Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00012 004088 24085968 na godz. na dobę w sumie
Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska - ebook/pdf
Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 290
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0793-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Komentarz zawiera omówienie przepisów art. 619-1136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poświęconych pochodzeniu dziecka oraz władzy rodzicielskiej. Zmiany wprowadzone ustawą z 6.11.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, które zaczną obowiązywać 13.6.2009 r.:

- zapewniają rodzicom swobodę wyboru nazwiska dziecka, zagwarantowano przy tym pełną równość matki i ojca, zarówno w związkach małżeńskich, jak i pozamałżeńskim,
- wprowadzają nową instytucję „planu wychowawczego' negocjowanego przez rodziców
i zatwierdzanego przez sąd,
- całkowicie przemodelowują instytucję dobrowolnego ustalenia ojcostwa,
- przewidują i szczegółowo regulują instytucję ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa, co dotychczas znajdowało się poza zasięgiem uwagi ustawodawcy,
- uznają w zakresie ustalania pochodzenia dziecka zdobycze nauk przyrodniczych,
- wprowadzają racjonalne partnerstwo rodziców i dzieci,
- usuwają poważną lukę w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, dotyczącą uregulowania problematyki wzajemnych kontaktów rodziców i innych osób bliskich z dzieckiem.

Jacek Ignaczewski - sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, autor licznych publikacji z omawianego zakresu.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji Art. 619–1136 KRO Polecamy nasze publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczy(cid:276)skiego PRAWO RODZINNE I OPIEKU(cid:275)CZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Henryk Haak PRAWO RODZINNE. Tom 3. Wzory z obja(cid:286)nieniami oraz CD, wyd. 2 Wielki Zbiór Pism Magdalena Rozwadowska-Herrmann KODEKS RODZINNY I OPIEKU(cid:275)CZY KodeksSystem Aneta Korcz-Maciejko, Wojciech Maciejko (cid:285)WIADCZENIA RODZINNE. KOMENTARZ, wyd. 3 Krótkie Komentarze Becka Krystyna Gromek WŁADZA RODZICIELSKA. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka Jacek Ignaczewski MAŁ(cid:297)E(cid:275)SKIE USTROJE MAJ(cid:260)TKOWE. ART. 31–54 KRO. KOMENTARZ, wyd. 3 Krótkie Komentarze Becka Jacek Ignaczewski OBOWI(cid:260)ZEK ALIMENTACYJNY PO NOWELIZACJI. ART. 128–1441 KRO. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka www.ksiegarnia.beck.pl Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji Art. 619–1136 KRO Komentarz Jacek Ignaczewski s(cid:266)dzia S(cid:261)du Rejonowego w Olsztynie WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2009 Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji Stan prawny: 13 czerwca 2009 r. Redakcja: Anna Łubi(cid:276)ska-Bujak © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil Siedlce ISBN 978-83-255-0793-0 Spis tre(cid:286)ci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks rodzinny i opieku(cid:276)czy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) – wyci(cid:261)g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks rodzinny i opieku(cid:276)czy – wyci(cid:261)g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Mał(cid:298)e(cid:276)stwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Pokrewie(cid:276)stwo i powinowactwo . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział Ia. Rodzice i dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Pochodzenie dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Macierzy(cid:276)stwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 619. Matka dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6110. Ustalenie macierzy(cid:276)stwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6111. Powództwo o ustalenie macierzy(cid:276)stwa . . . . . . . . . . . Art. 6112. Zaprzeczenie macierzy(cid:276)stwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6113. Powództwo o zaprzeczenie macierzy(cid:276)stwa . . . . . . . . Art. 6114. Legitymacja czynna dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6115. Powództwo po (cid:286)mierci dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6116. Legitymacja prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Ojcostwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 62. Dziecko z mał(cid:298)e(cid:276)stwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 63. Zaprzeczenie ojcostwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 64. Reprezentacja m(cid:266)(cid:298)a; terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 65. Rozwini(cid:266)cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 66. Legitymacja bierna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 67. Obalenie domniemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 68. Rozwini(cid:266)cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69. Legitymacja czynna matki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 70. Legitymacja czynna dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 21 23 23 23 23 23 23 23 27 32 32 39 41 41 43 43 43 55 58 60 61 62 74 77 79 V Spis tre(cid:286)ci 81 Art. 71. (cid:285)mierć dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Art. 72. Uznanie dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Art. 73. Osobisty charakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Art. 74. O(cid:286)wiadczenie w razie niebezpiecze(cid:276)stwa . . . . . . . . . . . Art. 75. Uznanie dziecka pocz(cid:266)tego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Art. 76. Pełnoletno(cid:286)ć dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Art. 77. Zgoda matki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Art. 78. Forma; termin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Art. 79. Odpowiednie stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Art. 80. Wady o(cid:286)wiadczenia woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Art. 81. Uniewa(cid:298)nienie na (cid:298)(cid:261)danie dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Art. 82. Legitymacja bierna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Art. 83. (cid:285)mierć dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Art. 84. S(cid:261)dowe ustalenie ojcostwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Art. 85. Domniemanie ojcostwa pozamał(cid:298)e(cid:276)skiego . . . . . . . . . 118 Art. 86. Legitymacja prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Rozdział II. Stosunki mi(cid:266)dzy rodzicami a dziećmi . . . . . . . . . . 128 Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Art. 87. Wzajemna pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Art. 88. Nazwisko dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Art. 89. Rozwini(cid:266)cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Art. 891. Nazwisko dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Art. 90. Rozwini(cid:266)cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Art. 901. Ł(cid:261)czenie nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Art. 91. Pomoc rodzicom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Oddział 2. Władza rodzicielska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Art. 92. Okres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Art. 93. Podmioty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Art. 94. Rozwini(cid:266)cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Art. 95. Tre(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Art. 96. Rozwini(cid:266)cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Art. 97. Wykonywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Art. 98. Reprezentacja dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Art. 99. Ustanowienie kuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Art. 100. Pomoc organów pa(cid:276)stwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Art. 101. Zarz(cid:261)d maj(cid:261)tkiem dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Art. 102. Wył(cid:261)czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Art. 103. Przeznaczenie dochodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Art. 104. Inwentarz maj(cid:261)tku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Art. 105. Skutki ustania zarz(cid:261)du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 VI Spis tre(cid:286)ci Art. 106. Zmiana orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Art. 107. Ograniczenie władzy rodzicielskiej . . . . . . . . . . . . . . 204 Art. 108. Władza rodzicielska nad ubezwłasnowolnionym . . . . 216 Art. 109. Zarz(cid:261)dzenia ograniczaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Art. 110. Zawieszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Art. 111. Pozbawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Art. 112. Forma orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Art. 1121. Rodziny zast(cid:266)pcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Art. 1122. Relacja do Pa(cid:276)stwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Oddział 3. Kontakty z dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Art. 113. Osobista styczno(cid:286)ć z dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Art. 1131. Zasady kontaktów z dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Art. 1132. Ograniczenie kontaktów z dzieckiem . . . . . . . . . . . . 265 Art. 1133. Zakaz kontaktów z dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Art. 1134. Skierowanie na terapi(cid:266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Art. 1135. Zmiana rozstrzygni(cid:266)cia s(cid:261)du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Art. 1136. Odpowiednie stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 VII Przedmowa Przedmiot pracy nawi(cid:261)zuje do systematyki Kodeksu rodzinnego i opie- ku(cid:276)czego: Tytuł II. Pokrewie(cid:276)stwo i powinowactwo zawiera Dział I a Ro- dzice i dzieci. Dział ten reguluje szereg kwestii: pochodzenie dziecka, na- zwisko dziecka, władz(cid:266) rodzicielsk(cid:261), kontakty z dzieckiem. Wszystkie te zagadnienia zostały omówione w komentarzu, a powodem tego była nowe- lizacja Kodeksu rodzinnego i opieku(cid:276)czego z 6.11.2008 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1431), obowi(cid:261)zuj(cid:261)ca od 13.6.2009 r. Wskazan(cid:261) powy(cid:298)ej nowelizacj(cid:261) uczyniono zado(cid:286)ć zgłaszanym od lat postulatom przeprowadzenia kompleksowych zmian przepisów KRO w je- go niemaj(cid:261)tkowym zakresie, a bezpo(cid:286)rednio odnosz(cid:261)cym si(cid:266) do wzajem- nych relacji rodziców i dzieci, sytuacji prawnej dziecka, jego pochodze- nia, nazwiska. Konieczno(cid:286)ć reformy w tym wzgl(cid:266)dzie wynikała nie tylko ze zmian ustrojowo-obyczajowych, ale tak(cid:298)e i z tre(cid:286)ci umów mi(cid:266)dzynaro- dowych ratyikowanych przez Polsk(cid:266), Konstytucji RP, a nawet z orzeczni- ctwa Trybunału Konstytucyjnego. Powodów do zmian było wi(cid:266)c wiele. Zasadniczo rzecz bior(cid:261)c, zmiany w zakresie materii obj(cid:266)tej tytułem pracy: 1) zapewniaj(cid:261) rodzicom swobod(cid:266) wyboru nazwiska dziecka, zagwaranto- wano przy tym pełn(cid:261) równo(cid:286)ć matki i ojca, zarówno w zwi(cid:261)zkach mał- (cid:298)e(cid:276)skich, jak i pozamał(cid:298)e(cid:276)skim; 2) wprowadzaj(cid:261) now(cid:261) instytucj(cid:266) „planu wychowawczego” negocjowane- go przez rodziców i zatwierdzanego przez s(cid:261)d (wprawdzie w dotych- czasowym stanie prawnym nie było to wył(cid:261)czone, jednak podniesienie takiego planu do rangi ustawowej, z pewno(cid:286)ci(cid:261) zwróci s(cid:261)dom opieku(cid:276)- czym uwag(cid:266) na potrzeb(cid:266) inicjowania wi(cid:266)kszej aktywno(cid:286)ci rodziców w post(cid:266)powaniu s(cid:261)dowym, by współuczestniczyli w procesie decy- zyjnym dotycz(cid:261)cym ich wspólnego dziecka i ich wspólnej przyszło(cid:286)ci w rozł(cid:261)czeniu); 3) całkowicie przemodelowuj(cid:261) instytucj(cid:266) dobrowolnego ustalenia ojco- stwa (obecnie, uznanie ojcostwa jest przyznaniem faktu, (cid:298)e okre(cid:286)lone dziecko pochodzi od uznaj(cid:261)cego go m(cid:266)(cid:298)czyzny; mamy wi(cid:266)c do czynie- nia wył(cid:261)cznie z „aktem wiedzy”, przy czym nie tylko m(cid:266)(cid:298)czyzny, ale tak(cid:298)e i matki dziecka); 4) przewiduj(cid:261) i szczegółowo reguluj(cid:261) instytucj(cid:266) ustalenia i zaprzeczenia macierzy(cid:276)stwa, co dotychczas znajdowało si(cid:266) poza zasi(cid:266)giem uwagi ustawodawcy; IX Przedmowa 5) uznaj(cid:261) w zakresie ustalania pochodzenia dziecka zdobycze nauk przy- rodniczych; 6) wprowadzaj(cid:261) racjonalne partnerstwo rodziców i dzieci; 7) usuwaj(cid:261) powa(cid:298)n(cid:261) luk(cid:266) w KRO, dotycz(cid:261)c(cid:261) uregulowania problematyki wzajemnych kontaktów rodziców i innych osób bliskich z dzieckiem. Wszystkie wskazane powy(cid:298)ej grupy zagadnie(cid:276) i zwi(cid:261)zane z nimi zagad- nienia szczegółowe, na tle pozostałych, niezmienionych przepisów Dzia- łu KRO, po(cid:286)wi(cid:266)conego rodzicom i dzieciom, s(cid:261) przedmiotem niniejszej pracy. Olsztyn, maj 2009 r. X Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks post(cid:266)powania cy- (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku(cid:276)- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach s(cid:261)dowych w spra- wach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) PaszpU . . . . . . . . . . . ustawa z 13.7.2006 r. o dokumentach paszporto- wych (Dz.U. Nr 143, poz. 1027 ze zm.) PomSpołU . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) PrASC . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.) PrNot . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. PrPrywM . . . . . . . . . ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne mi(cid:266)dzy- Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s(cid:261)dów po- narodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) RegUSP . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie wszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Sprawiedliwo(cid:286)ci z 23.2.2007 r. – Regulamin urz(cid:266)dowania s(cid:261)dów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249) Ministra 2. Organy orzekaj(cid:261)ce SN . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy SN (7) . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w składzie 7 s(cid:266)dziów SA . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Apelacyjny XI Wykaz skrótów 3. Czasopisma Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw NP . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Apelacyjnych OSN . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego OSNC . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Cywilna OSNPG . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Prokuratura Ge- neralna OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich Prok. i Pr. . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł m.in. . . . . . . . . . . . . . mi(cid:266)dzy innymi nast. . . . . . . . . . . . . . nast(cid:266)pne Nb . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy niepubl. . . . . . . . . . . niepublikowany np. . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . rok red. . . . . . . . . . . . . . . redakcja rozp. . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie s. . . . . . . . . . . . . . . . . strona t. . . . . . . . . . . . . . . . . tom tzw. . . . . . . . . . . . . . . tak zwane t.j. . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . . to jest uchw. . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . ust(cid:266)p wyr. . . . . . . . . . . . . . wyrok w zw. . . . . . . . . . . . . w zwi(cid:261)zku ze zm. . . . . . . . . . . . ze zmianami zob. . . . . . . . . . . . . . zobacz § . . . . . . . . . . . . . . . . paragraf XII A. Tekst ustawy Kodeks rodzinny i opieku(cid:276)czy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) zm.: Dz.U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234; z 1986 r. Nr 36, poz. 180; z 1995 r. Nr 83, poz. 417; z 1998 r. Nr 117, poz. 757; z 1999 r. Nr 52, poz. 532; z 2000 r. Nr 122, poz. 1322; z 2001 r. Nr 128, poz. 1403; z 2003 r. Nr 83, poz. 772; Nr 130, poz. 1188; z 2004 r. Nr 162, poz. 1691; z 2007 r. Nr 121, poz. 831; Nr 134, poz. 947; Nr 192, poz. 1378; z 2008 r. Nr 220, poz. 1431 Wyci(cid:261)g Tytuł I. Mał(cid:298)e(cid:276)stwo Tytuł II. Pokrewie(cid:276)stwo i powinowactwo1 (...) Dział Ia. Rodzice i dzieci2 Rozdział I. Pochodzenie dziecka3 Oddział 1. Macierzy(cid:276)stwo Art. 619. [Matka dziecka] Matk(cid:261) dziecka jest kobieta, która je urodziła. Art. 6110. [Ustalenie macierzy(cid:276)stwa] § 1. Je(cid:298)eli sporz(cid:261)dzono akt uro- dzenia dziecka nieznanych rodziców albo macierzy(cid:276)stwo kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka zostało zaprzeczone, mo(cid:298)na (cid:298)(cid:261)- dać ustalenia macierzy(cid:276)stwa. § 2. Powództwo o ustalenie macierzy(cid:276)stwa wytacza dziecko przeciw- ko matce, a je(cid:298)eli matka nie (cid:298)yje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez s(cid:261)d opieku(cid:276)czy. § 3. Matka wytacza powództwo o ustalenie macierzy(cid:276)stwa przeciwko dziecku. 1 Tytuł tytułu II w brzmieniu ustawy z dnia 6.11.2008 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1431), która wchodzi w (cid:298)ycie 13.06.2009 r. 2 Dotychczasowy dział I oznaczony jako dział Ia ustaw(cid:261) z dnia 6.11.2008 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1431), która wchodzi w (cid:298)ycie 13.06.2009 r. 3 Rozdział I w brzmieniu ustawy z dnia 6.11.2008 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1431), która wcho- dzi w (cid:298)ycie 13.06.2009 r. 3 Art. 6111–6115 A. Tekst ustawy Art. 6111. [Powództwo o ustalenie macierzy(cid:276)stwa] Matka nie mo(cid:298)e wy- toczyć powództwa o ustalenie macierzy(cid:276)stwa po osi(cid:261)gni(cid:266)ciu przez dziecko pełnoletno(cid:286)ci. Art. 6112. [Zaprzeczenie macierzy(cid:276)stwa] § 1. Je(cid:298)eli w akcie urodzenia jest wpisana jako matka kobieta, która dziecka nie urodziła, mo(cid:298)na (cid:298)(cid:261)dać zaprzeczenia macierzy(cid:276)stwa. § 2. Powództwo o zaprzeczenie macierzy(cid:276)stwa dziecko wytacza prze- ciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, a je- (cid:298)eli kobieta ta nie (cid:298)yje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez s(cid:261)d opieku(cid:276)czy. § 3. Matka wytacza powództwo przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka i przeciwko dziecku, a je(cid:298)eli kobieta ta nie (cid:298)yje – przeciwko dziecku. § 4. Kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka jako jego matka wyta- cza powództwo przeciwko dziecku. § 5. M(cid:266)(cid:298)czyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzgl(cid:266)dnieniem macierzy(cid:276)stwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego mat- ka, wytacza powództwo przeciwko dziecku i tej kobiecie, a je(cid:298)eli ona nie (cid:298)yje – przeciwko dziecku. Art. 6113. [Powództwo o zaprzeczenie macierzy(cid:276)stwa] § 1. Matka albo kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka jako jego matka mo(cid:298)e wyto- czyć powództwo o zaprzeczenie macierzy(cid:276)stwa w ci(cid:261)gu sze(cid:286)ciu miesi(cid:266)cy od dnia sporz(cid:261)dzenia aktu urodzenia dziecka. § 2. M(cid:266)(cid:298)czyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzgl(cid:266)dnieniem macierzy(cid:276)stwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego mat- ka, mo(cid:298)e wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzy(cid:276)stwa w ci(cid:261)gu sze- (cid:286)ciu miesi(cid:266)cy od dnia, w którym dowiedział si(cid:266), (cid:298)e kobieta wpisana w ak- cie urodzenia dziecka nie jest matk(cid:261) dziecka, nie pó(cid:296)niej jednak ni(cid:298) do osi(cid:261)gni(cid:266)cia przez dziecko pełnoletno(cid:286)ci. § 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje si(cid:266) odpowiednio. Art. 6114. [Legitymacja czynna dziecka] § 1. Dziecko mo(cid:298)e wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzy(cid:276)stwa w ci(cid:261)gu trzech lat od osi(cid:261)gni(cid:266)- cia pełnoletno(cid:286)ci. § 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje si(cid:266) odpowiednio. Art. 6115. [Powództwo po (cid:286)mierci dziecka] Ustalenie i zaprzeczenie macierzy(cid:276)stwa nie jest dopuszczalne po (cid:286)mierci dziecka. Jednak(cid:298)e w ra- 4 Art. 6116–64 A. Tekst ustawy zie (cid:286)mierci dziecka, które wytoczyło powództwo, ustalenia macierzy(cid:276)stwa mog(cid:261) dochodzić jego zst(cid:266)pni. Art. 6116. [Legitymacja prokuratora] Powództwo o ustalenie lub za- przeczenie macierzy(cid:276)stwa mo(cid:298)e wytoczyć tak(cid:298)e prokurator, je(cid:298)eli wyma- ga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego; wytoczenie po- wództwa o zaprzeczenie macierzy(cid:276)stwa nie jest dopuszczalne po (cid:286)mierci dziecka. Oddział 2. Ojcostwo Art. 62. [Dziecko z mał(cid:298)e(cid:276)stwa] § 1. Je(cid:298)eli dziecko urodziło si(cid:266) w cza- sie trwania mał(cid:298)e(cid:276)stwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub uniewa(cid:298)nienia, domniemywa si(cid:266), (cid:298)e pochodzi ono od m(cid:266)(cid:298)a matki. Do- mniemania tego nie stosuje si(cid:266), je(cid:298)eli dziecko urodziło si(cid:266) po upływie trzy- stu dni od orzeczenia separacji. § 2. Je(cid:298)eli dziecko urodziło si(cid:266) przed upływem trzystu dni od ustania lub uniewa(cid:298)nienia mał(cid:298)e(cid:276)stwa, lecz po zawarciu przez matk(cid:266) drugiego mał- (cid:298)e(cid:276)stwa, domniemywa si(cid:266), (cid:298)e pochodzi ono od drugiego m(cid:266)(cid:298)a. § 3. Domniemania powy(cid:298)sze mog(cid:261) być obalone tylko na skutek powódz- twa o zaprzeczenie ojcostwa. Art. 63. [Zaprzeczenie ojcostwa] M(cid:261)(cid:298) matki mo(cid:298)e wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ci(cid:261)gu sze(cid:286)ciu miesi(cid:266)cy od dnia, w którym do- wiedział si(cid:266) o urodzeniu dziecka przez (cid:298)on(cid:266), nie pó(cid:296)niej jednak ni(cid:298) do osi(cid:261)- gni(cid:266)cia przez dziecko pełnoletno(cid:286)ci. Art. 64. [Reprezentacja m(cid:266)(cid:298)a; terminy] § 1. Je(cid:298)eli m(cid:261)(cid:298) matki został cał- kowicie ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburze(cid:276) psychicznych, na które zapadł w ci(cid:261)gu terminu do wy- toczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, powództwo mo(cid:298)e wytoczyć jego przedstawiciel ustawowy. Termin do wytoczenia powództwa wyno- si w tym wypadku sze(cid:286)ć miesi(cid:266)cy od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego, a je(cid:298)eli przedstawiciel powzi(cid:261)ł wiadomo(cid:286)ć o urodzeniu si(cid:266) dziecka dopiero pó(cid:296)niej – sze(cid:286)ć miesi(cid:266)cy od dnia, w którym t(cid:266) wiadomo(cid:286)ć powzi(cid:261)ł. § 2. Je(cid:298)eli przedstawiciel ustawowy m(cid:266)(cid:298)a całkowicie ubezwłasno- wolnionego nie wytoczył powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, m(cid:261)(cid:298) mo- (cid:298)e wytoczyć powództwo po uchyleniu ubezwłasnowolnienia. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku sze(cid:286)ć miesi(cid:266)cy od dnia uchylenia ubezwłasnowolnienia, a je(cid:298)eli m(cid:261)(cid:298) powzi(cid:261)ł wiadomo(cid:286)ć o uro- 5 Art. 65–71 A. Tekst ustawy dzeniu si(cid:266) dziecka dopiero pó(cid:296)niej – sze(cid:286)ć miesi(cid:266)cy od dnia, w którym t(cid:266) wiadomo(cid:286)ć powzi(cid:261)ł. Art. 65. [Rozwini(cid:266)cie] Je(cid:298)eli m(cid:261)(cid:298) matki zapadł na chorob(cid:266) psychiczn(cid:261) lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne w ci(cid:261)gu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i mimo istnienia podstaw do ubezwła- snowolnienia całkowitego nie został ubezwłasnowolniony, mo(cid:298)e on wyto- czyć powództwo w ci(cid:261)gu sze(cid:286)ciu miesi(cid:266)cy od ustania choroby lub zabu- rze(cid:276), a gdy powzi(cid:261)ł wiadomo(cid:286)ć o urodzeniu si(cid:266) dziecka dopiero pó(cid:296)niej – w ci(cid:261)gu sze(cid:286)ciu miesi(cid:266)cy od dnia, w którym t(cid:266) wiadomo(cid:286)ć powzi(cid:261)ł. Art. 66. [Legitymacja bierna] M(cid:261)(cid:298) matki powinien wytoczyć powódz- two o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a je(cid:298)eli matka nie (cid:298)yje – przeciwko dziecku. Art. 67. [Obalenie domniemania] Zaprzeczenie ojcostwa nast(cid:266)puje przez wykazanie, (cid:298)e m(cid:261)(cid:298) matki nie jest ojcem dziecka. Art. 68. [Rozwini(cid:266)cie] Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, je- (cid:298)eli dziecko zostało pocz(cid:266)te w nast(cid:266)pstwie zabiegu medycznego, na który m(cid:261)(cid:298) matki wyraził zgod(cid:266). Art. 69. [Legitymacja czynna matki] § 1. Matka mo(cid:298)e wytoczyć po- wództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego m(cid:266)(cid:298)a w ci(cid:261)gu sze(cid:286)ciu miesi(cid:266)cy od urodzenia dziecka. § 2. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa prze- ciwko m(cid:266)(cid:298)owi i dziecku, a je(cid:298)eli m(cid:261)(cid:298) nie (cid:298)yje – przeciwko dziecku. § 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje si(cid:266) odpowiednio. Art. 70. [Legitymacja czynna dziecka] § 1. Dziecko po doj(cid:286)ciu do peł- noletno(cid:286)ci mo(cid:298)e wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa m(cid:266)(cid:298)a swo- jej matki, nie pó(cid:296)niej jednak ni(cid:298) w ci(cid:261)gu trzech lat od osi(cid:261)gni(cid:266)cia pełno- letno(cid:286)ci. § 2. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko m(cid:266)(cid:298)owi swojej matki i matce, a je(cid:298)eli matka nie (cid:298)yje – przeciwko jej m(cid:266)(cid:298)owi. Je(cid:298)eli m(cid:261)(cid:298) matki nie (cid:298)yje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez s(cid:261)d opieku(cid:276)czy. § 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje si(cid:266) odpowiednio. Art. 71. [(cid:285)mierć dziecka] Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po (cid:286)mierci dziecka. 6 A. Tekst ustawy Art. 72–74 Art. 72. [Uznanie dziecka] § 1. Je(cid:298)eli nie zachodzi domniemanie, (cid:298)e oj- cem dziecka jest m(cid:261)(cid:298) jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało oba- lone, ustalenie ojcostwa mo(cid:298)e nast(cid:261)pić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia s(cid:261)du. § 2. Uznanie ojcostwa nie mo(cid:298)e nast(cid:261)pić, je(cid:298)eli toczy si(cid:266) sprawa o usta- lenie ojcostwa. Art. 73. [Osobisty charakter] § 1. Uznanie ojcostwa nast(cid:266)puje, gdy m(cid:266)(cid:298)- czyzna, od którego dziecko pochodzi, o(cid:286)wiadczy przed kierownikiem urz(cid:266)- du stanu cywilnego, (cid:298)e jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jed- nocze(cid:286)nie albo w ci(cid:261)gu trzech miesi(cid:266)cy od dnia o(cid:286)wiadczenia m(cid:266)(cid:298)czyzny, (cid:298)e ojcem dziecka jest ten m(cid:266)(cid:298)czyzna. § 2. Kierownik urz(cid:266)du stanu cywilnego wyja(cid:286)nia osobom zamierzaj(cid:261)- cym zło(cid:298)yć o(cid:286)wiadczenia konieczne do uznania ojcostwa przepisy regulu- j(cid:261)ce obowi(cid:261)zki i prawa wynikaj(cid:261)ce z uznania, przepisy o nazwisku dziecka oraz ró(cid:298)nic(cid:266) pomi(cid:266)dzy uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka. § 3. Kierownik urz(cid:266)du stanu cywilnego odmawia przyj(cid:266)cia o(cid:286)wiadcze(cid:276) koniecznych do uznania ojcostwa, je(cid:298)eli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powzi(cid:261)ł w(cid:261)tpliwo(cid:286)ć co do pochodzenia dziecka. § 4. Uznanie ojcostwa mo(cid:298)e nast(cid:261)pić tak(cid:298)e przed s(cid:261)dem opieku(cid:276)czym, a za granic(cid:261) równie(cid:298) przed polskim konsulem lub osob(cid:261) wyznaczon(cid:261) do wykonywania funkcji konsula, je(cid:298)eli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich s(cid:261) obywatelami polskimi. Przepisy § 1–3 stosuje si(cid:266) odpowiednio. Art. 74. [O(cid:286)wiadczenie w razie niebezpiecze(cid:276)stwa] § 1. W razie niebez- piecze(cid:276)stwa gro(cid:298)(cid:261)cego bezpo(cid:286)rednio (cid:298)yciu matki dziecka lub m(cid:266)(cid:298)czyzny, od którego dziecko pochodzi, o(cid:286)wiadczenie konieczne do uznania ojcostwa mo(cid:298)e zostać zaprotokołowane przez notariusza albo zło(cid:298)one do protoko- łu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka woje- wództwa, sekretarza powiatu albo gminy. Przepisy art. 73 § 1–3 stosuje si(cid:266) odpowiednio. § 2. Protokół podpisuje osoba, która przyj(cid:266)ła o(cid:286)wiadczenie, oraz osoba, która je zło(cid:298)yła, chyba (cid:298)e nie mo(cid:298)e ona go podpisać. Przyczyn(cid:266) braku pod- pisu nale(cid:298)y podać w protokole. § 3. Protokół zawieraj(cid:261)cy o(cid:286)wiadczenie konieczne do uznania ojcostwa powinien być niezwłocznie przekazany do urz(cid:266)du stanu cywilnego wła(cid:286)ci- wego do sporz(cid:261)dzenia aktu urodzenia dziecka. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: