Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00290 003975 24088732 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2 - książka
Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2 - książka
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0009-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Windows XP to najpopularniejszy obecnie system operacyjny. Mimo stosunkowo krótkiej obecności na rynku doczekał się już kilku nowych wersji i sporej ilości poprawek i dodatków. Windows XP różni się od swoich poprzedników pod wieloma względami. Różnicą widoczną na pierwszy rzut oka jest kolorowy i zdecydowanie prostszy w obsłudze Pulpit. Rozwinięcie menu Start pozwala dostrzec kolejne zmiany -- od wyglądu menu począwszy, na jego zawartości skończywszy. Jednak wygląd to nie wszystko -- największe zmiany kryją się 'pod maską'. Publikacja dodatku Service Pack sprawiła, że Windows XP stał się bardziej odporny na ataki z sieci i zyskał kilka nowych funkcji.

Książka 'Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2' to przewodnik po systemie Windows XP wyposażonym w dodatek Service Pack 2. Przedstawia sposób aktualizacji systemu i konfiguracji mechanizmów sieciowych realizujących ten proces. Opisuje narzędzia systemowe, metody konfigurowania systemu i wykonywania w nim podstawowych operacji. Czytając ją, nauczysz się dostosowywać Windows XP do własnych potrzeb i przyzwyczajeń, dowiesz się, jak tworzyć i modyfikować konta użytkowników. Poznasz zasady pracy z głównymi elementami graficznych systemów operacyjnych -- oknami, ikonami i menu. Wykorzystasz możliwości multimedialne Windows XP, połączysz się z internetem i zadbasz o to, aby system działał prawidłowo, stosując do tego celu aplikacje diagnostyczne i narzędziowe dołączone do niego.

Wykorzystaj wszystkie możliwości
najpopularniejszego systemu operacyjnego na świecie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2 Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-246-0009-4 Format: B5, stron: 376 Windows XP to najpopularniejszy obecnie system operacyjny. Mimo stosunkowo krótkiej obecnoœci na rynku doczeka³ siê ju¿ kilku nowych wersji i sporej iloœci poprawek i dodatków. Windows XP ró¿ni siê od swoich poprzedników pod wieloma wzglêdami. Ró¿nic¹ widoczn¹ na pierwszy rzut oka jest kolorowy i zdecydowanie prostszy w obs³udze Pulpit. Rozwiniêcie menu Start pozwala dostrzec kolejne zmiany — od wygl¹du menu pocz¹wszy, na jego zawartoœci skoñczywszy. Jednak wygl¹d to nie wszystko — najwiêksze zmiany kryj¹ siê „pod mask¹”. Publikacja dodatku Service Pack sprawi³a, ¿e Windows XP sta³ siê bardziej odporny na ataki z sieci i zyska³ kilka nowych funkcji. Ksi¹¿ka „Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2” to przewodnik po systemie Windows XP wyposa¿onym w dodatek Service Pack 2. Przedstawia sposób aktualizacji systemu i konfiguracji mechanizmów sieciowych realizuj¹cych ten proces. Opisuje narzêdzia systemowe, metody konfigurowania systemu i wykonywania w nim podstawowych operacji. Czytaj¹c j¹, nauczysz siê dostosowywaæ Windows XP do w³asnych potrzeb i przyzwyczajeñ, dowiesz siê, jak tworzyæ i modyfikowaæ konta u¿ytkowników. Poznasz zasady pracy z g³ównymi elementami graficznych systemów operacyjnych — oknami, ikonami i menu. Wykorzystasz mo¿liwoœci multimedialne Windows XP, po³¹czysz siê z internetem i zadbasz o to, aby system dzia³a³ prawid³owo, stosuj¹c do tego celu aplikacje diagnostyczne i narzêdziowe do³¹czone do niego. (cid:129) Aktualizacja systemu i instalacja Service Pack 2 (cid:129) œrodowisko pracy Windows XP (cid:129) Konfigurowanie Pulpitu (cid:129) Praca z plikami i folderami (cid:129) Odtwarzanie plików multimedialnych za pomoc¹ Windows Media Player 9 (cid:129) Wspó³praca z cyfrowymi aparatami fotograficznymi i kamerami wideo (cid:129) Drukowanie (cid:129) Stosowanie programów do³¹czonych do Windows XP (cid:129) Internet i sieci (cid:129) Korzystanie z poczty elektronicznej i WWW (cid:129) Zarz¹dzanie komputerem, usuwanie usterek i konserwacja systemu Wykorzystaj wszystkie mo¿liwoœci najpopularniejszego systemu operacyjnego na œwiecie Spis treści Spis treści Rozdział 1. Rozdział 2. Bezpieczeństwo komputera S p i s t r e ś c i 13 17 Wstęp Informacje wstępne Porównanie systemów Windows XP Home Edition i Windows XP Professional ....................................................................17 Jaki powinien być system operacyjny? ....................................................19 Wymagania systemu Microsoft Windows XP Professional .....................20 Aktywacja systemu ..................................................................................21 Co zyskasz, instalując dodatek Service Pack 2? ......................................22 23 Jak łatać system Windows XP? ................................................................23 Instalacja dodatku Service Pack 2 ............................................................24 Definiowanie opcji aktualizacji systemu ..................................................27 Ręczny tryb aktualizacji systemu .............................................................29 Zapora połączenia internetowego .............................................................32 Jak sprawdzić, czy zapora jest włączona? ................................................33 Włączanie zapory połączenia sieciowego w Windows XP ......................34 Czy zezwalać Zaporze systemu Windows na odblokowanie niektórych połączeń? ..............................................................................35 Blokowanie wyjątków w ustawieniach Zapory systemu Windows .........36 37 Uruchamianie i zamykanie systemu Windows XP ..................................37 Ponowne uruchamianie systemu ..............................................................38 Hibernacja systemu ..................................................................................39 Szybkie przełączanie użytkowników .......................................................40 Wylogowanie użytkownika ......................................................................41 Blokowanie komputera w środowisku domeny .......................................41 Zmiana hasła dostępu dla komputera grupy roboczej ..............................42 Zmiana hasła użytkownika w komputerze należącym do domeny ..........43 Zamykanie programów za pomocą Menedżera zadań .............................44 Rozdział 3. Podstawowe operacje w systemie Windows XP 3 Spis treści Rozdział 4. i c ś e r t s i p S 4 45 Środowisko pracy w Windows XP i jego dostosowywanie Interfejs Windows XP ..............................................................................45 Menu Start ................................................................................................45 Lewa kolumna menu Start ........................................................................46 Co kryje prawa kolumna menu Start? .......................................................47 Dostęp do ustawień Panelu sterowania z poziomu menu Start ................48 Menu Start — pozycja Drukarki i faksy ..................................................49 Co jeszcze znajduje się w menu Start? .....................................................50 Dostosowywanie menu Start ....................................................................51 Zmiana rozmiaru ikon w menu Start ........................................................52 Zmiana liczby pozycji listy skrótów menu Start ......................................52 Czyszczenie listy skrótów menu Start ......................................................52 Konfigurowanie domyślnych programów do korzystania z internetu i obsługi poczty e-mail .................................53 Przywracanie klasycznego wyglądu menu Start ......................................54 Modyfikacja menu Start za pomocą opcji zaawansowanych ...................55 Zmiana funkcji niektórych elementów menu Start ..................................56 Dodawanie i usuwanie niektórych elementów menu Start .......................57 Co jeszcze można zmienić w menu Start? ...............................................58 Wyświetlanie programów w górnej części menu Start ............................59 Usuwanie programów przypiętych do menu Start ...................................60 Zmiana kolejności programów przypiętych do menu Start ......................60 Dostosowywanie pulpitu ..........................................................................61 Definiowanie jednolitego tła pulpitu .........................................................61 Wybieranie tła pulpitu z listy teł dostarczanych z Windows XP ................62 Obraz jako tło pulpitu ...............................................................................63 Strona WWW jako tło pulpitu ..................................................................65 Wybór kompozycji pulpitu .......................................................................67 Klasyczna kompozycja pulpitu ................................................................68 Zmiana schematu kolorystycznego ..........................................................69 Efekty wizualne Windows XP .................................................................70 Zaawansowane ustawienia pulpitu ...........................................................71 Ikony na pulpicie ......................................................................................72 Wybór wygaszacza ekranu .......................................................................74 Zapisywanie i usuwanie kompozycji .......................................................76 Spis treści Korzystanie z kompozycji pobieranych z internetu .................................77 Rozmieszczanie ikon pulpitu ....................................................................78 Pasek zadań ..............................................................................................79 Otwieranie okna Właściwości paska zadań ..............................................79 Wyświetlanie paska Szybkiego uruchamiania .........................................80 Blokowanie i odblokowywanie paska zadań ............................................81 Dostosowywanie rozmiarów paska Szybkiego uruchamiania i przesuwanie go w inne miejsce paska zadań ........................................82 Dodawanie ikon programów do paska Szybkiego uruchamiania .............83 Dodawanie innych pasków narzędzi do paska zadań ...............................84 Pasek języka .............................................................................................85 Tworzenie własnych pasków narzędzi .....................................................86 Dodawanie skrótów do własnego paska narzędzi ....................................87 Przenoszenie paska zadań w inne miejsce ................................................88 Zmiana rozmiarów paska zadań ...............................................................88 Ukrywanie paska zadań ............................................................................89 Przełączanie się między zadaniami za pomocą przycisków zadań ..........90 Minimalizacja wszystkich otwartych okien .............................................91 Jak dostosować obszar powiadomień? .....................................................92 Dodawanie ikony głośności do obszaru powiadomień ............................93 Dostosowywanie daty i godziny ...............................................................94 Dostosowywanie rozdzielczości ekranu ...................................................95 Zmiana częstotliwości odświeżania .........................................................97 Zmiana liczby kolorów wyświetlanych na monitorze ..............................98 Dostosowywanie myszy ...........................................................................99 103 Uruchamianie programu .........................................................................103 Elementy okna ........................................................................................103 Minimalizacja, maksymalizacja i przywracanie rozmiaru okien ...............104 Zamykanie okna .....................................................................................105 Przesuwanie okna ...................................................................................105 Zmiana rozmiarów okna .........................................................................106 Przełączanie się między oknami ...............................................................107 Definiowanie układu okien na ekranie ...................................................108 Rozdział 5. Obsługa okien 5 S p i s t r e ś c i Spis treści Rozdział 6. Praca z plikami i folderami i c ś e r t s i p S 6 109 Dyski, foldery, pliki ...............................................................................109 Korzystanie z okna Mój komputer .........................................................110 Typy plików ...........................................................................................111 Ścieżki dostępu .......................................................................................111 Wyświetlanie okna właściwości dysku ..................................................112 Otwieranie folderu ..................................................................................113 Tworzenie folderu ..................................................................................114 Zmiana nazwy folderu ............................................................................115 Kopiowanie, przesuwanie i usuwanie folderu ........................................116 Operacje na plikach — otwieranie pliku ................................................118 Zmiana nazwy pliku ...............................................................................119 Usuwanie pliku .......................................................................................119 Kopiowanie i przenoszenie pliku ...........................................................120 Przywracanie usuniętego pliku i opróżnianie Kosza ..............................122 Zmiana sposobu prezentowania plików i folderów w oknach ...............123 Definiowanie szczegółów .......................................................................125 Grupowanie plików i folderów .................................................................126 Zaznaczanie kilku folderów lub plików .................................................127 Znajdowanie pliku ..................................................................................129 Zarządzanie Pomocnikiem wyszukiwania .............................................131 Korzystanie z panelu folderów (Eksplorator Windows) ..........................132 Zarządzanie plikami i folderami z poziomu panelu folderów ..................133 Konsola systemowa ................................................................................135 137 Multimedia .............................................................................................137 Instalacja wersji 9. odtwarzacza Windows Media Player ......................139 Aktualizacja odtwarzacza Windows Media Player do 10. wersji ..........140 Podstawowe funkcje odtwarzacza Windows Media Player 10 ..............142 Odtwarzanie płyt kompaktowych ...........................................................143 Automatyczne pobieranie informacji o płycie z internetu .....................144 Znajdywanie informacji o nazwach ścieżek płyty CD ...........................145 Kopiowanie ścieżek z płyty CD na dysk twardy ....................................146 Biblioteka multimediów .........................................................................147 Szukanie muzyki w internecie ................................................................148 Rozdział 7. Multimedia w Windows XP Spis treści Tworzenie list odtwarzania ....................................................................149 Odtwarzanie utworów z listy odtwarzania .............................................150 Zmiana kolejności utworów na liście odtwarzania ................................150 Usuwanie i przywracanie list odtwarzania utworów ..............................151 Edycja listy odtwarzania ........................................................................152 Wyszukiwanie utworów w Bibliotece multimediów .............................153 Wyszukiwanie plików multimedialnych na komputerze .......................154 Odtwarzanie pliku multimedialnego spoza Biblioteki multimediów .....155 Dodawanie pliku do list odtwarzania z poziomu okna Mój komputer ...156 Nagrywanie własnych płyt CD ...............................................................157 Dostosowywanie programu Windows Media Player — zmiana trybu wyświetlania ................................................................160 Dostosowywanie programu Windows Media Player — zmiana karnacji ...............................................................................161 Dostosowywanie programu Windows Media Player — wybór karnacji z internetu ...............................................................162 Dostosowywanie programu Windows Media Player — tryb mini .........163 Dostosowywanie programu Windows Media Player — zmiana rozmiarów okna ..................................................................164 Dostosowywanie programu Windows Media Player — zmiana koloru odtwarzacza ...............................................................165 Dostosowywanie programu Windows Media Player — wybór wizualizacji ..........................................................................166 Pobieranie wizualizacji z internetu .........................................................167 Ustawianie efektów dźwiękowych .........................................................168 Dostosowywanie poziomów korektora graficznego ..............................169 Regulacja głośności ................................................................................170 Dostosowywanie ustawień wideo ..........................................................171 Cyfrowe aparaty fotograficzne .................................................................171 Jak wyświetlić zdjęcia? ..........................................................................172 Program Podgląd obrazów i faksów systemu Windows ........................173 Standardowy pasek narzędzi programu Podgląd obrazów i faksów systemu Windows ..................................................................174 Pasek narzędzi Adnotacja okna Podgląd obrazów i faksów systemu Windows ..................................................................175 Dostosowywanie adnotacji do własnych potrzeb ...................................176 Organizowanie obrazów na komputerze ................................................177 Pokaz slajdów .........................................................................................179 7 S p i s t r e ś c i Spis treści Rozdział 8. Drukowanie i c ś e r t s i p S 8 Rozdział 9. Programy w Windows XP 181 Instalacja drukarki ..................................................................................181 Okno Drukarki i faksy ............................................................................182 Korzystanie z drukarki sieciowej ...........................................................183 Wybór drukarki domyślnej .....................................................................184 Udostępnianie drukarki ..........................................................................185 Usuwanie drukarki .................................................................................186 Ustawianie domyślnych właściwości wydruku ......................................187 Wstrzymywanie i anulowanie drukowania ............................................188 189 Jakie programy masz do dyspozycji? .....................................................189 WordPad .................................................................................................190 Dokumenty programu WordPad ............................................................191 Formatowanie tekstu ..............................................................................193 Formatowanie akapitu — wyrównanie tekstu ........................................194 Formatowanie akapitu — wcięcia ..........................................................195 Jednostki miary w programie WordPad .................................................196 Lista wypunktowana ..............................................................................197 Wycinanie, kopiowanie, wklejanie i usuwanie tekstu w edytorze WordPad ............................................................................198 Wstawianie obiektów w dokumencie edytora WordPad ........................199 Ustawienia tabulatorów ..........................................................................201 Ustawienia strony ...................................................................................202 Drukowanie ............................................................................................203 Notatnik ..................................................................................................204 Dokumenty programu Notatnik ..............................................................205 Formatowanie czcionki w Notatniku .....................................................206 Zawijanie tekstu .....................................................................................207 Wycinanie, kopiowanie, wklejanie i usuwanie tekstu w Notatniku .......208 Wstawianie do dokumentu godziny i daty .............................................209 Przechodzenie do określonego wiersza ..................................................210 Wyświetlanie numeracji wierszy i kolumn ............................................211 Ustawienia strony ...................................................................................212 Drukowanie dokumentu Notatnika ........................................................213 Kalkulator ...............................................................................................214 Spis treści Rozdział 10. Windows XP i sieci Wykonywanie prostych obliczeń ...........................................................215 Kalkulator w widoku naukowym ...........................................................216 Korzystanie z pamięci Kalkulatora ........................................................216 Kopiowanie wyniku obliczeń do Schowka ............................................217 Przenoszenie liczb między widokami Standardowy i Naukowy ............217 Obliczenia statystyczne ..........................................................................218 Paint ........................................................................................................219 Rysowanie ..............................................................................................220 Rysowanie kształtów ..............................................................................221 Korzystanie z linii siatki .........................................................................222 Wypełnianie kolorem .............................................................................223 Próbki koloru ..........................................................................................223 Tekst na rysunku ....................................................................................224 Zmiana rozmiarów obrazu ......................................................................225 Zaznaczanie i kopiowanie fragmentów obrazu ......................................226 Zapisywanie i drukowanie obrazów .......................................................227 Gry ..........................................................................................................228 229 Tworzenie połączenia sieciowego ..........................................................229 Konfigurowanie połączenia modemowego ............................................231 Sieci lokalne ...........................................................................................233 Kontrola stanu połączenia ......................................................................233 Konfigurowanie protokołu TCP/IP ........................................................234 Udostępnianie połączenia internetowego ...............................................237 Udostępnianie zasobów ..........................................................................239 Internet Explorer ....................................................................................241 Wyświetlenie strony WWW w oknie przeglądarki ................................242 Inne funkcje paska adresu ......................................................................243 Modyfikowanie paska narzędzi .................................................................244 Pasek łączy .............................................................................................246 Pasek informacji i wyskakujące okienka ................................................248 Pobieranie pliku ......................................................................................249 Ustawienia zabezpieczeń ........................................................................250 Pasek obsługi obrazów ...........................................................................251 Zapisywanie obrazów ze stron WWW ...................................................252 9 S p i s t r e ś c i Definiowanie strony głównej .................................................................253 Ulubione strony WWW ..........................................................................254 Organizowanie ulubionych stron WWW ...............................................255 Powrót do wcześniej odwiedzanych stron ..............................................257 Konfigurowanie i czyszczenie listy historii ...........................................259 Postać źródłowa strony ...........................................................................260 Wyświetlanie stron WWW na pełnym ekranie ......................................260 Zapisywanie stron WWW ......................................................................261 Serwer proxy a przeglądarka ..................................................................262 Outlook Express .....................................................................................263 Konfiguracja konta pocztowego ...............................................................264 Właściwości konta ..................................................................................266 Foldery programu Outlook Express .......................................................268 Konfigurowanie układu okna programu Outlook Express .....................269 Modyfikowanie paska narzędzi ..............................................................270 Modyfikowanie paska Outlook ..............................................................271 Pasek stanu .............................................................................................272 Zarządzanie folderami ............................................................................273 Tworzenie i wysyłanie wiadomości .......................................................274 Załączniki poczty ...................................................................................277 Pobieranie i czytanie wiadomości ...........................................................278 Inne opcje bezpieczeństwa programu Outlook Express .........................280 Otwieranie załączników .........................................................................281 Odpowiadanie na listy ............................................................................282 Reguły wiadomości ................................................................................283 Grupy dyskusyjne — dodawanie konta i subskrybowanie grup ............285 Właściwości grupy dyskusyjnej ................................................................287 Czytanie wiadomości grup dyskusyjnych ..............................................288 Definiowanie widoku niestandardowego ...............................................289 291 Centrum zabezpieczeń systemu Windows .............................................291 Komunikaty Centrum zabezpieczeń systemu Windows ........................292 Inne komunikaty Centrum zabezpieczeń ................................................294 Konsola Zarządzanie komputerem .........................................................295 Rozdział 11. Zarządzanie komputerem i systemem w Windows XP Spis treści i c ś e r t s i p S 10 Spis treści Narzędzia systemowe — narzędzie Podgląd zdarzeń ............................297 Wyszukiwanie zdarzeń ...........................................................................299 Filtrowanie zdarzeń ................................................................................300 Sortowanie zdarzeń ................................................................................301 Archiwizacja dziennika zdarzeń ................................................................302 Korzystanie z dzienników zdarzeń przy rozwiązywaniu problemów ....303 Foldery udostępnione — udziały ..............................................................304 Foldery udostępnione — sesje ...............................................................304 Foldery udostępnione — otwarte pliki ...................................................305 Użytkownicy i grupy lokalne .................................................................306 Tworzenie nowego konta użytkownika ..................................................306 Obsługa kont ..........................................................................................308 Grupy ......................................................................................................309 Dodawanie użytkownika do grupy .........................................................310 Tworzenie grupy lokalnej .......................................................................312 Dzienniki wydajności i alerty .................................................................313 Konfigurowanie własnego dziennika .....................................................314 Analiza wydajności systemu za pomocą Monitora wydajności .............316 Konfigurowanie ustawień wykresu w oknie Wydajność .......................317 Analiza składników systemu ..................................................................318 Menedżer urządzeń ................................................................................319 Przerwania ..............................................................................................320 Aktualizacja sterownika .........................................................................323 Analiza dysku .........................................................................................324 Defragmentacja dysku ............................................................................325 Zarządzanie dyskami ..............................................................................326 Tworzenie partycji ..................................................................................327 Usuwanie partycji ...................................................................................330 Zmiana litery dysku ................................................................................331 Usługi .....................................................................................................333 Konfigurowanie trybu uruchamiania usług ............................................334 Obsługa działania usług w programie Usługi .........................................336 Zapisywanie kopii zapasowych plików i folderów na dysku CD ..........337 Usuwanie plików tymczasowych ................................................................339 Korzystanie z narzędzia Kopia zapasowa ..............................................340 11 S p i s t r e ś c i Odzyskiwanie utraconych plików ..........................................................344 Msconfig .................................................................................................346 Dodawanie programów ..........................................................................349 Usuwanie programów i zmienianie sposobu ich instalacji .....................350 Skróty klawiaturowe 351 Nawigacja ...............................................................................................351 Skróty klawiaturowe ogólnego zastosowania ........................................351 Elementy okna ........................................................................................351 Edycja .....................................................................................................352 Skróty klawiaturowe w oknach dialogowych ........................................352 Menu Start ..............................................................................................352 Porady 353 Porady ....................................................................................................353 Modyfikowanie Windows ......................................................................355 Dyskietka ................................................................................................355 Programy ................................................................................................355 Zarządzanie plikami i folderami .............................................................356 Obsługa ...................................................................................................356 Skorowidz 357 Spis treści Dodatek A Dodatek B i c ś e r t s i p S 12 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo komputera komputera 2 Rozdział 2. Bezpieczeństwo komputera Rysunek 2.1. Aby otworzyć okno Właściwości systemu, w menu Start kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mój komputer i wybierz w menu kontekstowym pozycję Właściwości Rysunek 2.2. Na zakładce Ogólne okna Właściwości systemu znajdziesz informację o zainstalowanych w systemie dodatkach J a k ł a t a ć s y s t e m W i n d o w s X P ? Jak łatać system Windows XP? Microsoft reaguje na doniesienia o błędach w systemie Windows, udostępniając na swoich stronach „łaty”. Są to tak zwane pakiety Service Pack. Instalacja najnowszej dostępnej wersji pakietu Service Pack to pierwszy i najważniejszy krok w kierunku zapewnienia sobie bezpieczeństwa w internecie. Jeśli kupujesz komputer wraz z legalnym systemem operacyjnym Windows XP, nie musisz się martwić o Service Pack — będzie on najpewniej już zainstalowany. Jeśli natomiast z jakichś względów konieczna będzie ponowna instalacja systemu, musisz pamiętać o zainstalowaniu także i pakietu Service Pack. Aby sprawdzić wersję pakietu ServicePack: 1. Kliknij przycisk Start, żeby rozwinąć menu Start. 2. Kliknij w menu Start prawym przyciskiem myszy pozycję Mój komputer i wybierz w menu kontekstowym pozycję Właściwości (rysunek 2.1). 3. Na zakładce Ogólne okna Właściwości systemu znajdziesz w sekcji System informacje o zainstalowanych dodatkach (rysunek 2.2). Czy trzeba instalować kolejne wersje dodatków Service Pack? Pakiety Service Pack są kumulatywne, to znaczy zawierają wszystkie poprawki zawarte w poprzednich wersjach i nie jest konieczne instalowanie ich jeden za drugim, choć taka instalacja nie jest szkodliwa. Jeśli natomiast kiedyś instalowałeś dodatek Service Pack 1, zainstalujesz po prostu wersję 2. — zastąpi ona wcześniejszą. 23 Rozdział 2. Instalacja dodatku Service Pack 2 Jeśli w systemie nie zainstalowano dodatku Service Pack 2, musisz sam uszczelnić system. Pamiętaj, że pakiet Service Pack musi być ściśle dopasowany nie tylko do wersji systemu operacyjnego, ale też do jego wersji językowej. Posiadacze polskiej wersji systemu Windows często są w o tyle lepszej sytuacji, że w momencie premiery polskiej wersji pakietu znane są już wszystkie jego niedociągnięcia i można z mniejszymi obawami przystąpić do instalacji. (cid:23) W momencie pisania tej książki najnowszą dostępną wersją pakietu Service Pack dla systemu Windows XP była wersja 2. Aby zainstalować dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP: 1. Jeśli chcesz pobrać dodatek z internetu, otwórz okno przeglądarki i wpisz adres http://centrumxp.pl/windows/sp2/. 2. Jeśli będziesz instalować Service Pack 2 z dysku CD-ROM, umieść dysk w napędzie i przejdź do wykonywania poleceń zawartych w punktach od 5. do 9. niniejszej instrukcji. 3. Na stronie CentrumXP.pl kliknij połączenie Pobierz Service Pack 2 dla Windows XP (rysunek 2.3). 4. Na kolejnej stronie znajdziesz informacje o pobieranym pliku. Przejrzyj je i kliknij odnośnik Pobierz. 5. W oknie Pobieranie pliku kliknij przycisk Zapisz (rysunek 2.4) i wskaż miejsce na dysku, w którym plik ma zostać zapisany (rysunek 2.5). 24 2 k c a P e c i v r e S u k t a d o d a j c a l a t s n I Gdzie szukać dodatku Service Pack 2? Pakiety Service Pack można pobrać bezpośrednio z internetu — są dostępne w serwisie Microsoft http://centrumxp.pl/ windows/sp2/, wymaga to jednak wydajnego łącza sieciowego, gdyż często mają one rozmiar powyżej 100 MB. Gotowe do instalacji pakiety można też często znaleźć na płytach CD-ROM dołączanych do niektórych czasopism informatycznych. Rysunek 2.3. Kliknij połączenie Pobierz Service Pack 2 dla Windows XP Rysunek 2.4. Kliknij przycisk Zapisz Rysunek 2.5. Wskaż miejsce zapisania dodatku Service Pack 2 na dysku Bezpieczeństwo komputera 6. Aby rozpocząć pobieranie pliku na dysk, kliknij w oknie kreatora instalacji dodatku łącze Kontynuuj (rysunek 2.6). 7. W kolejnym oknie kliknij łącze Zainstaluj teraz (rysunek 2.7). 8. Zaraz po uruchomieniu programu instalacyjnego pakietu (zawierającego w swoim wnętrzu zarchiwizowane pliki tworzące pakiet) na ekranie pojawi się okno dialogowe Wyodrębnianie plików, którego zadaniem jest sprawdzenie, czy pliki znajdujące się wewnątrz archiwum nie są uszkodzone. Gdy proces weryfikacji zakończy się, automatycznie uruchomi się właściwy program instalacyjny pakietu, którego zadaniem będzie sprawdzenie stanu systemu, zaktualizowanie sterowników oraz skopiowanie nowych wersji plików systemowych w sposób bezpieczny dla samego systemu (rysunek 2.8). 9. Potwierdź chęć instalacji pakietu, klikając przycisk Dalej, po czym przeglądnij uzupełniającą umowę licencyjną (modyfikującą warunki licencjonowania systemu) i jeśli się z nią zgadzasz, umieść znacznik w polu Zgadzam się i kliknij ponownie przycisk Dalej. 10. Zostaniesz teraz poproszony o wskazanie folderu, w którym podczas odinstalowywania systemu umieszczone zostaną kopie zapasowe plików systemowych. Kopie zapasowe są konieczne na wypadek gdybyś musiał anulować instalację dodatku Service Pack. Kliknij przycisk Dalej. 11. Teraz ostatni etap instalacji. Zaczekaj, aż Instalator sprawdzi bieżącą konfigurację, zarchiwizuje bieżące pliki i dokona aktualizacji plików. Możesz w międzyczasie pozwolić sobie na relaks, bowiem instalacja trwa długo. Gdy proces się zakończy — kliknij przycisk Zakończ — spowoduje to zamknięcie kreatora instalacji i wszystkich aplikacji oraz ponowne uruchomienie komputera. 25 I n s t a l a c j a d o d a t k u S e r v i c e P a c k 2 Rysunek 2.6. Kliknij w oknie kreatora instalacji łącze Kontynuuj Rysunek 2.7. W tym oknie kliknij Zainstaluj teraz Rysunek 2.8. Oto okno właściwego programu instalacyjnego — kliknij przycisk Dalej Rozdział 2. 12. Po ponownym uruchomieniu komputera Windows XP wyświetli okno, w którym zostaniesz poproszony o zapisanie się w serwisie Web Windows Update na listę subskrybentów Aktualizacji automatycznych, które obejmują aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne i dodatki Service Pack. 13. Jeśli zaznaczysz pierwszą opcję: Pomóż chronić mój komputer PC poprzez włączenie Aktualizacji automatycznych teraz, Twój komputer będzie się automatycznie kontaktował z serwisem Windows Update w celu dokonania aktualizacji (rysunek 2.9). Jeśli wolisz aktualizować system ręcznie, zaznacz opcję Nie w tej chwili. Kliknij przycisk Dalej 14. Po zdefiniowaniu sposobu aktualizacji system wyświetli okno podsumowujące stan bezpieczeństwa na Twoim komputerze — okno to nosi nazwę Centrum zabezpieczeń systemu Windows (rysunek 2.10). Z jego poziomu możesz zarządzać ustawieniami Zapory systemu Windows, Opcjami internetowymi oraz aktualizacjami. Możesz także uzyskać informacje o zainstalowanych programach antywirusowych i stanie ochrony przed wirusami. 15. Przejrzyj informacje prezentowane w oknie Centrum zabezpieczeń systemu Windows. 16. Jeśli nie zamierzasz na razie dokonywać jakichkolwiek zmian w ustawieniach, zamknij okno Centrum zabezpieczeń systemu Windows — do jego ustawień wrócimy w rozdziale 11. 17. Twój komputer jest gotowy do pracy — pamiętaj jednak, że trzeba jeszcze zainstalować programy antywirusowe. Wskazówka (cid:132) Gdybyś chciał później powrócić do okna Centrum zabezpieczeń systemu Windows, najpierw kliknij przycisk Start, później polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Centrum zabezpieczeń (rysunek 2.11). 26 2 k c a P e c i v r e S u k t a d o d a j c a l a t s n I Rysunek 2.9. Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 i ponownym uruchomieniu komputera możesz włączyć opcję automatycznej aktualizacji systemu Rysunek 2.10. Centrum zabezpieczeń systemu Windows Rysunek 2.11. Aby otworzyć Centrum zabezpieczeń, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Centrum zabezpieczeń Bezpieczeństwo komputera Definiowanie opcji aktualizacji systemu Aktualizacje mogą przebiegać w różny sposób — od Ciebie zależy, który wybierzesz. Aby zdefiniować opcje aktualizacji systemu: 1. Otwórz okno Właściwości systemu i kliknij zakładkę Aktualizacje automatyczne. Jeśli skorzystasz z odnośnika Aktualizacje automatyczne w Centrum zabezpieczeń systemu Windows, zostanie wyświetlone okno dialogowe Aktualizacje automatyczne zawierające tylko jedną zakładkę — Aktualizacje automatyczne (rysunek 2.14). Aby włączyć mechanizm aktualizacji, wybierz jeden z profili aktualizacji systemu: 1. Zaznacz opcję Automatycznie (zalecane), jeśli chcesz automatycznie pobierać i instalować aktualizacje. Poniżej tej opcji znajdują się dwie listy rozwijane — pierwsza pozwala wskazać termin aktualizacji, a druga godzinę. Korzystając z nich, możesz dokładnie określić moment przeprowadzania aktualizacji (rysunek 2.15). Proces ten nie spowoduje powiadomienia użytkownika i nie przerwie jego zadań, a aktualizacje nie zakłócą innych procesów pobierania — system Windows znajduje i pobiera aktualizacje w tle. Jeżeli komputer jest wyłączony w czasie zaplanowanej aktualizacji, system Windows zainstaluje aktualizacje po następnym uruchomieniu komputera. Jeśli nie zostanie zmieniony harmonogram domyślny, aktualizacje pobrane na komputer będą instalowane o godzinie 3:00. D e f i n i o w a n i e o p c j i a k t u a l i z a c j i s y s t e m u 27 Rysunek 2.14. Zakładka Aktualizacje automatyczne okna Właściwości systemu oraz okno Aktualizacje automatyczne to ten sam zestaw ustawień Rysunek 2.15. Możesz skonfigurować harmonogram aktualizacji Rysunek 2.16. Opcje aktualizacji Wady automatycznej aktualizacji Wadą mechanizmu automatycznej aktualizacji jest konieczność logowania się na konto administratora (lub konto należące do grupy Administratorzy) w celu rozpoczęcia instalacji łat; zwykli użytkownicy nie mają do tego wystarczających uprawnień. Rozdział 2. 2. Zaznaczenie opcji Pobierz dla mnie aktualizacje, ale pozwól mi wybrać, kiedy mają być zainstalowane spowoduje, że system Windows będzie znajdował i pobierał aktualizacje w tle, nie przeszkadzając Ci w pracy. Oczywiście komputer musi być połączony z internetem. Po ukończeniu pobierania w obszarze powiadomień zobaczysz ikonę Alerty zabezpieczeń systemu Windows i zostanie wyświetlony alert informujący, że aktualizacje są gotowe do instalacji. Aby przejrzeć i zainstalować dostępne aktualizacje, kliknij ikonę lub alert. Można zainstalować wszystkie lub wybrane spośród dostępnych aktualizacji (rysunek 2.16). 3. W przypadku wybrania opcji Powiadom mnie, ale nie pobieraj ani nie instaluj aktualizacji automatycznie system Windows będzie wyszukiwał aktualizacje i powiadomi Cię, gdy będą dostępne. O pobraniu aktualizacji musisz sam zadecydować. Jak to zrobić? Gdy system Windows znajdzie aktualizacje odpowiednie dla danego komputera, w obszarze powiadomień zostanie wyświetlona ikona Alerty zabezpieczeń systemu Windows i zostanie wyświetlony alert informujący, że aktualizacje są gotowe do pobrania — kliknij ikonę lub alert i wybierz niektóre lub wszystkie aktualizacje do pobrania. System Windows pobierze aktualizacje w tle, nie zakłócając Twojej pracy, a po zakończeniu pobierania w obszarze powiadomień ponownie wyświetlona zostanie ikona Windows Update, tym razem w celu powiadomienia, że aktualizacje są gotowe do zainstalowania. 4. Pole Wyłącz aktualizacje automatyczne pozwala wyłączyć automatyczny tryb aktualizacji. Oznacza to, że nie będziesz powiadamiany o ważnych aktualizacjach dostępnych dla Twojego komputera. 28 u m e t s y s i j c a z i l a u t k a i j c p o e i n a w o i n i f e D Bezpieczeństwo komputera Ręczny tryb aktualizacji systemu Mechanizm Windows Update może działać również w trybie ręcznym, w którym sam nakazujesz rozpoczęcie poszukiwania nowych wersji łat, wskazujesz te, które mają być zainstalowane i nadzorujesz ich instalację. O ile automatyczna aktualizacja systemu powoduje instalację jedynie łat uznanych za krytyczne, ręczny tryb pracy Windows Update pozwala dokonać instalacji łat mniej istotnych, często wręcz nieusuwających żadnych błędów, a dodających nowe funkcje systemu. Aby przeprowadzić ręczną aktualizację: 1. Otwórz panel Start, rozwiń pozycję Wszystkie programy i kliknij ikonę zatytułowaną Windows Update (rysunek 2.17). 2. Po chwili pojawi się plansza tytułowa witryny Windows Update, a chwilę później — okno dialogowe Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, proszące Cię o zgodę na zainstalowanie kontrolki ActiveX nadzorującej proces aktualizacji systemu (rysunek 2.18). Udziel tej zgody, klikając przycisk Zainstaluj, a przejdziesz do dalszego etapu aktualizacji. (cid:23) Prośba o potwierdzenie pojawi się tylko w czasie pierwszej próby skorzystania z mechanizmu Windows Update. 3. Po chwili oczekiwania (w tym czasie połączenie z internetem musi pozostać aktywne) w oknie przeglądarki pojawią się łącza do sposobów aktualizacji. Windows Update pozwala dokonać instalacji ekspresowej oraz niestandardowej (rysunek 2.19). R ę c z n y t r y b a k t u a l i z a c j i s y s t e m u Rysunek 2.17. Aby skorzystać z mechanizmu Windows Update, kliknij przycisk Start i w menu Wszystkie programy wybierz Windows Update Rysunek 2.18. Zadziałanie mechanizmu Windows Update wymaga wydania zgody na działanie obsługującej go kontrolki ActiveX Rysunek 2.19. Możesz przeprowadzić aktualizację ekspresową lub niestandardową 29 Rozdział 2. 4. Po kliknięciu odnośnika Instalacja niestandardowa rozpocznie się proces wyszukiwania dostępnych aktualizacji (rysunek 2.20). 5. Znalezione aktualizacje pojawią się na liście — przejrzyj je i zaznacz pola wyboru obok tych, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij łącze Przejdź do instalowania aktualizacji (rysunek 2.21). 6. W oknie Windows Update pojawi się podsumowanie — zawiera ono listę wybranych przez Ciebie aktualizacji. Kliknij przycisk Zainstaluj (rysunek 2.22). u m e t s y s i j c a z i l a u t k a b y r t y n z c ę R 30 Rysunek 2.20. Windows Update wyszukuje dostępne aktualizacje Rysunek 2.21. Lista aktualizacji w oknie Windows Update — zaznacz pola wyboru obok tych pozycji, które mają zostać zainstalowane na Twoim komputerze, i kliknij łącze przejdź do instalowania aktualizacji, klikając łącze Przejdź do instalowania aktualizacji Rysunek 2.22. Oto wybrana lista aktualizacji w oknie Windows Update — jeśli ją akceptujesz, kliknij przycisk Zainstaluj Rysunek 2.23. Proces pobierania i instalowania aktualizacji jest w toku Rysunek 2.24. Podsumowanie aktualizacji w oknie Windows Update Bezpieczeństwo komputera 7. Rozpocznie się pobieranie i instalowanie aktualizacji (rysunek 2.23). 8. Po zakończeniu instalacji aktualizacji pojawi się komunikat o zaktualizowaniu komputera. W oknie dialogowym Instalowanie aktualizacji kliknij przycisk Zamknij. 9. Windows Update wyświetli raport aktualizacji, z którego dowiesz się, jakie aktualizacje zostały zainstalowane, a jakie są dostępne, lecz niezainstalowane (rysunek 2.24). Możesz zamknąć okno Windows Update — bezpieczeństwo komputera zostało poprawione. Wskazówka (cid:132) Po zakończeniu procesu aktualizacji — w zależności od charakteru instalowanych poprawek — może być konieczne ponowne uruchomienie systemu operacyjnego. R ę c z n y t r y b a k t u a l i z a c j i s y s t e m u 31 Rozdział 2. Zapora połączenia internetowego Zapora połączenia internetowego — w slangu komputerowym zwana firewall — to rodzaj zabezpieczenia, które umożliwia ochronę danych systemu, gdy komputer łączy się z innymi sieciami, na przykład z internetem, lub przesyła przez nie dane, co zawsze stanowi potencjalne zagrożenie zakażenia wirusem albo atakiem ze strony innego komputera czy użytkownika. Zapora pełni więc rolę filtra informacji przekazywanych z internetu lub sieci — filtr ten odrzuca informacje lub dopuszcza je do komputera, zależnie od ustawień skonfigurowanych przez użytkownika (rysunek 2.25). Zapora ułatwia blokowanie wirusów i robaków komputerowych usiłujących uzyskać dostęp do komputera. Nie pomoże jednak w wykrywaniu i likwidacji wirusów i robaków komputerowych, które już znajdują się na komputerze — aby chronić swój komputer, musisz, oprócz zapory, również zainstalować i aktualizować oprogramowanie antywirusowe. Zapora pozwala też tworzyć rejestr — dziennik zabezpieczeń, w którym będą rejestrowane pomyślne i niepomyślne próby połączenia się z danym komputerem. Taka opcja może być użyteczna podczas rozwiązywania problemów. Aby firewall funkcjonował skutecznie, wymaga przemyślanej konfiguracji. Odpowiednie ustawienia konfiguracyjne pozwalają określić, które programy systemowe i usługi nie powinny uzyskać dostępu do internetu lub sieci, do której komputer jest podłączony, a które z kolei powinny; możliwe jest też podjęcie decyzji, które adresy IP i porty komunikacyjne wykorzystywane mogą być do łączenia się z innymi komputerami. W ustawieniach możesz też wskazać foldery sieciowe, które chcesz udostępnić innym. Żadna automatyczna zapora sieciowa nie zapewni Twojemu komputerowi absolutnego bezpieczeństwa. 32 o g e w o t e n r e t n i a i n e z c ą ł o p a r o p a Z Rysunek 2.25. Zapora połączeń internetowych to system zabezpieczeń działający na pograniczu sieci i świata zewnętrznego. Umożliwia ona narzucanie ograniczeń dotyczących treści, które mogą być przesyłane z sieci domowej do internetu i z internetu do sieci domowej Zapora połączenia internetowego w Windows XP System Microsoft Windows XP jest wyposażony w prosty, lecz skuteczny w domowych zastosowaniach firewall — jest to tak zwana Zapora połączenia internetowego (ICF, Internet Connection Firewall) lub Zapora systemu Windows (w wersji systemu XP z zainstalowanym pakietem Service Pack 2). Ta funkcja, przeznaczona do użytku w domu i małej firmie, zapewnia ochronę komputerom bezpośrednio połączonym z internetem. Jest ona dostępna dla połączeń lokalnych (LAN) i telefonicznych. W Windows XP Home/Professional bez pakietu Service Pack lub z pakietem Service Pack 1 i w Windows 2003 Server Zapora połączenia internetowego jest standardowo wyłączona. Nie próbuj jej włączyć, lecz natychmiast instaluj Service Pack 2. W systemie Windows XP z pakietem Service Pack 2 zapora połączenia internetowego jest domyślnie włączona. Jednak niektórzy producenci komputerów i administratorzy sieci ją wyłączają, warto więc sprawdzić, czy na Twoim komputerze zapora działa. Rysunek 2.26. Wybierz polecenie Pokaż wszystkie połączenia, aby otworzyć okno Połączenia sieciowe Rysunek 2.27. Jeżeli zapora połączenia internetowego jest włączona, obok ikony połączenia pojawia się symbol kłódki Zapora a konta użytkownika Konfigurowanie zapory wymaga uprawnień administratora — musisz więc zalogować się na konto z grupy Administratorów. Bezpieczeństwo komputera Jak sprawdzić, czy zapora jest włączona? System Windows wyraźnie oznacza stan włączenia zapory. Musisz tylko wiedzieć, gdzie szukać. Aby sprawdzić stan zapory sieciowej Windows XP: 1. Kliknij przycisk Start i w menu Start wybierz polecenie Połącz z. 2. W menu podrzędnym wybierz polecenie Pokaż wszystkie połączenia (rysunek 2.26). 3. Wyświetlone zostanie okno Połączenia sieciowe. Jeżeli zapora połączenia internetowego jest włączona, obok ikony połączenia pojawia się symbol kłódki (rysunek 2.27). Jak działa zapora? Próba połączenia się z komputerem lokalnym przez osobę w internecie lub sieci nazywa się niemonitorowanym żądaniem. Jeżeli komputer otrzyma niemonitorowane żądanie, Zapora systemu Windows blokuje połączenie. W przypadku korzystania z programu odbierającego informacje z internetu lub sieci, takiego jak program obsługi wiadomości błyskawicznych lub sieciowa gra wieloosobowa, zapora proponuje zablokowanie lub odblokowanie połączenia. Jeżeli połączenie zostanie odblokowane, Zapora systemu Windows utworzy wyjątek, aby nie reagować na próby odebrania przez program informacji w przyszłości. Można wyłączyć Zaporę systemu Windows dla określonych połączeń internetowych i sieciowych, jednak w takim przypadku skuteczność zabezpieczeń komputera jest ograniczona. 33 J a k s p r a w d z i ć , c z y z a p o r a j e s t w ł ą c z o n a ? Rozdział 2. Włączanie zapory połączenia sieciowego w Windows XP Jeśli nie włączyłeś jeszcze zapory, system Windows sam się o to upomni. Centrum zabezpieczeń systemu Windows wyświetli komunikat ostrzegawczy. Pojawi się on w dymku, obok ikony Alerty zabezpieczeń systemu Windows znajdującej się w obszarze powiadomień na pasku zadań (rysunek 2.28). Kliknij dymek, aby otworzyć Centrum zabezpieczeń systemu Windows, z którego masz dostęp do Zapory systemu Windows. Aby włączyć zaporę sieciową Windows: 1. W oknie Centrum zabezpieczeń systemu Windows kliknij przycisk Zalecenia umieszczony w sekcji Zapora (rysunek 2.29). 2. W oknie Zalecenia kliknij przycisk Włącz teraz. Pojawi się okno komunikujące włączenie zapory — kliknij w nim przycisk Zamknij (rysunek 2.30). 3. Zamknij okna Zalecenia i Centrum zabezpieczeń systemu Windows. Zapora jest już aktywna. Wskazówka (cid:132) Opisany powyżej sposób włączania zapory włącza ją w tryb domyślny. Jest on zalecany podczas normalnej pracy. o g e w o i c e i s a i n e z c ą ł o p y r o p a z e i n a z c ą ł W Rysunek 2.28. Jeżeli zapora połączenia internetowego jest wyłączona, obok ikony Alerty zabezpieczeń systemu Windows pojawia się ostrzegawczy komunikat Rysunek 2.29. Aby włączyć zaporę, kliknij przycisk Zalecenia Rysunek 2.30. W oknie Zalecenia kliknij przycisk Włącz teraz, a następnie kliknij przycisk Zamknij 34 Rysunek 2.31. Aby włączyć możliwość odebrania pliku z innego komputera w internecie, kliknij Odblokuj Bezpieczeństwo komputera Czy zezwalać Zaporze systemu Windows na odblokowanie niektórych połączeń? W trybie domyślnym Zapora systemu Windows dopuszcza pewne drobne nieszczelności w systemie zabezpieczeń — są one przeznaczone dla niektórych programów preferujących otwarte połączenie z internetem. Przykładem takiego programu jest gra sieciowa. Jeśli więc będziesz chciał pograć z kolegą w Quake’a online i zainstalujesz u siebie na komputerze serwer gry, konieczne będzie odblokowanie odbierania informacji z internetu. Nie musisz jednak wiele robić w tym kierunku. Zapora sama zaproponuje zablokowanie lub odblokowanie połączenia, wyświetlając specjalny komunikat. Aby odblokować połączenie: 1. Kliknij w oknie Alert zabezpieczeń systemu Windows przycisk Odblokuj (rysunek 2.31). Wskazówki (cid:132) Jeżeli połączenie zostanie odblokowane, Zapora systemu Windows tworzy wyjątek, aby nie reagować na próby odebrania przez program informacji w przyszłości. (cid:132) Wyjątki można definiować także ręcznie — służą do tego ustawienia zakładki Wyjątki okna Zapora systemu Windows. Pamiętaj jednak, że dodanie wyjątku jest zawsze osłabieniem murów obronnych komputera. 35 C z y z e z w a l a ć n a o d b l o k o w a n i e ? Rozdział 2. Blokowanie wyjątków w ustawieniach Zapory systemu Windows Jeżeli potrzebna jest maksymalna ochrona komputera, na przykład w czasie korzystania z internetu w hotelu lub na lotnisku, lub wówczas, gdy w sieci szaleją niezwykle niebezpieczne wirusy lub robaki, domyślna postać Zapory systemu Windows nie wystarczy. Wówczas trzeba zablokować wszystkie wyjątki bez wyjątku — pamiętaj, że wtedy zapora zablokuje również niemonitorowane żądania udostępniania plików lub drukarek oraz odnajdywania urządzeń sieciowych! Zablokowanie wyjątków nie przeszkodzi natomiast w przeglądaniu większości stron WWW, wysyłaniu i odbieraniu wiadomości e-mail oraz korzystaniu z komunikatorów internetowych. Aby włączyć Zaporę systemu Windows bez wyjątków: 1. Zaloguj się jako administrator. 2. Kliknij ikonę Alerty zabezpieczeń systemu Windows znajdującą się w obszarze powiadomień na pasku zadań (rysunek 2.32). 3. W oknie Centrum zabezpieczeń systemu Windows kliknij łącze Zapora systemu Windows (rysunek 2.33) lub otwórz okno Panel Sterowania i kliknij dwukrotnie ikonę Zapora systemu Windows (rysunek 2.34). 4. Wyświetlone zostanie okno Zapora systemu Windows. Kliknij zakładkę Ogólne, zaznacz pole wyboru Nie zezwalaj na wyjątki, a następnie kliknij przycisk OK (rysunek 2.35). Wskazówka (cid:132) Ustawienie Nie zezwalaj na wyjątki blokuje wszystkie niemonitorowane żądania dotyczące nawiązania połączenia z danym komputerem, z żądaniami dotyczącymi programów lub usług zaznaczonych w zakładce Wyjątki włącznie. 36 w ó k t ą j y w e i n a w o k o l B Rysunek 2.32. Aby otworzyć okno Centrum zabezpieczeń systemu Windows, kliknij ikonę Alerty zabezpieczeń systemu Windows znajdującą się w obszarze powiadomień na pasku zadań Rysunek 2.33. Aby otworzyć okno Zapora systemu Windows, kliknij łącze Zapora systemu Windows w Centrum zabezpieczeń systemu Windows Rysunek 2.34. Inna droga prowadząca do okna Zapora systemu Windows to Panel sterowania i ikona Zapora systemu Windows Rysunek 2.35. Zaznacz pole wyboru: Nie zezwalaj na wyjątki
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: