArt z Worda: 1. Utwórz pusty dokument w Wordzie 2007, wpisz tekst, który chcesz przekształcić w WordArt, a następnie zaznacz ten tekst. 2. Kliknij Wstawianie/Tekst/WordArt. Zostanie otwarta galeria WordArt (rysunek 5.52). 3. Kliknij jeden ze stylów, aby go wybrać. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie tekstu WordArt, zawierające wpisany tekst (rysunek 5.53). 4. W oknie dialogowym Edytowanie tekstu WordArt możesz zmienić krój i rozmiar czcionki oraz styl przez zastosowanie pogrubienia lub kursywy. 5. Kliknij przycisk OK. Obraz WordArt zostanie wstawiony do dokumentu Worda. Obraz będzie od razu zaznaczony. 6. Kliknij Narzędzia główne/Schowek/Kopiuj lub naciśnij Ctrl+C. 7. Przejdź do PowerPointa. 8. Przejdź do docelowego slajdu. 9. Kliknij Narzędzia główne/Schowek/Wklej lub naciśnij Ctrl+V. Obraz WordArt zostanie wstawiony do slajdu w PowerPoincie. t r A d r o W z e i n a t s y z r o K Rysunek 5.52. Galeria WordArt w Wordzie zawiera zupełnie inny zestaw efektów Rysunek 5.53. W tym oknie dialogowym możesz edytować tekst WordArt 10. Wstawiony obraz będzie prawdopodobnie zbyt mały, więc będzie wymagał zmiany rozmiaru w celu dopasowania go do slajdu. Wskazówka (cid:132) Obrazy WordArt pochodzące z Worda mogą być zmieniane na wiele sposobów (choć nie na wszystkie), w jakie można zmieniać pozostałe obrazy w PowerPoincie. Można je skalować, przerzucać, obracać i dodawać efekty, natomiast nie można zmienić koloru wypełnienia liter. Można zmienić kolor i styl konturu, ale będzie to miało wpływ jedynie na prostokąt otaczający obraz, a nie na krawędzie liter na obrazie, co sprawia, że funkcja ta jest mało przydatna. 116
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu PowerPoint 2007 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: