Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00284 003960 24088783 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Windows Vista PL - książka
Po prostu Windows Vista PL - książka
Autor: Liczba stron: 616
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1029-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows vista
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opanuj zasady obsługi Windows Vista

Chcesz szybko poznać możliwości Windows Vista? Sprawdzić, czym różni się od swoich poprzedników? A może zastanawiasz się, czy rzeczywiście jest tak bezpieczny i stabilny, jak twierdzą jego twórcy? Windows Vista to najnowsze wcielenie systemu operacyjnego, dzięki któremu obsługa komputerów PC stała się łatwa i przyjemna. Vista to nie tylko nowy i niezwykle efektowny interfejs użytkownika -- to także nowe mechanizmy bezpieczeństwa, biblioteki, metody wyszukiwania informacji w plikach na dysku i w sieci oraz sposoby współpracy z innymi komputerami i urządzeniami peryferyjnymi. Windows Vista sprzedawany jest w pięciu wersjach, przeznaczonych do pracy na komputerach domowych, firmowych i serwerach. Dzięki temu każdy użytkownik może wybrać optymalną dla siebie konfigurację systemu.

'Po prostu Windows Vista PL' to podręcznik, dzięki któremu w szybki i łatwy sposób opanujesz możliwości tego systemu operacyjnego. Przeczytasz o logowaniu się, blokowaniu komputera i przełączaniu pomiędzy użytkownikami. Poznasz podstawy korzystania z elementów systemu -- okien i ikon, a także dowiesz się, jak kopiować pliki oraz konfigurować menu Start i wygląd Pulpitu. Nauczysz się dostosowywać system do swoich wymagań za pomocą Panelu sterowania, nagrywać płyty CD i DVD, instalować nowe programy, drukować, wysyłać faksy i przetwarzać pliki multimedialne. Przeczytasz także o połączeniu komputera z internetem, korzystaniu z poczty elektronicznej i WWW oraz zabezpieczaniu systemu przed wirusami i atakami z sieci. Każde zagadnienie przedstawione jest w postaci bogato ilustrowanych sekwencji czynności, co ułatwi Ci zrozumienie prezentowanych treści.

Poznaj możliwości najnowszej wersji systemu Windows.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Po prostu Windows Vista PL Autor: Chris Fehily T‡umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1029-7 Tytu‡ orygina‡u: Microsoft Windows Vista: Visual QuickStart Guide Format: B5, stron: oko‡o 600 Opanuj zasady obs‡ugi Windows Vista (cid:149) Jak rozpocz„(cid:230) pracŒ z systemem Windows Vista? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b dostosowa(cid:230) system do swoich potrzeb? (cid:149) Jak korzysta(cid:230) z internetu? Chcesz szybko pozna(cid:230) mo¿liwo(cid:156)ci Windows Vista? Sprawdzi(cid:230), czym r(cid:243)¿ni siŒ od swoich poprzednik(cid:243)w? A mo¿e zastanawiasz siŒ, czy rzeczywi(cid:156)cie jest tak bezpieczny i stabilny, jak twierdz„ jego tw(cid:243)rcy? Windows Vista to najnowsze wcielenie systemu operacyjnego, dziŒki kt(cid:243)remu obs‡uga komputer(cid:243)w PC sta‡a siŒ ‡atwa i przyjemna. Vista to nie tylko nowy i niezwykle efektowny interfejs u¿ytkownika (cid:150) to tak¿e nowe mechanizmy bezpieczeæstwa, biblioteki, metody wyszukiwania informacji w plikach na dysku i w sieci oraz sposoby wsp(cid:243)‡pracy z innymi komputerami i urz„dzeniami peryferyjnymi. Windows Vista sprzedawany jest w piŒciu wersjach, przeznaczonych do pracy na komputerach domowych, firmowych i serwerach. DziŒki temu ka¿dy u¿ytkownik mo¿e wybra(cid:230) optymaln„ dla siebie konfiguracjŒ systemu. (cid:132)Po prostu Windows Vista PL(cid:148) to podrŒcznik, dziŒki kt(cid:243)remu w szybki i ‡atwy spos(cid:243)b opanujesz mo¿liwo(cid:156)ci tego systemu operacyjnego. Przeczytasz o logowaniu siŒ, blokowaniu komputera i prze‡„czaniu pomiŒdzy u¿ytkownikami. Poznasz podstawy korzystania z element(cid:243)w systemu (cid:150) okien i ikon, a tak¿e dowiesz siŒ, jak kopiowa(cid:230) pliki oraz konfigurowa(cid:230) menu Start i wygl„d Pulpitu. Nauczysz siŒ dostosowywa(cid:230) system do swoich wymagaæ za pomoc„ Panelu sterowania, nagrywa(cid:230) p‡yty CD i DVD, instalowa(cid:230) nowe programy, drukowa(cid:230), wysy‡a(cid:230) faksy i przetwarza(cid:230) pliki multimedialne. Przeczytasz tak¿e o po‡„czeniu komputera z internetem, korzystaniu z poczty elektronicznej i WWW oraz zabezpieczaniu systemu przed wirusami i atakami z sieci. Ka¿de zagadnienie przedstawione jest w postaci bogato ilustrowanych sekwencji czynno(cid:156)ci, co u‡atwi Ci zrozumienie prezentowanych tre(cid:156)ci. (cid:149) RozpoczŒcie pracy z systemem Windows Vista (cid:149) Korzystanie z klawiatury i myszy (cid:149) Podstawowe elementy systemu Windows Vista (cid:149) Konfiguracja wygl„du Pulpitu i menu Start (cid:149) Panel sterowania (cid:149) Praca z systemem plik(cid:243)w (cid:149) Nagrywanie p‡yt CD i DVD (cid:149) Drukowanie, skanowanie i faksowanie (cid:149) Obr(cid:243)bka cyfrowych fotografii oraz cyfrowego wideo (cid:149) Przegl„danie stron WWW i korzystanie z poczty elektronicznej (cid:149) Konfigurowanie zabezpieczeæ systemowych (cid:149) Konserwacja systemu Poznaj mo¿liwo(cid:156)ci najnowszej wersji systemu Windows Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Spis treści Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. 11 Wprowadzenie 19 Rozpoczynamy Logowanie i wylogowywanie ............................................................................... 20 Korzystanie ze składnika „System Windows — Zapraszamy!” .......................... 33 Eksploracja interfejsu systemu Windows ........................................................... 35 Mysz ...................................................................................................................... 38 Klawiatura ............................................................................................................ 40 Menu ..................................................................................................................... 43 Paski narzędzi ....................................................................................................... 50 Ikony ..................................................................................................................... 51 Okna ...................................................................................................................... 54 Okna dialogowe .................................................................................................... 62 Właściwości .......................................................................................................... 64 Przenoszenie danych ............................................................................................ 66 Pulpit 73 Przegląd menu Start ............................................................................................. 74 Używanie menu Start ........................................................................................... 78 Dostosowywanie menu Start ............................................................................... 87 Wprowadzenie do paska zadań ........................................................................... 91 Zarządzanie oknami za pomocą paska zadań ...................................................... 92 Dostosowywanie paska zadań .............................................................................. 94 Korzystanie z obszaru powiadomień ................................................................... 98 Dodawanie pasków narzędzi do paska zadań ................................................... 101 Korzystanie z paska narzędzi Szybkie uruchamianie ....................................... 105 Używanie paska bocznego ................................................................................. 107 Zarządzanie skrótami ......................................................................................... 112 Porządkowanie pulpitu ...................................................................................... 119 Pomoc 121 Uruchamianie systemu Pomocy i obsługi technicznej ..................................... 122 Przeglądanie systemu Pomoc i obsługa techniczna .......................................... 123 Przeszukiwanie systemu Pomoc i obsługa techniczna ..................................... 125 S p i s t r e ś c i 5 Spis treści Rozdział 4. i c ś e r t s i p S Rozdział 5. 6 Uzyskiwanie pomocy z internetu ...................................................................... 126 Wykonywanie zrzutów ekranu .......................................................................... 127 Zezwalanie innym osobom na zdalne łączenie się z komputerem ................... 128 Personalizacja środowiska pracy 135 Używanie Panelu sterowania ............................................................................. 136 Ustawianie kolorów okien oraz schematu kolorów ........................................... 139 Ustawianie tła pulpitu ........................................................................................ 141 Konfigurowanie wygaszacza ekranu .................................................................. 143 Wybór kompozycji pulpitu ................................................................................ 145 Konfigurowanie monitora .................................................................................. 147 Konfigurowanie myszy ....................................................................................... 153 Konfigurowanie klawiatury ................................................................................ 156 Konfigurowanie dźwięków i urządzeń dźwiękowych ....................................... 158 Ustawianie daty i czasu ...................................................................................... 163 Lokalizacja systemu ........................................................................................... 166 Udogodnienia dla użytkowników niepełnosprawnych ..................................... 171 Rozpoznawanie mowy ........................................................................................ 175 Alternatywne działania myszy ........................................................................... 176 Oszczędzanie energii ......................................................................................... 177 Zarządzanie czcionkami ..................................................................................... 185 Zarządzanie efektami graficznymi i wydajnością .............................................. 189 Przywracanie klasycznego wyglądu systemu Windows ................................... 190 Uzyskiwanie ogólnych informacji o systemie ................................................... 193 Organizowanie plików i folderów 195 Eksplorowanie komputera ................................................................................. 196 Przechowywanie danych w folderach osobistych ............................................. 199 Używanie Eksploratora Windows ..................................................................... 202 Nawigowanie w Eksploratorze Windows ......................................................... 208 Oznaczanie plików ............................................................................................. 212 Filtrowanie, sortowanie, tworzenie stosu i grupowanie plików ....................... 215 Dostosowywanie folderów ................................................................................. 220 Ustawianie opcji folderów ................................................................................. 221 Tworzenie folderów ........................................................................................... 224 Nadawanie nazw plikom i folderom .................................................................. 225 Przenoszenie i kopiowanie plików oraz folderów ............................................. 226 Przesyłanie plików i folderów ............................................................................ 229 Usuwanie plików i folderów .............................................................................. 231 Kompresowanie plików i folderów .................................................................... 236 Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Spis treści Wyszukiwanie plików i folderów ....................................................................... 242 Zapisywanie wyszukiwania ................................................................................ 255 Nagrywanie płyt CD i DVD .............................................................................. 256 Używanie skrótów klawiaturowych ................................................................... 262 Instalowanie i uruchamianie programów 265 Instalowanie programów ................................................................................... 266 Usuwanie programów ........................................................................................ 271 Włączanie i wyłączanie funkcji systemu Windows .......................................... 273 Uruchamianie programów ................................................................................. 274 Automatyczne uruchamianie programów ......................................................... 276 Uruchamianie starszych programów ................................................................... 277 Przełączanie programów .................................................................................... 278 Zamykanie programów ...................................................................................... 280 Zamykanie programów, które nie reagują ......................................................... 281 Używanie bezpłatnych programów narzędziowych ......................................... 283 Zapisywanie dokumentów ................................................................................. 291 Otwieranie dokumentów ................................................................................... 293 Kojarzenie dokumentów z programami ............................................................ 295 Drukowanie, skanowanie i faksowanie 299 Instalowanie drukarki ........................................................................................ 300 Udostępnianie drukarek sieciowych ................................................................. 307 Ustawianie właściwości drukarek ...................................................................... 309 Drukowanie dokumentów ................................................................................. 311 Kontrolowanie drukowania ................................................................................ 314 Skanowanie i faksowanie ................................................................................... 316 Konfigurowanie sprzętu 327 Podłączanie urządzeń do komputera ................................................................ 328 Instalowanie nowego urządzenia ...................................................................... 334 Konfigurowanie urządzeń Bluetooth ................................................................ 338 Zarządzanie sterownikami urządzeń ................................................................. 340 Zdjęcia cyfrowe 345 Importowanie zdjęć do komputera ................................................................... 346 Wprowadzenie do Galerii fotografii systemu Windows ................................... 352 Przeglądanie zdjęć ............................................................................................. 358 Wyszukiwanie zdjęć ........................................................................................... 361 Poprawianie zdjęć .............................................................................................. 365 Drukowanie zdjęć .............................................................................................. 366 Zamawianie odbitek przez internet ................................................................... 367 7 S p i s t r e ś c i Spis treści Rozdział 10. Windows Media Player Rozdział 11. Windows Movie Maker i c ś e r t s i p S Przesyłanie zdjęć pocztą elektroniczną ............................................................. 368 Używanie skrótów klawiaturowych ................................................................... 369 371 Wprowadzenie do Media Player ....................................................................... 372 Odtwarzanie płyt CD audio ............................................................................... 375 Dostosowywanie karty Odtwarzane teraz ......................................................... 378 Wyświetlanie wizualizacji .................................................................................. 380 Zmiana wyglądu odtwarzacza za pomocą karnacji ........................................... 381 Zakupy w internecie .......................................................................................... 382 Słuchanie stacji radiowych ................................................................................ 383 Zgrywanie płyt CD na dysk twardy .................................................................. 384 Organizowanie biblioteki ................................................................................... 388 Korzystanie z list odtwarzania ........................................................................... 396 Nagrywanie płyt CD audio ................................................................................ 400 Odtwarzanie płyt DVD ...................................................................................... 402 Używanie skrótów klawiaturowych ................................................................... 404 405 Wprowadzenie do programu Windows Movie Maker ..................................... 406 Importowanie materiałów .................................................................................. 408 Organizowanie klipów ....................................................................................... 412 Tworzenie projektu ............................................................................................ 413 Edytowanie projektu .......................................................................................... 414 Edycja klipów ..................................................................................................... 417 Dodawanie materiałów graficznych .................................................................. 419 Dodawanie ścieżek audio .................................................................................. 421 Publikowanie filmów .......................................................................................... 423 425 Wprowadzenie do typów połączeń ................................................................... 426 Podłączanie komputera do internetu ................................................................... 429 435 Sprawdzanie stanu zabezpieczeń ...................................................................... 436 Korzystanie z zapory .......................................................................................... 440 Aktualizowanie systemu Windows .................................................................... 445 Ochrona przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym .......................... 448 Konfigurowanie kontroli rodzicielskiej ............................................................. 454 Szyfrowanie danych ........................................................................................... 456 Rozdział 12. Podłączanie komputera do internetu Rozdział 13. Zabezpieczenia i prywatność 8 Rozdział 14. Rozdział 15. Poczta elektroniczna, kontakty i kalendarze Spis treści Internet Explorer 459 Wprowadzenie do przeglądarki Internet Explorer .......................................... 460 Nawigowanie w sieci .......................................................................................... 461 Używanie kart ..................................................................................................... 468 Dodawanie stron do ulubionych ....................................................................... 471 Blokowanie wyskakujących okienek ................................................................. 474 Porady dotyczące przeglądania ......................................................................... 476 485 Wprowadzenie do Poczty systemu Windows ................................................... 486 Konfigurowanie konta e-mail ............................................................................ 487 Wysyłanie wiadomości e-mail ........................................................................... 489 Odczytywanie wiadomości e-mail ..................................................................... 494 Odbieranie załączników ..................................................................................... 501 Stosowanie reguł wiadomości ............................................................................ 504 Korzystanie z grup dyskusyjnych ...................................................................... 506 Zarządzanie kontaktami ..................................................................................... 508 Tworzenie osobistego kalendarza ...................................................................... 509 511 Konfigurowanie Messengera ............................................................................. 512 Rejestrowanie się ............................................................................................... 514 Tworzenie listy kontaktów ................................................................................. 517 Korzystanie z Messengera ................................................................................. 518 523 Konfigurowanie kont użytkowników ................................................................. 524 Używanie Kontroli konta użytkownika ............................................................. 531 Zarządzanie profilami użytkowników ................................................................ 532 533 Wprowadzenie do typów sieci ........................................................................... 534 Udostępnianie połączenia internetowego ......................................................... 538 Konfigurowanie sieci ......................................................................................... 539 Zarządzanie siecią .............................................................................................. 544 Udostępnianie plików ........................................................................................ 548 553 Bezpośrednie połączenie telefoniczne .............................................................. 554 Łączenie się z serwerem wirtualnej sieci prywatnej ........................................ 555 Kontrolowanie komputera poprzez pulpit zdalny ............................................ 556 S p i s t r e ś c i 9 Rozdział 16. Windows Live Messenger Rozdział 17. Zarządzanie kontami użytkowników Rozdział 18. Konfigurowanie małej sieci Rozdział 19. Praca zdalna Spis treści Rozdział 20. Konserwacja i rozwiązywanie problemów Udostępnianie plików i folderów sieciowych w trybie offline ......................... 562 Korzystanie z narzędzi dla laptopów ................................................................. 564 565 Uzyskiwanie informacji o systemie ................................................................... 566 Zarządzanie zadaniami ....................................................................................... 567 Oczyszczanie dysku ........................................................................................... 568 Defragmentowanie dysku .................................................................................. 569 Sprawdzanie błędów na dysku .......................................................................... 570 Zarządzanie dyskami .......................................................................................... 571 Planowanie zadań ............................................................................................... 572 Edytowanie rejestru ........................................................................................... 574 Raporty i rozwiązania problemów ..................................................................... 575 Zwiększanie pamięci .......................................................................................... 576 Przywracanie systemu ........................................................................................ 577 Archiwizowanie plików ...................................................................................... 580 Odzyskiwanie systemu po awarii ....................................................................... 584 Instalowanie systemu Windows Vista 585 Przygotowania do instalacji systemu Windows Vista ....................................... 586 Wybieranie typu instalacji ................................................................................. 589 Instalowanie systemu Windows Vista ............................................................... 590 Aktywowanie systemu Windows Vista .............................................................. 593 Transfer istniejących plików i ustawień ............................................................ 594 595 Skorowidz Dodatek A i c ś e r t s i p S 10 Personalizacja środowiska pracy Rozdział 4. Personalizacja środowiska pracy Projektanci każdej nowej wersji systemu Windows mają coraz więcej założeń na temat preferencji i umiejętności „przeciętnego” użytkownika. Ponieważ taka osoba nie istnieje, Microsoft umożliwia zmianę ustawień fabrycznych systemu Windows Vista. Możesz skonfigurować system Windows na setki sposobów, od powierzchownych zmian po istotne. Modyfikacje w zakresie grafiki, kolorów i animacji są zwykle drobne, podczas gdy inne ustawienia — takie jak używany język czy ułatwienia dla niepełnosprawnych użytkowników — zmieniają sposób korzystania z systemu. P e r s o n a l i z a c j a ś r o d o w i s k a p r a c y 135 Rozdział 4. Używanie Panelu sterowania Panel sterowania to główny kontener na narzędzia służące do zmieniania preferencji, konfiguracji i ustawień. Te miniaturowe programy zwykle nazywane są apletami lub rozszerzeniami. Doświadczeni użytkownicy systemu Windows znają interfejs widoczny na rysunku 4.1, zwany obecnie widokiem klasycznym. Panel sterowania systemu Windows Vista domyślnie ma postać widoku kategorii, który został znacznie ulepszony w porównaniu z Windows XP (rysunek 4.2). W obu widokach można umieścić wskaźnik myszy nad nagłówkiem lub ikoną kategorii, aby zobaczyć jej opis. Aby otworzyć Panel sterowania (cid:88) Wybierz Start/Panel sterowania. lub Wybierz Start, wpisz panel sterowania w polu wyszukiwania, a następnie wciśnij Enter. lub Wciśnij kombinację klawisz z logo Windows+R, wpisz control i wciśnij Enter. lub Jeśli używasz klasycznego, jednokolumnowego menu Start, wybierz Start/Ustawienia/Panel sterowania. a i n a w o r e t s u l e n a P e i n a w y ż U Rysunek 4.1. W widoku klasycznym wszystkie narzędzia Panelu sterowania znajdują się w jednym oknie Rysunek 4.2. W widoku kategorii narzędzia Panelu sterowania są pogrupowane według funkcji 136 Personalizacja środowiska pracy Aby otworzyć element w widoku kategorii (cid:88) Kliknij nagłówek kategorii lub ikonę, aby wyświetlić listę powiązanych zadań i narzędzi Panelu sterowania (rysunek 4.3). lub Kliknij odnośnik zadania widoczny poniżej nagłówka kategorii, aby przejść bezpośrednio do danej operacji (rysunek 4.4). Aby otworzyć element w widoku klasycznym (cid:88) Kliknij go dwukrotnie. lub Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do wybranego elementu, a następnie wciśnij Enter. lub Wciśnij klawisz z pierwszą literą nazwy elementu, a następnie wciśnij Enter. Jeśli nazwy kilku elementów rozpoczynają się tą samą literą, wciśnij ją kilkakrotnie, dopóki nie zostanie zaznaczony odpowiedni element. Następnie wciśnij Enter. Aby znaleźć element Panelu sterowania (cid:88) W polu wyszukiwania w prawym górnym rogu Panelu sterowania wpisz szukany tekst (słowa kluczowe). W trakcie wpisywania szukanego hasła pasujące zadania będą wyświetlane w Panelu sterowania. Kliknij dowolny odnośnik na liście wyników (rysunek 4.5). Zobacz także punkt „Wyszukiwanie plików i folderów” w rozdziale 5. U ż y w a n i e P a n e l u s t e r o w a n i a Rysunek 4.3. Kliknięcie nagłówka kategorii Wygląd i personalizacja powoduje wyświetlenie tej strony Rysunek 4.4. Kliknięcie odnośnika Zmień schemat kolorów (pod nagłówkiem kategorii Wygląd i personalizacja) pozwala przejść bezpośrednio do powyższej strony Rysunek 4.5. Powyższe wyszukiwanie pozwala znaleźć zadania związane z myszą. Pole wyszukiwania, nowość w Viście, działa najlepiej w widoku kategorii 137 Rozdział 4. Aby przełączyć widok Panelu sterowania 1. Otwórz Panel sterowania. 2. W lewym panelu kliknij odnośnik Widok klasyczny (aby otworzyć widok klasyczny) lub Strona główna Panelu sterowania (w celu wyświetlenia widoku kategorii; rysunek 4.6). Wskazówki (cid:132) Kiedy przeglądasz daną kategorię, lewy panel zawiera odnośniki, które pozwalają przejść do Strony głównej Panelu sterowania, do każdej kategorii i do ostatnio wykonywanych zadań (rysunek 4.3). (cid:132) W przeciwieństwie do pola wyszukiwania w oknie Start/Wyszukaj lub w menu Start (które pozwalają przeszukiwać cały komputer), pole w Panelu sterowania uwzględnia jedynie zadania związane z tym panelem. Spróbuj na przykład znaleźć tematy dla słów kluczowych rozdzielczość ekranu, dodawanie drukarki czy podłącz internet. (cid:132) Jeśli używasz laptopa, w Panelu sterowania dostępna jest dodatkowa kategoria — Komputer przenośny — którą nie dysponują użytkownicy komputerów stacjonarnych. (cid:132) Niektóre ikony pojawiają się w kilku kategoriach. Na przykład Opcje zasilania znajdują się w kategoriach Sprzęt i dźwięk oraz w Komputer przenośny, a Zapora systemu Windows w Zabezpieczenia oraz w Sieć i Internet. (cid:132) Jeśli w widoku kategorii nie możesz znaleźć danego elementu, kliknij kategorię Opcje dodatkowe (lub przełącz się do widoku klasycznego). (cid:132) W obu widokach można przeciągnąć element na pulpit, aby utworzyć skrót. a i n a w o r e t s u l e n a P e i n a w y ż U 138 Rysunek 4.6. Przełączanie bieżącego widoku jest łatwe. Teraz, kiedy Panel sterowania zawiera pole wyszukiwania, weterani systemu Windows mogą zrezygnować z widoku klasycznego (cid:132) Dla Panelu sterowania dostępne są animacje systemu pomocy z przewodnikiem. Wybierz Start/Pomoc i obsługa techniczna, wpisz praca z panelem sterowania w polu wyszukiwania, a następnie wciśnij Enter. Na liście wyników kliknij Praca z panelem sterowania. Rysunek 4.7. Kolor i przezroczystość obramowań oraz paska tytułu okien zmienia się dynamicznie w czasie modyfikowania powyższych kontrolek Personalizacja środowiska pracy Ustawianie kolorów okien oraz schematu kolorów Można dostosować kolor i styl ramek okien oraz wybrać jeden z wbudowanych schematów kolorów. Aby określić kolory okien oraz schemat kolorów 1. Wybierz Start/Panel sterowania/Wygląd i personalizacja/Personalizacja/Kolor i wygląd okien (rysunek 4.7). lub Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu i wybierz opcję Personalizuj/Kolor i wygląd okien. 2. Kliknij kolor na liście lub przycisk Pokaż mikser kolorów, aby utworzyć własny. Przesuń suwak Intensywność kolorów, aby kolor był bardziej delikatny lub wyraźny. 3. Zaznacz pole Włącz przezroczystość, jeśli chcesz widzieć tło poprzez krawędzie okna. Odznacz je, aby obramowania były nieprzezroczyste (dzięki temu komputer potrzebuje mniej mocy obliczeniowej). K o l o r y o k i e n o r a z s c h e m a t y k o l o r ó w 139 Rozdział 4. 4. Kliknij Otwórz właściwości wyglądu klasycznego, aby uzyskać więcej opcji kolorów. Okno Ustawienia wyglądu pozwala wybrać schemat kolorów (rysunek 4.8). Windows wybiera schemat na podstawie ilości pamięci komputera, monitora oraz karty graficznej, ale można go zmienić samodzielnie, korzystając z listy Schemat kolorów. Tabela 4.1 opisuje dostępne schematy. Przycisk Efekty pozwala zmienić wygładzanie czcionek, cienie w menu oraz animacje przy przeciąganiu okien. Przycisk Zaawansowane umożliwia zmianę poszczególnych elementów interfejsu, jeśli włączony jest schemat klasyczny. 5. Kliknij OK w każdym otwartym oknie. Wskazówki (cid:132) Aby sprawdzić wymagania sprzętowe dla schematu Aero, wybierz Start/Pomoc i obsługa techniczna, wpisz aero w polu wyszukiwania, a następnie wciśnij Enter. Na liście wyników kliknij Jak uzyskać interfejs Aero. Inne związane z tym tematy, z którymi warto się zapoznać, to Karty wideo: często zadawane pytania oraz Sposoby poprawiania jakości wyświetlania. (cid:132) Jeśli otworzysz program, który nie działa w danym schemacie, Vista tymczasowo zmieni schemat na niższy i wyświetli komunikat w obszarze powiadomień (rysunek 4.9). w ó r o l o k y t a m e h c s z a r o n e i k o y r o l o K Rysunek 4.8. Bez Aero tracisz jedynie styl, a nie funkcje, dlatego warto zmienić schemat na mniej wymyślny, jeśli dzięki temu komputer będzie reagował szybciej Rysunek 4.9. Windows zmieni schemat z powrotem na normalny, kiedy zamknięty zostanie niezgodny program. Ta informacja może także pojawić się, kiedy w systemie zacznie brakować pamięci (należy zamknąć niektóre programy, aby ją odzyskać) Tabela 4.1. Schematy kolorów Schemat Aero Opis Wygląd najwyższej klasy z zaawansowanymi efektami graficznymi, takimi jak przezroczyste okna i menu Start, wyświetlane w czasie rzeczywistym miniatury przycisków paska zadań i okien przełączanych za pomocą kombinacji Alt+Tab, przełączanie w trybie 3D (klawisz z logo Windows+Tab), wyrafinowane animacje, dynamiczne refleksy, cienie i gradienty kolorów. Ten schemat jest dostępny we wszystkich wersjach systemu Vista oprócz Home Basic; wymaga odpowiedniego monitora. Standardowy Wygląda podobnie jak Aero, ale nie ma tu przezroczystych okien, przełączania w trybie 3D czy innych „bajerów”. Podstawowy Klasyczny Ma takie same wymagania sprzętowe co schemat Aero. Jeśli używasz laptopa, korzystaj ze schematu standardowego lub podstawowego, aby oszczędzać baterie. Podstawowy pulpit z takimi samymi wymaganiami sprzętowymi jak sam system Windows Vista. Naśladuje styl systemu Windows 98/2000. Zmianie ulega jedynie wygląd, a nie funkcjonalność. Wciąż dostępne są pola wyszukiwania, menu kontroli okien i tak dalej. Zobacz także punkt „Przywracanie klasycznego wyglądu systemu Windows” w dalszej części rozdziału. Duży kontrast Przeznaczony dla osób z wadami wzroku. Zobacz także punkt „Udogodnienia dla użytkowników niepełnosprawnych” w dalszej części rozdziału. 140 Rysunek 4.10. Domyślnie Windows szuka tapet w osobistym folderze Obrazy (\Użytkownicy\nazwa użytkownika\Obrazy), współdzielonym folderze Obrazy (\Użytkownicy\Publiczny\Obrazy Publiczne) oraz w folderze \Windows\Web\Wallpaper Personalizacja środowiska pracy Ustawianie tła pulpitu Można zmienić obraz, zwany także tapetą, widoczny na pulpicie pod ikonami. Jeśli nie podobają Ci się tapety udostępniane w systemie Windows lub przez producenta komputera, możesz użyć własnego obrazu. Aby ustawić tło pulpitu 1. Wybierz Start/Panel sterowania/Wygląd i personalizacja/Personalizacja/Tło pulpitu (rysunek 4.10). lub Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu i wybierz opcję Personalizuj/Tło pulpitu. 2. Wybierz lokalizację z listy rozwijanej Lokalizacja obrazu i kliknij rysunek lub kolor, który ma służyć jako tło. lub Aby użyć własnego rysunku, kliknij przycisk Przeglądaj, znajdź plik rysunku na komputerze lub w sieci, a następnie kliknij go dwukrotnie, aby ustawić jako tło. Dodany obraz pojawi się na liście tapet pulpitu. 3. Na panelu położenia obrazu wybierz jedną z poniższych opcji: Powoduje zmianę rozmiaru rysunku tak, aby pasował do ekranu (co może powodować pewne zniekształcenia). Ta opcja działa najlepiej w przypadku dużych rysunków i zdjęć. Powtarzanie rysunku na całym ekranie. To rozwiązanie najlepiej jest stosować w przypadku małych obrazów. Wyśrodkowanie rysunku na tle pulpitu. U s t a w i a n i e t ł a p u l p i t u 141 Rozdział 4. 4. Jeśli zdecydujesz się wyśrodkować rysunek w poprzednim kroku, kliknij aktywny skrót Zmień kolor tła, aby określić kolor pulpitu wypełniający pustą przestrzeń wokół obrazu. 5. Kliknij OK. Wskazówki (cid:132) Jako tapet można używać bitmap (.bmp lub .dib) i plików JPEG (.jpeg lub .jpg). (cid:132) Jeśli wybierzesz opcję Pełne kolory z listy rozwijanej Lokalizacja obrazu, przycisk Więcej umożliwi wybór niestandardowego koloru. (cid:132) Aby ustawić dowolny rysunek jako tło pulpitu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Ustaw jako tło pulpitu. (cid:132) Aby użyć rysunku z internetu jako tapety, kliknij go prawym przyciskiem myszy w przeglądarce Internet Explorer i wybierz opcję Ustaw jako tło. Pobrany rysunek znajdzie się na liście Lokalizacja obrazu. Każdy nowy obraz z internetu ustawiony jako tapeta zastępuje poprzedni. (cid:132) Aby zapisać rysunek z internetu na stałe i używać go jako tapety, kliknij obraz prawym przyciskiem myszy w przeglądarce Internet Explorer, wybierz opcję Zapisz obraz jako i zachowaj go w folderze Obrazy lub dowolnym innym, a następnie wykonaj opisane wcześniej operacje. (cid:132) Zapoznaj się z punktem „Zarządzanie efektami graficznymi i wydajnością” przedstawionym w dalszej części rozdziału i wypróbuj ustawienie Użyj cieni dla etykiet ikon, aby sprawdzić, jakie ustawienia zwiększają czytelność etykiet tekstowych na używanym tle. u t i p l u p a ł t e i n a i w a t s U 142 Zmienianie wielkości tapety Jeśli zdjęcia z kamery cyfrowej są większe od ekranu, można zmniejszyć je, aby użyć ich jako tła pulpitu: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu i wybierz opcję Personalizuj/ Ustawienia ekranu. 2. Zapisz liczbę pikseli (na przykład 1024×768) widoczną w części Rozdzielczość (dolny lewy narożnik). 3. Znajdź ikonę lub miniaturę rysunku, którego chcesz używać jako tapety, a następnie przytrzymaj nad odpowiednim elementem wskaźnik do momentu, w którym pojawią się informacje o pliku. Możesz też kliknąć ikonę prawym przyciskiem myszy i wybrać Właściwości, zakładkę Szczegóły, właściwość Wymiary. Wymiary określają szerokość i wysokość rysunku w pikselach (na przykład 1600×1200). Jeśli wymiary rysunku przekraczają rozdzielczość ekranu komputera, Windows wyświetli tylko centralny fragment obrazu, a jego krańce znajdą się poza krawędziami ekranu. Efekt może być poprawny, jeśli boczne części rysunku nie są ciekawe. Jednak jeśli chcesz, aby cały obraz był widoczny jako tapeta, zrób jego kopię i użyj funkcji zmiany wielkości w programie graficznym (na przykład w aplikacji Paint, GIMP czy Adobe Photoshop) i zmniejsz rysunek do rozmiaru ekranu (lub zbliżonego). Rysunek 4.11. Rozważnie określ czas aktywacji wygaszacza ekranu, tak aby przełożony nie mógł zdać sobie sprawy z tego, jak długo nie pracujesz przy komputerze Personalizacja środowiska pracy Konfigurowanie wygaszacza ekranu Wygaszacz ekranu to program narzędziowy, który powoduje zaciemnienie ekranu lub wyświetlenie obrazów po określonym czasie bezczynności klawiatury i myszy. Wciśnięcie klawisza lub poruszenie myszą zamyka to narzędzie. Wygaszacze wynaleziono w celu zapobiegania uszkodzeniom monitora, ale współczesne wyświetlacze nie potrzebują takiej ochrony, dlatego obecnie wygaszacze służą jako dekoracja lub do rozrywki. Narzędzie to może zarówno żądać hasła przed udzieleniem dostępu do komputera, jak i ukrywać ekran w momencie rozpoczęcia swego działania. Aby skonfigurować wygaszacz ekranu 1. Wybierz Start/Panel sterowania/Wygląd i personalizacja/Personalizacja/Wygaszacz ekranu (rysunek 4.11). lub Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu i wybierz opcję Personalizuj/ Wygaszacz ekranu. 2. Wybierz wygaszacz z listy rozwijanej. Aby wyłączyć wygaszacz, wybierz z tej listy opcję Brak, kliknij OK i pomiń następne kroki. 3. Określ, jak długo komputer musi być bezczynny przed aktywowaniem wygaszacza. Proponuję użyć czasu oczekiwania od 15 do 20 minut. 4. Kliknij przycisk Ustawienia, aby zobaczyć opcje dostępne dla wybranego wygaszacza. Mogą one na przykład umożliwiać zmianę koloru lub stylu animacji. 5. Opcjonalnie zaznacz pole Po wznowieniu wyświetl ekran logowania, aby wyświetlało się okno logowania w momencie wznowienia pracy po aktywowaniu wygaszacza ekranu. 143 K o n f i g u r o w a n i e w y g a s z a c z a e k r a n u Rozdział 4. 6. Kliknij przycisk Podgląd, aby wyświetlić na pełnym ekranie podgląd wygaszacza. Wciśnij dowolny klawisz lub porusz myszą, aby zakończyć próbę. 7. Kliknij OK (lub Zastosuj). Wskazówki (cid:132) Hasło wygaszacza ekranu jest takie samo, jak hasło logowania się do systemu. Jeśli go nie używasz, nie będziesz mógł określić hasła dla wygaszacza. (cid:132) Pomijając efektowny wygląd, wygaszacze, szczególnie te skomplikowane, takie jak Trójwymiarowy tekst, marnują energię elektryczną i czas procesora. Aby oszczędzać zasoby, wyłączaj monitor ręcznie lub automatycznie po określonym czasie bezczynności. Zobacz punkt „Oszczędzanie energii” w dalszej części rozdziału. Aby użyć własnych obrazów jako wygaszacza ekranu 1. Upewnij się, że w określonym folderze komputera znajdują się przynajmniej dwa obrazy (zwykle będzie to folder Obrazy). 2. W oknie dialogowym Ustawienia wygaszacza ekranu (zobacz rysunek 4.11) wybierz z listy rozwijanej opcję Fotografie. 3. Kliknij przycisk Ustawienia, aby wybrać folder zawierający rysunki i ustawić inne opcje (rysunek 4.12). 4. Kliknij OK lub Zapisz w każdym otwartym oknie dialogowym. u n a r k e a z c a z s a g y w e i n a w o r u g i f n o K 144 Rysunek 4.12. Wygaszacz Fotografie wyświetla wszystkie obrazy i pliki wideo z wybranego folderu lub Galerii zdjęć (Start/Wszystkie programy/Galeria fotografii systemu Windows) Leniwe fałdowanie białek Zapomnij o wygaszaczach ekranu. W zamian użyj bezczynnego komputera do rozwiązywania wielkich problemów matematycznych i naukowych. Uczestnicząc w projektach przetwarzania rozproszonego lub sieciowego możesz, podobnie jak tysiące innych osób, udostępnić część wolnych mocy przerobowych komputera na zakrojone na wielką skalę niekomercyjne projekty badawcze. Jest to fascynujące, bezpłatne i nie zakłóca normalnego użytkowania komputera. Odwiedź stronę www.grid.org, http://gridcafe. web.cern.ch lub www.distributedcomputing. info, aby dowiedzieć się więcej o projektach przetwarzania rozproszonego, prowadzonych na całym świecie. Znajdziesz tam informacje o badaniach dotyczące raka, AIDS, wąglika czy ospy, związane z przewidywaniem zmian klimatu, poszukiwaniem pozaziemskich cywilizacji, fałdowaniem białek, wyszukiwaniem liczb pierwszych i wieloma innymi zagadnieniami. Rysunek 4.13. Każdy właściciel konta użytkownika może wybrać lub utworzyć własną kompozycję Personalizacja środowiska pracy Wybór kompozycji pulpitu Jeśli domyślny wygląd i dźwięki systemu Windows Ci nie odpowiadają, możesz je zmienić, używając innej kompozycji pulpitu — zapisanego zestawu kolorów, ikon, czcionek, dźwięków i innych elementów dekorujących pulpit. Możesz wybrać wbudowaną kompozycję lub utworzyć własną. Aby wybrać kompozycję 1. Wybierz Start/Panel sterowania/Wygląd i personalizacja/Personalizacja/Kompozycja (rysunek 4.13). lub Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu i wybierz opcję Personalizuj/Kompozycja. 2. Z listy rozwijanej Kompozycja wybierz taką, która Ci odpowiada. 3. Kliknij OK (lub Zastosuj). Wskazówki (cid:132) Aby zapełnić listę Kompozycja, Windows przeszukuje folder Dokumenty i \Windows\ Resources\Themes. Wybierz opcję Przeglądaj z widocznej listy rozwijanej, aby zastosować kompozycję zapisaną w innym miejscu. (cid:132) Windows udostępnia tylko dwie wbudowane kompozycje, ale wiele innych można bezpłatnie pobrać z internetu. Znajdziesz je na stronie www.dowtheme.com oraz w części DesktopEnhancements/Themes w witrynach www.download.com i www.tucows.com. Kompozycje często znajdują się też w witrynach poświęconych filmom i grom. Wybierz opcję Przeglądaj z listy rozwijanej Kompozycja, aby wczytać pobraną kompozycję (plik .theme). Do wykonywania większych przeróbek możesz użyć programu Windows Blinds (cena około 60 złotych, www.windowsblinds.net). (cid:132) Wybierz kompozycję Klasyczny Windows, aby przywrócić style systemów Windows 98 i 2000. 145 W y b ó r k o m p o z y c j i p u l p i t u Rozdział 4. Aby utworzyć niestandardową kompozycję 1. Wybierz Start/Panel sterowania/Wygląd i personalizacja/Personalizacja/Kompozycja. lub Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu i wybierz opcję Personalizuj/Kompozycja. 2. Z listy rozwijanej Kompozycja wybierz jedną z istniejących kompozycji jako punkt wyjścia do utworzenia nowej. 3. Wybierz odpowiednie ustawienia w Panelu sterowania, aby zmienić kompozycję (zapoznaj się z ramką „Ustawienia kompozycji”). 4. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zastosuj w oknie dialogowym Ustawienia kompozycji (rysunek 4.13). 5. Kliknij przycisk Zapisz jako, podaj nazwę kompozycji, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Domyślnie Windows zapisuje kompozycje w folderze Dokumenty (Start/Dokumenty). 6. Kliknij OK (lub Zastosuj). Aby usunąć niestandardową kompozycję 1. Wybierz Start/Panel sterowania/Wygląd i personalizacja/Personalizacja/Kompozycja (zobacz rysunek 4.13). lub Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu i wybierz opcję Personalizuj/Kompozycja. 2. Z listy rozwijanej Kompozycja wybierz tę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń. Możesz usunąć jedynie te kompozycje, które sam utworzyłeś lub zainstalowałeś, a nie te udostępniane przez system Windows. u t i p l u p i j c y z o p m o k r ó b y W 146 Ustawienia kompozycji Poniższe ustawienia Panelu sterowania staną się częścią kompozycji: (cid:141) Kolor i wygląd okien (zobacz punkt „Ustawianie kolorów okien oraz schematu kolorów” we wcześniejszej części rozdziału). (cid:141) Tapeta (zobacz punktu „Ustawianie tła pulpitu” we wcześniejszej części rozdziału). (cid:141) Wygaszacz ekranu (zobacz punkt „Konfigurowanie wygaszacza ekranu” we wcześniejszej części rozdziału). (cid:141) Wskaźniki myszy (zobacz punkt „Konfigurowanie myszy” w dalszej części rozdziału). (cid:141) Dźwięki (zobacz punkt „Konfigurowanie dźwięków i urządzeń dźwiękowych” w dalszej części rozdziału). (cid:141) Ikony pulpitu — wybierz Start/Panel sterowania/Wygląd i personalizacja/ Personalizacja/Zmień ikony pulpitu (po lewej stronie). Monitory LCD i ekrany laptopów Jeśli używasz płaskiego monitora LCD (ang. liquid crystal display) lub ekranu laptopa, a nie tradycyjnego dużego monitora CRT (ang. cathode ray tube), możesz pominąć niektóre z omawianych tu zagadnień. (cid:141) Monitory LCD wyświetlają ostry obraz jedynie w rozdzielczości macierzystej (i, w zależności od modelu, w niektórych jej odmianach). Używanie innych rozdzielczości powoduje, że obraz będzie rozmazany lub poszarpany. Producent monitora powinien udostępniać informacje o rozdzielczości macierzystej; zwykle jest to maksymalna dostępna wartość. (cid:141) Częstotliwość odświeżania nie dotyczy monitorów LCD, ponieważ działają one na bazie ciągłego strumienia światła, a piksele nie gasną, dopóki nie otrzymają odpowiedniej instrukcji. Piksele w monitorach CRT gasną bezpośrednio po przejściu przez nie wiązki elektronów z działa elektronowego. (cid:141) ClearType, technologia wygładzania czcionek stosowana przez Microsoft, powoduje, że tekst wygląda na ostrzejszy w monitorach LCD i plazmowych. W przypadku monitorów CRT efekt może być różny. Właściwość ClearType jest domyślnie włączona. Aby jej użyć, wybierz Start/Panel sterowania/Wygląd i personalizacja/Personalizacja/Kolor i wygląd okien/Otwórz właściwości wyglądu klasycznego, aby uzyskać więcej opcji kolorów, przycisk Efekty/Użyj następującej metody wygładzania krawędzi czcionek ekranowych. Więcej informacji o technologii ClearType znajdziesz na stronie www.microsoft.com/ typography/cleartype. Możesz pobrać program ClearType Tuner, aby najlepiej dopasować wyświetlany ekran do swojego monitora. Zobacz także punkt „Zarządzanie czcionkami” w dalszej części rozdziału. Personalizacja środowiska pracy Konfigurowanie monitora Windows umożliwia dostosowanie poniższych ustawień monitora: Rozdzielczość ekranu to liczba (jakość) szczegółów w wyświetlanych obrazach wyrażona jako szerokość w pikselach na wysokość w tych samych jednostkach. Piksel to najmniejszy element ekranu. Tradycyjne ekrany udostępniają rozdzielczości 640×480 (przeważnie bezużyteczna i stosowana jedynie w wyjątkowych sytuacjach), 800×600, 1024×768 i 1152×864. Wysokiej klasy monitory obsługują dużo wyższą rozdzielczość. Jakość kolorów waha się od 16 nieciekawych barw w archaicznych standardowych kartach VGA po 4 miliardy kolorów (32 bity na piksel) w przypadku najlepszych monitorów i kart graficznych. Liczba dostępnych kolorów związana jest z ustawioną rozdzielczością — większość kart graficznych obsługuje mniej kolorów w wyższej rozdzielczości — dlatego może zajść potrzeba zmniejszenia rozdzielczości w celu poprawy jakości barw. Dostępne rozdzielczości i jakość kolorów automatycznie dostosowują się do siebie. Jeśli zdjęcia cyfrowe wyglądają na poplamione, zwiększ jakość kolorów. Częstotliwość odświeżania to częstotliwość ponownego wyświetlania ekranu w celu zachowania stałego obrazu. Wyższa częstotliwość odświeżania oznacza mniej migotania. Wartości poniżej 72 Hz, czyli poniżej 72 razy na sekundę, mogą męczyć oczy przy zbyt długim korzystaniu z komputera. Dopasowywanie kolorów gwarantuje, że kolory są przedstawiane poprawnie i spójnie w kolorowych drukarkach, skanerach, aparatach, monitorach i programach. Bez zarządzania kolorami barwy widoczne na ekranie i na wydruku mogą różnić się od siebie. Pomarańczowy może wyglądać jak brązowy, zielony jak niebieski i tak dalej. Projektanci grafiki doceniają dopasowywanie kolorów, ponieważ pozwala ono eliminować błędy w procesie wykrywania różnic między barwami. Ta technika wymaga utworzenia odrębnego profilu kolorów (pliku .icm) dla każdego urządzenia podłączonego 147 K o n f i g u r o w a n i e m o n i t o r a Rysunek 4.14. Lepsze karty graficzne mają 128 MB i więcej dedykowanej pamięci — zdecydowanie ponad potrzeby edycji dokumentów czy korzystania z poczty elektronicznej, jednak w sam raz do gier czy pracy z cyfrowymi plikami wideo. Zaawansowane karty graficzne udostępniają dodatkowe zakładki w powyższym oknie dialogowym albo pozwalają zainstalować własny program widoczny w Panelu sterowania lub jako element w menu Start a r o t i n o m e i n a w o r u g i f n o K Rozdział 4. do komputera. Taki profil przekazuje cechy barw danego urządzenia do systemu zarządzania kolorami za każdym razem, kiedy kolorowe materiały są skanowane, wyświetlane lub drukowane. Wskazówki (cid:132) Zmiana tych ustawień ma wpływ na wszystkich użytkowników, którzy zalogują się do systemu. (cid:132) W przypadku monitorów CRT nie zawsze należy wybierać najwyższą możliwą rozdzielczość. Jeśli spędzasz większość czasu, pisząc notatki lub czytając pocztę, średnia rozdzielczość może okazać się bardziej komfortowa dla oczu. Do ogólnych zastosować spróbuj używać rozdzielczości 800×600 w przypadku 15-calowych monitorów, 1024×768 w monitorach 17-calowych i 1152×864 w monitorach 19-calowych. (cid:132) Duże znaczenie dla maksymalnej rozdzielczości i jakości kolorów ma pamięć używanej karty graficznej. Aby zobaczyć, jak dużo pamięci dostępnej ma karta graficzna, wybierz Start/ Panel sterowania/Wygląd i personalizacja/ Personalizacja/Ustawienia ekranu/Ustawienia zaawansowane, zakładkę Karta, panel Informacje o karcie (rysunek 4.14). (cid:132) Aby uzyskać dostęp do sterowników monitora, wybierz Start/Panel sterowania/Sprzęt i dźwięk/ Menedżer urządzeń. Jeśli pojawi się zgłoszenie systemu zabezpieczeń, wpisz hasło administratora lub zatwierdź operację. W oknie Menedżer urządzeń kliknij dwukrotnie Monitory, a następnie nazwę odpowiedniego monitora. Zobacz punkt „Zarządzanie sterownikami urządzeń” w rozdziale 8. (cid:132) Aby dowiedzieć się, jak dostosować monitor dla osób z wadami wzroku, zobacz punkt „Udogodnienia dla użytkowników niepełnosprawnych” w dalszej części rozdziału. (cid:132) Ogólne informacje o instalowaniu i konfigurowaniu sprzętu znajdziesz w rozdziale 8. 148 Personalizacja środowiska pracy Aby ustawić rozdzielczość ekranu i jakość kolorów 1. Wybierz Start/Panel sterowania/Wygląd i personalizacja/Personalizacja/Ustawienia ekranu (rysunek 4.15). lub Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu i wybierz opcję Personalizuj/Ustawienia ekranu. 2. Przeciągnij suwak Rozdzielczość, aby określić rozmiar ekranu. 3. Z listy rozwijanej Kolory wybierz ich liczbę. Wybierz jakość 16-bitową lub wyższą, ponieważ w przeciwnym razie zdjęcia będą ziarniste (nieciągłe). Rysunek 4.15. Zwiększenie liczby pikseli powoduje wyświetlanie większej ilości informacji na ekranie, jednak ikony i tekst będą mniejsze Skalowanie w celu poprawy czytelności Liczba punktów na cal (dpi) to standardowy sposób pomiaru rozdzielczości monitorów i drukarek. Im więcej punktów na cal, tym wyższa rozdzielczość. Zwiększając wartość dpi, można sprawić, że tekst, ikony i inne elementy ekranu będą większe i lepiej widoczne. Obniżenie tej liczby zmniejsza obiekty, dzięki czemu można umieścić ich więcej na ekranie. Aby dostosować wartość dpi: 1. Wybierz Start/Panel sterowania/Wygląd i personalizacja/Personalizacja/Dostosuj rozmiar czcionki (DPI) (po lewej stronie). 2. Jeśli pojawi się zgłoszenie systemu zabezpieczeń, wpisz hasło administratora i zatwierdź operację. 3. W oknie dialogowym Skalowanie DPI wybierz ustawienie Skala domyślna (96 DPI), Skala większa (120 DPI) lub wybierz opcję Niestandardowe ustawienia DPI, aby określić niestandardową wartość. 4. Kliknij OK. 5. Aby zobaczyć zmiany, zamknij wszystkie programy, a następnie ponownie uruchom system Windows. 96 dpi 120 dpi 149 K o n f i g u r o w a n i e m o n i t o r a Rysunek 4.16. Jeśli nowe ustawienia ekranu wyglądają dobrze, kliknij Tak. W przeciwnym razie kliknij Nie lub odczekaj chwilę, a przywrócone zostaną wcześniejsze ustawienia Rozdział 4. 4. Kliknij przycisk Zastosuj. Ekran na chwilę stanie się czarny, a następnie zostanie przywrócony z nowymi ustawieniami. 5. Po zmianie ustawień użytkownik ma 15 sekund na ich zatwierdzenie (rysunek 4.16). Wskazówki (cid:132) Jeśli masz kilka monitorów (sterowanych wieloma kartami graficznymi lub jedną kartą obsługującą wiele monitorów), w zakładce Monitor widoczna będzie ikona dla każdego z nich. Kliknij tę ikonę, aby aktywować wybrany monitor przed wybraniem ustawień jego rozdzielczości i kolorów. (cid:132) Jeśli potrzebujesz ekranu z 256 kolorami w celu uruchomienia starej gry lub programu dla DOS-a, nie musisz przestawiać całego systemu na 256 kolorów, nawet jeśli taka opcja jest dostępna. W zamian użyj zgodności. Więcej na ten temat znajdziesz w punkcie „Uruchamianie starszych programów” w rozdziale 6. (cid:132) Przycisk Ustawienia zaawansowane pozwala zobaczyć właściwości sprzętowe monitora i karty graficznej. Niektóre z tych ustawień możesz zmienić, jednak zwykle nie trzeba tego robić, dopóki nie są potrzebne nowe sterowniki, dopasowanie kolorów lub zmiana częstotliwości odświeżania. Zakładka Rozwiązywanie problemów umożliwia ręczną kontrolę nad przyspieszaniem sprzętowym. a r o t i n o m e i n a w o r u g i f n o K 150 Rysunek 4.17. Aby oczy mniej się męczyły, wybierz najwyższą częstotliwość odświeżania obsługiwaną przez monitor i kartę graficzną, jednak sprawdź w dokumentacji lub w witrynie internetowej producenta, czy wybrane ustawienia są odpowiednie dla używanego sprzętu Personalizacja środowiska pracy Aby ustawić częstotliwość odświeżania 1. Wybierz Start/Panel sterowania/Wygląd i personalizacja/Personalizacja/Ustawienia ekranu/Ustawienia zaawansowane, a następnie zakładkę Monitor (rysunek 4.17). lub Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu i wybierz Personalizacja/Ustawienia ekranu/Ustawienia zaawansowane, a następnie zakładkę Monitor. 2. Jeśli używasz wielu monitorów, zaznacz na panelu Typ monitora urządzenie, z którego aktualnie korzystasz. 3. Na panelu w grupie Ustawienia monitora wybierz częstotliwość odświeżania z listy rozwijanej. 4. Kliknij przycisk Zastosuj. Ekran na chwilę zrobi się czarny. 5. Po zmianie częstotliwości odświeżania masz 15 sekund na zaakceptowanie zmian (zobacz rysunek 4.16). Wskazówka (cid:132) Nie usuwaj zaznaczenia pola Ukryj tryby, których ten monitor nie może wyświetlić w celu ustawienia wyższej częstotliwości odświeżania. Wartość przekraczająca możliwości monitora lub karty graficznej może spowodować zniekształcenia obrazu i uszkodzenie sprzętu. K o n f i g u r o w a n i e m o n i t o r a 151 a r o t i n o m e i n a w o r u g i f n o K Rozdział 4. Aby zarządzać profilami kolorów 1. Wybierz Start/Panel sterowania/Wygląd i personalizacja/Personalizacja/Ustawienia ekranu/Ustawienia zaawansowane, zakładkę Zarządzanie kolorami, przycisk Zarządzanie kolorami, zakładkę Urządzenia (rysunek 4.18). lub Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu i wybierz Personalizuj/Ustawienia ekranu/Ustawienia zaawansowane, następnie zakładkę Zarządzanie kolorami, przycisk Zarządzanie kolorami i zakładkę Urządzenia. 2. Aby dodać profil kolorów, kliknij przycisk Dodaj. Następnie użyj okna dialogowego Kojarzenie profilu kolorów, aby powiązać wybrany profil z bieżącym monitorem (rysunek 4.19). lub Aby usunąć profil, wybierz go i kliknij przycisk Usuń. lub Aby określić profil jako domyślny dla bieżącego monitora, wybierz go i kliknij przycisk Ustaw jako profil domyślny. 3. Kliknij OK lub Zamknij w każdym otwartym oknie dialogowym. Wskazówki (cid:132) W tym miejscu jedynie rozpocząłem omawianie zarządzania kolorami. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij odnośnik Opis ustawień zarządzania kolorami widoczny na rysunku 4.18 lub wybierz Start/Pomoc i obsługa techniczna, a następnie uruchom wyszukiwanie dla hasła zarządzanie kolorami. (cid:132) Kliknij prawym przyciskiem myszy profil kolorów (plik .icc lub .icm) w oknie folderu, aby zainstalować dany profil lub powiązać go z urządzeniem. 152 Rysunek 4.18. Powyższa lista zawiera wszystkie profile kolorów powiązane z bieżącym monitorem i kartą graficzną (w tym przypadku nie ma żadnego profilu, co jest normalnym ustawieniem dla większości użytkowników i do codziennych zastosowań) Rysunek 4.19. Profile kolorów zainstalowane wraz z monitorem i kartą graficzną są przechowywane w folderze \Windows\System32\spool\drivers\color Personalizacja środowiska pracy Konfigurowanie myszy Możesz użyć programu narzędziowego Mysz z Panelu sterowania do kontroli ustawień takich jak konfiguracja przycisków, szybkość dwukrotnego kliknięcia, wskaźniki myszy, wrażliwość czy działanie kółka. Aby skonfigurować mysz 1. Wybierz Start/Panel sterowania/Sprzęt i dźwięk/Mysz. lub Wybierz Start, wpisz mysz w polu wyszukiwania, a następnie wciśnij Enter. 2. Aby zamienić funkcje prawego i lewego przycisku myszy, otwórz zakładkę Przyciski, zaznacz opcję Przełącz przycisk podstawowy i pomocniczy. 3. Jeśli Windows często interpretuje dwukrotne kliknięcie jako dwa pojedyncze, otwórz zakładkę Przyciski, przeciągnij suwak Szybkość dwukrotnego kliknięcia w kierunku etykiety Wolno. 4. Aby ułatwić przeciąganie, otwórz zakładkę Przyciski, zaznacz pole Włącz funkcję BlokadaKliknięcia (rysunek 4.20). Dzięki temu możesz zaznaczać tekst lub przeciągać ikony bez konieczności ciągłego przytrzymywania przycisku myszy. 5. Aby dostosować wskaźniki myszy, wybierz zakładkę Wskaźniki, grupa Schemat. Można dzięki niej ustawić lub utworzyć nowy schemat wskaźników (rysunek 4.21). Do zmiany poszczególnych wskaźników służy lista Dostosuj (zobacz punkt „Mysz” w rozdziale 1.). K o n f i g u r o w a n i e m y s z y 153 Rysunek 4.20. BlokadaKliknięcia to wybawienie dla użytkowników paneli dotykowych Rysunek 4.21. Ta zakładka pozwala wybrać wbudowany schemat wskaźników (od ładnych po praktyczne), utworzyć własny schemat lub przeglądać zasoby komputera w poszukiwanie konkretnego wskaźnika, a nie całego schematu y z s y m e i n a w o r u g i f n o K Rozdział 4. 6. W zakładce Opcje wskaźnika możesz dostosować sposób reagowania wskaźnika na fizyczne działania wykonywane przy użyciu myszy (rysunek 4.22). 7. Jeśli mysz ma kółko, możesz dostosować jego działanie w zakładce Kółko (rysunek 4.23). 8. Kliknij OK (lub Zastosuj). Wskazówki (cid:132) Wymyślne myszy firm Microsoft, Logitech, Kensington i innych producentów mają własne sterowniki. Ich zainstalowanie daje dostęp do nowych opcji, a także umożliwia zmianę niektórych domyślnych ustawień. Na przykład w przypadku myszy bezprzewodowych dostępna może być zakładka z informacjami o stanie baterii. Niektóre sterowniki dodają własne programy do Panelu sterowania lub elementy w menu Start. (cid:132) W komputerach ze specjalnymi domyślnymi urządzeniami wskazującymi — takimi jak panel dotykowy w laptopach — zamiast zakładki Kółko może znajdować się zakładka do kontroli danego urządzenia. (cid:132) Po zainstalowaniu alternatywnego urządzenia wskazującego, na przykład rysika lub tabletu, poszukaj przeznaczonego dla niego programu w Panelu sterowania lub wśród elementów menu Start. (cid:132) Aby przeciągnąć ikonę przy włączonej opcji BlokadaKliknięcia, wskaż ikonę, przytrzymaj lewy przycisk myszy przez czas ustawiony dla BlokadyKliknięcia, zwolnij przycisk, przeciągnij ikonę do docelowego miejsca, a następnie ponownie wciśnij przycisk przez czas ustawiony dla BlokadyKliknięcia. (cid:132) Aby dowiedzieć się, jak dostosować mysz i punkty wstawiania dla niepełnosprawnych użytkowników, zobacz punkt „Udogodnienia dla użytkowników niepełnosprawnych” w dalszej części rozdziału. 154 Rysunek 4.22. Jeśli wskaźnik rozprasza Cię w trakcie pisania, zaznacz pole Ukryj wskaźnik podczas pisania. Jeśli chcesz śledzić ruchy wskaźnika, zaznacz pole Pokaż ślady wskaźnika (przydatne w przypadku ekranów laptopów). Możesz też dostosować szybkość wskaźnika, aby reagował szybciej lub wolniej na ruchy myszą Rysunek 4.23. Kółko myszy może zastąpić paski przewijania — jego poruszanie może powodować przewijanie w górę lub w dół list, dokumentów czy stron internetowych. Rolki w niektórych myszach można pochylić w lewo lub w prawo, co umożliwia przewijanie w poziomie. Jeśli używasz myszy bez kółka, system zignoruje ustawienia z tej zakładki Personalizacja środowiska pracy (cid:132) Zakładka Sprzęt wyświetla urządzenia wskazujące połączone z komputerem (rysunek 4.24). (cid:132) Aby uzyskać dostęp do sterownika myszy, wybierz Start/Panel sterowania/Sprzęt i dźwięk/ Menedżer urządzeń. Jeśli pojawi się zgłoszenie systemu zabezpieczeń, wpisz hasło administratora lub zatwierdź operację. W oknie Menedżer urządzeń kliknij dwukrotnie węzeł Mysz i inne urządzenia wskazujące, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę używanej myszy (rysunek 4.25). (cid:132) Ogólne informacje o instalowaniu i konfigurowaniu sprzętu znajdziesz w rozdziale 8. K o n f i g u r o w a n i e m y s z y 155 Rysunek 4.24. Kliknij Właściwości, a następnie Zmień ustawienia, aby uzyskać dostęp do tego samego okna dialogowego, które widoczne jest w Menedżerze urządzeń Rysunek 4.25. Podobnie jak wszystkie inne urządzenia peryferyjne, mysz ma sterowniki, które warto co pewien czas sprawdzić lub zaktualizować. Zobacz punkt „Zarządzanie sterownikami urządzeń” w rozdziale 8. Rysunek 4.26. Jeśli piszesz szybko, przeciągnij suwaki w grupie Powtarzanie znaku w prawą stronę, aby klawiatura szybciej reagowała na ponowne wciśnięcie klawisza Rozdział 4. Konfigurowanie klawiatury Standardowa klawiatura powinna działać bezpośrednio po jej podłączeniu bez konieczności wprowadzania zmian w oprogramowaniu. Możesz użyć narzędzia Klawiatura z Panelu sterowania do zmiany niektórych ustawień po instalacji. Aby skonfigurować klawiaturę 1. Wybierz Start/Panel sterowania/Sprzęt i dźwięk/ Klawiatura (rysunek 4.26). lub Otwórz Start, wpisz klawiatura w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Klawiatura z listy wyników. 2. W zakładce Szybkość możesz zmienić następujące ustawienia: Opóźnienie powtarzania służy do określania czasu rozpoczęcia powtarzania znaku, kiedy użytkownik przytrzymuje klawisz. Częstotliwość powtarzania pozwala dostosować szybkość powtarzania znaku, kiedy użytkownik przytrzymuje klawisz. Częstotliwość migania kursora służy do określania szybkości migania kursora (punktu wstawiania). Aby wyłączyć miganie, ustaw częstotliwość na Brak. 3. Kliknij OK (lub Zastosuj). y r u t a i w a l k e i n a w o r u g i f n o K 156
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Windows Vista PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: