Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00418 016167 23563378 na godz. na dobę w sumie
Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym - ebook/pdf
Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 220
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9260-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Jedną z kategorii ekonomicznych ujawnianych w sprawozdaniu finansowym jest podatek dochodowy od osób prawnych. Zapewnienie porównywalności w tym obszarze jest niezwykle trudne, gdyż każde państwo posiada własny, unikalny system prawa podatku dochodowego, który w odmienny sposób reguluje zasady ustalania dochodu i podatku dochodowego należnego. Aby zasady rachunkowości zostały w pełni zastosowane, a więc również w obszarze podatku dochodowego, wprowadzono kategorię podatku dochodowego odroczonego. Podatek dochodowy odroczony umożliwia jednocześnie rzetelny pomiar wyniku finansowego oraz ustalenie prawidłowej wartości pozycji bilansowych (aktywów i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego), eliminując w ten sposób wpływ, odmiennych od zasad rachunkowości, wytycznych prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe.
Celem podstawowym niniejszej publikacji jest zatem ocena jakości ujawnień o podatku dochodowym odroczonym przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz opracowanie nowych zasad ujawnień o tej pozycji sprawozdawczej. Chociaż propozycje w tym zakresie skierowane są przede wszystkim do spółek publicznych, mogą być one stosowane również przez inne podmioty.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

100 95 75 25 5 0 Agnieszka Wencel Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości – krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym W y d a W n i c t W o U n i W e r s y t e t U Ł ó d z k i e g o • Ł ó d ź 2 0 1 1 RECENZENT Barbara Gierusz REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Iwona Gos ŁAMANIE ESUS – Agnieszka Buszewska PROJEKT OKŁADKI Barbara Grzejszczak © Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012 ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-665-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-260-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego tel (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www wydawnictwo uni lodz pl e-mail: ksiegarnia@uni lodz pl spis treści Wstęp������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 rozdział 1. rachunkowość a system podatkowy w warunkach globalizacji ��������������������������� 11 1�1�Rachunkowośćwwarunkachglobalizacji������������������������������������������������������������������������������� 11 1�1�1�Definicje,funkcjeiużytkownicysystemurachunkowości������������������������������������������ 11 1�1�2�Harmonizacjaistandaryzacjawspółczesnejrachunkowościwperspektywie globalizacji������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 1�2�Pomiarzdarzeńgospodarczychiprezentacjaichskutkówjakokluczowycelsystemu rachunkowości�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 1�2�1�Teoriepomiaruwrachunkowościainformacjeprezentowanewsprawozdaniu finansowym������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 17 1�2�2�Koncepcjanowejformułysprawozdawczej����������������������������������������������������������������� 20 1�2�3�Sprawozdaniefinansoweaoczekiwaniajegoużytkowników������������������������������������� 23 1�3�Systemrachunkowościasystempodatkowy��������������������������������������������������������������������������� 29 1�3�1�Istotasystemupodatkowegoijegopowiązaniezsystememrachunkowości�������������� 29 1�3�2�Klasyfikacjapodatkówiichmiejscewsystemierachunkowości�������������������������������� 33 1�3�3�Podatekdochodowyjakoszczególnakategoriasystemurachunkowości�������������������� 37 rozdział 2. Podatek dochodowy bieżący – wspólny element systemu podatkowego i systemu rachunkowości�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45 2�1�Podatekdochodowyjakokategoriasystemupodatkowego����������������������������������������������������� 45 2�1�1�Harmonizacjapodatkudochodowego�������������������������������������������������������������������������� 45 2�1�2�Znaczeniepodatkudochodowegobieżącegowpolskimsystemiepodatkowym�������� 48 2�1�3�Konstrukcjapodatkudochodowegoodosóbprawnych����������������������������������������������� 50 2�2�Podstawowerozbieżnościprawabilansowegoipodatkowegowzakresiebieżącego podatkudochodowego������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52 2�2�1�Prawobilansowearegulacjepodatkudochodowegowpolskiejgospodarce�������������� 52 2�2�2�Definicjeprzychodówikosztówwprawiepodatkowymibilansowym���������������������� 56 2�2�3�Wynikpodatkowyawynikfinansowy������������������������������������������������������������������������� 62 2�3�Podatekdochodowybieżący–zasadyujmowaniawsystemierachunkowości���������������������� 65 2�3�1�Podatekdochodowybieżącyanadrzędnezasadyrachunkowości������������������������������� 65 2�3�2�Podatekdochodowybieżącyaksięgirachunkowe������������������������������������������������������ 70 2�3�3�Prezentacjaiujawnianiepodatkudochodowegobieżącegowsprawozdaniu finansowym������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 73 4 Spistreści rozdział 3. Podatek dochodowy odroczony w teorii i międzynarodowych regulacjach rachunkowości�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 79 3�1�Istotapodatkudochodowegoodroczonego������������������������������������������������������������������������������ 79 3�1�1�Rodzajeróżnicpomiędzywynikiemfinansowymawynikiempodatkowym�������������� 79 3�1�2�Alokacjapodatkudochodowegowświetleteoriirachunkowości������������������������������� 82 3�1�3�Systematykametodalokacjipodatkudochodowego��������������������������������������������������� 92 3�2�PodatekdochodowyodroczonywMiędzynarodowychStandardachSprawozdawczości Finansowej������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 104 3�2�1�Zakres,podstawowepojęciaiogólnezasadyujmowaniapodatkudochodowego odroczonego��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 104 3�2�2�Zasadypomiarupodatkudochodowegoodroczonego����������������������������������������������� 113 3�2�3�Zasadyprezentacjiiujawnianiapodatkudochodowegoodroczonego���������������������� 115 3�3�ProjektnowychregulacjiMSSFwzakresiezasadpomiaruiprezentacjipodatku dochodowegoodroczonego���������������������������������������������������������������������������������������������������� 120 3�3�1�Zmianydefinicjipojęćzwiązanychzpomiaremaktywówizobowiązańztytułu podatkudochodowegoodroczonego������������������������������������������������������������������������� 120 3�3�2�Proponowanezasadypomiaruiujmowaniaaktywówizobowiązańztytułu podatkudochodowegoodroczonego������������������������������������������������������������������������� 124 3�3�3�Propozycjezmianwobszarzeprezentacjiiujawnianiainformacjiopodatku dochodowymodroczonym����������������������������������������������������������������������������������������� 128 3�3�4�Ocenaproponowanychrozwiązań����������������������������������������������������������������������������� 139 rozdział 4. Podatek dochodowy odroczony w praktyce sprawozdawczości finansowej polskich przedsiębiorstw – badanie empiryczne����������������������������������������������������������������������� 143 4�1�Ogólnacharakterystykabadania�������������������������������������������������������������������������������������������� 143 4�2�Analizapodstawowychinformacjiopodatkudochodowymodroczonymujawnianych wsprawozdaniachfinansowych��������������������������������������������������������������������������������������������� 145 4�3�Zakresujawnianychinformacjiopodatkudochodowymodroczonymwinformacji dodatkowej����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 148 4�4�Wnioskiwynikającezprzeprowadzonegobadania��������������������������������������������������������������� 160 rozdział 5. Prezentacja informacji o podatku dochodowym w sprawozdaniu finansowym – propozycja ujawnień dla spółek publicznych��������������������������������������������������� 167 5�1�Założeniaistrukturawielopoziomowejformułyujawnieńinformacjiopodatku dochodowymodroczonymwsprawozdaniufinansowym������������������������������������������������������ 167 5�1�1�Założeniaiogólnakoncepcjaformułyujawnień������������������������������������������������������� 167 5�1�2�Informacjeopodatkudochodowymwpodstawowychelementachsprawozdania finansowego��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 169 5�1�3�Podatekdochodowyodroczonywinformacjidodatkowej���������������������������������������� 173 5�2�Ujawnieniadotyczącepodatkudochodowegoodroczonegowinformacjidodatkowej�������� 175 5�2�1�Ogólnacharakterystykanotiuzasadnienieprzyjętychrozwiązań���������������������������� 175 5�2�2�Notypierwszegopoziomuujawnieńinformacjidodatkowej������������������������������������� 179 5�2�3�Drugipoziomujawnieńinformacjiopodatkudochodowymodroczonym winformacjidodatkowej������������������������������������������������������������������������������������������� 194 Spistreści 5 zakończenie���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 203 Bibliografia����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 207 załącznik nr 1.Wykazspółekobjętychbadaniemwobszarzeujawnieńinformacji opodatkudochodowymodroczonym�������������������������������������������������������������������������������������������� 217 Wstęp „Podatki,tokwoty,któremusimypłacić zaprzywilejczłonkostwawzorganizowanymspołeczeństwie”� FranklinD�Roosevelt PrzełomstuleciaXXiXXItoczaskluczowychzmianzachodzącychnaświe- cie,określanychmianemglobalizacji�Ogromnezapotrzebowanieglobalnychkor- poracjinakapitałwymusiło,począwszyodlat70�XXw�,błyskawicznyrozwój rynkówfinansowych,wtymrynkuobrotuakcjami,umożliwiającynieograniczo- nyprzepływkapitału�Inwestorstałsięnajważniejszymbohateremdzisiejszego, globalnegoświatabiznesu,zaśpodstawąpodejmowanychprzezniegodecyzjijest wiarygodnainformacjaosytuacjiekonomicznejinteresującegogoprzedsiębior- stwa�Źródłeminformacjiokondycjifinansowejjednostkiorazjejdokonaniach jest przede wszystkim wiarygodne i porównywalne sprawozdanie finansowe� Jesttomożliwegłówniedziękisukcesywnejharmonizacjiistandaryzacjizasad rachunkowości�Państwa,któreprzyjmująwswoichsystemachprawnychrozwią- zaniamiędzynarodowychregulacji,zdecydowanieobniżająkrajowymprzedsię- biorstwombarierywdostępiedoglobalnychrynkówkapitałowych� Wiarygodność sprawozdań finansowych jest determinowana przez wiele czynników� Do najważniejszych należą jasne i spójne zasady rachunkowości przyjęteprzezprzedsiębiorstwo,awyrażonewjegopolitycebilansowejrachun- kowości1�Obejmujeonazarównozasadyklasyfikacjiipomiaruzdarzeńgospo- darczych zachodzących w przedsiębiorstwie, jak również zasady prezentacji iujawniania2informacjiwjegosprawozdaniachfinansowych� 1 Polityka rachunkowości to – według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej(MSSF)–zasadyrachunkowości;inaczejdefiniująjąróżniautorzy,utożsamiającbądź niezpolitykąbilansową�Zagadnieniazwiązanezpolitykąrachunkowościsąszerokoomawiane przezwieluautorów,m�in�w: W�Brzezin,Nauka, polityka i praktyka rachunkowości,„Zeszyty TeoretyczneRadyNaukowejSKwP”1995,t�32,s�29–41;K�Sawicki (red�),Polityka bilanso- wa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, Ekspert – Wydawnictwo iDoradztwo,Wrocław2002;A�Karmańska,Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym ra- chunkowości finansowej,Difin,Warszawa2009,s�35–51� 2 Wniniejszymopracowaniuprzezprezentacjęrozumiesięsposóbimiejsceuznaniaskutków alokacjipodatkudochodowegowpodstawowychelementachsprawozdaniafinansowego:bilansie, 8 Podatekdochodowyodroczonywsystemierachunkowości Jedną z kategorii ekonomicznych ujawnianych w sprawozdaniu finanso- wymjestpodatekdochodowyodosóbprawnych3�Zapewnienieporównywalno- ściwtymobszarzejestniezwykletrudne,gdyżkażdepaństwoposiadawłasny, unikalnysystemprawapodatkudochodowego,którywodmiennysposóbregu- lujezasadyustalaniadochoduipodatkudochodowegonależnego4�Abyzasady rachunkowościzostaływpełnizastosowane,awięcrównieżwobszarzepodat- kudochodowego,wprowadzonokategoriępodatkudochodowegoodroczonego� Podatekdochodowyodroczonyumożliwiajednocześnierzetelnypomiarwyniku finansowegoorazustalenieprawidłowejwartościpozycjibilansowych(aktywów izobowiązańztytułupodatkudochodowego),eliminującwtensposóbwpływ, odmiennychodzasadrachunkowości,wytycznychprawapodatkowegonaspra- wozdaniefinansowe� Przeprowadzonaprzezautorkęanalizaliteraturywskazujenalukębadaw- czą w obszarze problematyki ujawnień informacji o podatku dochodowym odroczonym, pomimo że od dawna dyskutuje się o zasadach ujawniania in- formacji w sprawozdaniu finansowym� Do najbardziej uznanych i cenionych opracowańnatentematnależąm�in�:The Trueblood Reportopracowanyprzez AICPAwlatach1971–19735,The Corporate Report opublikowanyw1975r� przezASSC6, Making Corporate Reports Valuable autorstwa P� McMonnies, wydanyprzezICAS7w1988r�,orazSolomons Reportz1989r�,opracowany nazlecenieIASC8�Dyskusja,którejpoczątkisięgająlat70�XXw�,toczysię obecniewkontekścieewolucjiogólnegomodelusprawozdawczościfinansowej, oczymnajdobitniejświadczązmianyzachodzącewmiędzynarodowychregula- cjachrachunkowości9�Wciążtakżepodejmowanajestdyskusjanatematzasad rachunkuwyników,sprawozdaniuzezmianwkapitalewłasnymisprawozdaniuzprzepływówśrod- kówpieniężnych�Ujawnianietozakresiszczegółowośćinformacjiprzedstawionychwinformacji dodatkowejsprawozdaniafinansowego� 3 Wtymopracowaniupodatekdochodowyodosóbprawnychbędzieokreślanyzamiennejako „podatekdochodowy”lub„podatekCIT”(Corporate Income Tax)� 4 W praktyce rachunkowości sformułowanie „podatek dochodowy należny” stosowane jest zamienniezokreśleniem„podatekdochodowybieżący”�Autorkaposługujesięjednąidrugąnazwą� 5 Szerzej zawartość raportu omawia m�in� A� R� Belkaoui w Accounting Theory, 5th ed�, Thomson,London2004,rozdziałVI� 6 AccountingStandardSteeringCommittee(KomitetSterującyStandardówRachunkowości) zostałustanowionyprzezICAEWwstyczniu1970r�wceluopracowaniaostatecznychstandardów rachunkowości;podajęza:http://www�icaew�com,odczytz10luty2010r� 7 InstituteofCharteredAccountantsofScotland(InstytutBiegłychKsięgowychSzkocji)jest pierwsząnaświecieorganizacją,któraw1854r�rozpoczęłanadawaćtytułbiegłegoksięgowego� 8 Por�Y�Shahwan,Qualitative Characteristics of Financial Reporting: A Historical Perspective, „JournalofAppliedAccountingResearch”2008,vol�9,s�192–202� 9 WramachharmonizacjiistandaryzacjirachunkowościtrwająobecniewspólnepraceIASB iFASBnadwypracowaniemnowejformułysprawozdawczej,którabędzieobowiązywaćprzedsię- biorstwafunkcjonującenaglobalnymrynkukapitałowym� Wstęp 9 raportowania informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w powiązaniu z nowymi miernikami dokonań jednostek gospodarczych10� Przedstawiciele polskiegośrodowiskarachunkowościoddawnauczestnicząwdebacienate- mat kształtu i zawartości sprawozdań finansowych11�Wszystkie opracowania dotycząsprawozdańfinansowychjakocałości,traktujączagadnienieujawnień wsposóbkompleksowy� Tematykapodatkudochodowegoodroczonegoporuszanabyławliteraturze światowej,głównieanglojęzycznej12,począwszyodpołowyXXw�Wrazzewolu- cjąmodelualokacjipodatkudochodowegopublikowanebyłyopracowaniaprzed- stawiająceistotępodatkudochodowegoodroczonegoorazmetodyalokacjiskut- kówpodatkowych�Pierwszeznacząceopracowaniewydałw1944r�Amerykański InstytutCertyfikowanychBiegłychKsięgowych(AmericanInstituteofCertified PublicAccountans–AICPA)13� Wrazzrozwojemgospodarczymświataiprze- mianamidokonywanymiwregulacjachisystemachrachunkowościbyłypubliko- wanekolejnepracetraktująceoistociepodatkudochodowegoodroczonegoijego miejscuwteoriirachunkowości14� W polskiej literaturze przedmiotu tematyka podatku dochodowego odro- czonego doczekała się także wielu opracowań, głównie w postaci podręczni- ków, publikacji zbiorowych i artykułów w czasopismach naukowych� Podatek dochodowy odroczony stał się także tematem monografii naukowych, wśród którychnajważniejszymisąnastępująceprace:E�Walińska,Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego(2004),B�Gierusz,Modele alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce rachunkowości (2005) oraz W�GabrusewicziM�Kamieniecka,MSR 12 Podatek dochodowy(2007)�Autorzy wymienionych publikacji skupili się przede wszystkim na dogłębnej analizie istotyalokacjipodatkudochodowegoizasadjegopomiaruzperspektywyteorii ipraktykirachunkowości� 10 Donajbardziejcenionychopracowańnależąm�in�The CICA Total Value Creation(TVC)TM oraz Accounting for the Future (AFTF)� 11 Por� m�in�A� Jarugowa, E� Walińska, Roczne sprawozdanie finansowe, ODDK, Gdańsk, 1997; M� Andrzejewski, Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, PWN, Warszawa2002;M�Marcinkowska,Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa,Oficyna Ekonomiczna,Warszawa,2004;J�Samelak,Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsię- biorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju,WydawnictwoAE,Poznań2004� 12 Ponieważkrajenależącedotejstrefyjęzykowejtokrajeanglosaskie,wktórychprawopo- datkudochodowegoirachunkowośćbyłyodsamegopoczątkuautonomicznewzględemsiebie,to- teżwłaśnietampotrzebaalokowaniaskutkówpodatkowychpojawiłasięnajwcześniej� 13 „AccountingResearchBulletin”1953,vol�43(10),sectionB� 14 T� H� Beechy, Accounting for Corporate Income Taxes: Conceptual Considerations and Empirical Analysis,CICA,Toronto1983;H�A�Black,Interperiod Allocation of Corporate Income Tax,AICPA,NewYork1966;R�J�Chambers,Tax Allocation and Financial Reporting,„Abacus” 1968, vol� 4 (2);A� Barton, Company Income Tax and Interperiod Allocation, „Abacus” 1970, vol�6(1)� 10 Podatekdochodowyodroczonywsystemierachunkowości Wliteraturzeanglosaskiejopracowaniadotyczącezasadraportowaniainfor- macjiopodatkudochodowympojawiłysięstosunkowoniedawno,wrazznasila- jącąsiępotrzebąwprowadzeniakompleksowychzmianwstrukturzepublikowa- nychraportówfinansowych�Naniedoskonałośćujawnianiainformacjiopodatku dochodowymzwróciliuwagęw2007r�m�in�:R�MurphyiJ�Whitingwpublika- cjiCorporate Reporting of Tax15orazB�NortoniM�SeewaldwartykuleIncome Taxes: The Missing Link in Corporate Performance Management16. Wpolskiejliteraturzeprzedmiotuzagadnieniesposobuizakresuraportowa- niainformacjiopodatkudochodowymodroczonymniedoczekałosięjakdotych- czaskompleksowegoopracowania17�Takasytuacjaorazfakt,iżautorzyzagra- nicznistosunkowoniedawnozaczęlidostrzegaćpotrzebęuzupełnieniaregulacji wtymobszarze,skłoniłoautorkędopodjęciawopracowaniuwłaśnietejtematyki� Celempodstawowymniniejszejpublikacjijestzatemocenajakościujawnień opodatkudochodowymodroczonymprzezspółkinotowanenaGiełdziePapierów WartościowychwWarszawieorazopracowanienowychzasadujawnieńotejpo- zycjisprawozdawczej�Chociażpropozycjewtymzakresieskierowanesąprzede wszystkimdospółekpublicznych,mogąbyćonestosowanerównieżprzezinne podmioty� 15 R�Murphy,J�Whiting,Corporate Reporting of Tax,„Taxadviser”,July2007,s�26–27� 16  B� Norton, M� Seewald, Income Taxes: The Missing Link in Corporate Performance Management,„BusinessPerformanceManagement”,February2007,s�10–14�Wartykuleskupio- nosięnaluceinformacyjnejdotyczącejraportowaniaryzykapodatkowego,którewopiniiautorów jestnajważniejszespośródwszystkichczynnikówryzykaprowadzeniadziałalnościgospodarczej� 17 Potrzebę zmian w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym odroczonym sygnalizujeM�KamienieckawopracowaniuAktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2009, t�49(105),s�87–99� rozdział 1 rachunkowość a system podatkowy w warunkach globalizacji 1.1. rachunkowość w warunkach globalizacji 1.1.1. definicje, funkcje i użytkownicy systemu rachunkowości Rachunkowość to jedyny system informacyjny, który umożliwia ocenę dokonań przedsiębiorstwa przez zainteresowanych użytkowników – zarów- nozewnętrznych,jakiwewnętrznych�Jejdefinicjeizadaniaewaluowałyna przestrzeniwieków,dostosowującsiędootoczeniagospodarczego,wktórym funkcjonowała� Pierwsze definicje rachunkowości eksponowały jej funkcję ewidencyjną podkreślając, że jest ona „sztuką rejestrowania, klasyfikowa- niaiprzedstawianiawzwięzłejformie,wkategoriachpieniężnych,transakcji izdarzeńocharakterzeprzynajmniejczęściowofinansowym,orazinterpretacji uzyskanychwtensposóbwyników”1�Wrazzrozwojemgospodarczymświata definicjerachunkowościzaczęłypodkreślaćdodatkowopomiaridostarczanie informacjiojegoefektachekonomicznychdziałalnościjakogłównychcelach rachunkowości2� Współcześnie rachunkowość widziana jest kompleksowo, jako system informacyjny służący jego użytkownikom� E� Burzym, jako jedna z pierw- szych, podkreślała aspekt prospektywny systemu informacyjnego rachun- kowości twierdząc, że rachunkowość stanowi „uniwersalny, elastyczny, podmiotowy, zdeterminowany metodą bilansową – a zorientowany na po- trzebyracjonalnegozarządzaniairozrachunkuodpowiedzialności–system 1  American Institute of Accountants, Review and Reasume, „Accounting Terminology Bulletin”1953,vol�1,par�9,cytujęza:E�A�Hendriksen,M�F�vanBreda,Teoria rachunko- wości,PWN,Warszawa2002,s�35;S�Skrzywan,Teoretyczne podstawy rachunkowości,PWE, Warszawa1968,s�5� 2 AmericanAccountingAssociation,A Statement of Basic Accounting Theory,AAA,Evantson 1966, s� 1; S� Skrzywan, Z� Fedak, Rachunkowość przedsiębiorstwa przemysłowego, PWE, Warszawa1984,s�14–15� 12 Podatekdochodowyodroczonywsystemierachunkowości informacyjno-kontrolny, którego przedmiotem jest skierowana retrospek- tywnie i prospektywnie identyfikacja, pomiar, analiza zjawisk gospodar- czychikomunikowanieotychzjawiskachorazwystępującychmiędzynimi relacjachwzakresiecałokształtuwartościowowymiernejdziałalnościgospo- darczejpodmiotu”3� W literaturze przedmiotu4 zwraca się uwagę przede wszystkim na dwa celesytemurachunkowościtwierdząc,żerachunkowośćjestsystemempo- miaruiprezentacjizdarzeńitransakcjizachodzącychwdziałalnościgospo- darczej� Niezależnieodautoradefinicjirachunkowościorazczasu,wktórymbyły formułowane,możnaokreślićichbezsporne,wspólneelementy: •rachunkowośćstanowisysteminformacyjnywstrukturzeprzedsiębior- stwa; •rachunkowośćdokonujeklasyfikacjiipomiaruzdarzeń; •rachunkowośćprezentuje informacjeoefektachgospodarowaniaprzed- siębiorstwem po to, by użytkownikom informacji umożliwić podejmowanie racjonalnych decyzjiekonomicznych; •istniejągrupywewnętrznychizewnętrznychodbiorców informacjipły- nącychzsystemurachunkowości� Obecnie system informacyjny rachunkowości służy szerokiemu gronu użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych, których potrzeby informacyj- ne (poznawcze) są bardzo zróżnicowane5� Odbiorcą wewnętrznym systemu rachunkowościjestprzedewszystkimkierownictwojednostki,którewymaga bardzoszczegółowejibieżącejinformacji,wzasadzieowszystkichaspektach działalnościprzedsiębiorstwa�Źródłeminformacjidlakierownictwajednostki są głównie wewnętrzne raporty skonstruowane na potrzeby konkretnych za- gadnieńorazproblemówdecyzyjnych,bazująceprzedewszystkimnaanalizie kosztówikorzyści� Zewnętrzniużytkownicysystemuinformacyjnegostanowiąbardzoróż- norodną grupę o szerokim wachlarzu potrzeb informacyjnych (por� rysu- nek1�1)� Każda z wyodrębnionych grup użytkowników zewnętrznych jest zainte- resowana różnymi aspektami dokonań przedsiębiorstwa� Stąd ich ogólna na- zwa–interesariusze�Napierwszymmiejscurozważasiętradycyjnieinwestora 3 E�Burzym,Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachun- kowości,„ZeszytyTeoretyczneRadyNaukowejSKwP”1993,t�23,s�7� 4 A�Karmańska,Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin,Warszawa2009,s�29� 5 Zob�szerzejK�Sawicki,Dylematy oceny przydatności i wiarygodności informacji w spra- wozdaniach finansowych przedsiębiorstw, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, SGH, Warszawa2009,s�450� Rozdział1�Rachunkowośćasystempodatkowywwarunkachglobalizacji 13 Społeczeństwo S Rządy, end a agendy rządowe y g Poziom Poziom zasobności, zakresdziałania Alokacja Alokacja zasobów zasobów Kontynuacja Kontynuacja działania inwestorzy inwestorzy Pracownicy Pracownicy Rozmiary Rozmiary ryzyka ryzykai istopa stopa rozwoju rozwojuz zinwestycji inwestycji  rachunkowości System System Stabilnośći rentowność pracodawców pracodawców  Możliwość terminowej terminowej spłaty kredytów kredytów kredytodawcy kredytodawcy Możliwość terminowej terminowej spłatynależności  Realizacja Realizacja wpływów dobudżetu Klienci Klienci Dostawcy, Dostawcy, wierzyciele wierz ciele y Fiskus Fiskus Rys�1�1�Potrzebyinformacyjnezewnętrznejgrupyużytkownikówsystemu informacyjnegorachunkowości Źródło:E�M�Śnieżek,Sprawozdawczość przepływów pieniężnych – krytyczna ocena i propozycja modelu,WydawnictwoUŁ,Łódź2008,s�63 i kredytodawcę – jako „dostarczycieli” kapitału�Ale obok nich istnieją inni zainteresowani: pracownicy, kontrahenci, rząd, społeczeństwo i budżet pań- stwa�Wszystkiezewnętrznegrupy,dlaktórychinformacjaosytuacjiekono- micznejjednostkijestpotrzebna,dysponująjednym,oficjalnymźródłeminfor- macji–sprawozdaniemfinansowym(lubraportemfinansowymwprzypadku spółek publicznych)� Szczególnym użytkownikiem zewnętrznym informacji jestfiskus,któryoboksprawozdańfinansowychuzyskujesporządzonewedług opracowanychprzezniegozasadraportypodatkowe,noszącemianodeklaracji podatkowych� Podziałnazewnętrznychiwewnętrznychużytkownikówsystemurachunko- wości doprowadził do wyodrębnienia jej dwóch podsystemów: rachunkowości
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: