Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 005770 23359969 na godz. na dobę w sumie
Podatek dochodowy odroczony w procesie rewizji sprawozdania finansowego - ebook/pdf
Podatek dochodowy odroczony w procesie rewizji sprawozdania finansowego - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 152
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3808-8610-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Monografia dotyczy zagadnienia z obszaru zaawansowanej rachunkowości finansowej - podatku dochodowego odroczonego. Jej autorami są pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz absolwent tego wydziału - praktyk księgowy. Ich współpraca zaowocowała publikacją posiadającą walory zarówno naukowe, jak i empiryczne. Zaprezentowali w niej cele i funkcje rewizji finansowej oraz poszczególne etapy badania sprawozdania finansowego. Scharakteryzowali rozbieżności w pomiarze wyniku finansowego i dochodu podatkowego jako przyczyny identyfikacji różnic przejściowych, stanowiących podstawę rozpoznania podatku dochodowego odroczonego. Ponadto objaśnili istotę ekonomiczną aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy, z uwzględnieniem ich aspektu pieniężnego i memoriałowego.

Podjęta w książce tematyka jest złożona i trudna z powodu wielu wątpliwości związanych z odzwierciedleniem skutków alokacji podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym. Została jednak omówiona w sposób przejrzysty i zrozumiały, z wykorzystaniem licznych rysunków, tabel i porównań, a także przykładów praktycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Agnieszka Wencel – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 Tomasz Koniarski – praktyk z zakresu rachunkowości, absolwent Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego RECENZENT Bogusława Bek-Gaik REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk OPRACOWANIE REDAKCYJNE Katarzyna Zajączkowska SKŁAD I ŁAMANIE Katarzyna Zajączkowska KOREKTA TECHNICZNA Leonora Wojciechowska PROJEKT OKŁADKI Stämpfli Polska Sp. z o.o. Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Shutterstock.com Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ © Copyright by Authors, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07275.16.0.M Ark. druk. 9,5 ISBN 978-83-8088-609-4 e-ISBN 978-83-8088-610-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ 1 ZASADY SPORZĄDZANIA I REWIZJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO Istota, funkcje i zasady nadrzędne systemu rachunkowości 1.2. Istota, zakres i zasady sporządzania sprawozdania finansowego 1.3. Etapy, zasady i procedury rewizji sprawozdań finansowych ROZDZIAŁ 2 ZASADY UZNAWANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W WYNIKU FINANSOWYM I DOCHODZIE 2.1. Wynik finansowy a wynik podatkowy 2.2. Przychody i koszty w prawie bilansowym 2.3. Przychody i koszty w prawie podatkowym ROZDZIAŁ 3 PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY – ISTOTA I ZASADY USTALANIA 3.1. Podatek odroczony jako skutek alokacji podatku dochodowego 3.2. Ogólne zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego 3.3. Aspekt pieniężny i memoriałowy podatku dochodowego odroczonego ROZDZIAŁ 4 SZCZEGÓLNE PRZYCZYNY UZNAWANIA ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI 4.1. Środki trwałe 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Leasing według prawa bilansowego i podatkowego 4.4. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne 4.5. Należności niefinansowe 7 11 11 18 20 29 29 38 40 45 45 51 66 77 77 96 103 106 111 6 Spis treści ROZDZIAŁ 5 ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY W PROCESIE PROCEDUR AUDYTOWYCH – ILUSTRACJA PRAKTYCZNA 5.1. Analiza odroczonego podatku dochodowego prezentowanego w sprawozdaniu finansowym 5.2. Procedury audytowe dotyczące odroczonego podatku dochodowego – propozycje własne 5.3. Wnioski końcowe i rekomendacje ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS RYSUNKÓW 119 119 132 140 143 145 149 151 Wstęp Źródłem informacji o kondycji finansowej oraz dokonaniach jednostki jest wiarygodne sprawozdanie finansowe, które powinno odzwierciedlać jej rzeczywistą sytuację ekonomiczną. Wiarygodność sprawozdań finan- sowych zależy od wielu czynników, wśród których za najważniejsze można uznać jasne i spójne zasady rachunkowości przyjęte przez przed- siębiorstwo, a wyrażone w jego polityce rachunkowości. Polityka ta obejmuje zarówno zasady klasyfikacji i pomiaru zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie, jak i zasady prezentacji informacji w jego sprawozdaniach finansowych. Jedną z kategorii ekonomicznych ujawnianych w sprawozdaniach fi- nansowych jest podatek dochodowy odroczony. Pomiar podatku docho- dowego odroczonego i wycena pozycji bilansowych z niego wynikających są – z punktu widzenia zasad rachunkowości –skomplikowane. W Polsce, kraju, w którym obowiązuje autonomia prawa bilansowego i podatko- wego, wartości uznane przez przepisy podatku dochodowego i regulacje rachunkowości znacząco się różnią. W efekcie w sprawozdaniu finanso- wym jest ujmowany podatek dochodowy bieżący, którego wartość ustala się zgodnie z regulacjami prawa podatkowego, nierespektującego takich zasad prawa bilansowego jak zasada ostrożnej wyceny, memoriału, współmierności czy wyższości treści nad formą. Aby zasady rachunko- wości były w pełni przestrzegane, również w zakresie podatku dochodo- wego, wprowadzono kategorię podatku dochodowego odroczonego. Jego znaczenie jest tym większe, im większe są różnice między syste- mem rachunkowości a przepisami podatku dochodowego. Podatek do- chodowy odroczony umożliwia jednocześnie rzetelny pomiar wyniku finansowego oraz ustalenie prawidłowej wartości pozycji bilansowych (aktywów i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego), eliminując w ten sposób wpływ na sprawozdanie finansowe – odmiennych od zasad rachunkowości – regulacji prawa podatkowego. 8 Wstęp Główną grupą interesariuszy1, którym zależy na tym, aby pomiar i pre- zentacja podatku dochodowego odroczonego były rzetelne i wiarygodne, a udostępniana informacja – kompletna i przejrzysta, są inwestorzy. Dla nich podstawowym gwarantem rzetelności i wiarygodności sprawozdań finansowych jest pozytywna opinia biegłego rewidenta, ponieważ jako osoba zaufania publicznego potwierdza on prawdziwość kwot zawartych w sprawozdaniu. Opinia rewidenta daje pewność, że sprawozdanie rze- telnie przedstawia sytuację finansową badanej jednostki. Rewizja finan- sowa warunkuje zatem bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz po- zwala inwestorom zmniejszyć ryzyko lokowania kapitału. Jednostki gospodarcze powinny być w stanie identyfikować przyczyny powstawania podatku dochodowego odroczonego i prawidłowo ustalać jego wartość, a biegły rewident – sprawdzać kompletność i wycenę odro- czonego podatku dochodowego za pomocą odpowiednich technik bada- nia. Warunkiem tego jest pełne zrozumienie istoty ekonomicznej podatku dochodowego odroczonego z perspektywy nadrzędnych zasad rachunko- wości. Pomiar podatku dochodowego odroczonego nie jest bowiem moż- liwy bez umiejętności prawidłowej identyfikacji jego przyczyn, czyli róż- nic przejściowych, te zaś wymagają szczegółowej i pogłębionej wiedzy zarówno z dziedziny prawa bilansowego, jak i prawa podatkowego. Z punktu widzenia rewizji finansowej podatek dochodowy odroczony jest niełatwy do weryfikacji, przede wszystkim dlatego, że stanowi konse- kwencje zmian wartości wielu innych kategorii aktywów i zobowiązań, a także ze względu na wielość możliwych różnic w uznawaniu przycho- dów i kosztów przez prawo bilansowe oraz prawo podatkowe. Niewątpli- wie przyjęcie przez biegłego rewidenta określonych procedur badania po- datku dochodowego odroczonego pozwala zweryfikować prawidłowość jego obliczania. Podatek dochodowy był przedmiotem licznych opracowań, w któ- rych analizowano różne jego aspekty (por. m.in.: Walińska, 2004b; Gierusz, 2005; Wencel, 2012). W niniejszej monografii przedstawiono to zagadnienie z punktu widzenia rewizji sprawozdań finansowych, co stanowi perspektywę badawczą nieczęsto spotykaną w opracowaniach naukowych dotyczących podatku dochodowego. Celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie istoty ekonomicz- nej podatku dochodowego odroczonego jako przedmiotu rewizji finan- sowej w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości. W tym celu scharakteryzowano wybrane, najistotniejsze przyczyny rozpoznawania 1 Przez interesariuszy rozumie się wszystkie grupy podmiotów zainteresowane infor- macjami udostępnianymi przez przedsiębiorstwa w raportach finansowych. Wstęp 9 aktywów i rezerw z tytułu podatku dochodowego odroczonego, a także zaproponowano określone procedury audytowe ułatwiające weryfikację tych pozycji sprawozdawczych. Metody badawcze wykorzystane przy opracowaniu niniejszej mono- grafii to: metoda badania dokumentów – polegająca na analizie regulacji prawnych, metoda analizy literatury – wykorzystana do prezentacji opra- cowań innych autorów, metoda analizy przypadków wykorzystana do analizy sprawozdań finansowych wybranych spółek giełdowych. Monografia składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym omówiono podstawowe zasady rachunkowości, które muszą być przestrzegane przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe, oraz funkcje, jakie współcześnie pełni system rachunkowości. Opisano też istotę sprawoz- dania finansowego, wskazując, które jednostki podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Następnie przedstawiono cele i funk- cje rewizji finansowej oraz scharakteryzowano poszczególne etapy rewi- zji sprawozdania finansowego. W drugim rozdziale skoncentrowano się na rozbieżnościach w po- miarze wyniku finansowego i dochodu podatkowego jako przyczynach identyfikacji różnic przejściowych stanowiących podstawę rozpoznania podatku dochodowego odroczonego. Zaprezentowano także ogólne rela- cje prawa bilansowego i prawa podatkowego w Polsce wraz z zasadami pomiaru przychodów i kosztów zgodnego z regulacjami rachunkowości i przepisami podatku dochodowego. Rozdział trzeci to syntetyczna klasyfikacja metod i sposobów alokacji skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych. Objaśniono w nim istotę ekonomiczną aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodo- wego, zwracając uwagę na ich aspekt pieniężny i memoriałowy, który jest kluczowy dla zrozumienia informacji prospektywnej płynącej ze sprawozdania finansowego. W rozdziale czwartym omówiono wybrane pozycje bilansowe, któ- rych wycena – początkowa, w trakcie okresu sprawozdawczego i bilan- sowa – jest odmienna w rachunkowości i prawie podatkowym. Opisano w nim przyczyny powstawania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego dla: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, aktywów i zobowiązań wynikających z umów leasingo- wych, rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych oraz należności niefinansowych2. 2 Przedstawiono przyczyny najczęściej występujące w polskiej praktyce gospodarczej zarówno w przedsiębiorstwach sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w du- żych podmiotach gospodarczych. 10 Wstęp Ostatni rozdział zawiera wyniki analizy sprawozdań finansowych wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod kątem zawartych w nich informacji dotyczących odroczonego podatku dochodowego. Prześledzono przyczyny powsta- wania odroczonego podatku wskazując, które z nich są kluczowe dla wy- niku finansowego spółek oraz które przyczyny mają największy wpływ na prezentowane aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodo- wego. Następnie w odniesieniu do zidentyfikowanych przyczyn rozbież- ności między wynikiem finansowym a dochodem podatkowym opisano podstawowe czynności rewizji finansowej, jakie biegły rewident powinien wykonać podczas badania odroczonego podatku dochodowego. Proponowane rozwiązania bazują na wiedzy i doświadczeniu zawo- dowym autorów i są efektem analizy praktyki rachunkowości polskich podmiotów gospodarczych. W pracy wykorzystano literaturę z zakresu finansów, rachunkowości oraz regulacje prawa bilansowego i podatko- wego obowiązujące w polskiej praktyce gospodarczej. Rozdział 1 Zasady sporządzania i rewizji sprawozdania finansowego w świetle polskiego prawa bilansowego Istota, funkcje i zasady nadrzędne systemu rachunkowości System rachunkowości jest powszechnie uznawany za system informa- cyjny, dzięki któremu można gromadzić i przetwarzać dane dotyczące operacji gospodarczych i procesów ekonomicznych zachodzących w podmiotach gospodarujących. System ten odzwierciedla przebieg pro- wadzonej działalności gospodarczej i służy jego ocenie. Do początku XX wieku podkreślano przede wszystkim ewidencyjny aspekt rachunkowości, jednak z czasem akcent przesunął się na jej funkcję informacyjną i pomiarową. Rosło bowiem znaczenie sprawozdań finanso- wych i raportów wewnętrznych jako źródła informacji dla inwestorów, kredytodawców i innych wierzycieli w przypadku podejmowania przez nich decyzji o alokacji zasobów finansowych do przedsiębiorstw, a także na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwami. Współcześnie istotę i rolę ra- chunkowości jako praktyki postrzega się dwojako: po pierwsze w ujęciu narzędziowym albo proceduralnym, po drugie – podkreślając jej rolę spo- łeczną, tj. jako systemu o wzajemnych relacjach z otoczeniem organiza- cyjnym i społecznym (Szychta, 2015, s. 24). We współczesnej literaturze przedmiotu polscy autorzy podawali wiele definicji rachunkowości (jako dziedziny praktycznej), określając jej przedmiot oraz akcentując różne funkcje. Jedną z pierwszych definicji rachunkowości, uwypuklającą jej funkcję prospektywną, stworzyła E. Burzym (1993, s. 7): „Rachunkowość można zdefiniować jako uni- wersalny, elastyczny, podmiotowy, zdeterminowany metodą bilansową – a zorientowany na potrzeby racjonalnego zarządzania i rozrachunku 12 Podatek dochodowy odroczony w procesie rewizji… odpowiedzialności – system informacyjno-kontrolny, którego przedmio- tem jest skierowana retrospektywnie i prospektywnie identyfikacja, po- miar, analiza zjawisk gospodarczych i komunikowanie o tych zjawiskach oraz występujących między nimi relacjach w zakresie całokształtu war- tościowo wymiernej działalności gospodarczej podmiotu, tj. realizo- wanych przez podmiot w powiązaniu z otoczeniem procesów obejmu- jących: powstawanie, przepływ i podział wartości materialnych oraz wynikające stąd rozrachunki z innymi podmiotami gospodarczymi”. Według E. Burzym system rachunkowości odznacza się:  zdolnością adaptacji do specyficznych warunków działania pod- miotu gospodarczego;  zdolnością do równoczesnego pełnienia różnych funkcji oraz rea- lizacji różnych zadań wyodrębnionych szczegółowo w ramach celu ogólnego;  przydatnością do wykorzystania w tworzeniu liczbowego obrazu opartego zarówno na wielkościach rzeczywistych, jak i przewi- dywanych;  zdolnością dostosowania się do różnych technik i form ewidencji. Z kolei podając definicję za M. Dobiją (1999, s. 11), uzyskujemy współczesny obraz systemu rachunkowości: „System rachunkowości jest zbiorem metod i technik identyfikowania, mierzenia i komunikowa- nia informacji ekonomicznych, aby różni zainteresowani i decydenci do- konywali prawidłowych, racjonalnych ocen przy podejmowaniu decyzji. Jego funkcją jest dostarczanie kwantyfikatywnej finansowej informacji o jednostce ekonomicznej, użytecznej przy dokonywaniu wyboru mię- dzy alternatywnymi sposobami działania”. Zdaniem A. Szychty (2015, s. 22) „przedmiotem praktyki rachunko- wości są stany majątkowe, zdarzenia i procesy gospodarcze oraz wyniki działalności podmiotów gospodarczych. Celem rachunkowości jako praktyki jest natomiast pomiar stanów majątkowych, zdarzeń i procesów gospodarczych oraz wyników działalności w podmiotach gospodar- czych, przetwarzanie danych zgodnie ze specyficznymi dla niej zasa- dami i metodami, a także dostarczanie różnym interesariuszom informa- cji w formie sprawozdań, zwłaszcza finansowych, o działalności tych podmiotów”. Według Z. Messnera (1999, s. 118–120) na współczesnym kształcie rachunkowości zaważyła informacyjna funkcja rachunkowości wraz z koniecznością jej ciągłego doskonalenia. Na taki wynik niewątpliwie wpływają interdyscyplinarne rozwiązania z zakresu tworzenia rzetel- nych i prawidłowych informacji ekonomicznych niezbędnych do podej- mowania decyzji strategicznych. Z. Messner, przedstawiając w swoim Rozdział 1. Zasady sporządzania i rewizji sprawozdania finansowego… 13 opracowaniu determinanty rozwoju funkcji informacyjnej, opisał także czynniki wpływające na rozwój samej rachunkowości. Wymienił m.in.:  potrzeby informacyjne odbiorców (użytkowników);  możliwości techniczne przetwarzania informacji ekonomicznych;  przepisy normatywne określające warunki, zakres i procedury tworzenia informacji ekonomicznej. Rachunkowość we współczesnej gospodarce ma zatem do spełnienia wiele istotnych funkcji: informacyjną, kontrolną, analityczną i stymula- cyjną. Dzięki temu, że spełnia wszystkie funkcje jednocześnie, wspo- maga jednostki gospodarcze we właściwym wykonywaniu zadań przy efektywnym wykorzystaniu zasobów (Micherda, [w:] Micherda (red.), 2011, s. 23). Funkcja informacyjna polega na dostarczaniu informacji dostosowa- nych pod względem szczegółowości, treści i czasu zarówno do we- wnętrznych organów jednostki (w celu wspomagania w procesie zarzą- dzania), jak i do odbiorców zewnętrznych. Informacje dostarczane przez system rachunkowości odbiorcom wewnętrznym powinny pomóc w efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz w osiąganiu pozytywnych wyników ekonomicznych. Informacje generowane przez rachunkowość dla potrzeb odbiorców zewnętrznych mają formę sprawozdania finanso- wego, które stanowi źródło danych przede wszystkim dla inwestorów, banków, władz lokalnych, organów skarbowych, klientów oraz pozosta- łych grup interesariuszy. Funkcja kontrolna obejmuje głównie zapobieganie marnotrawstwu i sprzyjanie racjonalnemu wykorzystaniu majątku oraz zabezpieczenie majątku jednostki przed przywłaszczeniem i zniszczeniem. W związku z tym można wyróżnić dwa aspekty kontrolnej funkcji rachunkowości: bierny i czynny. Bierna ochrona majątku przed zniszczeniem lub kra- dzieżą jest możliwa dzięki usankcjonowaniu przepisami prawnymi zasady sprawdzania, emitowania, akceptowania i archiwizowania dokumentów. Dokumenty, o których mowa, stanowią podstawę zapisów księgowych – pozwalają na weryfikację prawdziwości i kompletności operacji go- spodarczych wprowadzonych do ksiąg rachunkowych. Dzięki temu, że rachunkowość nosi cechy elastyczności, można uszczegółowić ewiden- cję wybranych składników majątku i zmian, które w nim zachodzą. Sys- tematycznie sprawowana kontrola ogranicza rozmiary przestępczości (Micherda, Szulc, [w:] Micherda, Stępień (red.), 2016, s. 21–22). Aktywne oddziaływanie funkcji kontrolnej polega na ujawnianiu strat spowodowanych niegospodarnością, niedbalstwem i przestępczością oraz na uczestniczeniu w zarządzaniu działalnością gospodarczą. Ela- styczność systemu rachunkowości pozwala wybrać informacje, które 14 Podatek dochodowy odroczony w procesie rewizji… najlepiej odzwierciedlają działalność jednostki i osiągane przez nią re- zultaty (Tamże, s. 22). Funkcja analityczna rachunkowości polega na interpretacji danych liczbowych, których źródłem jest system rachunkowości. Sprawozdanie finansowe oraz inne raporty zawierają informacje, które mają stanowić podstawę racjonalnych decyzji ekonomicznych podejmowanych za- równo przez wewnętrznych, jak i zewnętrznych interesariuszy. Rachun- kowość interpretuje i przetwarza te informacje, pozwalając na ocenę przede wszystkim efektywności wykorzystania zasobów, wskazanie po- tencjału rozwojowego jednostki, a także ujawnienie nieprawidłowości w działaniu podmiotu. Stymulacyjna funkcja rachunkowości ma na celu zachęcenie podmio- tów gospodarczych do aktywnego działania. Funkcje: informacyjna, kontrolna, analityczna i stymulacyjna są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ informacje stanowią podstawę zarówno analizy danych liczbowych, jak i działań kontrolnych, natomiast wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy to nic innego jak przetworzone informacje, które mają pomóc w podejmowaniu racjonalnych decyzji ekonomicznych prowadzących do rozwoju podmiotu gospodarczego. W ciągu kilkusetletniej ewolucji nauka i praktyka rachunkowości ukształtowały nadrzędne zasady rachunkowości, dzięki którym może ona spełniać wszystkie opisane powyżej funkcje. Do najważniejszych nadrzędnych zasad rachunkowości należą:  zasada jasnego i rzetelnego obrazu,  zasada kontynuacji działalności,  zasada memoriału,  zasada ostrożności,  zasada istotności,  zasada porównywalności,  zasada zakazu kompensat,  zasada ciągłości,  zasada periodyzacji. Istotą zasady wiernego i rzetelnego obrazu jest przedstawianie rze- czywistości gospodarczej w sprawozdaniach finansowych jasno i wiernie, tak aby odzwierciedlać ekonomiczne skutki transakcji gospodarczych zgodnie z ich treścią. Realizacja tej koncepcji niekiedy wymaga od jedno- stek gospodarczych odejścia od bezwiednego przestrzegania zasad two- rzenia informacji sprawozdawczych na rzecz wyboru tych rozwiązań, które umożliwią im wierną i rzetelną prezentację rzeczywistości. Podejście to znajduje potwierdzenie we współcześnie opracowywanych standardach i normach międzynarodowych, które coraz częściej wyróżniają „ducha prawa”, a nie „literę prawa” (Gmytrasiewicz, 2011, s. 12–13). Rozdział 1. Zasady sporządzania i rewizji sprawozdania finansowego… 15 Do zasady wiernego i rzetelnego obrazu nawiązuje Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 11, zgodnie z którym sprawozdanie fi- nansowe rzetelnie przedstawia sytuację finansową, efektywność finan- sową i przepływy pieniężne jednostki. Rzetelna prezentacja wymaga wier- nego odzwierciedlenia efektów transakcji, innych zdarzeń i warunków zgodnie z definicjami i warunkami ujmowania aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów przedstawionymi w założeniach koncepcyjnych. Zakłada się, że stosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdaw- czości Finansowej (MSSF) sprawia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymóg rzetelnej prezentacji. Zasadę jasnego i rzetelnego obrazu określoną w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dalej również: u.rach.) ustawodawca przyjmuje jako za- sadę główną. Zgodnie z nią jednostki są zobligowane stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Jednostka musi więc za- wrzeć w informacji dodatkowej wszelkie dodatkowe dane konieczne do spełnienia tego obowiązku. W 2016 roku wprowadzono możliwość odej- ścia od stosowania regulacji u.rach., ale jedynie w wyjątkowych przypad- kach, gdy przestrzeganie określonego przepisu ustawy nie pozwoliłoby na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wy- niku finansowego jednostki (Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o ra- chunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.). Zasada kontynuacji działalności oznacza, że jednostka, dokonując pomiaru wyniku finansowego oraz wyceny aktywów i pasywów, przyj- muje założenie o kontynuacji swojej działalności w niezmienionym istot- nie zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości, szczególnie w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Kierownik jednostki zo- bowiązuje się tym samym, że nie postawi spółki w stan likwidacji lub upa- dłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem prawnym i faktycznym (Olchowicz, [w:] Olchowicz, Tłaczała (red.), 2015, s. 30). W przypadku braku możliwości kontynuowania działalności jednostka musi zastosować się do dodatkowych wymogów określonych w art. 29 u.rach., obejmują- cych odmienne zasady wyceny aktywów w cenach sprzedaży netto, two- rzenie rezerw na przewidywane koszty i straty spowodowane utratą lub 1 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozpo- rządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008 z późn. zm.), s. 1.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatek dochodowy odroczony w procesie rewizji sprawozdania finansowego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: