Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01137 027048 21125710 na godz. na dobę w sumie
Poczta elektroniczna. Ćwiczenia praktyczne - książka
Poczta elektroniczna. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 148
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-254-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> poczta elektroniczna
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poczta elektroniczna to jeden z najwspanialszych wynalazków końcówki ubiegłego stulecia. Dzięki upowszechnieniu Internetu w krótkim czasie liczba listów wysyłanych elektronicznie przewyższyła liczbę listów przesyłanych poprzez tradycyjną pocztę. Jej zalety są oczywiste: prawie zerowe koszty, niezwykle krótki czas dostarczenia listu, wygoda obsługi i łatwa archiwizacja korespondencji.

Książka 'Poczta elektroniczna. Ćwiczenia praktyczne' to przeznaczony dla początkujących przewodnik, w prosty, wzbogacony wieloma przykładami sposób tłumaczący zasady rządzące pocztą elektroniczną. Dowiesz się jak możesz założyć konto pocztowe, jak skonfigurować oprogramowanie, wreszcie jak uchronić się przed niechcianymi listami i wirusami.

Książka przedstawia:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Poczta elektroniczna. Æwiczenia praktyczne Autor: Leszek Ca³ka ISBN: 83-7361-254-8 Format: B5, stron: 146 Poczta elektroniczna to jeden z najwspanialszych wynalazków koñcówki ubieg³ego stulecia. Dziêki upowszechnieniu Internetu w krótkim czasie liczba listów wysy³anych elektronicznie przewy¿szy³a liczbê listów przesy³anych poprzez tradycyjn¹ pocztê. Jej zalety s¹ oczywiste: prawie zerowe koszty, niezwykle krótki czas dostarczenia listu, wygoda obs³ugi i ³atwa archiwizacja korespondencji. Ksi¹¿ka „Poczta elektroniczna. Æwiczenia praktyczne” to przeznaczony dla pocz¹tkuj¹cych przewodnik, w prosty, wzbogacony wieloma przyk³adami sposób t³umacz¹cy zasady rz¹dz¹ce poczt¹ elektroniczn¹. Dowiesz siê jak mo¿esz za³o¿yæ konto pocztowe, jak skonfigurowaæ oprogramowanie, wreszcie jak uchroniæ siê przed niechcianymi listami i wirusami. Ksi¹¿ka przedstawia: • Podstawowe pojêcia zwi¹zane z poczt¹ elektroniczn¹ • Zasady etykiety sieciowej (netykiety) • Unikanie wirusów rozprzestrzeniaj¹cych siê za pomoc¹ poczty elektronicznej • Zabezpieczanie skrzynki pocztowej przed niechcian¹ korespondencj¹ reklamow¹ • Zak³adanie konta pocztowego • Korzystnie z poczty elektronicznej przez strony WWW • Obs³ugê i konfiguracjê najpopularniejszych programów do obs³ugi poczty (Outlook, Outlook Express, Netscape Mail, Eudora i Pegasus Mail) IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... .................................... 5 Rozdział 1. Pojęcia podstawowe ...................................................z............................................................................ 7 Poczta elektroniczna i jej adres ...................................................k................................. 7 Co to jest poczta elektroniczna? ...................................................k.......................... 7 Z czego się składa adres mailowy?...................................................k...................... 8 Co to jest alias? ...................................................k...................................................k. 8 Netykieta...................................................k...................................................k................. 8 Wirusy — profilaktyka i leczenie...................................................k.............................. 9 Co to jest wirus komputerowy? ...................................................k........................... 9 Jak zapobiegać i leczyć? ...................................................k.................................... 10 Spam — jak z tym żyć? ...................................................k........................................... 11 Co to jest spam? ...................................................k................................................. 11 Jak się przed spamem uchronić?...................................................k........................ 12 Co robić, jeśli spam już przychodzi? ...................................................k................. 12 Co na to prawo? ...................................................k................................................. 13 Czego robić nie powinieneś? ...................................................k............................. 13 O POP3 i SMTP słów kilka...................................................k..................................... 13 Rozdział 2. Połączenie modemowe...................................................z.................................................................... 15 Rozdział 3. Zakładanie konta pocztowego...................................................z...................................................... 21 Rozdział 4. Obsługa poczty przez WWW...................................................z..............................................................25 Uwagi...................................................k...................................................k....................31 Rozdział 5. Outlook Express...................................................z................................................................................... 33 Wstęp ...................................................k...................................................k....................33 Instalacja ...................................................k...................................................k...............33 Okno główne programu ...................................................k........................................... 35 Konfiguracja wstępna ...................................................k.............................................. 37 Obsługa poczty ...................................................k...................................................k..... 41 Książka adresowa ...................................................k...................................................k. 46 Przystosowanie programu do własnych potrzeb ...................................................k..... 50 Importowanie poczty i książki adreswej ...................................................k................. 53 4 Poczta elektroniczna. Ćwiczenia Rozdział 6. Outlook...................................................z...................................................z...... ............................................. 57 Wstęp ...................................................k...................................................k....................57 Instalacja ...................................................k...................................................k...............57 Konfiguracja ...................................................k...................................................k......... 58 Okno główne programu ...................................................k........................................... 62 Obsługa poczty ...................................................k...................................................k..... 63 Książka adresowa ...................................................k...................................................k. 74 Przystosowanie programu do własnych potrzeb ...................................................k..... 77 Archiwizacja, import i eksport danych...................................................k.................... 78 Rozdział 7. Netscape Mail Newsgroups ...................................................z....................................................... 81 Wstęp ...................................................k...................................................k....................81 Instalacja ...................................................k...................................................k...............81 Okno główne programu ...................................................k........................................... 85 Konfiguracja wstępna ...................................................k.............................................. 85 Obsługa poczty ...................................................k...................................................k..... 89 Książka adresowa ...................................................k...................................................k. 94 Dostosowanie programu do własnych potrzeb...................................................k........ 96 Rozdział 8. Eudora ...................................................z...................................................z....... .......................................... 103 Wstęp ...................................................k...................................................k.................. 103 Instalacja ...................................................k...................................................k............. 103 Okno główne programu ...................................................k......................................... 107 Konfiguracja wstępna ...................................................k...................................... 107 Okno główne programu ...................................................k......................................... 111 Obsługa poczty ...................................................k...................................................k... 112 Książka adresowa ...................................................k.................................................. 117 Importowanie poczty i książki adresowej ...................................................k............. 119 Rozdział 9. Pegasus Mail ...................................................z...................................................z. ................................... 121 Wstęp ...................................................k...................................................k.................. 121 Instalacja ...................................................k...................................................k............. 121 Konfiguracja konta ...................................................k................................................ 124 Okno Folders ...................................................k...................................................k...... 127 Praca z zasobnikiem i folderem...................................................k............................. 127 Obsługa wiadomości...................................................k.............................................. 129 Książka adresowa ...................................................k.................................................. 136 Lista dystrybucyjna...................................................k................................................ 139 Obsługa kilku skrzynek pocztowych...................................................k..................... 141 Dodatek A Słownik ...................................................z...................................................z........ ........................................145 Rozdział 9. Pegasus Mail Wstęp Program Pegasus jest bogato wyposażony w różne, przydatne możliwości. Prócz opcji często spotykanych w programach pocztowych można tu znaleźć m.in. możliwość obsługi poczty elektronicznej w systemach Novell NetWare. Ponadto możliwa jest praca wielu użyt- kowników, obsługa kilku skrzynek pocztowych podczas jednego połączenia z serwerem pocztowym, selektywne pobieranie poczty z serwera i wiele innych, ciekawych rozwiązań. Za mankamenty programu można uznać brak polskiej wersji językowej oraz mało estetyczny interfejs użytkownika. Pegasus działa poprawnie pod kontrolą systemów: Windows 95, Windows 98, Win- dows ME, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP. Do instalacji potrzebuje około 5 MB wolnego miejsca na dysku oraz dodatkowej przestrzeni na przechowywane wiado- mości. Przy jego użytkowaniu zalecane jest stosowanie rozdzielczości ekranu 800×600 lub większej. Zajmiemy się wersją 4.11 z kwietnia 2003 roku. Program można pobrać ze stron producenta: http://www.pmail.com. Instalacja Ćwiczenie 9.1. Instalacja programu 122 Poczta elektroniczna. Ćwiczenia Aby zainstalować program, należy wykonać następującie czynności. 1. Uruchom program instalacyjny. Na ekranie monitora zoustanie wyświetlone okienko dialogowe (rysunek 9.1), pozwalające na rozpoczęcie inustalacji. Kliknij przycisk Setup, aby rozpocząć. Rysunek 9.1. Początek instalacji 2. Po rozpoczęciu instalacji pojawi się okienko informuacyjne, przedstawione na rysunku 9.2. Aby przejść do kolejnego etapu instalacji, kliknij przycisk Next. Rysunek 9.2. Powitanie w programie instalacyjnym 3. Następnie w oknie przedstawionym na rysunku 9.3 wybieurz katalog, w którym program ma zostać zainstalowany. Jeżeli w wybranym katalogu uistnieje już zainstalowana wcześniejsza wersja programu, to zostanie ona uaktuualniona do wersji 4.11. Rysunek 9.3. Wybór miejsca instalacji programu Rozdział 9. (cid:1) Pegasus Mail 123 4. Kolejne okno kreatora (rysunek 9.4) pozwala na wybraniue opcji instalacji. Wybierz odpowiednie pola: (cid:1) Create Start menu shortcuts for Pegasus Mail spowoduje utworzenie skrótów dostępnych po przyciśnięciu przycisku Start na pulpicie. (cid:1) Enable Pegasus Mail for web mailto: links spowoduje ustawienie programu w systemie jako domyślnego klienta poczty, co zaowoucuje jego automatycznym uruchamianiem, gdy klikniesz łącze powodujące wysyłaniue poczty (np. podczas przeglądania stron WWW). (cid:1) Create a Pegasus Mail icon on the desktop spowoduje utworzenie ikony programu na pulpicie. (cid:1) Pre-configure a user mailbox spowoduje pojawienie się kreatora konfiguracji poczty podczas pierwszego uruchomienia programu Peguasus. Rysunek 9.4. Wybór opcji podczas instalacji 5. Po zebraniu wszystkich danych przez kreatora instalacji możliwe jest już jej sfinalizowanie. Kliknij przycisk Zakończ (w oknie z rysunku 9.5), aby instalacja mogła dobiec końca. Rysunek 9.5. Finalizowanie instalacji programu 124 Poczta elektroniczna. Ćwiczenia 6. Pojawienie się okna kreatora z rysunku 9.6 zwiastujeu poprawne zakończenie instalacji. Kliknij przycisk Exit, aby zamknąć kreatora instalacji i zacząć pracę z programem Pegasus Mail. Rysunek 9.6. Pomyślne zakończenie instalacji Konfiguracja konta Podczas pierwszego uruchomienia programu pojawi się kreator, który pozwoli Ci na podanie podstawowych dane dotyczących Twojego konta. Są to informacje niezbędne dla poprawnej obsługi poczty. Jeśli kreator nie pojawi się podczas pierwszego uruchomie- nia programu lub przerwiesz jego działanie, możliwe jest jego ponowne uruchomienie. Możesz tego dokonać, wybierając z menu File polecenie Network configuration, a na- stępnie w zakładce General klikając przycisk Start Setup Wizard. Ćwiczenie 9.2. Konfiguracja konta za pomocą kreatora Aby skonfigurować konto za pomocą kreatora, należy: 1. Uruchomić kreatora (rysunek 9.7) i przejść do wpisywaniau danych, klikając przycisk Next w pierwszym oknie kreatora. Rysunek 9.7. Informacje o kreatorze i zasadach posługiwania się nim 2. Wprowadzanie danych rozpoczyna się od podania adresuu Twojej skrzynki elektronicznej (jak pokazano na rysunku 9.8). Rozdział 9. (cid:1) Pegasus Mail 125 Rysunek 9.8. Wprowadzanie nazwy skrzynki 3. Następnie (w oknie z rysunku 9.9) podaj nazwę serwera upoczty przychodzącej (POP3). Jeśli nie jesteś pewien, jak wygląda ten parametr w uprzypadku Twojego konta, skontaktuj się z administratorem konta. Więcej na tuemat protokołu POP3 możesz przeczytać w rozdziale 1. Rysunek 9.9. Wprowadzanie nazwy serwera poczty przychodzącej 4. Kolejne okno kreatora (rysunek 9.10) służy do wprowadzanuia nazwy użytkownika oraz chroniącego konto hasła. Na serwerze, na którym umasz założoną skrzynkę poczty elektronicznej, utworzony został dla celów identyfikuacji tzw. login. Jego nazwę otrzymałeś podczas zakładania (rejestracji) skrzynki. uBywa, że jest on taki sam jak część adresu e-mail występująca przed , ale nie można tego przyjąć za regułę. Dlatego w razie wątpliwości zerknij do notatek zrobiuonych podczas rejestracji lub skontaktuj się z administratorem Twojego konta. Ważnue jest, aby pola te wypełniać, pamiętając o uwzględnieniu małych i wielkich liter, uponieważ systemy obsługujące pocztę najczęściej egzekwują to skrupulatnie. 5. Następnie (w oknie z rysunku 9.11) podaj nazwę serwera poczty wychodzącej (SMTP). Często jest ona taka sama, jak nazwa serwera POP3. Jeśuli nie jesteś pewien, jak wygląda ten parametr dla Twojego konta, skontaktuj się z aduministratorem. Więcej na temat protokołu SMTP możesz przeczytać w rozdziale 1. 6. Ostatnią informacją, jakiej potrzebuje program podczaus konfiguracji, jest sposób, w jaki będziesz łączył się z siecią podczas pracy z poucztą. Masz do wyboru opcje: Dialup, jeśli łączysz się z siecią za pomocą modemu lub Network, jeśli jesteś podłączony do sieci za pomocą łącza stałego. Dokonaj wybuoru w oknie z rysunku 9.12. Poczta elektroniczna. Ćwiczenia 126 Rysunek 9.10. Wprowadzanie nazwy użytkownika oraz hasła Rysunek 9.11. Wprowadzanie nazwy serwera poczty wychodzącej Rysunek 9.12. Wybór rodzaju połączenia z siecią 7. Wszystkie dane potrzebne do pracy z pocztą zostały poubrane, możesz więc zakończyć pracę kreatora, klikając przycisk Finish (rysunek 9.13). Rysunek 9.13. Okno kończące pracę kreatora Rozdział 9. (cid:1) Pegasus Mail 127 Okno Folders Główne okno programu — okno Folders — składa się z paska narzędzi, pozwalającego zarządzać wiadomościami oraz folderami. Ponadto zawiera trzy sekcje, prezentujące od- powiednio: strukturę folderów (po lewej stronie), listę wiadomości (prawa górna) oraz treść wybranej wiadomości (prawa dolna) — rysunek 9.14. Rysunek 9.14. Okno Folders, służące do zarządzania folderami i wiadomościami Standardowo utworzone są cztery foldery: (cid:1) New mail, gdzie składowane są nowe wiadomości; (cid:1) Copies to self, gdzie składowane są kopie wysyłanych wiadomości, pruzy pisaniu których zaznaczone zostało pole Copy self; (cid:1) Junk or suspicious mail, gdzie umieszczane są automatycznie wiadomości, które wstępnie są uznane przez program za niechcianue (spam). Pegasus Mail może dokonywać wstępnej analizy tekstu wiadomości za pomuocą funkcji Content Control, dostępnej w menu Tools; (cid:1) Main Folder, czyli główny folder wiadomości. Przy każdym folderze pojawiają się dwie cyfry, rozdzielone dwukropkiem. Pierwsza z nich to ilość wiadomości w folderze, druga natomiast to ilość nieprzeczytanych wiadomości w danym folderze. Praca z zasobnikiem i folderem Zanim przejdziemy do ćwiczeń, należy się krótkie wyjaśnienie. W programie Pegasus Mail folder to miejsce, w którym może być składowana poczta, natomiast zasobnik (ang. tray) jest elementem szerszym, pozwalającym na tworzenie złożonych struktur. W zasobniku 128 Poczta elektroniczna. Ćwiczenia możesz umieszczać foldery lub nowe zasobniki, lecz nie możesz bezpośrednio w nim składować poczty (w odróżnieniu od folderów). Innymi słowy, za pomocą zasobników można tworzyć struktury drzewiaste, przeznaczone do grupowania poczty, ale zasobnik musi zawierać folder, w którym może być składowana pouczta. Ćwiczenie 9.3. Tworzenie zasobnika i folderu Aby stworzyć zasobnik lub folder: 1. Kliknij przycisk Add…na pasku narzędzi okna Folders. Zwróć uwagę na to, który folder czy zasobnik (w lewej sekcji okna) jest uw tym czasie zaznaczony. Nowy element utworzony będzie w aktualnie zaznaczonuym folderze lub zasobniku. Wpisz nazwę nowego elementu i zdecyduj, czy ma to buyć folder czy zasobnik (rysunek 9.15). Rysunek 9.15. Tworzenie zasobnika 2. Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś opcję Message folder, założony został folder, w którym możesz składować pocztę. Jeśli natomiast wyburałeś opcję Filing tray, stworzony został zasobnik; aby móc składować w nim pocuztę, musisz utworzyć w nim folder. Zrób to w analogiczny sposób, jak w kruoku 1., zaznaczając jednak w czasie tworzenia opcję Message folder. Pamiętaj, aby zasobnik, w którym chcesz utworzyć folder lub kolejny zasobnik, był zaznaczony ujako otwarty — możesz tego dokonać przez dwukrotne kliknięcie ikony zasobnika ulub kliknięcie znajdującego się przy nim znaku plusa. W zasobniku możesz tworzyć właśuciwie nieograniczoną liczbę folderów, możesz także tworzyć w nim kolejne zasobniuki, otrzymując strukturę, która odpowiada Twoim wymaganiom. Ćwiczenie 9.4. Zmiana nazwy zasobnika lub folderu Aby zmienić nazwę zasobnika lub folderu: Zaznacz myszką zasobnik lub folder, którego nazwę chcesz zmienić i kliknij ikonę Re- name na pasku narzędzi. W okienku — przedstawionym na rysunku 9.16 — wpisz zmienioną nazwę i zatwierdź, klikając przycisk OK. Rysunek 9.16. Wprowadzanie nowej nazwy dla zasobnika lub folderu Rozdział 9. (cid:1) Pegasus Mail 129 Ćwiczenie 9.5. Usuwanie zasobnika lub folderu Aby usunąć zasobnik lub folder: Zaznacz myszką zasobnik lub folder, który chcesz usunąć i kliknij ikonę Delete na pa- sku narzędzi. W okienku, które zostanie wyświetlone (rysunek 9.17), zaznacz pole Yes, I really do want to delete this folder i zatwierdź operację, klikając przycisk OK. Rysunek 9.17. Zatwierdzanie usunięcia folderu Obsługa wiadomości Ćwiczenie 9.6. Pobieranie poczty W programie Pegasus Mail istnieją dwie możliwości pobierania poczty z serwera. Pierwsza z nich, typowa dla programów pocztowych instalowanych na komputerach osobistych, polega na pobraniu wszystkich wiadomości wraz załącznikami podczas połączenia z serwe- rem. Druga — selektywna — polega natomiast na tym, że program łączy się z serwerem, pobierając jedynie nagłówki wiadomości zawierające kompletne dane o nich. Dowiadujemy się wtedy, od kogo jest dana wiadomość, jaki ma priorytet, kiedy nadeszła, czy posiada załączniki i jak są one duże. Można wtedy zadecydować,u którą wiadomość chcemy pobrać do komputera, którą pozostawić na serwerze, a którą od razu wykasować. Rozwiązanie takie ma spore zalety np. dla osób łączących się z siecią przez modem — pozwala bowiem na uniknięcie pobierania wiadomości z olbrzymimi załącznikami. Rozwiązanie to po- zwala także na usuwanie tych wiadomości, które podejrzewamy o to, że są zawirusowane, co podnosi znacznie poziom bezpieczeństwa naszego suystemu. Aby pobrać wszystkie wiadomości z serwera: Wybierz polecenie Check host for new mail z menu File lub kliknij ikonę Check your POP3 host for new mail na pasku narzędzi w głównym oknie programu. Poczta zostanie pobrana z serwera i zapisana na dysku Twojego komputera w folderze New Mail. Mo- żesz rozłączyć się z siecią i przejść do przeglądania pobranej poczty. Jeśli chcesz, żeby 130 Poczta elektroniczna. Ćwiczenia podczas tego samego połączenia również wysłać przygotowane wcześniej wiadomości, zamiast wyżej wspomnianych poleceń wybierz polecenie Check and send mail z menu File lub kliknij ikonę Both send and check mail in one operation (rysunek 9.18). Rysunek 9.18. Ikony służące odpowiednio do wysyłania i pobierania poczty oraz do wykonywania obu tych operacji jednocześnie Możesz mieć wpływ na to, jakie wiadomości zostaną pobrane z serwera. Żeby móc o tym decydować, musisz skorzystać z opcji pobierania seleuktywnego. Aby pobrać wybrane wiadomości z serwera: Wybierz polecenie Selective mail download z menu File. Zostanie wyświetlone okno (przedstawione na rysunku 9.19) z listą dostępnych w skrzynce wiadomości, z wy- szczególnionym nadawcą, tematem, datą i godziną nadania oraz wielkością wiadomości (wraz z ewentualnymi załącznikami). Zaznacz kolejno każdą wiadomość na liście po- przez jej jednokrotne kliknięcie i zdecyduj, jakie czynności zostaną podjęte w stosunku do każdej z nich. Masz do dyspozycji następujące możuliwości: (cid:1) pobranie z serwera — w tym celu wybierz Mark for retrieval (przy wiadomości pojawi się zielony znaczek zaznaczenia); (cid:1) wykasowanie wiadomości z serwera (bez jej pobrania uprzez program) — w tym celu wybierz Mark for deletion (przy wiadomości pojawi się czerwony krzyżyk); (cid:1) pobranie wiadomości i jej wykasowanie z serwera — wu tym celu wybierz Mark for both (przy wiadomości pojawi się zielony znaczek zaznacuzenia i czerwony krzyżyk). Rysunek 9.19. Okno selektywnego pobierania wiadomości z serwera Kiedy zdefiniujesz, jakie czynności mają być wykonane z wiadomościami, kliknij ikonę Make it so, aby program je wykonał. Jeśli po wybraniu Selective mail download okazałoby się, że w skrzynce nie ma żadnych wiadomości, wyświetlony zostałby komunikat przedstauwiony na rysunku 9.20. Rysunek 9.20. Komunikat informujący o braku wiadomości w skrzynce Rozdział 9. (cid:1) Pegasus Mail 131 Ćwiczenie 9.7. Przeglądanie wiadomości Nowe wiadomości są zapisywane w folderze New Mail. Jest on otwierany automatycz- nie po pobraniu nowej poczty. Możesz przejrzeć pocztę od razu lub później otworzyć folder, w którym są przechowywane wiadomości. W folderze New Mail znajdują się je- dynie wiadomości jeszcze nie przeczytane. Jeśli zapoznasz się z treścią wiadomości, zo- stanie ona zaznaczona na liście jako przeczytana i kiedy opuścisz folder New Mail, zo- stanie automatycznie przesunięta do głównego folderu (ang. Main folder), gdzie będziesz mógł zapoznać się ponownie z jej treścią lub poddać jąu edycji. Aby zapoznać się z treścią wiadomości: 1. Otwórz folder z nową pocztą, wybierając jego nazwę w luewej sekcji okna Folders (jak pokazano na rysunku 9.21). Jeśli chcesz korzystać zu takiej formy prezentacji wiadomości, kliknij folder jeden raz. Dwukrotne klikunięcie spowoduje otwarcie osobnego okna z wiadomościami znajdującymi się w daunym folderze. Korzystanie z jednej lub drugiej możliwości zależy jedynie od uupodobań użytkownika. Lista zawierająca nagłówki wiadomości podzielona jest na puięć kolumn. W pierwszej z nich znajdują się oznaczenia graficzne, informująceu o tym, czy wiadomość zawiera załączniki oraz czy została przeczytana („ptasuzek” oznacza wiadomość przeczytaną). W kolejnych kolumnach znajdują się odpowuiednio: nazwa nadawcy, tytuł wiadomości, data i godzina nadejścia oraz jeju rozmiar. Umieszczoną tu pocztę możesz szybko posortować, klikając przyciski znajdujuące się nad kolumnami (From, Subject, Date/Time, Size). Rysunek 9.21. Folder z nowymi wiadomościami 2. Wybierz (przez dwukrotne kliknięcie przyciskiem myszuy) wiadomość, z której treścią chcesz się zapoznać. Zostanie otwarte okno (purzedstawione na rysunku 9.22), zawierające — prócz treści wiadomości — także m.in. duatę i godzinę jej nadejścia, jej tytuł oraz dane o nadawcy. Rysunek 9.22. Okno z treścią wiadomości 132 Ćwiczenie 9.8. Poczta elektroniczna. Ćwiczenia Pobieranie załączników z wiadomości Aby zapisać załącznik na dysku: 1. Wybierz zakładkę Attachments w oknie wiadomości. W oknie (rysunek 9.23) pod paskiem narzędzi znajduje się sekcja, w której uwyszczególnione są wszystkie załączniki dołączone do wiadomości. W kolumnach znajduują się kolejno: informacje na temat typu załącznika, nazwa pliku załącznika, jegou opis oraz rozmiar. Rysunek 9.23. Zakładka Attachments okna wiadomości 2. Wybierz z listy interesujący Cię załącznik, a następnie kliknij przycisk Save na pasku narzędzi, aby zapisać załącznik na dysku. Ćwiczenie 9.9. Odpowiadanie na wiadomość Aby odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość: W oknie wiadomości kliknij ikonę Reply na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone okno opcji odpowiedzi, przedstawione na rysunku 9.24. Zaznacz według potrzeby odpowiednie opcje: (cid:1) Include original message in reply — jeśli chcesz, aby program umieścił tekst wiadomości, na którą odpowiadasz, w treści odpowieduzi. (cid:1) Mark the original text with ‘ ’ — żeby tekst wiadomości, na którą odpowiadasz, był oznaczony na początku każdego wiersza znakiem . (cid:1) Copy the original’s CC field into reply — aby kopia Twojej odpowiedzi została wysłana pod adresy, pod które wysłane zostały ukopie wiadomości, na którą odpowiadasz. Rozdział 9. (cid:1) Pegasus Mail 133 Rysunek 9.24. Wybór opcji odpowiedzi (cid:1) Wrap long lines when including original — aby program zawijał długie wiersze oryginalnej wiadomości, które umieści w Twojej odpouwiedzi. (cid:1) Ommit original message’s headers — aby w odpowiedzi nie znalazły się nagłówki oryginalnej wiadomości. (cid:1) Use custom header line — jeśli chcesz stworzyć własny nagłówek dla odpowiedzui, składający się z kombinacji różnych danych zawartychu w wiadomości oryginalnej. (cid:1) All recipients — jeśli chcesz, aby odpowiedź powędrowała do wszystukich, do których zaadresowana była wiadomość oryginalna, luub: (cid:1) Selected addresses, jeśli chcesz ręcznie wybrać adresy, pod które odpuowiedź ma zostać wysłana. Po wybraniu opcji zatwierdź wybór, klikając przycisk OK. Zostanie otwarte okno służące do redagowania wiadomości. Dalej postępuj tak, jak w ćwiczeniu poświęconym tworzeniu wiadomości. Ćwiczenie 9.10. Tworzenie wiadomości Aby utworzyć nową wiadomość: 1. Kliknij ikonę Start a new mail message (pierwsza z lewej) na pasku narzędzi okna głównego. Zostanie otwarte okno służące do redagowaniua wiadomości, jak pokazano na rysunku 9.25. 2. Wpisz w polu To: adres osoby, do której wysyłasz wiadomość, w polu Subject: temat wiadomości, a w polu Cc: adres osoby, której chcesz ewentualnie przesłać kopię wysyłanej wiadomości. Temat wiadomości może zauwierać spacje i nie powinien być dłuższy niż 64 znaki. Po wypełnieniu powyższych póul możesz przejść do wpisywania treści wiadomości. 134 Rysunek 9.25. Tworzenie nowej wiadomości Poczta elektroniczna. Ćwiczenia Pomiędzy polami To:, Subject: i Cc: a sekcją okna, w którym wpisujesz treść wiadomości, znajduje się kilka pól, które następujące znaczeniau: (cid:1) Confirm reading — jego zaznaczenie powoduje, że zostanie do Ciebie automatycznie wysłana wiadomość informująca, że adresat przeczytał outrzymaną od Ciebie wiadomość. Ta funkcja nie działa we wszystkich prograumach, ponadto wiele osób uważa to za naruszenie ich prywatności. (cid:1) Confirm delivery — wybranie tej opcji spowoduje, że zostanie do Ciebuie wysłana automatycznie wiadomość powiadamiająca Cię, że adresaut otrzymał wysłaną przez Ciebie wiadomość. Także ta opcja nie działa we wuszystkich programach. (cid:1) Copy self — powoduje, że program zapisze kopię wiadomości w ukatalogu Copies to self, który tworzony jest standardowo przez program. (cid:1) Urgent — ustawia najwyższy poziom priorytetu wiadomości. (cid:1) Encrypt — daje możliwość zaszyfrowania wiadomości. Wybranie utego pola spowoduje otwarcie okna Message Encrytion Options, gdzie możesz wpisać (w polu Password) hasło, które musi znać osoba chcąca odszyfrować wiadoumość. Wbudowany w programie algorytm szyfrujący charakteryzuuje się tym, że: (cid:1) hasło powinno mieć od 5 do 8 znaków długości; (cid:1) hasło może zawierać tylko cyfry i litery alfabetu łaciuńskiego; (cid:1) nie są szyfrowane pliki binarne, np. dołączone do wiaudomości; (cid:1) tylko użytkownicy programu Pegasus Mail będą mogli oudszyfrować wiadomość (oczywiście znając hasło). (cid:1) Signature — powoduje automatyczne dodanie przez program do wuiadomości (przygotowanego przez Ciebie) podpisu. Możesz wybrać, uktóry z podpisów chcesz umieścić na końcu wysyłanych wiadomości. Więcej informuacji na temat podpisów znajdziesz w osobnym ćwiczeniu. Jeśli masz już przyguotowany jakiś podpis, wybierz z rozwijanej listy ten, który chcesz dołączyuć na końcu wiadomości. Rozdział 9. (cid:1) Pegasus Mail 135 Ćwiczenie 9.11. Załączanie plików do wiadomości Aby załączyć plik do wiadomości: 1. W oknie służącym do tworzenia wiadomości (rysunek 9.26) wuybierz zakładkę Attachments, a następnie kliknij przycisk Add attachment…. Rysunek 9.26. Zakładka służąca do załączania plików do wiadomości 2. Po otwarciu okna dialogowego (rysunek 9.27) wybierz pluik, który chcesz dołączyć. Po zatwierdzeniu wyboru plik pojawi się na liście zuałączonych plików w zakładce Attachments. Możesz w ten sposób dołączyć wiele plików. Rysunek 9.27. Okno dialogowe służące wybraniu pliku do załączenia Możesz usunąć z listy wciągnięty na nią wcześniej plik zaznaczając go na liście plików załączonych i klikając przycisk Remove Attachment. Jeśli skompletowałeś już listę dołączonych do wysłania plików, możesz powrócić do two- rzenia wiadomości, wybierając zakładkę Message, albo wysłać wiadomość wraz z dołą- czonymi plikami, klikając ikonę Send. Ćwiczenie 9.12. Wysyłanie wiadomości 136 Poczta elektroniczna. Ćwiczenia Aby wysłać gotową wiadomość: Wybierz ikonę Send w oknie wiadomości. Jeśli łączysz się z siecią za pomocą modemu i w danej chwili nie jesteś połączony, wiadomość zostanie przesłana do kolejki wiadomości oczekujących na wysłanie podczas połączenia z siecią. Aby wiadomości zgromadzone do wysłania zostały wysłane, wybierz polecenie Send all queued mail z menu File lub kliknij ikonę Send all queued mail na pasku narzędzi okna głównego (rysunek 9.28). Rysunek 9.28. Ikona służąca do wysyłania wiadomości (Send all queued mail) Ćwiczenie 9.13. Przenoszenie wiadomości między folderami Aby skopiować wiadomość lub przenieść ją do innego foldeiru: 1. Zaznacz przez jednokrotne kliknięcie przyciskiem myuszy (w oknie z rysunku 9.29) na liście wiadomość przeznaczoną do skopiowania lub uprzeniesienia i kliknij odpowiednio na pasku narzędzi ikonę Copy, jeśli chcesz skopiować wiadomość, lub ikonę Move, jeśli chcesz ją przenieść. Rysunek 9.29. Okno służące do przenoszenia wiadomości między folderami 2. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz docelowy foulder, zaznacz go przez jednokrotne kliknięcie przyciskiem myszy i kluiknij ikonę Open. Możesz przy okazji utworzyć nowy folder dla wiadomości, klikając ikonę New… lub wykasować istniejący folder, wybierając ikonę Delete. Książka adresowa Pegasus Mail pozwala na utworzenie kilku książek adresowych, w których możesz prze- chowywać adresy posortowane według własnego upodobania. Korzystanie z książki znakomicie usprawnia pracę. Rozdział 9. (cid:1) Pegasus Mail 137 Ćwiczenie 9.14. Wpisywanie danych do książki adresowej Aby wpisać nowy kontakt do książki adresowej: 1. Najpierw otwórz okno z książkami adresowymi, wybieraując polecenie Address books… z menu Addresses lub naciskając klawisz F3. Zostanie otwarte okno Addressbooks and distribution lists (rysunek 9.30). Domyślnie wyświetlona będzie zakładka Addressbooks. Okno składa się z paska narzędzi oraz sekcji z ksiuążkami adresowymi (lewa górna), sekcji wpisanych kontaktów u(lewa dolna) oraz zajmującej prawą stronę okna sekcji ze szczegółami wybranego kountaktu. Pierwotnie znajduje się w nim książka adresowa nazwana Personal addressbook, zawierająca wpisany adres producenta programu. Rysunek 9.30. Okno z adresami 2. Zaznacz książkę, do której chcesz dokonać wpisu, i kluiknij ikonę Entry… na pasku narzędzi, a następnie z wyświetlonego menu wybierz upolecenie Add a new address entry…. W oknie, które się pojawi (rysunek 9.31) wypełnij polau przeznaczone na dane i kliknij przycisk OK. W oknie tym najważniejsze są pola: Name (alias), w którym wpisz imię i nazwisko lub alias wprowadzanuej osoby; Key, gdzie wpisz krótki, charakterystyczny dla danej osoby klucz-skruót, ułatwiający późniejsze jej wyszukiwanie lub sortowanie na liście adresów oraz u— oczywiście — E-mail address, w którym to polu wpisz adres elektroniczny opisywuanej osoby. Wypełnienie pierwszego i ostatniego pola z wymienionych jest obuowiązkowe. Pozostałe pola pełnią pomniejszą rolę i wypełnienie ich nie jest koniueczne. Ciekawym uzupełnieniem jest możliwość umieszczenia obrazka, np. zdjęcia opuisywanej tu osoby. Rysunek 9.31. Wpisywanie nowego kontaktu do książki adresowej 138 Ćwiczenie 9.15. Poczta elektroniczna. Ćwiczenia Zakładanie nowej książki adresowej Aby założyć nową książkę adresową: 1. Otwórz okno z książkami adresowymi, wybierając poleceunie Address books… z menu Addresses lub naciskając klawisz F3. Zostanie otwarte okno Addressbooks and distribution lists. Wyświetlona będzie zakładka Addressbooks. 2. Kliknij ikonę Book… na pasku narzędzi, a następnie z wyświetlonego menuu wybierz Create a new addresbook…. W oknie, które się pojawi (rysunek 9.32) wpisz w poluu Name: nazwę nowej książki adresowej i kliknij przycisk Create. Rysunek 9.32. Tworzenie nowej książki adresowej Książka może mieć długą nazwę z odstępami, nie przekraczającą jednak 28 znaków. Pole Filename możesz pozostawić puste, zezwalając programowi na ustalenie tego parametru. Ćwiczenie 9.16. Modyfikacja wpisu w książce adresowej Aby zmodyfikować dane w książce adresowej: Otwórz okno z książkami adresowymi, wybierając polecenie Address books… z menu Addresses lub naciskając klawisz F3. W oknie Addressbooks and distribution lists za- znacz książkę adresową, w której znajduje się wpis, który chcesz modyfikować i dwu- krotnym kliknięciem otwórz go do edycji. Po dokonanuiu zmian kliknij przycisk OK, aby zmiany zostały zapisane. Ćwiczenie 9.17. Usuwanie książki adresowej Aby usunąć książkę adresową: 1. Otwórz okno z książkami adresowymi, wybierając poleceunie Address books… z menu Addresses lub naciskając klawisz F3. Zostanie otwarte okno Addressbooks and distribution lists. Wyświetlona będize zakładka Addressbooks. 2. W oknie Addressbooks and distribution lists zaznacz książkę adresową, którą chcesz usunąć i kliknij ikonę Book… na pasku narzędzi, a następnie z wyświetlonego menuu Rozdział 9. (cid:1) Pegasus Mail 139 wybierz Delete addresbook. Pojawi się okno (rysunek 9.33), w którym musisz potwierdzić chęć usunięcia książki adresowej, zaznaczuając pole Yes, I really want to delete this addressbook i kliknąć przycisk OK. Rysunek 9.33. Zatwierdzanie usunięcia książki adresowej Lista dystrybucyjna Jeśli wysyłasz często listy do dużej grupy osób, możesz skorzystać z listy dystrybucyjnej. Istnieje możliwość stworzenia kilku takich list. Ćwiczenie 9.18. Tworzenie listy dystrybucyjnej Aby utworzyć listę dystrybucyjną 1. Wybierz polecenie Distribution lists… z menu Adresses lub naciśnij klawisz F6. W zakładce Distribution Lists wyświetlonego okna (rysunek 9.34) kliknij przycisk New List…. Rysunek 9.34. Okno list dystrybucyjnych 2. W polu List title okna z rysunku 9.35 wpisz nazwę listy. Jest to jedyneu wymagane pole w tym oknie. Pozostałe są identyczne z tymi, ktuóre znajdują się w oknie służącym do tworzenia nowej wiadomości. Jeśli zaznaczuysz lub wypełnisz je tutaj, to przy rozsyłaniu wiadomości za pomocą tej listy zoustaną one użyte bez względu na to, czy i jak wypełniłeś odpowiadające im pola poduczas tworzenia wiadomości. 140 Rysunek 9.35. Nazwa i parametry nowej listy dystrybucyjnej Poczta elektroniczna. Ćwiczenia Ćwiczenie 9.19. Wpisywanie adresów do listy dystrybucyjnej Aby dodać adresy do listy dystrybucyjnej: 1. Wybierz polecenie Distribution lists… z menu Adresses lub naciśnij klawisz F6. W zakładce Distribution Lists wyświetlonego okna (rysunek 9.34) wybierz — przez jednokrotne kliknięcie przyciskiem myszy w ulewej sekcji okna — listę, do której chcesz dodać adresy. 2. Wpisz adresy w prawej sekcji okna — w każdym wierszuu jeden. 3. Zachowaj wprowadzone adresy, klikając ikonę Save. Ćwiczenie 9.20. Wysyłanie wiadomości za pomocą listy dystrybucyjnej Aby rozesłać wiadomość z użyciem listy dystrybucyjnej:i 1. Podczas tworzenia nowej wiadomości (w sposób opisanuy w ćwiczeniu 9.10) kliknij ikonę (obrazującą książkę) z prawej strony polua To:. Zosanie otwarte okienko Primary recipients for this message (rysunek 9.36). 2. W okienku tym wybierz zakładkę Dlists, a w niej — poprzez jednokrotne kliknięcie przyciskiem myszy — listę, która ma zostać użyta. Nasutępnie kliknij przycisk Add, a w górnej sekcji okna pojawi się wybrana przez Cieubie lista. Możesz w ten sposób wybrać do rozsyłania wiadomości kilka list. Kiedy jużu wybierzesz interesujące Cię listy, kliknij przycisk OK. W polu To wiadomości pojawi się nazwa pliku listy, rozpoczynająca się od znaku . Oznacza to, że do rozesłania wiadomości zostaną użyte adresy z tej listy. Rozdział 9. (cid:1) Pegasus Mail 141 Rysunek 9.36. Wybór listy dystrybucyjnej Obsługa kilku skrzynek pocztowych Pegasus Mail pozwala zarządzać kilkoma skrzynkami pocztowymi. Dla posiadaczy więcej niż jednego konta e-mail jest to bardzo wygodne, gdyż podczas jednego połączenia z siecią mogą pobrać pocztę z wszystkich skrzynek. Konfigurowanie obsługi kolejnych skrzynek nie jest skomplikowane i nie powinno nastruęczać problemów. Ćwiczenie 9.21. Dodawanie obsługi kolejnych skrzynek Aby dodać obsługę nowej skrzynki: 1. Wybierz z menu Tools polecenie Extensions, a następnie MultiPOP. 2. W oknie MultiPOP wybierz przycisk Add i po otwarciu okna Connection Entry (rysunek 9.37) określ parametry połączenia. Rysunek 9.37. Wprowadzanie danych potrzebnych przy obsłudze nowej skrzynki 142 Poczta elektroniczna. Ćwiczenia W sekcji Connection settings for incoming mail okna Connection entry konfigurowane są główne parametry związane z pobieranuiem poczty: (cid:1) POP3 host — wpisz tu nazwę serwera pocztowego, na którym masuz założoną skrzynkę (więcej informacji o POP3 znajdziesz w rozdzuiale 1.). (cid:1) Port — chodzi tu o port, przez który łączysz się z serweruem pocztowym. W standardzie POP3 jest nim domyślnie port 110; niezwyklue rzadko zdarza się by było inaczej, więc nie zmieniaj tego ustawienia u— chyba że Twój dostawca internetu Ci to zaleci. (cid:1) Username — tu wpisz nazwę Twojego konta na serwerze pocztowyum (tę część adresu elektronicznego, która znajduje sięu w nim przed znakiem ). (cid:1) Password — hasło, którym chronisz swoje konto. (cid:1) Leave mail larger than x KB in size — możesz określić tu górną granicę rozmiaru (w kilobajtach) wiadomości, które mają być pobierane zu serwera pocztowego. Jest to szczególnie przydatne przy wolnych modemachu. Jeśli pozostawisz tu wartość 0, będzie to oznaczało, że nie nakładasz żadnyuch ograniczeń. (cid:1) Download only unread mail — jeśli zaznaczysz to pole, będzie pobierana tylkou jeszcze nie czytana (nie pobrana wcześniej) poczta. uPamiętaj, że protokół obsługi poczty POP3 nie zaznacza na serwerze pocztowym, którua wiadomość była już pobierana. Jeśli więc pobierałeś już pocztę za puomocą innego programu, Pegasus nic nie będzie o tym „wiedział” i pobierze ją ponownie jako niepobraną. (cid:1) Delete retrieved mail on host — jeśli zaznaczysz to pole, po pobraniu wiadomości będzie ona kasowana na serwerze pocztowyum. (cid:1) Message count only (don t download) — po zaznaczeniu tego pola Pegasus nie będzie pobierał nowych wiadomości, a jedynie zluiczał je i podawał ich ilość. (cid:1) Place mail in: — tu możesz określić, gdzie ma być składowana nowa pouczta. Jeśli nie zmienisz tego ustawienia, będzie ona umieuszczana w standardowym folderze z nową pocztą. W sekcji Connect to this host możesz zdecydować, aby Pegasus automatycznie łączył się z serwerem pocztowym i sprawdzał, czy nadesuzła nowa poczta. Jeśli wybierzesz pole Periodically, w polach Hours i Minutes będziesz mógł określić przedział czasu, w jakim mają następować kolejne połącuzenia. Jeśli natomiast wybierzesz pole At a set time, będzie to oznaczało, że automatyczne połączenie ma nastąpić jednokrotnie w ciągu dnia o zadanym w ponuiższych polach czasie. Pozostawiając wartości zerowe, deklarujesz, że nie uchcesz, aby program łączył się automatycznie. W sekcji Outgoing mail handling (optional) możesz zdefiniować konfigurację związaną z rozsyłaniem poczty. Wypełnianie tych pól niue jest konieczne i zalecane jest tylko w wypadku, gdy zajdzie taka konieczność.u (cid:1) STMP Host — chodzi tu o nazwę serwera, za pomocą którego będzuie rozsyłana Twoja poczta. Więcej informacji o protokole SMTP znajdzuiesz w rozdziale 1. Rozdział 9. (cid:1) Pegasus Mail 143 (cid:1) Find mail in — tu możesz określić, gdzie ma być składowana poczta uprzed wysłaniem (czyli gdzie na dysku ma znajdować się koleujka, w której poczta przeznaczona do wysłania oczekuje na połączenie z sieucią). (cid:1) From field — tu można wpisać, co program Pegasus powinien umieuścić w polu From wysyłanej wiadomości. 3. Po zakończeniu konfiguracji wybierz przycisk OK. Ćwiczenie 9.22. Sprawdzanie zawartości dodatkowych skrzynek Aby sprawdzić, czy dodatkowa skrzynka zawiera nowe wiiadomości: 1. Wybierz z menu Tools polecenie Extensions, a następnie polecenie MultiPOP. 2. W oknie MultiPOP wybierz z listy — przez jednokrotne kliknięcie przuyciskiem myszy — skrzynkę, której zawartość chcesz sprawdzić i kliknij przycisk Check now. Podczas jednego połączenia z siecią możesz w ten sposób sprawdzić zawartość kilku skrzynek.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Poczta elektroniczna. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: