Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00486 007493 21009091 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Windows XP PL - książka
Po prostu Windows XP PL - książka
Autor: Liczba stron: 368
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-838-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W książce 'Po prostu Windows XP PL' znajdziesz to, co najniezbędniejsze, jeśli chciałbyś rozpocząć pracę z nowym systemem firmy Microsoft. I choć autorka skupia się na omówieniu systemu Windows XP Professional -- użytkownicy wersji Home Edition nic nie stracą, bowiem możliwości ich systemu zawierają się w zbiorze możliwości wersji Professional. Krótkie porównanie obu wersji systemów zawarto w rozdziale 1.

Pozostałe rozdziały zawierają opisy:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Po prostu Windows XP PL Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-7197-838-3 Format: B5, stron: 356 W ksi¹¿ce „Po prostu Windows XP PL” znajdziesz to, co najniezbêdniejsze, jeġli chcia³byġ rozpocz¹æ pracê z nowym systemem firmy Microsoft. I choæ autorka skupia siê na omówieniu systemu Windows XP Professional — u¿ytkownicy wersji Home Edition nic nie strac¹, bowiem mo¿liwoġci ich systemu zawieraj¹ siê w zbiorze mo¿liwoġci wersji Professional. Krótkie porównanie obu wersji systemów zawarto w rozdziale 1. Pozosta³e rozdzia³y zawieraj¹ opisy: siê automatycznie wy³¹czaæ), logowanie i wylogowywanie oraz hibernacja. • Podstawowych operacji takich jak otwieranie, zamykanie systemu (dowiesz siê miêdzy innymi jak poradziæ sobie, gdy komputer po instalacji systemu przesta³ • Ďrodowiska pracy i sposobów jego dostosowywania. • Pos³ugiwania siê oknami, pracy z plikami i folderami. • Multimediów, pracy z drukarkami i drukowania. • Obs³ugi wbudowanych aplikacji WordPad i Notatnik, kalkulator, Paint oraz gier. • Konfigurowania ustawieñ sieciowych, zasad korzystania z Internetu, przegl¹darki • Internet Explorer oraz programu Outlook Express. • Zarz¹dzania systemem i komputerem pracuj¹cym pod jego kontrol¹. KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Spis treści Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. S p i s t r e ś c i Wstęp ...................................................n................................. 13 Informacje wstępne...................................................n............. 15 Porównanie systemów Windows XP Home Edition i Windows XP Professional ......15 Jaki powinien być system operacyjny?................................................... ...............17 Wymagania systemu Microsoft Windows XP Professional ..................................18 Aktywacja systemu ................................................... .............................................19 Podstawowe operacje w systemie Windows XP ....................... 21 Uruchamianie i zamykanie systemu Windows XP................................................21 Ponowne uruchamianie systemu ................................................... ...........................22 Hibernacja systemu ................................................... .............................................23 Szybkie przełączanie użytkowników ................................................... ..................24 Wylogowanie użytkownika................................................... .................................25 Blokowanie komputera w środowisku domeny................................................... ..25 Zmiana hasła dostępu dla komputera grupy roboczej............................................26 Zmiana hasła użytkownika w przypadku komputera należącego do domeny.......27 Zamykanie programów za pomocą Menedżera zadań...........................................28 Automatyczne wyłączania komputera ................................................... ................29 Środowisko pracy w Windows XP i jego dostosowywanie ........ 31 Interfejs Windows XP ................................................... .........................................31 Menu Start................................................... ................................................... ........31 Lewa kolumna menu Start ................................................... ..................................32 Co kryje prawa kolumna menu Start................................................... ....................33 Dostęp do ustawień Panelu sterowania z poziomu menu Start..............................34 Menu Start — pozycja Drukarki i faksy ................................................... .............35 Co jeszcze znajduje się w menu Start ................................................... .................36 Dostosowywanie menu Start................................................... ...............................37 Zmiana rozmiaru ikon w menu Start................................................... ...................38 Zmiana liczby pozycji listy skrótów menu Start................................................... .38 Czyszczenie listy skrótów menu Start ................................................... ................38 3 Po prostu Windows XP PL Konfigurowanie domyślnych programów do korzystania z Internetu i obsługi poczty e-mail ................................................39 Przywracanie klasycznego wyglądu menu Start................................................... .40 Modyfikacja menu Start za pomocą opcji zaawansowanych...................................41 Zmiana funkcji niektórych elementów menu Start................................................42 Dodawanie i usuwanie niektórych elementów menu Start ....................................43 Co jeszcze można zmienić w menu Start................................................... ............44 Wyświetlanie programów w górnej części menu Start..........................................45 Usuwanie programów przypiętych do menu Start.................................................46 Zmiana kolejności programów przypiętych do menu Start ...................................46 Dostosowywanie pulpitu................................................... .....................................47 Definiowanie jednolitego tła pulpitu................................................... ....................47 Wybieranie tła pulpitu z listy teł dostarczanych z Windows XP ..............................48 Obraz jako tło pulpitu................................................... ..........................................49 Strona WWW jako tło pulpitu ................................................... ............................51 Wybór kompozycji pulpitu ................................................... .................................53 Klasyczna kompozycja pulpitu ................................................... ...........................54 Zmiana schematu kolorystycznego................................................... .....................55 Efekty wizualne Windows XP ................................................... ............................56 Zaawansowane ustawienia pulpitu................................................... ......................57 Ikony na pulpicie................................................... .................................................58 Wybór wygaszacza ekranu................................................... ..................................60 Zapisywanie i usuwanie kompozycji ................................................... ..................62 Korzystanie z kompozycji pobieranych z internetu...............................................63 Rozmieszczanie ikon pulpitu ................................................... ..............................64 Pasek zadań ................................................... ................................................... ......65 Otwieranie okna Właściwości paska zadań ................................................... ........65 Wyświetlanie paska szybkiego uruchamiania................................................... .....66 Blokowanie i odblokowywanie paska zadań ................................................... ........67 Dostosowywanie rozmiarów paska szybkiego uruchamiania i przesuwanie go w inne miejsce paska zadań ................................................... ....68 Dodawanie ikon programów do paska szybkiego uruchamiania...........................69 Dodawanie innych pasków narzędzi do paska zadań ............................................70 Pasek języka ................................................... ................................................... .....71 Tworzenie własnych pasków narzędzi................................................... ................72 Dodawanie skrótów do własnego paska narzędzi..................................................73 Przenoszenie paska zadań w inne miejsce ................................................... ..........74 Zmiana rozmiarów paska zadań................................................... ............................74 Ukrywanie paska zadań................................................... .......................................75 i c ś e r t s i p S 4 Spis treści Przełączanie się między zadaniami za pomocą przycisków zadań........................76 Minimalizacja wszystkich otwartych okien................................................... ........77 Jak dostosować obszar powiadomień ................................................... .................78 Dodawanie ikony głośności do obszaru powiadomień..........................................79 Dostosowywanie daty i godziny................................................... ............................80 Dostosowywanie rozdzielczości ekranu ................................................... .............81 Zmiana częstotliwości odświeżania ................................................... ....................83 Zmiana liczby kolorów wyświetlanych na monitorze ...........................................84 Dostosowywanie myszy................................................... ......................................85 Rozdział 4. Obsługa okien ...................................................n..................... 89 Uruchamianie programu................................................... ......................................89 Elementy okna................................................... ................................................... ..89 Minimalizacja, maksymalizacja i przywracanie rozmiaru okien ...............................90 Zamykanie okna ................................................... ..................................................91 Przesuwanie okna................................................... ................................................91 Zmiana rozmiarów okna ................................................... .....................................92 Przełączanie się między oknami................................................... ............................93 Definiowanie układu okien na ekranie................................................... ................94 Rozdział 5. Praca z plikami i folderami ...................................................n. 95 Dyski, foldery, pliki ................................................... ............................................95 Korzystanie z okna Mój komputer................................................... ......................96 Typy plików ................................................... ................................................... .....97 Ścieżki dostępu................................................... ................................................... .97 Wyświetlanie okna właściwości dysku................................................... ...............98 Otwieranie folderu ................................................... ..............................................99 Tworzenie folderu ................................................... .............................................100 Zmiana nazwy folderu................................................... .......................................101 Kopiowanie, przesuwanie i usuwanie folderu ................................................... ..102 Operacje na plikach — otwieranie pliku................................................... ...........104 Zmiana nazwy pliku................................................... ..........................................105 Usuwanie pliku................................................... ..................................................105 Kopiowanie i przenoszenie pliku ................................................... ........................106 Przywracanie usuniętego pliku i opróżnianie Kosza ...........................................108 Zmiana sposobu prezentowania plików i folderów w oknach.............................109 Definiowanie szczegółów ................................................... .................................111 Grupowanie plików i folderów................................................... ............................112 Zaznaczanie kilku folderów lub plików................................................... ............113 Znajdowanie pliku................................................... .............................................115 5 S p i s t r e ś c i i c ś e r t s i p S Po prostu Windows XP PL Zarządzanie Pomocnikiem wyszukiwania ................................................... ........117 Korzystanie z panelu folderów (Eksploratora Windows) ......................................118 Zarządzanie plikami i folderami z poziomu panelu folderów................................119 Konsola systemowa................................................... ...........................................121 Rozdział 6. Multimedia w Windows XP ...................................................n 123 Multimedia ................................................... ................................................... .....123 Odtwarzanie płyt kompaktowych ................................................... .....................125 Automatyczne pobieranie informacji o płycie z internetu...................................126 Znajdywanie informacji o nazwach ścieżek płyty CD ........................................127 Kopiowanie ścieżek z płyty CD na dysk twardy .................................................128 Biblioteka multimediów................................................... ....................................129 Szukanie muzyki w internecie ................................................... ..........................130 Tworzenie list odtwarzania ................................................... ...............................131 Odtwarzanie utworów z listy odtwarzania................................................... ........132 Zmiana kolejności utworów na liście odtwarzania..............................................132 Usuwanie i przywracanie list odtwarzania utworów ...........................................133 Wyszukiwanie utworów w Bibliotece multimediów...........................................135 Wyszukiwanie plików multimedialnych na komputerze .......................................136 Odtwarzanie pliku multimedialnego spoza Biblioteki multimediów.....................138 Dodawanie pliku do list odtwarzania z poziomu okna Mój komputer ..................139 Dołączanie tekstu do utworu................................................... .............................140 Nagrywanie własnych płyt CD ................................................... .........................141 Radio w komputerze ................................................... .........................................143 Korzystanie ze wstępnie zaprogramowanych stacji radiowych...........................144 Wyszukiwanie stacji radiowych w internecie................................................... ...145 Dodawanie do Biblioteki multimediów stacji radiowych znalezionych w internecie ................................................... .................................147 Dostosowywanie programu Windows Media Player — zmiana trybu wyświetlania................................................... .............................148 Dostosowywanie programu Windows Media Player — zmiana karnacji ...........149 Dostosowywanie programu Windows Media Player — wybór karnacji z internetu................................................... ............................150 Dostosowywanie programu Windows Media Player — zmiana rozmiarów okna ................................................... ...............................151 Dostosowywanie programu Windows Media Player — wybór wizualizacji ......152 Pobieranie wizualizacji z internetu ................................................... ...................153 Dostosowywanie poziomów korektora graficznego............................................155 Ustawianie efektów dźwiękowych................................................... ....................156 6 Spis treści Regulacja głośności................................................... ...........................................157 Dostosowywanie ustawień wideo ................................................... .....................158 Windows Movie Maker................................................... .....................................159 Uruchamianie programu Windows Movie Maker ...............................................160 Proces tworzenia filmów w programie Windows Movie Maker .........................161 Importowanie pliku ................................................... ...........................................162 Dodawanie klipu do obszaru roboczego ................................................... ...........164 Zmiana widoku w obszarze roboczym................................................... ..............165 Powiększanie i pomniejszanie widoku osi czasu.................................................166 Przenoszenie klipu w projekcie ................................................... ...........................167 Kopiowanie klipu w projekcie ................................................... ..........................167 Przycinanie klipu................................................... ...............................................168 Usuwanie punktów przycięcia ................................................... ..........................169 Dzielenie klipu ................................................... ..................................................170 Łączenie klipów ................................................... ................................................171 Dodawanie efektu przejścia ................................................... ..............................172 Tworzenie filmu — pokaz slajdów w programie Windows Movie Maker .........174 Nagrywanie narracji ................................................... ..........................................176 Cyfrowe aparaty fotograficzne................................................... ............................178 Jak wyświetlić zdjęcia? ................................................... .....................................179 Program Podgląd obrazów i faksów systemu Windows......................................181 Standardowy pasek narzędzi programu Podgląd obrazów i faksów systemu Windows................................................... ...............................182 Pasek narzędzi Adnotacja okna Podgląd obrazów i faksów systemu Windows................................................... ...............................183 Dostosowywanie adnotacji do własnych potrzeb ................................................184 Organizowanie obrazów na komputerze................................................... ...........185 Pokaz slajdów................................................... ................................................... .187 S p i s t r e ś c i Rozdział 7. Drukowanie ...................................................n...................... 189 Instalacja drukarki................................................... .............................................189 Okno Drukarki i faksy................................................... .......................................190 Korzystanie z drukarki sieciowej................................................... ......................191 Wybór drukarki domyślnej ................................................... ...............................192 Udostępnianie drukarki ................................................... .....................................193 Usuwanie drukarki ................................................... ............................................194 Ustawianie domyślnych właściwości wydruku ................................................... 195 Wstrzymywanie i anulowanie drukowania ................................................... .......196 7 Po prostu Windows XP PL Programy w Windows XP...................................................n... 197 Jakie programy masz do dyspozycji ................................................... .................197 WordPad................................................... ................................................... .........198 Dokumenty programu WordPad ................................................... .........................199 Formatowanie tekstu ................................................... .........................................201 Formatowanie akapitu — wyrównanie tekstu ................................................... ..202 Formatowanie akapitu — wcięcia................................................... .....................203 Jednostki miary w programie WordPad................................................... ............204 Lista wypunktowana ................................................... .........................................205 Wycinanie, kopiowanie, wklejanie i usuwanie tekstu w edytorze WordPad ......206 Wstawianie obiektów w dokumencie edytora WordPad .....................................207 Ustawienia tabulatorów................................................... .....................................209 Ustawienia strony................................................... ..............................................210 Drukowanie ................................................... ................................................... ....211 Notatnik................................................... ................................................... ..........212 Dokumenty programu Notatnik ................................................... ..........................213 Formatowanie czcionki w Notatniku ................................................... ................214 Zawijanie tekstu ................................................... ................................................215 Wycinanie, kopiowanie, wklejanie i usuwanie tekstu w Notatniku ....................216 Wstawianie do dokumentu godziny i daty................................................... ........217 Przechodzenie do określonego wiersza................................................... .............218 Wyświetlanie numeracji wierszy i kolumn................................................... .......219 Ustawienia strony................................................... ..............................................220 Drukowanie dokumentu Notatnika ................................................... ...................221 Kalkulator................................................... ................................................... .......222 Wykonywanie prostych obliczeń ................................................... ........................223 Kalkulator w widoku naukowym ................................................... ........................224 Korzystanie z pamięci Kalkulatora ................................................... ...................224 Kopiowanie wyniku obliczeń do Schowka................................................... .......225 Przenoszenie liczb między widokami Standardowy i Naukowy .........................225 Obliczenia statystyczne................................................... .....................................226 Paint................................................... ................................................... ................227 Rysowanie ................................................... ................................................... ......228 Rysowanie kształtów................................................... .........................................229 Korzystanie z linii siatki................................................... ....................................230 Wypełnianie kolorem ................................................... ........................................231 Próbki koloru................................................... ................................................... ..231 Tekst na rysunku ................................................... ...............................................232 Rozdział 8. i c ś e r t s i p S 8 Spis treści Zmiana rozmiarów obrazu ................................................... ................................233 Zaznaczanie i kopiowanie fragmentów obrazu................................................... .234 Zapisywanie i drukowanie obrazów ................................................... .................235 Gry................................................... ................................................... ..................236 Rozdział 9. Windows XP i sieci...................................................n............. 237 Tworzenie połączenia sieciowego ................................................... ....................237 Konfigurowanie połączenia modemowego................................................... .......239 Sieci lokalne ................................................... ................................................... ...241 Kontrola stanu połączenia ................................................... .................................241 Konfigurowanie protokołu TCP/IP................................................... ...................242 Udostępnianie połączenia internetowego................................................... ..........245 Udostępnianie zasobów................................................... .....................................247 Internet Explorer ................................................... ...............................................249 Wyświetlenie strony WWW w oknie przeglądarki .............................................250 Inne funkcje paska adresu ................................................... .................................251 Modyfikowanie paska narzędzi................................................... ...........................252 Pasek łączy ................................................... ................................................... .....254 Modyfikowanie paska multimediów................................................... .................256 Pasek obsługi obrazów................................................... ......................................257 Zapisywanie obrazów ze stron WWW................................................... ..............258 Definiowanie strony głównej ................................................... ............................259 Ulubione strony WWW................................................... .....................................260 Organizowanie ulubionych stron WWW................................................... ..........261 Powrót do wcześniej odwiedzanych stron ................................................... ........263 Konfigurowanie i czyszczenie listy historii ................................................... ......265 Postać źródłowa strony ................................................... .....................................266 Wyświetlanie stron WWW na pełnym ekranie................................................... .266 Zapisywanie stron WWW ................................................... .................................267 Serwer proxy a przeglądarka................................................... .............................268 Outlook Express ................................................... ................................................269 Konfiguracja konta pocztowego................................................... ..........................270 Właściwości konta ................................................... ............................................272 Foldery programu Outlook Express................................................... ..................274 Konfigurowanie układu okna programu Outlook Express ..................................275 Modyfikowanie paska narzędzi ................................................... ........................276 Modyfikowanie paska Outlook................................................... .........................277 Pasek stanu ................................................... ................................................... .....278 Zarządzanie folderami................................................... .......................................279 9 S p i s t r e ś c i i c ś e r t s i p S Po prostu Windows XP PL Tworzenie i wysyłanie wiadomości................................................... ..................280 Załączniki poczty ................................................... ..............................................283 Pobieranie i czytanie wiadomości ................................................... ........................284 Otwieranie załączników ................................................... ....................................285 Odpowiadanie na listy................................................... .......................................286 Reguły wiadomości................................................... ...........................................287 Grupy dyskusyjne — dodawanie konta i subskrybowanie grup..........................289 Właściwości grupy dyskusyjnej................................................... ........................291 Czytanie wiadomości grup dyskusyjnych................................................... .........292 Definiowanie widoku niestandardowego................................................... ..........293 Rozdział 10. Zarządzanie komputerem i systemem w Windows XP ........... 295 Konsola Zarządzanie komputerem................................................... ....................295 Narzędzia systemowe — narzędzie Podgląd zdarzeń..........................................297 Wyszukiwanie zdarzeń................................................... ......................................299 Filtrowanie zdarzeń................................................... ...........................................300 Sortowanie zdarzeń ................................................... ...........................................301 Archiwizacja dziennika zdarzeń................................................... ..........................302 Korzystanie z dzienników zdarzeń przy rozwiązywaniu problemów..................303 Foldery udostępnione — udziały................................................... .........................304 Foldery udostępnione — sesje ................................................... ..........................306 Foldery udostępnione — otwarte pliki................................................... ..............307 Użytkownicy i grupy lokalne................................................... ............................308 Tworzenie nowego konta użytkownika ................................................... ............308 Obsługa kont ................................................... ................................................... ..310 Grupy................................................... ................................................... ..............311 Dodawanie użytkownika do grupy ................................................... ...................312 Tworzenie grupy lokalnej ................................................... .................................314 Dzienniki wydajności i alerty ................................................... ...........................315 Konfigurowanie własnego dziennika................................................... ................316 Analiza wydajności systemu za pomocą Monitora wydajności ..........................318 Konfigurowanie ustawień wykresu w oknie Wydajność.....................................319 Analiza składników systemu................................................... .............................320 Menedżer urządzeń ................................................... ...........................................321 Przerwania................................................... ................................................... ......322 Aktualizacja sterownika ................................................... ....................................325 Analiza dysku................................................... ................................................... .326 Defragmentacja dysku................................................... .......................................327 Zarządzanie dyskami................................................... .........................................328 10 Spis treści Tworzenie partycji ................................................... ............................................329 Usuwanie partycji................................................... ..............................................331 Zmiana litery dysku................................................... ...........................................332 Usługi ................................................... ................................................... .............334 Konfigurowanie trybu uruchamiania usług................................................... .......335 Obsługa działania usług w programie Usługi ................................................... ...336 Zapisywanie kopii zapasowych plików i folderów na dysku CD ............................337 Usuwanie plików tymczasowych ................................................... ........................339 Korzystanie z narzędzia Kopia zapasowa................................................... .........340 Odzyskiwanie utraconych plików................................................... .....................343 Msconfig ................................................... ................................................... ........345 Dodawanie programów ................................................... .....................................348 Usuwanie programów i zmienianie sposobu ich instalacji ..................................349 Dodatek A Skróty klawiaturowe...................................................n......... 351 Dodatek B Porady ...................................................n.............................. 353 Skorowidz ...................................................n......................... 357 S p i s t r e ś c i 11 Podstawowe operacje w systemie Windows XP Podstawowe operacje w systemie Windows XP Rozdział 2. Podstawowe operacje w systemie Windows .XP Uruchamianie i zamykanie systemu Windows XP Aby uruchomić Windows XP: 1. Włącz po prostu komputer. Po paru chwilach na ekranie komputera pojawi się interfejs systemu Windows XP (rysunek 2.1). Aby wyłączyć komputer: 1. Kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Zamknij system, a następnie na liście rozwijanej Jaką czynność komputer ma wykonać? wskaż pozycję Zamknij system (rysunek 2.2) i naciśnij przycisk OK. Spowoduje to zamknięcie systemu Windows. Po zamknięciu systemu można bezpiecznie wyłączyć zasilanie komputera. Wiele komputerów wyłącza się automatycznie. Wskazówka Jeśli Twój komputer nie chce wyłączyć się automatycznie, przeczytaj ostatni punkt w tym rozdziale — Przywracanie automatycznego wyłączania komputera. Dlaczego należy zamykać system Zamykanie systemu po zakończonej pracy jest konieczne. Jeśli wyłączysz komputer bez zamykania systemu, odłączając zasilanie, wówczas możesz uszkodzić system i swoje dane. U r u c h a m i a n i e i z a m y k a n i e W i n d o w s X P 21 Rysunek 2.1. Pulpit systemu Windows XP Professional Rysunek 2.2. Zamykanie systemu Windows — na komputerze należącym do domeny i komputerze samodzielnym Rysunek 2.3. Ponowne uruchamianie systemu na komputerze należącym do domeny i komputerze samodzielnym Rozdział 2. Ponowne uruchamianie systemu Po wybraniu w menu Start pozycji Zamknij system wyświetlane jest okno dialogowe Zamykanie systemu Windows. Udostępnia ono cztery możliwości działań, które komputer ma podjąć. Jedną z tych opcji jest Ponownie uruchom. Może być ona przydatna na przykład w przypadku instalowania oprogramowania (choć Windows XP rzadko wymaga w takich sytuacjach ponownego uruchamiania). Aby ponownie uruchomić komputer: 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Zamknij system. 2. Na liście rozwijanej Jaką czynność komputer ma wykonać? kliknij pozycję Uruchom ponownie (rysunek 2.3). 3. Naciśnij przycisk OK. Rozpocznie się procedura ponownego uruchamiania. Wskazówka Aby ponownie uruchomić komputer w domenie, można zastosować skrót klawiszowy Ctrl+Alt+Del, a następnie w oknie dialogowym, które się ukaże, nacisnąć przycisk Zamknij system, a na liście Jaką czynność komputer ma wykonać? kliknąć pozycję Uruchom ponownie. u m e t s y s e i n a i m a h c u r u e n w o n o P 22 Rysunek 2.4. Przejście w stan hibernacji Rysunek 2.5. Wyłączanie opcji hibernacji Podstawowe operacje w systemie Windows XP Hibernacja systemu Hibernacja to stan, w którym komputer zapisuje na dysku twardym wszystkie zmienione ustawienia systemu Windows i wszystkie informacje aktualnie przechowywane w pamięci, a następnie wyłącza się. Po ponownym uruchomieniu komputera pulpit ma taką samą postać, jaką miał przed hibernacją — a więc wszystkie programy i dokumenty, które były otwarte przed wprowadzeniem komputera w stan hibernacji, zostaną przywrócone na pulpicie. Opcja hibernacji jest domyślnie włączona. Aby przeprowadzić komputer w stan hibernacji: 1. Kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Zamknij system, a następnie na liście rozwijanej Jaką czynność komputer ma wykonać? wskaż pozycję Hibernacja (rysunek 2.4) i naciśnij przycisk OK. Spowoduje to przejście systemu w stan hibernacji. Wskazówka Jeśli chcesz zwolnić miejsce na dysku twardym zarezerwowane na zapisanie zawartości pamięci operacyjnej w chwili przechodzenia w stan hibernacji, możesz wyłączyć opcję hibernacji. W tym celu kliknij przycisk Start, wybierz pozycję Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Opcje zasilania. W oknie właściwości Opcje zasilania wyłącz w zakładce Hibernacja opcję Włącz hibernację usuwając znacznik z pola (rysunek 2.5). H i b e r n a c j a s y s t e m u 23 Rysunek 2.6. Przełączanie użytkowników Funkcja szybkiego przełączania Funkcja szybkiego przełączania użytkowników jest niedostępna na komputerach należących do domeny sieci. Szybkie przełączanie użytkowników jest dostępne tylko wtedy, jeśli ekran powitalny jest włączony. Rozdział 2. Szybkie przełączanie użytkowników Jeśli z komputera korzysta wielu użytkowników, wylogowywanie i logowanie na komputerze w celu zmiany użytkowników może być uciążliwe. Gdy komputer nie jest przyłączony do domeny, możesz korzystać z funkcji szybkiego przełączania użytkowników, dostępnej w wersjach Windows XP Home Edition i Windows XP Professional. Funkcja ta pozwala na współużytkowanie komputera przez kilka osób i przełączanie się między kontami użytkowników bez konieczności zamykania używanych programów. Załóżmy na przykład, że pracujesz nad projektem i chcesz odejść na chwilę od komputera. W tym czasie Twoje dziecko może pograć na komputerze. Za pomocą funkcji Szybkie przełączanie użytkowników możesz pozostawić działający program i pozwolić dziecku zalogować się i grać. Po powrocie do komputera możesz przystąpić od razu do pracy, bo dane i program będą w takim stanie, w jakim je pozostawiłeś. Aby zmienić aktywne konto użytkownika bez wylogowywania się: 1. Kliknij przycisk Start, zaznacz polecenie Wyloguj, a następnie kliknij przycisk Przełącz użytkownika. 2. Na ekranie powitalnym kliknij ikonę konta innego użytkownika (rysunek 2.6). W systemie Windows zostanie wyświetlony pulpit nowego użytkownika. Wskazówka Bieżące konto użytkownika można zidentyfikować klikając przycisk Start, a następnie odczytując nazwę konta w menu Start. w ó k i n w o k t y ż u e i n a z c ą ł e z r p e i k b y z S 24 Podstawowe operacje w systemie Windows XP Wylogowanie użytkownika Opcja wylogowania pozwala zwolnić komputer dla kolejnego użytkownika. Aby wylogować się z komputera: 1. Kliknij przycisk Start, zaznacz przycisk Wyloguj, a następnie ponownie kliknij przycisk Wyloguj. Po wylogowaniu się z komputera, zamykane jest konto użytkownika — a więc zamykane są wszystkie uruchomione programy i pliki — ale komputer pozostaje włączony, co zapewnia łatwy dostęp przy następnym logowaniu (rysunek 2.7). Wskazówka Aby zalogować się, kliknij na ekranie powitalnym ikonę konta użytkownika, a jeśli Twój komputer należy do domeny sieciowej, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Del, a następnie wpisz informacje dotyczące konta. Blokowanie komputera w środowisku domeny Blokowanie komputera to cenna opcja, która pozwala zabezpieczyć komputer w trakcie Twojej chwilowej nieobecności bez konieczności wyłączania go lub wylogowywania się. Umożliwia także pozostawienie uruchomionych programów i otwartych plików z danymi. Do zablokowanego komputera dostęp mają tylko użytkownik, który go zablokował, oraz administrator. Aby zablokować komputer w środowisku domeny: 1. Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete. 2. Wciśnij w oknie dialogowym Zabezpieczenia systemu Windows przycisk Zablokuj komputer. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Komputer zablokowany. System jest teraz zablokowany, co uniemożliwia innym użytkownikom odblokowanie go i przeglądanie jakichkolwiek otwartych plików lub programów. 25 W y l o g o w a n i e u ż y t k o w n i k a Rysunek 2.7. Wylogowanie Wskazówka Aby odblokować komputer, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK. Hasła Hasło powinno składać się co najmniej z siedmiu znaków. Zalecane są hasła o długości od siedmiu do czternastu znaków. Dobre hasło (określa się je mianem silnego hasła) powinno zawierać litery (wielkie: A, B, C..., i małe: a, b, c...), cyfry (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) oraz symbole (np.:` ~ ! @ # $ ^ * ( ) _ + - = { } | [ ] : ; ? , . /). Zalecany jest co najmniej jeden znak symbolu na pozycji od drugiej do szóstej. Hasła systemu Windows mogą liczyć maksymalnie 127 znaków. Jeśli jednak Windows XP używany jest w sieci, w której są też komputery pracujące pod kontrolą systemów Windows 95 lub Windows 98, lepiej jest używać haseł o długości nieprzekraczającej 14 znaków. Systemy Windows 95 i Windows 98 obsługują hasła liczące maksymalnie 14 znaków. Użytkownik korzystający z dłuższego hasła może mieć problem z zalogowaniem się do sieci z tych komputerów. Silne hasła są potrzebne, ponieważ powstają coraz doskonalsze narzędzia do łamania haseł — to nowa forma przestępczości. u p ę t s o d a ł s a h a n a i m Z Rozdział 2. Zmiana hasła dostępu dla komputera grupy roboczej Hasła zabezpieczają komputer i Twoje zasoby przed intruzami i przypadkową ingerencją osób niepowołanych. Zdefiniowanie haseł dostępu jest szczególnie ważne po udostępnieniu komputera innym użytkownikom. Wówczas ustawienia, programy komputerowe i zasoby systemowe będą lepiej zabezpieczone, jeśli do nazwy logowania lub nazwy konta użytkownika zostanie przypisane hasło. Procedura zmiany hasła zależy od tego, czy komputer wchodzi w skład domeny sieciowej, czy też jest częścią grupy roboczej (albo jest komputerem autonomicznym). Jeśli komputer nie należy do domeny i nie przypisano do konta użytkownika hasła, to najpierw należy je utworzyć, a dopiero później zmienić. Aby zmienić hasło logowania dla komputera, który jest członkiem grupy roboczej: 1. Otwórz menu Start i kliknij pozycję Panel sterowania. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Konta użytkowników. 2. Kliknij używane przez siebie konto. 3. Kliknij przycisk Zmień moje hasło. 4. Wpisz swoje aktualne hasło w polu Wpisz swoje aktualne hasło. 5. W polach Wpisz nowe hasło i Wpisz jeszcze raz nowe hasło dla potwierdzenia wpisz nowe hasło. 6. W polu Wpisz wyraz lub frazę, które mają być używane jako wskazówka dotycząca hasła można wpisać słowo lub frazę, które mogą stanowić wskazówkę przypominającą nowe hasło. 7. Kliknij przycisk Zmień hasło. 26 Podstawowe operacje w systemie Windows XP Zmiana hasła użytkownika w przypadku komputera należącego do domeny Aby zmienić swoje hasło logowania: 1. Zaloguj się na swoje konto. 2. Zastosuj skrót klawiaturowy Ctrl+Alt+Delete. 3. Kliknij w oknie dialogowym Zabezpieczenia systemu Windows przycisk Zmień hasło. 4. Wpisz w polu Stare hasło hasło, które chcesz zmienić. 5. Wpisz w polu Nowe hasło nowe hasło i potwierdź je w polu Potwierdź nowe hasło. 6. Kliknij OK. Wskazówka Jeśli masz uprawnienia administratora, hasła można zmieniać z poziomu okna Konta użytkowników, do którego dostęp jest w Panelu sterowania. Hasła a bezpieczeństwo Aby hasła gwarantowały bezpieczeństwo, stosuj się do następujących zaleceń: Nigdy nie zapisuj swojego hasła. Nikomu nie udostępniaj swojego hasła. Nigdy nie używaj hasła logowania do sieci w innym celu. Używaj innych haseł logowania do sieci, a innych do konta administratora na komputerze. Zmieniaj hasło sieciowe po upływie od 60 do 90 dni lub tak często, jak wymaga tego określone środowisko. Zmień hasło natychmiast, jeśli podejrzewasz, że zostało ono złamane. W niektórych oknach dialogowych, na przykład umożliwiających dostęp zdalny i wykonywanie połączeń telefonicznych, jest opcja umożliwiająca zapisanie lub zapamiętanie hasła. Nie zaznaczaj tej opcji. Nie stosuj w haśle nazwiska ani nazwy użytkownika. Nie stosuj w haśle często używanych wyrazów i nazw własnych. Z m i a n a h a s ł a u ż y t k o w n i k a 27 w ó m a r g o r p e i n a k y m a Z Rozdział 2. Zamykanie programów za pomocą Menedżera zadań Menedżer zadań to centrum informacji o wszystkim, co dzieje się na komputerze i z komputerem. Warto od czasu do czasu zaglądać do tego okna. Znajdziesz w nim także najczęściej używane miary wydajności procesów. Menedżer zadań może więc być używany do monitorowania kluczowych wskaźników wydajności komputera. Daje Ci do dyspozycji dane dotyczące użycia procesora CPU i pamięci. Jeśli użytkownik jest połączony z siecią, Menedżer zadań pozwala sprawdzić stan sieci i jej działanie. W tej części książki interesuje nas przede wszystkim takie zastosowanie Menedżera zadań, które może być przydatne w codziennym korzystaniu z komputera — choć Windows XP zazwyczaj pozwala zamykać aplikacje i programy, które nie odpowiadają, za pomocą przycisku zamykania, to jednak nadal czasami trzeba będzie zakończyć proces z poziomu Menedżera zadań. Aby zapoznać się ze stanem uruchomionych programów i zakończyć te programy, które przestały odpowiadać: 1. Naciśnij Ctrl+Alt+Delete i kliknij przycisk Menedżer zadań (jeśli Twój komputer należy do domeny) lub kliknij na pustym obszarze paska zadań (u dołu ekranu) i wybierz z menu kontekstowego pozycję Menedżer zadań (rysunek 2.8). 2. Wybierz w oknie Menedżera zadań zakładkę Aplikacje. Pojawiają się w niej wszystkie aplikacje wraz z informacją o ich stanie. Jeśli aplikacja działa poprawnie, w kolumnie Stan znajdziesz wpis Uruchomiony; jeśli program „wisi”, pojawi się komunikat Nie odpowiada. 3. Wskaż aplikację, która nie odpowiada, a następnie naciśnij przycisk Zakończ zadanie. Program zostanie zamknięty. 28 Rysunek 2.8. Uruchamianie Menedżera zadań z poziomu menu kontekstowego Rysunek 2.9. Zakładka Aplikacje Menedżera zadań informuje o stanie uruchomionych na komputerze zadań Podstawowe operacje w systemie Windows XP Automatyczne wyłączanie komputera Wielu użytkowników Windows XP skarży się, że po zainstalowaniu systemu utracili opcję automatycznego wyłączania komputera. Co z tym zrobić? Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka, ale zazwyczaj wystarczy włączyć obsługę zaawansowanego zarządzania energią, tak zwany APM (Advanced Power Management). Aby przywrócić automatyczne wyłączanie komputera: 1. Kliknij przycisk Start i wybierz w menu Start pozycję Panel sterowania. 2. W panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Opcje zasilania. 3. W oknie właściwości Opcje zasilania wybierz zakładkę Zaawansowane zarządzanie energią (APM). 4. Zaznacz pole wyboru Włącz obsługę Zaawansowanego zarządzania energią (rysunek 2.11). 5. Kliknij OK. Twoje kłopoty z wyłączaniem komputera powinny minąć. A u t o m a t y c z n e w y ł ą c z a n i e k o m p u t e r a Rysunek 2.10. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Opcje zasilania Rysunek 2.11. Aby przywrócić automatyczne wyłączanie komputera, zaznacz 29
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Windows XP PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: