Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00100 006374 22992892 na godz. na dobę w sumie
Po prostu optymalizacja Windows Vista PL - książka
Po prostu optymalizacja Windows Vista PL - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1566-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows vista
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Popraw wydajność systemu operacyjnego

System operacyjny Windows Vista PL nadaje się do użytkowania natychmiast po zainstalowaniu. Jednak domyślny układ parametrów Windows, przygotowany z myślą o przeciętnym użytkowniku, rzadko odpowiada rzeczywistym potrzebom osób pracujących z komputerem. Na szczęście Vista posiada duże możliwości w zakresie dostrojenia się do oczekiwań użytkownika i dopasowania do wymagań sprzętowych komputera, na którym jest uruchamiana. Znajomość metod konfiguracji i optymalizacji tego systemu operacyjnego pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności.

Ten podręcznik podejmuje wszystkie zagadnienia związane z konfiguracją i optymalizacją Windows Visty. Czytając go, dowiesz się, w jaki sposób zwiększyć szybkość, stabilność i bezpieczeństwo systemu poprzez odpowiedni dobór parametrów wyświetlania oraz obsługi plików i folderów, ograniczenie ilości automatycznie uruchamianych programów, zainstalowanie właściwych sterowników i regularne aktualizacje. Nauczysz się optymalizować konfigurację połączenia internetowego, modyfikować rejestr systemowy i rozwiązywać problemy związane z uruchamianiem gier w środowisku Windows Vista. Znajdziesz tu również opisy programów diagnostycznych i sposoby przywracania systemu po awariach.

Wyciśnij Vistę do maksimum.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Po prostu optymalizacja Windows Vista PL Autor: Piotr Czarny ISBN: 978-83-246-1566-7 Format: 170x230, stron: 256 Popraw wydajno(cid:156)(cid:230) systemu operacyjnego (cid:149) Jak zoptymalizowa(cid:230) wy(cid:156)wietlanie obrazu na monitorze? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b usprawni(cid:230) operacje na plikach i folderach? (cid:149) Jak usun„(cid:230) skutki awarii systemu? System operacyjny Windows Vista PL nadaje siŒ do u¿ytkowania natychmiast po zainstalowaniu. Jednak domy(cid:156)lny uk‡ad parametr(cid:243)w Windows, przygotowany z my(cid:156)l„ o przeciŒtnym u¿ytkowniku, rzadko odpowiada rzeczywistym potrzebom os(cid:243)b pracuj„cych z komputerem. Na szczŒ(cid:156)cie Vista posiada du¿e mo¿liwo(cid:156)ci w zakresie dostrojenia siŒ do oczekiwaæ u¿ytkownika i dopasowania do wymagaæ sprzŒtowych komputera, na kt(cid:243)rym jest uruchamiana. Znajomo(cid:156)(cid:230) metod konfiguracji i optymalizacji tego systemu operacyjnego pozwala na osi„gniŒcie maksymalnej wydajno(cid:156)ci. Ten podrŒcznik podejmuje wszystkie zagadnienia zwi„zane z konfiguracj„ i optymalizacj„ Windows Visty. Czytaj„c go, dowiesz siŒ, w jaki spos(cid:243)b zwiŒkszy(cid:230) szybko(cid:156)(cid:230), stabilno(cid:156)(cid:230) i bezpieczeæstwo systemu poprzez odpowiedni dob(cid:243)r parametr(cid:243)w wy(cid:156)wietlania oraz obs‡ugi plik(cid:243)w i folder(cid:243)w, ograniczenie ilo(cid:156)ci automatycznie uruchamianych program(cid:243)w, zainstalowanie w‡a(cid:156)ciwych sterownik(cid:243)w i regularne aktualizacje. Nauczysz siŒ optymalizowa(cid:230) konfiguracjŒ po‡„czenia internetowego, modyfikowa(cid:230) rejestr systemowy i rozwi„zywa(cid:230) problemy zwi„zane z uruchamianiem gier w (cid:156)rodowisku Windows Vista. Znajdziesz tu r(cid:243)wnie¿ opisy program(cid:243)w diagnostycznych i sposoby przywracania systemu po awariach. (cid:149) Pozyskiwanie informacji o konfiguracji, wydajno(cid:156)ci i parametrach systemu Vista (cid:149) Personalizacja Visty (cid:149) Optymalizacja wy(cid:156)wietlania obrazu (cid:149) Dostosowanie Visty do potrzeb os(cid:243)b niepe‡nosprawnych (cid:149) Przyspieszanie wykonywania operacji dyskowych (cid:149) Ograniczanie liczby automatycznie uruchamianych aplikacji (cid:149) Instalowanie sterownik(cid:243)w i aktualizacji (cid:149) Zabezpieczanie systemu przed wirusami i atakami z sieci (cid:149) Konfiguracja po‡„czeæ sieciowych (cid:149) W‡„czanie i wy‡„czanie us‡ug systemowych (cid:149) Przywracanie systemu po awarii Wyci(cid:156)nij VistŒ do maksimum Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treĂci WstÚp 7 Rozdziaä 1. ½ródïa informacji 11 Okno domyĂlne ..................................................................................................... 12 Aplet System .......................................................................................................... 13 Dzienniki zdarzeñ ................................................................................................. 19 Menedĝer zadañ .................................................................................................... 25 NarzÚdzia zaawansowane ..................................................................................... 28 Rozdziaä 2. Personalizacja systemu 29 Szybko czy ïadnie? ................................................................................................ 29 Okno: wyglÈd i děwiÚki ......................................................................................... 30 Ekran ..................................................................................................................... 31 DěwiÚki .................................................................................................................. 38 Pasek zadañ ........................................................................................................... 38 Menu Start ............................................................................................................. 39 Obszar powiadomieñ ............................................................................................ 40 Paski narzÚdzi ........................................................................................................ 41 WyĂwietlanie zawartoĂci folderów ....................................................................... 41 Pasek boczny ......................................................................................................... 42 Rozdziaä 3. WyĂwietlanie 43 Efekty wizualne ..................................................................................................... 44 Aero i przezroczystoĂÊ .......................................................................................... 45 Najlepsze ustawienie wyĂwietlania ...................................................................... 46 Najlepsza jakoĂÊ obrazu na monitorze LCD ....................................................... 47 Technologia ClearType ........................................................................................ 48 Usuwanie zÈbkowania krawÚdzi .......................................................................... 49 Usuwanie migotania monitora .............................................................................. 49 Sposoby poprawienia jakoĂci wyĂwietlania ......................................................... 50 WyïÈczanie przezroczystoĂci okien ...................................................................... 51 S p i s t r e Ă c i 3 Spis treĂci Rozdziaä 4. Centrum uïatwieñ dostÚpu 53 Centrum uïatwieñ dostÚpu ................................................................................... 53 Korzystanie z komputera przez niewidomych .................................................... 54 Poprawianie czytelnoĂci obrazu ........................................................................... 56 Klawiatura programowa ........................................................................................ 59 Wyraěniejszy kursor .............................................................................................. 60 Sterowanie kursorem z klawiatury numerycznej ................................................ 60 Rozdziaä 5. Pliki i foldery 61 Kosz ........................................................................................................................ 62 Oczyszczanie dysku .............................................................................................. 65 Odinstalowywanie programów ............................................................................. 67 Dokumenty uĝytkownika ...................................................................................... 68 Indeksowanie ........................................................................................................ 70 Defragmentacja ..................................................................................................... 75 i c Ă e r t s i p S Rozdziaä 6. ZarzÈdzanie pamiÚciÈ 77 Oznaki i skutki braku pamiÚci .............................................................................. 77 Przyczyny braku pamiÚci ...................................................................................... 77 Zapobieganie brakowi pamiÚci ............................................................................. 78 Instalowanie RAM ................................................................................................ 78 PamiÚÊ wirtualna ................................................................................................... 79 Programy „pamiÚcioĝerne” ................................................................................... 81 Przyspieszanie pracy ............................................................................................. 82 Rozdziaä 7. Programy uruchamiane automatycznie 85 ZbÚdny balast ........................................................................................................ 86 Autoodtwarzanie ................................................................................................... 90 Rozdziaä 8. Programy szpiegujÈce 95 Pochodzenie .......................................................................................................... 96 Wykrywanie ........................................................................................................... 96 Zapobieganie ......................................................................................................... 97 Windows Defender ............................................................................................... 98 Rozdziaä 9. Bezpieczeñstwo 107 System bezpieczeñstwa ...................................................................................... 108 Rozdziaä 10. Internet i sieÊ 119 Konfigurowanie poïÈczeñ sieciowych ................................................................ 119 Internet Explorer 7 ............................................................................................. 137 4 Spis treĂci Rozdziaä 11. Aktualizacje i sterowniki 143 Aktualizacje ......................................................................................................... 143 Sposoby aktualizacji ............................................................................................ 145 Rodzaje aktualizacji ............................................................................................ 145 Naprawianie lub aktualizowanie sterownika ..................................................... 153 Rozdziaä 12. Usïugi Windows Vista 157 To, co niezbÚdne ................................................................................................. 157 Trzy zasady .......................................................................................................... 157 ZarzÈdzanie usïugami ......................................................................................... 158 Usïugi uruchamiane automatycznie ................................................................... 160 Rozdziaä 13. Rejestr 169 Struktura rejestru ................................................................................................ 169 WartoĂci zapisywane w rejestrze ....................................................................... 170 Edytor rejestru .................................................................................................... 172 Wyszukiwanie danych w rejestrze ..................................................................... 174 Edytowanie rejestru ............................................................................................ 175 Eksportowanie i importowanie .......................................................................... 179 Sztuczki ................................................................................................................ 181 Rozdziaä 14. Kodery i dekodery Rozdziaä 15. Gry 189 199 Dodatek A 205 Gdy Windows nie uruchamia siÚ Tryb awaryjny ...................................................................................................... 206 Zaawansowane opcje uruchamiania ................................................................... 210 Naprawa systemu podczas uruchomienia .......................................................... 213 Przywracanie systemu ........................................................................................ 216 Ponowna instalacja .............................................................................................. 218 Diagnostyka ......................................................................................................... 219 Wadliwy sterownik ............................................................................................. 222 Dodatek B Oprogramowanie 223 CleanMyPC Registry Cleaner ............................................................................ 224 Vista Manager ...................................................................................................... 231 S p i s t r e Ă c i Skorowidz 243 5 ZarzÈdzanie pamiÚciÈ 6 Rozdziaá 6. Zarządzanie pamiĊcią Z tego rozdziaïu dowiesz siÚ, jak: X dostosowaÊ rozmiar pamiÚci do prac wykonywanych z komputerem, X przyspieszyÊ dziaïanie komputera. Oznaki i skutki braku pamiÚci Oznakami zbyt maïej pamiÚci RAM sÈ: X maïa wydajnoĂÊ komputera, X wyĂwietlanie komunikatów o maïej iloĂci lub o braku pamiÚci, X dïugi czas reakcji lub niewïaĂciwa reakcja na wydawane polecenia, X wyĂwietlanie na ekranie elementów z zamkniÚtych okien lub menu. Przyczyny braku pamiÚci Przyczynami braku pamiÚci sÈ: X programy wczytywane sÈ do pamiÚci RAM, a gdy jest jej za maïo — do pliku wymiany (stronicowania) na dysku twardym. Problem powstaje, gdy na dysku jest zbyt maïo miejsca, aby utworzyÊ na nim plik wymiany. X mimo odpowiednich zasobów, pamiÚci moĝe brakowaÊ, gdy program nie zwalnia pamiÚci, która nie jest juĝ dïuĝej potrzebna. Wskazówka „ Korzystanie z pliku wymiany powoduje zwolnienie szybkoĂci dziaïania komputera. Operacje zapisu i odczytu wykonywane na dysku twardym sÈ znacznie wolniejsze niĝ wykonywane w pamiÚci RAM. 77 O z n a k i , s k u t k i i p r z y c z y n y b r a k u p a m i Ú c i Rysunek 6.1. Rozmiar pamiÚci RAM zainstalowanej w komputerze Rozdziaï 6. Zapobieganie brakowi pamiÚci W celu zapobiegania brakowi pamiÚci: X jednoczeĂnie naleĝy uruchamiaÊ tylko niezbÚdne minimum programów i usïug, X zwolniÊ miejsce na dysku twardym, zdefragmentowaÊ go i zwiÚkszyÊ plik wymiany, X zainstalowaÊ wiÚcej pamiÚci RAM. Wskazówka „ Kiedy w komputerze zabraknie pamiÚci, system Windows automatycznie podejmie próbÚ zwiÚkszenia rozmiaru pliku stronicowania. Instalowanie RAM PrzystÚpujÈc do instalowania pamiÚci RAM, naleĝy: X sprawdziÊ, czy sÈ wolne miejsca na zainstalowanie dodatkowej pamiÚci, X okreĂliÊ, jaki rodzaj pamiÚci RAM jest zgodny z komputerem, X zainstalowaÊ dodatkowÈ pamiÚÊ w wolnych zïÈczach lub zastÈpiÊ dotychczasowÈ pamiÚÊ nowÈ o wiÚkszym rozmiarze. Aby sprawdziÊ, ile pamiÚci jest zainstalowanej w komputerze: 1. NaciĂnij klawisze Windows+Pause Break. 2. Odczytaj rozmiar pamiÚci RAM zainstalowanej w komputerze (rysunek 6.1). Wskazówka „ PamiÚÊ mierzona jest w MB lub GB. 1024 MB = 1 GB. M A R e i n a w o l a t s n I ; i c Ú i m a p i w o k a r b e i n a g e i b o p a Z 78 ZarzÈdzanie pamiÚciÈ PamiÚÊ wirtualna Aby zmieniÊ rozmiar pamiÚci wirtualnej: 1. NaciĂnij klawisze Windows+Pause Break. 2. Kliknij odsyïacz Zaawansowane ustawienia systemu (rysunek 6.2). 3. Po wyĂwietleniu okna z proĂbÈ o potwierdzenie wykonania operacji wybierz odpowiedě twierdzÈcÈ. 4. WyĂwietlone zostaïo okno WïaĂciwoĂci systemu z aktywnÈ kartÈ Zaawansowane. 5. W sekcji WydajnoĂÊ kliknij przycisk Ustawienia (rysunek 6.3). 6. W oknie Opcje wydajnoĂci kliknij kartÚ Zaawansowane (rysunek 6.4). 7. W obszarze PamiÚÊ wirtualna kliknij przycisk Zmieñ (rysunek 6.5). 8. W oknie PamiÚÊ wirtualna wyczyĂÊ pole wyboru Automatycznie zarzÈdzaj rozmiarem pliku stronicowania dla wszystkich dysków (rysunek 6.6). 9. W obszarze Dysk [Etykieta woluminu] kliknij dysk, na którym znajduje siÚ zmieniany plik stronicowania (rysunek 6.7). 10. Kliknij opcjÚ Rozmiar niestandardowy (rysunek 6.8). P a m i Ú Ê w i r t u a l n a Rysunek 6.2. Odsyïacz Zaawansowane ustawienia systemu Rysunek 6.3. Sekcja WydajnoĂÊ, przycisk Ustawienia Rysunek 6.4. Karta Zaawansowane Rysunek 6.5. Przycisk Zmieñ Rysunek 6.6. Pole wyboru Automatycznie zarzÈdzaj rozmiarem pliku stronicowania dla wszystkich dysków Rysunek 6.7. Zaznaczony dysk, na którym znajduje siÚ zmieniany plik stronicowania Rysunek 6.8. Opcja Rozmiar niestandardowy 79 Rysunek 6.9. Nowe rozmiary pliku wymiany Rozdziaï 6. 11. W polach Rozmiar poczÈtkowy (MB) i Rozmiar maksymalny (MB) wpisz nowe rozmiary pliku wymiany (rysunek 6.9). 12. Kliknij przycisk Ustaw. 13. Kliknij przycisk OK. Wskazówki „ WyïÈczenie pliku stronicowania moĝe spowodowaÊ zawieszenie pracy komputera. „ W systemie Windows poczÈtkowy minimalny rozmiar pliku stronicowania jest ustawiany wedïug zaleĝnoĂci rozmiar RAM+300 MB. Rozmiar maksymalny jest ustawiany wedïug zaleĝnoĂci 3×RAM. „ Jeĝeli wyĂwietlane sÈ ostrzeĝenia o braku pamiÚci wirtualnej, naleĝy zwiÚkszyÊ minimalny i maksymalny rozmiar. „ Jeĝeli plik wymiany zostaï zwiÚkszony, a potem zmniejszony, zawartoĂÊ dysku mogïa zostaÊ pofragmentowana. Zalecane jest niezmniejszanie pliku wymiany. JeĂli miaïo to miejsce, konieczna jest defragmentacja dysku. a n l a u t r i w Ê Ú i m a P 80 Rysunek 6.10. Menedĝera zadañ moĝna uruchomiÊ po klikniÚciu paska zadañ prawym przyciskiem myszy Rysunek 6.11. Karta Procesy Rysunek 6.12. Przycisk PamiÚÊ (prywatny zestaw roboczy) Rysunek 6.13. Lista programów uporzÈdkowana wedïug zajÚtoĂci pamiÚci Rysunek 6.14. Kategorie zdarzeñ Rysunek 6.15. ’Ècze do Pomocy online ZarzÈdzanie pamiÚciÈ Programy „pamiÚcioĝerne” Informacje o programach, które powodujÈ problemy z pamiÚciÈ, moĝna uzyskaÊ na dwa sposoby: X sprawdzajÈc, ile aktualnie uruchomiony program absorbuje pamiÚci, X przeglÈdajÈc w dziennikach zdarzeñ wpisy o bïÚdach. Aby okreĂliÊ, który program zuĝywa najwiÚcej pamiÚci: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadañ. 2. Z podrÚcznego menu wybierz polecenie Menedĝer zadañ (rysunek 6.10). 3. Kliknij kartÚ Procesy (rysunek 6.11). 4. Aby posortowaÊ programy wedïug uĝycia pamiÚci, kliknij przycisk PamiÚÊ (prywatny zestaw roboczy) (rysunek 6.12). 5. Zapoznaj siÚ z listÈ programów (rysunek 6.13). Aby okreĂliÊ, który program jest ěródïem bïÚdów: 1. WyĂwietl okno PodglÈd zdarzeñ (rysunek 1.24). 2. WyĂwietl Dzienniki aplikacji i usïug (rysunek 1.37). 3. Kliknij zdarzenie, o którym chcesz uzyskaÊ informacjÚ (rysunek 6.14). 4. W opisie problemu odszukaj ïÈcze do Pomocy online (rysunek 6.15). Kliknij je i sprawdě, czy sÈ dostÚpne informacje o rozwiÈzywaniu problemu. Wskazówka „ Jeĝeli w komputerze wystÚpuje problem z maïÈ iloĂciÈ wolnej pamiÚci po uruchomieniu programu, naleĝy go zamknÈÊ. Aby rozwiÈzaÊ problem, naleĝy uaktualniÊ program lub poinformowaÊ o zdarzeniu jego producenta. 81 P r o g r a m y „ p a m i Ú c i o ĝ e r n e ” Rysunek 6.16. Okno Uruchom z wpisanym poleceniem Rysunek 6.17. Status usïugi ReadyBoost Rysunek 6.18. UsïugÚ moĝna uruchomiÊ, posïugujÈc siÚ menu podrÚcznym Rozdziaï 6. Przyspieszanie pracy ReadyBoost Funkcja ReadyBoost umoĝliwia uĝycie miejsca na urzÈdzeniach noĂników wymiennych, takich jak dyski flash USB, w celu przyspieszenia komputera. Po wïoĝeniu urzÈdzenia z tÈ moĝliwoĂciÈ, w oknie dialogowym Autoodtwarzanie bÚdzie dostÚpna opcja przyspieszenia systemu za pomocÈ funkcji ReadyBoost systemu Windows. Zalecana iloĂÊ pamiÚci do wykorzystania przez funkcjÚ ReadyBoost wynosi od jednej do trzech krotnoĂci pamiÚci RAM zainstalowanej w komputerze. JeĂli w komputerze jest na przykïad zainstalowany 1 GB pamiÚci RAM i zostanie podïÈczony dysk flash USB o pojemnoĂci 4 GB, ustawienie od 1 GB do 3 GB tego dysku zapewni najlepsze podniesienie wydajnoĂci. Minimalna iloĂÊ pamiÚci dysku flash USB, przeznaczonego do pracy z funkcjÈ Windows ReadyBoost, wynosi 256 MB. Aby sprawdziÊ, czy usïuga ReadyBoost jest uruchomiona: 1. NaciĂnij klawisze Windows+R. 2. Po wyĂwietleniu okna Uruchom wpisz w polu Otwórz services.msc (rysunek 6.16). 3. Kliknij przycisk OK. 4. Po wyĂwietleniu okna Usïugi odszukaj usïugÚ ReadyBoost (rysunek 6.17). 5. Sprawdě, czy w kolumnie Stan widnieje informacja Uruchomiono. Wskazówka „ Jeĝeli usïuga nie jest uruchomiona, kliknij jÈ prawym przyciskiem myszy i z podrÚcznego menu wybierz polecenie Uruchom (rysunek 6.18). 82 y c a r p e i n a z s e i p s y z r P ZarzÈdzanie pamiÚciÈ Aby wïÈczyÊ ReadyBoost: 1. PodïÈcz do komputera dysk flash lub inny noĂnik wymienny. 2. WyĂwietlone zostaïo okno Autoodtwarzanie. Kliknij opcjÚ Przyspiesz mój system (rysunek 6.19). 3. WyĂwietlone zostaïo okno WïaĂciwoĂci z aktywnÈ kartÈ ReadyBoost (rysunek 6.20). 4. Kliknij opcjÚ Uĝyj tego urzÈdzenia (rysunek 6.21). 5. PrzesuwajÈc suwak, okreĂl, ile dostÚpnego miejsca na dysku flash zarezerwowane zostanie dla usïugi ReadyBoost (rysunek 6.22). Dopóki urzÈdzenie bÚdzie uĝywane na potrzeby przyspieszania systemu, zarezerwowane miejsce nie moĝe byÊ wykorzystane do przechowywania plików. 6. Kliknij przycisk OK. Wskazówka „ Na rysunkach 6.23 i 6.24 pokazano pamiÚÊ komputera przed i po przyspieszeniu systemu przez usïugÚ ReadyBoost. Pozwala ona na rozbudowanie pamiÚci wirtualnej przez podïÈczenie pamiÚci flash czy dysku USB. Zysk polega na tym, ĝe dostÚp do pamiÚci póïprzewodnikowej jest szybszy niĝ do dysku twardego. P r z y s p i e s z a n i e p r a c y Rysunek 6.19. Opcja Przyspiesz mój system Rysunek 6.20. Okno WïaĂciwoĂci z aktywnÈ kartÈ ReadyBoost Rysunek 6.21. Opcja Uĝyj tego urzÈdzenia Rysunek 6.22. PrzesuwajÈc suwak, moĝna okreĂliÊ, ile miejsca na dysku flash zarezerwowane zostanie dla usïugi ReadyBoost Rysunek 6.23. PamiÚÊ komputera przed przyspieszeniem systemu przez usïugÚ ReadyBoost Rysunek 6.24. PamiÚÊ komputera po przyspieszeniu systemu przez usïugÚ ReadyBoost 83 Rysunek 6.25. Status usïugi WstÚpne ïadowanie do pamiÚci Rozdziaï 6. SuperFetch Autorzy technologii SuperFetch wyszli z zaïoĝenia, ĝe uĝytkownik komputera czÚsto wykonuje podobne sekwencje czynnoĂci. Przez kilka dni po zainstalowaniu systemu monitoruje on poczynania uĝytkownika. Rejestruje on, kiedy i jakie aplikacje sÈ uruchamiane. WykorzystujÈc zdobytÈ wiedzÚ, system w okreĂlonych sytuacjach ïaduje te programy do pamiÚci, tak aby uĝytkownik miaï do nich jeszcze szybszy dostÚp. W ten sposób system moĝe przewidzieÊ do trzech nastÚpnych uruchamianych programów. Aby sprawdziÊ, czy usïuga SuperFetch jest uruchomiona: 1. NaciĂnij klawisze Windows+R. 2. Po wyĂwietleniu okna Uruchom wpisz w polu Otwórz services.msc (rysunek 6.16). 3. Kliknij przycisk OK. 4. Po wyĂwietleniu okna Usïugi odszukaj usïugÚ WstÚpne ïadowanie do pamiÚci (rysunek 6.25). 5. Sprawdě, czy w kolumnie Stan widnieje informacja Uruchomiono. Wskazówka „ Jeĝeli usïuga nie jest uruchomiona, kliknij jÈ prawym przyciskiem myszy i z podrÚcznego menu wybierz polecenie Uruchom. y c a r p e i n a z s e i p s y z r P 84
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu optymalizacja Windows Vista PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: